Voor t eerst in Nederland aan oppervlakte Nog bij Chef-drukker P. Kalden 40 jaar bij Eendracht AGENDA veel meer rondere vondsten Dropveters op keramiek Drukkerij is vrindenploeg Jongen loopt tegen motor W. Nieuwstraten zegt voetbal gedag Man gewond bij aanrijding Overdracht van percelen voor stadhuis Maar HOND OORZAAK VAN BOTSING I Voetballende jongen breekt been mmmmfA Politie bekeurde bromfietsers pE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 24 AUGUSTUS 1964 Met tandenborstel en pincet heb ben studenten van het Insti tuut voor Pre- en Protohistorie uit Amsterdam één van de belang wekkendste vondsten van de laatste jaren uit de Vlaardingse bodem ge haald. Een authentieke neolithïsche visfuik kon na veel geduld en veel peuterwerk uit de modder worden gehaald. Vierduizend jaar oud ge reedschap, van wilgentenen en ber- kenbast vervaardigd, is uit een diep te van vijf meter N.A.P. te voorschijn gehaald na er vierduizend jaar lang onbeschadigd te hebben gelegen. We weten mu waarmee de mens uit het stenen tijdperk zijn voedsel vergaarde. De vondst is bovendien bijzonder omdat reeds «en half jaar geleden was aange kondigd dat het IPP de opgrain- gen in Vlaardingen zou gaan be sluiten. INGENIEUS nubeduidend goedkoper CONSERVEREN BODEM KREEK men daarom als zeer bijzonder zien. omdat vergankelijk materi- W woninginrichting PIJL De opgravingen van de laatste weken hebben weer meer inzicht gegeven over de Vlaardingencul tuur, de vondst van de enkele (en in Nederland unieke) fuik moet V' mm (van een onzer verslaggevers) /NLICHÉ'S werden zaterdagmor- gen geweerd in de drukkerij De Eendracht en als dit merk waardig mag zijn voor een druk kerij die het cliché als materiaal nu eenmaal gebruiken moet, dan is het ditmaal toch niet vreemd, omdat De Eendracht wordt ge kenmerkt door de symboliek van de 'bewust -gekozen naam. Druk kerij De Eendracht is een gezin, zoals direkteur J. van Pelt het zei en dat viel zaterdagmorgen bij de viering van het jubileum van de chef-drukker Piet Kalden wel te bemerken. SFEER nvER REAKTIES Ltm ter meulen Vandaag pn dagelijks W SCHOTS HELDENSTRIJD Humor VISFUIK, m JAAR OiJD, IN VLAARDINGSE BODEM Men besloot een reeks van succesvolle opgravingen te beëindigen, nadat de VÏaardinger Cees Wind op 13 maart 1958 met een proefopgravmg had aan getoond dat Vlaardmgs bodem bij zonderheden verborg. Het IPP legde in enkele jaren een geheel nieuwe cultuur, de Vlaardingencultuur genaamd, bloot, die geleefd moet hebben op de oever- wallen van een kreek die in een Biesbos- achtig landschap, door de huidige Vlaar dingse Westwijk slingerde. De Vlaardingencultuur heeft affinitei ten met neolithische vondsten van neder zettingen te Zandwerven, Haamstede, Leidschendam. Het is een geheel aparte cultuur van jagers en vissers van meso- litiiische traditie aan de periferie van de rijk geschakeerde trechterbeker- en Mi- chelsbergculturen. met als datering plus minus 2350 voor Chr. tot 2100 voor Chr. Voor het eerst is men er nu in ge slaagd een visfuik te vinden, dat is in Nederland nog niet gelukt. Wèl rijn er op enkele andere plaatsen m Europa, ca. Denemarken, visfuiken uit de steen tijd gevonden. (Van een onzer verslaggevers) De recente opgravingen te Vlaardingen hebben, naast de voor de wetenschap zo belang rijke vondsten van een goed geconserveerde visfuik en een skelet van een hondje, ook een nieuw en volkomen onbekend specimen van versieringen op aardewerk te zien gegeven. Bij de keramiek uit de jonge steentijd, speciaal uit het West- Nederlandse kustgebied, zijnde versieringen altijd heel simpel Het aardewerk is sober, stevig gebakken van grof