Twee maanden hechtenis voor tandtechnicus B AGENDA Chauffeur vrijgesproken in aanrij dingszaak heetman j Wimpie had auto alleen maar vijf meter verzet ROTTERDAM Racende bromfietsers gaan boete betalen EEN WERKSTER Tanden en kiezen rolden als rijpe appels Optreden van charlatan VERMEULEN „Auto" kwijt en fikse boete Renners gaan sneller rijden ^"3jpfa&E#1 Vrouw (74) viel: lichtgewond Vromv reed door op bromfiets Jongens stalen op kermis Burgerlijke stand Versterking van zeewering eind 1965 klaar Bejaarde valt van trapje Voor het eersteen „vuiF-overtreder in rechtszaal Twee gewonden bij aütobotsing Gewond door rijden tegen autoportier Boetes en voorwaardelijke straf Allersnelste was het aas Installatie van mr. W. E* v. Vloten Gemeente Schiedam ADVERTENTIES houden op de hoogte en helpen U hij het maken van de juiste keus. Geen voorrang: autobotsing Scholier onder bestelauto Freesmachinist doodgedrukt p£ ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 20 AUGUSTUS 1964 Prijs was f 120 W or tel Examen VLAARD1NCEN - Tel, 2075 HARPE DAVIDS HARMONIE en dagelijks KANS GEEF Stil Stop Havenarbeider met brommer geslipt Een heetmans mice die V volmaakte zekerheid schenkt Wij testen elke briilant met de modernste apparatuur opkleur, zuiverheid, slijpprcporties, afwerking» gewicht en fluorescentie. Bij aankoop ontvangt u deze gegevens in een voltedig beschrijvend C8rtrncaat met diagrammen en microfoto's. Bij sieraden met briilant 'krijgt ti een uitvoerig taxatierapport met foto. Bezoek eens onze diamantslijperij in de "Schatkamer onder de Lijnbaan" edeisteenkundige f.g,a. diamantexpert g.i.a, LUHBAAN 92 filiaai: oostzeedijk 155-157, rotterdam Bekeuring Examen TECHNISCHE BEDRIJVEN DER GEMEENTE SCHIEDAM (op arbeidsovereenkomst) GEMEENTE SCHIEDAM JONGE ADM. KRACHT (mni.) Met brommer tegen auto gebotst (Van een onzer verslaggevers) „Het wordt tijd dat ik een auto wit", heeft de Schiedamsc bouwvak arbeider F. S. gedacht, want „over drie dagen ben ik achttien jaar". Zo vertelde hij het woensdag aan de kan- ionrechter te Schiedam, die hem dan ook verbaasd aankeek en er aan toevoegde: „Maar voor 120,- koop je geen auto, dat weel je toch wel" Toch had S. zo'n auto gekocht, het was een Combi en dan ook een geval dat een combinatie van gebreken ver t00of1T mei was S. in het wrak op de Maasdijk aangetroffen zonder kenteken bewijs, zonder rijbewijs, kapotte signaal hoorn,'kapot stuur, geen richtingaanwij zer. met functionerende beórijfsrem. Verder was ie wel in orde", meende verdachte en honend repliceerde de officier rar. H, Franken: ,,Ja, de ach terbumper was nog goed". „Was dit alles?", vroeg kantonrechter mr. H, lies en optimistisch antwoordde de knaap: ,.Ja, voorlopig wel". Officier mr, H. Franken zei dat de knaap ,.er vroeg bij was, hij was nog «een. achttien jaar en hij kocht al een rijdende doodkist, waar niets, maar dan ook mets van deugt. Ik heb dan ook maar een bloemlezing van gebreken ten laste gelegd.. Iemand die zo dom is om zulk een auto te kopen, moet het dan ook maar op een harde manier leren. De rem werkte nog niet op de helft van de wet- telijit voorgeschreven minimum remaf- stmd". Mr. Franken eiste een verzamelboete van 200.- en verbeurdverklaring van de auto. Kantonrechter mr. H. Vies liet Se auto verbeurd verklaren, rekende vijf gulden voor het ontbrekende kenteken bewijs, veertig gulden voor het niet aan wezige rijbewijs, tien gulden voor de af wezige richtingaanwijzer, tien gulden voor de kapotte hoorn, dertig gulden voor het defecte stuur, 75,- voor de weigerende remmen, omdat de kanton rechter dit laatste een ernstige zaak vindt. Totaal 170,- boete met verhes van „auto". (Van een onzer verslaggevers) Steeds sneller rijden de deelnemers aan de zomeravondcompetitie rennersclub „Schiedam" in de 's-Grave- iandsepoider en dat vindt voornamelijk zijn oorzaak in het feit dat de avondrit- fcn zo vroeg beéindigd moeten worden. Het parcours op Calandstraat en om geving in het Schiedamse industriege