Dolle Dinsdag twintig jaar geleden Wagen tussen wal en schip Handgranaat gevonden Veel reakties op serie over Oud-Schiedam h agenda HERINNERINGEN UIT „GOEDE OUDE TIJD" Schiedam in jaren NI R.T.M. -tram grijpt auto in flank: geen gewonden BH, Groot aantal adspiranten bij politie Uiteenzetting van W. van Ravens Man door ruit ^t^!^dt*enheden- Burgerlijke stand heetmanjj^ Toen grienden nog het grensgebied bepaalden (4) niet alles werken Extra controle op weggebruikers Pony trapt jongen j5E ROTTERDAMMER WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1964 het herdenken van Dolle Dinsdag deze week twintig jaar geleden gaan de gedach ten uit naar het lachertje van de in paniek geraakte onderdruk kers, naar de vreugde van de be vrijding, die zo dichtbij kwam, maar men dient daarbij niet te vergeten dat na de vrolijkheid van Dolle Dinsdag het drama van tien en elf november 1944 kwam. Nog eenmaal sloeg de Duitser toe, met harde hand, zes- tigruizend Rotterdammers en Schiedammers werden toen weg gevoerd. Heviger Manloos Werk Colonne Tivee jongens Persoonlijk 1f' i IJET VERHAAL gaat over een groep jongelui, die onlangs tot eigen Ploegen en ten gerieve van een deel Schiedams burgerij hard werkten. Nu vroeg deze vrijetijdsbesteding veel •"spanning, want de temperatuur kroop oaar dertig graden Celsius. Toch werk- en dagelijks NERGENS ZWEMMEN Waterbericht ROLEX (Van een onzer verslaggevers) J)E zeer vele reakties op onze artikelen over Oud-Schiedam maken wel duidelijk dat de be langstelling voor het verleden van onze stad groot is. Vele le zers berichtten ons dat zij de ar tikelen verzamelen en zij ver zochten dan ook' om die artikelen steeds in hetzelfde formaat te laten verschijnen. Dat zou pret tig zijn voor het plakboek. Helaas kan dit verzoek om technische redenen niet worden ingewilligd. BRIEF SPELEN TYRIE platen uit de „goede oude tijd", beelden vol herinneringen voor de oude Schiedammers. D.e jeugdige stadgenoten zien dat de Voor haven in het verleden ook niet altijd intensief in gebruik was. De kaarsenfabriek braakte toen kennelijk evenveel rook uit als wat Pernis ons nu schenkt. De 'bedrijvigheid was toen evenwel van een andere orde. Pagina Laffe moord van Duitsers cp jongens Eykenbroek Zo hoopte de Duitser het laatste ver tel te kunnen uitroeien. Voor Schiedam tijn die sombere vrijdag en zaterdag tin twintig jaar geleden niet alleen rerbonden met angst en ellende, maar ilezaterdagmorgen wordt vooral gete- MnorwK^e m<M>r0 °P de gebroeders De SD wilde -met een laffe repre- fiüle de restanten van tegenstand vol komen ontwortelen. Dat is dan ook wel gelukt. Toen het bloedbad op de jongens Eykenbroek bekend werd, toen een ont zet publiek de stervende stadgenoten op je stoep van hun ouderlijke woning tag ligen was het met Schiedams moed gedaan op dat moment. Nog tientallen onderduikers hebben zich snel gemeld, gingen met spoed naar de Merwedeha- ven, waar lichters klaar lagen om de stadgenoten naar Duitsland te vervoe ren. In de vele uren angstige uren van «tuekerheid in afgesloten straten daarvóór waren tientallen groepen stad genoten onder gewapend geleide de stad tngemarcneera. westen van ons land manloos, althans zonder niet aan de Duitsers loya le lieden te maxen. Hoe zwak de Mof toen was, blijkt wel uit het feit dat in en Schiedam slechts een achttiental Duitsers en wat landverra ders waren. Heemraadssingel in Hotterdam en wrote Markt in Schiedam waren de punten waar de SD huisde. In het °ude politiebureau aan de Grote Markt huisden SD-ers als Lucassen, Michielse, met als assistent de politie man Schoenmakers. Ook de toen twin- tigjarige SD-er Marie Rosman liet er de Schiedammers weieens horen dat hij een pistool kon hanteren. De grote razzia werd met Duitse zorg vuldigheid uitgevoerd. De SD werd tot lou man uitgebreid. Bovendien