Groen van Prinster erzeventig jaar Jubilerend CHU-Schiedam houdt Provinciedag Mr. Y. Scholten zal spreken ROTTERDAM Auto kantelt in berm Geref. Jeugdka m artier AGENDA :en bij Prestatie-subsidie voor toneelvereniging Geron PREMSELA gr' HAMBURGER ENCK leidt in driekamp Gloria-concert in Grote Kerk Vakantie niet van invloed op sparen Kampvuur ging niet door Burgerlijke stand Werk voorlopig gestaakt VKC opent seizoen met toneel en R.Ph.O. -concert m We?rw.Ere&^. p S: dè srfe: Medische diensten Prijsuitreiking van nederlaagserie Elma Zilveren jubilaris op VSG-verjaardag Burgerlijke stand PB ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1964 (Van een onzer verslaggevers) T\E MINISTER van justitie, mr. Y. Schol ten zal zaterdag morgen 3 oktober te gast -zijn in 'gebouw Irene te Schiedam ter ge legenheid van het zeventigjarig bestaan van de C. H. Kiesvereni ging „Groen van Prinsterer". De minister zal spreken in de grote zaal die zovele malen in de ge schiedenis van de Schiedamse CHU heeft gediend voor de bijeenkomsten. Duitsers Oprichting Vijftig jaar Gesproken werd over eenheid met de AR. Met de heer Van der Kraan ging de heer Koren naar de burgemeester om duidelijk te maken dat de CH-kiesvereniging niet gepasseerd wenste te worden bij benoemingen van commissies en ook niet bij de instelling van de noodgemeenteraad. Dat gebeurde daarna ook niet. de HAV is uw vertrouwen waard! (Van een onzer verslaggevers) Het „tuinfeest" dat vrijdagavond een van de hoogtepunten Lu het pro gramma van de Viaardinvse Gerefor meerde Jengdweek vormde, is eigen lijk een groot „kampfeest" gewor den. De typische, vrolijke kam- peersfeer, die zomers de gerefor meerde jeugdkampen kenmerkt was er nu op eigen Vlaardingse grond, al had die in de kampeerboerderij VLAARDTNGEIV Vandaag rfagvT'iks SCHIEDAM Vandaag Romantisch Een waardevol geschenk en e«a blijvende herinnering]* uw keuze uit onze unieke collectie zilver en juwelen „modern en antiek"* 3 Zaterdags gesloten, "s zondag* Kosten Plannen reïd p. "(Van een onzer Verslaggevers) Ia de driekamp tussen de R.O.V. Shell", P-V. „Sunlight" en P.V. *E N.C.K." heeft gastheer E.N.C.K. van meet af leiding in handen- genomen en tot nog toe behouden. Aan het bezin "van de week hadden de ,E.N.C.K.-ers 25 pun ten, gevolg doorfSheE 'met 10 punten, terwijl de Sunllgt%tB niet verder kwa men dan 5 purtten.TOmdat echter niet alle verenigingen tegelijk kunnen uit komen, is het beter öm de stand uit te drukken in percentages-en dan blijkt dat ENCK de week be^on mei 83 pet, Shell met 50 pet en Sunlight met 16 pet. De tafeltenniswedstfijd .tussen ENCK en Sunlight- eindigde in een 5—5 gelijk spel, terwijl debiljarters van Sunlight met 4—1 zegevierde over die van de Shell, waarmee Sunlight en Shell, docht bii elkaar kwamen. Be bridgeohtmoe- tipg tussen ENCK en Sunlight eindigde gelijk (5—51 en dat betekende het ver laten van de onderste plaats van de zeepmannen. - Bij dit toernooi wordt een speciale puntentelling toegepast vóór iedere tak van sport. ENCK heeft de leidihg met 80 punten <75 pet) .gevolgd door Sun light met 18 punten (38 pet) en Shell als voorlopige hefckésluiter met 12 punten, oftewel 40 pet. Er resten nog tien speel- data alvorens men de definitieve eind stand kan gaan opmaken. De sluitings avond is vastgesteld op zaterdag 28 septi (Van een onzer verslaggevers) De combinatie „GloriaToonkunst Excelsior" te Vlaardingen opent dinsdag 15 september het muziekseizoen met een Uitvoering in de Grote Kerk. Uitgevoerd worden de cantate „Ein Feste Burg" van J. S£'"D Back en „Ein Deutsches Requiem" van Joh. Brahms. De „Hervormimgscantate „Ein feste Burg" voor