BOTTERDAM Mr. Van Bochove twee s H. Algra: BB evenzeer als defensie noodzakelijk AGENDA HEVIGE REGEN BRACHT VEEL SCHADE TEWEEG Voetbal start met verrassing Gezamenlijk complex van Van Boshoek naar Thurlede en v. d.Does maakte werkstuk voor Poolster KNVB-ersverloren en afdelingsclubs wonnen Auto tegen pui en deurpost At ISSdJSS,™/ SSi'lrX"" «vï?dV"S rr wfiS »Ar:t'r£,! De Waterpoorter tweemaal aangereden Fietser gewond bij aanrijding artijen op olie VrijiviUigheid blijft belangrijk schade bij botsing Hond oorzaak vain autoschade Kleuter (2) door auto aangereden DWS"bestaat 25 jaar Ingebroken bij „The Missions" Schilder en poolreiziger Ongelukken bij het voetballen Burgerlijke stand Rekord voor Groenoord niïïwn pE ROTTERDAMMER "agina 3 MAANDAG. 7 SEPTEMBER 1964 iVS'ezlj„dat Rütterdam J. Th. BERNARD G. L. ELLIS morgen dinsdag 8 sepf, GEEN SPREEKUREN (Van een onzer verslaggevers) ^WEE linten kreeg de wethou der van sportzaken mr. P. van Bochove zaterdagmorgen op de twee nieuwe velden achter Sportpark Thurlede in Schiedam door te knippen. Die twee linten toonden de kleuren van de zater dagvoetbalclub PPSC en de zondagclub SFC en dat duidt er op dat PPSC en SFC weer even als op de Boshoek, een gezamen lijk sportcomplex in beheer hebben gekregen. Kantine f woninginrichting /r f rropp«;vf<;t Ad.* KABAAL PIJNLIJK LAAGSTE en dagelijks ZAANDAM Rotterdamse haven op Duitse radio Man probeerde uit auto te stelen Schade aan scooter Bij valpartij nu beduidend 'goedkoper Morgen houden wij een speciale verkoop van bijzonder* mooie glasgordijnen van katoenen naar de Schouwburg! een COUPONBOEKJE is voordelig; (Van een onzer verslaggevers) j7EN werkstuk van de krasse 75-jarige Schiedamse schil der en poolreiziger Willem van der. Does siert de longroom van het bevoorradingsschip van de koninklijke marine, de Poolster, dat donderdag bij de Rotterdam se Droogdok Maatschappij in dienst wordt gesteld. Willem van der Does schilderde namelijk voor dit grootste schip van onze marine (17.000 ton) de vroegere Poolster. Reizen Jongen kreeg trap van paard - AC—PPSC 7-3 (VaH een onzer verslaggevers) HET begin van de voetbalcom petitie heeft als verrassing opgeleverd dat de sterk geachte SSSchiedamse KNVB-ers ver loren en dat de twee clubs in de tweede klasse van de afdeling Rotterdam verloren. Zuidland-HBSS 2—0 GTB-Egelan(ier Boys 2-0 GSS-DOS '32 2-0 V dam vormt de Zuidelijke Randweg het knelpunt, zegt de beleidsnota van de;. Rotterdamse wethouder van openba- ie werken, mr, H. Bavinck, Dit pro bleem kreeg speciale aandacht tijdens «en werkbezoek van .de minister van verkeer en waterstaat in maart jl. Ver wacht mag worden dat tijdig de nodige kredieten worden verstrekt. Het laatste geldt ook voor het knooppunt van deze randweg met de Beneluxweg (bij Per nis), waar de oplossing zoals bekend zal worden gevonden in de vorm yan «en kunstwerk met kruisingen op vier niveaus, waarvooi de naam „zeester" is bedacht. Hierbij zijn ook betrokken het aansluitende tracee van de Botiek- weg .en de vorm van het kruispunt bij öe Aveling, toegangsweg tot Hoogvliet Over de vorderingen met de aanleg van het vermaarde wegenvierkant, dat voor Rotterdam en de geheie agglomeratie van groot belang is. zegt de nota het volgende: Oostzijde: begin 1965 opening Van Brienenoordbrug verwacht. Aan de zuidzijde zijn de wegaansluitingen dan nog. niet geheel klaar, maar het ver keer kan worden afgewikkeld via de vol tooide delen van het kunstwerk. Ten