I ,,v«' wii HHuuimuiia 1 Antwoord B. en W. vragen verhoging zaalhuur ROTTERDAM diverse flinke bezorgers AGENDA Gem.werken nam veel werk onder handen Animo bij Duitse wervc te werken nog gering GORZEN NOG OMRINGD DOOR BOMEN Specificering van nieuwe tarieven Niet hoven gemiddelde m Uit jaarverslag 1963 Buitenlanders allerwegen gewild Belgische kunst Zaak in EEG-verband oplossen Toen grienden nog liet grensgebied bepaalden (6) EXPOSITIE ttWafSZ» Per iaai' boekwerkje voor burgemeester J. C. Asehbff DE ROTTERDAMMER Pagina 3 ONDER DE AUSPICIËN VAN DE NOORSE JAARBEURS en de EXPORTRAAD VAN NOORWEGEN B. en W. van Schiedam hebben Jr. C. Boerman (soe.) geantwoord op de vragen die hij gesteld heeft naar aanleiding van de verhoging van de huur van de gymnastiekza len. Dit raadslid stelde bij brief van 24 augustus j.l. de volgende vragen: (Van een onzer verslaggevers) Nieuwe a— MN STEENSmjAJ IEDEREEN Schiedam Vandaag morgen ONBEKEND INVLOED Uit 1933 "TaNof lof Van °ngeveer 60°- Eenerzijds rekening houdende met de inkomstenvenrweerdering, die de verenigingen sedert 1933 redelijkerwijze hebben kunnen verkrijgen, en anderzijds lettende op de in 38 willekeurig gekozen andere gemeenten geldende tarier ven, is besloten tot vaststelling van de in het antwoord op vraag 2 aangegeven tarieven, waarvan zeker niet gezegd kan worden, dat deze boven het landelijk gemid delde liggen. helpen direct tegen brandend maagzuur Ophogingen HE OVERZICHTSFOTO, een L' panorama van Schiedam- Zuid voor de dertiger jaren, is helaas niet al te scherp van tekening. Daardoor ziet men mogelijk niet goed dat de Gorzen nog niet zo lang geleden volkomen omringd waren door bomen. Billijk In verband met het officiële bezoek op vrijdag 11 september is ons bedrijf „a 4 unr gesloten. 1. Is het juist dat de huren die ver enigingen moeten betalen voor het ze- bruik van gymnastieklokalen per 1 ok tober a.s, in belangrijke mate zijn ver hoogd? 2. Zo ja, kan het college gespecifi ceerd meedelen hoeveel de oude en de nieuwe tarieven (hebben) bedragen? 3. Wil het college voorts de omvang ran de verhoging nader motiveren? B. en vV. delen naar aanleiding van deze vragen mee: Vraag 1 kan in bevestigende zin wor den beantwoord. Vraag 2: a. '20 per wekelijks gebmiksuur P?r Jaar (ongeveer 0.40 per uur) dij uitgüte aan gymnastiekvereniging gen. aangesloten bij een landelijk er kende organisatie, voor het geven van gymnastiekonderwijs; n d. 150 per wekelijks gebruiksuur aHr Per.2aar (ongeveer 0,75 per uur) bij uitgifte aan voetbal-, hockey- korf bal-, atWetiek- en handbalverenigin gen (mdoortraimng) en zogenaamde ontspanningsverenigingen, alsmede aan krachtsport, jiu jitsu-, scherm en boksverenigingen; „„C' C Per wetcel')ks gebruiksuur per jaar 'ongeveer ƒ1 per uur) bii m' h iaan 'ofeltennis-, badminton- voUeybal- en dergelijke verenigingen d. f loO per wekelijks gebruiksuur (ongeveer ƒ3 per uur) bij'uitgifte aan personen, die als privaat persoon aan particulieren of groepen van particu lieren les geven. Voor het gymnastieklokaal aan de St Anna Zusterstraat bedraagt het tarief resp. 15. 30. 