bied moet dan ook elke woensdagavond korter worden gemaakt en dat betekent dat de renners niet meer, zoals bij een wedstrijd over honderd kilometer in de aanvang wat minder snel rijden De ren ners rijden nu over de korte ritten van nauwelijks een uur in wezen een lang gerekte sprint en dat bevordert de strijd lust, de aantrekkelijkheid van de race ea het vormt tevens een heel goede teaming. Volgende week wordt de vijfde wed strijd in de derde zomeravondserio ge houden op de Calandstraat c.o. Om ze ven uur starten de junioren en om half acht vertrekken de volwassenen. Na af loop zullen e prijzen oor het gehele klassement -vorden uitgereikt. Woensdagavond waren de uitslagen: amateurs 1. L. de Braber, 2. P, van Dort, 3. J. van Beek. 4. Van der Wal, 5. Jan van Geest, 6. W. Lepolder; Nieu welingen: 1. Wim Liebregts, 2. >Pieters, 3, J. Zwart, 4, Timmers. 5. Van der Berg, S. Van Eek, 7. Hans Hoek, 8. Van der Ende. 9. Van Beek. A-Junioren: 1. de Vlaardinger L. Coenradie die voor de vierde achtereenvolgende maal eerste werd en die dus ongetwijfeld de klas- sementskampioen gaat worden: 2. C. Smit, 3. H. Kaptein, 4. R. de Braber. 5. A. Schueler, 6. Pijnenburg. 7. L. van der Bogert. 8, S. Noordzij; B-junioren: 1. Nico Fillekens; 2. Jan Breur, 3. P. Kaat, 4. F. van der Leyst, 5. H. Koster, 6. J. Keizer, 7. A. Versteeg, DE tanden en kiezen rolden als rijpe appels bij het bezoek dat de tand technicus N. van der B. (49) uit Poel dijk (gemeente Monster) op 4 juni 1963 's avonds aan drie bejaarde Schiedammers bracht. De technicus spreidde een wit kleedje op tafel uit, haalde wat tangen en vloeistofspuitjes tevoorschijn en rukte daarna twee restanten van gebitten, uit. Daarvoor leverde hij twee nieuwe, zij het niet goed passende gebitten en hij bere kende voor dit dienstbetoon aan huis tweemaal 225. Woensdag gaf de wnd.-kantonrechter te Schiedam mr. H. Vies de technicus conform de eis van de wnd.-substitnut- oftleier van justitie, mr. H. Franken tweemaal een maand gevangenisstraf onvoorwaardelijk. Verdachte leek niet onder de indruk, hij knikte netjes naar kantonrechter en officier, zei dat hij ai in de operatiekamer stond toen de offi cier nog op school zat en dat de rege ring en de politiek hem eigenlijk tegen werkten. Hij achtte zich bekwaam genoeg. Van die affaire in Schiedam kon hij zich met vee] meer herinneren. Hij zou al leen gebitten hebben „geleverd". Uit de papieren lieten kantonrechter en officier horen dat de feiten wel anders luiden. ,.Qp charlatanachtige wijze bent u opgetreden", aldus mr. H. Franken, die zei de bejaarde slachtoffers uit mede lijden niet als getuige te hebben doen voorkomen. Eerst had verdachte Arie ït. twee injecties gegeven en daarna twee boven- en vier ondertanden ge trokken, „Dat kan niet, die oude man had niks. Misschien een rottertje, maar het was een lege mond", zei B. Bij mevrouw De H-Dr, was de wortel van een kies blijven zitten. Dat wist verdachte niet. „Nee, anders had u die wel even meegenomen", veronderstelde »rsiiïe kantonrechter. Ook mevr. de H.-Dr. van d- ®hkeie injecties gehad en na enkele minuten had verdachte het gehele ge bit verwijderd. Hij had daarna wat zalf en poeder in de monden gedaan. Dé nieuwe kunstgebitten had hij ook al bij zich. ,.!F™ee dagen later kwamen de moei lijkheden, de gebitten pasten niet. Een Schiedamse tandarts kwam er aan te pas. Deze waarschuwde de po litie. „Hoe kan een tandarts dat nu zien, het is geen technicus", hoonde B. Een tandarts kan dat wèi zien stelde de kantonrechter vast. verdachte liet zich als tandarts aan spreken, hij was dat niet tegengegaan. Vroeger had verdachte met de Haar. lemse arts V. samengewerkt. Op 6 augustus 1962 waren V. en B. aange houden, omdat de patiënten bloedend bij V. vandaan kwamen, een was er be wusteloos geraakt. Het slachtoffer kreeg een flink abces, maar verdachte had betrokkenen het gebit dezelfde dag of een dag later in de mond gedrukt. Voor dit feit had verdachte tweemaal veer tien dagen