koor. orkest,- solisten en orgel, is een van Bach'smeest bekende werken in dit genre. Het uit zeven delen bestaande Re quiem van Brahms, dat in 1866 werd voltooid, is een aaneenschakeling van in muziek en zang op dramiische wijze uit gebeelde taferelen van aardse smart en extatische vreugde. Het vindt zijn einde in het bekende slotkoor „Selig sind die Toten die in den Herm steiiben". Aan het Requiem verlenen medewer king de sopraan Annette de la Bije en de bas David Hollestelle. An de cantate bovendien nog de alt Watty Krap en de tenor Jan Waayer. De leiding is in han den van. Pi-et van den Kerkhof. Het Rot terdams Philharmonisch Orkest zorgt voor de begeleiding. Voor deze uitvoering zullen de diaken- banken uit de Grote Kerk worden ver wijderd., hetgeen het publiek een beter gezicht op de uitvoerenden geeft. Naar wij vernemen is de verwijdering van deze banken van blijvende aard. (Van een onzer verslaggevers) De vakanties in augustus hebben,al thans wat de Spaarbank Vlaardingen be treft, Weinig beperkende invloed uitge oefend op de spaarzin der bevolking. Weliswaar werd aan bet: bijkantoor Bafoberspolder méér. en aan- het bij kantoor Westwij-k zelfs véél'meer ïtfifug- betaald dan ingelegd,- maar de "bewe gingen aain het hoofdkantoor VoitrOtóer. zich dermate in de andere Hcbtihfjdat er uiteindelijk een inlegovsrscliotVWan 200.000 resulteerde. .-V Het totale tegoed steeg - hierdoor tot ,42.145.083,06 per ultimo augustus'. Dit bedrag ligt ruim drie-en-een-half mil joen hoger dan verleden -jaar op dezelfde datum. Er werden deze maand 301 nieuwe boekjes uitgegeven en 145 boekjes afbe taald. School-spaarzegels werden er in augustus vanzelfsprekend niet verkocht. De jubilerende afdeling organiseert ter viering van het jubileum een CHTJ- Provinciedag, waar leden van de CHU uit de gehele provincie welkom ijjn. Onder het motto „De CHU in de poort van Europa" wordt de dag zaterdags ge opend in gebouw Irene om tien nur met de rede van de minister, er is tevens zang van mevrouw van der Velde. In de middaguren wordt een koffie tafel in restaurant Europoort gehouden. Om twee uur stappen de deelnemers aan deze provinciedag op de salonboot „Pieter ter Caland" voor een toch van ongeveer twee uur door het gebied van de Euro poort. Aan boord zal spelen het Schie damse muziekgezelschap „Harpe Davids dat met de nieuwe instrumenten tot een hoog muzikaal peil is gekomen. Voor de ontscheping zal de dag gesloten worden door de voorzitter van de unie mr. H, K. J. Beemink. Uiteraard vormen 70 jaar arbeid van de plaatselijke CHU een rijke geschie denis, maar de boeken van de huidige functionarissen vertellen niet veel van dat verleden. In d>- oorlogsjaren zijn de bescheiden name;, op bevel van de be zetter overgedragen aan de Duitsers. Het werk van de CHU in de tweede helft van haar geschiedenis wordt voor al gekenmerkt door het beleid van N. Karen, die overigens als voortreffelijk voorzitter van de Statenkring Delft be kendheid heeft tot ver buiten Westland. Het is nog. maar kort geleden dat Ko ren, typograaf, geboren 21 mei 1899, die van 4 mei 1942 tot 20 december 1943 in het gijzelaarskamp St Michielsgestel ver bleef, die een verzetsman was, de leiding overdroeg aan. jongere krachten. Het bestuur van de jubilerende orga nisatie telt nu stuwende krachten als voorzitter K. de Baat en gemeenteraads lid A. Sonneveld jr., die voveel bijdroegen tot een vorm. van samenwerking met de ARP en SGP die tot het blok „Protestant Schiedam" leidde bij de gemeenteraads verkiezingen. - Niet precies bekend is wanneer in Schiedam de SHU is opgericht Dat de bodem bouwrijp was blijkt uit het feit dat van ,de 21 