Jk wist niet dat hier zo hard werd 99 „Dagtaak niet op bepaald uur gereed" Vijf gewonden bij botsing Ark-patiëntjes vlogen Chr. detailhandelschool start over twee weken Honderd per dag meer ZESDE JEUGDLAND: 66.200 KINDEREN Nauwkeuriger plotten op Shell-tanker «MEMGiTDUBEURS Tumult in Ridderkerkl 99 NCAB: Kleine aannemer in de knel Longo volgt Togliatti op Markt voor onderhandse leningen „Black Africa" in Schouwburg-Zuid Vijftig leerlingen toegelaten V erwachtingen voor volgende zomervakantie Woonwagenkamj moet verhuizen GESPREK MET II. J. VERHOEST, ROTTERDAMS HAVENMEESTER: „Reclassering steen des aanstoots" Verkeer Luchthaven blijft stijgen Tennisser brat DE ROTTERDAMMER Pagina 4 WOENSDAG -26 AUGUSTUS 196* (Van een onzer redacteuren) JK ben nu drie maanden havenmeester. Op 15 mei trad ik in dienst. En nog steeds ben ik hard en hard bezig me in de pro blemen xn te werken Want de vraagstukken waarmee de haven van Rotterdam te maken heeft zijn legio, en bijna dagelijks komen er bij. Maar hoe kort ook in functie, ik ben opgetogen over de ge meentelijke dynamiek. Hier wordt individueel ongelooflijk hard gewerkt, dag en nacht, en dat heb ik nooit geweten. Rijk Ogen Oorlog Efate 1 (Vervolg van pag, 1) Studie Toekijkers Voordelen Na 40 jaar weg van de zee Verlichte borden in A'dams haven Scheepvaarten Libanese vlag Hamburg-blik op de toekomst Rectificatie In de ivijken H'K is een vergadering van de slal van i het gemeentelijk havenbedrijf. De directeur zegt: Hoe zit het met die en die zaak? De man wie het aangaat doet zijn tas open en komt met alle stukken op tafel. Maar dan ook met alle. Met statistieken en rapporten. Het geeft je Ineens een duidelijk inzicht. Maar vraag niet hoeveel avondlijke en nachtelijke uren er gemoeid zijn geweest met het samenstellen er van. En kijk, dat werkt aanstekelijk. Je gaat ook zo doen. De dagtaak eindigt niet op een bepaald uur. Je neemt werk mee naar huis en verdiept je verder in de problematiek. Bij het gemeentelijk havenbedrijf kent men zijn zaken. Ik merk dat bij mijn dienst, bij de adjunct- en onderhaven meesters. En dat maakt het werk hier prettig, dat maakt mijn functie interes sant Daarnaast is die functie voor mij interessant omdat hij te maken heeft met water. HET water heeft me altijd ge boeid. Van jongsaf aan. Ik ben Rot terdammer van ge boorte en in mijn jeugd dwaalde ik altijd langs de ha vens. Je zag sche pen, grote en klei ne, en je zag de mensen van die schepen. En je maakte met die mensen van die schepen een praat je. Je vroeg: Waar kom je vandaan? en waar ga je naar toe? En je hoorde namen als Ameri ka, Los Angeles, Azië, Afrika, je dacht: Ik zou daar ook wel eens een kijkje willen ne men. Maar ais je wilt varen moet je of schatrijk zijn of een baantje aan boord zoeken. Ik was niet schatrijk, dus ik zocht een baantje aan boord. Ik door liep de Zeevaart school te Rotter dam en kwam als stuurmansleerling bij de Holland- Zuid-A'rika Lijn, die naderhand is overgegaan naar de V.N.S. Bij de V.N.S. ben ik altijd blij ven varen, 'n Pracht maatschappij, de beste die ik ken. T)S hele wereld heb ik praktisch rond- D gezworven, en de meeste havensteden goed gezien. Als ik nu in de krant lees over dingen die zich afspelen in Hong kong, Singapore of Port Said, dan heb ik mijn ogen maar te sluiten en ik zie alles voor me, ik sta er helemaal mid den in. En ais je de wereld hebt gezien valt het je moeilijk te generaliseren. Overal heb je goede en niet-goede mensen. Ik heb pracht Japanners ontmoet, en pracht Duitsers, belangwekkende negers en in teressante Chinezen, Allemaal mensen, met wie je goede gesprekken kon