Vele grondtransakties voltooid Gemeentewerken opening van Gesprek met N.S. gaat geeft zaken voort AGENDA NORTH 't is weer tijd voor Fors gebouw tem dienste van zeevaart en zeelui „Medewerking wordt zo weinig gegeven" 1.15 Rotanstoeltjes stonden op weg Bouw van 99£uroeentriuti99 begonnen Vele zaken onder één dak in Europoortgebied Jongens staken hout in brand „De Vette Pit" klaagt: Uithuilen Naamgeving Rotterdam wacht met ombudsman nog maar af M. J. F. Spiessens kreeg bronzen ere-medaille Druiventochtten voor bejaarden Jongen valt op speelplaats Ife Bromfietser rijdt tegen meisje Bromfietser gewond bij valpartij M zó zacht zó geurig Onwel en overleden Mariniers maken mars MW speelde gelijk tegen Vitesse pg rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 1 SEPTEMBER 1964 TEN hoofdafdeling stadsont- •k -wikkeling is in het jaar 1963 bij de Dienst voor Gemeente werken Schiedam gevormd, zo meldt het jaarverslag 1963. Deze pieuwe afdeling omvat stede- bouw, een reeds bestaande af deling, en de opgerichte afdeling grondzaken-landmeten. Groenoord (Van een onzer verslaggevers) Woningbouw Verkeer PIET GELD "en dagelijks SMERING PARKEREN Ontwikkeling (Van een onzer verslaggevers) TN Europoort, op de kop van de Ertshaven en vlakbij de (olie) zeehaven is de bouw begonnen van een groot dienstverlenings- geóouw voor de zeevaart en de bemanningen. In een pand van drie verdiepingen zullen de scheepvaartmaatschappijen en banken bijkantoren openen, krijgt de havenmeester zijn onderko men en treffen de zeelieden een restaurant, een kapper en winkels. Dit unieke project dat zonder twijfel in de bekende gro te behoefte zal voorzien krijgt de naam Eurocentrum", kost bijna twee miljoen gulden en zal over twee jaar gereed zijn. Volgende week maandag gaat (zon der vertoon) de eerste paal voor het gebouw met een frontlijn van 60 meter Rally Waterbericht Verenigd Centrum Nadere specialisatie en concentratie van de prijsbepaling: van bouwrijpe ter reinen, alsmede een juiste motivering van de plannen bU ontwerp en uitvoe ring iljn noodzakelijk bij de steeds jiojere eisen voor het gemeentelijk grondeigendom, wordt vermeld. In bet verslagjaar werden besprekin gen gehouden over de opheffing van de poldervaart, de bouw -"an tal van wer ken, de uitvoering van de aanleg ver hoogde waterkering, bouwen van bejaar. dentehuizen en zelfs van sporthallen (meervoud in jaarverslag). Ongeveer tweehonderd bouwplannen verden bestudeerd. Maquettes werden gemaakt van wegen. Rijksweg 20. Bene- luxweg, Frov.weg 15. van „situering sporthal annex koelhuis en gem. sport hal", van de aanleg Plantageplein bij banken en postkantoor. Allerlei grondtransacties werden voltooid, zoals: terrein flat Stations plein, tweede hoogtouwflat, Spierings- hoek, twee bejaardencentra. 0e onder afdeling landmeten heeft 25 projekten onder handen genomen zoals bouw zie kenhuis. Brandersbrug, woningbouw, ophogingen dijken, Schiedam-Oost, Ke thel. a ï- n n 3; it fi ts e- In samenwerking met Bureau Fledde rus is via diverse schetsontwerpen een definitief ontwerp-uitbreidingsplan in onderdelen „Groenoord" gereed ge maakt. Diverse schetsontwerpen van het gebied Kethel-Centrum e.o. zijn ter be- tfudermg en behandeling in commissies na Bureau Fledderus ontvangen. Aanstelling geschiedde van de heer Fledderus als stedebouwkundig advi seur van Schiedam, terzake waarvan regelmatig besprekingen tussen Bu reau Fledderus en Gemeentewerken over siedebouwkundige aangelegenhe den werden gehouden. Afzonderlijke opdracht werd verstrekt aan de heer Fled de