40 en 120 per weke- J gebruiksuur per jaar, naar de hier- derscheidingf' b' c en d Scmaakte on- Voor het gebruik van de lokalen uit- lï erlClEJ hei w"'terseizoen be draagt de vergoeding voor de onder a genoemde groepen gebruikers 5 per vergoeding met 50 pet verhoogd Voor het gebruik van lokalen ten be ll™',!;,,;?11, Jzedige personen, leden van gymnastiekverenigingen, niet ouder dan 13Jaj?n. .geldt, mits dat gebruik ge schiedt voor 7 uur in de namiddag, een uniform tarief van 12,50 per wekelijks per uur)SUUr Per 3aar 0 25 Met ingang van 1 oktober 1964 zijn ,fieVrStiX van gemeentelijke gymnastieklokalen nieuwe tarieven vastgesteld. Hierbij zijn voor het bepalen van het door de verenigingen te betalen ta- ner de gymnastieklokalen verdeeld in vier categorieën, te weten: Categorie A. gymnastieklokalen ge bouwd na 1960. nl. Thomas a Kempis- straat, Piersonstraat, Van Hogendorp- straat en Van der Leeuwlaan; categorie B. gymnastieklokalen ge bouwd m de jaren 19451955, nl. Dr. Kuyperlaan en Thorbeckesingel; Categorie C. gymnastieklokalen ge bouwd voor 1945, nL Oude Kerkhof, brans Halsplein, Anthonie Muysstraat en Edisonplein: Categorie D de zeer verouderde gymnastieklokalen aan de Broersvest en St. Anna Zusterstraat. Voor het gebruik van gemeentelijke gymnastieklokalen is een vergoeding verschuldigd per wekelijks gebruiks uur per jaar van: 120 voor categorie A (ongeveer 2.40 per uur); 96 voor categorie B, {ongeveer 1.95 per uur); i2 voor categorie C, (ongeveer 1.45 per uur); 48 voor categorie D. (on geveer f 0,96 per uur). Voor het gebruik van gemeentelijke' gymnastieklokalen ten behoeve van jeugdige personen, niet ouder dan 13 Ja.a,r- js> mu'? dat gebruik geschiedt voor 7 uur in de namiddag, een ver goeding verschuldigd per wekelijks ge- bruiksuur per jaar van 60 voor cate gorie A, (rond 1.20 per uur)48 voor categorie B, (rond 0.96 per uur) 36 voor categorie C, (rond 0.72 per V«.' -2- voor. .categorie D (rond 0.48 per .uur). „,Voor Ket' gebruik van gemeentelijke gymnastieklokalen door gesloten én/of met bij landelijk erkende bonden aan gesloten verenigingen en door personen, cue als privaat persoon aan particulie ren of groepen van particulieren les ge- ven, is een vergoeding verschuldigd P" wekelijks gebruiksuur per jaar van; I 180 voor categorie A_ 3.60 per uur); ƒ144 voor categorie B, (ƒ2.90 per uur)108 voor categorie C 2.20 per uur); 72 voor categorie D, (f 1.45 per uur). Vraag 3: Na 1360 zijn gebouwd de gymnastiek lokalen: Thomas a Kempisstraat, Pier sonstraat, Van Hogendorpstraat en Van der Leeuwlaan. Deze nieuwe lokalen zijn zodanig geoutilleerd, dat zij voldoen aan alle eisen, die daaraan heden ten dage mogen worden gesteld. Bij de ingebruikneming van deze lo kalen was nog geen tarief vastgesteld, dat In overeenstemming was met de hoge kosten van bouw, outillage en on derhoud van deze moderne lokalen. Derhalve werd het oude tarief berekend, waarbij aan dc verenigingen, die van deze nieuwe lokalen gebruik zijn gaan maken, tevoren is medegedeeld, dat de tarieven aanmerkelijk zouden worden verhoogd. w'j vragen voor SCHIEDAM: BE liand (jet adres is w estmolenstraat 2 zond ons een boekwerkje over de jenever. (Ve heb- !:et drukwerk als een kostbare rehquie bij onze boekenschat gevoegd. Literatuur over Schiedam, over Schie dams industrieën, hebben wij in de '<>op der jaren leren verzamelen, zoals ml onze reeksen artikelen over deze stad wel heeft mogen hlijken. Jaren arbeid kennis nemen van vele ronnen gaat uiteraard niemand in •Ie koude kleren zitten. Na zo'n negen- hen jaar journalistiek geschrijf over vChiedam beklijft er wel wat, In porte- tcuiüe (zoals men dat noemt) ligt dan steeds het openluchtspel voor j'ATlI over het Seliiedantse gedistil leerd, getiteld „De kruik te water", te spelen in en om Koopmansbeurs o( i-ver nog te spelen ophet grasveld achter de Crote Kerk, waarbij de achterzyde van de kerk zal dienen als natuurlijk decor. j^EVRIENDE hand schonk ons de literatuur over het Schicdamse Produkt als afscheidsgeschenk. Het ^Arcade: Natuurgenot In Huis, lezing, mK", Wibautpiein. chr, gymver D0K> 3; Bejaardensociëteit JcSd" Belangen: Werkende "cugd, contactavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Sehie- fel Ba,rld.aelle' Lanse Kerkstraat 82, ia 15 b-g'S- U 5588 (toestel 52, t^1t-UUr b-S;S- 1 9 5885) alleen voor ™actie-aaugelegenheden. ,cilap: mevrouw J. v. d. Hoek- ^ogendam, J. Steenstraat 29, telefoon (alleen voor klachten, adverten- 115588)" abonnementen' b.g.g. telefoon ii;|^achtcn bezorging: Agentschap (adr. «e boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm nil c i?66' alarm brandweer 69123: «arm G.G. en GD. 29290. lij^theek: Rembrandt, Rembrandt- boekwerkje vult onze kennis ovér deze stad ongetwijfeld aan. Het keurig ver* zorgde boekje, uitgegeven bü Ad Donker ia-Rotterdam, in opdracht van het Gilde van liet Gouden Glaasje be- zingt volgens de titel „De lof der jeneever" in een gedicht van Robert Hennebo. Die lof wordt in dit hoekje opgedragen aan Keulen, Rhgnberk, Schiedam, Weesop en Amsterdam en dau ook nog aan alle moutwijn- en jeneverstokers en verkopers en kopers, groot en klein. Het is kennelijk een hoekje voor iedereen. JJET is dan ook verwonderlijk-dat Hennebo zo onbekend is gebleven. Volgens de toelichting in het boekje van dertig pagina druks is Robert Hennebo een Fries, die in 1716 huwde, kastelein werd, toneelspeler werd, daar- bij ryk werd, weer arm werd. Hij „be gaf zich aan het beunhazen", meldt de toelichting en daarmee werd lig als makelaar weer rijk. Die wonderlijke Hennebo. Hij creëerde geen meester werk, dat is waar, zijn rijmen zijn meer begeesterd door de jenever, dan door de artistieke schoonheid. TOCH, die Hennebo doet ons Schiedammers wel wat. Hij be. zingt niet zoveel vuur de lof van ons stedelijk produkt, hg noemt daarbij met zoveel overtuiging de weldadige invloed van de vurige vloeistof, dat elke Schiedammer ijdellijk en min zaam moet gaan glimlachen. Onze krijgsmacht kreeg de moed, lezen wij. Ziejenuwel zal nurks zeggen. Hen nebo blijft bjj het knokken. Hij con cludeert dat de Fransen „loom en flaau" werden van hun cognac, maar onze mannen bleven stoer overeind, dank zg Schiedam. Nou, moet je nog peultjes? Geen schip zonder jenever, geen ambacht zonder deze drank. Hennebo noemt het feit na feit, blad zij na bladzij ontdekt hg nieuwe on verbeterlijke invloeden van de bes en de mout. Het is een ellenlang en ongekend gekout. Echt iets om In een historisch document geboekstaafd te zien, speciaal voor Schiedammers, want nooit is er om de goede hoogte te krggen zo met stroop of zo men wil, met room naar Schiedam ge smeten. D,e„:?t 1 oktober geldende tarieven zijn m 1953 vastgesteld, waarbij voor de gymnastiekverenigingen het tarief van i om" gehandhaafd. Dat wil zeggen 0.40 per uur ('s winters 0.50) en ten behoeve van jeugdige personen, mits Sebruik geschiedt vóór 7 uur in de namiddag, een uniform tarief van 0.25 per uur„ Gelet op het loon- en prijspeü, zoals dit sedert 1933 is gestegen,., had een verhoging reeds veel eerder moeten ko- - en W. hebben deze zo lang mo gelijk uitgesteld, maar thans kan op deze voet met langer worden doorgegaan. Blijkens een aan het college ver strekt overzicht, bedragen de kosten (economische huren) verbonden aan ae exploitatie van gymnastieklokalen hij een normaal gebruik, zowel ten behoeve van het dagonverwijs als des avonds ten behoeve van sport- en gymnastiekverenigingen: 10.50 a ■L io§nr UuUr v?or gymnastieklokalen na i960 gebouwd (categorie A)5.50 per uur voor gymnastieklokalen ge- bF™d ™de iar«i 1945-1955 (catego- wli - s\ per, uur v°or gymnastieklo kalen gebouwd vóór 1945 (categorie H'1 ger uur voor de gymnastiek lokalen Broersvest en St.