hebben en van wie je zeker weet, dat ze zich nooit zouden laten verleiden tot daden of handelingen, die door anderen wer den verfoeid en verafschuwd. Onder elk volk leven mensen, voor wie je de grootste achting kunt hebben. TjE gehele oorlog door heb ik gevaren. D Op de oude Bloemfontein, waarop ik later nog kapitein ben geweest. In 1939 vertrok ik uit Holland. In 1945 keerde ik terug. In. die periode geen schram metje gehad, geen kanonskogel zien af vuren, niets gehoord. Maar wel gekke d'ngen beleefd. De Bloemfontein verliet in november 1941 de haven van San Francisco. Doel: Phuippijnen. 't Was vrijdag de dertien- ere, de kapitein was jarig, de regen viel met bakken uit de hemel, we hadden oefenbommen in, studenten waren ma trozen, en op de route waren schepen getorpedeerd, 't Zou dus een leuke reis kunnen worden: Maar nu komt het. Een dag voor Pearl Harbour kregen We plotseling bericht, dat we van rich ting moesten veranderen en koers zet ten naar Australië. ryp onze eerste reis in 1942 hadden we 3300 Amerikaanse troepen aan boord. Allemaal negers. Met vier grote troepen transportschepen gingen we naar Efate in de Pacific. Wij waren de enige Hol lander. Laat in de avond kwamen we bij Efate aan. Met vier grote reddingboten en een zware motorsloep hebben we 's nachts die 3300 man op het eiland ge bracht 't Ging aan de lopende band, en en zelfs niet het kleinste aanvarinkje. Diezelfde nacht werd ook al het ma teriaal aan land gebracht, .nodig voor het maken van kleine vliegveldjes, vanwaar vliegtuigen konden opstijgen. Twee dagen later stegen ze ook op. Over deze geweldige operatie heeft nooit, iets in dg krant gestaan. En dat K<' bril Voor een grote aannemer zijn die maat regelen naar verhouding minder kostbaar dan voor een kleinere: zij hebben dan be trekking op een veel groter aantal per soneelsleden, terwijl de kosten van deze maatregelen dezelfde zijn, of het nu veel of weinig 'mensen betreft. Een feit is, aldus een N.C.A.B.-be- stuurder, dat veel kleinere aannemers hun beste krachten als gevolg van de nieuwe c.a.o.-bepalingen verloren aan het grootbedrijf, dat wel in staat was tot uitbetaling van hoge lonen via de bepalingen betreffende taakwaarde- ring en tarieven. Het ligt voor de hand, aldus de N.C.A.B.-bestuurder, dat de veroor deelde aannemer zich gedwongen zag lonen uit te betalen, die overeen kwa men met de door het grootbedrijf uit betaalde taakwaarderingslonen. Daar mee ging de veroordeelde onderaanne mer dus in overtreding. In het algemeen constateert de N.C.A.B. dan ook een steeds moeilijker Worden van de positie van de kleine aannemers en een concentratie van krachten in de grote bedrijven, die door de nieuwe c.a.o., door de algeme ne toestanden in de bouwnijverheid en ook door het hier te lande gevoerde bouwbeleid in de hand worden ge werkt, T\RIE maanden geleden werd *-* voor het eerst na tachtig jaar een koopvaardij-offieier benoemd tot havenmeester van Rotterdamde heer H. J. Ver hoef/ (geboren 29 november 1905, gepensioneerd gezagvoer der van de V.N.S.) werd opvol ger van schout-bij-nacht b.d. L. J. Goslings, die na zeven jaar havenmeester van Rotterdam te zijn geweest, zijn functie om ge zondheidsredenen neerlegde. Wie is deze nieuwe havenmeester, hoe denkt hij over het haven meesterschap en hoe is zijn over gang van het bedrijfsleven naar de gemeentelijke dienst verlo pen? Een van onze redacteuren heeft hem. dezer dagen bezocht en met hem gesproken. Wat de heer Verhoeff vertelde is hier naast weergegven. Het partycomité en de centrale be stuurscommissie van de Italiaanse com munistische party heeft vanmorgen met algemene