materiaal en de dikwandige potten vertonen gaatjes, putjes en bobbeltjes. Meestal is de buitenwand van de potten fraai glanzend gepo lijst met een glad staafje. De keramiek omvatte een vijftien tal typen. Iets ongekendst is nu echter aan het scala toegevoegd, want er zijn scherven gevonden, waarop repen klei waren gelegd en gebakken, als hat ware op gelegde rolletjes tegen de bui tenkant van het aardewerk aan. Ook deze vondsten zijn uniek, want dergelijke keramiek is van het Neolitische tijdperk in Europa niet bekend. Met spoed zijn de fragmenten dan ook naar het laboratorium gezon den en aan de ontdekkingen is voorlopig de toepasselijke naam van „Dropveterkeramiek" toe gekend. Getracht wordt nu deze fuik in het laboratorium van de modder te ontdoen. De visfuik is heel ingenieus uit de bodem gehaald. Het was dc student R. W. Brandt uit Den Haag die heel gelukkig Dinsdagmorgen begint de ver koop van een grote partij dubbelbrede damesstoffen voor nu en voor het volgende seizoen. Kreukherstellende, dubbel brede stoffen, zo geschikt voor de nazomer en vroege herfst, in vele prachtige kwaliteiten, w.o. brillantiinnen... linnen metzijde, changeant tweed en vele andere fantasiestoffen. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze japon- stoffen In een groot sortiment kleuren, kreukherstellend, dub- belbreed, (voor een pakje 2.5 m, voor japonnen 1.5 m en voor rokken 80 cm) alle stoffen door elkaar per meter met zijn handen in de modder woelde om er wat beenderen uit te halen. Zo juist had hij het vrijwel complete skelett van een kleine hond gevonden, ook een zeer bijzondere vondst omdat de „vader van dc archeologie", prof. dr. A. E. van Giffen, bioloog, nu kan gaan bestuderen weike hond vierduizend jaar geleden in Vlaardingen geleefd heeft. De heer Brandt voelde daarna de keu rig naast elkaar liggende ribben van de fuik. De steek van de spade zou dit kost bare gereedschap niet vernietigen, want gedurende vele dagen hebben de werkers van het IPP, geassisteerd door amateur archeologen van de A'vVN, de fuik van modder bevrijd. Toen men de fuik aan het licht had gebracht, kwamen er nog meer moei lijkheden. De fuik is namelijk onder water 4000 jaar m goede staat geble ven. maar nu dreigde het gevaar dat de fuik uiteen zou vallen, zou verdro gen, verpulveren en verloren zou zijn. Constant hebben de gravers de fuik dan ook drijfnat gehouden, maar daarnaast zon men op middelen om het geheel onbeschadigd uit de bag- gerput omhoog te krijgen. Daartoe heeft men een stalen plaat, negen millimeter dik. n.ét een scherp geslepen kant onder de fuik in de aard kluit gepeist en gewrongen. Na vele uren lag de fuik en de daaronder aan- klontende modder als een enorme koek op de stalen plaat. Het gewicht wordt op tweehonderd ki lo geschat en de kunst is nu om het geheel onbeschadigd uit de diepte over de gladde modderhelling naar de be woonde wereld te brengen. De graafput op de plaats aan de Anj Koplaan bij de spoorlijn ligt te zeer afgelegen om er met een hefkraan te kunnen komen. In het laboratorium zal de fuik onder water worden bewaard. Later zal ge tracht worden de fuik te conserveren. Dat zal vermoedelijk in Zwitserland bij experts op dit gebied dienen te gebeu ren en mogelijk krijgt het Vlaardingse Visserijmuseum dit oudste bewijs van de vroegste visserij nog eens in plastic beschermd of met plastic geëxtraheerd als kostbaar expositiemateriaal ten ge schenke van het IPP. Dat alles is nu wel de bedoeling, maar er dienen dan nog belangrijke handelingen te volgen. Heel verrassend heeft het werk van de laatste tijd ook weer meer gegevens ever de Vlaardingencultuur te voor