Portret van Koningin niet in Oranjegalerij Gemeente reikt de hand aan bouwcorporaties Rem verweert zicli tegen anti - Rem - wet Britse luchtmacht 1 eef t tussen hoop en vrees Organist Korteweg met interessante werken Coaster en binnenschip kregen aanvaring TIEMEN GROEN NOG STEEDS r DE SNELSTE Spanning op arbeidsmarkt duurt voort Kees Verwey begrijpt er niets van Uitstel van behandeling gevraagd Show op Farnborough Kantoorbediende pleegt twintig inbraken GOUDS MEISJE VEROORDEELD TOT 15 MAANDEN Distributie met bijzondere richtlijnen Concentratie dekenproduktie in Leiden Auto reed ruim 30 meter door Duiven afgemaakt en in asemmer gestopt i Toch incidenten bij ontgroening Juwelier voor vijftig mille bestolen Brandstichter hoorde eis van tien maanden Gehandicapten hadden weer hun sportdag Korte tournee door Zwitserland Geen gewondengeen wrakken Eis verdubbeling van straf tegen Theo van E. DEINING IN DELFT Niet poseren Wegens verduistering Afkoopmogelijkheid Hoe urgent Lading (20G0 kg) op geparkeerde auto Rotterdam krijgt kwaliteitscentrum DE ROTTERDAMMER TïïgF ,^et nleraand ietE te ma- zei de president van de Rot- terdamse rechtDank, mr. A. R. j0Ues Wereldtitel Pagina 4 DINSDAG 8 SEPTEMBER 1964 ACHTTIEN vliegtuigfabrikan ten, drie fabrikanten van vliegtuigmotoren, evenzoveel producenten van geleide wape nen en 389 fabrikanten van ap paratuur (instrumenten, elek- tronika, etc.) aangesloten bij de Vereniging van Britse vliegtuig constructeurs, zullen deze week hun tijdelijke domicilie opslaan op het vliegveld Farnborough. Zij allen tezamen zullen dan laten zien hetgeen de Britten als twee de luchtvaart-producerende na tie op dit terrein te bieden heb ben. Tienduizend luchtvaartdes kundigen van 116 verschillende landen, zal men er deze week kunnen treffen. Wereldberoemde testpüoten zul len de aan hen toevertrouwde vliegtuigen zo voordelig mogelijk over het veld in langzame en demonstreren. De metalen vogels paraderen, na een gracieuze start, snelle vluchten. Het gehele vlieg- programma, dat drie uur zal du ren, wordt besloten door een gro te variëteit van hef schroef vliegtui gen, die op rustige wijze hun kun nen tonen en die dan na enige tijd plaats moeten maken voor een tweetal stuntteams van de RAF. Met veel geraas zullen zij een staaltje van precisievliegen tonen, waarvoor men reeds weken heeft getraind. Hoop Export yooR zijn zevende orgelbespeling in de reeks zondagavondconcerten in de Rotterdamse Paradijskerk had Henk Korteweg wederom een interes- rant programma samengesteld. De eerste helft bestond uit oudere wer ken Cabanilles, de Cabezon, Bach en Walther en het tweede gedeelte was aan tijdgenoten Strategier, ificheelsen en Re da gewijd. NAAR de politie eerst nu mee deelt heeft zich maandag morgen in de Waalhaven in Rot terdam een aanvaring voorgedaan tussen de Duitse kustvaarder Hinnerk van 424 b.r.t. en het Ne derlandse sleepschip Damco 136 van 2988 ton. De Damco 136, geladen met su perfosfaat, werd gesleept door de sleper Finland van P, Smit Jr. Het schip kwam van de Waalhaven pier 6 en was onderweg naar de Rotter damse Kolen Centrale bij de Hey- plaat. Toen de sleep ter hoogte van boei 23 was gekomen, werd gestopt om ander scheepvaartverkeer voor rang te geven. Tussen de sleep en de Waalhaven NZ voer op dat ogenblik het m.s. RoncaUi in de richting van de Waalhaven NZ. mm*#*# Het beste kunt u op een eiland wo- bedïndf6? \j8AaJG 2S-jarige kantoor: Dediende J. v. d. W., die in juni en juli diverse .inbraken had gepleegd. De of- een6^ 61 te?en de kantoorbediende vJjjfL,?? maanden met aftrek. a an ,-t Rl0H^ÏDCht zija clubhuis *jan. de Reedijk en haalde er geld' uit i ne Stal «eld uit kantt- ne aan de Nfcmegenstraat en brak twee- p e van de voetbal vereniging Pretoria. Voor die tijd had hij bij een inbraak in een bosbad te Hoeven 600 gestolen. In totaal zou ver- ben gepleefdleer tWMg "braken heb" id. W. gaf toe voornamelijk te wer ken om te kunnen wielrennen. Hij meen- -YQor j3n te moeten boeten en weigerde, ondanks een verzoek van I ae rechter, elk psychiatrisch onderzoek. jjep uitspraak is bepaald op 22 septem- ïn de series achtervolging amateurs zegevierde onze landgenoot Tiemen Groen met ruim verschil over de Rns Stanisiav Moskvin, die vorig jaar de finale bereikte. De tijd van Groen: 5 min. 01,66 sec. over de 4 km. was na zes series, toen i kanshebbers als de Belg Herman van Loo, de Deen Megens Fray, de