noorden van de brug zal via het ver keersplein rijksweg 16-provinciale weg een .aansluiting, gereed zijn van de ver* lengde Maasboulevard op de provinciale weg bij:de Oude Plantage. Omstreeks de.jaarwisseling 1965/1966 verwacht men riiksweg.16 dver .de brug voltooid te hebben tot de Hoofdweg, met aanslui tingen op.de Kralmgseweg en de we» door het bos. Westzijde: Medio 1965 zuf- P3.?1;, verwacht, Beneluxtunnei met een tijdelijke aansluiting op de Vonde- ï£Semv'ft gereed zijn. Noordzijde: Eind 1967 zal de aansluiting op het Kleinool- derplem op rijksweg. 20 klaar zijn. Voor het wegvak -tussen Kleinpolderplein en te verlengen. Schie weg komen binmm- v5! J?e ®ron^werken in uitvoering. Voor het deel tussen de Schieweg en riiks- wegv3. (naar Gouda) zijn de plannen ta voorbreidmg. Zuidzijde: Het gedeelte Beneluxweg en Groene Kruisweg lan naar. verwachting, omstreeks lm vol- toaid zyn. Van hel wegvak tussen Groe ne Kruisweg en rijksweg 16 zijn no» seen exacte gegevens bekend. Over de gemeentelijke projecten binnen de vier- boek wordt gesteld: Dit jaar nog komt de oostelijke) Soetendaalsebrug over de Rotte in gebruik. De westelijk hmaLir! wordt in 1965 voltooid evcnals detlu- we_Bergwegbrug. De verlengde Scbie- weg zal, naar zich laat aanzien in loop van 1967 gereed zijn Aan "de zufd zijde van de vierhoek zal het deel van «Vv verslaggevers) ilJ'iü!?aind d<> ingebruik- neming van het nieuwe Holy- ziekenhuis houden internist en internist ni?at|rdiïg hebben ziJ dan ook feeste- 'Jj «e twee nieuwe velden in Thur- zHn Ha gnomen. PSSC en SFC zijn de laatste veldsportverenigingen in verlaten™ oude terremeii hebben Ha i ds zaterdag gesproken over ae weemoed van het verliezen van het oude, maar daarnaast klonk de vreug- °ver bet, feiy dat de gemeente Schie- aam zo snel nieuwe accommodaties ter beschikking stelden. De belangstelling voor dit gebeu ren was bijzonder groot en misschien was wel mede de oorzaak dat de clubs aan jonge bezoekers gratis li monade ter beschikking stelden. Voor de genodigde volwassenen was ander drankje in de nog niet voltooide gebouwtjes van het clubhuis. De bestuurskamer is nog niet gereed en deze week zijn de leden van de twee voetbalverenigingen begonnen met <Sbo";v, v?n «e» eigen kantine, naast de kleedlokalen die de gemeente heeft doen neerzetten. De opening van de nieuwe terreinen kreeg luister met een voetbalwedstrijd van veteranen van PSSC en SFC tegen een team van scheidsrechters ed .In de bestuurskamer heeft de voor zitter van PSSC, Martin Kooyman, dank gebracht aan het Schiedamse gemeentebestuur, speciaal aan het goede beleid van de heer Van Boc hove. De wethouder retourneerde de lof naar de sportverenigingen. Hij zei dat alles tot stand kon ko men dankzij de_ sportgemeerschap. De ze heeft het stekje van de zelfwerkzaam heid jaren geleden geplant tot grote bloei gebracht. Verder spraken W. A. van der Meij- den van de KNVB en Jan Bijloo, voor zitter van de afdeling Rotterdam van de KNVB van hun vreugde over de tot standkoming van het nieuwe complex. De voorzitter van de SBLO. de heer (Van een onzer verslaggevers) Het draaiorgel De Watemoorter van oe Schiedaitnew sr. rwonwira tweemaal aangereden. Het draaiorgel stond voor de woning van de heer Teunissen in de Ouddorp- sestraat 6 's Morgens om kwart over acht is een vrachtauto, bestuurd door de heer A. O., tegen de auto van het draaiorgel aangereden. De vrachtauto kon moeilijk passeren omdat aan de andere kant van het draaiorgel een schaftwagen van de ge meente stond. Men verricht daar mo menteel werkzaamheden. Aan dc vrachtauto van het draaiorgel ontstond lichte materiële schade. 