Mr. P. van Bochove jubileert Nestor wethouders kwart eeuw in Animator in sportzaken AGENDA ROTTERDAM om start met overwinning Molens nu in één rij op een kruis met vermaakte zich autos WATER TEISTERT SCHIEDAMS HAVENKANT op HP- Meisje loopt tegen scooter Drank gestolen Vrachtauto rijksweg uitgebrand Burgerlijke stand Toëit grienden nog het grensgebied bepaalden (5) Analvstenscliooï met veel geslaagden Kunstmest-, olie- zeepstrijd weer voortgezet Damesteam SVC naar overgatisklasse Vertegenwoordiger verduistert ƒ900 Woningbouivcijfets van Rotterdam yw$e loop DE ROTTERDAMMER Pagina.'3 DINSDAG 8 SEPTEMBER 19&I Waterbericht (Van een onzer verslaggevers) T^E nestor van Schiedams wet houders althans in dienst jaren is 25 jaar lid van de gemeenteraad. Dat is een jubi leum dat gevierd dient te wor den, maar kenmerkend voor de heer Van Bochove is dat hij geen aandacht wenst te schenken aan dit gebeuren. Met trots kan de heer Van Bochove terugzien op zijn carrière als Taadslid. Sportman PIPPELOEN „HALLO" SLEUTELS en morgen dngpliïks WIND St. Michielsgestel P! (Van een onzer verslaggevers) OP het kruispunt Vlaardin- gerdij kVlaardingerstraat zijn de Schiedamse molens in één rij komen te staan. Het is een bedrieglijk, maar toch ook ongekend beeld, want vele tientallen jaren achtereen, twee eeuwen, hebben de mo lens elkaar alleen kunnen groeten met de wieken, die als zwaaiende handjes boven de bouwwerken utstaken. Van een onzer verslaggevers) EEN Deense zeeman, de 36-jarige matroos T. P. vermaakte 'zich maandagavond om tien over elf mét het tegenhouden van voertuigen qp het kruispunt Burgemeester Knap- pertlaan—Vlaardingerdijk - te Schie dam. De. zeeman was volkomen dron ken. HET gaat ernst- worden met de aanleg", vaji'. dé ver hoogde waterkering. Dat toont het werk op de voorma lige voetbalvelden van' SVV en van PPSC/SFC. Het'"is ook te zien op de Maasboulevard, waar de Plantsoenendienst begonnen is met de afw'erking van de gehele boulevard. ""mmm - WÈÈM ms¥i' op de Burgemeester Van Haarenlaan tij de Schimmelpenninckstraat te Schie dam is de bestuurster van een scooter A. B., in botsing gekomen met een on wetend meisje. De bestuurster van de scooter wilde «n de Schimmelpenninckstraat naar de Tan Haarenlaan rijden. Op dat mo ment liep het meisje het trottoir at. Het gelicht van het kind kwam in aanraking met de hand van de bestuurster. De hand van de bestuurster werd gekneusd. Het kind kreeg een bloeduitstorting aan het gericht. De ouders van het meisjes die in de buurt waren, zijn snel met het kind ver dwenen. De Schiedammer J.Z. heeft aangifte gedaan van diefstal van flessen limona de, koffiemelk en bier. die hij in de grond bij zijn volkstuin in het volkstuin complex Thurlede had neergezet. V <Van een onzer verslaggevers! De Vlaardingse Analystenschool (di rekteur de heer A. Schmidt) heeft een caed cursusjaar achter de rug. Er iMgde 56 procent van het aantal cur- airten van de school, gevestigd aan de B EiM-.tsingel 112-114. Eet landelijk percentage bedraagt 37, jodat de school daarbij zeer gunstig af- tteekt. Het nieuwe seizoen is inmid dels gestart met 52 leerlingen. De cur- listen komen niet alleen uit Vlaardin- gen, maar ook uit omliggende plaatsen zelfs vanuit Den Haag en Rotterdam. In Spijkenisse is met ingang van dit leizoen een filiaal gevestigd. Daar wordt dinsdag 15 september gestart met een nieuwe opleiding voor laboranten Men heeft daar ruimte beschikbaar ge kregen in de Koningin Julianaschool ten de Sportlaan 13. Er hebben zich in middels 14 cursisten aangemeld. j (Van een onzer verslaggevers) Op rijksweg 20 in de gemeente Maas land is maandagavond een vrachtauto totaal verbrand. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting De chauffeur, die in Vlaardïngen woont, rook om ongeveer half negen een brandlucht in zijn cabine. Hij stop te direkt en zag dat de bak in lichter laaie stond. De Maaslandse brandweer bluste de brand. De Vlaardingse politie bepaalde zich bij het omleiden van het verkeer bij de Burg. Pruissingel en de Mara- thomveg. Tegen half tien kon het ver keer weer normaal over de rijksweg rij den. Dinsdag 8 september: Gemiddeld keu kenzoutgehalte 570 milligram per liter Verwachting voor morgen. 9 septem ber: Gemiddeld keukenzoutgehalte 560 milligram per liter. Hij is er ieder jaar weer in reslaagd de knellende begroting sluitend te krij gen en dut schijnt ook dit j**r het ge val te lijn, zij het dat de begroting voor 1963 nu toch wel met een hele apo theek op peil moet worden gehouden. Meer bekendheid geniet de heer Van Bochove overigens als de sportwethou der. In die funktie heeft hij zelfs lande lijke bekendheid. De Schiedamse voor zieningen op sportgebied wekken name lijk in vele steden bewondering en wat jalouzie. De heer Van Bochove slaagde er tien jaar geleden in, dank zij de voortreffe lijke assistentie van sportambtenaar J. C. Bronneman, het idee van de zelf werkzaamheid te introduceren bij de Schiedamse clubs. De leden van de verenigingen gingen bouwen, zorgden voor het onderhoud van de in. beheer gekregen eigendommen en in samen werking met de gemeente kwamen zo veel uitstekende accommodaties tot stand. Voor gemeente en clubs kon het mes zo van twee kanten snijden. In de loop der jaren is Schiedams sport wereld tot een hechte, aktieve en voor al vriendschappelijke gemeenscha:» uitgegroeid en dat is zeker te danken aan het beleid van de heer Van Boc hove, die er vooral de laatste 2es Jaar in slaagde met de vernieuwde SBLO een prettiger samenwerking ob te bouwen. Deze contacten met sportambtenaar, overkoepelend orgaan en direkt met de verenigingsfunctionarissen zijn van gro te stimulerende waarde voor het Schie damse sportleven geweest. A DS SPORTMAN is de heer Van Boe- Ti hoye overigens geen onbekende in het millieu. Hij speelde cricket en voet bal, hij was voorzitter van Schiedams piPPELOEN worJt een bijzonder on deugend kereltje. Die parmantige zelfstandigheid verdragen volwassenen overigens graag, want een driejarig Srhicdamtnertje kan in wezen geen kwaad doen, menen zij. Toeh heeft het gedrag van Pippeloen soms angst wekkende consequenties. De ouders hebben kunnen lachen toen Pippeloen meewandelde met de kinderen uit de straat naar de kleuterschool. Dat hin derde allemaal niet, want die kleuter school was toch om de hoek. Nu zijn de kinderen zes jaar geworden, ze zijn de dagelijkse gasten geworden van de grote school en wat doet Pippeloen? Juist, het enorme verkeer rustig nege rende, stapt Pippeloen mee naar de grote school om er hunkerend te hlü- ven staan als de deuren meedogenloos dicht gaan. Pippeloen kan uitstekend oversteken, zegt men ter geruststel- lmg. OVERIGENS is dat zoek raken van naar school wandelende kleuter tjes nog niet het ergste wat de ouders van Pippeloen overkomt. Als u twee vergrijzende zielen over Schie dams straten ziet gaan, weet u dat het de ouders van Pippeloen zijn. Gis teren nog sprong Pippel op het es- doornen houten blad van het vlinder bureau, om 'daar de hoornvan de telefoon