schijn gebracht. Al jaren namelijk kent Vlaardingen het raadsel van de strijd hamer, omdat de vondst van een strijd hamer niet past in bet beeld van een rnstig vissersvolk. De standvoetbeker- of strijdhamer- mensen waren herders, vechtlustige zwervers die de andere volken verdron gen. Vlaardingen heeft een strijdhamer, maar ook een vredelievende vissersge meenschap. De vondsten van de laatste dagen hebben nu aardewerk prijs gegeven dat associaties wekt met de strijdhamercul tuur, het is aardewerk dat niet past in het Vlaardingse schema, maar dat ver want lijkt aan de standvoetbeker. Er is nog sprake van een scherf van een pot met oor, hard gebakken en vergruisd met grind. Bovendien zijn gevonden een doorboorde tand Zorgvuldig meet een studente van het l.P.P. de ovalen kegel van de visfuik nadat de archeologen eerst de modder letterlijk met een tandenborstel van de twijgen hadden geveegd. Met een pincet zijn de berkebasten touwen te voorschijn gewroet. Hoe de omstandig heden in modder en grondwater zijn vijf meter beneden NAP laat de foto duidelijk zien. De modderkluit onder de fuik ligt nu op de stalen plaat als basis voor de fuik omdat het kostbare materiaal anders ongetwijfeld uiteen zou vallen. van een hond, zoals er reeds eerder een werd gevonden en dienende a'ls halssieraad of amulet. Verder een tand van een zwijn, restanten van steur, een hertshoorn spinstuk, gewei- tak en ander hertshoorn, dat dienst deed als gereedschap. Ook een pfach- tige vuurstenen pijlspits kwam te voorschijn, hoewel de vondsten aan vuursteen gering zijn. De vondsten zijn gedaan op. de- bodem van de kreek waar enkele maanden ge leden geleerden, deelnemers van het Atlantisch Archeologisch OUoquiem, een kijkje kwamen nemen. De huisplaaisen die eerder zijn gevonden, werden opge graven honderd meter langs de kreek, op de plaats waar nu in de -Westwijk 20e-eeuwse woningen staan. De vondsten bevinden zich in 'de eerste kreek, dat is de oudste kreek. - Later kreeg de kreek een andere loop en in die tweede kreek zijn vroeger ook vondsten gedaan, o.a. van een maritie me klokbeker op de westelijke kreek- oever. daterende 1710 voor Chr. Na het verdwijnen van de Vlaardin gencultuur kwam er dus een -andere - ook jonge steentijd cultuur. De gro te geleerde die de archeologie gestalte gaf in ons land, prof. dr. A. E. van Gif fen, heeft onlangs persoonlijk de'nieu we ontdekkingen bekeken. Hij is zeer verheugd over het feit dat een skelet van een hond kon wor den gevonden, het is een klein dier met pootjes van ongeveer twaalf cen timeter lengte. Nu het beperkte opgravingsgebied 'als nog voor zo'n mooie verrassing heeft gezorgd, zal het werk alsnog worden voortgezet. Daartoe wordt binnenkort de wal van de opgravingsput: een pro fiel dat rechtlijnig over de kreken ligt, weggegraven. Ook dit gebeurt aan de Arij Koplaan, omdat de vindplaatsen aan de andere kant van de spoorlijn helaas zijn ondergespoten vóór bouw grond en aan de andere zijde al be bouwd zijn met huizen. (Van een onzer verslaggevers) Doordat de 8-jarige Josephus Visser uit de Ant. Muisstraat te Schiedam hardlopend de rijbaan van de Burge meester Knappertlaan opliep, zaterdag avond om vijf voor half zes, is een bot sing ontstaan. De motorrijder D, P. kon de jongen niet ontwijken. Het kind is met een lichte hersenschudding en aal rriiwei nooit noirnnrl» r,rA «^veilingen aan armen en benen naar aai v rijw&i nooit gevonden word. het Gemeenteziekenhuis vervoerd. f' BROERSVEST 64-6 In een gazen bakje ligt het restant van een hondje, vierduizend jaar oud. Links de botjes, het brede bot er on der vertoont moeilijk zichtbaar een gaatje