SAMENWERKING KUNSTKRINGEN? Strengere straffen dan voorganger Mr. Van Vloten deelde eerste straffen uit Grote licht brandt niet: veertig gulden boete Overtreders aan lopende band Bibliotheek leende leer boeken uit Kethel gaat geven voor St. Radboud Politie-agent kreeg boete Bestratingen: minder straatwerk in 1963 AGENDA Vorig jaar werden 46 verkeersborden gezet Strenge straf voor rijden na feestje ROTTERDAM Mr. W. E. van Vloten in "funktie Ontzeggingen voor bromfietsers Inentinsszaak: vreemd geval Boekenbezit daalde Zaterdag Herv Ger. jeugdappèl Jaarverslag vermeldt: „Het was uw auto Zaak Sch." komt nogmaals voor Voorzieningen voor verkeer Applicaties in ,De Kattenheker9 Zeelui gingen plezierrijden „Dat is niet mis Mannenkoor Schiedam gaat op sangerspad Aanhangwagen ramt lantaarnpaal Bromfietser rijdt tegen brugleuning D.O.K. trok door de stad pg ROTTERDAMMER Pagina S DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1964, riE eerste volwassene die door mr. W. E. van Vloten in zijn funktie als Schiedams kantonrech ter is veroordeeld, is de Schiedam mer T. J. B., die woensdag ver telde dat hij zijn rijbewijs niet had gehaald. Eerder was zijn zaak aan gehouden omdat men hem de kns had willen geven het rijbewijs wèl te halen. (Van een onzer verslaggevers) Oranje IÏÏÏÏÏÏ»» TELEFONEREN STILTE ABONNEE Uitleen i 5? «aas, i PRINCIPE Verkiezingen Bijzonder Riolen I7M een onzer verslaggevers) ea -werden alsnog pogingen gedaan om te komen tot een vorm van sa menwerking tussen de Schieriamse Kunst yin? en de Katholieke Kring in SchJc- vele moeilijkheden in vorige ja de moeizame contacten en de soms Ste verwijten, is er weer sprake van «esprek tussen de belde kringen, ju allebei te kampen hebben met ge- krek aan bétengstelling. De Kunst Kring trok daaruit reeds de roDsetjuenties. De Kunst Kring besloot iimelijk de toneelavonden voorlopig te daken. Nu heeft het bestuur van de Ka- Wieke Kring officieel aan de Kunst tóng verzocht te willen bezien of het mogelijk is dat de leden van de twee ftssnlsaties tezamen naar de avonden «te de Katholieke Kring al heeft voor- kereH) kunnen gaan. De Kunst Kring heeft dit versoek wei- lillend ontvangen, maar het bestuur «eest nu dat uitvoering niet mogelijk ijrdt. De Kunst Kring w3 namelijk al leen samenwerken als de bereidheid er Ml de leden van de Kunst Kring ook is. Daarom wordt dezer dagen een enquê te gehouden met de vraag aan de ieden j M da avonden van de Katholieke Irlng wflien bezoeken, dit uiteraard on der auspiciën van de Kunst Kring. N'u reeds blijkt dat de reakties op deze rraag lauw zijn. Desondanks hoopt het testuur van de Kunst Kring dat nog bin ten enkele dagen voldoende positieve antwoorden naar het secretariaat wor den gezonden om alsnog te kunnen ko nen tot een vorm van samenwerking, die later mogelijk als resultaat een ste-.van. vig behoud van het beroepstoneel voor „Het waren ongelukkige omstandighe- fjcfcfcdatn met zich kan brengen. 'den", zei de Vlaardinger G.J.R., die op Hij hoeft op een mo' Vlaardingerdijk gereden ui de richting van de Rembrandtlaan gezwenkt, waardoor hij tegen een hem passerende auto botste. De officier, mr. Wensels, eiste tweemaal veertig gulden boete. Dat vond verdachte veel, omdat hij drie maanden in de ziektewet heeft ge lopen, omdat de medeweggebruiker hem „helemaal niet heeft opgezocht" en om dat hij alle schade heeft moeten beta, len, hij krijgt niets vergoed. Mr. Van Vloten maakte er f 35 voor het hinde ren en 40 voor ontbrekende rijbewijs motorfiets op de en is daarbij 5? (Van een onzer verslagevers) Ik heb de eigenschap iemand die in tiiksfcnkiie is niet tegen te spreken", deelde de Schledamse stoffeerder F. J. E. woensdag voor het kantongerecht te Schiedam mee toen de kantonrechter mr. W. van Vloten hem vroeg waar om hij bij het onderzoek niet had ont kend dat het grote licht van zijn auto f niet zou hebben gebrand tijdens een tocht van Botterdam naar Zutphen, De rijkspolitie had geconstateerd dat het licht niet brandde bij dichte mist op de Zutphensestraat bij Deventer. Verdachte zei dat het wel had gebrand. Veertig gulden boete, zei officier mr. Weadels. „Dat is niet mis voor iets dat je niet zeker weet", meende de Schie dammer en „veertig gulden boete,,' voegde kantonrechter mr. Van Vloten er aan toe. De uitlaat van de auto van de