's Middags om tien voor half vier poogde een vuilniswagen van de Schie damse gemeentereiniging achteruit de Ouddorpsestraat in te rijden en deze vuilniswagen botste daarna tegen de neus van de vrachtauto, waar het draaiorgel op staat. Wederom werd de auto van het draaiorgel licht bescha digd. (Van oen on2er verslaggevers) Op de verbindingsweg die van het Harga sportpark over de brug aan de Poldervaart bij de Burgemeester Van Haarenlaan in Schiedam leidt, ontstond zaterdagmiddag om vijf over half twee een botsing toen de bromfietser W. T. en de fietser F. J. D. tesen elkaar re den. De fietser reed door de spoorweg overgang naar boven, hij kwam daar door op het linker weggedeelte «n bots te^ tegen de bromfiets aan. Beide voer tuigen zijn aan de voorzijde beschadigd. De wielrijder D. kreeg een hersen schudding. Hij is naar het Schiedamse Gemeenteziekenhuis vervoerd. A. de Jong, legde er de nadruk, op" dat er een voortreffelijke geest heerst ip de Schiedamse sportwereld. Dat blijkt ze ker wel uit het feit dat PSSC. en SFC jarenlang zo prettig tezamen gebruis hebben gemaakt van het sportcomplex Boshoek en het ziet er naar uit dat zij nu op dezelfde wijze gebruik'gaan maken, van deze mooie nieuwe velden. Onder de genodigden waren o.a. de commissaris van politie, de heer K. Rijpma, een van de oprichtersvan Pro Patria (dat later met Stormvo gels tot PSSC een fusie aanging),' en functionaris in Chr. V. B. en later KNVB, en de sportambtenaar J. C. Bronneman. mmmm (Van een onzer verslaggevers) In de_ Prof. K. O. Laan te Schiedam <s een hoeveelheid olie uit een RET-bus gestroomd doordat een zekering is door- febrand. Omstreeks half twaalf zate»- agavond lag deze olie op het wegdek van de Prof. K. O. Laan. Een "scooterbestuurder, A. F. Z., een motorrijder, G. C. A.. en een bromfiet ser, .A. B., zijn geslipt. De RET-auto- bus werd bestuurd door de heer H J TVHSTHOUDER mr. P. van Bochovej W. hanteert de schaar oo het' nieuwe Do duopassagi hanteert de schaar op het nieuwe complex van PPSC en SFC. Op (Van een onzer verslaggevers) de L'orenzlaan in Schiedam ont stond zaterdagmiddag om tien voor vier een aanrijding tussen een auto, bestuurd door de- heer J. v. V. uit Nijmegen, en een auto, bestuurd door de- heerH. S. uit Rozenburg. - Bij het- nemen van een bocht slipte de heer H.S, met zijn auto. 'Zijn auto draaide eeft halve slag. om enbotste daardoor tegen de achterzijde 'van dé auto van - de heer vanV.. Het wasop dat moment spiegelglad. Beide auto's zijn ernstig beschadigd,- (Van een onzer verslaggevers) DE organisatie ter bescherming der be volking is even noodzakelijk als de defensie. Deze stelling poneerde de heer H. Algra, het bekende a.r.-Iid der Eerste Kamer en- hoofdredacteur van het „Friesch Dagblad" in een toespraak over „Het ontwapeningsvraagstuk en de "BINNENKORT publiceren de dag- bladen, het antwoord van B. en W. op vragen over de verhoging van de huren, van gymnastiekzalen. Intus sen doen functionarissen van sport organisaties nog ijverig hun best oni deze kwestie te bezien. Dat is een mooie activiteit. Of. er iets veranderen zal, geloven wij niet. Het is namelijk zo dat de huurverhoging het stormpje in. een glas water is. Er is al veel over deze- kwestie geschreeuwd en naar onze mening ig het kabaal wat