te grijpen en heel vriendelijk een .hallo" in de spreekhoorn te gie ten. Gelukkig heeft de notahei aan de andere kant van de tweeader gelachen om zo'n begroeting, maar je kunt er toch last mee krijgen als zo'n balda- digheidje wordt misverstaan. TQEZE WEEK trouwens heeft Pippe loen het successtuk van een drie jarige carrière verricht. Ze heeft de sleutels van de moeder meegenomen. Dat is ook wat. Zo'n kind kan die bos sleutels wel verliezen en wie kan er dan nog geld stoppen in de nu lege geldkist, zult u vragen. Zo'n kist moet op zijn minst geopend kunnen worden. Dat dacht de moeder van Pippeloen dan ook. Ze stormde naar buiten om op straat het kind de sleutelbos te kunnen ontrukken. Ze had echter hui- ten de waard, in casu huiten de PippeJ, gerekend. Dat lrind had handig en met geraffineerd technisch inzicht met de sleutels in het sleutelgat van de huisdeur staan morrelen. to het Reereatiegebouw E.N.CX. aan Westlandseweg te Vlaardingen is maandagavond de sportieve driekamp LNCK, Shell en Sunlight voortgezet, w, activiteiten hebben gedurende de en toli en augustus stil gelegen, nadat in juni het onderdeel voetbal tot kwam. Daarmee behaalde iNCK 20, Shell 10 en Sunlight 0 punten, «e uitslagen van de voetbalwedstrijden ®.ls v«lgt: ENCK—Shell 3—1. Sunlight 80 en Shell—(Sunlight Voor de komende weken staan bridge-, «egel-, hengel-, klaverjas- en tafelten- «wedstrijden op het programma. De i/savon^ van het driekamp is vast gesteld op zaterdag 25 september. SCHIEDAM Arcade: Natuurgenot In Huis, lezing, 20. »r. Wibautplein: Wars, 18.45. Chr. gym ver. DOK, Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 6 415 4, b.g.g. 115588 (toestel 52, "a 18 uur b.g.g. 19 5885) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw J, v. d. Hoek- «oogendam, J. Steenstraat 29. telefoon 85451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 84666, alarm brandweer 69123; •torm G.G. en G.D. 29290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- toan b. EFFECT van deze onver wachte handelingen was dal de moeder in eigen huis zat opgesloten. „Vas door het raam geklommen", zei haar domme echtgenoot later, maar venijnig verwierp de moeder zo'n onzinnig plan. Klimmen kon niet. Wel had de moeder vele malen tegen het raam getikt om de aan dacht te trekken, maar dat tikken had hier totaal geen effect. Niemand keek. Wel kwam Pippeloen nieuws gierig naar dat raam en er ontstond een sóórt gesprek dat ondanks liet gemoedelijke niveau als nutteloos hetiteld moet worden. „Doe de deur weer open", had 'die moeder gezegd, maar het kind begreep bet nut van een dergelijke actie niet. Later is de moeder in eigen huis bevrijd. Te gen de Pippel heeft ze gezegd: „Stouterd, je had de deur dicht ge daan", maar dat ontkent de kleine niet kiem. .Weinee, dat doet de wind", zei ze in volle ernst. Mr. P. p. BOCHOVE kwart eeuw in raad oudste club .Hermes DVS". Zijn kwali teiten brachten hem op een van de be langrijkste zetels in het grote voetballi chaam, hij is al jaren voorzitter van de Commissie van Beroep van de KNVB, het college voor rechtspraak in de KNVB. dat al eerder bewees zo onaf hankelijk te kunnen oordelen dat ook het bestuur van de bond eens in het on gelijk werd gesteld. Mr. P. van Bochove is op 22 april 1907 te Schiedam geboren, als zoon van de schoolmeester Van Bochove. Hij kreeg in 1939 zitting in Schiedams ge meenteraad voor de Vrijz. Dem. Direkt na de bevrijding werd. hij benoemd in de tijdelijke gemeenteraad. Daarna bleef hij in de raad als ge