Italiaan Duigi Roncaglia en de Brit Hugh Porter reeds aan bod waren geweest, nog al- tijd de beste. De acht snelste coureurs plaatsen zich voor de kwartfinales. indeling kwartfinales: Groen—Claesges; Van Loo—Roncagllia; Mogensfrej-—Jozefowiez: Daler—Splegeiberg. Export bleef stijgen ondanks loonexplosie f)E spanning op de arbeidsmarkt blijft dit jaar voortduren, want de werkgelegenheid zal belangrijk toenemen. Volgens berekeningen van bet Centraal planbureau zou op de arbeidsmarkt tegen het eind van het jaar een ontspanning optreden. Het Is is echter wel zeker, dat de situatie van de hogere arbeidstekorten nog niet onmiddellijk verandert. De toeneming van de gemiddelde arbeidsbezetting wordt in 1964 berekend op 50.000 man nen en 27.000 vrouwen. Deze verwach ting wordt uitgesproken In de vandaag verschenen „Arbeidsmarktbeschrijving 1963", uitgegeven door het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid. In het voorwoord bij deze ,,be' sehrijving" herinnert de directeur- generaal voor de arbeidsvoorziening, dr. ir. D. R. Mansholt, aan de recente gebeurtenissen aan het Joonfront en aan de aanvankelijke sombere me ningen over de gevolgen van de loonontwikkeling. „Inmiddels worden echter", zo schrijft dr. Mansholt, „met name de repercussies voor onze uitvoer min der ernstig gezien. Ondanks de prijs stijgingen, handhaaft de uitvoer tot dusver de opgaande lijn, zodat voor de nabije toekomst wellicht geen terugslag behoeft te worden ge vreesd. In hoeverre de huidige ontwikkeling <Vsn onze Delfise redactie) Lr is in Delft wat stampij over een I „koninginaeportret'' van een van de I gerenommecrdste Nederlandse por- I tretschllders, Kees Verwey uit Haar- j ïem. in opdracht van de gemeente [Delft werkte Verwey een jaar lang aan dit schilderij, dat een ereplaats zou krijgen in de zogenaamde oranje- I galerfj in de raadzaal van het Delftse [stadhuis. Het is nu echter door de opdracht gevers, burgemeester en wethouders van Delft, verwezen naar de hal van het stadhuis, waar het konterfeitsel van de Koningin nu vis-a-vis hangt met dat van haar moeder, de oude koningin "Wilhelmina. De reacties van het publiek zijn welbeschouwd in meerderheid die van het Delftse be stuurscollege: „Hoe kan men een zo weinig charmant en gelijkend portret nu toch ophangen?" en „Is dat nu onze Koningin?" Het moet gezegd, dat de stijl van Ver- |wey*s portret in veel afwijkt van de obli- I gate stijl die men gewend is van statie- portretten, zoals we die in openbare gebouwen veelal plegen te vinden. En [zoals ook de „tegenhanger" in de hal van het stadhuis, het schilderij van [koningin Wilhelmina, als zodanig her- kenbaar is. Het betekent ook dat de [grote Haarlemse kunstenaar zijn geschil derd portret niet persé in overeenstem ming heeft willen brengen met de por tretten van de gehangenen in de oranjegalerij, zoals Oranjeprinsen, -vorsten en stadhouders. De heer Verwey heeft over deze kwes tie verklaard: „zo'n portret maken van de Koningin is eigenlijk een belachelijke onderneming. Je mag een uurtje bij haar op de thee komen. Ik was er samen met mevrouw Van Pallandt (de beeldhouw ster) die ook een opdracht had. Maar dat is geen poseren. De Koningin zit geen seconde stiL Maar ik heb twee schetsjes kunnen maken, die erg aardig zijn. Een uurtje theedrinken Is echter nog geen poseren. En als ik niemand zie, kom ik erg moeilijk op gang. Op dit portret heb ik heel erg mijn best gedaan. Ik vind dan ook dat ze het helemaal is. Ik vind het zelfs beter dan het grote statieportret dat ik van haar heb ge maakt voor het gouvernementsgebouw in Curacao. Ais ik het zelf een echt slecht schilderij had gevonden, dan had ik waarschijnlijk de opdracht zelfs teruggegeven, aldus de heer Verwey. De heer Verwey staat juist aan de vooravond van een grote tentoonstelling van eigen werk in het Centraal Mu seum te Utrecht. Daar zal men van vrij dag af honderdzestig van zijn doeken aanschouwen. Deze Verwey-expositie valt samen met het verschijnen van een boekje over hem, in opdracht van het ministerie van O., K. en W. geschreven door dr. C. Jaffe. zal leiden tot toeneming van werkloos' heid zal voor een groot deel afhangen van de vraag of onze exportpositie tegen de komende kostenontwikkeling bestand zal blijken te zijn." De lichte ontspanning, die zich in de loop van 1962 op de arbeidsmarkt ont wikkelde, heeft zich in 1963 niet door gezet. Nadat de werkloosheid in