stemmen Luigi Longo aange wezen als leider van de party. Hü volgt in deze functie Palmiro Togliatti op, die vorige week is overleden. De G4-jarige Longo is de afgelopen achttien jaar plaats vervangend secretaris-generaal van de partij geweest. Plannen zijn uitgewerkt tot oprichting van een vereniging genaamd: Vereni ging tot bevordering van de handel in onderhandse leningen, gevestigd in Am sterdam. De vereniging zal ten doel hebben het bevorderen van de verhan delbaarheid van en de handel in be staande onderhandse leningen. Aldus is vanmorgen op een persconferentie be kend gemaakt door prof. dr, J. Engel friet, voorzitter van de commissie van initiatiefnemers. Het doel zal de vereniging trachten te bereiken door het organiseren van een markt, waartoe een reglement is ontworpen, hetwelk de bepalingen in zake de handel bevat. Men heeft de weg gekozen van een schriftelijke handel, zodat de bij de handel betrokkenen niet zoals bij de effectenbeurs, al of niet via een vertegenwoordiger, bij de ver handeling aanwezig zijn. De ljpsten van de vereniging en van de markt worden geraamd op ca, ƒ66.000 per jaar, het aantal leden op 380. Naar schatting zal de markt be gin november kunnen beginnen. Zij zal eenmaal per week worden gehouden. Voorgesteld zal worden de kas-associa- tie in Amsterdam te benoemen tot een trale instantie. had best gemogen, 't Was kranig werk, snel verricht. Toen wü wegvoeren, kwamen pas de andere schepen. VAREN is mooi, maar er zijn meer mooie dingen. Bijvoorbeeld studeren. De hele oorlog heb ik gestudeerd aan de universiteit van Californië. Half schrifte lijk, half mondeling. Het vak waarin ik grasduinde was economie. Een prachtig vak omdat het je er toe brengt ook in andere richtingen te gaan neuzen: psy chologie, geschiedenis. Het had me goed te pakken. Ik ging gewoon met een boek over economie naar bed. Maar je was nooit klaar. Tijdens het lezen dacht je: Hé, ik moet toch ook eens over dat en dat onderwerp wat lezen, en dan nam je weer een an der boek. Voor mij is economie het enige vak, waarin je je uit, kunt leven. Nu nog, als ik even tijd heb, grijp ik een boek over economie. Je leert er de men selijke drijfveren zo goed door begrijpen. Ja, ik ben dol op schaken. Mensen, mensen, wat heb ik op de schepen si multaan gespeeld. Reclassering steen des aanstoots" is het onderwerp van de bijeenkomsten voor de plaatselijke comité's en organi satoren van de nationale reclasserings- dag op 3 oktober van het Nationaal Bu reau voor Reclassering, welke b.jeen- komsten dit jaar in de provincies Overijssel, Zuid-Holland en Zeeland wor den gehouden en wel op 12 september 's middags in de Stadsschouwburg te Zwolle, op 17 september in restaurant Engels te Rotterdam en op 22 septem ber 's middags in het City Theater te Middelburg. Hier zal ter sprake komen wat de fundamentele oorzaak is van de weer stand van de doorsnee-burger tegenover de misdadigers en tegenover de reclas- seringsambtenaren, die hén proberen te helpen. Prof. mr. I. A. Diepenhorst, voorzitter van de Vereniging van Re- classeringsinstellingen, leidt het forum in elk van de genoemde steden. Van de fora zullen o.m. deel uitma ken het Tweede-Kamerlid mevrouw G. V. van Someren-Downer (WD), het Eerste-Kamerlid dr. E. Brongersma (PvdA), dr. J. van der Grient, alge meen inspecteur van het gevangeniswe zen bij het ministerie van justitie, de zenuwarts dr. C. J. B. Trimbos en de hoofdredacteur van de Nieuwe Rotter damse Courant, mr, A. Stempels. Dinsdagavond daverden de trommen van „Black Africa" in de Groote Schouwburg aan het Zuidplein te Rot terdam die niettegenstaande het vrij warme