Rot- Naar aanleiding van een succesvol voorjaarsconcert dat het „Schiedams Christelijk Mannenkoor" in mei van dit jaar heeft gegeven, zijn er enkele uit nodigingen ontvangen om te komen zin gen. Het koor zal dus het zangerspad weer opgaan. Ter opening van het seizoen zal een concert worden gegeven in Herwijnen, op zaterdag 3 oktober. Op het pro gramma staan operafragmenten, soliste is mevrouw Aukje Karsemeijer-de Jong. Ook cp de avond van het Nederlands Bijbel Genootschap, die op zaterdag 10 oktober in de Grote Kerk te Schiedam wordt gehouden, zal het koor acte de présence geven. Dan zal een geheel eigen programma uitgevoerd worden. Op verzoek zal het koor ook in Rijs- Wik komen zingen en wel op 28 okto ber. Deze oktobermaand zal dus een hoogtepunt worden in de geschiedenis van het bijna 35-jarig koor. terdammer N. M. N, is op 25 juni op de Oranjestraat in Schiedam niet in orde geweest. Nu was de uitlaat wel in orde, deelde verdachte woensdag mee. „Ik heb geen ambtsedig procesver baal, wel een bekentenis, maar dat is onvoldoende, ik spreek u vrij", zei kan tonrechter mr. Van Vloten. Daarna kwam de heer Van der B. die als verdachte al geruime tijd de stukken had zitten bestuderen. Ook de officier had al aandacht aan de ver melde verkeersfout met de daaruit ge volgde schade geschonken. Toen de verdachte tenslotte nogmaals het hek je naderde, zei kantonrechter tor. Van 16 juli harder dan vijftig kilometer had gereden op de Marnbdaan. „De autobus voor me ging zitten afremmen en toen ben ik net boven de vijftig er langs ge reden". Kantonrechter mr. Van Vloten meen- de dat verdachte maar achter de bus had moeten blijven. Veertig gulden boe te. De Schiedammer B.M.F. V. meent dat het niet mogelijk is met een vrachtuato vol pijpen 'direkt te stoppen als het ver keerslicht op enkele meters afstand op oranje springt, op de Rotterdamsedijk. uat zou maar ongelukken opleveren. (Van een onzer verslagevers) Daaf Sch. vond het een beetje een rare zaak, dat kind Cornells Bastiaan is ingeënt, dat heeft dokter Jumgerius bij ons thuis gedaan, er was toen een epi demie in Duitsland en de arts oordeel de inenten beter. Toen kregen wij dat kaartje voor inen ten in de Tuinlaan. Die dokter moesten we betalen natuurlijk en in de Tuin laan kost het niets. We dachten echter dat de dokter het wel zou doorgeven aan dat bureau, daar zijn van die kaar ten voor. Toen we weer een tweede oproep kre gen heb ik getelefoneerd en gezegd dat er al was ingeënt. Er kwam een re chercheur met een hele lange lijst, die van alles invulde. Nu sta ik hier. Ik kan het niet volgen, het is een hele hoop trammelant en dat is nergens voor nodig", meende de Schiedammer. Officier mr. Wendels meende dat het hele apparaat voor niets in werking is geweest. Hij wilde een formele boete van één gulden vragen. „Ik maak het - - nog erger, ik verklaar u schuldig zon- yloten: „De officier trekt de aanklacht der toepassing van straf', zei mr. W m, gaat u maar". f E. van Vloten. (Van een onzer verslaggevers} DE uitleen van boeken bij de Gemeen telijke Openbare Leeszaal en Biblio theek Schiedam was in augustus meer dan in dezelfde maand van bet vorig jaar. Mogelijk een gevolg van de vakan ties. Uitgeleend werden 7530 romans tegen 7343 in augustus vorig jaar, 5638 studie werken tegen 5046 ia augustus vorig jaar en 4092 kinderboeken tegen 4302 vorig jaar, in totaal 17.258 werken tegen 16.691 vorig jaar. Het aantal houders van leeskaarten daalde van 5801 naar 5728, het boeken bezit breidde zich eveneens niet uit. Tal van oude werken werden verwijderd, zo dat ondanks de aankopen van veel nieu- liET schijnt een goed gebruik te zijn dat journalisten niet over jouma- liatiek schrijven. Toch ontkomen we er niet aan en we lanceren vandaag het een en ander dat de dagelijkse Schiedamse journalistiek wel raakt. Het til «ns vergund mee te delen dat wij gaarne alles willen noteren dat van dienst kan zijn voor Eet redaktionele deel van de Schiedamse pagina, ons telefoonnummer 64154 slaat daarvoor gereed, maar eilacie, bel ons niet als #w krant niet gekomen is, niet op tijd is of als u een Vlaardingse dan wel Rotterdamse editie in handen heeft «Is u juist graag de Schiedamse wilde leien. Als u dergelijke problemen hebt of als u advertenties dan wel nog meer nieuwe abonnees wenst te doen no teren, dan