januari en februari 1963 onder invloed van de strenge winter vrij hoog was opgelopen, zette daarna een daling in, waarbij al spoedig de ontspanning in het voorgaan de jaar ongedaan werd gemaakt. Aan het einae van 1963 was de werkloosheid lager sn de openstaande waag naar ar-i beidskrachten hoger dan ooit tevoren. Het is merkwaardig, dat de Rotter damse arbeidsmarkt thans eenzelfde verloop toont als in dezelfde maand van verleden jaar: een geringe toeneming van het aanbod, die waarschijnlijk zeer tijdelijk is. Er is geen enkele aanwijzing, dat deze toeneming iets te maken zou hebben met een wijziging in de algehele economische toestand omet spanningen. Net als verleden jaar is er een klein restant van de jongeren, die van de zomer de scholen hebben verlaten en net als verleden jaar is er doordat een aantal leerlingen de inrichtingen, voor buitengewoon onderwijs heeft verlaten ook een toeneming van het aanbod van minder validen. Over het algemeen ls de maand augustus een goede graadmeter: als het bedrijfsleven zich aarzelend betoont ten opzichte van de jeugd, die de scholen verlaat, is er Iets mis. Daarvan is nog steeds niets te merken. Moeilijkheden zijn er te constateren voor wat betreft een aantal Rotterdamse horecabedrijven. Die zijn sterk afhanke lijk van de seizoenen en ook van de mate waarin de stad overhoop ligt. Een poging van Reinstahl Nordsee- werke te Emden en Hamburg om hier vaklieden te werven had te Rotterdam weinig succes, ondanks geboden hoge lonen: In Amsterdam heeft deze scheeps werf meer resultaat geboekt. Interessant is. dat het aantal Spaanse arbeiders in Rotterdam gestadig toe neemt en dat het zich verspreidt over steeds meer bedrijven. Er wonen thans in de Maasstad 2500 Spanjaarden, waar van er 500 buiten Rotterdam werken. Het aantal, dat wekelijks te Rotterdam komt. is moeilijk te schatten: Rotterdam is centrum voor opvang en doorvoer voor alle Spanjaarden die in Nederland komen werken. Voorts blijven vele Spanjaarden na het aflopen van hun contracttijd in Nederland hangen. Van hen komen er óók velen in Rotterdam werken, waar zij met open armen worden ontvangen. Zo is niet lang geleden een aantal Enschedese Spanjaar den het Rotterdamse arbeidspotentieel komen versterken. ROTTERDAM. De rechtbank in Rotterdam heeft vanmorgen het J8-jarI- ge kantoormeisje Lenie L. uit Gouda, wegens verduistering en valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd, veroor deeld tot een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden. De officier van justitie, mr. W. A, Baron van der Feltz, had 14 dagen geleden tegen haar een gevangenisstraf van één jaar en negen maanden gevorderd. Lenie L, verduisterde in de afgelopen jaren een bedrag van 40.000 ten na dele van haar werkgever, de Goudse pot- terij „De Anjer", door te knoeien met de loonstaten die zij wekelijks moest op maken. Het grootste gedeelte van het geld zeker 25.000 gulden verdween i de zakken van de 21-jarige H. Ph. B., zoon van een van de directeuren van de potterij. Hij had Lenie tot het plegen van de verduisteringen aangezet, zo bleek 14 dagen geleden ter 2itting. De directeurszoon had aanzienlijke schulden gekweekt en zag geen kans de ze op eerlijke wijze af te lossen. Een verloving met Lenie gaf hem de mo gelijkheid het meisje, dat door haar werk veel met geld te maken had, min of meer te dwingen voor de nodige fi nanciën te zorgen. De rechtbank veroordeelde B. wegens heling tot een gevangenisstraf van een jaar «n zes maanden. De officier van justitie had een jaar en 0 maanden te gen hem geëist. TJET TOEPASSEN op het bezit van de woningbouwverenigingen van de sedert november verleden jaar te Botterdam geldende woningdistribu tieregeling, volgens welke van elke drie beschikbare woningen in de huur- klasse van 40 tot 75 per maand er één ter beschikking moet worden gesteld van de dienst van volkshuis vesting, ontmoette sterke tegenstand van het bestuur der Federatie van Rotterdamse Woningbouwcorpora ties. Over deze tegenstand spreken B. en W. in de beleidsnota betreffende de gemeentebegroting-1965 hun ver wondering uit, want in alle steden met woningnood bestaan soortgelijke bepalingen ten aanzien van de bezet ting van woningwetwoningen. Op de ze algemene gedragslijn vormt Rot terdam nog steeds een uitzondering. In overeenstemming met het advies van de raadscommissie voor openbare werken hebben B. en W. de voor het huisvestingsbeleid