weer en de mooie zomeravond vrij behoorlijk bezet was om de SenC' galese dansshow van het Ensemble Na tional du Sénégal mee te maken. Voor Rotterdam is dit gezelschap geen nieuwe verschijning en dat dit op treden toch wel iets houdt van een eve nement zegt iets'van deze show. Dat schuilt niet bepaaldelijk in het kunstzinnige wat men te zien krijgt, doch meer in de geladenheid van de dansers en danseressen, de bezetenheid van de troms. de virtuositeit, de ver bluffende lenigheid, de vaart en de kleu ren en niet het minst de bijna kinder lijke naïviteit. Het programma wordt met routine afgewerkt en vertoont vrij wel geen hiaten. Dat de entourage van Dijkzigt, waar bet gezelschap verleden week dinsdag optrad, meer reliëf gaf aan de show laat zich denken, want men kan zich het leven van deze mensen niet den ken zonder de bosaspecten en daar voor gaven de decors maar een mati ge voldoening. Niettemin wist het en semble het publiek weer zo te anime ren dat het applaus telkens losbrak, dat aan het «lot zelfs tot een kleine ovatie uitgroeide. H. St. Vijf inensen werden dinsdagavond ge wond bij een aanrijding op de braising in Rotterdam. Een anfo, bestuurd door de 24-jarige kraanmachinist T. van Dijk uit de Busken Huetstraat, wilde op de kruising beren. Met het gevolg dat een bestelauto tegen de achterkant van de eerste wagen botste. De heer Van Dijk kreeg hoofdwonden. Zijn passagier, de tachtigjarige bouw kundige M. Smits van de Heemraadssin gel, had eveeens wonden aan het hoofd en een paar ribfracturen. Beiden wer den naar het Bergwegziekenhuis ge bracht. Twee inzittenden van de bestelauto moesten in het Dijkzigtziekenhuis Wor den opgenomen. Het waren de achttien jarige modinette M. Rietbergen uit de Van Heusdenstraat en de zeventienjari- §e verkoopster C. L. van der Wielen. ie chauffeur, de vorkheftruckchauffeur J. J. Goedhart (23) van de Statenweg, werd door de G. G. en G. D. ter plaat se voor hoofdwonden behandeld. O De achtjarige scholiere Martha Kostman uit de Polderlaan in Rotterdam stak dinsdagavond plotseling de weg over en liep onder een tramwagen van lijn 9. Zij werd enige meters meege sleurd. Het meisje moest met een hoofdwond, een vermoedelijke hersen schudding en schaafwonden aan haar benen naar het Zuiderziekenhuis wor den gebracht. O Op het zebrapad hoek Zaagmolen drift-Zwaanshals in Rotterdam werd maandagmiddag de 74-jarige mevrouw T. Pander-Brouwer van de Zwaanshals kade bij 'het oversteken door een auto aangereden. Zij moest met een gebroken neusbeen, borstklachten en schaafwon den aan knieën en handen naar haar woning worden vervoerd. Een zwaarbeladen carrier viel dins dagmiddag van het overzetveer aan de Schiemond in Rotterdam op de loop plank en sloeg daarna over de kop. De bestuurder, de 42-jarige ovenist C. van den Bosch uit de Verlaatstraat, bleek aanvankelijk geen letsel te hebben. Toen hij weer op zijn carrier stapte, werd hij echter onwel en moest naar het Dijk zigtziekenhuis worden gebracht. Uit het vervoersoverzicht van de Luchthaven Rotterdam over de eerste zeven maanden van 1964 blijkt, dat het verkeer zich zeer gunstig blijft ontwik- Keien. In totaal 136.270 passagiers maakten in deze periode van de luchthaven ge bruik, tegenover 109.795 in de overeen komstige periode van 1963, een procen tuele toename van meer den 24 dus. Het vrachtvervoer groeide zelfs bijna 26%, van 4.532.016 kg in 1963 tot 5.474.149 Kg in 1964. OM KWART over elf vanmorgen; vertrok op Zestienhoven de Dako ta waarmee tien poliopatiëntjes uit het paviljoen „De Ark" van het Zui derziekenhuis te Rotterdam een kijkje gingen nemen boven de Deltawerken