i AGENDA Laatste zomeravondstrijd van r.c. „Schiedam" Agent zou chauffeur maar achterna rijden w BUITENHAVEN IN ..FIN DU SIECLE" PREMSELA @r' HAMBURGER Veel schade hij keukenbrand GASTVRIJHEID BETEKENT 5 BOETE Nu aandacht voor ivielerbaan Feiten zijn niet duidelijk Gratificatie ging op aan lesgeld Burgerlijke stand Trein moest voor jongen stoppen Toen grienden nog het grensgebied bepaalden... (2) grapje Meisje loopt tegen fiets Bij stuwen voet gewond Fiets met scooter in botsing Jongen verwondt zich aan bek Mr. H. W. E. v. Vloten wordt 2 september geïnstalleerd Bevolking liep terug in Vlaardingen 0Ë ROTTERDAMMER Pagina 3 D03NDERDAG 27 AUGUSTUS 1964 (Van een onzer verslaggevers) A An weerszijde van de Schie bij de spoorlijn Schiedam Vlaardingen concentreert zich nu Schiedams bouwaktivi- bouw van de garage met kantorenflat van Baron, zoals de Heit. Aan de zijde van het station wordt hard gewerkt aan de foto toont. VRAGEN •.en dagelijks VERBETERING DWAAS Uitslagen Voorsorteren si 'smm VTLAK na de eeuwwisseling vormde de Buitenhaven weg nog de bewoonde grens van Schiedam. Langs die bui tenste Schiedamse haven had den zich de bedrijven geves tigd en in Bakkerstraat en Nieuwsticht vestigden zich vele arbeidersgezinnen, die er heel lang een gesloten ge meenschap vormden. „Fin du siècle" BOUWEN LANGS DE SCHIL De Schiedamse brandweer heeft woensdagavond om tien voor zeven een brand geblust in de keuken van de ia- miiie De Nijs, Copernicusstraat lb. De familie had om negen uur het pand verlaten. Vermoedelijk is het gas stel blijven branden. Daarbij raakte de slang oververhit. Deze slang vatte vlam, sprong van het gasstel af en raakte de houten keukenkast. De vlammen vonden gretig voedsel. De keukenkast brandde geheel uit en ook een kast in de kamer, verbrandde. Muren en plafonds werden geblakerd. De brandweer heeft een ruit van de toegangsdeur moeten forceren om het pand binnen te kunnen gaan en bove- iiien is de brandweer via het perceel van de familie Inter, Copernicusstraat 3 naar de keuken van de familie De Nijs gegaan. De schade is niet gering. Betonnen pilaren als voorhistorische zuilen komen overeind. Op de zand vlakte aan de voet van het station dreunt de heimachine. De aandacht dient ook gericht op 's-Graveland, want daar wordt het laatste bouwterrein van Nieuwland volgebouwd. Met ziet als het ware de flats naar het Schiedamse Stationsp'ein schuiven en m deze symboliek is de betekenis vervat van de voltooiing van de Brandersbrug, die volgend jaar de schakel zal zijn tussen Schiedam-Oost en Schicdam-Nicuwland. De Brandersbrug is eer, zeer belang rijke brug over de Schie. Enkele dui zenden woningen geraken uit hun isole ment als de brug^ gereed is. Nu dient men eerst via Schiedams centrum naar het station te gaan. Volgend jaar ligt bet station binnen handbereik. Dat zal tot gevolg hebben dat een ge hele verkeersstroom eon andere rich- TJET vragen stellen van gemeente raadsleden aair B. en W. van Schie dam hangt, geloven wee, in de lucht, te plukken als debekende rijpe ap pels. Het lijkt wet of er alweer ge meenteraadsverkiezingen aan tocht zijn. Net heeft het du Yerhulsdonk-Hoiit- nsan vragen gesteld en daar vojgt ir. C. Boerman «net vraagjes over verho ging van huren van gymnastiekzalen. Het is misschien wel een vragen naar de bekende weg. We geloven echter ook