kozen vertegenwoordiger van de Par tij van de Arbeid. Hij werd wethou der naast H. van der Kraan tCHU), Piet B. M. Alberts (KVP) en mevr. H. van Benthem-de Wilde (P.v.d.A.). De heer Van der K-aan overleed, me- SCHIEDAM. Geboren: Francina C d v F. van der Pol en P. H. F. Hendriks; Sik- ko z v S. Gerkema en W. van Voorst; Arie P. 2 v H. Lussenburg en A P. Zevember. gen; Irma d v W. van Diggelen en H. C. F. Kouwenhoven; Christina V. d v J. A. van Renswoude en F. SJoerdsma; Eduard J, z v A.H. de BaalJ en J. E, van Zuijdam; Stefante d v D. Overdijk en C. M. Tulling: Marinus z v W, Janssen en G. F. Sloof; Edith C. M. d vJ. G. van Raalj en C. M. M. van der Avoird; Edurad C. z V C. J. G. Vink en H M, M. Tromp; HudI z v V. W. Janssen en G. M. Schoiten; Silvia C. d v W.G. Ooijkaas en C. van Wijnen: Johan nes A. z v J. A. A. van Veen en C. A, M. Klein; Ignatius z v W, A. Landsbergen en R. M. de Maat: Theodora W. E. d v N. Hagerj en G. E. Grotenbreg; Annette G. d v T. C. Leeuwendal en A. J. van der Bank; Madeleine J. d v A. Verdam en M. J. van Oudheusden; Johanna T. L. d v A. P. Rieken en J. L. Krijnen: Antonius A. B. D. M, z v F. J. H. van den Broek en J. B. A. Gljsfcers. Overleden: S. J- Wesdorp M J. wed. v. Leeuwen; P. de Waard. 79 j.: L. de Rui. ter 71 j.; E. M, Jung 45 j. wed. v. Ouwens; complex Duijvesteln, DE BELEIDSNOTA van de Rotter damse wethouder voor sport- en re creatie van de ontwerpbegroting 1965 is in mineur gesteld. Wethouder R. Lan- gerak herinnert er nog eens aan, dat in de uitvoering van het tienjarenplan ach terstand is gekomen en „dat het (hoe wel er maatregelen worden getroffen) toch nog enige jaren na de gestelde tien jaren zal duren voordat alle in het plan op te nemen objecten zuilen zijn vol tooid en in gebruik genomen". Wethou der Langerak schrijft o.m.: De situatie op het gebied, van de zwembaden is zeer precair, van een enigszins redelij ke voorziening is nog geen sprake; Ten aanzien van de voorzieningen voor de binnensport kan van een ernstige ach terstand worden gesproken; De tekor ten op het gebied van watersport en waterreereatie worden nog nijpender, nu door het toenemende scheepvaart verkeer de grote rivieren minder ge schikt worden voor de watersport zo wel als voor de pleziervaart, terwijl de aanleg van wegen in het Rotterdams territoir de verplaatsing van een aantal watersportaccommodaties onvermijde lijk maakt; Ten aanzien van de volks tuinen, is de gewenste situatie nog Jang niet bereikt en wat de sportvelden be treft: op de bestaande achterstond to nog nauwelijks ingelopen. Er zai al dus wethouder Langerak uiteraard binnen de financiële mogelijkheden krachtig naar gestreefd moeten worden de ontstane achterstand in de volgende jaren in te lopen. Van de stand van za ken tegen het einde van 1964 kan het volgende bee'd worden gegeven: volks tuinen, gerealiseerd en in uitvoering, on geveer 65 hectare, sport- en speelvoor- zieningeh ongeveer 130 hectare, parken, plantsoenen e.d. 290 hectare. „Wanneer in aanmerking wordt genomen, dat het totale aatal hectaren, dat volgens het tienjarenplan moet worden gerealiseerd, ongeveer 1000 bedraagt, lijken deze cij fers op zichzelf niet verontrustend. Hier tegenover moet echter worden gesteld, dat de oppervlakte aan volkstuinen, die sedert 1960 als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze stad verdwenen is, nog enkele hectaren groter is dan die, welke op 1 januari a.s. aan nieuwe complexen gerealiseerd of in uitvoering zal zijn. Wat de sport- en