met weggedrukt bot. Hier heeft de pyl het dier geraakt. Naast de bot ten de kop van het dier met er boven een flinke zwijneiana en rechtsonder fragmenten van schubben e.d. van een steur, aardewerk, het bekende grof- en dikwandige materiaal met inwen dig verkolingen, ook ligt er herts hoorn e.d. Een bijzonderheid in het skelet van de hond is dat een bot beschadigd is, heel duidelijk is het diertje met een pijl neergeschoten. Men kan zich af vragen wat dit raadsel betekent. Is de hond geen huisdier geweest, heeft men het als plagerij neergeschoten aan de rand van het water waar de hond stervende is gevallen naast de reeds reeds weggeworpen en voor deze men sen zeer kostbare visfuik? Het is een vreemd geval, vooral als men bedenkt dat de mens in de steen tijd de botten van dieren altijd stuk sloeg om er het merg uit te zuigen. Dat is bij deze duidelijk neergeschoten hond niet gebeurd. (Van een onzer verslaggevers) De voorzitter van de afdeling Rotter dam van de KNVB heeft zaterdag na de jaarvergadering tijdens een diner in restaurant Engejs. afscheid genomen van bondsfunctionaris W. Nieuwstraten, die het voetbalwezen ruim veertig .jaar neeit geaieno. De heer Bijloo zei dat'hij zeer erken telijk is voor het vele dat deze -Schie dammer heeft gedaan en dat hij be wondering heeft voor de. moed dat de heer Nieuwstraten zijn funktie durft neerleggen nu zij nog zo vitaal is. Ook het bestuurslid van de KNVB, de heer Dirk Nijs, sprak daarna in deze zin. Aan de heer Nieuwstraten is verzocht of hij indien nodig, zijn -ervaring nog ten nutte van het voetbalwezen wU maken, dat zal dan voornamelijk zijn bij het toewijzen van scheidsrechters voor het Schiedamse zomeravondvoetbal en over dit verzoek beraadt de heer- Nieuwstra ten zien nog. Bij het voetballen is de 15-jarige Schiedamse jongen H. M. de Jong za terdagmiddag op het voetbalterrein van DEMOS in het Harga sportpark onge lukkig gevallen. De jongen draaide zich om zijn as. waarbij hij zijn linkerbeen brak. De knaap, die op de Nieuwe Ha ven 25 woont, is naaf het gemeentezie kenhuis in Schiedam gebracht. Men is in dit bedrijf duidelijk meer dan collega alleen, men vormt er een vriendenploeg. Dat kon de buitenstaan der niet alleen proeven aan de goede sfeer, maar ook aan de illustraties die Henk de Vries bad gemaakt. Aan de wanden hingen enorme tekeningen die suggereerden ..Wordt vooral geen lid van PPSC", „O, was ik maar 'bij SW gebleven". Tegen een achterwand was een enorm doel gespijkerd en is het vreemd dat de jubilaris juist in dat doel Kwam te zitten'; Deze plagerijtjes over voetbal noren ook bij De Eendracht, want is niet direkteur Jan van Pelt de man van Hermes DVS. jubilaris Piet Kalden de tweede voorzitter en jeugdleider van PPSC, maar bovendien ook de oud- (Van een onzer verslaggevers) Voor de uitrit van de scheepswerf Wilton-Fijenoord op de Vlaardingerdijk in Schiedam is de 27-jarige Portugese zeeman A. S.. aie op het schip Patri cia bij Wilton-Fijenoord verblijft, de rijweg opgelopen. S. wilde naar de bus halte snellen. Een personenauto, be stuurd door de heer P. J. de V., kon de voetganger niet meer ontwijken. De Portugees kwam in de Schiedamse Dr. Noletstichting terecht met een hersen schudding en een snijwond. (Van een onzer verslaggevers) In het zojuist verschenen jaarverslag 1963 van de .dienst van gemeentewerken te Schiedam lezen wij dat de onderhan delingen over de minnelijke overdracht van de voor het nieuwe stadhuis beno digde percelen met een gunstig resultaat zijn afgesloten. Omtrent de overdracht van alle per celen bestaat thans overeenstemming, zodat de gemeente geen enkele onteige ningsprocedure of tegenspraak behoeft te voeren voor de bouw van het stad huis. Op dit jaarverslag van de dienst van gemeentewerken zullen wij deze week nader en uitvoerig terugkomen. 