rus voor de vervaardiging van een nieuw saneringsplan. Tevens werden opdrachten verstrekt aan drs. A. G. van der Veen (ETI) voor het verrichten van sociaal-economi sche studies t.b.v. het uitbreidingsplan Kethel-Schiedam en het nieuwe sane ringsplan Kethel-Schiedam en het nieu- ve saneringsplan. Een gedetailleerd schetsplan voor het industriegebied ten westen van de Schie damse Schie als schema t.b.v. gronduit- Site is in bewerking. Een voorstel bij zondere rooilijn voor de Willem Brou werstraat-Dwarsstraat t.b.v. verkeers- verbetering en bouw nieuwe school werd gemaakt. Een voorlopig schetsplan werd ver vaardigd voor het gebied begrensd door Schie-Noordvest-Korte Haven (Brand-- weerkazeme). en- tevens werd «en ma quette gemaakt voor de brandweerka zerne aan de Breedstraat. Het aange vraagde voorlopige krediet t.b.v. een sieuw saneringsplan en sociaal-economi sche studies is door de gemeenteraad goedgekeurd. De voorgenomen gedeeltelijke wijzi gingen van de regeling bebouwde kom verkeren door het nog niet ge reed zijn van definitieve plannen be treffende bebouwing, tracering, water- kerende dijk en nieuwe buitensluis nog !n voorbereidend stadium. Het be treft hier de kop van de Plantage, de Kepplerstraat en omgeving en de omgeving van de Buitensluis, Hoofd straat en Groenelaan. het jaarverslag werden het Jaar, meer plannen voorbereid r.sp. afgehandeld voor de verdere wo ningbouw in Schiedam o.a 152 woningen tussen Oude en Nieuwe Damlaan, 231 noorden van Hollandia, 150 in Ke- thel-Groenoord (5 blokken van 30 wonin gen), 126 in Kethel-Groenoord (3 blok- xen van 42 woningen), hoge flats ten "oorden van Burg. v Haarenlaan (Nieuwland-Oost), bebouwing kruispunt Burg. v. Haarenlaan - Nieuwe Damlaan, noge flat Spiermgshoek, villabouw Spie- ringsnoek, villa's en bungalows omge ving kom Kethel, verschillende bejaar dentehuizen. Tevens werden plannen gemaakt, resp, afgehandeld voor: kantoorge bouwen ten oosten van de 's-Grave- landseweg, sporthal annex koelhuis. sporthal bij Sportparkbrug, ver- zamelkantoor Stationsplein, diverse servicestations, situatie nieuw consul tatiebureau voor zuigelingen. T.b.v, de bouw van een 2e reeks Mn- wi-systeemscholen werden de situaties bestudeerd. Verder werden perspectief tekeningen gemaakt, o.a. van plan Groenoord en de omgeving van de nieu we Brandersbrug met hoogbouw. Verkeersoplossingen op belangrijke punten werden uitgewerkt of in studie genomen, o.a.: kruispunten in de Burg. v. Haarenlaan, kruispunt Prov.weg 15 - Daan van Bol'es, wegaansluitingen Rijksweg 20 - Beneluxweg - Prov, weg la, wegaansluiting wegennet Schiedam op Beneluxweg en -tunnel, verbindings weg Schiedam-Vlaardingen (Hargalaan), normalisatie Schied, Schie met profile ring Delflandseweg en Overs chieseweg, tracering rondweg ten noorden van kom Kethel, rijwielpaden 'angs Rijksweg 20, parkeerstroken Zamenhofstraat plus rij wielpaden langs Horvatbiveg, straataan- leg omgeving „Daltonflat" in Schiedam- Oost, reconstructie Dr. Wibautplein, kerkplein aan Schaepmansingel, weg- verandering Admiraal de Ruyterstraat tb.v. bestaande bedrijven, "tracering waterkerende dijk, verschillende ver keersoplossingen op diverse plaatsen in onze stad. De reeds enige jaren durende onder handelingen tussen de gemeente Schie dam en de N.S. aangaande de grondruil als gevolg van de spoorwegwerken in Schiedam werden ook dit jaar regelma tig gevoerd. De definitieve grenzen zijn bepaald, vele aanverwante problemen werden besproken. De burgemeester wenste het hoofd van de schooi, de heer Okker, alsme de