Bomen verdwijnen voor verhoogde waterkering weer intens genieten ijeici en nog meer auto's ee mannen gepakt voor *eeks van diefstallen Teleurstelling bij A. de Jong Goede vrienden Parktoernooi in Adressen gaat starten Ds. G. Grootjans overleden Voor ruim tien mille buit ferage Van Dalen H.V. woninginrichting BROERSVEST 64-66 Scktij'^h uii 1 A. DEN DRAAK ROTTERDAMMER VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1964 DE CAB heeft goede vrienden en dat is wel noodzakelijk want clit belangrijke werk wordt belangeloos verricht. Maar het kost uiteraard vele honderden guldens 's jaars. PERSONEEL van de dienst van gemeentewerken in Schiedam heeft dezer dagen bomen geveld op de kruising van de twee lanen die voor de ingang van het vroe gere hoofdveld van SVV leiden naar de richting-. Prins. Bernhard- laan; Het is maar een kléin groepje bomen, maar het is uiteraard weer een verlies aan groen in het Volks park en Sterrebos, dat in de korte tijd van het bestaan steeds weer besnoeid werd. Liefde ook geschikt wandtege? Rekord KUNST GARAGE CENTRUM (Van een onzer verslaggevers) Daarom is de CAB zeer dank baar voor het vele werk dat me vrouw A. Verhoef-Poot, Stad houderslaan 33, telefoon 62324 verricht. Zij haalt oud-papier en gros op. Zij heeft daarbij de steun van de heer Hersbach (Doeleplein),, die voor het ver voer zorgt en bovendien heeft ze de laatste tijd in de wijken medewerkers die het oud-papier ophalen en tijdelijk opslaan. Daardoor kon mevrouw Ver hoef gisteren f500 aan de CAB overhandigen als een deeltje van haar akties, want de CAB krijgt wel meer geld en boven dien is veel van de opbrengst van het oud-papier bestemd voor het Zonnehuis Boerhaave- laan. De bewoners van de Parkweg- flat (bij de Spoelingbrug) heb ben een gezamenlijke aktie. On der leiding van mevrouw Le vens sparen de bewoners kran ten en verder oud-papier. Dat wordt van tijd tot. tijd verkocht. Het resultaat is dat er nu reeds f200 aan oud-papiergeld is bijeengegaardMen zal trach ten driemaal zoveel te sparen. Dan wordt het geld aan de CAB geschonken, om er een invalide wagen voor te kunnen kopen. Dan heeft een groep stadge noten wederom een ongelukkige stadgenoot gelukkig gemaakt, het sparen van wat oud-papier heeft het dan mogelijk gemaakt dat een gehandicapte Schiedam mer niet meer in zijn woning gekluisterd zit. Ditmaal moeten bomen verdwijnen voor da aanleg van-de verhoogde wa terkering. Dit werk is lange tijd aan gekondigd en uitgesteld. Nu de voet balclub SW is verdwenen, is het werk op gang gekomen. Dat is. duidelijk te zien op het vroe gere hoofdveld, waar dé opstallen zijn gesloopt, waar dikwijls een hoog vuur van afvalhout oplaait. Tevens rijden er zware zandauto's op en aan, om het zand te storten op het nieuwe tracé van de Westfrankeiandsedijk. Die dijk komt nu haaks op. het stukje dijk dat naast de scheepswerf De Jong ligt en leidt naar het eind van de Wil lem de Zwijgerlaan, bij het in de toe komst aan te leggen parkje voor het Frangoisjrlaverschmidtbejaardentehuis, De Westfrankeiandsedijk wordt dus bij de Wilhelminahaven ten dele. een honderdvijftig meter naar de zijde van de stad gelegd. Het veilen van de- bomen.-geschiedt evenwel tot grote teleurstelling van on ze medewerker, de heer A. de Jong. Hij heeft reeds vele jaren lang van zijn liefde voor Sterrebos en Volkspark ge tuigd. Dat deed hij ook al in 1934, toen hij bij het zilveren bestaan .van het Sterrebos gewaagde van de grote ver scheidenheid van vogels jn park en bos. Hij schreef toen een belangwek kend jubileumartikel Vandaar dan ook dat de heer De Jong óns nu schrijft:'-.,',In het Schie- damse Volkspark wordt momenteel, de bijl weer danig gehanteerd. TaJ van forse populieren en wilgen, als mede veel heestergewas worden om gehakt Naar. ik vernam moet de - Frankenlandsedijk naar binnen wor den verlegd ten behoeve van uitbrei ding van de scheepswerf die daar in de buurt is gevestigd.' Het komt mij overigens voor, dat deze Werf r.og over een flink stuk terrein beschikt, dat nog steeds volkomen braak ligt. Toen indertijd de werf zich hier ves tigde en er een veel groter deel van het Volkspark aan opgeofferd moest wor den, werd van gemeentewege de toe zegging gedaan, dat dit de laatste aan slag op het mooie Volkspark zou zijn. Mijn vraag is: waarom geen woord ge houden? En is dit nu weer de laatste keer? Het