gevangenisstraf gekregen. <Van een onzer verslaggevers) was B. met het volledige werk voortge gaan, „Bent u kiezen gaan trekken na dat dokter V. het niet meer deed?", vroeg mr. Franken. „Ja", antwoordde B., waarna mr. Franken de kanton rechter vroeg: „Hiervan vraag ik acte". Tot 1950 kon hij frank en vrij werken, deelde verdachte mee, maar toen had Drees er een stokje voor gestoken, In de laatste dertig jaar had verdachte vijf of zes keer examen gedaan voor tand heelkundige, steeds was hij geslaagd, het kwam allemaal door de politiek, nu was het weer tot 1965 uitgesteld en eerst dan zou de status van de tand heelkundige bekeken worden. „Al geven ze me maar de titel van tandheelkundige", zei B. „Het parle ment stelt maar jaar in jaar uit en het departement belooft je koeien met gouden horens". „Er is eigenlijk maar het verschil dat wij kinderen be neden veertien jaar niet mogen hel pen". „Dat verweer was niet naar de zin van mr. Franken, die naar de recidiven verwees, „Ja, een hele lijst van 1954 De dokter (eveneens veroordeeld) had dit werk prompt gestaakt en" hierna Modem en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 XJET is ahveer drie jaar geleden dal 1*8 met veel Mic<-e& op de grote trom sloegen voor de harmonie Harpe Davids* W8 schreven dit met het ball* polntje dat we uit waardering van het toen veertigjarige HD ontvingen. Het geeft ons de moed om ons nogmaals tot de 20 sympathieke lezers-kring te wenden. Toen schreven w{\ dat HD ten onder dreigde te gaan» er kt*am een comité, er kwamen acties, hc schreven misschien wel te vele malen o\er HD en die acties, maur het gevolg w?s dan toch maar dat voorzitter 1'. 3. Stam van liet vyfmanscomité aan het slot liet veertigjarige HD een geheel nieuw instrumentarium kon aanbieden. T-TET moet u nu al duidelijk zijn wat we verder bedoelen. We vragen ditmaal de aundaelit voor Harmonie, ook een ehri-telijk muziekgezelschap. We weten het wei. er zijn nog enkele gezelschappen die uw aandacht en steun behoeven. Het muziekkorps van (Van een onzer verslaggevers) Op de Hoogstraat te Vlaardingen kwam woensdagmiddag op onverklaar bare wijze de 74-jarige mevrouw M. v.- v- d. V. ten val. Zij liep enige lichte verwondingen op en is per ambulance naar het Algemeen Ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82, <SL 84154, b.g.g. 1 15588 (toestel 62, 18.uur b.g.g. 19 5385) alleen voor radactie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw J. v. d. Hoek- «oogenctam, J. Steenstraat 29, telefoon 65451 (alleen voor klachten, adverten- ,'ers en abonnementen, b.g.g. telefoon U5588). .Klachten bezorging: Agentschap (adr. »e boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666, alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290. Apotheek: Gouka, Groenelaan/hoek Westerkade, tel. 68035. lid Leger do Heils behoeft immer «at duitjes, omdat instrumenten nu een maal duur zijn. Voor ile drumbands van de gymnastiekverenigingen Animo en DOK kunt u altijd wel wat guldens kwijt, omdat deze sportverenigingen niet ryk en de trommen e.d. wei duur zijn. Toch vragen wij deze week uw extra aandacht voor Harmonie. TV7E doen dat dan speciaal omdat Harmonie het 35-jarig bestaan viert. Bovendien is Harmonie uw aan dacht wel waard, omdat hei zulke leuke plannen heeft. Stel Harmonie niet teleur, geef ze de kans! Harmonie wenst een showorkest .te formeren met showkostuums, die altijd en overal zo veel, bewondering verwerven. Harmonie zegt: „War die anderen kunnen, kun nen wij ook." Geel ze die kans! Het is hens niet zo dat u dat befaamde orkest nit Limburg of desnoods uit Amerika moet zien om iets aparts te kunnen zien. Harmonie meent het ook te kunnen en geef ze dan de kans. Dat moet in liet voordeel van onze stad, van onze gemeenschap zijn. TTARMONIE beeft al zovele malen goede bijdragen geleverd tot festijnen in onze stad. Iedereen weet nog wel op welk een indrukwekken de manier Harmonie het parkeer- piein Singelplantsoen opmarcheerde als overwinnend