de leerkracht, de heer Aapkes de school start met 48 leerlingen takt en wijsheid toe om in deze school met succes onderwijs te kunnen geven. Er voerden nog diverse mensen het •woord, waarbij een enkele maal de voor keur van een bepaald soort onderwijs openbaar/bijzonder duidelijk werd gesteld. De heer Frenk, voorzitter van de Ver eniging Mulo, afdeling RotLerdam en omstreken, tevens sprekend namens de afdeling Vlaardmgen, was de eerste, die het gemeentebestuur complimenteerde met deze nieuwe school. Hij noemde en kele moeilijkheden, waarmee vooral het ulo-onderwijs te kampen heeft. Ds. Doorn vertolkte de gevoelens van de landelijke vereniging van Volkson derwijs en ds Meijer sprak als voor zitter van de christelijke ulo-school. Bij zonder collegiaal waren de woorden van de heer Stehouwer, hoofd van de bij zondere ulo-school ter plaatse, alsmede die van de heer Van 't Hoff. hoofd van de openbare Prins Bernhardschool. DE LAATSTE vakantiegangers ko- men nu ook terug. Gisteren hebben wy Piet weer in de stad gesignaleerd. Piet is alle vakantievoorschriften al jaren vooruit. Hij werkt dan ook in de wereld van de communicatiemidde len, Piet gaat zolang op vakantie, dat Mj gewoon zyn werk vergeten is als i« terugkomt. Gisteren was ie heel duidelijk zyn vakantie nog niet ver- geien. Nee, niet dat praten over dia's ca over oneindige zon en goedkope wön en sigaren. Nee, Piet keek ern stig, Oeli, het was heel leuk geweest ik het zuiden. De tent aan de rand tan de stad en de gehele dag op pad. Dat Wel. Maar het probleem was de terugkomst. ALTIJD heeft Piet geld genoeg op zak, daar zorgt ie wel voor. Dit- woal echter had onze Schiedammer te rfieï souventers gekocht. Op de laatste •tag was hq in de stemming van wat kan ons gebeuren geraakt Hy had van allerlei gekocht en net nog geld gehad voor benzine voor de scooter voor de terugweg. Dat is niet goed gegaan. Het bagblad „De Rotterdammer", Schie- ,1 redactie, Lange Kerkstraat 82, ^£4154, b.g.g. 1155 88 (toestel 62, "H# uur b.g.g. 19 5885) alleen voor '"««•aangelegenheden, sgentechap: mevrouw J. v. d, Hoek- J. Steenstraat 29, telefoon r*51 (alleen voor klachten, adverten- ÏÏ588)1 abor'nementen' b-g-Ë- telefoon pachten bezorging: Agentschap (adr. i }°ven) dag. van 18.30—19.30 uur. JrI:fan8röke telefoonnummers: Alarm ™lhe 64666, alarm brandweer 69123: G.G. en G.D. 29290. t^oeek: Evers, Lange Haven, »®Söa>AM Geobren: Jan W zv W van jfs® C J van leeuwen: Petra dv L StoBt Sn Ko*ns; Yvonne dv W van EIJk en m Margaret dv A van der J M van Luijk; Jolaoda C dv R jïftts en J A Schote; DJoeke F dv G de iSjK t van Gerven; WÜïielmina M M dv JWbregt en A A M L van der Toom; e*Jt K zv P J Brugman en M W van Krijn a A dv W Hametton tot Silver- ff K A Michete: Paul C F zv N J «Vartjes en M C P Baartmans; 3 J F C Buljsrogge en M I J les en. M C P Baartmans: Ilse I J L„'," J P C Buljsrogge en M I J Leen- Antonius C 3 zv F B Robben «fl H was alsof dat scootertje de achteloos heid heeft willen bestraffen. Toen volgde een lang verhaal zo vol ellende, dat wü u hele geschiedenissen niet kunnen verhalen omdat u dan nit mede lijden een collecte houdt voor deze Schiedammer of dat u uit vrees nooit meer op een scooter durft. np DE LANGE RIT naar huis had de scooter alles gedaan wat niet mogelijk wordt geacht, hjj hikte, hak kelde, sputterde, stotterde, gromde en bleef dikwijls gewoon maar stokstijf staan als een nukkig meisj'e. Onze Schiedammer had al bij het begin vuile banden, dat bleef zo, daar kwamen vuile vegen op het gelaat, een gebro ken rug van moeheid