rukte in de nacht van 9 op 10 november een samenraapsel van soldaten op. Dat sa- mem-aapseltje werd het gelukje voor ve le stadgenoten. Sommige oude soldaten keken niet streng, maar wie door jonge fanatieke knapen werd opgejaagd, ont kwam met aan de deportatie. Naar Rotterdam en Schiedam kwa men een Fallschirmregiment, het Aus- budungs- und Ersatzbataillon Hermann Goermg, Einsatzgruppe Garmer, Feld- jagerregiment, Verstarkter Grenzauf- slchtdienst, twee Folizeibataillonen, een Sicherungsregiment, een Kampfgruppe, het Jagdkommando Hermann Goering, onderdelen van de Luftwaffe. Achtduizend man werd op de straten van de twee steden losgelaten. De brug gen iverden opgehaald en *s morgens in de schemering stond op elke hoek van elke straat een man met geweer. Nie mand mocht uit de woningen. arm en wandelden met hem weg alsof ze met haar echtgenoot naar voorbijtrek kende groepen stonden te kijken. Vele gegrepenen durfden onderweg uit de treinen te springen, maar de massa kwam toch in Duitsland. De opzet was geslaagd. In die nacht van vrijdag op zater dag zaten de weinige onderduikers op de meest onmogelijke plaatsen. Uw verslaggevers keek toen via bestofte ruitjes van een opslagloods var. Vre- debregt naar de voorbijmarcherende groepen. Zo kon hij ook zien of de Duitsers „zijn wijk hadden afgewerkt". Dat ging kennelijk heel voorspoe dig, maar de vreugde kwam niet. Omstreeks elf uur knalden schoten op de Rotterdamsedijk. De SD sloeg toe. Een autootje met vier SD'ers, met daar bij de moordenaar Engelshoven, was naar het huis van de familie Eyken broek, koperslagersbaas bij Wilton- Fijenoord gereden. Door verraad was bekend geworden dat de twee zoons thuis waren gebleven. Iemand had de jongens door het huis en op het dak gezien. Nog eenmaal sloeg de Mof toe. Het verzet was in de loop der j heviger geworden. Er was vrijwel geen verzet in het jaar 1940. Men wachtte af, velen wilden zien wie en hoe de Duitsers waren. Het verzet groeide toen bleek dat de Duitsers inderdaad de wrede onderdrukkers waren. Toen dat verzet steeds duidelijker optrad, toen de illegale pers in zijn vele facetten van keurig drukwerk tot gestencilde en zelfs met de hand geschreven blaadjes het publiek"op de juiste wijze bleef voorlichten over de terreur en daarbij opriep tot ver2et, werd het geleidelijk een hard tegen hard. De Duitser vond met de methode „Verdeel en Heers" de manier om de onzekerheid en gebrek aan eenheid bij de Nederlanders te handhaven. De Duit ser stuurde de mankracht in groepjes raar de gevangenissen. Dan weer waren het de officieren, dan de onderofficie ren, dan de soldaten, dan dit deel van het weerbare volk, dan vooral de dienst- WMIelUi Van de geboortejaren Zo rukte de Mof telkens een deel van het volk weg en met het verstrekken van „Ausweisen" hield de bezetter de bevoorrechten kalm. Het getal onderduikers groeide, maar iet aantal van hen die via de arbeids beurzen naar Duitsland waren gegaan en gezonden, was omvangrijk. Wie niet 'oor de Wehrmacht werkte, ging vrij snel oostwaarts. Er waren dus ai niet veel jonge man den in Schiedam in die schriknacht van detiende november. Schiedam was een siflie en veriaten stad geworden, met omvangrijke bezetting aan marine- taidaten. Schiedam was ook een geteis- ™w_stad, waar de bommenwerpers ttorfjls de scheepswerf Wilton-Feije- zochten, maar soms de Schiedam se wijken vonden. Tone begon het Oberkommando der weermacht aan een laatste Durchkam- sungsaktion om het strategisch zo be- Al spoedig kwamen de landverraders m radiowagens om via de luidsprekers naar de ontzette burgers te schreeuwen dat de burgers van 17-40 jaar voor hun deuren moesten gaan staan en in het bezit dienden te zijn van een deken, van bestek en van enige mondvoorraad. De ze burgers zouden werk gaan verrichten. Verder was er niets aan de