geuzenkorps in het openluchtspel van en over Schiedam dat voor koningin Juliana werd op gevoerd. Harmonie toonde toen al in mooie kostuums te kunnen showen. Voorzitter H. Jongman, Schimmel- pennincklaan 79, zorgde ook toen voor de perfecte leiding. Ga eens met hem praten of met secretaris L. A. Snikkers, De Wildestraat 15, of met penningmeester K. de Baat, Bur. gemeester van Haareniaan 1063, als u met ons van mening bent dat Har monie de nieuwe uniformen en meer instrumenten dien te krijgen. Er is deze week een Hjstcollecte ltuis aan huis. Als elk Schiedams gezin een gulden bijdraagt, er zijn 21.000 hui zen, dan ontvangt Harmonie voldoen de voor een nieuw gewaad. Trots kimt u dan in november zien waar aan u heeft bijgedragen. Zaterdag is er ook een buscoliecte in onze stad. Loop de bussen van die CJV'ers niet voorbij, want ze verrichten met uw kwartjes voortreffelijk werk. Daar hoort u nog van en u ziet er van op. af", zei verdachte. Dat bleek dan ook, o.a. viermaal boetes en tweemaal on voorwaardelijke hechtenis. Mr, Franken zei in zijn reuqisitoir: „Twee jaar geleden kwamen hier onge lukkiger. die onder behandeling van B. zijn geweest. Hij liet kaartjes druk ken en verspreiden in het Waerwegge-t bied. Hij bezocht de mensen aan huis, zette ze in een taxi en reed ze naar Haarlem naar dokter V„ die nog wel bereid was met B. samen te werken. Verdachte heeft een middelbare opleiding en een opleiding als tand technicus, hij had moeten trachten tandarts te worden, dat was hem wel gelukt. Toen dokter V. niet meer ver der ging, deed verdachte verder alles, dus injecties geven, tanden trekken, laten happen en gebitten plaatsen, dit alles is hem verboden. Hij is echter een hardnekkige recidivist en daarom is een strenge straf op zijn plaats. Verdachte bestreed de opmerkingen van de officier. Het leek allemaal wel alarmerend, maar men diende te be denken dat bij tandartsen tachtig van de honderd patiënten zijn die wel iets hebben of die niet tevreden zijn. Boven dien kreeg hij als tandheelkundige niet het neusje van de zalm en daarom „moeten wij wel werken met mensen waaraan iets mankeert". De kantonrechter vond het geheel wel alarmerend. Hij noemde de ernstige ge volgen voortgevloeid nit de extracties en injecties, het afdruk maken en het plaatsen en hij vonniste conform tot twee maanden gevangenisstraf. Van een onzer verslaggevers) Een verbrijzelde knieschijf en een gebroken been waren het resultaat van een botsing die op 27 februari 's middags om half twee op de Park weg-Burgemeester van Haareniaan ontstond toen mevrouw Joh. E. W.-V. rechtuit over bet fietspad in de rich ting van Plein 40-45 wilde rijden. Woensdag kwam mevrouw W.-V. naar het kantongerecht te Schiedam, zij kan nog niet goed lopen, zij is ge durende drieëneenhalve maand in het ziekenhuis geweest. Als getuige kon mevrouw W.-V. niet veel vertellen. Zij had geen kinderen, geen auto gezien. Wèl veel vertellen kon de getuige, de 41-jarige J. van K. en die deed dat dan ook omstandig. Hij zette niter -en stil stond op het kruispu' 'aar Overs begonnen een t ep kinderen over de gevaa. .xeersader te loodsen. Een meisje stond al met de pannekoek omhoog geheven op het mid den van de rijweg en enkele kinderen liepen juist het fietspad op toen me vrouw W.-V. met behoorlijke snelheid op haar Solex over de Burgemeester van Haareniaan reed en met onvermin derde vaart doorreed, daarbij de auto op het kruispunt rakend. „Toen zei ik nog: kijk toch uit mens, dat gaat fout, maar het was al te iaat, we hoorden de klap", zei getuige nogal plastisch enkele malen. De officier meende dat mevrouw te hard had gereden, ze was naar zijn me ning nogal laat van huis gegaan als ze om half twee over de Burgemeester van Haareniaan reed om de trein van tien over half twee te kunnen halen. De ver dachte zei dat zijn auto stil stond om het verkeer voorbij te laten gaan, maar toen dc schoolkinderen met de „Klaar Overs" naar de overkant wilden, meen de hij achter die kinderen langs te kun nen doorrijden. - Zo was zijn auto op het rijwielpad gekomen, maar hij was gestopt toen mevrouw W.