en een gevoel van diepe ellende bjj- Soms deed de scooter het, als beloning van een uur lang trouw morrelen aan alle onderdelen, „Ja, de smering was verkeerd", zei onze kennis deskundig. De olie was eerst te schraal en daarna te vet of omgekeerd, met als gevolg dat de motor eerst klem- en daardoor vastliep en dat het ding na grondige reparatie ten slotte voortdurend „parelde" op de bougie. -yOORDAT we ons medelydeu Icon- den presenteren vertelde de Schiedammer van zijn laatste repa ratie. „Toen had ik dat hele ding gesloopt en weet je wat ik toen vond? In het windscherm zaten twee bon netjes van de politie, voor het par keren op het trottoir. Eén van Sriiie- dam, ik ga kijken of ik die kan schikken en één van februari nota bene. Die agenten hebben die bon netjes in dat scherm gestopt en het werkte zeker als een brievenbus. Ik heb er niks van gezien. Overigens straffen ze me ten onrechte. Ik heb de scooter op het trottair bij Bad Groenoord gezet om het gras niet te beschadigen. Die auto's rijden voor het parkenen het gras kapot. Trouwens, al» ik mijn scooter op het trottoir parkeer, dan spaar ik parkeerruimte voor auto's. Dat mag in Rotterdam en waarom mag dat dan niet in Schiedam? Onze stadge noot stelde ons voor een onoplosbaar probleem, daarom voegden wy hem met logica toe: JE" ,,ou 8a Je zeker nooit meer op je scooter op vakan tie?" Verbaasd keek hy ons aan: „Natuurlijk wel, -waarom niet, ik heb toch een fyne trip gemaakt." DeVlaardingse wethouder van on derwijs, de heer H, K. van Minnen, verrichtte de officiële opening van de Professor Teldersschool aan de Prof. ïeldersstraat. De heer van Minnen schetste in zijn toespraak de ontwik keling van de scholenbouw in Vlaar- dingen van de laatste jaren, Hij gaf een overzicht van de nog te bouwen scholen, alsmede de bouw van een gymnastieklokaal in de buurt „Hoog kamer". De heer Van Minnen, die de opening van de nieuwe school voor gewoon la- 2er onderwijs zag als een stukje ver volmaking van deze wijk, richtte zich tn feu persoonlijke toespraak tot de heer j i Tabeling. hoofd van de school, die hij Gods zegen toewerste. Verder werden toespraken gehouden door de heer J. D. v.d. Bosch, namens voorzitter van de Nederlandse Onder- ae Vereniging Volksonderwijs en als wijzersvereniging, de heer J. Houdijk, voorzitter van de oudercommissie, de architect, de heer G. Geluk, de heer A- den Draak namens de Vlaardingse boekverkopers en door de heer Tabe- Jthg, die allen dankte voor hun goede wensen en geschenken. .De school had bijna een jaar irnvo- genoten bij de gereformeerde Prof, Mr. P. S. Gerbrandyschool, namens wel ke school, het hoofd, de heer B. F J Brilman, sprak en vertelde dat de sa menwerking van buitengewoon prettige aard was geweest. (Van een onzer verslaggevers) Vannacht zijn drie rotanstoeltjes bij het hoofdbureau van politie te Schie dam gebracht. De drie rotanstoeltjes sang-etroffen. op de Schiedamseweg te Rotterdam. Men weet niet waar de rotanstoeltjes zijn ontvreemd. Dat kan zowel in Rot terdam-West als in Schiedam-Oost zijn geschied. (Van een onzer verslaggevers) Gonnie Couvreur, een 13-jarig Rotter dams meisje, wilde maandagavond om kwart over zeven op de Van 's-Grave- zandestraat bij het Van 't Hofplein in Schiedam met twee vrieninnetjes de rij weg oversteken. Zij werd daarbij aange reden door een onbekende bromfietser, die in gezelschap van vijf vriendjes over de weg reed. De knaap is snel doorgereden. Gonnie Couvreur is met een lichte hersenschud ding naar de Dr. Noletstichting in Schie dam vervoerd. (Van een