hand. Briefjes werden uitgereikt en in brieven bussen gestopt, met de mededeling dat mannen, geboren in 1905-1928, hun plicht tot het verrichten van diensten moesten gaan doen. De dagelijkse ver goeding zou bestaan uit goede kost, rookartikelen en loon volgens het gel dende tarief. Voor de achterblijvende familieleden zal worden gezorgd. Vrou wen. kinderen en bejaarden mogen de huizen niet verlaten. Niemand mag de gemeente verlaten. De spanningen waren groot, het gerucht gonsde. Men riep elkaar toe dat het wel zou meevallen. De man nen zouden zo weer terug zijn. Het was een kwestie van graven van dij ken bij Dordrecht, nee bij Amers foort, zeiden anderen. Het is een razzia, we worden naar het con centratiekamp gevoerd, dat heb je toch allang in de illegale kranten kun nen lezen, zeiden anderen. Ik meld me, anders schieten ze mijn vrouw en kinderen dood, zeiden velen. Zo stonden duizenden met lood in de schoenen voor hurt- huisdeuren, met in hun rug de angstige ogen van vrouw en kinderen. Anderen klommen naar zolder, kregen plots de vreselijkste ziek ten, verborgen zich in de kelders, on,- der de grond bij vuil en ratten. Dappere vrouwen spijkerden, briefjes op de deur, met vermelding van be- smettelijke_ ziektes. Ze smeerden zelfs met allerlei materiaal de pukkeltjes van mazelen of liefst erger op de gelaten van hun mannen, wikkelden ze even tueel in meters verband. Colonne na colonne verliet Schiedam. De mannen waren een gemakkelijke prooi, de angst en het gerucht van ge weld brak elke kraebt. De enkeling hield zich, zij het met vrees, overeind. Fnuikend tevens voor die dertig-, veertig-nurse terreur was dat vele land genoten zich niet schaamden om de Duitsers er op attent te maken waar nog landgenoten in huis waren achter gebleven, Hier gold zoiets van: „Mijn man en zoon weg, dan de jouwe ook". De arrestatie leverde geen moeilijkhe den op. De vier renden naar boven en liepen de slaapkamer in waar de twee jongens waren. Eerst werden de twee weggevoerd, maar onderweg in het autootje zei de 25-jarige Jan, een dap pere oud-soldaat, dat hij kleding wilde meenemen. Mogelijk is hem dat noodlot tig geworden. Het autootje keerde en onder het oog van de bejaarde moeder kwamen de twee jongens nog eenmaal naar huis. Terwijl een SD-er met de moeder bo ven stond te praten, liepen de 17-jari- ge Bep en de 25-jarige Jan weer de trap af. Of het een afspraak dan wel een opwelling is geweest, is niet be kend. Plots echter richtte een SD-er zijn pis tool op het hoofd van le blonde Bep die reeds op het troitoir stond. Met een ko gelgat in het hoofd stortte het kind op de grond. De achter he mkomende broer Jan had nog de kracht de huisdeur dicht te tr.appen, maar de boven hem staande moordenaar Engelshoven leegde een au tomatisch pistool op het hoofd van Jan Eykenbroek. Het hoofd was doorzeefd. Daarna re den de boeven weg, hun slachtoffers in een stroom van bloed achterlatende. Nie mand van de ontzette toeschouwers durf de te naderen. De diepgetroffen moeier rende naar beneden om daar te staan, alleen, met haar gewonde kind in de armen, de jongen die 's middags om twee uur zou sterven in de Dr. Nolet- stichting. dag uit meegemaakt, waardoor we zijn moed hebben leren kennen. Hij trad in derdaad aktief en positeif tegen de be zetter op, met een zekerheid die voor ons inspirerend en moedgevend was. In de laatste maanden van zijn jonge leven deed hij niets, hij verbleef thuis, bij moeder wachtende op de bevrijding, die nu toch spoedig komen zou. Hij ver tikte het toen om voor de bezetter te werken. Zijn thuisblijven op 10 novem ber was een consequent voortzetten van ue weg die hij reeds eerder gekozen had. Twee jonge levens werden voor de ogen van hun moeder lafhartig neer geknald, met het doel om indruk te maken op het verborgen, maar toe kijkend Schiedam. Die