7llllf tien, misschien veertig jaar zullen ze er niet meer zijn die oude straatjes, die nu nog zo mystc- rieus de sfeer van het verleden weten te conserveren. Dan is Schiedam een moderne stad geworden. Over twintig, dertig jaar is er niets meer te zien van de oude loop van de vroegere smalle straatjes, die in hun smalheid ook nog plaats moesten bieden aan de slootjes voor en achter liet huis, aan grachtjes die open riolen waren en die dan ook heel ongezond zijn volgens onze maat staven. Over enkele tientallen jaren heeft Schiedam de herinnering, tastbare romantiek volkomen de nek omge draaid. Vele Schiedammers zien nu al dat verleden niet, ze lopen er haastig aan voorbij en ze kunnen liet misschien zelfs niet zien, omdat ze er de aandacht niet voor hebben. "Ï700R andere Schiedammers is liet verleden van de stad liet waarde volle, de binding met het heden. Dat bewyzen de talrijke reakties die wy vrijwel dagelijks sehriftelyk en tele fonisch op onze artikelen over Oud- Scliiedam krygen. Met die reakties kunnen wjj het beeld van Oud* Schiedam, dat toch al zeer vervaagd is, j Géén tcf. of schrift* bat* "®e Rotterdammer", Schie- m e y ,redactie, Lange Kerkstraat 82, .o 3 5 4' b-g-g. 115 5 8 8 (toestel 62, i18, utu b.g.g, 19 588 5) alleen voor rl'^-aangelegenheden. Hn.™ fchaP; (mevrouw J. v. d. Hoek- ?,m' d. Steenstraat 29, telefoon tal (alleen voor klachten, adverten- 115588)11 abonrlement'-n- b.g.g. telefoon jachten bezorging: Agentschap (adr. "roi en). dag. van 18.30—19.30 uur. telefoonnummers: Alarm ,j '!e 64666, alarm brandweer 69123; T™ G-G. en g.D. 29290. j'm„ - k: Janssen, Swammerdam- 'mgel 41, tel. 64917. (Van een onzer verslaggevers) Op de Marconiweg in Schiedam ont stond een merkwaardige botsing, door dat de hond van mevrouw V. de R.-V. te veel belangstelling aan de dag legde voor een mand met levensmiddelen. Dat had tot gevolg dat de bromfietser F. G. tot zijn grote schrik de personen auto van mevrouw De R. op zich af zag komen, omdat mevrouw De R. trachtte de hond tot betere gedachten te brengen. De hond zat achterin de auto en naast hem stond een mand met levensmidde len. Toen hij zijn neus in de mand stak, werd de hond door mevrouw De R.-V. tot de orde geroepen. Zij greep de hond beet en trachtte hem naar de voorbank te trekken. Daardoor lette zij niet op het stuur en zij botste met haar auto tegen de bromfietser F. G. Beide voertuigen zijn beschadigd. Doordat de voet van de bromfietser F. A. B. van de trapper schoot, raakte deze zondagmiddag omstreeks vier uur de macht over zijn stuur kwijt. Hij viel daarbij tegen de auto van de Schiedam mer F. S, Er ontstond weinig schade, maar wel veel kabaal, omdat de heren met elkaar in een woordenduel gingen. Dat had tot gevolg dat het verkeer op het smalle laantje, dat tussen de halfverharde ter reinen en de sportparkbrug in Harga ligt, volkomen werd gestremd. Op dat moment waren echter zeer veel mensen in het sportpark Harga. want de voetbalwedstrijd ITermes-DVSSVV had meer dan tienduizend bezoekers ge trokken. Het woordenduel tussen de he ren B. en S. had dan ook tot gevolg dat vele duizenden lang hebben moeten wachten. wat meer reliëf gaan geven. „Ik had u wel wat willen vragen over Oud- Schiedam, ik lees uw krant weieen.