onzer verslaggevers) Ter hoogte van Eurotax op de Burge meester Knappertlaan in Schiedam ont stond maandagavond om half zes een botsing, toen de bromfietser A. van A. en de wielrijdster mej. R. P. uit Vlaar- dingen elkaar passeerden. Bij het verlaten van het rijwielpad, er is daar een opbreking van de weg, haakten de sturen van het rijwiel en de bromfiets in elkaar. Beiden vielen, de bromfietser kreeg een verstuikte rech ter voet. ■tf. A> Luister naar ,,'t Is weer tijd voor North State", met de Dutch Swing College Band o.T.v. Peter Schilperoort via Radio Veronica-za. 1t.1S, zo. f0.30, df. 19.00, do, 18.AS tb (Van een onzer verslaggevers) Baldadige jongens hebben afvalhout, dat van de tribunes van het hoofdveld van SW aan de Westfrankelandsedijk uit Schiedam komt, in brand gestoken. Dit afvalhout lag op het bijveid van SW, in de buurt van scheepswerf De Jong. De Schiedamse brandweer heeft het vuur maandagavond om. negen uur geblust. Herhaaldelijk klagen verenigitvgs- funetionarissen over gebrek aan me dewerking en activiteit in Schiedam. Van die ontstemming druppelt een deel door in de verenigingsbladen. Dat is ditmaal het geval in het or gaan „De Vette Pit" van de Vespa- club Schiedam, waarin redakteur Frits Renirie zijn hart lucht naar aan leiding van een „Aandeschietje" in ons blad. We laten hieronder „De Vette Pit" aan et woord: „Zo werd in „De Rotter dammer" van 25 juni een uitgave be sproken van een clubblad, hetwelk wij ook verzorgen en daarbij werd ook meteen onze Vespaclub genoemd. We ci teren: Dit blad, „De Vette Pit", geeft een goed overzicht van veel scooteractivitei- ten. Misschien kunnen Renirie en zijn medeleden er eens voor zorgen dat er ook een scooterrally naar Schiedam komt. Zo'n activiteit missen we m de binnen- en buitenlandse agenda. Het zou Schiedam weer wat in de belangstelling brengen en met wat energie kan het zelfs een succesvolle activiteit worden. Reserveer daartoe het parkeerterrein Singelplantsoen als plaats van aankomst. Plaats er een podium, waarop een feest programma wordt afgewerkt. Houdt er een wedstrijd voor Schiedamse or kestjes, voeg er wat andere activitei ten aan toe, een kunstmarkt en wat dies meer zij. Vraag wat bedrijven om steun, om de mogelijkheid tot excursies en het wordt een grootse, toeristische attractieve dag. Horen we er nog wat van Vespamisters en misses? Tja, we zouden wel willen en de angst om een rally te organiseren is allang over, als we zien, hoe soms een en ander georganiseerd wordt in ande re plaatsen. Maar om iets te organise ren heb je medewerking nodig; me dewerking waarop je dan ook kan re kenen en waarop je dan ook kan bou wen. We hebben genoeg leergeld be taald, zijn dikwijls teleurgesteld cn tel kens proberen we het weer opnieuw en dan lukt het weer. Een rally organiseren irking van willen we wel, maar medewerking van vele autoritei ten is zo moeilijk en langdradig dat de lust ons werkelijk vergaat. Maar wie weet komt het er nog eens van. Aan het bestuur van onze club zal het met liggen!" En om dit betoog te staven deelt Re nirie nog mee: „Biegin juni zijn we be naderd door de voorzitter van de Schie damse Jeugdraad om medewerking te verlenen aan een bromfietsrally, die ge houden zou worden in september a s. Onmiddellijk is Koos Smit aan het werk getogen om een route uit te zetten. Over eengekomen was,,dat de SJR voor ver gunningen e.d. zou zorgen. Onze club zou alleen de route met foefjes e.d. ver zorgen. Nadien hebben wij niets meer'verno men en er is dus door ons werk voor mets gedaan. Daar wij graag