als we de sfeer goed proeven dat er nog meer vragen gaan volgen. Dat kan overigens een nuttige zaak zfjn, we itopen evenwel dat de gemeen teraad die vragen niet gebruikt om ge meentelijke problemen alleen maar eventjes op het radarshenn te brengen Het 7ai beter zijn als de zaken direct voor liet röntgenapparual komen. Toeli moeten deze vragen geweten worden aan gebrek aan openhaarheid in Schie dam. Als er voldoende publicaties van gemeentewege waren geweest, dan had iedereen en tijdig vernomen van bo kten rooien en van liet waarotn van een huurverhoging, die aangepast moet worden bij kostenstijgingen jyjET dut vragen stellen kan men oek alle kanten uit. Met wat geduld krügt (tien de gehele gemeentelijke zauk on der de loupe. Men kijkt maar vva! rond, verzint maar rond en vraagt 'maar, vraagt waar de kunstwerken blijven, waar de stimulansen op cultureel gebied zijn, vraagt naar de hetere voorlich ting. Men zou bijvoorbeeld ook op bet briljante idee kunnen komen dat er In de Tollensstraat fe Vlaardingen liep «en tienjarig meisje bij het spelen tegen oe nets van de 7-jarige C. Vriens, Deze ni e? werd met een hersenschudding bracht ^gerneen Ziekenhuis overge- Bij het stuwen van de lading van het motorschip Coria 2 kreeg de 38-jarige Ult Vlaardingen een drum van 240 ,,f°P zijn voet. Hij werd opgenomen net Algemeen Ziekenhuis. wp, Oosthavenkade te Vlaardingen Vli j29-jarige bromfietser A. R. uit JMraingett tegen een geparkeerde per- ,„l ;aut0- De bromfiets werd zwaar be- ichadigd. •iPflblaa „De Rotterdammer", Schie- w 5®,redactie, Dange Kerkstraat 82, i, 154> b-e-S- 115588 (toestel 62, uur b.g.g. 19 583 5) alleen voor «saetie-aangelegenheden. tAeent?c,1ap: mevrouw J. v. d. Hoek- fU-?(n, rn' J- Steenstraat 29. telefoon tip 'a^een voor klachten, adverten- I15588)11 abonnementen' b-S-S- telefoon ®®oiten bezorging: Agentschap (adr. n*. en) daS- van 18.30—19.30 uur. ,.f:anSTijke telefoonnummers: Alarm Nlitie 84666, alarm brandweer 69123: *»rm G.G. en G.D. 29290. Apotheek; Janssen, Swammerdam- 'rngel 41, tel. 64917. op het aan te leggen enorme Stadhuis plein best een plaatsje kan zijn voor een ondergronds toilet. Dan is men het obstakel kwjjt dat nu op het Par- keerplein Singelplantsoen staat. Aange zien het grote en nog groter wor dende plein regelmatig zal worden gebruikt voor grote evenementen, is er wel behoefte aan zo'n ondergrond se. Als men één van de vyf deskundige oudheidkenners varr Schieduiu om me dewerking vraagt, kan deze nog wel even de loop van oude muren in rlat parkeerplein aanwijzen. Dan kan men de oude muren van de Donjon van Kiviere gebruiken als hislorisrhe ach terwand voor zo'n ondergrondse. Dat hespaart materiaal. Voor de goede ver staander: we maakten nu een grapje, onze schrijfmachine koos de verkeer de weg T^ERUG dus naar dat vragen stetllen. Het ziet er naar uit dat cr nog w at meer vraagjes gaan naar B. en W. Er werd zelfs «gefluisterd" dat er wel eens een interpellatie zou komen maar bij verstandig nababbelen ziet me», daar dachten wij toch van af. Het vragen stellen noemen wij een ge volg van bet gebrek aan de goede voor- lichting. Als de raad voorkomen kan dat dit vraagjes stellen een spel om het spet wordt, dan kunnen er nog wel wat vragen gesteld worden in de toe- komsL We hebben namelijk niet de indruk dat Schiedamse raad immer gedegen op de