indruk was er, diep en angstwekkend. Desondanks bleef het verzet overeind in Schiedam, ja, het groeide zelfs heel snel, omdat al spoedig velen de wegen naar huis terug vonden. Zo werd het verzet in die laatste oorlogsmaanden wel heel omvangrijk. Zo werd daardoor ook het beeld van die tijd sterk vertekend. Het zou goed zijn als de gemeente Schiedam straks het leed van twintig jaar terug uit eerbied en als een les zal willen ge denken. (Van een onzer verslaggevers) Dinsdag is het ongekend grote aantal van 26 adspiranten bij de Rotterdamse politie in opleiding gekomen. Hoe de getallen in Amsterdam en Den Haag pre cies zijn is niet bekend, maar Rotterdam steekt er in ieder geval gunstig bij af. verleden jaar kwamen achttien adspi ranten op dit tijdstip in opleiding. Al op vrijdagavond waren de meeste colonnes uit de stad gewandeld, naar de Merwehaven, om scheep te gaan of marcherend naar verre stations. Groe pen Schiedammers wandelden zo door Delft, later door Apeldoorn e.d. Dappe re vrouwen hielpen vele stadgenoten te ontsnappen. Dat ging dikwijls nogal simpel. Ze gaven een man uit de rij een Voor uw verslaggever had deze ver schrikkelijke ervaring een persoonlijk ef fect. Hij was jaren acntereen dagelijkse vriend van de gebroeders Eykenbroek. Hij w'eet dan ook dat de zeventienjarige Bep een levenslustig kind was, dat ze ker geen verzetsheld kon zijn. De jongen had die zomer in zijn naieveteit trots getoond dat hij het jaartal op zijn persoonsbewijs had ver anderd. Hij had zich achttien jaar ge maakt, zodat hij de bioscoop kon be zoeken. Jan Eykenbroek was onversaagd, we hebben hem jaren achtereen dag in (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmiddag hebben personeelsleden van de plantsoenendienst bij grondwerk zaamhedennaast een singel bij de Excer- citiestraat in Rotterdam een ei-handgra naat gevonden. Ambtenaren van de af deling wapenwet van de politie hebben de granaat voor nader onderzoek meege nomen en op een veilige plaats opgebor- (Van een onzer verslaggevers) In het Verzamelgebouw Zuid aan de Strevelsweg in Rotterdam is de 73-jarige P. van. Aken uit de Pantserstraat bij het verlaten van dut gebouw als gevolg van een duizeling bij de-draaideur door een spiegelruit gestoten. Hij is naar het Zui- derziekenihuis gebraühL jyiET ALLES komt in de krant. Dat n misschien jammer, maar toch ïeker ook wel goed. Er is een gezegde: P« journalist zet zjjn beste nieuws niet ja de krant. Dat hebben ook wjj in de kop der jaren ervaren. Veel zet men laderdaad om der wille van de dis cretie niet in de krant. Dat heeft uiter aard wel tot het gevolg, dat de lezer timmer een compleet beeld van de wereld rondom hem heen krjjgt. Laten *e vandaag iets aan dat beeld toe- wegen, maar om bepaalde redenen spreken over anonymi. i ^ïblati „Dg Botterdamnier", Schie- 9.' 'i „wnusoha»; mevrouw J. v. d. Hoek- Steenstraat 29, telefoon 11 voor klachten, adverten- jOu abonnementen, b.g.g. telefoon i k bezorging: Agentschap (adr. Btlin'en/.ctojï- van 18.3019.30 uur. wtüttT telefoonnummers: Alarm SLif alarm brandweer 69123; fSPG-G en G.D. 29290. ;r*«ek: Evers, Lange Haven. ten die jongelui hard. Ze wilden een gezellige sleer creëren. Dat is ze ken. nelijk wel gelukt, want ze sjouwden hard in de zaal op de Lange Haven. Hout noch hardboard noch papier noch verf noch energie werden gespaard. DE JASJES gingen uit en ondanks b* dat kregen de twennera het nogal warm in hun witte overhemden. Som migen zijn weinig gewend aan spier- arbeid. De jongens echter capituleerden niet en handhaafden zich tot ver in het middernachtelijk uur. Toen was het werk gedaan. Toen zaten ze ook moe bijeen in een hoek van de Schie- damse zaal. De stemming was zo goed, dat ze geen zin hadden uiteen te gaan. Waar gaat men echter heen in nach telijk Schiedam? Nergens. Alle Schie dammers slapen netjes, zo omstreeks tien, elf uur. De straten zijn dan heel stil en verlaten. 