-, maar ik ben geen abonnee", zei iemand gisteren en „vraagt u maar, dat doet ons plezier", was uiteraard het ant woord, want wij zijn verheugd als Schiedammers belangstelling hebben voor de stad waarin zy wonen, werken maar toch ook „leven" moeien. TAE oude stad heeft nog veel ver- rassingen. Zoek ze. Voor ons tekent de oude stad nog steeds het spoor in de tjjd. Om een voorbeeld te noemen Iedereen loopt aan de Schotsepoort voorhij. Dat is een rommeltje, wat men het best niet kan zien. Vij gaan er in om te zien hoe men vroeger dacht dat leven goed zou zijn. Wij zien er de hofjesbouw uit een voorbije tijd. Wij denken er bovendien aan de naam van het poortje, men kwam tot die naam omdat dc Schotse soldaten in een vecht lustige lijd er eens de wjjk namen. De nieuwsgierige Schiedammers zagen dat de Schotten brood hadden achtergelaten. Dat werd het „Schots broodje" en het is tegenwoordig typisch Schiedams, ook al weet niemand waar dat Schots brood gebakken w ordt eri dus ook niet of hel nog verkrijgbaar is. A "AN een herinnering aan drie eeuwen terug naar een recente geschiedschrijving is niet zo moeilijk. We blijven in de Srhotsepoort en we vertellen het verhaal, opdat de Schie- dammers die armzalige poort in het vervolg met andere ogen zullen gaan bezien. Eigenlijk schenken wij met dit verhaaltje de concurrentie de ge gevens voor een verhaal, dat ïs niet erg, gezien recente naschrijverij schenken we dat wel meer. Hier is het dan: Op 28 september 1944 kwam de landwaehter Cornells Sloiitbaudel met V(jf van z(jn kornuiten uit Rot terdam naar Schiedam, om stro te halen. Op de Broersvest zei een kwaadaardige stadgenoot dat er in de Scholsepoort fietsen en motor rijwielen verborgen werden ge houden. Het edele zestal vond geen voertuigen, maar wel de illegale werker P. Smit. Onder valse voor* wendscls arresteerde men ook C. Smit en de illegale werker W. Treurniet, nu twintig jaar geleden. In die Schotsepoort had P. Smit nog snel gepoogd illegale papieren, foto materiaal en vuurwapens in een koffertje weg te brengen, maar de aanvoerder van de zes boeven kreeg Sinit te pakken. De boeven dachten zeventig gulden „loon" voor elke gevonden fiets te zullen krijgen. Zc vonden drie dappere Schiedammers. Reeds op dertig september 1944 vie len zij voor het vuurpeloton. Met deze dramatiek betekent de vervallen Schotsepoort voor uw redakteur nog wat anders dan alleen maar onnut steen, in die poort fluistert de stem van het verleden over een helden- strijd, die niet vergeten mag worden. Directeur J. van Pelt (links) felici teert chef-drukker P. Kalden met zijn jubileum. doelman van SW in de dertiger ja ren, zijn er verder niet Chris Schef- fers vail HBSS, Zuiderwijk van Excel sior '20 en de vaardige tekenaar Henk cte Vries van avv. Stof genoeg voor een sportieve riva liteit, die dan ook geestig tot uitdruk king kwam. Direkteur Van Pelt beklem toonde dan ook in zijn speech dat de heer Kalden een groot gevoel voor hu mor heeft. In de veertig jaar dat Kal den bij de Eendracht werkt, is niet da gelijks gezegd: „Welkom Piet", maar het is een feit dat hij steeds sympa* tmek is ontvangen. Hij liet ook nooit verstek gaan, of het moest zijn voor een enkelblessure, over komen bij het voetbal. De heer Van Pelt wees er op dat Kalden een goed incasseringsvermogen heeft, maar dat heeft hij op het sportveld wel geleerd, toen hij het doe! verdedigde tegen be faamde kanonniers als de internationals Wim Lagendaal en Leen Vente. De heer Van Pelt noemde het vele werk van Kalden, die volgens zijn echt genote „meer met de drukkerij ge trouwd is dan met mij", die daarnaast de oefenavonden aan het zangkoor „Or pheus" niet verzuimt en wiens gevoel voor humor hem heeft gebracht tot wat hij geworden is. Hij noemde de namen van Robberegts en Kiela, die de leer meesters van Kalden waren. „Uiterlijk vertoon