overdreven. - Het is een feit dat enkele clubs veel geld meer moeten gaan betalen. Die ..enkele clubs komen evenwel met een contributieverhóging van vijf cent per week per lid.weer,aan een uitstekend sluitende- begroting. OOR enkele kleine clubs vormt de verhoging een danige handicap, omdat zij met weinig leden maar ge ringe verhoging van inkomsten zullen krijgen. Voor kleine clubs is het even wel altijd zo dat bij een nauwelijks sluitende begroting elke verhoging funest kan zijn. Dat is pijnlijk, maar men kan niet verwachten dat de ge meente de prijzen dan laag moet blij ven houden omdat enkeie clubs de kostenstijgingen niet zouden kunnen betalen. Het is nu eenmaal zo dat alles duurder is geworden - en dat betekent uiteraard ook meer uitgaven voor de gemeente en dus ineer uitgaven voor de clubs. "VVTE stelden het al eerder: Schiedam heeft dertig jaar de prijzen voor dc gymnastiekzalen hetzelfde gelaten. Die lage huren bleken nota bene de laagste van ons land en ze zullen de laagste blijven, ook na de verhoging. Dat zouden de clubs dienen te waar deren in Schiedam, vooral omdat er als compensatie de verhoging van de jeugdsportsuhsidie is. Men waardeert het evenwel (nog)niet, kennelijk om dat er gebrek aan goede voorlichting is. Daardoor is het mogelijk dat er nogal tendentieus en sensationeel tegen de gemeente kon worden geageerd. Men kwam zelfs met de onnozele op merking dat de gemeente Zaandam de zalen gratis ter beschikking kon stel len. Dagblad „De Rotterdammer", Schie oamse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 6 415 4, b.g.g. 115588 (toestel 52, aa 18 uur b.g.g. 19 58 8 5) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw J. v. d. Hoek- Haogendam, J. Steenstraat 29, telefoon 65451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666, alarm brandweer 69123; «larnx G.G. en G.D. 29290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- laan 5, Maandag 7 Sept.: Gemiddeld keuken- «outgehaite 580 milligram, per liter. Verwachting voor morgen, 8 sept.Ge middeld keukenzoütgehalte 560 mill!- frwn per - liter. TT7E hebben de energie gehad om Zaandam naar de tarieven te vragen. Voorop gesteld zij dat we de tarieven van de meeste steden in ons land al hadden gezien en daar door konden wij hericliten dat Schie dam de laagste cijfers had. Wat blijkt nu? De gemeente Zaandam vraagt huren die tweeëneenhalf maal zo hoog zijn als in Schiedam. Daar dient dan aan te worden toegevoegd dat Zaandam hogere subsidies ver strekt. Het lijkt wat ingewikkeld. Zaandam vraagt de kostende prijs en van de zes, zeven gulden huur per uur gaan dan enkele guldens subsidie af. Schiedam vraagt nog geen drie gulden huur en rekent de versluierde subsidie niet. Misschien doet Schiedam er ook beter aan de economische waarde te gaan bereke nen en duidelijk te tonen hoeveel subsidie daar als compensatie tegen over staat. BB". De Friese senator sprak op de ka derdag, die de BB der A-Kring Zuid- Holland C bij het begin van het seizoen in de Rotterdamse Schouwburg hield De heer Algra ging in de geschiedenis terug naar precies vijftig jaar geleden toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en hi.i vergeleek deze strijd met die van 1939 tot 1945, aan het eind waarvan het atoomwapen voor het eerst -vóerd ge bruikt. Hij ging na hoe tussen oost en west geleidelijk een evenwicht is ont staan als gevolg van de atoomwapenen, die enorme slagkracht vertegenwoor digen. Dit evenwicht, zo stelde