verantwoordelijke wethouder echter gemachtigd de WO' (Van onze Leidse redactie) De dekenproduktie van de N.V. Zaal berg, N.V. van Beurden en Moll te Tilburg en Van Wijk Co. N.V. zal worden geconcentreerd op Cronesteyn aan de Kanaalweg te Leiden. Zoals wij zaterdag reeds konden melden was het streven van de N.V. Zaalberg bij de overname van de N.V. Van Beurden en Moll te Tilburg, reeds gericht op con centratie van de dekenproduktie. Dit zal dus gebeuren in het complex waar voorheen de wollen dekens van Van Wijk Heringa N.V. werden vervaar digd. Een en ander zal inhouden dat de produktie van dekens door N.V. Zaal berg in de fabriek aan de Vestestraat te Leiden zal worden stopgezet. Een deel van het personeel van deze fabriek zal worden overgeheveld naar Crone steyn, Een ander deel, over het aantal personeelsleden kon nog geen nadere mededeling worden verkregen, zal moe ten afvloeien, Hierover zijn nog besprekingen gaan de met de vakbonden. FJE N.V. Reclame Exploitatie Maat- -*-* schappij (REM) heeft aan de le den van de Staten-Generaal uitstel gevraagd van wat wordt genoemd anti-Rem-wet. De gedelegeerd com missaris van de REM, mr. Tl. Mind' e op schrijft de kamerleden, dat aan het ontwerp en de behandeling zeer ern stige bezwaren kleven wat de wets vorming, de rechtszekerheid en rechts gelijkheid betreft. Volgen® de REM is op het ogenblik geen sprake van een gewijzigd wets ontwerp, maar van een nieuw wets ontwerp. Dit ontwerp had dan eerst de Raad van State moeten passeren. De spoed, waarmee het ontwerp is ingediend vindt mr. Minderop in strijd met de voor de wetgever vereiste zorg vuldigheid. De minister trok voor de memorie van antwoord twee maanden uit. Maar gunt de Tweede Kamer slechts drie weken voor de behandeling begint. Andere beweringen van de REM zijn, dat het wetsontwerp Indruist tegen het rechtsgevoel van het Nederlandse volk; dat de jurisdictie over het eiland toe behoort aan de staat, waar de buiten landse onderneming is gevestigd (er is dus geen sprake van een rechtsvacuüm) en dat het betoog van de minister van justitie, dat hij een discriminerend ver schil moet maken tussen het optreden tegen 'het t.v,-platform en tegen het radio-schip Veronica uitermate zwak is. In zijn uitvoerig betoog schrijft mr. Minderop dat het ontwerp een gelegen- heidswetie is. Hij zegt verder, dat de REM de omroepverenigingen geen strobreed in de weg wil leggen. Overi gens geeft hij in zijn stuk felle kritiek, hoewel van anderen afkomstig, op de omroepverenigingen door. B(j de voorwaarden, waaraan men zich zou willen onderwerpen noemt de REM een tijdelijke bestemmingsbelas ting op de inkomsten van uit televisie- en radioreclame. Deze belasting zou ten goede moeten komen aan de Nederland se dagbladpers. Zij zou deze onder haar leden kunnen verdelen volgens een be paalde sleutel naar gelang van de te ruggang In de advertentie-inkomsten voorzover deze niet is te wijten aan het teruglopen van het aantal abonnees. Bij z-ijn -brief heeft tnr. Minderop het advies over het wetsontwerp gevoegd van prof. Henri Rolin uit Brussel, lid van het Permanente Hof van Arbitrage. De splinterpartij van de vrije burgers staat achter de REM van Verolme. Dit heeft vanmorgen de heer E. D. C. van Drenthem Soesman, lid van het hoofd bestuur van de partij verklaard tijdens een bijeenkomst in Den Haag. Op grond van het NTPO-onderzoek, zei deze woordvoerder vanmorgen, dat het be staan van de REM gerechtvaardigd wordte door een ongeschreven wet. Het standpunt van de splinterpartij volgt uit de statuten, waarin o.a. staat, dat de Vrije burgers streven naar herstel en ontwikkeling van de persoon lijke waarde van de mens onder -on voorwaardelijk afwijzing van het diri gisme, corporatieve pbo-dwangliChamen, ambtelijke experimenten en krachtige bestrijding van de staatsalanacht. Een door de 32-jarige A. A. den H. uit Dordt bestuurde auto ls in de af gelopen nacht om kwart voor twee in een sloot langs rijksweg 16 terecht ge komen. De bestuurder, die door de slaap was overmand, moet met een hoge snelheid hebben gereden, want de auto reed in de sloot nog ongeveer 35 meter door. Het gehele voorfront van de auto werd ontzet. ningdistrlbutieregeling toe te passen op het bezit van de. woningbouwcorporaties 1 met inachtneming van een aantal bij- zondere richtlijnen. Zo zal er genoegen worden, genomen met de melding van die woning, die na opschuiving in het eigen