speelgelegen- heden betreft zullen slechts enkele hec taren meer gerealiseerd,of in uitvoering zijn dan sinds de aanvaarding van het tienjarenplan verdwijnen moest. Gezien deze gegevens is de conclusie niet ge waagd, dat nauwelijks van enige voor uitgang gesproken kan worden en dat in de kringen van de gebruikers van de ze belde vormen van recreatie-objecten nog weinig of niets van verlichting van de ruimtenood wordt gemerkt". De no ta zegt, dat een aantal plannen die ver betering moeten brengen in de precaire situatie van de zwembaden, in een ver gevorderd stadium van voorbereiding verkeert. „De voorstellen tot aanleg van openluchtzwembaden ind e gToengorde] aan de linker Maasoever (De Flom- pert), in Heijplaat en in Hoek van Hol land, zijn de commissies van blistand inmiddels gepasseerd. Dit is ook ge schied met het voorstel tot restauratie van het overdekte zwembad in HiUe- gersberg, dat tevens voorzien zal wor den van een instructie bad. Voor een overdekte zweminrichting in het westen van Rotterdam is een voorstel aanhan gig gemaakt voor het voteren van een bedrag van f 250.090 ter voorbereiding van de bouw. Ook een grondige restau ratie van het openiuchtbad aan de Meeuwenplaat Is in voorbereiding." Wat de sportvelden betreft; „In een wat ver dere toekomst mag de aanleg van nog 30 a 35 velden worden verwacht, zodat het aantal sportvelden met ongeveer 55 zal zijn toegenomen". ïn de loop van 1965 zullen reeds gereedkomen drie vel den in Kreekhulzen, zes velden aan de Kromme Zandweg, een veld aan de Burghsiuissingel, een veld achter het gebouw van de R.O.T.E.B., twee velden h> HUlegersberg, vier velden in Hon- derdentienmorgen en zes velden op het vrouw Van Benthem verhuisde cn de heer Alberts werd burgemeester te Rucphen. De heer Van Bochove is een hard werker, die enorm veel .werk kan ver zetten. hij is een zeerbekwaam ju- «•«t. Vergaderingen leidt hij snel en perfekt, als tafelpresident is hij een geestig causeur. Hij heeft niet veel tijd nodig om bij debatten tot de kern van de kwestie door te dringen. We krijgen wel eens de indruk dat hij de sprekers niet lang genoeg aan het woord laat bij. bepaalde kwesties om de problemen totaal te kunnen be zien. Dat snelle werken heeft kenne lijk ook het nadeel dat de ander, de opponent, niet „uitgesproken" raakt. EEN SPECIALE periode uit het leven van de jubilaris, die Ridder in de Orde van Oranje Nassau is. is onge twijfeld zijn verblijf te' St. Michielsges tel, toen hij met andere Schiedammers in gijzeling zatom voor de Duitsers eventueel te künnen dienen als slacht offer voor represailles. In dat gijzelaarskamp St. Michielsges tel had de bezetter enkele honderden overigens soms willekeurig gekozen vertegenwoordigers van de htoein der natie bijeengebracht. De Schiedammers groepten bij elkaar en kregen ai spoe dig de faam dat zij het gezelligste team vormden. Onderwijzer Piet B. M. Alberts- ont popte zich als een voortreffelijk confé rencier voor de ontspanningsavonden en ook verzorgde hij toneel en ander feest- werk. De oud-Schiedammer, dé journa list S, H. A. M. Zoetmulder, leverde op dat ount eveneens zijn bijdrage ih het kamp. In dat kamp verbleven de Schiedam mers ir. H. B. J. Aikema, 'direkteur gemeentewerken (toen 54 jaar oud', van juk 1942 tot maart 1943)Piet Alberts onderwijzer- toen .33 jaar oud. van mei 1942 tot november 1942; leraar M, I Bak, 5-a jaar oud van juli 1942 tot defcem- ber 1943; advocaat Piet van Bochove' ?L>jaav\ va5 J"11 1942 tot deeembêr 1942; het