-V. kwam aanrijden. De officier mr. Franken zei dat er nogal dubia waren. Hij achtte verdachte' De Schiedamse politie heeft twee jon gens, ongeveer 14 jaar oud, aangehou den, die vorige week tijdens de kermis uit een kraam twee sierpoppen en twee koperen ketels hadden gestolen. SCHIEDAM. Geboren: Belinda dv J Suttorp en J van Meeteren; Sonja M dv P M van Steenhoven en A M van der Linden; Marcelliuus J A zv A A M Mutsaers en M J T van de Pol; Petronella dv T Tegelaar en W J Dingier; John zv J de Wit en W Donker; Margritha W dv J A Nolja en W P Targanski; Monique C dv B J van Buij tenen en J C de Jong: SaskladvPvanden Broek en N Posi. Overleden; B C J Krook, «9 jr; P van Es, 7 jr; AA Putters, 61 jr, echtg van Dijk. schuldig omdat hij nu eenmaal de ge hele rijbaan moet vrijhouden, maar de situatie was onduidelijk geworden doordat de schoolkinderen overstaken. Hij vroeg een schuldig zonder toepas sing van straf. De wnd-kan tonrechter mr. H._ Vies sloot zich hierbij niet aan. Hij zei dat Van T. geen blaam treft, verdachte had mogen verwachten dat niemand zou doorrijden, toen het „Klaar O-vertje" de weggebruikers tegenhield. Ook dat de handelwijze van T. het ver keer in gevaar zou hebben gebracht, achtte de kantonrechter niet bewezen. Hij sprak Van T„ zowel voor het eerste als voor het tweede ten laste gelegde vrij. Het Hoogheemraadschap Delfland verwach: in het najaar van 1965 gereed te zijn met de versterking van de zee wering tussen Den Haag en Hoek van Holland, in het kader van het Deltaplan, Tussen Kijkduin en Ter Heyde is het werk al gereed. Dit najaar zal, naar wordt verwacht, ook de versterking van de duinstrook bij Ter Heyde worden vol tooid. Voor het werk is in totaal 1,5 miljoen m3 grond nodig, die wordt gewonnen in de Nieuwe Waterweg bij de Oranjeslui zen. Van de opslagplaats bij Poorters haven voeren treinen over een speciale spoorlijn de aarde verder. Elke trein bestaat uit 24 wagons van ieder vier bakken. Er wordt per week 100 uur con tinu gewerkt. In totaal moet ongeveer 12 kilometer versterkt worden. Het meeste werk verschaft het stukje van ongeveer een kilometer lengte vöor Ter Heyde, gemeente Monster. Door de hgging van Ter Heyde is het namelijk onmogelijk hier de duinen in dezelfde rnate te verbreden als elders en daarom wordt hier een speciale versterking van basaltxeien aangebracht, die per aak uit Linz in Zuid-Duitsland worden aange voerd. Tevens is een speciale kleilaag ter versteviging nodig. Deze wordt ver kregen van een bouwterrein in Den Haag. Hij Ter Heyde bedraagt de ophoging 9,20 meter boven n.a.p., elders tot 8,20 meter boven n.a.p. In de tuin achter zijn woning aan de Hooidrift te Rotterdam is de 8@-jarige beer J, van der Linden van een trapje van twee treden gevallen. De bejaarde man kreeg een bekkenfractuur en werd naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd In de Stieltjesstraat te Rotterdam is de 61-jarige havenarbeider H. Poot van het Starmgplein woensdagmiddag met zijn -brommer geslipt en gevallen. Hij brak vermoedelijk het linkerbeen en werd naar het Zuiderziekenhuis ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) Voor de eerste maal in de Schie damse anti-vuilactie is een overtre der voör hef kantongerecht te Schie dam verschenen. Veel last van de verscherpte bepalin gen en de verhoogde boetes kreeg de Schiedamse filiaalhouder H. A. W. niet, want hij .erkende in de kranten te hebben gelezen dat de politie stren ger zou gaan optreden en hij zou er voor zorgen dait hij -de vuilnisbak niet meer buiten zou zetten tussen 's avonds zes en 's morgens zeven uur. Hij had dit op negen maart van dit jaar nog wal gedaan, omdat alle win keliers in zijn buurt dit deden. Dc vuil nisman kwam reeds om half acht en eerst om half negen gingen de winkels open. Daarom hadden de winkeliers de vuilnisbakken alvast 's maandagsavonds buiten gezet. De officier mr. H. Franken wees er op dat de bepalingen hun reden heb ben. Vuilnisbakken in het donker be vorderen de verontreiniging van de straat en bovendien zijn het gevaarlij ke obstakels. Mr. Franken eiste twee maal vijf gulden boete. Wnd.