bezit van een woningbouwcorporatie beschikbaar wordt gesteld. Op deze wijze kan de desbetreffende woningbouwcorporatie be vorderen dat de woning, die naar haar oordeel het meest daarvoor in aanmer king komt onder de distributieregeling valt. Maar het spreekt, aldus B. en W„ vanzelf, dat van deze concessie slechts dan gebruik zal kunnen worden gemaakt indien deze opschuiving tevoren reeds is voorbereid. Van de zijde van B. en W. bestaat de bereidheid tot overleg met die woning bouwverenigingen, die een deel van haar bezit ter beschikking van de dienst van volkshuisvesting willen stellen als „afkoop" van de uit de distributiere geling voortvloeiende verplichtingen. Desgewenst kan bij dit overleg ook wor den gesproken over het in eigendom overdragen van dit gedeelte aan de ge meente. Aan het einde van elk half jaar, te re kenen van de datum van Invoering, zullen B. en W. met de federatie over de gang van zaken overleg plegen aan de band van een door de directie van volks huisvesting uit te brengen rapport. Daarbij zal de vraag aan de orde wor den gesteld of, en zo ja in welke mate, de verplichting om in de woningen die niet onder de distributieregeling val len houders van urgente huurmachtigin- gen op te nemen vatbaar is voor wijzi ging. Teneinde minder gewenste plaatsing zo veel mogelijk te voorkomen zal de dienst van volkshuisvesting niet overgaan tot plaatsing krachtens de distributierege ling zonder dat over het betrokken ge zin een sociaal rapport is uitgebracht. Dat een duivenhouder niet altijd een dierenvriend behoeft te zijn bewees een bewoner van de Oudaenstraat te Rotter dam, Hij had drie jonge duiven afge maakt en dacht dat ze dood waren. Eén ervan deponeerde hij in een vuilnisvat dat op het trottoir in de Laanzichtstraat stond. De eigenaar van het vuilnisvat vond de vier weken oude duif en con- stateerde dat de vogel nog leefde. Het dier werd toevertrouwd aan de goede zorgen van de vogelklas van „meester" Schot aan de Leede. Tegen de dierenkweller werd Droces-verbaal ODgemaakh Hoewel het aceent by de meeste TTtrechtse studentenverenigingen tegen woordig ligt op kennismaking en infor matie, zijn toch enkele ontgroenings- jncidenten aan het licht gekomen. Een studente, die een groen op handen en voeten op de grond liet zitten (als een sfinx) en een mannelijke student, die een 'aantal groenen op de grond liet liggen met daar boven op nog enkele novieten, zijn door de Utrechtse stu dentenvereniging Unitas geschorst. Heide incidenten worden niet gezien als een exces, maar aangezien Unitas de ontgroening aan strenge regels heeft gebonden heeft de novitaatscommissie gemeend met een strafmaatregel toch paal en pedk te moeten stellen, aan elke overschrijding van de grens der principes. In onderzoek is voorts nog het gedrag van twee tweedejaarsstudenten uit Utrecht, die op straat een 17-jarige noviet zouden hebben aangehouden en hebben meegenomen naar een huur kamer van een van de studenten, waar ze de jongen vier borrels te drinken zouden hebben gegeven. Min of meer beschonken zouden de twee studenten het groen daarna hebben afgeleverd bij de sociëteit van Unitas. Er zou op de knaap vrijwel geen pressie zijn uitge oefend. In de Utrechtse studenten wereld is men van deze incidenten ernstig geschrokken. In de nacht van zondag op maandag ls uit de juwelierszaak „De Goudbeurs" aaft het Damrak te Amsterdam voor een bedrag van ƒ50.000 aan sieraden (armbanden, horloges, broches) ge stolen. De dader te) klom (men) langs het stalen beveiligingshek, dat voor de etalageruit is aangebracht, omhoog en sloeg (en) een ruit in boven een daar bevestigd zonnescherm. Op deze wijze kon(den> de inbreker(s) over de eta lagekast naar binnen klimmen. In de «aak, die eigendom is van mevrouw Puymbroëck, bevindt zich geen alarm installatie. Evenals voorgaand» jaren is ook deze expositie weer aangekondigd als de grootste show, die er coit heeft plaats gevonden. Veertig verschillende vliegtui gen, waaronder zes nieuwe, nullen er te zien zijn. De voornaamste zijn het straal- passagiersvliegtuig de One-Eteven en het viermotorige transportvliegtuig de Bel fast Voorts naar men hoopt de TSR-2, een verkenning?