medewer king verlenen aan evenementen in Schie dam. maar dan minstens toch wel mogen verwachten, dat organisatoren hun ge maakte afspraken nakomen, hebben wij besloten deze zaak verder op zijn beloop te laten. We zijn benieuwd of we eigen- liik nog wel ooit iets horen over deze affaire, aldus De Vette Pit. Dmsdag 1 september: Gemiddeld keukenzoutgehalte 468 milligram per liter. Verwachting voor morgen: Gemiddeld keukenzoutgehalte 450 milligram per liter. en een hoogte van 15 meter in de grond. Het grondwerk is inmiddels be gonnen op een plaats in het westen van Europoort, dat een knooppunt be looft te worden: b(j de Ertshaven, nabij het Lateraalkanaal en tegenover het toekomstige helikopterveld. Bijzonder aan dit project is dat het geheel uit particuliere bron komt, na melijk van de Distilleerderij en Likeur stokerij Harm anJansen N.V. Het idee is jaren geleden, ontstaan toen de heren H. J. Jansen en J. C. Roovers. directie leden van dit Schiedamse bedrijf, Euro poort bekeken en de gedachte kregen m de vlakten (die ook nu nog groten deels kaal en onherbergzaam zijn) een café-restaurant te bouwen. A/TEN nam contact op met het Haven- 1V1 bedrijf der gemeente Rotterdam, waar ook reeds het plan voor een collec tief kantoorpand der Scheepvaart Ver eniging Zuid bekend was. Na uitgebreid overleg werd besloten, dat Herman Jan sen N.V. een ontwerp zou doen maken dat beide ideeen in zich verenigde en waarin de ondernemingen (leden der SVZ5 ruiment T aden kunnen huren. Het Rotterdamse architectenbureau Boks, Eijkelenboom en Middelhoek ontwierp het pand. de rijksgoedkeuring werd in december 1962 aangevraagd en in juni van dit jaar verleend. De N.V. Aanneming Mij. J. P. van Eeste ren, Rotterdam, werd de bouwer. Vol gens het scheema zou de bouw begm januari 1966 gereed zijn, maar men verwacht dat het „Eurocentrum" met voor de zomer van dat jaar open zal gaan. Van meet at aan werd de opzet van dit bijzondere bouwwerk dienstverlening aan bedrijfsleven en schepeling, zo ver van Rotterdam (ruim 40 kilometer) op een vooruitgeschoven post bij het steeds belangrijker wordend havengebied. Men brengt immers een gewenste accommo datie vlakbij de aanlegplaats der schepen, die vaak 's morgens aankomen en 's avonds alweer (gelost aachtereenvol- gens geladen) vertrekken. DE begane grond van het gebouw zal voornamelijk worden ingenomen door een café-restaurant, een grote hal en een vestiging (m een laag bijgebouw) van de havenongevallendxenst (met oa. een röntgenkamer). Café en hal zullen, naar wordt veT- wacht, centrum van het maatschappelijk verkeer worden. Het wordt een eenvou dig restaurant, waarin het buffet (snelle consumptie) de belangrijkste rol speelt, maar waar toch ook het gebruiken van maaltijden mogelijk zal zijn. In de iial komen behalve de kapper, een wissel kantoor en enkele winkels (souvenirs en belastingvrije zaken), een kiosk. Op de benedenverdieping vestigt zich ook de Invoerrechten en Accijnzen. Met lift of trap zijn de verdiepingen te bereiken, waar een veertigtal kantoor ruimten. (vijf bij vijf meter) voor de verhuur beschikbaar is. Op de eerste verdieping krijgt de havenmeester zijn «®sa.98*a SS VLAARDINGENJ (Van een onzer verslaggevers) De Westlandse handel in groenten en fruit nam aan de oogststoet deel met een fraaie praalwagen. Zij kreeg welis waar geen ere- of eerste prijs, maar wel een extra prtjs voor de originaliteit. En inderdaad was deze praalwagen vol origi nele ideeën. Zo stond een kom kommer compleet met gete kende bek begeng opgesteld naar de hoog opgetroonde