Ruim dertig leden van het brand weerkorps van de luchthaven spaar den voor deze rondvlucht die tegen een gereduceerd tarief werd gemaakt. Sterke armen tilden de jongens en meisjes uit de rolstoelen in het vlieg tuig en even daarna ging het hele ge zelschap de kinderen, elf verpleeg sters en een arts, de lucht in. De vlucht bleek een groot succes te zijn. -Géén- last van luchtziekte en en thousiasme over hetgeen er vanuit de lucht allemaal te zien was. „Een ge beurtenis die me mijn hele leven zal bijblijven" zei een der stewardessen aan het einde van de tocht. Bij een nachtoefening op de tank- baan in ,,De Vlasakkers" bij Amers foort is vannacht een jeep, waarin de 20-jarige, uit Tilburg afkomstige, dienst plichtige soldaat P. W. H, M. Rijnen van het 106 verbindingsrasterbatalion te Ede zat, over de kop geslagen sol daat Rijnen werd ernstig gewond en is enige uren later in het centraal mili tair hospitaal in Utrecht aan zijn ver wondingen overleden. (Van een onzer verslaggevers) TYE Chr. Detailhandelsvakschool „Beneden Maas" zal niet per 1 september kunnen starten, maar pas over twee weken, gerekend vanaf vandaag. Er rijn thans 50 leerlingen toegelaten, onder wie de vrouwelij ke, met tien, de minderheid vormen. Dinsdag is in Vlaardingen voor de twee de maal een toelatingsexamen gehou den Het resultaat is dat nog 12 kan didaten werden toegelaten. Gestart zal nu worden met 50 leerlingen, verdeeld over twee klassen. Als huisvesting is verkregen, zoals bekend, het gebouw van het Gemeentelyceum, Westhaven- kade 95. Het Gemeentelyceum is echter aan het verhuizen en de overplaatsing naar het nieuwe gebouw in de Westwijk, dat staatssecretaris Grosheide maan dag zal openen, is nog niet voltooid. Verder moet het gehouw nog wat wor den opgeknapt voor de detailhandels school, zo vertelde ons directeur G. K. Hovingh, die reeds zijn intrek heeft genomen. Officieus bestaat thans dus de detail handelsvakschool „Beneden-Maas" reeds, al draait zij nog niet. Inmid dels is ook het voorstel aan de raad verschenen, waarin B. en W. voorstel len het vrijkomende lyceumgebonw ter beschikking te stellen van de stich ting met ingang van 1 september voor vijf jaren tegen een jaarlijkse huur van 20.000. In de overeenkomst wordt bepaald dat de school het bijbehorende gymnas tieklokaal kan gebruiken, dat a&e ver anderingen aan het gebouw voor re kening van de stichting zullen zijn en dat de gemeente het uitwendig onder houd verricht. Het wordt dus een raadsbesluit met terugwerkende kracht, omdat de school met haar voorbereidingen moet beginnen. „We hadden meer leerlingen kunnen toelaten", vertelde directeur Ho vingh", maar er moet toch enige se lectie zijn. Met het oog op het feit dat opgeleide leerlingen later in hun branche verantwoordelijke taken kun nen krijgen dienen zij enig niveau te hebben om hier verder te worden be kwaamd." De heer Hovingh verwacht dat de officiële opening der school la ter in het najaar zal geschieden. I NU DE Rotterdamse schoolkinderen sedert enkele dagen weer de klas selokalen bevolken kan de raad voor de lichamelijke opvoeding met vol doening terugzien 'op een vakantie seizoen, waarin het zesde Jeugdland in de stad en de door deze raad ge organiseerde zomerkampen buiten de stad aan duizenden jeugdige Rotter- dammertjes heel wat vreugde heb ben gegeven. Het zesde Jeugdland evenals vo rige jaren gehouden in het Ahoy'- complex duurde wat korter dan. dat van vorig jaar en had dienten gevolge ia zijn totaliteit minder "be. zoekertjes. Verhoudingsgewijze lag het bezoek hoger: er kwamen hon derd kinderen per dag meer, in totaal 66.200. Jeugdland was dan