- en aanvalsvliegtüig waarvan de Britten veel verwachten. De laatste maanden heeft men echter nogal wat tegenslag ondervonden en tot op dit moment is het nog niet zeker of dit nieuwe paradepaardje aan het geheel zal deelnemen. Men heeft in ieder geval al wel bekendgemaakt dat het toestel niet op de grond geëxposeerd zal wor den. De machine zal daarom enkele ke ren overvliegen vanaf het testcentrum Boseombe Down, waar het ook naar zal terugkeren. Hoe groots deze expositie ook aange kondigd mag zijn, reeds voor de show hebben de Britten diverse dompers te verwerken gekregen, die uiteindelijk re- sulteren in een vermindering van de ex port Be laatste exportcijfers die bekend 2iin over de maand juli bewijzen dat in vergelijking tot het voorgaande eerste half jaar een exportteruggang is te con stateren van ruim 11 miljoen. Mede met het oog op de naderende ver kiezingen in Engeland roert men in de luchtvaartwereld dan ook danig zijn staartje. De buitenwacht heeft dat kun nen merken, toen de BOAC bekendmaak te dat zij de dertig door haar bestelde Super VC 10 straalverkeersvliegtuigen liever niet wilde afnemen. Daarvoor had men echter al in Amerika verschillende belangrijke orders geplaatst voor de luchtstrijdkrachten, terwijl men in Frank rijk binnen afzienbare tijd ook een Brit se order hoopt te ontvangen. Desondanks zouden wö niet graag wil len beweren, dat de Britten niet veel presteren op het gebied van de lucht vaart Integendeel zelfs, want op ver schillend gebied hebben zQ zelfs de lei ding genomen. Zoals bij de ontwikkeling van de luchtkussenvaartuigen, waarvan er twee op Farnborough te zien zullen zlfn Als w(j de na-oorlogse ontwikkeling bekijken komen we tot de conclusie dat zii de eerste bruikbare straaljager ge bouwd hebben, die op zfln beurt weer werd opgevolgd door 's werelds eerste straalpassagtenmachine. Ergo leven de Britse luchtvaartmensen tussen hoop en vrees. "Want ondanks de verschillende dompers die zij dit jaar al te verwerken hebben gekregen, is er toch ook nog hoop voor hen. Zo wordt er thans hard gewerkt aan een opvolger van de Viscount, in de vorm van de One- Eleven. Dit is Engelands hoop en glorie op het gebied van de civiele luchtvaart De Viscount is een bijzonder succesrijk vliegtuig gebieken, in totaal werden er ruim 430 gebouwd voor 150 verschillende maatschappijen (w.o. de K.L.M.). Ter vervanging van dit vliegtuig heeft de zelfde fabriek nu een driemotorig straal- verkeersvliegtuig ontworpen. Bijzonder opvallend bij de One-Eleven is, dat van de 65 tot nog toe bestelde machines er 45 voor Amerikaanse maatschappijen zijn. De Amerikaanse tegenhanger zal volgend voorjaar voor het eerst in de lucht komen en na de ingebruikneming altijd nog zo'n twee jaar later zijn dan zijn Britse concurrent Huwelijksmoeilijkheden hadden in de vroege ochtend van de le mei de 34- jarlge Schiedamse koperslager A. B. na het drinken van vele glazen bier doen besluiten de benedenverdieping van zijn woning aan de Kreupelstraat in brand te steken. Hij goot benzine over een vloerkleed en hield er vervolgens zijn gasaansteker bij. Voor deze brandstichting eiste de of ficier van justitie aan de Rotterdamse rechtbank vanmorgen tien maanden ge vangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar. Hij zei rekening te houden met het over verdachte uitge brachte gunstige rapport, maar merkte op dat onder ongunstiger omstandighe den de gevolgen van deze brand veel ernstiger zouden zijn geweest. Verdachte is inmiddels van zijn vrouw gescheiden. Uitspraak op 22 september. Een tweede belangrijke inkomstenbron is de export van vliegtuigmotoren en de licentiebouw daarvan. Sedert de oorlog verdiende men op dit gebied al voor zo'n slordige 500 miljoen. Tot de gebrui kers van Britse vliegtuigmotoren behoort ook Fokker, die voor de Friendship Dart en voor de Fellowship Spey-motoren zal gaan gebruiken. Vooral op het gebied van de motorontwiickeling hebben de Britten zich ware pikeurs getoond, die heus niet onder hoeven te doen voor hun vliegtuigen producerende collega's met hun 55-jarige ervaring. Gedurende de tweede wereldoorlog bijv. bouwde Rolls-Royce meer dan 150.000 Merlin-mo- toren, een formidabel aantal dat nog nimmer in de historie van de luchtvaart is herhaald. Bekende namen uit deze periode zijn de Hurricane- en Spitfire- jagers en niet te vergeten de Lancaster bommenwerpers. Verder zal men op het tentoonstelling», terrein ook nog elf ondernemingen kun nen aantreffen die zich bezighouden met de ontwikkeling van gelelde wapenen en radarstelsels, zodat al met al de ge hele lucht- en mimtevasrtwereld verte genwoordigd zal zijn. Maandagmiddag is in