-Anna 2us- terstraat -(categorie D) Bovengenoemde bedragen komen dus neer, resp, voorde categorieën, A B 1 en D op een bedrag per wekelijks ge- NU de wijk „Het Lage Land" in Alexanderstad het nieuwe stads deel in de Prins Aiexanderpolder, ge vormd door Rotterdam-Oost ea Capelle aan den IJssel zo langzamerhand ge stalte heeft gekregen, concentreert Rot terdam alle krachten op de benoorden de rijksweg van Rotterdam' naar Gou- da gelegen wijk Ommoord, aldus B. en V». van Rotterdam in de beleidsnota bij de gemeentebegroting-1965. In Ommoord zal tussen 1965 en 1970 een groot deel van de Rotterdamse bouwbedrijvigheld tot uiting komen. Het eerste bouwwerk in deze wijk zal waarschijnlijk een pro- ?'Jn van zeshonderd volgens het ERA-bouwsysteem op te trékken'wonin gen in hoogbouw. Dat project is het eerste vervolgwerk op een plan van 624 ERA-systeemwoningea in „Het Lage Land", welk project ruim een maand geleden de gemeentraad passeerde. In het begm van deze zomer heeft de mi nister van volkshuisvesting en .bouwnij verheid drs. P. C. W. M. Bogaers, Röt- terdam bezocht. Voor de opzet van Om- moord had minister Bogaers grote be langstelling. Interessant is, dat Rotter dam met Capelle aan den LTssel een af spraak heeft gemaakt omtrent "de har monische opbouw van Alexanderstad: vjerzevende gedeelte komt voor reke ning van Rotterdam, drie-zevende deel voor rekening van Capelle aan den ÏJs- sel, voorzover bouw contingent en be schikbare grond zulks toelaten. Hoewel de verstandhouding tussen Rotterdam en Capelle aan den IJssel in h algemeen uitstekend is, wordt niet ontkend dat er moeilijkheden zijn, die toenemen. Deze moeilijkheden liggen op het ter- rem van de evenwichtige realisering van het contingent, van hei openbaar vervoer en van de verwezenlijking van het centrum van Alexanderstad. Ook de kwestie der woningdiffcrentiatie ligt met zo gemakkelijk als men vaak ver onderstelt, omdat Capelle in zijn op bouw over alle bouwsectoren in diffe rentiatie wil zijn gelijkgeschakeld met het Rotterdamse Kralingen-Oost. Voorts menen B. en VV. dat het finanoieel niet gemakkelijk zal zijn de totale lasten van de bouw der nieuwe stad op rede lijke basis te verdelen, nog afgezien van de omstandigheid dat de nfeuwe stad in feite niet van de grond kan komen zonder speciale hulp uit 's rijks kas. Ter gelegenheid var haar 65-jarig "be staan zal de Rozen burgsc- Harmonie „Uitspan* nmg door Inspanning"- zaterdag van iö_'7 uur een receptie houden in „De Schaiis". U D j6cep worót muzikaal omlijst door (Van een onzer verslaggevers) TAL van werkzaamheden heeft de dienst van gemeentewerken te Schie dam het. afgelopen jaar verricht, vol gens het'jaarverslag 1963. E>e voorbereiding voor de uitvoering an diverse werken werd ter hand geno men. Hiervoor kunnen met name worden ge- noémd: de verdere straataanleg en rio lering in de uitbreidingen Nieuwland er. Kethel: .de .nieuwe verbindingsweg met Vlaardingesï"tén'*zud-en van'rjksweg 20 (Hafgalaan)de nieuwe verbindings weg, met. Rotterdam langs de spoorbaan (Horvathweg)de verbetering van de Vlaardihgexdijk tussen de B.K. Laan ea de Vijfsluizenbrug; het nieuwe Stations plein. Verder de waterkerende dijk tussen de Spuisluis en de Rijnstraat; de pro fielswijziging van de Schiedamseweg tussen de Zwaluwtaan en de Dr. Sauerstraat; de aanleg van de Lin- deyerstraat. Dan aanleg van wegen. incl. riole ring in het industriegebied, ten wes ten van de Schie; de uitbreiding van het industrie-terrein aan de Wilhelmi- r.ahaven: het coördineren van de lei dingen der nutsbedrijven; de proble men rond de opheffing van de Polder vaart zijn in studie genomen. Door de verplaatsing van de woning bouw naar Groenoord worden plannen bestudeerd om te komen tot de bema ling