de heer Algra, dient uitgangspunt te zijn voor een verdere ontwikkeling op weg naar de vrede, die de wereld na 1939 niet meer heeft gekend. Hij sprak ais zijn mening uit dat het westen dit evenwicht niet moet verbreken door eenzijdige ont wapening. Anders komt het in. dezelfde positie te verkeren als Japan in 1945, dat weerloos stond tegenover de atoombom. Het kemstopverdrag is een belangrijke stap naar betere verhoudingen, maar toch dient te worden gezorgd voor weerbaarheid. Naast een defensie :is het complement der civiele verdediging nodig. Wat de BB betreft, men zegt wel dat die organisatie „weinig kan doen", aldus de heer Algra. Maar wat is dat? Ter vergelijking: dit werd ook niet ge steld toen de redders bij de ramp met de Berlin op de noorderpier bij Hoek van Holland dagen achtereen niets dan lijken borgen. Bij de opening van deze bijeenkomst had burgemeester mr. G. E. van Walsum als kringraadsvoorzitter, ook nog eens het nut der BB onderstreept. Hij gaf een terugblik op de ontwikkeling in de kring vanaf het tijdstip dat de toenmalige mi nister prof. Beei het sein voor de start gaf, op 2 mei 1953. Nadat in de eerste jaren het enthousiasme bij velen leefde, kwam de BB in discussie en ging het animo wat tanen. De noodwachtplicht voor de opera tieve diensten moest in 1959 worden' in gevoerd. Mr, Van Walsum concludeerde dat de resultaten van deze maatregel zijn meegevallen. Het is nu zo. dat de bezetting der operatieve diensten geen zorgen baart, zij is beter dan enkeie jaren geleden. Waardering uitte de kringraadsvoorzitter voor de duizenden vrijwilligers, die al die tijd de BB trouw hebben gediend. Hun aantal Is echter op den duur niet voldoende, vandaar dat van regerings-, zijde wordt gestudeerd op maatregelen om de paraatheid ook van de georgani seerde zelfbescherming op te voeren. Welke maatregelen dat zijn is nog niet bekend. Maar de heer Van Walsum leg de er de nadruk op dat de vrijwilligers van grote betekenis zullen blijven. Hij sprak ook woorden van lof van de on versaagde arbeid van het hoofd BB, de her A. L. Nouwens „door wiens doorzet ten de BB in onze kring is geworden tot wat zij is", aldus mr. Van Walsum. De heer Nouwens, die een slotwoord sprak, gaf om de woorden van de voorzitter te accentueren de verzeke ring dat ook hij de grootste betekenis toekent aan de vrijwilligheid in de BB. De vele honderden kaderleden luisterden verder naar een voor hen interessant betoog van de heer M. A. Panhuyzen, directeur Centraal Instituut Methodisti sche Instructie voor het Bedrijfsleven (C1MIB) over „Pedagogisch en didactisch inzicht als essentiële voorwaarden voor een doelmatige opleiding". Duitse .radio-luisteraars zullen-'zöndas- morgen. 13 september acht minuten iang kunnen horen hoe het in de Rotterdam se haven toegaat. Van zes uur tot kwart voor .acht zendt de Norddeutsche- Rund funk een havenconcert uit. waarin ook de havens van Kiel en Hamburg) wor den belicht; Verslaggever Wolfgang Verres'Z.al óp de Euromast twee interviews van elk vier minuten hebben over het1 wél' èn wee van'de Rotterdamse haven. De Hes- sische en _de Söddeutsche Rundfunk ^en Radio. Vrij Berlijn nemen dit program ma over. Ondanks het vroege uur is hier voor veel'belangstelling. v De week daarop is er nog e^n haven, concert, ditmaal verzorgd door Duisburg waaraan onder andere de harmonie van de SHV te .Rotterdam meewerkt. .De Westdeutsche Rundfunk zendt .dit, pro gramma uit, later op de dag neemt