dient u de administratie te telefoneren en dat is heel onge lukkig voor uw verslaggever vrijwel hetzelfde telefoonnummer, namelijk let op 65451. JNDIGNQR, qnandoqne bonus dormi- tat Homerus", hebben wij weieens geschreven in deze rubriek jaren geleden, maar we schreven het en ach,^eigenlijk moeten we het nogmaals «ehrjjveo. We ergeren ons namelijk ditmaal want deze uw goede Homerus beeft geslapen. In onze be drijvigheid, mogelijk te welwillende aktiviteit, hebben wij vrijdag snelletjes nog willen herinneren aan het drum- bandconcoars. Nou, bet was mooi mis. Dat drumbandconcours werd namelijk niet zaterdag, maar wordt aanstaande zaterdag gehouden. Misschien was het de gebruikelijke race naar de primeur die ons ditmaal zo voorbarig deed zijn. Mocht w zaterdag in de Plantage niets hebben gehoord, wees ons dan toch dankbaar, omdat u dan van een enige stilte hebt kunnen genieten. TIET doet ons ondanks het ver- 11- keerdelijk telefoneren veel ple zier dat de hang naar de Schiedamse editie er danig is. De vraag naar het Schiedamse - nieuws valt niet weg te cijferen. Vandaar dat we wat lachend konden reageren op de kreet van een onzer vrienden: „Ook mooi, krijg ik een Vlaardingse editie..." „Schrijf naar Rotterdam" hebben wij geadvi seerd, want och, er wordt ook weieens om andere redenen naar het hoofd kantoor geschreven. Die ander liet zfcfa niet overtroeven. „Rotterdam, Rotter dam, het mocht wat M\jn onders zijn al bijna een halve eeuw abonnee. Toch krijgen ze laatst een kaartje met het verzoek of ze abonnee willen worden." 1 we boeken, het bezit daalde van 64.454 boeken naar 63.060. Verdeeld over de filialen was de uitleen als volgt: Centrale Bibliotheek Bange Haven: Romans 5632 (v.J. 3647); studiewerken 3687 (v.j. 3167); totaal 7319 (v.j. 6814). Filiaal LorentzlaaiiRomans 90S (v.j. 764); studiewerken 741 (v.j. 646); jeugdboeken 341 (V.J. 359); totaal 1987 (v.j. 1769). Filiaal Dr. Wibaulplein: "Romans 1073 (v.J. 1029); studiewerken 793 (v.J. 733): Jeugdboe ken 1233 (v.J. 1292); totaal 3102 (v.J. 3054). Filiaal Leliestraat: Romans 689 (v.j. 709); Studiewerken 147 (v.j. 209); jeugdboeken 573 (v.j. 653); totaal 1408 (v.J. 1571). Jeugdafdeling: Jeugdboeken 836 (v.j. 897); jeugd si ud i ehoeken 554 (v.j. 583); totaal 1390 (V.j. 1480). Filiaal Kethel: Romans 730 (v.j. 611): stu diewerken 221 (v.j. 249): jeugdboeken 552 (v.j. S18); totaal 1503 (v.j. 1378), ültleenpost Lindenhof: Geen uitlening, üitleenpost Ziekenhuis: Romans 270 (v.j. 301); studiewerken 31 (v.J. 3); totaal 301 (v.J. 304). üitleenpost St. Jacobsgasthuis: Romans 194 (vj. 165); studiewerken 3 (v.j. 3); totaal 1S7 (vj. 168). Zonnehuis: Romans 37 (v.j. 117); studie werken 13 (v.j. 16); totaal 50 (v.j. 133). Kantonrechter mr. Van Vloten wilde geen dubbele uitleg van de voorschrif ten. Men dient te stoppen als het ver keerslicht oranje is. „Het was boven dien rood", voegde de officier mr. Wen dels er aan toe. Voor deze overtreding, gepleegd pp 22 juni, berekende mr. Van Vloten twin tig gulden boete. De Rotterdammer M. J, K. vertelde dat hij juist zijn auto naar de garage zou brengen om. er de afvoer voor de uitgewerkte gassen te laten .repareren. De officier sprak van een formele over treding, zo'n kapotte meter levert gevaar op voor de bestuurder. De voorschrif ten zijn er niet voor niets, zei mr. Van Vloten, die twintig gulden boete uit sprak. „Er zat een mooi geluid in, ik had hem overgenomen en ik wist niet dat ie niet deugde", deelde de Maasslui- zer R. van der B. woensdag voor het kantongerecht te Schiedam mee, toen bromfiets zonder deugdelijke verlich ting en met een geluiddemper met ga ten had gereden. Verdachte klaagde dat hij zijn brom fiets al vijf maanden kwijt was, de boe te kon bi) met betalen, want hij was in ondertrouw, hij verdiende honderd entwintig gulden schoon. Kantonrechter mr. Van Vloten adviseerde dan maar te wachten met die ondertrouw. „We zullen een mooie boete geven, die evenals uw mooi synoniem is voor hard geluid, synoniem zal zijn met hard. Driemaal zevenenhalve gulden boete voor de gebrekea en vijftig gulden boe te voor de ingeboorde uitlaat". De Vlaardinger B.M.J.H. had al ƒ450 schade' betaald voor een botsing. Nu betaalt hij bovendien 30 boete voor het niet verlenen van voorrang. Als Inzet van de opening van het her vormd-gereformeerd