'POCH hebben de jongelui iets ge- f vonden. Ze vonden iets om moe- beid, eenzaamheid, te verdrijven en tevens toch veel plezier te hebben in Schiedam. Deze overigens achtbare jongelui klommen gezamenlijk in hun auto's en reden na het samen- zweerdersbesluit snel richting Kethel. Daar werden de voertuigen op het ongebruikte parkeerterrein gezet. Fluks klom een reeks onvermoei- baren op het muurtje en het hek van Bad Grocnoord. Niemand heeft ge zien, dat een groep insluipers het bad stormenderhand heeft ingeno men. Niemand heeft ook gezien, dat deze groep Schiedammers die nacht met veel plezier en gratis in ons openluchthad heeft gezwommen. De rijksgoedkeuring voor de eerste fase van de verbouwing van het hoofdbureau van politie te Schiedam is afgekomen. Dit werk is voor 549.000 gegund aan C. J. Strijk te Oegstgeest. Zaterdag 5 september is het 25 jaar ge leden dat de heer mr. P. van Bochove zijn intrede deed in de Schiedamse gemeente raad. Het Stedelijk Museum van Schiedam zal wegens de grote belangstelling voor de Mo derne unstbeurs „Balans" ook hedenavond en woensdag 9 september van half acht tot tien uur geopend zijn. SCHIEDAM. -Geboren: Hobertus zv A Scheijbeler en J J N Uttel; Manfred J zv H J Suttorp en H P van !T)ijk: J F zv R Warmerdam en J Verbiest; Marcel F zv F J A Bax en H M Bauer; Aïexan. dra M dv J J Hedeman en AM T Elens Overleden: C Verkade, 82 jr; A de Deugd. 88 jr wed Bakker; A van Vuuren, 72 jr wed Boog. (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse politie heeft dinsdag een extra controle gehouden op wegge bruikers in de hele stad. Er werden al leen al voor hat door rood liöht rijden 85 processen-verbaal opgemaakt (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmorgen kreeg de elfjarige Ge rard van Liith van de Keyserstraat op de Veemarkt in Rotterdam een trap van een pony. Hij kwam te vallen en is met rug- en hoofdpijn voor onderzoek naar het Bergwegziehidhuis gebracht. CVan onze correspondent) Dinsdagavond om kwart over zeven greep de R.T.M.-tram, komende uit de richting Rotterdam, bij de tramovergang van het R.T.M.-station te Spijkenisse een personenauto in de flank. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De auto werd volledig beschadigd, de mo torwagen liep lichte schade op. D. J. v. H. uit Spijkenisse kwair. met zijn auto uit de Stationsstraat en merkte de tram te Iaat op. Deze overgang mid den in het^ steeds drukker wordende Spij kenisse blijft een uiterst gevaarlijk punt. Regelmatig gebeuren er ongelukken en automobilisten moeten zee; waakzaam zijn. Woensdag 2 september: Gemiddeld keukenzoutgehalte 450 milligram p. Mter. Verwachting voor morgen, 3 septem ber: Gemiddeld keukenzoutgehalte 460 milligram per liter, Zwitsers precisiewerk opz'nbest! Air- King* rei RL425 330.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzèedijk f55 -157 rotterdam Het verzoek om voort te gaan met het schrijven over het verleden van Schiedam willigen wij' wel in. mits ver zamelaars als de heren Groeneweg, Fluym en Pelgrim hun platen beschik baar blijven stellen en mits de vele Schiedammers blijven voortgaan met het zenden van hun toelichtingen op on ze artikelen. Wat dit laatste betreft geloven wij 'wél-dat het schrijven nog lang voort gang kan blijven, vinden, want de post brengt dagellj'ks commentaar uit de lezerskring. Dat—valt te waarderen, want zo wordt-eeh; gehele geschiede nis over Schiedams recente historie opgebouwd. Bijzonder te waarderen vinden wij de brief van de 89-jarige stadgenoot W, van Ravens (Boerhaavelaan 37c), die ons gedegen uiteenzet hoe het Schie dam. van het „fin de siècle" aan de Buitenhaven er heeft uitgezien. De heer Van Ravens vertelt dat hij met plezier de platen bekeken