to maat. Gaat de komkommer ook in het Westland de tomaat over heersen? In het kader van het Olympische jaar stond de to maatop de hoogste trede van het ereschavotje, terwijl de op merking: „Uithuilen enop nieuw beginnen" een duidelijke streep was onder de tomaten- misère. TTET gebouw in Europoort, waar El de dienstverlening aan be drijfsleven en zeelieden wordt uit geoefend, heet „Eurocentrum". Maar eerst had men een andere naam op het oog, namelijk „Ver zorgingscentrum Europoort". Tegen die betiteling kwamen nogal wat bezwaren los. Men vond de naam te lang, niet internationaal genoeg (er zullen vele andere talen m het gebouw worden gesproken) en ook te veel overeenkomst vertonend met instellingen als bijv. een be jaardencentrum. De oude naam verdween daarom en straks zal met lichtende letters op het dak staan „Eurocentrum", kort en krachtig, voor ieder duidelijk kantoor en verder zal men er straks de bekende scheepvaartmaatschappijen, car gadoors en aanverwante bedrijven tref fen, De fundering van het gebouw is be rekend cp nóg een verdieping later. Mogelijkheid tot uitbreiding Is er ove rigens voldoende, want het totale terrein meet 3409 m2, waarvan nu nog maar 1080 m2 wordt bebouwd. De Initiatief nemers zijn niet bevreesd voor bet resul taat, maar zij willen eerst deze opzet draaiend zien alvorens te besluiten tot uitbreidingsplannen. (Van een onzer redacteuren) In de beleidsnota over algemeen be heer van de Rotterdamse ontwerp-be- grotmg 1965 wordt aandacht besteed aan de functie van raadscommissaris. De nota zegt, dat op 25 september in de vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht een rapport aan de orde komt betreffende de vraag m hoeverre de instelling van een par lementaire ombudsman naar Scandina visch voorbeeld voor Nederland wense lijk is, en vervolgt: ,Deze commissie komt in meerderheid tot een bevesti gende beantwoording van de vraag. Zij adviseert tot instelling van een# alge meen vertrouwensman en legt bij haar rapport een ontwerp van wet met toe lichting over Verwacht mag worden, dat de behan deling van dit rapport m de vergade ring van de Vereniging voor Admini stratief Recht wel zal leiden tot een bespreking van deze zaak in de volks vertegenwoordiging en tot een uitspraak van de regering. Het Ljkt verstandig m afwachting van dit verdere beraad de behandeling van de ontworpen rege ling voor onze gemeente op te schorten". Maandagmiddag is op de HiHedijk in Rotterdam de 74-jarige D, Ariës van de Blokweg plotseling onwel geworden en in elkaar gezakt. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek hij te zijn over leden. (Van een onzer verslaggevers) De heer M. J. F. Spiessens, die van daag zijn veertig-jarig jubileum als me- taaldraaier bij W. A. Hoek'e Machine- en Zuurstoffabriek N.V. te Schiedam viert, is toegekend de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau. Vanmorgen heeft burgemeester mr. J. W. Peek hem tijdens een bijeenkomst ia het stadhuis de medaille uitgereikt. (Van egn onzer verslaggevers) Uitgaande der Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg worden deze week twee woensdag en donderdag. Beide keren druiven-tochten gehouden, namelijk woen dag en donderdag. Beide keren vertrekt men om 13 uur vanaf het club huis aan de Emmastraat. Kaartverkoop geschiedt m het clubhuis, morgen, woensdag, van 1012 uur. De kosten zijn twee gulden inclusief druiven eten. Donderdag zuilen de marinierskapel met de tamboers en pijpers en een com pagnie mariniers in de blauwe tenue de vlag'geparade voor het hoofdkwartier