de VARA het over. _iers van de motorrijder n van .de scooter kregen schaafwonden aan de benen. De GG en GD heeft de slacntohers ter plaatse verbonden. (Van een onzèr verslaggevers) In de nacht van zaterdag op zondag -ende^ een hemdje plots de Lange Kerk- w 'n Schiedam op. De automobilist N, P. poogde z'n auto tot stüstand e brengen, maar bij het remmen slipte •e auto, die daarna tegen twee gepar- jeerde auto's van de heren B. J. M de M. én W. T. H. botste. Alle voertub gen zijn beschadigd, - (Van' een onzer verslaggevers) Ir) d<; "acht van vrijdag op zaterdag heeft- de (Schiedamse politie- een 21-ja- nge inwoner uit Delft aangehouden. De man poogde materialen te ontvreemden E1* e?n die geparkeerd stond op het parkeerplem Singelplantsoen in Schiedam. De man zat in de auto en morrelde in het dashboardkastje. (Vaneen onzer verslaggevers) c-uP,j "r?^rneest€r Kr.apperilaan in Schiedam nel de scootorbestuurder J. P. J. uit Vlaardingen, doordat een voet gangster met een fiets aan de hand de weg wilde oversteken. Mevrouw D. J. d.-D. stak de weg over toen de-scooter op een afstand van p meter was. Wèl remde de heer J. krachtig,-;-maar de scooter gleed onder uit: de scooter is beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) De tweejarige Marcel Brouwers, wo nende Kreupelstraat 22 te Schiedam,-Is zondagavond om tien over half zeven plotseling het wegdek van de Lange ft Schiedam epgeïepea. m hem naderende auto, bestuurd door B. W. J, v. d. M., kon het kind niet meer ontwijken. Het slachtoffer is naar het Schiedam se Gemeenteziekenhuis vervoerd, waar later op de avond bleek dat de tóestand niet ernstig was, (Van een onzer verslaggever) De Schiedamse handbalclub DWS heeft zaterdagmiddag in Irene een re ceptie gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Vele sprekers boden gelukwen sen aan. De voorzitter van de SBLO, de heer A. de Jong, getuigde van de be langrijke plaats die DWS in de Schie damse sportgemeenschap inneemt. DWS is ontstaan op initiatief van en kele leden van de gymnastiekvereni ging THOR. Men voorspelde DWS geen lang leven. Vooral de laatste tijd toont DWS een indrukwekkende bloei. DWS heeft een prachtig clubgebouw gekregen, boven dien konden door het verleggen van de twee velden twee veldjes voor zeven handbal worden aangelegd en boven dien kwam er een verlicht halfver- hard trainingsveld. De voorzitter van THOR, de heer A. van Schie, bood ..als de moeder van DWS" eveneens gelukwensen aan. (Van een onzer verslaggevers) Ingebroken is in de kantine van de Missions to Seamen op de scheepswerf Wflton-Fijenoord aan de Vlaardingerdijk in Schiedam. Vermoedelijk hebben de inbrekers zich 's nachts toegang verschaft tot de kantine door het. verbreken van een raam. Uit de bar wordt een bedrag van 30 gulden en verder een aantal souve nirs. waaronder klokjes, horloges en pakjes sigaretten, vermist. 11'L Cd_' derlijk mooie kwaliteit... met een leuke fantasie encredeux en brede dubbele onderzoom, 160 cm. lang en 90 cm breed. Glasgordijnen, die U overal kunt kopen voor 3.25, nu als bijzondere aanbieding per stuk voor nog géén anderhalve gulden. Morgenvroeg om 9 uur -bei gint de verkoop van deze fraaie glasgordijnen, een com pliment voor Uw vensters, - 160 cm lang en 90 cm breed, per stuk voor Géén tël. of schrift. Reductie Betere plaateen .