heeft die wij donderdag 27 augustus, publiceerden. Hij heeft de situatie zo goed gekend, deelt hij mee. Als Jongeling van zeventien jaar nu 72 jaar geleden werkte hij in de Makkerstraat, wat ze toen het Slop van Makkes noemden. De heer Van Ravens werkte er bij de haringvisserij van de heer Van Harwegen de Breems. Na en kele jaren werd de zaak verkocht aan de Scheveningse reder A. van der Toorn. Er waren enkele loggers. De zaak flo reerde prima, meldt de heer Van Ra vens, er kwamen schepen bij. „Wij werkten 's zomers in de haring en 's winters maakten wij haringtonnen" deelt onze abonnee mee. Vele panden werden toen gekocht en gehuurd voor het bedrijf. D.aar was ook het pand bij dat te zien is op het bo venste plaatje in de rubriek op onze Schiedamse pagina van donderdag. De haringtonnen staan tegen de muur en stadgenoot Van Ravens vindt het zo leuk de afbeelding te hebben kunnen bekijken, want hij weet zeker dat er tonnen bij staan die hij gemaakt heeft. De tonnen staan er omdat er enkele loggers waren binnen gevaren en die den de schepen geladen met zout en dienden bij de Makkerstraat te wor den gelost. In de Buitenhaven wer- water. De tonnen stonden voor dit oude pand, omdat er een brandkraan was, waardoor de vaten konden wor den gevuld. Het pand was van de oude rijstpelmolen en het heette dan ook „De Rijsthalm" y Het is nu een pand van de distilleer derij De Kuyper. De kuipers losten het zout en deden het in de vaten. Er werk ten ongeveer veertig man aan kuipers en scheepmakers. De heer Van Ravens deelt mee, dat zijn patroon en zijn oud-collega's alle maal zijn overleden. Hij heeft nog als dierbare herinnering een foto van het kuiperspersoneel uit het jaar 1900. In de kuiperij Makkerstraat is nu de sodafa- bnek van Schuddebeurs gevestigd. De heer Van Ravens wijst erop dat hij ate jongen in deze buurt is opge groeid. Hij kent de tijd nog dat Smul ders nog niet het bedrijf aan de Maas- (Van een onzer verslaggevers) TNINSDAGMIDDAG om kwart voor zes i-J schoot in de Hoofdstraat te Schie dam een vrachtauto tussen de wal en een gemeerd schip. Een ontkoppelde aanhangwagen reed plotseling over een plankje, dat de wagen moest tegen houden. Het gevolg hiervan was, dat de met glas scherven geladen wagen naar de kade- rand reed en tussen wal en schip bleef hangen. Later is de auto met behulp van een takelwagen weer op straat gezet, na eerst leeggeschept te zijn. Enkele luiken van het schip werden ver nield, het boord werd beschadigd. Het chassis van de wagen werd enigszins ontzet en de persluchtapparaatuur voor de remmen geheel vernield. - dijk had gevestigd. De watertoren heeft de heer Van Ravens zien bouwen en la ter ook in elkaar zien springen, omdat men niet wist hoe het gevaarte moest worden afgebroken. Over de aloude klapbrug over de Buf- tenslnis kan de heer Van Ravens ons niets vertellen, maar hei smalle loop bruggetje naar de kaarsenfabriek her innert hij zich nog wel. Achter dat smal le bruggetje begon een smal dijkje, dat tot aan Deifshaven leidde. „Het was fijn spelen daar", schrijft onze 89-jarige correspondent, „vooral als de landerijen onderliepen van kaar senfabriek tot Deifshaven". Dat moet dus omstreeks 1885 geweest zijn. Voor de heer Van Ravens is de door ons gepubliceerde molen bij de hoek van Buitenhavenweg en Maasdijk geen probleem. Het is de houtzaag molen van Van der Eist, die naar burgemeester L. Knappert is ge-' noemd. Naast de molen staat het huis waar een lid van het kantóorpersö-' neel woonde. Rondom deze molen en woning was alles woest en stil. Tussen de twee sluisdeuren werd ge schut. De heer Van Ravens is weieens van het trapje bij de sluis gegleden en in de kolk gevallen, maar hij voegt er ter geruststelling aan toe dat hij spoe dig uit het water was gehaald. Het derde plaatje toont de oude Hooi-' kade. Daar