schoolhoofd C. van Da alen. -55 jaar. van juli 1942 tot december 1942; burgemeester mr. dr. P. van Haaren 56 jaar van mei 1942- tot december 1942- ambtenaar Edward den Hoed. 60 ir vah juli 1942 tot december 1942;- inge- a^toirekteur W. E. Hoek 31 jaar, van oktober 1942 tot augustus 1944; direc teur boekdrukkerij Jonker H. L. Roe- lants, 41 jaar, van juni 1942. tot fe bruari 1943; ambtenaar J. van Katwijk 60 jaar van mei 1940 tot december 1942- hoofdoispekteur politie W. H. Kloeserrian 37 jaar. van juli 1942 tot december 1944: ?,?,v„c>c.aa' C. Kok, 53 jaar, van juli 1942 tot september 1944; typograaf N Koren, 43 jaar van mei 1942 tot de cember 1943; direkteur J. Kréber 38 jaar, van juli 1942 tot april 1943;-amb- SP, f3", Oostlander. 46 jaar van juli 1942 tot december 1942; gemeentese cretaris mr. N. J. Post. 46 jaar, van juli 1942 tot december 1942; advocaat ?^e!s?r?let Sanders 32 jaar/van mei 1942 tot december 1943; notaris P Schaberg 45 jaar, van juli 1942 tot dei cember. 1943; fabrikant ir. W. H van 5°rn;-?l toar, van mei 1912 tot december 19o3; koopman J. H. Tuil 56 üwL,VaB oktober-1943; di- arbeidsbureau-politiecommiasa- b» uuó t t311 Veen 52-jaar. vanaugus- to* .19^? tot september. 1944; fabrikant h,,4-,®- Vincent. 55 jaar, van augustus ÏSL- S d®c*nto«f-1942; kaashandelaar jaar, van juli Freek A. de Wolff. 30 1942 tot oktober 1943. I?to'sctoe Gijzelaars verbleef de mploye A. van der Knaap 45 jr.; heven"* 1®44> toen het kamp werd opge- Met een verfrissende 74 zege is de christelijke korfbalclub ODI uit Schie dam (de oudste van ons land!) de com petitie en tevens het herstel begonnen. Hiervan werd Koag 2 kampioen van de derde klasse het slachtoffer. Helaas kwam het ODI-team met slechts vier -dames en zes heren uit. ODI heeft dringend behoefte aan ver sterking en daarom hoopt ODI dat lief hebbers voor korfbal eens komen kennis maken op Harga of dat zij inlichtingen zullen inwinnen hij Barend Sleeuwen- hoek. Oranjestraat 29. Onder de goede leiding van de heer De Graaf kreeg ODI in het begin aan vallen van Koag te verwerken. Daarna startte ODI met het offensief, met als gevolg dat Arie van 't Hoff kon scoren en éven later maakte Rens Brinkman er 2O van., ÓDI kwam er nog beter in. Wel tracht te Koag terug te slaan, maar Costiek Tousaint vond de korf bij het benutten vaa! een- vrije- worp. - Koag verkleinde daarna de achterstand. Cate Grundel echter bracht QDI op 41. Na rust greep Koag een kans. De oude opstelling werd bij ODI ingenomen en de aanval kreeg weer kracht. Na enkele combinaties smeet' Arie van 't Hoff zui ver naar.de mand. Enkele minuten la ter tikte. Rens Brinkman de bal naar het bodemloze "mandje. Hetoffensief- van Koag bracht ODI wat ruim ie en met een treffer de 74 Overwinning. De adspiranten-verloren met 30 van Koag-B.- De teains van de Schiedamse Volley bal dub .zijn sedert enkele dagen weer volop ia training. Het volleybalseizoen is weer begonnen en vooral voor de da mes was er al direkt een verheugende mededeling. Door een reorganisatie in d« districten, is het eerste damesteam automatisch naar de overgangsklasse gepromoveerd, zodat een jarenlang ge koesterde. w;ens ia vervulling is gegaan. SVC begint dit jaar groter dan ooit tevoren, namelijk, met 16-18 teams in de competitie én een ledenaantal van nu al ruim120. Er bestaat dus gegronde hoop .dat Schiedam dit jaar de grootste volleybalclub van Nederland binnen haar grenzenhuis vést. Iedere maandag-, donderdag- en vrij dagavond (in oktober ook woensdag