gemeenteraadsleden toen 19 lid waren van de Ned. Herv. Kerk, een van dè gereformeerde kerk en een van dé Ned. Prot Bond. Toen minister Tak van Poortvliet een nieuwe kieswet indiende, .struikelde het kabinet op het amendement De Meijer <5741 stemmen). Er dienden nieuwe verkiezingen te. komen toen de Kamer op 20 maart 1894 ontbonden werd. Daarbij ontstond de afscheiding van. de A.R. kies vereniging „Nederland en Oranje". In de Schiedamse Courant van 23 mei 1394 wordt vermeld .dat „kiezers van de dir. hist richting" voorstanders van de vroegere kandidatuur van mr. O. J. H. graaf van Limburg Stirum te Schie dam tegenover de aldoor bestaande antirevolutionaire kiesvereniging Ne derland en Oranje thans een .nieuwe kiesvereniging hebben opgericht". Die oprichting moet omstreeks 21 mei zijn geschied. In een advertentie van 28 maart 1894 wordt al vermeild dat kiezers vna hervormde richting zich van de oude party hebben afgescheiden. In de Schie damse "Courant van 5 april 1894 doen ds. Jan Schrijver (overleden 1941, die van 1894 tot 19.03 te Schiedam stónd), P. la Verge en C. Plooy eèn oproep 'voor me destanders. De strijd had soms een vreemd facet. Zo werd in een ingezonden stok in dezelf de courant op donderdag 26 april mede gedeeld dat het bestuurslid Joh. Schelle- vis weliswaar een „papehater" is, maar toch met het bestuur van de R.K. Kies vereniging aan tafel zit. Deze heer Schellevis.vormde met de drie initiatief nemers op of omstreeks 21 mei 1894 het eerste bestuur. In het eerste jaar heette de vereniging „Kerkelijke Kiesvereniging „Eendarcht", eigenlijk „Eendracht maakt macht". Voor de gemeenteraad werden aanbevolen C. van der Vlies en P. la Verge. Zij kwamen in Schiedams gemeente raad, de tegenstellingen waren kennelijk niet scherp, want er bleef een goede sa menwerking en verstandhouding met de vroegere medestanders. De afdeling stel de als kandidaat voor de Tweede Kamer mr. O. J.- H. Graaf van Limburg Stirum. Wqt nu bij het zeventigjarig bestaan mogelijk blijkt, goede samenwerking tussen AR en CHU, bleek merkwaar- digerswijs ook bij het begin best mo gelijk. Bij degemeenteraadsverkiezing van 1897 kwamen CHU en AR in Schie dam met een gezamenlijke lijst, waarop de-CH-ers C. van der Vlies en A. Gou- ka werden aanbevolen. Toen de landelijke CHU werd gevormd, sloot de Schiedamse afdeling zich direkt aan. Volens een der oudere bestuursleden was het in die tijd nog mogelijk dat een (S.chïedrnse) vergadering tien leden de reeds genoemde kandidatuur van Graaf Van Limburg Stirum voor de Kamer stelden. In Schiedams noodgemeenteraad in 1945 kregen zitting van CH-huize de heer H. van der Kraan, die al in 1923 zitting had in de raad. en die met mevr. H. van Benthem-de Wilde (soc) en Piet B. M. Alberts (kath.) tot wethouder werd ge kozen. Verder de bekende voorman Nico Scheurkogel, geboren 23 juni 1879, die in 1927 in Schiedams raad kwam en verder o.a. de toen 33-jarige F. A. de Wolff. Wethouder Henk van der Kraan, ge boren 13 maart 1893, was tot rijn dood lid van het Schiedamse college. Hij werd opgevolgd door de heer Theo J. L. van der Berg, op 27 maart 1953. De CHU heeft in de raad een viermansfraktie. Tegen woordig is de hoofdonderwijzer S- Kuiper traktievoorzitter van Protestant Schie dam. Het vijftigjarig bestaan van de Schie damse afdeling is wat laat gevierd. Het jubileum kon in mei 1944 niet worden gevierd, direkt na de bevrijding had den N. Koren es. het te druk met de heropbouw van de organisatie. Er wer den al spoedig intensieve verkiezings campagnes gevierd. Twaalf procent van de kiezers stemde op H. van der Kraan en zijn lijst Men vergat het gouden bestaan niet Dat werd