gaat alle natuurminnaars aan het hart, dat men zo gemakkelijk fraaie bosschages en kapitale bomen zonder blikken of blozen neerhaalt. Op de BJC.laan zijn eveneens ver scheidene bomen gerooid, waaronder heel mooie exemplaren. Een boom, een ginkgo, die tot de familie der naaidbo- men hoort, maar niettemin bladeren draagt, is tot dusver de dans ontspron gen en wij rekenen er heslist op, dat deze zeldzame hoom behouden zal blij-" ven. Het is vanzelfsprekend, dat het aan tal zangvogels vanwege het rooien van heesters en bomen belangrijk in aantal afneemt. Dat begon at bij de eerste aan val op het Volkspark en het ligt voor de hand, dat wij steeds minder soorten zullen aantreffen. Vogels hebben een belangrijke functie in de bos-, tuin- .en landbouw." AmerikaanseColovinyltegels, nh ruim twee gulden per m* .goedkoper. Colovinyltegels... U weet hoe ze Uw keuken, gang, huls- of slaapkamer een heel ander aan zien geven. Hoe U deze hartdige tegels zelf (volgens een schriftelijke ge bruiksaanwijzing) kunt leggen en daardoor alleen al aanmerke lijke kosten bespaart. Colovinyltegels, normaal 7.70 per vierkante meter, nu een schitterende amerikaanse kwali teit, in de originele overzee- verpakking, moderne tegels van 20 x 20 cm, in uitlopende kleu- ren, koopt U nu ruim twee gulden per meter goedkoper dan normaal. 8S»>.V van de ouderen die reus achtig heeft genoten van de tocht. B- 82-jarige K. J. Heyboer, een van de oprichters van het CAB. Q De Schledamse arbeidersmuziekvereni ging Crescendo, opgericht 2 november 1914, zal maandagavond 14 september om 8 uur in het Volksgebouw de feestelijke jubileum- vergadering houden ter gelegenheid van het 59-jarige bestaan. dames die immer de CAB steunen als mevr. Levens, mevr. De Koster, de dames Kester met de altijd aanwezige koekjes, mevr. Forehead en de andere enthousiaste medewerkers, die met hun hartelijkheid en aktiviteit de CAB tot een kostbaar in stituut hebben gemaakt. Viermaal per jaar stellen Schiedam mers belangeloos hun auto en tijd be schikbaar. Er dienen nog meer auto's met chauffeur te komen, want nog steeds moéten er pupillen in woonkamers en te huizen achter de ramen blijven zitten. Er dient echter dan ook meer geld te komen. De heren Schuddebeurs (Stad houderslaan) en A. de Jong (Rotterdamse- dijk) geven gaarne inlichtingen, aanvaar den graag elke medewerking. Dat de waarde van dit werk helaas niet altijd begrepen wordt, hoort men ook uit het feit dat er bedrijven zijn die hun personeel wei een vrije dag geven om ais chauffeur de CAB van dienst te zijn, maar daarnaast zijn er bedrijven die van hun chauffeur verlangen dat hij voor dit werk een snipperdag neemt. Het onbegrip is ze-lfs aanwe zig bij de Gemeentelijke Sociale Werkplaats, waar men van een pupil; die uitverkoren en dan ook uitgekozen wordt om mee te mo gen gaan, eist dat hij daarvoor een snipperdag" neemt. DE oud-papier-aktie die on'der leiding van mevr. Verhoef wordt gehouden ten bate van het Zonnehuis en de CAB, heeft tevens een aantal contactadressen in de Schledamse wijken. Dat is voor het westen mevr. Verveen, Kortland straat 3. voor Sehiedam-Zuid mevr. Ulrich, Wfl- helminaplein 1, dan verder mevr. Verhoef, Stadhouderslaan 33. Hier kan men papier kwijt ten bate van deze akties. (Van een onzer verslaggevers) Ook in het tennispark Spieringshoek Schiedam begint zaterdag het jaarlijk- parktoernooi. Hier zullen in de ko- i jende drie weken vierhonderd partijen i raden gespeeld. Het aantal inschrijvingen vormt een i dwrd. Er wordt gespeeld in vier afde- ,5 agent A, B. C en de beginnelingen in i deling D. j In afd. A is A. Hofman als één ge il laatst. Hij was vorig jaar winnaar en zal 13 zijn plaats moeten verdedigen tegen jonge garde, waarhij we vooral van lap..Beyer wel wat verwachten. Hij zeft twee maanden lang toernooien ge- I pseid en een week in het oefenkamp j ran- de K.N.L.T.B. doorgebracht Een f :oed bestede tennisvakantie die zijn spelpeil zeker ten goede zal komen. Verder is Harry Meyer zeker in staat :et alle tegenstanders lastig te maken. k B zijn H. Wieehe en W. Baard de ge- iiatste spelers.maar ook zij zullen het iet gemakkelijk krijgen. Zn C is het een i rikomen open strijd wie de eerste prijs il ontvangen, hoewel W. J. Berg toch id een grote kanshebber is. In afd, D is ft '.afwachten wie over het meeste ten- is istalent beschikt Dit wat de 'heren be- i ïft jj Bij de dames zal de strijd in „A" niet linder hevig zijn. Elly Voorwinde moet I aar titel verdedigen en Jos Legen zal te proberen het verloren terrein te- jf K te winnen. in „B" is R'""' Akkerman waarschijnlijk li e sterkste als gevaarlijkste tegen- i) hndster m- Magnin.'In „C" is mevr. s larreman s an geplaatst, verder zijn f veie kanShrabers. Om al deze partijen te spelen wordt er s morgens om 10 uur begonnen, tot 17 nr. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze ajwèri- kaanse coievinyltegels, 20 x cm, (per vierkante meter z5 tegels) in de kleuren groen, wir, blauw, geel en rood, waarmee U- naar hartelust kunt combi neren, per Hf a vierkante meter *%fj vóór M Géén tel. «f schriftbert, Op 2 september is op tachtigjarige leeftijd overleden de hervormde emeri tuspredikant ds. G. Grootjans Th.zn. Ds. Grootjans werd geboden in 1884. In Utrecht werd hjj in 1908 kandidaat om 18 april 1909 als predikant te Omme- Iander.wijk intrede te doen. Deze plaats verwisselde hij voor Driel in 1916, De Meern in 1919, Stedum in 1924 en Door- werth in 1927. Zijn laatste gemeente was die van Vlaardingen sinds 1929, waar hij 1 september 1949 met emeritaat ging. Tot september 1954 was hij hier hulp predikant zou kunnen zijn voor een groot gebied. Men loopt evenwel niet zo hard in Schiedam en dikwijls spreekt men lie ver over kunst en cultuur, dan dat men doet. CUDDERENDE op een zacht pitje bloeit het kunstleven in Schiedam. Het zachte pitje is enkele jaren ge leden. ontstoken en het ziet er nu wel naar uit dat „de kunst*' vaste voet heeft in Schiedam. Niet altijd is er veel akti viteit, maar dat behoeft.opk ni$t,.zij. het dat de dynamiek weieens een voor culturele zaken binnenkort voor de no dige stimulansen kan zorgen. Dat zon Schiedam ten goede kunnen komen. De krachten zijn er en het behoeft dus niet moeilijk te zijn het latente attent te maken. MEVROUW A. Verhoef-Poot overhandigt de heer A. T. Schuddebeursvoorzitter van het CAB, een enveloppe met 500 gul den, bijeengebracht met het1 in zamelen van oud-papier. In Den Haag bezochten ze het Bandrecordereentrum. In het West- land stalen ze van tijd tot tijd kiip- pen. Ook namen ze een nieuwe koel kast, die even op een stoep was neer gezet, weg. Bij huiszoeking kwam het over grote deel van de buit te voorschijn. De waarde ervan wordt op meer dan 10.000 geschat. 1 De 24-jarige ketelmaker H. V. en zijn 21-jarige vriend en olieman J, G. V., beiden uit Schiedam zijn gearres teerd wegens inbraak. Zij bekenden vier kraakjes te hebben gezet en een réeks diefstallen te hebben gepleegd. Zij zijn ingesloten in het huis van Be waring in Rotterdam. Het duo had het vooral gemunt pp bandrecorders, televisietoestellen, ra dio's etc. kleding en sieraden lieten ze evenwel ook niet onaangeroerd. Ze braken in hun woonplaats in in een radiozaak, in een kledingmaga zijn en in de woning van een arts. QF wel altijd begrepen wordt dat Schiedam is gediend met initia tieven, geloven wij niet. Er kan vol doende uit de ervaringen van het re cente verleden worden geput om er op ie wijzen dat vele vooruitstrevende lieden maalt wat hebben moeten „aan modderen", omdat de nodige steun en belangsSelling ontbrak. Dat is een merkwaardige 7,aak, want wel is dui delijk gebleken dat de geboden initia tieven hebben aangetoond dat Schie dam een gunstige voedingsbodem heeft voor een kunstleven, dat een centrum VOOR de 15e maal wordt dit jaar gecoollecteerd voor het Ko- ningiq Wilhelmina Fonds. Hier door kunnen wij ons aandeel leve ren in de strijd tegen de kanker: wij geven aan de specialisten de middelen om hun onderzoekingen voort te zetten. Dat is geen goed kope aangelegenheid: daarvoor is veel geld nodig. Daarom is de medewerking van velen vereist: Collectanten, méldt u bij me vrouw Van Woerkom, Graaf Floris- straat 79, Op u komt het aan om de gelden, bijeen te brengen. Burgers van Schiedam, op uw bijdrage wordt gerekend! Geeft in ruime mate op de. lijsten en in de bussen van de collecte voor de kankerbestrijding. Door gezamenlijke inspanning zullen wij slagen. De Burgemeester van Schiedam, Mr. J.'W. PEEK. j Bel ons voor een. demonstratierit buys BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN i f Telefoon 8700 i FRANSENSTRAAT 23 v TELEFOON 6436 - VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1