ook wat groter op gezet: het besloeg tienduizend vierkante meter oppervlak, bijna, het dubbele van het oppervlak van vorig jaar. De stands stonden verder uiteen en waren ruimer, hetgeen het verkeer gemakkelijker maakte en leidde tot veel minder on derlinge hinder bij alle activiteiten. Ook waren er meer stands dan vroeger, al leen was het jammer, dat de PTT- stand, die. vprig jaar zoveel kinderen trok, ontbrak. De organisatoren hopen dan ook 'dat er -volgend jaar weer een grote onderneming of organisatie zal ziin. aie voor een boeiende, grote stand zorgt. Zoals altijd hebben lang niet alle ion- ge Jeugdlaridertjes actief meegedaan. Een groot aantal amuseerde zich met toekijken hoe anderen actief deden... en dat toekijken vonden zij zeker even boei end als de anderen het werken. Het grootste aantal kinderen dat op één dag Jeugdland bezocht was meer dan vierduizend. De dag met het laag ste bezoekcijfer trok toch nog meer dan zeventienhonderd kinderen. Gemiddeld waren er 130 tot 140 leiders en leidsters in actie. De- meesten hunner werkten twee wéken om daarna te worden afge lost. Merkwaardig is de continuïteit: op Jeugdland ziet men telkens dezelf de kinderen terugkomen en vroegere Jeugdland-kind'eren melden zich later aan als leiders. De zomerkampen waren net als anders, spoedig volgeboekt: voor Het s.s. Vasum van Shell Tankers N.V. te Rotterdam zal het eerste Nederlandse schip zijn, dat wordt uitgerust met een zogenaamde Pho- toplot-radv:installatie. Deze appara tuur wordt op het ogenblik op het schip geplaatst tijdens een dokbeurt. Het systeem berust op snelfotogra- fie, waarbij het beeld van een minia tuur kathode straal'buis achtereenvol gens snel wordt gefotografeerd en ontwikkeld, en daarna vergroot wordt geprojecteerd. Het is mogelijk met tussenpozen van vijftien seconden een volledig en doorlopend gedetailleerd plot bij te houden en aldus de bewe gingen van nabije schepen te bepalen teneinde zonodig de juiste uitwijk manoeuvre te kunnen maken. Door de posities van de gese lecteerde echo's die elke vijftien seconden veranderen rechtstreeks op een perspex-plaat vast te leggen, kan de navigator op eenvoudige en snelle wijze een plot verkrijgen zon der dat eerst afstand en peiling hoe ven te worden afgelezen. De film wordt belicht, ontwikkeld, gefixeerd en gedroogd in vier seconden. Het systeem werd tot ontwikkeling gebracht door een Britse firma. Een van de voordelen er van is. dat het een helder, stabiel radarbeeld geeft met een doorsnede van circa 67 cm. De echo's verschijnen in zwart tegen een witte achtergrond, en het beeld kan, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een scherm of van een kap, zowel bij niet te fel daglicht als des nachts gelijktijdig door meer waarnemers worden ge observeerd. Tot dusverre werd slechts op enkele Engelse schepen, waaronder het pas sagiersschip Canberra en de Shell- tanker Oscilla, met een prototype van deze nieuwe toepassing op radarge- bied geëxperimenteerd. Na afloop van het experimentele stadium kreeg de Photoplot van En gelse zijde een uitstekende beoorde ling, Men beschouwt haar als een aanmerkelijke verbetering in de scheepsradar, vooral bij slecht zicht als snel en nauwkeurig plotten een eerste vereiste is voor een veilige na vigatie. In 1922 bouwde Burgerhout te Rot terdam voor Phs. van Ommeren een schip, dat Dordrecht werd gedoopt en de derde Dordrecht werd in de Van Ommeren-vloot. Dit schip zou een lang en enerve rend leven beschoren worden. In 1925 werd het verkocht naar Duits land waar het tot 1928 voer als Ro- mö, tot 1929 als Caribia en tot 1936 als Zulia. Verkocht naar Noorwegen