avond) wordt er druk getraind in de zaal van de Willem de Zwijger ULO, Thomas k Kempfèktraat Volleybalenthousiasten vanaf 14 jaar kunnen nléh daar tussen 18.30 en 22.30 uür aanmelden. Aangezien de competitie op 15 'oktober start, dient men er snel bij te zijn. De 48-j"arige vertegenwoordiger J. G. de G. hooide vanmorgen voor de Rot terdamse rechtbank een jaar en drie maanden gevangenisstraf met aftrek te gen zich eisen. Devertegenwoordigerin stofzuigers drukte in december, toen hijin diénst was van een Amsterdam se firma, ongeveer ƒ900 achterover. Hij- was .al vaker voor oplichting en ver duistering veroordeeld; Volgens de verdediger zouden de af rekeningen van de Amsterdamse firma onoverzichtelijk en onjuist zijn ge weest. Doordat' de" autokosten van de vertegenwoordiger teveel opliepen, had deze" eén jjèdeelte van de verkoopop- brengsi in-eigen zak gestoken. .Uitsptaak op'22 september. In de'-nacht van zondag op maandag is ingebroken in een ijzerhandel aan de Plemwegin Rotterdam. Door het 'breken rvaa een ruit kon men binnen komen. Er. is ƒ57,50 weggenomen uit een. geldkistje. De schade bedraagt echter-ƒ300. De sloop van Beyersbergen heeft daar nu verandering in gebracht. Het Toen er.kele voertuigen' stopten, begon de ïeeman de auto's te bewerken. Hij vernielde de linker clignoteur 'van de Vlaardinger C. v. d. N„ die van de B.X.-laan naarde richting Vlaardin gen wilde rijden- Van de auto van de ^Vlaardinger A. B. werd de grille' in elkaar 'geschopt De zeeman is in het hoofdbureau van politie, te. Schiedam ingesloten. Van morgen was hij nauwelijks in staat om te vertellen op welk schip hij thuishoorde. VLAARDINGEN 3 O De bouw van het Nieuw Kerkelijk Cen trum in Schledara-Oost gaat naderen. Alle Schiedamse instanties hebben inmiddels de plannen goedgekeurd. Gewacht wordt nu op de bouwvergunning voor dit belangrijke wijk centrum van de Herv. Gemeente. A Dr. Lucas Jan Cazemier, van Teraeuzen, eerste zesde predikant van de Herv. Ge meente Schiedam (in 1947) is SS jaar ge worden. Hij gaat nog niet mét emeritaat. Op 24 september wordt de film „De laatste passagier" met o.a. Rob de Vries ver toond in gebouw Irene, tijdens een wijk- avond van wijkgemeente 5 van de Herv. Ge meente. De leden van de gereformeerde kerk Schiedam zijn een wekelijkse stuiveraktie be gonnen ten bate van de bouw van een Oos- terkerk in Schiedam-Qost, ter vervanging van de oude kerk aan de P.otterdamsedljk. Ook zijn meer akties in werking en voorberei ding. Op donderdag 10 september wordt in het pand Stephensonstraat Sb. gestart met een bejaardensociëteit. De wijkcontactavond wordt op dinsdag 29 september in zaal Bea- 7 Werkende jeugd, de jongerenorganisatie van het CNV in Schiedam, begint donderdag avond in gebouw Christelijk Sociale Belan gen het seizoen. 61 Zaterdag a.s. hoopt het echtpaar F. W. •Stman-M. P. Wijzenbroek. Geervlietstraat 25 te Schiedam, de diamanten bruiloft te vie ren. Bij een technische controle op de Philip- Dusweg heeft de Schiedamse politie twee pro cessen-verbaal uitgereikt, één wegens glad de banden van een auto «n één wegens niet deugdelijke handrem. 