ruim drie van het Amerikaanse schip Flying Spray, dat aaa de Lloydkade in Rotterdam ligt de dertigjarige havenarbeider V. Viani uit de Nieuwe Hilbersstraat 13 te Dordrecht gewond geraakt. Met een elektrische kraan werd een hijs kartonnen dozen opgedraaid. Met deze hijs werd ook een losse plank, die klem zat tussen de strop van de hijs, opgehesen. Op tien meter hoogte raakte de plank I03 van de hijs en viel in het ruim, waar juist de heer Viam liep. Hii kreeg de plank tegen het voorhoofd. Hij is met een wond aan het hoofd naar het Havenziekenhuis gébracht. Ook zal de dienst van volkshuisves ting zich nader beraden over de vraag of aan de urgente huurmachtigingen van degenen die een redelijke woning hebben geweigerd het begrip „urgent" moet v/orden ontnomen. Te Rotterdam zijn thans elfduizend urgente huurmachtigingen in omloop. Teneinde een beter inzicht te krijgen in de aard van de woningnood bij de houders van deze machtigingen zijn zij BUen aangeschreven met het verzoek nadere gegevens te verstrekken en hun woonwensen kenbaar te maken. Van deze elfduizend formulieren zijn er ongeveer achtduizend terug ontvan gen. B. en W. menen, dat reeds daaruit is gebleken dat velen, die over een ur gente huurmachtiging beschikken in fei te niet meer als urgent-woningbehoevend kunnen worden aangemerkt. Ten slotte vermelden B.en W. nog enkele cijfers: In 1950 waren er te Rotterdam vijfduizend huurmachtigin gen in omloop en het aantal samen woningen bedroeg 29.000. Het aantal samenwoningen daalde tot 14.000 in 1964, het aantal huurmachtigingen steeg tot 19.000 waarvan 11.000 urgent. Er is dus een duidelijke verschuiving van kwantitatieve naar kwalitatieve woningbehoefte. In 1938 waren er te Rotterdam (Van een onzer verslaggevers) Het was vanmorgen gezellig druk op da terreinen van het gemeentelijk sport complex Varkcncord In Rotterdam Zuid waar voor de vijfde maai de sportdag werd gehouden voor leerlingen van de L. W. Hüdernisschool en F. Hogewind- school, voor slechthorende en spraakge- brekkige kinderen, en voor leerlingen van het Rudolf Mees Institnut waar dove kinderen hun onderwijs ontvan gen. Weer was het de sportclub Amman die onder actieve leiding van de heer Van Galen had gezorgd dat alles tot in de puntjes was geregeld. De ruim 200 kinderen konden de hele dag hun hart ophalen aan voetbal, slagbal en atletiek. Zil deden het met veel animo want uit eindelijk waren er bekers te verdienen voor de lagere school en voor de ULO school. Het totale aantal punten, be haald door de leerlingen op de verschil lende onderdelen, was hiervoor doorslag gevend. De kinderen werden tijdens de mid dagpauze verrast met een consumptie die uitgedeeld kon worden dankzij het Instrumentenfonds, welk fonds het ook mogelijk maaktdat deze sportdag ge houden kan worden omdat men an- dersd e huur van de terreinen ook niet kan betalen Nadat de sportdag beëindigd was ont ving ieder kind nog een fraai oorkonde waarop was vermeld «Jat hii aan de Van een truck met oplegger zün maandagmiddag in de Brielselaan te Rotterdam een drietal kisten gevallen. Een van deze kisten, waarin voor een gewicht van 2000 kg aan auto-onderde len was opgeborgen, viel op een gepar keerde auto, die aan de achterzijde ern stig werd beschadigd. Met behulp van een takelwagen werden de kisten van de straat verwijderd. veertigduizend mutaties per jaar op een totaal van 160.000 woningen, dus één op vier. Thans zijn er 20.000 mu taties per jaar op 220.000 woningen, dus één op elf. B. en W. menen, dat gedurende het eerste jaar ongeveer vijfhonderd „moeilijke gevallen" op grond van de nieuwe distributieregeling zullen kunnen worden geholpen. Korteweg begon zijn concert met twee Spaanse composities een korte „Pas- calles" van de barokmeester Juaa Ca banilles en een prachtig „Magnificat1 bestaande uit 7 versetten van de blinde Antonio de Cabezon. die een eeuw eer der leefde (eerste helft 16e eeuw). Beide werken genoten genuanceerde vertolkin gen, waarbij de Cabezon's werk fraai werd opgebouwd naar het slot toe. Johann Sebastian Bach was vertegen woordigd met Preludium en Fuga la C- groot (BWV 547, 2e Petersband no. 7). Het rustig-wlegende karakter van het voorspel kwam goed tot uiting en stem voering in de Fuga was bijzonder dui delijk. De groep oudere werken werd hierna afgesloten met een lichte en doorzichtige weergave van het driedeli ge Concerto no. 3 del Sigr. Meck van Johann