-kantonrechter mr. H. Vies liet voor het plaatsen van de twee vuilnis bakken twee maal drie gulden noteren, noteren. (Deze winkelier gaat in het vervolg een uur vroeger naar zijn bedrijf. Er zijn in Schiedam ook eigenaars van vuilnisbakken die een speciale vuilnis- bakkenbuitenpïaatser in dienst hebben genomen. Een knaapje verdient -een gul den door heel vroeg uit de veren te Saan om vuilnisbakken van zijn op- rachtg'ever in de geoorloofde tijd bui ten te zeggen. Red.) (Van een onzer verslaggevers) Doordat de automobilist J.L. v.d. H. geen voorrang verleende aan de perso nenauto van de,heer A.J.F. op de Prof. .K.O. Laan - hoek Stephensonstraat te Schiedam, ontstónd een botsing. De bestuurder.F. kreeg een gekneus de linker schouder, de passagier van de heer v.d. H„ de heer P.V. kreeg enige gekneusde ribben. Beiden zijn naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Beide, auto's zijn 2waar beschadigd. De 52-jarige, bromfietser J.M.Z, is woensdagmorgen om tien uur op de Rotterdamsedijk ie Schiedam bij het aantrappen vafl zijn bromfiets met zijn rechtervoet van de trapper geslagen. De man sloeg over de kop en kreeg een gekneusde réchterringvinger. (Van een onzer verslaggevers) Op de Burgemeester Honnerlage Gre- thelaan in Schiedam is woensdagmorgen om tien voor> half acht de wielrijdster H. V. tegen het portier van een stil staande auto gebotst. Toen de bestuurder uitstapte, arriveer de de wielrijdster. Zij trachtte het por tier te ontwijken, maar doordat ze sterk remde, viel ze op het wegdek. Mej.H. Y. is met een hersenschud ding en schaafwonden naar de Dr. No- letstichting in Schiedam vervoerd. O De bromfiets van de Schiedammer T H W. Is uit de stalling van de Verenigde Glas fabrieken aan de Buitenhavenweg in Schie dam ontvreemd. Q De Schledaminer F. IV. v. d. L. mist zijn fiets,- die op slot in de Mgr. Nolenslaan te Schiedam heeft gestaan. (Van een onzer verslaggevers) Zonder voorverlichting had de achttienjarige F. W. A. S.. op 24 maart 's avonds om half twaalf zijn auto van het Parkeerplein Singel plantsoen in Schiedam naar de Singel willen rijden. De politie hield de knaap aan en toen bleek dat hij nog geen rijbewijs had. Woensdag wilde de jongeman de kan tonrechter om de tuin leiden met de mededeling dat zijn ouderlijk huis slechts vijf meter van het parkeerplein is gelegen en dat hij dus in wezen de auto slechts vijf meter had verzet. De officier, mr. H. Franken, nam dat niet en zette uiteen dat de jongen te vlot is met het hanteren van auto's. De jongen vertelde dat hij de autorijschool te Driebergen bezoekt, dat zijn broer Hans voor hem eeti auto had gekocht, omdat Wimpie zo graag aan auto's knutselt. Wimpie zou op het parkeerplein een spatbordje op de auto zetten, wilde hem liever voor de deur zetten en juist toen de auto bij de showroom van Pieterse kwam, verscheen de politie. „Je hebt je bovendien bij de politie heel onbeschaamd gedragen", deelde mr. Franken mee en „ze moeten ook altijd mij hebben", zei de jongeman. Mr. Franken voegde er aan toe dat Wimpie S. in oktober 1963 al was ver oordeeld omdat hij zonder rijbewijs reed. Wimpie ging er tegen in, maar hij wist kennelijk niet over welke veroorde ling hij sprak. „Ze zeiden toen: „Haal die auto van dat parkeerterrein en toen ik dat deed, gaven ze me gauw een bekeuring...", begon hij,' maar vin nig zei mr. Franken: „Daar heb ik het niet over, dit is in Utrecht gebeurd, je hebt zeker in Driebergen gereden" en soepel verklaarde Wimpie: „Ja, daar gebeurde het nog weieens.." „Op school ltomt het meer voor". -Het rijbewijs zou hij pogen te halen. Mr. Franken vond dit allemaal: „slap pe praat, je bent in januari 18 jaar ge worden en had al lang examen kunnen doen". Mr. Franken eiste 115 boete en drie dagen hechtenis. Mr. Vies rekende voor het weigerende koplicbt vijf gulden boe- te, voor het ontbrekende rijbewijs tach- tig gulden en bovendien mag Wimpie» die vergezeld was van wat vriendjes* zijn ouders vertellen dat bij veroordeel» is tot drie dagen hechtenis voorwaarde lijk* Al enkele malen heeft mevrouw F. N. van E.