is hem vreemd,'hij is een onzer grootste steunpilaren,--nu we'aan de vooravond van belangrijke be slissingen staan voor ons bedrijf, -zal zijn stem zeker metellen". Ook de heer Van Pelt lardeerde zijn huldebetoon met mopjes, zo vertelde hij dat Kalden wei eens een uur te vroeg op het werk ver- scneen. Dit had een politieman heel ver dacht gevonden. Ook was Kalden een man die ontzaglijk veel feest- en ver jaardagen moest aflopen want altijd had hij wel zoiets op het programma. De heer Van Pelt bood een envelop met inhoud en een sigarettenkoker aan. Voor de afdeling Schiedam van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel sprak de heer H. W. G. Hoek van zijn waardering. Hij bood de medaille met oorkonde aan. Een grote fruitmand ont ving de jubilaris van de Federatie Ne derlandse Zuivel. De heer W. G, A. Schnetz zei dat de heer Kalden altijd het drukwerk voortreffelijk verzorgde. Voor het personeel sprak de heer A. Fijnacker van de goede verstandhouding. Hij noemde het bedrijf een voorbeeld voor coöperatief werken. Ook hij bood een envelop aan. Op zijn bekende vaderlijke manier sprak Martin Kooymaa geestig van zijn vriendschap en waardering. Hem was gebleken dat men in dit bedrijf „geen nummer" is. In zo'n zaak te mogen wer ken is een voorrecht. De Eendracht geeft al jaren het goede voorbeeld. Sprekende over de familie Kalden zei Martin Kooyman dat mevrouw Kalden „de moeder van PPSC" genoemd wordt, ze wast gratis de shirts, dat Kalden de jeugdleider bij uitnemendheid is. Hij wordt op handen, gedragen. Toen Kooy man onlangs bij een bezoek aan Kal- dens huis zag dat deze enkele binnen muren sloppte, zei mevrouw Kalden: „Ja, dan kan ie in het vervolg geheel PPSC tegelijk ontvangen". De heer Kooyman bood ook de oor konde behorende bij de legpenning van de SG aan. Die legpenning had Kalden al, „De oorkonde komt nu, men had toen zeker geen geld en het lijstje is ook met van de SG. Daar hebben ze zeker ook geen geld voor". De voorzitter van de Algemene Gra fische Bond in Schiedam, de heer G. Immerzeel, stelde dat de heer Kalden een trouw lid is. Hij bood een enve lop aan. Namens het jubileumfonds sprak de heer Joh. Schiller, waarna eveneens een envelop volgde. Jubilaris Piet Kalden sprak het laat ste woord, waarbij hij veel relativeerde, maar met zijn humor toch ook niet de diepe ondertoon van de ernst vergat. Hij vertelde hoe hij als kleine jongen niet meer verder kon leren op school omdat er geen geld was, met stenen bikken kon hij zes gulden verdienen maar dank zij zijn vader (de tachtigjarige Kalden was aanwezig) mocht hij een vak leren bij De Eendracht voor anderhalve gul den loon per week en van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hard sjouwen, o.a. met het wegbrengen van het werk van de FNZ en met het bezorgen van de Maas- en Schiebode, een stadsblad. Kalden vertelde dat hij studeren wil de en dat de oprichter van dit coöpera tieve bedrijf, M. C. M. de Groot, hem steun verleende. Hij zei dat het weieens goed was te wijzen op de verschillen tussen heden en verleden. Tot slot sprak de president-commissa ris, de heer M. J. Vlug, die er op wees dat deze hartelijke bijeenkomst het be wijs leverde van de goede intermense lijke verhoudingen, die van zoveel be lang zijn voor ons leven, en dat tevens getoond is dat de opzet van de oprich ter van het bedrijf ten volle is geslaagd. (Van een onzer verslagevers} De Schiedamse politie heeft twaalf bromfietsers bekeurd, omdat zij te hard reden. Hiervan reed de helft op de Burgemeester Knappertlaan; zeven bromfietsers kwamen niet uit Schie» dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1