jeugdwerk hoopt het „hervormd-gereformeerd jeugd verband" te Schiedam een jeugd appèl te beleggen, zaterdagavond a.s. in gebouw „Irene". Dit jeugdappèl zal in het teken staan van het „Dabar"-werk, uitgaande van de landelijke hervormd-gereformeerde jeugdbonden. De naam „Dabar" is He breeuws en betekent „woord en daad". De Dabar-commissie van de R G. J. Bonden stelt zich als taak, bekendheid te brengen onder de hervormd-gerefor meerde jeugd; Gods_ Woord om te zet ten in de daad. Speciaal met het oog op „zending", „eenheid"" en „diakonaat". Men heeft dan ook meerdere projek- ten per jaar, waar zij aktief aan mee werkt, o.a. Strandevangelisatie, Kame roen, Brood, voor "het hart, ens-.Nu wer ken zij voor de steun aan de reforma torische christenen te Luxemburg. Deze bekendheid van htm taak en ons aller opdracht, wil zij brengen door middel van een speciaal hiertoe ontwor pen klankbeeld „Niet geschreven met inkt". Waarmee zij het land doortrek ken. Naast het klankbeeld is er een in leiding van mej. L, Th. Vollebregt uit Rotterdam, verder „Een woord op de man af" van B. Hansman uit Kerkwijk en samenzang. De op vier januari van dit jaar opgerichte Schiedamse afdeling rekent er op dat dit een belangwekkende bijeenkomst zal worden. De jonge or ganisatie verwacht dan ook ruime be langstelling. (Van en onzer verslagevers) De Schiedamse politie-agent J. A. A. M. kreeg op 24 mei de verkeerskwesties als het ware aan zijn voeten te rege len, toen hij uit de surveillanieauto wa de stappen pp de Vlaardingerdijk. Hij mocht zelfs m het procesverbaal note ren dat hij schuldig is aan een verkeers ongeval. Toen de agent de deur van de poli tieauto opende, is namelijk een brom' fietser tegen de auto gebotst. De verze kering van de gemeente Schiedam be taalt de schade. Woensdag vertelde de politie-agent als verdachte dat hij achterom had ge keken. de bromfietser had hij wel ge zien. hij dacht dat deze naar de Slacht huislaan zou gaan en op een bepaald moment had hij de bromfietser niet ge zien. Toen moet deze in „de dode hoek" hebben gereden. Dertig gulden boete deelde mr. Van Vloten mee. (Van een onzer verslaggevers) Personeel van de aannemer Remmers Uit Tilburg was woensdagmiddag om half vijf bezig een vierwielige aanhang wagen van het bouwterrein van de Dr. Noletstichting naar de Penninglaan te Schiedam te duwen. Toen de zware wagen eenmaal op gang was gebracht, bleek het niet meer mogelijk de aanhangwagen tijdig tot «toppen te brengen. Een straatlantaarn dwong de wagen daar" echter toe, hoewel deze daarna tegen de vlakte werd geduwd. (Van een onzer verslaggevers) Zo hard reed de 17-jarige Schiedam mer M. B. op zijn bromfiets woensdag morgen om haQf zeven over de rol- brug over de Schie, dat hij slipte. De jongeman had geluk, hij viel tegen de Brugleuning, anders zou hij het water zijn ingedoken. Hij is met een pijnlijke rechterschou der een een verstuikte pink naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd. De trappel van de bromfiets is afgebroken. (Van een onzer verslaggevers) De afdeling bestratingen van de dienst van gemeentewerken te Schie dam heeft in het afgelopen jaar 237.436 m2 straatwerk verricht tegen 238.683 m2 in 1962. Tevens werd 12.846 meter trottoirband gelegd en 9.496 meter opsiuitband. Dit vermeldt het jaarverslag over 1963. Aan het einde van het jaar was aan wezig: 78.246 m2 asfaltverharding, 215.101 m2 keibestrating, 852.318 m2 klin kerbestrating, 429.388 m2 tegelbestra ting, 194.191 "m trottoir- en opsluitband. Voor de gemeentebedrijven, de tele foondienst en voor particulieren is 31.523 m2 straatwerk verricht en werd 4.988 m rioolsleuf diehtgestraat. Voorts- werden voor de Technische Bedriiven 10.128 m sleuf gegraven voor het leg gen. lichten of verwijderen van kabels en 6.331 m sleuf voor het leggen, lich ten of verwijderen van-gas- en wa terleidingen. Ten behoeve.van de werden 3.910 m sleuf gegraven vt net leggen, lichten of verwijderen van kabels. Ten (Van1 een onzer verslaggevers) „HET is niet verboden in een andere auto te rijden", be weerde woensdag de Schiedam mer K., die - op 5 maart niet het juiste kentekenbewijs kon to nen toen hij op de Burgemees ter Knappertlaan reed. Hij had de auto net gekocht en dat ken tekenbewijs moest nog worden overgeschreven, vertelde K. „Het was uw auto en dan moet het ook uw kentekenbewijs zijn", zei kantonrechter mr. W. E. van Vloten, die tien gulden boete toewees. Chr. Jeugd, Sociale Belangen: contactavond, 20. en dadelijks Werkende .Dagblad „De Rotterdammer", Schie- Jarase redactie, Lange Kerkstraat 82, 64154, b.g.g. 1155 88 (toestel 52, »a 18 uur b.g.g. 19 5 8 8 5) alleen voor twactie-aangele genheden. „«gentschap: mevrouw J. v. d. Hoek- »®®geadam, J. Steenstraat 29, telefoon ™45ï (alleen voor klachten, adverten- jjg^en abonnementen, b.g.g. telefoon .Klachten bezorging: Agentschap (adr. he boven) dag. van 18.30—18.