heette het schip vervolgens Rita, het kwam in 1952 onder dezelfde naam onder Zweedse vlag en werd in 1954 verkocht naar Costa Rica. Nog dat zelfde jaar ging het over in Brazi liaanse handen en werd daarbij om gedoopt tot Brasilmar. Nog tien jaar heeft het onder die naam in de Braziliaanse kustvaart gevaren, toen kwam het einde. Deze dagen is het op de rotsen gelopen en volgens deskundigen moet het als verloren beschouwd. Het lange leven van de wet, dan zullen alle contracten voor het charteren van Libanese schepen, evenals het vervoer van goederen en passagiers met Libanese schepen va rende tussen Libanese en buitenland se havens of tussen twee buitenland se havens, aan een vergunning ge bonden zijn. Volgens het wetsontwerp zullen de Libanese schepen, die niet zonder een vooraf verkregen speciale vergunning mogen varen, worden ge specificeerd. Op overtreding van de wet worden als straffen boetes gesteld variërend' van 1000 tot 100.000 Libanese ponden, intrekking van de vaarvergunning of beide. Schepen waarvan de vaarver- gunning werd ingetrpkken, zullen, geen nieuwe vergunningen in Libanon kunnen krijgen, ook niet wanneer het schip van eigenaar en naam veran dert. De Amsterdamse haven groeit der mate in omvang, dat het voor de schippers steeds moeilijker wordt oude Dordrecht is een bewijs van het vakmanschap van onze Nederlandse scheepsbouwers. Libanon heeft een wetsontwerp in bespreking genomen, dat handelt over de onder de vlag van Libanon varende schepen. Wordt wetsontwerp recht-toe recht-aan de juiste haven in te koersen. De klachten van de bin nenvaarders daarover waren legio, zo lezen, we in Amsterdam Werkt, een uitgave van het bureau' voorlichting, en representatie van de gemeente Am sterdam. Maar Amsterdam heeft daar wat op gevonden. „Om aan de bezwaren tegemoet te komen voor nu en in de verdere toe komst. als de grote IJ-polder een wa termassa zal zijn met drukte van ka den, kranen en pieren, heeft de Dienst, Haven- en Handelsinrichtingen beslo ten alle nieuwe havens tussen de Westhaven en de oude Houthaven van forse naamborden te voorzien, die des nachts door middel van TL-buizen worden verlicht. Ook de ingang van het Amsterdam-Rijnkanaal in het oosten wordt met een naambord dui delijk gemarkeerd. Men hoopt met deze vooral voor de binnenvaart zo noodzakelijke aanduiding der haven kommen in de loop'van deze zomer gereed te komen. Het is dan vrijwel uitgesloten, dat schippers hun (vaart- weg in Nederlands tweede haven niet meer kunnen vinden". Hamburg gaat nog dit jaar begin nen met het uitdiepen van de beneden loop van de Elbe, een projekt, dat in totaal DM 53 miljoen zal gaan kos ten. Als het werk klaar is zullen tan kers met een draagvermogen tot 65.000 ton de Hanzestad kunnen be reiken. En om deze tankers in de ge legenheid te stellen hun vloeibare la ding tot aan de Hamburgse indus trieën te brengen, is een nieuwe ha ven voor tankers gegraven, de Neu- hofer Hafen, de vierde',,speciaal"-ha- ven van deze soort in Hamburg. De haven heeft een wateroppervlak van 5.5 ha, een diepte van twaalf meter en zij kan schepen tot 50.000 ton draagvermogen toelaten. De drie Engelse ondiepwatermij- nenvegers HMS Echo, HMS Enter prise en HMS Egeria, zullen van 27 tot 31 augustus een bezoek brengen aan onze haven, en niet van 23 tot 25 augustus, zoals eerder was be richt. het kamp un Ouddorp was er na fi bniari al geen plaats meer vri. Die kampen hebben in vele geva Ien gediend als „crechë'VDe oudei stuurden hun kinderen naar zo' kamp en gingen zelf bnitenslanc hun vakantie doordringen in )he besef dag hun kind*een prachtig tijd had onder vertrouwde