Gottfried Walther. De moderne groep werd geopend met een tiental een fraaie keuze uit de „Dertig Inventionen" van onze landge noot Herman Strategier: stuk voor stuk knappe werkjes, met soms zeer fraaie melodieën en verrassende harmonieën. Bijzonder mooi waren wel de nummers 7 (een dartel stukje met a.h,w. 2 fluiten en fagotbegelelding), 8 (fanfare-achtig), 12 (een Schitterend trio), de „Frans" aandoende 13 en de feestelijk getinte 17. De vertolkingen stonden op hoog ni veau. De Hinnerk, die met koper was geladen voer tussen de RoncaUi ende Damco 136 door naar Pakhuismeesteren. Door een manoeuvre van de RoncaUi kwam dit schip dwars voor de Hinnerk, te liggen. De Duitse coaster trachtte door bakboord-roer te geven en volle kracht achteruit te draaien een aanva ring te voorkomen. Door het trekken van de schroef liep het schip stuurboord uit en voer met de voorsteven in de stuurboordzijde van de Damco 133 ter hoogte van ruim vijf. De Hinnerk kreeg aan de voorsteven een deuk van ongeveer 35 cm middel lijn. Van de Damco 136 werd het be stek ongeveer gelijk met de waterlijn over een lengte van 1.25 meter tien ccentimeter naar binnen gedrukt. Het binnendringende water bracht schade aan de lading. Nadat eerst een pompboot assistentie had verleend, is de Damco 136 naar de plaats van bestemming gesleept. Hei schip fa zover gelicht tot de averij bo ven de waterspiegel kwam. Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken. Van Hans Friedrich Micheelsen speel de Korteweg een drietal koralen: het rustig vloeiende „Ach bleib' mit Deiner Gnade", het uitbundige „Lobe den Her ren" en het eigenaardig zangerige „Nun ruhen alle Waider". Vooral dit laatste werd fijnzinnig gespeeld. Het concert werd hierna besloten met een belangwekkende compositie van Siegfried Reda leerling van Pepping en Distier: het uit drie delen bestaande Orgeikonzert no. I, geschreven in 1947. Het eerste deel is zeer afwisselend op de wijze van een „Concerto grosso", het tweede deel is een stemmig „Siciliano" met een mooi verstild slot, en het laat ste deel is een Ciacona, bestaande uit 20 varianten boven een gelijkblijvende bas. Dor organist, die een warm p!«ïdooi voor dit opus hield, zal de reeks be spelingen dit seizoen besluiten op 4 ok tober. Deze week zal Henk Korteweg een tournee door Zwitserland maken. HIJ zal daar concerteren in de Oud-Ka tholieke kerken van Grenchen, Olsen, Bazel en Bern. Op het programma staan werken van Bach, Walther, Mi cheelsen en de Nederlanders Swee» Hack, Monnikendam en Andrlessen. P. Veenstra t De advocaat-fiscaal van het Hoog Gerechtshof in Den Haag, mr. D. 3. van pilse, heeft vandaag een straf van twee ja?' gevangenisstraf onder aftrek van vf«» rrest met ontslag uil de militaire diëtist en zonder ontzetting uit de be voegdheid bij de gewapende macht te dienen geëist tegen de 21-jarige vlieg- tnigmaker-ptektromontenr eerate klas Theo van E. Van E. deserteerde op 7 maart van dit jaar met een Grumman S-2a Tracker, sen onderzeeboot bestrijd inEsvllegluig, het viiegkampschip Karei Doorman van het eiland Malta naar Lyfc'.ë De eis houdt in een verdubbeling van de straf die hem op 3 juli door de krljgsrasd voor de zeemacht was opgelegd on waar tegen de fiscaal in beroep was gegaan. Mr. Van Gilse achtte d:t vonnis te zachtzinnig gezien de geslepen manier waarop verdachte zich aan zi1n militaire verplichtingen heeft trachten te ont trekken en de grote schade die hij met zijn daad de Koninklijke Marine heeft toegebracht Ook kon hij het niet als een sportieve prestatiie zien, dat Van E. er alleen met een vliegtuig vandoor ging, dat normaal een bemanning van vier personen vereist. Bij deze uitzonderlijke desertie paste volgens hem ook een uit zonderlijke straf Rotterdam zal een „Internationaal Kwaliteitscentrum" krijgen. Dit Is be* sloten door het bestuur van de Europese organisatie voor Kwaliteitsbeheersing, dat in Baden Baden heeft vergaderd on der voorzitterschap van onze landgenoot ir. J, van Ettmger. Het is de bedoeling dat het centrum gevestigd zal worden in het gebouwencomplex van het Rotter damse Bouwcentrum. Grote en kleine bedrijven uit binnen- en buitenland zui len in het centrum tonen wat bereikt i» met toepassing van modern» methoden van wetenschappelijke kwaliteHebeheef- sing. Er zal aan de gehele Industrie, de landbouw en de dlenstaeetoz aandacht worden besteed. L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2