«Vrije keuze DE ROTTERDAMSE SCHOUWBURG In/ichtingen can de kassa of t«f. 111766 (Van een ónzer verslaggevers) -artps ui uasjryfd uba je) do jjaaq iraSep ejsseèj'op uea jtAuaXai 30IA3H 3<t dam schade veroorzaakt. Er ontstonden overstromingen en verzakkingen van het wegdek. Op de Vlaardingseweg, die momenteel afgesloten is, ontstonden verzakkingen. Daar kwam het water zelfs in de woningen van de families Lansbergen en Van Ieperen, Zoals bekend, is door de zandopspatting daar de waterafvoer niet meer mo gelijk geworden. De Schiedamse brandweer heeft het water uit de woningen van de twee families weggepompt. Een loshangende dakgoot werd aan de Oudeslnis verwijderd. Hij deed dit op verzoek van de vroe gere minister van defensie, ir. Visser. De eerste Poolster werd in 1938 te Tan djong Priok gebouwd en werd in jannari 1940 opgeleverd. Het schip werd 1 maart 1940 vernietigd. Mevrouw M. C. Visser-Kruytbosch heeft de nieuwe Poolster op 16 oktober 1963 gedoopt. Onze stadgenoot 'Van der Does verblijft nu al enkele jaren in „Spatodea" te Zeist. Zoals het met meer Schiedamse kunstenaars gaat, is ook Willem van der Does meer bekend bui ten dan in Schiedam. Willem Jan Pieter van der Does werd op 20 april 1889 geboren. Hij bezocht de kweekschool voor de zeevaart te Amster dam, vertrok in 1908 voor de wilde vaart, kwam bij de KPM, werd in 1912 kunst schilder en maakte tekeningen bij zijn reportages over zijn reizen. Hij maakte in 1923 een studjereis naar' de Zuidpool en betrad als eerste Nederlander Antarc tica. Hij exposeerde m Indonesië, Neder land en Noprwegen. Van 1942 tot 1945 verbleef hij in de Japanse-kanapen, 'Terug in Nederland schilderde hij .de tropen, de zee, het poolgebied, schreef artikelen' over nautische en onderwijs kwesties. Hij illustreerde zijn boek „Storm, IJs en Walvissen". Willem van der Does woonde lange tijd aan de Boerhaavelaan 69b te'Schiedam. Hij kreeg .de eervolle opdracht van de minister, nadat ideze in-zeevaartkringen had geïnformeerd wie het schilderij het best zou kunnen maken.Men noemde Willem van der Does. die in het Zeister bejaardentehuis nog dagelijks penseel en potlood hanteert. Zijn schilderijen, gemaakt-toen" hsj- al3 stuurman de zeeën bevoer, hebben'hem bekendheid in ruime kring gegeven. Ook het feit dat hij het gezelschap geleerden vergezelde; tijdens de ;expeditie-Larssen met de walvisvaarder Sir Jamés. Clark Ross. i Een wat hard aankomende kopbal was er de oorzaak van dat tijdens een voetbalwedstrijd op het Coalterrein te Rotterdam-Zuid de zestienjarige straat- maker C. Vroeg in de Wei uit Middelhar- nis zaterdagmiddag met een hersen schudding naar het Zuiderziekenhuis ge- braeht moest worden. Tijdens het voetballenzaterdagmid dag op het terrein aan de Schulpweg te Rotterdam struikelde de zestienjari ge scholier E. Jensen. Met een gebroken scheenbeen is hij naar het Zuiderzieken huis gebracht. Zaterdagmiddag is de zevenjarige Kees Kusters uit de Rosestraat in de speeltuin Plaswijck te Rotterdam in de gesloten baan geklommen, waarin tegen betaling een ritje op een paard kan worden ge maakt. Hij kreeg van een van de paarden een trap in de buik en moest voor on derzoek naar het Bergwegziekenhuis gebracht worden. 9 Van de'fiets, van de Schiedammer li. G. H. is in de Stat Annazusterstraat een kilometer teller en een betdop gestolen., Uit een geparkeerde auto "van de 'heer P, E.-K, die op het Lorentzpleta in'Schie dam. stond, zijn héren- en damesschoenen en tevens een plasticver banddoosje gestolen. De bromfiets van de Schiedammer B. C G. "v. H. die: op* de Lange Haven' hoek Appelmarkt stond, ;is gestolen. 