hoogte is. Er zijn na melijk zeker zaken die verbetering be hoeven en misschien kunnen die vraagjes de zaak het zetje in de goede richting geven. ATEN dient in deze kwestie name- - Ipk goed voor ogen te houden dat Sehiedams gemeenteraad verant woordelijk is voor het beleid in Schiedam en dat juist deze raad niet alle zaken kent. Dat is een dwaze situatie. Herhaaldelijk hoort men klachten in Schiedam, is er gemor, durft men soms niet te mopperen of duidelijke de klachten te uiten om dat men bijvoorbeeld: „bevreesd is subsidie of zoiets dergelijks" kwijt te raken. Een merkwaardige zaak. De 37 gemeenteraadsleden vormen onze gemeentelijke overheid, zij zijn deór ons, maar ook vóer ons geko zen. Die gemeenteraad moet beslui ten in bet algemeen belang. Het zou bijvoorbeeld onjuist van zo'n ge meenteraad zijn als die raad sub sidie verleende aan een rlubje mu zikanten dat alleen maar vals wil spelen en dat een ieder die heel de mocratisch tegen dat vals spelen prótesteert, de mond snoert, al of niet met oneerlijke methodes. Zo'n gemeenteraad kan dan bijvoorbeeld eisen dat de muzikanten weer zui ver proberen te speien en dat zy dat dan met gemeentelijk geld gaan doen in liet algemeen belang. Zo zijn er nicer voorbeeldjes, of die gemeen teraad precies weet wat er met de direkte en indirekte gemeentelijke subsidies gebeurt lijkt niet zo te zijn-. Of die gemeenteraad ten behoeve van de gehele gemeenschap, dus zon der dat er sprake zou zijn van dis criminatie of liet bewast uitsluiten van een volksdeel of van vervelende eritiei en opposanten, moet met een optrekken van de wenkbrauwen wor den bezien. Daarom menen wij dat Sehiedams gemeenteraad voorlopig nog wel aan het vragen stellen katv blijven, men komt dan misschien dichter bij allerlei problemen die ons stadje welcens bezig houden. ting gaat kiezen. Het ligt echter in de bedoeling dat de voltooiing van de Brandersbrug een nog beder-e verkeers- stroom'tot zich zal trekken De Brandersbrug namelijk moet het mogelijk maken dat het vele door gaande verkeer niet meer ver de al oude traverse RotterdamsedijkB. K. Laan zal gaan. maar dat men kon-vn- de -van Rotterdam over de aan te leg gen Horvathweg of over de Franse laan naar de Brandersbrug zal gaan om zo over de Burgemeester van Haarenlaan (drie kilometer lang) in één enkele ruk ongestoord naar Vlaar dingen te rijden. Het silhouet van de nieuwe wijken nast de oude kern toont wat Schiedam al is en wat er gebeuren gaat. Links ziet men op de achtergrond de contou ren van kerken en molens, rechts ziet men de juist gereed gekomen flat aan de 's-Gravelandseweg. Rond het grote verkeersplein 1940- '45 heerst al veel bouwactiviteit. Daar komen banken en andere kantoren. Naar de zijde van de Schie zijn zoals te zien is straten gelegd en binnenkort dreunt ook naast de oprit naar de Bran dersbrug de heimachine om op dit deel woonblokken te plaatsen. De pijp links tekent de gist- en spiri tusfabriek Hollandia. De nieuwe huisjes op de voorgrond links zijn van de Spoor wegen, die deze panden liet bouwen toen woningen op het Stationsplein moesten verdwijnen. (Van een onzer verslaggevers) Gastvrijheid bieden aan vreemde lingen kan tot moeilijkheden leiden, zeker als men het doet aan een meis je dat uit een Duits jeugdhuis in Hannover ontvlucht is. Dat bemerkte de Schiedamse mevrouw A. S.