leiding. j Belangrijk is ook het werk in de .ve schillende Rotterdamse stadswijken gi weest. Vooral in de nieuwe buurten Rotterdam-Zuid is er hard gewerkt doe eigen organisatie? van de bewoners m« wijkraden of opbouworganen als "bui delend element. En vanzelfsprekend denkt de ra a voor de lichamelijke opvoeding te, Ho terdam alweer aan het volgende jaar. D zomervakanties daarvan zijn voor c lagere scholen reeds vastgesteld: 26'ju wordt de eerste dag, 30 augustus, ga a dan de kinderen wear naar school. Vei zal er op Jeugdland niet veranderen. Wc licht komt er een goede coördinatie t< stand met andere Rotterdamseopenb re lichamen, zoals musea en dergelijk Misschien is er mogelijkheid tot vem ming van de buitensport op Jeugdlar een ba' in een hal geeft alti; moeilijkheden misschien komt i speelruimte voor kegelbaantjes en we' strijden in steltlopen of andere spelen. Maar Jeugdland is ,indefeersi plaats "bedoeld -vóór bet opvange van de Rotterdamse vakaniaejeug bij slecht'. weér.-De raad'vöof 'de 1 chamelijke opvoeding ziet bij mo< weeëJ eigenlijk-"He Ver - één niet druk bezocht Jeugdland, De kind' ren behoren dan buiten, en niet.- i een dichter hal. Al was het,daan i de afgelopen vakantie tijdenshet a lermooiste weer óók druk. - i - 1 (Van een onzer verslaggevers). IN het Rldderkerk.se >wpomv'age| kamp aan. de) Haven* zijn? maal dagmiddag de gerrtoederen nogl verhit geraakt toen een tiental po l tiemannen probeerde een gedee f .van het' kamp te ontruimen..Ev leek" het erop alsof" éen compl vechtpartij zon ontstaan toen f vrouw en een kind klappen,kreg Een felle woonwagenbewoner pa een ijzeren staaf, waarop de poli agenten hem inrekenden. De aanleiding tot het conflict was'", feit dat een gedeelte van het terr waarop de woonwagens staan, verhir is aan het aangrenzende constructie drijf Van der Poel, Dit bedrijf moet. dig uitbreiden. Een half jaar geleden was het; woonwagenbewoners dan ook aai zegd dat zij moesten plaatsmaken, is niet gebeurd, zodat men het nc oordeelde de sterke arm der wet ir schakelen. De woonwagenbewoners maai tegen deze interne verhuizing zwaar omdat het kamp „gering omvang is en bovendien slechl, derhouden. In afwachting van het gionalè kamp bij het'Dijkje in Bol heeft de gemeente zich beperkt tot - aanbrengen van twee w.c.'s en kraan. De toiletten zijn bovend verwaarloosd. Ook ligt het terrein zo laag, dat in J winter bij hoog water hét kamp ondt'l loopt. Voorts zitten in het kamp vel ratten, deels omdat de afval Wordt neergestort. .Bij de verhuizing .ging,men na dit- cident over tot een eindeloos debat, 1- litieagenten, die her en der versprei stonden, probeerden de animositeit sussen. Van de .vier families die op1" omstreden terrein stonden, was et- bereid iets op te 'schuiven. „Hij fc gekocht", schreeuwden de overigs waarop een onderlinge ruzie uitbarst, die de zaak nog maar gecc maakte. 1 Het einde van de hele vertonb kwam, toen een ambtenaar vari meente werken-arriveerde met de aedeling dat de drie opstandige fa lies naar de overzijde van de Have. bmnen de hekken van het terrein va de Nederlandse Aardolie Maats.chal pij konden verhuizen. Dat hier" geen water én" toiletten ren, deerde de families niet. Zij sie.i| den in met de verhuizing en' de politj en kampbewoners gingen vriendscha' pelijk uiteen. De arrestant, werd loss laten. Bij het spelen van een partij tem op het oostelijk tennispark aan de Gravenweg in Rotterdam gleed di dagavond de 29-jarige bevrachter E. W. Kowitz van de Heemraadssingél en brak zijn linkerarm. Hij moest m het Dijkzigtziekenhuis worden bracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1