-D. examen gedaan, voor het rijbewijs. Op 16 april pakte ze de auto van haar man, omdat de echtge noot als varend zeeman toch geen ge^ bruik van het voertuig kon maken, Mr, "Vies maakte er geen drukte oven ue overtreding Kost J zo. - Paulus M„ expediteur te Schiedam» is veroordeeld omdat hij zonder de geldige papieren in zijn- eigen auto reed. De heer M. fungeerde als inval ler voor een zieke chauffeur. Hij wist echter niet dat hij als patroon ont heffing moet hebben van de verplich ting tot het hebben van een. werkboek je volgens het rijtijdenbesluit. Hij werd in januari aangehouden»' omdat hij toen „bemanningslid van zijn eigen bedrijf was in de zin der wet". Dat kan hij nu niet meer zijn, want in april ontving hij de aange vraagde ontheffing. „Het was eigen lijk gemakzuchtig", zei M. „Vijftien gulden boete", zei mr. Franken en.' ,,Ik kreeg eerst een kwitantie van Hen gulden", zei M. „Zes gulden boete", oesioot mr. Vies. (Van een onzer verslaggevers) De snelste bromfietser was het aas voor de Schiedamse politie op 24 mei op de Ylaardingerdijk en het peloton dat de snelheidsridder volgde viel daarna vanzelf in banden van de ver baliserende politie. „Dc was de voorste en de politie ving de rest op", zei de achttienjarige heier J. S„ alsof het een excuus was. Kan tonrechter mr. - H. Vies accepteerde de opmerking ook niet als zodanig en S. voegde er aan toe dat hij dacht dat hij tussen Schiedam en Vlaardingen niet in de bebouwde kom was. „Dan had je nog veertig en geen vijf tig mogen rijden", zei mr. Vies, die (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de zitting in de eerste week van september zal-de opvolger van de onlangs gepensioneerde kantonrechter mr. P. B. Cos bij het kantongerecht te Schiedam mr. W. E. van "Vloten, nu kantonrechter te Zierikzee, officieel wor den geïnstalleerd. Bij de kan worden geplaatst: voor het schoonhouden van de kantoren, Dwarsstraat 42, Schiedam. Werktijden des morgens van 6 tot 8.30 uur en des avonds van 4.30 tot 7.30, vrijdags tot 8 uur. 's Zaterdags vrij. Sollicitaties aan de directeur van bovengenoem de bedrijven, Dwarsstraat 42 te Schiedam. Bij de Gemeentepolitie Schiedam wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een bij voorkeur in het bezit van een Mulo-dipl. Salaris afhankelijk van leeftijd en opleiding. Sollicitaties gericht aan de Burgemeester van Schiedam, worden zo spoedig mogelijk ingewacht bij de Commissaris van Politie, Lange Nieuwstraat 55. Schiedam. veertig gulden voor het te hard rijden en twintig gulden voor de ontbrekende uitlaat van de brommer berekende. De brommer van 800 werd ditmaal nog teruggegeven. Scholier J. L. R. had 58 kilometer uit zijn bromfiets gehaald op de Schie damse Westvest. Het was geen kwes tie van bewust overtreden, legde hij uit, maar meer de invloed van het hem omringende verkeer. „Het is on gelooflijk dat men zo idioot kan rij den, vijftig gulden boete", zei mr. Franken en mr. Vies sloot zich daar bij aan. Rijwielhersteller M. R. F. was een bromfiets aan het proberen op 31 mei op de Burgemeester Knappertlaan, toen hij wegens te snel rijden werd aangehouden, In Rotterdam was de achttienjarige monteur ook al eens aangehouden omdat hij te hard reed en daarom meende officier mr. H. Franken dat de bromfiets maar moest worden verbeurd verklaard. „Hij is niet van mij", zei F. angstig en dat bracht de officier ertoe om grootmoe dig de bromfiets voor dit keer nog terug te geven. De boete bedraagt 35. Op de kruising Waalhaven-Korperweg en Albert Plesmanweg te Rotterdam zijn woensdagmiddag een bestelwagen en een vrachtauto gebotst, doordat de een de ander geen voorrang