in maart 1947 gevierd. Daartoe hadden M. Staat D. van Klink, J. Boer en C. J. van Reede in Irene een jubi- leumbazar georganiseerd., Avond aan avond was de zaal bezet in een oogwenk waren meer dan duizend bezoekers ge noteerd, men stond in de rij om toegela ten te worden en m enkwam vanuit de verre omtrek, zoals Naaldwijk en Kat wijk naar dit jubiïeumfestijn. Aan een. energieke, werker ais de heer N. Koren heeft de zeventigjarige veel te danken. Dat erkent men met dankbaar heid. Direkt naar de bevrijding zei de heer Koren in een vergadering o.a.: „Ons bestuur kon niet verhinderen dat van de kas toch nog ƒ50 werd afgepakt. Het archief met diverse drukwerken werd in beslag genomen." In deze bevrijdingsrede roemt de heer Koren de strijd tegen de bezetter, maar hij concludeert ook: „daar tegenover staat schriel de houding van velen die bleven zitten. Wat heeft men willen schipperen om eigen persoon te redden". „Wij hebben wei bemerkt .dat niet allen moed hadden te kiezen tegen de vijand". De heer' Koren geselt het feit dat een Schiedams wethouder met maatregelen dreigt als, „de bevolking uiting zou geven aan blijdschap door met meer dan vijf personen bijeen te zijn". Hij geselt ook het feit dat Schiedams wethouders met een Duitsgezinde burgemeester samenwerk ten. Sprekende over zijn gijzelaarstijd her- hinnert hij er aan mensen te hebben ont moet die zelfs weigerden namen van straten te doen wijzigen. Reeds in de oorlog-vergaderde Koren over de herop richting van de CHU. hiï deed dat - o.a. met voorzitter H. W. Tilanus, hij trok daar o.a voor naar Den Haag. etVSVERZEKE-e VERZEKERD KAPITAAL MÉÉR DAN /MILJARD GULDEN' HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010)>69304*- HAV LEVENSVERZEKERINGEN VLAARDINGEN. Oranjepark: Kin- oerspelen (Geref. jeugdweek), 14; Erf „Samenwerking", Korte Diik: Konijnen en piuimveekeuring, 14; Pniëlkerk: Ex- Positie „Jeugd *64", 1417; Gebouw «Triangel", Fransenstraat: Receptie mej. W, Chr. van Zelm, 16—18; Bethel- «erk: Avondgebed, 19.30; Kantine H.V.O.: Geref. jeugdfestival, 19.45. MAASSLUIS. Grote Kerk: Orgel concert, 20. Bijkantoor „DE ROTTERDAMMER" Vlaardingen, Smalle Havenstraat 11 (red., adm., en adv.) tel. 877 5 (b.g.g. uitsluitend red. zaken 6 6 1 9 's avonds b.g.g. 010—8 003 71 voor adm. en adv. 010—1 15588. Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictorie. Willem Beukelszstraat 72. tel. 6345, maand, t/m vrijdag 1819.30 en zaterdag 16.30—18 uur. Belangrijke tel.-nummers Vlaardin gen: Meld. brand en ongevallen 4444; GGD-meldingen 2541. Apotheek: A, Bot, Billitonlaan 66, <eL 4729. Arcade: Samenwerking Gerepatriëer- oen, feestavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, tel. 6415 4, b.g.g. 115588 (toestel 52, na 18 uur b.g.g. 19 5885) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw 3. v. d. Hoek- Boogendam, J. S' eenstraat 29, telefoon 65451 (alleen voor Wachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666, alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut- Plein 5, „Hoogkamer" dan ook een rossig tintje. Het evenement was georganiseerd door hetWïjk-Jeugdbestuur „Oost", dat zijii vlag;strak gespannen had op het erf. „Oost" had dé wijk naar I„west" moeten nemen.omdat de wei nige boerderijen die er tot voor kort nog in „Oost" waren intussen alle ge- sloopt zijn. Het gevolg van 'deze uitwijk was evenwel dat de belangstelling voor het tuinfeest niét tot de jeugd van Oost be perkt bleef.'Naar schatting waren er 200 jongens, en. meisjes van 14 tot 22 jaar. Dat was veel meer dan de or ganisatoren hadden verwacht en het was dan ook echt wel „mudje vol" in de «tallen. De knapen en meisjes