-de R., die van 1622 april op verzoek van een bijrijder het Duitse meisje Rosa G. onderdak verschafte in haar wo ning aan de Cartesiusstraat. Haar was verteld dat het onderdak maar voor één nacht zou zijn, de chauf feur zou het meisje later weer komen halen, het meisje wachtte niet één, maar zes nachten en toen was de politie al aan ae aeur. Het kind zuu hebben verteld dat ze haar paspoort verloren had en dat ze in een hotel gewerkt had. De politie ont dekte dat ze al drie weken eerder uit het jeugdhuis was ontsnapt, dat ze twee weken bij kennissen had gewoond en dat ze op 15 april in de Nederlandse auto was gestapt en gemakkelijk de grens was overgekomen. Men vroeg niet naar papieren en de chauffeur had ze tijdelijk naar Schie dam gebracht, waar ze zonder bagage en zonder geid arriveerde. De Schie damse politie zette het kind op donder dag 23 april bij Oldenzaal over de grens. De wnd. substituut-officier van justi tie mr. H. Franken had „waardering voor de edelmoedigheid van mevrouw ze was er kennelijk ingelopen, maar men dient nu eenmaal binnen 24 uur aangifte te doen bij de Vreemdelingen dienst van het verblijf van een vreem deling. Mr. Franken eiste tien gulden boete en wnd. kantonrechter A. Bakker hal veerae ae som. (Van een onzer verslaggevers) ALS EEN MEUTE jachthonden stortte woensdagavond het grote koppel van tientallen wielrenners voor de laatste maal over de finish in de vijfde wed strijd van de zomeravondserie van de rennersclub „Schiedam", die iedere woensdagavond de races op bet parcours Calandstraat en omgeving in het Schie damse industriegebied heeft gehouden. Zo snel reed men -ditmaal, dat geen enkele renner kans kreeg tot ontsnap- pen. De organisatoren waren dan ook genoodzaakt hele groepen ex aequo te plaatsen. De weersomstandighe den, warm en geen wind, waren dan ook bijzonder gunstig voor het hoge tempo. De rennersclub „Schiedam" heeft sis teravond de zomeraktiviteiten besloten. Secretaris Meel Letterman heeft aan de junioren de prijzen uitgereikt en voor zitter Henk Breur overhandigde afin de winnaars van de totaalklassementen bij de senioren de prijzen. De leden van de rennersclub „Schie dam" gaan In de komende maanden grote aandacht schenken aan de opbouw van de wielerbaan-in Sportpark Harga. waarvan men nu verwacht dat deze vol gend jaar gereed zal zijn. Uitslag laatste series: Amateurs 1. L. Mi- chielse, 2. Jan van Geest, 3. G. Smit, 4. J. van Beek, 5. Rob van der Wal. 6. een der* tigtal renners met o.a. Lepolder, Valk, den Braber; Nieuwelingen: 1. J. Pieterse, 2. C. van "Eek, 3. W. Liebregts, 4, J\ Zwart, J5. C. van Straten, 6. Ou wens. rest ex aequo met o.a. Hoek, Stolle; Vijfde rit junioren A: 1. C, Smit, 2. A. van Dun. 3. P, Heyster, 4. H Kaptein, 5. J. Hamburg, 6. P, Pijnacker, 7. Van der Hoek, 8, Noordzij. 9. Den Bra ber, 10. Van Steenbergen; B-junioren: 1. T. van der Leyst, 2. N. Fillekes, 3, Wester- baan, 4. Thijssen, 5. P. de Kaat, 6. T. Oog jes. 7. H. Kosten, 8. J. Breur, 9. \V. de Braber. Eindklassementen: Amateurs 1. L. de Bra ber 12 pnt., 2. J. van Beek 21, 3. Jan van .Geest 32,* 4. W. Lepolder 36, S. R. van der Wal 446. J. Plank 45, 7. H. van Dort 57, en -8 J. Franken 58, Nieuwelingen: l. J. Zwart 13, 2. Van Eek 27, 3. Speksnijder 28, 4. Van der Ende 29, 5. Van der Beek 44. 6. Van der Berg 46, 7. Timmers 48. 