van het te bebouwen gebied. (Van een onzer verslaggevers) DE geregistreerde mannelijke arbeids reserve in het rayon van het Ge westelijk Arbeidsbureau „Nieuwe Wa terweg-Noord is in de maand augus tus op het bijzonder lage niveau van 84 gekomen. De arbeidsmarkt heeft zich deze maand net eender bewogen als verleden jaar in augustus, maar het niveau ligt nog veel lager (toen 148). De daling in -het aantal werkloze man nen kwam hoofdzakelijk voor rekening van Schiedam, waar het cijfer -in de afgelopen maand van 77 op 56 kwam. In Vïaardingqn is dit cijfer met28 vrij wel constant gebleven, maar daar kon het- moeilijk nóg later. Het aantal open staande aanvragen verminderde in Vlaardingen van 828 tot 812 en steeg in Schiedam van 1988 tot 2090. De „vrouwencijfers" laten deze maand een tegengesteld verldop zien: In Vlaardingen steeg het aantal werk loze vrouwen van 28 tot 57 en in Schie dam van li tot 16. De2e stijging ■werd voornamelijk veroorzaakt door van school komende meisjes, die zich, zoals voor deze categorie gebruike lijk, pas bij het arbeidsbureau lie ten inschrijven na eerst een vakantie te hebben genomen. In het rayon. Maassluis, dat behalve Maassluis" ook Maasland, Rozenburg en Hoek van Holland omvat. is. het aantal werkloze mannen van 16 op 25 geko men eri daalden de openstaande aan vragen van 1515 tot 1509. Ook hier werd de stijging ,'van het aanbod voorname lijk, veroorzaakt door jeugdigen die zich pas na hun' vakanties voor werk op gaven. In het. -totaleWaterweggebied resul teerde een daling in de mannelijke ar beidsreserve van 19. Deze daling deed zich voor in .diverse beroepsgroepen. Al leen, de groep kantoorpersoneel liet een stijging zien die voor deze beroepsgroep ook provinciaal en landelijk valt waar te nemen. Ook hier is de oorzaak dat jeugdige adspirant-kantoorbedienden zicb laat laten inschrijven. In het algemeen blijft de arbeids markt- in. het Nieuwe Waterweggebied aanhoudend krap. De grote belangstel ling voor buitenlanders blijft bestaan en de laatste maanden niet alleen bij de grote maar" ook bij de kleinere bedrij ven, en dat in alle bedrijfstakken, j (Van onze correspondent) Koning Olav V van Noorwegen heeft burgemeester J. C. Aschoff van. Rozen burg benoemd tot Ridder II in de Orde van St. Olaf. Deze onderscheiding is hem verleend naar aanleiding van het bezoek dat de Noorse koning vrijdag aan Rozenburg brengt. Hij zal dan de opening van de Noorse zeemanskapel bijwonen. Burgemeester Aschoff kreeg reeéls eerder een buitenlandse onderscheiding. De Sjah van Perzië heeft hem enkele jaren geleden benoemd tot Ridder-in .de I Orde van Homa Yoen. Buiten de zandopspuitingen in Groen oord zijn in 1963 zowel in Nieuwland en in Kethel alsook in het industrie gebied bewesten de Schie, zand- en grondophogingen uitgevoerd. Als belangrijkste hiervan kunnen worden genoemd: a. Woningbouw Spieringhoek; b. 2.B.S. terrein; c. Wo ningbouw in Kethel ten noorden van de Kievitslaan en aan de- Kerklaan: d. de Horvathweg; e. Woningbouw plannen in Nieuwland-Oost: f. indus triegebied bewesten de Schie in om geving Sandvikstaal. In totaal zijn 113.000 m3 ophoogzand en '53.000 m3 ophooggrond in genoem de werken aangebracht. Verband, houdende met deze werken moesten diverse polderafwateringen ge wijzigd worden of duikers aangebracht. (Van een onzer verslaggevers) Het gemeentebestuur van Vlaardingen heeft twee bronzen beeldhouwwerken aangekocht. Het zijn een „jongetje" van de Belgische kunstenaar Jean Decoen, dat een plaats krijgt bij de ingang van de Westwijk vóór de houten' school aan de Flor is de Vijfdelaan, en een „treu rende vrouw" van W. Kreitz, eveneens