0 De Schiedamse politie heeft drie rijwie len en vier bromfietsen In beslag genomen op het Stationsplein in Schiedam. De voer tuigen stonden niet in de daartoe bestemde rijwielbeugeis. verdwijnen van het zo met sfeer, traditie en historie geladen gebouw- heeft naast de weemoed ook nieuwe schoonheid tevoorschijn gebracht. Het grote gat in de driehoek. Vlaardingerstraat-Vellevest- Kethel- straat (het slopen gaat overigens hard, dagelijks vallen de panden) heeft deze nieuwe en heel mooie rit miek gecreëerd. Als een reus staat voorop in de optocht de molen De Drie Koom- bloemen op de hoek van de Vlaar dingerdijk. De Schiedamse bejaar den zitten aan de voet van de reus naar de drukte rondom te kijken, een traditioneel beeld Er achter staat een onbenutte fa brieksschoorsteen midden in de te slopen driehoek te wachten op het doodsvonnis. Daar achter staat wat kleintjes maar dat is fotografisch bedrieg lijk de Noordmolen, die .uit 18^3 dateert en dus wat jonger is dén de uit 1770 daterende De Drie Koombloemen. Overigens is dit zojuist ontstane en fraai nieuwe stadsbeeld maar. van tijdelijke aard, want als hét goed is, komen spoedig de héi- machines te staan op de plaste waar de fabriekspijp tot bouwter rein zal worden. Tussen die twee molens namelijk komt nu de plaats vrij voor de Christelijke HuishoiidsehöoL Er zijn in de maand juli te Rotter dam 307 nieuwe woningen opgeleverd; In juli verleden jaar waren dat er 562. Het gemiddelde aantal voor de maand juli in de jaren 1958-1962 is voor wat betreft Rotterdam 396. In de periode van janaari tot en-met juli van dit jaar zijn er te Rotterdam 2.195 nieuwe woningen opgeleverd. In dezelfde periode van verleden jaar wa ren dat er 1.911 en het gemiddelde aan tal over deze maanden in de jaren 1958- 1962 is 2.876. Voor geheel Zuid-Holland zijn deze cij fers 1.554 voor de maand juli, 1.785 voor de maand juli van verleden jaar,'1.600 voor het gemiddelde van de maand juli ir, de jaren 1958-1962, 11.361 voor de termijn van januari tot en met juli van dit jaar, 8.418 voor de termijn van ja nuari tot en met juli van verleden jaar ea 11.371 voor het gemiddelde van, dezé termijn in. de jaren 1958 tot en met 1962, De verhoogde- dijk ligt al 'voor de flats en nu komen er bomen en speel velden aan'de. zijde van de water-- kant. Vblgend jaar is het werk klaar. Niet "géreed zal dan zijn het belang rijkste/werk. Nog- st?eds is men namelijk niet begonnen mét de bouw van de Bui- tanilü'is; Zo- wórdt het mogelijk dat ook. binnenkort weer het hoge water de paridèii 'aan de Voorhaven-Hoofd zal'bjonen'stromen, zoals het hoge water dit al. vele tientallen jaren achtereen kan doen. Vroeger 'eeuwen terug had hei water aan deze zijde van Schie dams.grens de vrije loop. De grien den zijn er niet meer. maar het wa ter teistert nog steeds Schiedams ha venkant. Onnodig menen wij. Vandaar dat wij nogmaals met plaatjes tonen hoe het soms is. Bijgaande foto toont hoe onder toe zicht van de waterwacht Plooy de luiken worden bevestigd voor de panden aan de Hoofdstraat. De kieren tussen deuren en luiken, tussen ramen en luiken worden met klei dicht gesmeerd, zoals de plaat toont. Het gezin Touw giet lijdzaam toe. Dat het water dan de gehele Hoofdstraat bij de Voorhaven af sluit, toont de andere plaat, ge maakt in de jaren 1900-1904. Zestig jaar later geven herfst en winter 1964 nog steeds hetzelfde beeld, zij het dat er geen bomen meer zijn bij de Voorhaven en dat de zeilschepen zijn vervangen door efficiënte vaartuigen. De straat parallel aan dit lage gedeelte is de Rijnstraat, waarvan hierbij een oud plaatje (uit 1938) gaat. Dit gebied ligt dus enkele meters boven de aloude gorzen Uiteraard gaat ook deze omgeving sterk veranderen als de plannen voor de buitenwaterkering ten uitvoer worden gelegd, maar helaas is nog niet veel over dit miljoenenprojekt bekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1