8. W. Liebregts 49. .9 Hans Hoek 5Q. A-junioren 1. H. Kap tein 21, 2. L. Coenradle 29, 3, S. Smit 29, 4. p. Pijnenburg 34, 5. J. van Hamburg 34, 6. Noordzij 35, 7. Schueler 41, 8. Van der Boo gaard 51, 9. A. van Dun 59, 10 A. Stuit 61; B-jumoren 1. N. Fillekes 8 punten, 2. Kos- tense 26, 3. P. Kaat 30, 4. J. Breur 30, 5. T. van der Leyst 39, 6. Den Braber 54, 7 j. Keizer 54, 8. A. Snijders 55. 9, Wester- baan 56 en 10 Van Tiel 74. Hoewel alle punten nog niet bij elkaar zijn geteld, is het wel duidelijk dat de ren ners van de club „De Pedaalridders" Rot terdam'"evenals in de vierde ritten ook bij deze vijfde series winnaar zijn geworden yan de Van der Bor-wisselbeker voor het hoogste behaalde puntentotaal. HET is een persoonlijke vete van die agent, anderhalf jaar geleden heb ik hem uitgescholden en daarna heeft hij overtredingen geprovoceerd. Als ik maar door Schiedam rij in de auto of op de fiets dan jaagt ie mij na met zijn politieauto", zei de Rotterdamse chauffeur A. S. (43) woensdag voor de kantonrechter te Schiedam als verweer voor het feit dat hij op 23 januari, 's avonds om kwart voor zes, geen ge hoor zou hebben gegeven aan de aan- wijzigingen van de hoofdagent van poli tie Dirk Pieter Drop. Daarna werden allerlei gegevens voor een Wild-Westverhaal genoemd, maar wat de feiten zijn, werd niet duidelijk. Op verzoek van de wnd.-substituut-offi- cier van justitie mr. H. Franken werd de zaak aangehouden, omdat deze wel iswaar „niet geloofde in persoonlijke vetes, maar het vervelend vond dat de naam van ee'.i agent in het geding was gebracht en daarom graag ook die po litieman zijn eigen lezing wilde laten geven." Kantonrechter A, Bakker consta teerde dat verdachte het proces-ver baal van valsheid beschuldigde en dat gaf verdachte toe. Hij zei tot 's avonds half negen m het politiebureau te zijn verhoord. De hoofdinspecteur van po litie H. Willems van Beveren zou hem allerlei beschuldigingen hebben ge daan over „moedwillig verkeer in ge vaar, lichamelijk letsel e.d.", maar ,.die_ agent viert zijn persoonlijke an tipathie bot", zei S-, die verder zei dat deze agent hem vorig jaar had bekeurd „omdat ik naar de WC moest. Mijn baas zei: „Als je weer last krijgt met de politie, dan ga je er uit, dat kunnen wij niet hebben bij'de Shell", Doordat het tienjarig Sehiedams meis je M. B. woensdagmiddag om kwart- voorvijf op de kruising Bosboomlaan/ Julianalaan met haar fiets geen voor rang verleende aan de Vlaardingse be stuurder van een scooter, W. C. B., is een aanrijding ontstaan. De duopassagiere van de Vlaardinger, zijn echtgenote E. M. B.-N., kreeg een bloeduitstorting. Zij is naar de Dr. No- letstichting in Schiedam vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) De 17-jarjge Schiedammer A. R. is op zijn bromfiets te dicht langs een afsluit hek van een Sehiedams bedrijf gereden op de Buitenhavenweg. Het handvat van ■het hek raakte de arm van de jonge man. Er ontstonden enkele vleeswonden. De wonden zijn .gehecht in het Schie damse Gemeenteziekenhuis. maar nou is wel gebleken dat het an> ders is, ik heb nooit last, ze hebben nt in de gaten dat het aan die ene politie agent ligt, ze hebben me dan ook rechts kundige bijstand beloofd." Volgens het proces-verbaal zag d- agent de chauffeur met zijn tankwa gen op het rechterdeel van de Rotter damsedijk rijden, hij had niet voorge