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666, alarm brandweer 69123; üarm G.G. enG.D. 29290. Apotheek: Rembrandt, Rembrandt- JE begrjjpt dat ze mr keken, maar we zijn er nog niet. Later komt er een man op bezoek. Ze vertellen dat ze ai jaren onze krant bewon deren. De man gaat weg en weet je wat er gebeurt? Een week later krjjgen ze «en kartje waarin wordt dankgezegd voor het feit dat ze abonnee hebben willen worden..." Toen onze opponent uitgesproken was, hebben we gezamenlijk maar eens gegrinnikt in het besef dat „het vergissen is menselijk" een principe niet behoeft aa nte tasten. m Burgemeester en wethouders van Waar- dingen hebben de gemeenteraad verzocht hen uiterlijk oktober het algemeen verslag ou de begroting 1965 aan te bieden. Da me morie van antwoord zal daarna, zo mogelijk on 28 oktober verschijnen. De openbare be handeling van de begroting door de gemeen teraad begint op maandag 16. dinsdag 37 en woensdag IS november telkens om 14 «n 19,30 uur en daarna zonodig op de volgends dagen cm 19.30 uur. (Van een on2er verslaggevers) Verbaasd keken kantonrechter en of ficier naar de man die rustig een tijd lang in de zittingszaal had gezeten en die nu voor het hek kwam voor '„de zaak Sch.". De man overhandigde een papier van een administratiebureau en op dat pa- Ïiier stond te lezen dat de officier van ustitie de zaak Sch. zou doen voor komen op 9 september om elf uur. „Zonder, dossier kan ik deze zaak niet behandelen, mijnheer Sch.", zei de kan tonrechter, maar de ander antwoordde „Ik ben Leenmans, ik kwam voor de zaak Sch., dat heb ik toch gezegd" en de toehoorder wilde ook nog vertellen dat „hij niet met zijn dranken kop de straat moet oversteken...." maar mr. Van Vloten zei dat er niets te behan delen viel als er geen papieren zijn. De zaak Sch. komt alsnog voor. Mevrouw J. L, K. uit Schiedam be greep niet veel van het requisitoir. „Wat zegt ie nou?", vroeg de verdachte aan de kantonrechter en deze vertelde dat hij het eens was met de eis van drie gulden boete voor het niet inenten van het dochtertje van K. Dat kind is nu twee jaar zonder ingeënt te zijn. Mr. Van Vloten adviseerde dat nog maar snel te laten geschieden. (Van een onzer verslaggevers) Geheel Kethel zal gaan bijdragen aan hei jubileumgeschenk dat op of Rtreeks 29 november aan het dan 75- jarige rooms-fiatholieke harmonieorkest St. Radboud zal worden geschonken. Kethel wordt bij akties altijd geken merkt door het feit dat er geen honkjes en scheidslijnen zijn. Dat blijkt ook nu weer, want in bet jubileumcomité, dat onder ere-voorzitter- achap van burgemeester mr. J. W. Peek gelden gaat innen, hebben zitting als voorzitter dokter P. van der Kuy, als secretaris de organist van de gerei kerk C. Duhbeld (Kerkweg 12), verder-de voorzitter van de VNFG J. van de Griend, de voorzitter van de oranjever eniging Wilhelmina J. Vlugman, het ge meenteraadslid G. Westerveld (Protes tant Schiedam), het chr. schoolhoofd J. D. van Velsen, de herv. predikant ds. W. Vons en de hoofdambtenaar C. Brunt, de pastoors Vet en Wuijster, de gemeen teraadsleden. P. J. Beekman en C. P. M. Lansbergen e.'a. Bij de aktie wordt herinnerd aan het feit dat St Radboud met orkest en jeugdorkest steeds de festiviteiten voor de Kethelse gemeenschap opluistert. (Als Kethel tot zo'n keurige gezamenlij ke actie komt voor een Kethels orkeet, dan kan het grotere Schiedam toch niet achterblijven bij de actie voor het 35- Jarige CJV-Harxnonie dat over acht we ken hoopt te kunnen verschijnen in ga la-uniformen ten bate van geheel Schie dam? Voorzitter H. Jongman van Har- monie-Schiedam ontvangt graag bijdra gen voor deze aktie, medewerkers en inlichtingen gaarne naar H. Jongman, Ëchlmmelpennincksstraat 79, Red.). te (Van een onzer verslaggevers) f\E Dienst van Gemeentewerken D Schiedam heeft volgens het jaarver slag 1963 in het afgelopen jaar 46 nieu we straatnaamborden geplaatst en 18 borden vernieuwd. Voor het verkeer wer. den tal van voorzieningen getroffen- Ten behoeve van het verkeer wer den op 29 plaatsen in de stad strepen, pijlen, stippellijnen, blokken en vlucht heuvels geverfd. Er werden 69 verkeersborden ge maakt en geplaatst met een opschrift; 13 stuks verkeersplanken, voorzien van rood witte blokken of pijlen zijn ge maakt en geplaatst. 