van het korps mariniers aan het West- plein opluisteren. Na afloop van de vlaggeparade, die om negen uur begint en ongeveer tien mi nuten duurt, makert de eenheden een mars door de stad langs de volgende route: Westplein Van Voüenhoven- straat Scheepstimrnermanslaan Schiedamsevest Witte de Withstraat Hartmanstraat Karei Doonnan- straat Van Ghentstraat Aert van Nesstraat Meent Goudse Singel Mariniersweg Hoogstraat Kipstraat Maandagmiddag is op de speelplaats van de lagere school aan de Brigantijn straat in Rotterdam de tienjarige Aart Korporaal van het Pinasplein bij het spelen gevallen. Met een gebroken lin keronderbeen is hij naar het Bergweg ziekenhuis gebracht. (Van onze correspondent) Zaterdagmiddag heeft MW de lange reis gemaakt naar Breukelen, waar ge speeld werd tegen Vrtesse 1 en 2. Het tweede elftal, dat eerst speelde, ging op stap met vijf invallers. Deze wed strijd werd door MW verloren met 2 1. Het eerste elftal had twee invallers (W. Prins en P. Doelman). Van deze wedstrijd is weinig goeds te vertellen. Er kwamen van de zijde van Vitesse onsportieve momenten voor, Vi tesse, dat m Maasland een flinke neder laag te incasseren kreeg, wilde nu op eigen terrein met alle geweld winnen. Dit is hen echter niet gelukt en de meest belaagde speler, Mosterd van MW, maakte twee prachtige doelpunten. De jonge speler Kapteijn voegde er nog een aan toe. Het werd een 3—3 gelijkspel. De chr gymnastiekvereniging DOK te Schiedam zal zaterdagmiddag in het Volks park de speimiddag voor jongens en meisjes van 5-9 jaar houden, die deze zomer wegens regen met kon doorgaan De kinde ren stellen zich om half twee op, op de hoek van de Schoolstraat-Warande en daar na volgt een marsje naar het speelterrein achter de Prins Bernhardt aan. Vijfhonderd kinderen zullen aan deze middag deelnemen. Zaterdag 3 oktober houdt DOK vaardigheids- proeven voor jongens en meisjes van 10-13 jaar in de gymnastieklokalen aan de Van Ostadelaan en Tmnlaan, van twee tot zes- ■uur De Kon Ned Ver. EHBO. (Eerste Hulp Bij Ongelukken) te Schiedam deelt ons mee dat de nieuwe cursus ter opleiding voor het Eenheidsdjploma zal aanvangen, voor be ginners op maandagavond 14 september van 19 30 tot 21 30 u en voor gediplomeerden op woensdagavond 16 september van 19 30 tot 2130 uur. Deze cursussen zullen worden ge houden m de bovenzaal van gebouw Huis vesting. Westmolenstraat 26/hoek Westvest Aanmeldingen kunnen geschieden bij: G J. van Eden, Vlaardlngerdijk 335a, Mevrouw E. i E. Kockx-v. Gerven, Lange Singelstraat 25 of de heer C. J. van Reede, Marconistraat 5b, en in de zaal op de eerste cursusavond. In deze cursus zal ook worden onderricht in de toepassing van de kunstmatige ademhaling volgens de mond-op-mond- of neusmethode, met gebruikmaking van het daarvoor be stemde lesmateriaal. Inschrijvingen door werkgevers, voor leden van hun personeel worden eveneens gaarne ingewacht. Uit een afgesloten kast in een bouw keet in de wijk Groenoord is gereedschap ten nadele van de heer J. T. gestolen. Op de Hoogstraat is de fiets van de Schiedammer A. H. R.. ontvreemd. De flets van de Schiedammer P. V. is op de Swammerdamsingel gestolen. P Tn de Rembrandtlaan te Schiedam is de fiets van C. van G. weggenomen. P Bij de Schiedamse politie is aangifte ge daan van vernieling en diefstal. De heer W B. deelde mee dat uit de winkels onder de torenflat aan de 's-Gravenlaftdseweg te Schiedam witte plastic buis is weggeslaopt en dat bovendien uit een kast gereedschap is gestolen. ■*-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1