woonde een cargadoor P. van Vliet die in de oude tijd altijd op het Hoofd te vinden was. Men sprak toen nog van ,,'t Ooft", omdat Schie dammers vroeger de H. niet uitspraken. De mooie logger ligt voor het pand waar de heer Van Ravens 32 jaar lang werkte. Met een sympathiek dankwoord sluit de heer W. van Ravens sr. zijn exposé van herinneringen, opgewekt bij het zien van de oude foto's. Over dezelfde platen ontvingen wij van de heer W. A. Korpershoek (Ja cob Catslaan 61, Waddinxveen) even eens een leuke reaktie. De heer Kor pershoek deelt mee dat de afgebeel de molen genaamd werd „Oud-Bur gemeester Knappert" en dat de mo len stond aan de zuidoostzijde van de Buitenhavenweg. De molen was eigendom van de houthandel Fa. JF. W. van der Eist en was uitgerust met drie aaagramen. De molen werd gebouwd in 1862 en .gesloopt in de zo mer van 1910, deeit de heer Kor pershoek mee. Dat toont het materiaal vee) tonnen e.d, dat op de wallekant 'ligt. Dat toont ook het schip dat in een spoor van schuim naar de kade van het Oosterhoofd stoomt. Die schepen waren vroeger de graag geziene gasten, ze vervulden namelijk de functie van contactorgaan met de buitenwereld. De oude stomers van twintig, veertig jaar geleden brachten be- zoekers naar Schiedam, maakten het mogelijk dat Schiedammers hun tochtjes konden maken naar Beij er- la na', naar Brielle, desnoods alleen maar naar Fernis. De boten brachten ook produkten en andere handelswaar naar de Hoofdkade. De plaatjes laten er jammer genoeg niet veel van zien, er liggen wat zuurstofflessen, maar dat 2ijn apparaten die bij de moderne tijd behoren. De handkar en een wagenwiel voelen zich meer thuis bfj de passagiers-vrachtstomer. De koste lijke kledij van de kindertjes, die nu ongetwijfeld Schiedamse grootouders zullen zijn, tekent ook meer de sfeer van het verleden, evenals de ver dwenen bankjes, het schreihcisje dat plaats moest maken voor een moder ner en nu overbodig meubel. De seinen aan de kop van de Voorhaven werden toen nog gebruikt. Op het terrein van Gusto toen nog kaarsenfabriek liggen op de ene plaat de houten „piraten" en op de andere keien. Het gebied was toen dus in beweging. Het Hoofd is vela jaren lang voor Schiedam de ont moetingsplaats met de buitenwereld geweest Men ging naar het Hoofd om wat te zien, om wat te beleven, men ging de aankomst van de boot uit(vul maar in) zien. Het grote gebouw op de hoek van Voorhaven en Hoofd had toen als restaurant een uitstekende en ook waardige functie, maar helaas het Hoofd, sfeervolle plek met veel romantiek, raakte in de vergetelhoek, raakte ook in verval. Hoezeer dat verval heeft door gewerkt kan men nu zien aan het volkomen verzakte restaurant op de hoek HoofdVoorhaven en helaas heeft dat toch wel fiere gebouw nu een functie als bedrijfskantoor. De laatste tijd krijgt het Hoofd weer wat aanzien, het wordt er ook weer drukker. Nu het Hoofd een eenheid vormt met de Maasboulevard is het Hoofd weer meer in trek als wandelplaats. Bovendien heeft de gemeente er meer groen aangelegd en zijn het tegenwoordig vooral de krachtige sleepboten die het Hoofd als rust en uitvateplaats benutten. Zijn centrale funktie als voelspriet met de buitenwereld is het Hoofd evenwel voorgoed kwijs geraakt. Er leiden nu vele wegen naar Rotterdam en omstreken. We wijzen, nog graag op het luifeltje dat uit hangt bij het vroegere restaurant, een teken dat het Hoofd al heel vroeg het bezit van een terrasje heeft gekend, zij het dan dat het een ouderwets terrasje op een soort veranda was. De Schiedamse terrasjes bevinden zich tegenwoordig in hoofdzaak in Schiedam centrum, hoewel energieke zakenlieden gelukkig al wat meer levendigheid en fleur in de stad brengen door te trachten ook in de wijken de terrasjes het leven te geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1