118 verkeersborden model w.v.z. werden geplaatst in ver band met nieuwe verordeningen. 163 verkeersborden zijn Verwijderd en in dien nog mogelijk opgeknapt en ge schilderd, wat bij 42 stuks het geval was. .Verder werd ereaangevuld met nieu we borden. De borden werden ook weer geplaatst. 18 verkeersplanken zijn opnieuw geverfd.'Voor het afne men van het jeugdverkeersexamen is een stelling geplaatst voor het ophan gen van verkeersborden en werd op twee plaatsen tijdelijk een verkeers bord op paal geplaatst. In verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer van de Staten-Gene- raal, gehouden dp 15 mei 1963, werd het inrichten verzorgd van 54 stemloka len. Vóóraf" is al het benoedïgde mate riaal nagezien en waar nodig gerepa- (Van een Onzer verslaggevers) Tot en met 26 september zijn een aan tal applicaties en tekeningen van de Rot terdamse kunstenaar Leslie Gabriëlse geëxposeerd in de kunstnijverheid De Kattenbéker aan het Liesveld. In de kunstkelder van deze zaak sprak de heer J. M. v. Dorp maandagavond een inleidend woord, waarbij hij wat nader inging op de applicatiekunst in het al gemeen. De heer Van Dorp achtte het gelukkig dat deze bijzondere vorm van kunst in de afgelopen dertig jaren herontdekt is. De mogelijkheid van applicatiékunst raken nooit uitgeput en het biedt ge noeg variaties. Textiel, naald en draad komen er overwegend aan te pas, ter wijl kleuren uiteraard een belangrijke rol spelen. - Duidelijk valt het bij deze kunst op wat de bedoeling ervan is, aldus de heer Van Dorp, die daarbij niet verheelde, dat het meermalen moeilijk is, om een en ander juist toe te passen. De heer Gabriëlse toonde zich zeer in genomen met de wijze waarop de elf ap- pUquaties aangebracht zijn in de kleine kunstgalerij van de heer Van Dorp. Het is de zevende tentoonstelling, die dit seizoen in De Katte nkelder is georgani seerd. 81 De VUardinpe Konijnen- en Pluimvee- efhebberavereniging houdt zaterdag 12 sep tember om 14.00 uur een Jong-Dierenkeuring op het óf van de Coöperatieve Landbouw* vereniging „Samenwerking" aan de Kortedijic 3 (molen). liefhebbers van konijnen en pluimvee zijn daar hartelijk welkom. Q De heer C. Maat, organist van de Chris telijke Gereformeerde Kerk aan de Emma* straat begeleidt zaterdagmorgen de samen zang van het Vlaardings comité „Kom zing met ons en doet als wij" in de Grote Kerk Het programma wordt geopend met twee verzen van Psalm 118 „Laai ieder 's Heren goedheid loven". reerd. In verband -met .uitbreiding van het aantal stemlokalen en aöodzakeüjke vernieuwing, zijn' 20 nieuwe stemhokjes gemaakt; 5 nteuwe-.-atembussen aange schaft en 5 nieuwe kisten gemaakt. Voor de publikatie van de uitslagen werden 3 borden gemaakt (Van een onzer verslaggeveds) - „Hoogst onverantwoordelijk" noemde kantonrechter mr. W. E. van Vloten woensdag in de Schiedamse kantonge rechtzaal het gedrag van de Vlaardin ger K. D-, die na een feestje enge bruik van alcohol is gaan rijden. Hij botste op_ 15 maart op de JWUbel- minahaven bij de 'Oosthavenstraat te gen een auto aan. Officier en kantonrechter lieten duide lijk hun ontstemming blijken, Ze spra ken van een misdrijf en van een be rechting door de rechtbank. De officier wees er op dat'verdachte al een hele straflijst heeft met overtredingen in 1962 en het misdrijf-van doorrijden na een botsing in 1983. „Doorrijden", zei dé officier en „O, ja", antwoordde de verdachte wat ach teloos, maar dat maakte de magistraat eerst recht boos. Mr. van Vloten liet de boete overeenkomstig de eis op hon derdvijftig gulden en bovendien zes maanden ontzegging van de rijbevoegd heid. „Die zes maanden, ik heb mijn auto dagelijks.nodig.—..", wilde .verdachte te gaan duidelijk maken, maar vin nig zei mr. Van Vloten: .