sorteerd, zou zijn clignoteur hebben aan gezet om naar rechts te gaan, blee echter stil staan om daarna in de rich' ting van de Koemarktbrug te rijden De agent had de man gelast in dt richting van de Broersvest te rijden. D< auto startte na een woordenduel, toet de politieman op de auto sprong bleel de deur aan de ene kant van de cablm op slot, de politieagent bad zich kramp achtig aan de achteruitkijkspiegel vast gehouden, maar dit voorwerp was ge broken en tot hilariteit van het publiek was de agent op de grond gevallen „Ik kon niet in de file komen, da' kan ik niet helpen", had verdachte' gezegd. Aan de kantonrechter zei hij dat hij de behandeling in het Schie damse politiebureau niet juist achtte, eerst had de politieagent hem in ee» verkeerde richting laten rijden met de tankauto en later had de half mei benzine gevulde wagen onbeheerd in de Lange Nieuwstraat gestaan. (Van een onzer verslaggevers) „HET lessen maakt me finan cieel arm. mijn hele gratifi catie van Wilton-Fijenoord is er aan opgegaan, ik ben nou voor de achtste keer gezakt", deelde de 43-jarige Schiedammer D. van der V. woensdag voor het Schie damse kantongerecht mee. Hij heeft op 5 juli op de Betto- weg gereden zonder rijbewijs. De auto had hij gekocht om „ge zondheidsredenen voor zijn doch ter". Hij zou met zijn broer in (We auto rijden, die zou hem les geven, maar toen de politie hem aanhield, „zat de verkeerde broer er in". Nu durfde hij niet meer te rij den. „Ik zou dat apparaat maar verkopen, het staat nu te verroes ten", adviseerde mr. Franken, maar verdachte antwoordde: „Welnee, -ik zal toch weieens sla gen". Het werd veertig gulden boete. J U WEUERS-ANT1QUAIRS ANNO 1823 ROTTERDAM WEENA 10 AMSTERDAM ROK1N 120 EN APOLLOLAAN138 f Een waardevol geschenk en een, blij vende herinneringis uw keuze uit onze unieke collectie zilver en -juwelen „modern en antiek" s Zaterdags gesloten, 's zondags geopend t (Van een onzer verslaggevers) Op woensdagmiddag 2 september om half drie zal tijdens een speciale zitting van het kantongerecht te Schiedam de opvolger van de onlangs gepensioneerde kantonrechter mr. P. B. Cos worden ge in stalleerd. Het is de huidige kantonrechter mr. H. W. E. van Vloten te Zierikzee. die de rechtspraak voor het kanton Schiedam, omvattende Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland, in het gebouw aan de Lange Haven te Schiedam zal uitoefenen. SCHIEDAM. Geboren: Johanna A, d v, A A de Haas en M A Kooij'; Rogerius J H M, z.v. A J M Oomen en T M J Vossen; Ingnd, d.v. J Ferree en L Groenendijk; Edwin P A. z.v. C W J M Halkes en P C P Corne- lisse; Monique, d.v, G Middendorp en J Boehlé. Overleden: F Kros, ecbtge Ooms, 67 jr. it "C^SiÜÉSS 1 f* /v jS «CES Wr (Van een onzer verslaggevers) De trein tussen Schiedam en Vlaar dingen kreeg gistermiddag zes minuten vertraging doordat de 17-jarige jonge man. J.V. zo onverstandig was te dicht met zijn fiets op de spoorrails te gaan staan, op de onbewaakte overweg aan de Parkweg in Schiedam. De treinbestuurder die om tien "over halftwee wilde passeren, vond de situa tie te gevaarlijk. Hij bracht zijn trein tot stilstand. Tegen de jongeman is proces-verbaal opgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) De bevolking van Vlaardingen is in ju li gedaald met 55 mensen, namelijk van 72.304 tot 72.249. Er werden 76 