een. Belgisch kunstenaar. Laatstgenoemd werk zal geplaatst worden op de ge- meentelijke begraafplaats aan bet Emaus. (Van een onzer verslaggevers) DE wervingsactiviteiten die een Duitse scheepswerf uit Embden o.a. Ia Rot terdam heeft uitgeoefend hebben op de Dezer dagen is in Vlaardingen een be gin gemaakt met de normale baggerwerk zaamneden in de Koningin WUheLminahaven. (Van een onzer verslaggevers) Door de Nieuwe Maasstraat was een dikke r ijbomen geplaatst. Het Volkspark was nog vrijwel ongeschon den, de vogelvariëteiten van vogel kenner A. de Jong werden nog niet verdreven. Van houthandel Van der Wetering is nog niets te bekennen. Toch, en dat is merkwaardig, omdat de haven eerst in de laatste tien jaar renda bel is geworden, liggen er ook in 1930 al zeeschepen in de Wilhelminahaven. De twee andere kaarten tonen de ontwikkeling van de hoek Nieuwe Maasstraat en Oude Maasstraat. Daar heeft volgens deze plaat veer tig jaar geleden het houten noodge- bouwtje gestaan dat later in de West- frankelandsestraat-hoek Aleidastraa: is gezet. Het gebouwtje deed dienst als kerl voor de Herv. Gemeente wijk 1 vat de Ned. Herv. Kerk. Later kwam er de bekende Bethel kerk, zoals de ineer recente plaa. aantoont. Twee zo totaal verschiUende foto': van dezelfde plek leveren overigen mooi vergelijkingsmateriaal, dat wi u dan ook hierbij in onze artikelen reeks aanbieden. - -*.> V i scheepswerven In bet Nieuwe Water weggebied tot na toe nog weinig weer klank gevonden. Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau „Nieuwe Waterweg- Noord" zijn wel enkele ontslagaanvra gen binnengekomen, maar dit aantal Is nog niet schrikbarend. De Duitse werf biedt de Nederlan ders een uurloon van D.M. 3,87, dat per 1 oktober tot D.M. 4,11 zal wor den verhoogd. In djt bedrag is een prestatie-toeslag van 30 procent be grepen, maar de gemiddelde presta tie-toeslag die behaald wordt ligt ne- ëen procent hoger. laarnaast krijgen de gehuwde Neder landers in Emden een zogenaamde scneidingstoelage van D.M. 70 per week en een maal prr vier weken een reis kostenvergoeding. voor gezinsbezoek. Voor pensionkosten is niets verschul- uigd, wel moet men 95 Pfennig per maal tijd betalen. De werktijd op de Duitse werf is 41,25 uur per week. In de komende weken zullen de be slissingen op de binnengekomen ont slagaanvragen vallen. Daarbij zal de zogenaamde Europese gedachte zeker een belangrijke rol spelen. Men spreekt nu reeds van „een billijke beslissing", waarbij men de kwestie in EEG-ver band wil zien, zodat het er naar uit ziet dat men op de Nederlanders die over de grens meer kunnen verdienen weinig of geen aandrang zal uitoefenen om te blijven. Overigens verwacht men bepaald geen stormloop: Tegenover de ho gere inkomsten (in Nederland is het uurloon voor vaklieden in de metaal nijverheid momenteel 2.35 exclusief 30 procent (ioonklasse 5) staat na melijk de AOW-premie. die bij het aan vaarden van een betrekking ia het buitenland geheel voor rekening "van de werknemers komt. Bovendien nullen de Nederlanders die m Duitsland gaan werken voorzienin gen moeten treffen voor een vrijwillige ziekenhuisverzekering voor zichzelf en hun eventuele gezinsleden. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM. Geboren: Mark, z v St Frledertch en J M T vin Ruttei. Mirte m v W F M von der Kant en A A M van Zwleten. Ingrld EJ, <i v G W J Veldhoven en J van Leeuwen. Laura L d v r Besteman en M Yan JSaasteren Martinue c A, z v A A van der Tas en P M Öoatbof. Overleden: D Bouthoorn <50 Ir, echtg Ot ter.. M van der Tas. 64 jr. R.DAMMER 6.13 9 SEP 1334

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1