„De zou maar gauw zwijgen, anders maak ik er een jaar ontzegging van en reken er op dat u zich nier niet meer laat zien. ander volgen nog strenger straf fen". De veroordeelde verdween schie lijk. (Van onze correspondent) Vier Engelse zeelieden pikten dins dagavond een auto mee van een Hoeks bedrijf. De Britse steward J. G. zette zich achter het stuur en het viertal maakte een rit door Hoek van Holland- Ver kwamen ze echter niet, want in de Prins Hendrikstraat ramde de wa gen een geparkeerde wagen van G. V. Beide auto's werden beschadigd. Tegen de steward werd proces-verbaal opge maakt. De zaak is doorgegeven aan de kapitein van de nachtboot Avalan, waarop het viertal vaart. (Van een onzer verslaggevers) Met vliegende vaandels en slaande trom trok gisteravond een grote groep turners en turnsters van de christelijke gymnastiekvereniging D.O.K. uit Schie dam door de stad. Vanaf het Dr. Wt bautplein ging hert Nieuwland in. De manlfestie trok veel belangstellii Dit laatste was Juist het doel van D.O. Men wilde propaganda voor de vereni ging maken. laste van de post „Onderhoud straten en pleinen" werden o.m. ook nog uitge voerd het aanbrengen van slijtlagen in Kethel, het „Harga" complex en het Beatrixpark, het maken van diverse ver- keersaanduidingen op de weg o.a. in de gehele B. K. Laan en in de gehele Burg. van Haarenlaan het plaatsen van bermpalen en vele v e rkee rs afzettin gen op verzoek van de politie en het op enkele plaatsen, in de winkelcentra aanbrengen van rijwielstandaards. Het onderhoud tussen de tramrails werd eveneens op kosten van deze post uit gevoerd. Tot de bijzondere werken behoren o.a. aanleg speelplaatsen bij de Coignetwo- ningen, bij de Prof. Alfonds Ariëmstraat, Rozenburger plein en het Schuttersveld. Sierbestrating met profiel-wijziging werd aangebracht op het Dr. Wibaut- plein. Ook werd sierbestrating aange bracht hij de r.k. kerk aan de Dr. 'Schaepmansingel. De Schoolpleinen bij de Finse School aan de Celciusstraat en de school aan de Lorentzlaan wer den opgehoogd en op peil gebracht» Nieuw aangelegd werden het School plein bij de school aan de Polakstraaf en dat bij de school aan de Geervhet- straat In Nieuwland werden de Troel- stralaan en het Dr. Wlbautplein op peil gebracht, daarnevens alle straten rond de van Hogendorpstraat. Ook in de om geving van de Daltonstraat werden de straten op peil gebracht. In de Zuidlandsestraat - Ridderkerk straat - Sommelsdijkstr, de Thomas a Kempisstraat -Thielman Oemstra at en de van Smaleveldstraat werden nieuwe tegeltroittroirs aangelegd. De straten in het Schuutterveldsveld werden vol tooid. Bij de flats aan de Havendijk- Daltondijk-Daltonstraat en Zamenhof- straat werd straatwerk verricht. In de Havenstraat alsmede aan de "Willemskade werd een gebitumineerde parkeerplaats aangelegd. In het Prinses Beatrixpark werden diverse lanen gebi tumineerd. Ih het Harga-complex wer den de wegen in de verdere aanbouw gebitumeerd. Alle zijstraten van de Burg. van Haa- renlaan werden in verband met de verklaring van deze laan tot voorrangs- weg voorzien van verkeersdrieboeken. In de Burg. Knappertlaan werd. de ge hele wegmarkering vernieuwd. Nieuwe riolen werden o.m. aange legd in de volgende straten: in com plex 157 woningen nabij Cartonnage- fabriek; in Schie van Brede Martsteeg tot Ooievaarsbrug; in Kethel Oost ten. ,N. van-Vinkenlaan; in Kethel van Schiedamseweg naar Meeuwensingel; in Spieringhoek en in Nieuwland (over stort bij Henri Polakstraat). In totaal werd 1097 m nieuwe riole ring" gelegd en aan 3891 m riolering on derhoud uitgevoerd. T\E Rotterdamse inspecteur P. J. Mase- 1-' reeuw van de centrale recherche zal vermoedelijk aan het eind van de week terugkeren nli Schotland waar hg meer inlichtingen hoopt te verkrijgen over de moord op de 34-Jarige Schotse vrouw Jessie Gibson, die op 26 april werd Ondertussen begrijps» de nog steeds niet dat Nederland geen onderdanen uitlevert. Z(j verwach ten dan ook nog steeds de uitlevering v«n de 28-jarige ongehuwde Rotterdamse zeeman H. W. P„ die rij van deze moord verdenken. De officier van justitie, mr. P. A. H. Bos, heeft de Britten echter duidelijk laten weten dat van uitleveren niets komt Hfl heeft daarna om uitvoe rige rapporten, tekeningen en foto's ver zocht Toch bleven vele vragen onbeant woord. Rn omdat de Schotse justitie