verleende. De •bestuurder van de bestelwagen, de 42- jarige A: C. Dammann van de Steur- weg, kreeg een hoofdwond en werd naar het Zuiderziekenhuis overgebracht. De 62-jarige havenarbeider A. W, Re- mijn van de Ossenisseweg te Rotterdam is woensdagavond op de kruising Krab- bendijkestraat-Ossemsseweg met zijn brommer tegen een vrachtwagen ge botst. Hij kreeg vermoedelijk een lin ker elleboogfractuur en werd naar het Zuiderziekenhuüs gebracht. De negenjarige scholier G. Pruisen uit de Zwederstraat te Rotterdam is woensdagmiddag met zijn fiets op de Putsebocht aangereden door eer, bestel auto. Met een gescheurd linker sleutel been en een gescheurd linker schou derblad is de ion\en naar het Zuider- ziekenhuis overgebracht. „Voor zover mij bekend is dit het ernstigste ongeluk dat ooit in de Blaast tunnel is voorgekomen", heeft commis saris P. Dijkxhoorn, chef van de Rot terdamse verkeerspolitie, verklaard naar aanleiding van de frontale botsing die woensdagnacht is gebeurd en waar bij vier mensen het leven verloren.**. Het afsluiten van een der beide tunnel buizen*'s nachts, zodat het verkeer in twee richtingen door één buis* gaat, noemde commissaris Dijkshoorn een bittere noodzaak. „Er is geen enkele andere mogelijkheid om de tunnel'"het noodzakelijke onderhoud te geven. En dat onderhoud kan onmogelijk achter wege blijven. Maar dat deze situatie, vooral als er geen aaneengesloten filed door de tunnel rijden en een wellicht oververmoeide bestuurder in een vrij wel lege tunnel rijdt, gevaarlijk is, staat vast. Dat is ook een van de redenen, dat de zo noodzakelijke vernieuwing van het geheel versleten wegdek moet wach ten tot het gereed komen van de Van Brienenoordbrug. Aan het overdag af sluiten van een tunnelbuis, hetgeen - bij vernieuwing van het wegdek noodzake lijk is, valt eer er een tweede oever-l verbinding gereed is, helemaal niet te denken." Commissaris Dijkxhoorn, voeg de daaraan nog toe: „Als er één tunnel buis is afgesloten, wordt dat aangege ven met borden, lichten, inbaalverbo- den en wat niet al. Wij zien geen moge lijkheid. dit nóg duidelijker aan te.geven. Als er meer borden bij komen wordt de situatie eerder gevaarlijker dan over zichtelijker Een automobilist kan niet teveel borden voor zich krijgen. Dan is hij niet meer in staat, ze behoorlijk te onderkennen." Overigens meende commissaris Dijkxhoorn, dat een lege Maastunnel van een automobilist veel meer op lettendheid vraagt, dan een tunnel met aaneengesloten ftleverkeer. „In een file kan een automobilist zich gemakkelijk richten op zijn voorman en hij heeft dus minder kans uit zijn baan te geraken." In een grotere snelheidsbeperking dan er nu al is bij afsluiten van één tunnelbuis zag commissaris Dijkxhoorn geen heiL De maximum-snelheid is nu dezelfde als overal elders binnen de bebouwde kom: vijftig kilometer per uur. „Inderdaad zijn de gevolgen van een frontale bot sing bij een snelheid van vijftig kilome ter per uur verschrikkelijk", aldus com missaris Dijkxhoorn, „maar de gevol gen van een frontale botsing bij bijvoor beeld dertig kilometer per uur zijn even erg. Bij een frontale botsing is de snel heid, waarmee de klap aankomt, im mers de som van de snelheden van de beide botsende wagen." De zestigjarige Rotterdamse frees- machinist W. Verschnuren (Hofstede-, straat) is woensdagmiddag op het ter rein van de gasfabriek aan het Noord einde tussen een grondireestnadhine ea een muur doodgedrukt. Zeer waarschijnlijk heeft hij de macht over de machine verloren, toen hij deze, terwijl hij achteruit liep, .on der een afdak wilde plaatsen. (Van een onzer verslaggevers) De politie heeft tijdens surveillance in de Holywijk te Vlaardingen de 48-jarige sjouwer E. B. van B. uit Rotterdam aangehouden. Hij had van het bouw werk koperen buizen gestolen. De man had thuis nog een hoeveel- neid gestolen koper, dat in beslag is genomen. Van B. is een bekende van de Rotterdamse politie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1