jongens en 55 meisjes geboren; er overleden 15 mannen en 14 vrouwen. Er vestigden zich 130 mannen en. 91 vrouwen; er vertrokken 182 man nen en 196 vrouwen. Sedert 1 januari is de Vlaardingse be volking gegroeid van 71.941 tot 72.249. Er werden 743 kinderen geboren en er ver trokken 435 mensen. De distilleerderijen en de glasfa brieken kwamen in beweging. Veel distilleerderijen verdwenen omdat ze niet tijdig nieuwe produktiemethodes toepasten. De gebouwen kwamen leeg te staan en kregen geleidelijk een andere bestemming. De evolutie ging in de glasfabriek een andere kant uit. Distilleerderijen en glasfabrieken, in wezen toen broer en zus, hadden het personeel uit Duitsland gekregen, uit Westfalen o.a. De glasindustrie kreeg ook veel ar beidskrachten uit Leerdam en omge ving, Uit het Gelderse. Die glasindus trie wortelde nog geheel in het oude handwerk. Stevige kerels bliezen de pijp in het gesmolten glas en bliezen zo hun flessen e.d. Ze werkten op: „de hut." De but ters stonden er om bekend dat ze enorme hoeveelheden bier konden drinken. Dat moest misschien wel m de hete blazerijen. De huttors dron ken ook weieens wat anders dan „kogelflesjes bier" 7.drenken h*jt materiaal uit de distilleerderijen. Een mooi kunstje was het halen van zogenaamde emmers heet water voor het doen van de was. De dames die dat hete water haalden legden dampende dweilen op hun emmers, die ze uit de distilleerderijen haalden, opdat buitenstaanders en zeker be lastingcontroleurs zouden denken dat er emmers heet water uit de ketels van de distilleerderij werden vei- voerd. Men bracht evenwel emmers moutwijn naar de dorstige buren, de glasblazers. Later werden de glasfa brieken samengesmolten, de ve- enigde glasfabrieken ontstonden en tegenwoordig wordt her handwerk nog alleen m Leerdam bedreven. Bij de Vegla spuiten de machines miljoenen flessen vlot naar de lo pende band. Voor de opmerkzame beschouwer bieden de hierbij geplaatste kaarten veel opmerkelijks. Men ziet het Schie dam uit het „fin du siècle". Op de lommerrijke Buitenbavenweg stonden toen nog de vaten, de gas lantaarn kende toen nog een nieuw (of zeer oud) model, de zeilschepen lagen nog in grote getale in de Bui tenhaven. De groep kleine poserende Schie dammers bij de vaten op de voor grond is alleen al een studie waard. Wie herkent zich nog? Opmerkelijk is ook dat men duidelijk kan zien dat veel gebouwen in deze omgeving gedurende een eeuw hetzelfde uiter lijk hebben kunnen handhaven. Dat kan men ook aan de derde plaat, eigendom van verzamelaar en abonné J. Pelgrim, zien. Hier een kijkje op de Buitensluis, met een heel primitieve brug die overi gens net een nog smaller voorgan ger was opgevolgd en die spoedig weer verbeterd zou worden. Zoals bekend zal de huidige, nog moder ner, brug ook weer gaan vedwij- nen, want de overheid heeft voor dit deel van de buitenwaterkering een immens miljoenenplan in petto en dat betekent dat de ghele omge ving gaat veranderen, dat er een kostbare en sterkere sluis komt en zal worden. De panden op de achtergrond zullen er nog wel blijven staan, zoals ze onaangetast konden blijven gedurende tientallen jaren. De plaat toont ook een verdwenen molen. Welk een wat is dat? Brieven zoals gewoonlijk graag naar onze Schiedamse redakt, Lange Kerkstréat 82.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1