geen mensen naar Rotterdam stuurde, iets dat men in Rotterdam nogal, vreemd vindt, reisde inspecteur Maserecuw naar Glas gow om self een onderzoek in te stellen. Zoals men weet, werd het lichaam van de wasserHvronw door spelende kinde ren gevonden, veertien dagen na de moord, gedeeltelijk ontkleed, in een kuil op een stuk braak liggend land bulten Grangemouth, een haven aan de Firth of Forth. Het verboor waaraan de heer Bos de zeeman onderwierp werd bemoei lijkt door te geringe kennis van de om- 1 standigheden. Mr. Bos stelde dan ook een Utst op van 28 vragen die de heer'Mase- reenw heeft meegenomen naar Schot land. Intussen heeft men nog niet veel succes met de uitwisseling van foto's. Dl» van de gewurgde vrouw die de Rotter damse politie beeft Is De zeeman ontkent niet erg duidelijk, dan ook haar aait Voor de snelbeldsrldders in het Wa terweggebied mag als waarschuwing gelden dat de nieuwe kantonrechter mr. W. E. van Vloten strenger straft dan zijn voorganger mr. P. B. Cos. Woensdag was de kantonrechter voor bet eerst In funktie in het gebouw aan de Lange Haven te Schiedam. Alle hardrijders kregen naast geld boete» ook nog voorwaardelijke ontzeg gingen van de rijbevoegdheid voor vijf of voor zes maanden. De Schiedammer A. M, S, was het eerste slachtoffer. Hij had niet op de snelheid gelet. De vijfentwintig gulden boete kon hij niet betalen van een zak geld van vijf gulden in de week en een loon van veertig gulden per week. INSFR. De kantonrechter mr. Van Vloten berekende voor het rijden met een snelheid van veertig kilometer op 25 juni op de Burgemeester Knappert laan een boete van tien gulden en daarnaast een voorwaardelijke ont zegging van de rijbevoegdheid voor vijfmaanden. Wim Z. had haast, dacht dat hij veer tig reed, maar reed 45 kilometer op de Parallelweg. Mr. Van Vloten: „U zult merken dat haastige spoed zelden goed is, 25 boete en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor een half jaar De Vlaardinger W.A.Z. keek „niet dagelijks op zijn kilometerteller". Hij reed op 25 juni *8 morgens om kwart over acht 43 kilometer op de BK-laan Dat kost twintig gulden boete en een ontzegging voorwaardelijk voor vijf maanden. P. van der B. uit Overschie reed op 28 juni te hard in de Tweede Van Ley- den van Gaelstraat. Eveneens twintig gulden en ontzegging vijf maanden. Scholier Roy Edward den H, moest snel naar school op 30 mei, het werd vijftig kilometer op de B. X. Laan, Hij krijgt tien gulden zakgeld in de maand. Daarvan gaat hij vijftien gulden boete betalen. Bovendien kreeg hij vijf mat den ontzegging» Hetzelfde vonnis trof de Vlaardinger A. G. J. K., die 48 kilometer reed op 1 juni op de BJL Laan. gezien te hebben. Wel hébben in Schot land enkele mensen verklaard aan de hand van foto's van de zeeman bem in Grangemouth te hebben gezien. Dat Is niet opzienbarend omdat de man op varende was van de Duitse coaster Ar- min die op bet tfidstip van de moord in de haven van Grangemouth lag. In- tassen Nött de zeeman ontkennen en allerlei tegenstrijdige verklaringen af geven. Hij blijft in voorlopige hechtenis. Do verhoren zullen, als de heer Mase- reeuw met feitenmateriaal of misschien zelfs bewijsmateriaal terug Is, worden voortgezet Of het tot een berechting zal komen zal dan ook in sterke mate afhan gen van wat de beer Maaereeuw in Glas gow aan de weet sai komen en of dat voor de beer Bos voldoende aanleiding zal rijn P. in staat van beschuldiging te stellen. In leder geval aal de Rotterdase zeeman zich hebben te verantwoorden voor de diefstallen die hfl beeft gepleegd en waarvoor hg in arrest zat op beè ogenblik dat de Britse justitie zijn arres tatie en uitlevering verzocht. Mocht P. te staat van beschuldiging worden ge steld dan zal hfl voor de Rotterdams» rechtbank moeten verschijnen. Bij een technische controle heeft de biedtmie politie driemaal proces-verhaal gemaakt wegens ondeugdelijke handrem en eenmaal wegens kapotte claxon van auto's. Fietsen rijn gestolen van mevrouw A.W. S.-W. in de Dwarsstraat te Schiedam en van mej. B.M.F. op de Lange Haven bij de Ap pelmarkt tn Schiedam. De Schiedamse politie heeft op het Sta- "dn fn Schiedam vijf bromfietsen en rijwielen verwijderd. De" voertuigen waren niet in da daartoe bestemde rijwiel* beugels gezet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1