9 De Schiedammer E, V. heeft "aangif te gedaan - van., diefstal van ztja loonzakje, inhoud 75 gulden, dat in 2ljn colbertjasje >in een bouwkeet aan de lleeuwensingef in Schiedam-Kethel heeft gezeten. 0 Op de- weekmarkt in Schiedam is me vrouw H. K. vrijdag een zwart lederen da- mesportemormale kwijtgeraakt. Deze' parte-' monnaie bevond zich in haar tas. Geboren: Arina E. d.v. A. J. A- Vermeu len en E. A. Oudmayer. Richard z.v. - J. West er hof f en C. J. van-Wanröoy. Overleden:: M. A. Quak. 77 jr. echtgen. de Roos, G. J. Wies, 76 jr. wed. Waasdorp. C. Lugthart» 60 jr. (Van een onzer verslaggevers) HET voortreffelijke weer heeft Bad Groenoord een gunstig Jaar 'en bovendien een'rekord be zorgd. Zaterdagmiddag om twee nar werd namelijk het rekord gebro ken van het hoogste bezoekers aantal in de geschiedenis van Groenoord. Het totaal steeg zaterdagmid dag boven 310.004 bezoekers, dat is het aantal dat Groenoord in het beginjaar (de warme zomer) in 1959 binnen de hekken kreeg. maakten delensiefouten en hielden de combinaties te kort In de tiende minuut doelpuntte Her- weyer, toen doelman Van Heest het schot verkeerd beoordeelde. Nog vóór rust scoorde Quaack het tweede doel punt en de aanvallen van HBSS ble ven ook daarna zonder eifect, In een toch wel aantrekkelijke match kreeg PPSC een gevoelige douche van JAC. PPSC startte veelbelovend met een doelpunt van Van Veen in de tiende mi nuut. Dominicus maakte twee minuten later de gelijkmaker en Van der Kooy gaf zijn club keurig de voorsprong, in de vijftiende minuut. Paal en lat voor kwamen doelpunten. Dominicus en Van der Kooy schoten vóór rust nog raak. In de tweede helft scoorde Sleysters. verdiend verloren. De* Schiedammers Het was Boertje die de achterstand HBSS kon het tegen Zuidland niet bolwerken (2OU PPSC verloor met 7—3 van JAC. GTB sloep Egelantier Boys met 2—0 en heei verrassend won GSS mei dezelfde cijfers van DOS '32. Het over alle linies rammelende HBS heeft van een beter spelend Zuidland verkleinde, maar daarna brachten Van der Kooy en Sleysters de stand op 7—2. Gerrit Boertje toonde nog eenmaal Schiedams schotvaardigheid. De competitie begon voor GTB met een thuiswedstrijd tegen Egelantier Boys. Met nieuwe aanwinsten zoals Van Dongen (Ex. Excelsior R) en de ge broeders De Reijken van W. F, leverde dit een 20 overwinning op voor de Schiedammers. Door de hevige regenval begon de wedstrijd pas tegen half vijf. De eer ste aanvallen waren voor GTB, maar Egelantier Boys. die over een uitste kend elftal beschikt, wist deze aanval len te onderscheppen. Doordat beide elftallen over een prima verdediging be schikten, kwam de rust met blanco stand. Tien minuten in de tweede helft was het rechtsbinnen Bonte.- die een schot afvuurde, waarbij de Egelantier Boys doelman werd verrast I—0. De bezoe kers gaven zich nog niet gewonnen en ae GTB verdediging - moestalle zeilen bijzetten om het doel voor doorboring te behouden. Een kwartier vóór tijd gaf de scheidsrechter aarrGTB een indirek- te vrije trap. De bal werd naar de vrij staande midvoor Steenbergen geplaatst, die toen met een" hard schot deover winning veilig stelde, 2—0. De partijen ontliepen elkaar niet veel GSS was iets gevaarlijker*. Dat bleélc toen Zandbergen uit een solorush scoor de. In de tweede, helft had 'een- combi natie van Wessels en Zandbergen het goede effect, dóórdat wesaels kon in schieten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1