amuseerden zich echter rutstekend. Er werd druk gevolksdanst, waarbij men o.a. een leuke Israëlische parendans liet zien. Een feestelijke versiering met vlagge tjes en een illuminatie met lampions zorgden voor een romantische sfeer en de muziek deed de rest. Tevoren waren er buiten op het erf een polonaise en wat wedstrijden ge houden. Bet was een grote teleurstelling dat het „kampvuur op het water" dat het tuinfeest had moeten besluiten geen doorgang kon vinden wegens brandge vaar had de politie daarvoor geen ver gunning verstrekt. De heer J. A, Koevoet wekte de jon gens en meisjes aan het slot van het tuinfeest op zich volledig in te zetten voor het gewone werk op de verenigin gen en clubs, dat na déze jeugdweek weer roept. Met het zingen van het kamplied „Stilte over alle landen" werd het tuinfeest besloten. 9 Donderdag trof de Maassluise politie om ongeveer 18 uur in de bermsloot langs de Vlaardingërdijk een brandende auto aan. De brandweer bluste de brand. De politie onderzoekt wie zich op deze ma nier van de oude auto heeft ontdaan en zodoende schade heeft toegebracht aan de beplanting. Inlichtingen worden gaar ne ingewacht op het politiebureau, Markt 18, teL 3444. Vlaardingen: W. H. Karreman, Joh. Westerweeistraat 54. tel. 5615, C. Bór- dewijk, Floreslaan 148, tel. 2150; Hoek van Bolland: H. J. Fokkens. Harwich- weg 210, teL 2566: Maassluis: EL W. Meïchior, Veerstraat 15. tel. 2108; ver loskundige: mej. Van der Veen, Jae. Catssiraat, tel. 2376; Rozenburg: A. de Vries, Koninginnelaari 23, Rozenburg, tel. 2217. Schiedam: W. J. Franke,- Burgemees ter Knappert!aan 30, tel. 68183; A, Q. C.' Klomp, Juliana van Stolbergstraat 3, tel. 69952; G. W. OrmeL Schoolstraat 5, teL 64244. TY7ANDELEN voor iedereen", onder dat motto heeft de Raad voor Op voeding een campagne ontworpen, die zwaarlijvigheid, hartkwalen, kortom aan tasting van de gezondheid tegen moet gaan. Het principe van de actie is van onze oosterburen afgekeken, In Duitsland heeft men enkele jaren geleden een der gelijke actie op touw gezet. De Rotter damse Raad voar de Lichamelijke Op voeding besloot dit jaar naar dit voor beeld het wandelen te bevorderen. Vooral de mensen die niet actief meer aan sport doen, hoopt men met deze actie te berei ken. Twintig natuurwandelingen heeft men met dit doel verenigd in een fraai uitgevoerd standaard-werkje „Wandelen voor iedereen". Een keurig uitgevoerd boekje met routes, die alle in de buurt van Rotterdam uitgestippeld zijn. Iedere deelnemer (men kan zich aanmelden bij het secretariaat: kamer 225 in het stad huis) krijgt tegen betaling een dergelijk werkje overhandigd. Tevens wordt hem nog een klein geel boekje uitgereikt. Het is de bedoeling dat hfl hierin de uren aantekent dat hij wandelt. Loopt de wan delaar binnen twaalf maanden 100 unr dan wordt hem een bronzen schoentje uitgereikt. Bij 300 en 300 uur wordt dat respectieveiiik een zilveren en gouden schoentje. Controle wordt niet, uitge oefend bij het invullen van deze'wandel; uren. De organisatoren vertrouwen hele maal op de eerlijkheid van de deelnemer in spé. De werkgroep „Wandelen voor iedereen" heeft voor dit jaar een streef getal van 2500 deelnemers in het hoofd. Alen meent dat men dan van een sncces kan spreken. De nieuwe werkgroep heeft ais voorr'tter de heer A. C. in 't Veld, ais secretaris-penningmeester de heer J. W. de Boer en als leden drs, J. Menneuia en A. Keuzenkamp. HET RESULTAAT van nog geen jaar werken door een ontwikkelingsgroep, georganiseerd door het aan het Bouw centrum verbonden Informatiecentrum voor Scholenbouw Is een veertienklassige lagere school, waarvan het ontwerp meer is dan een opieidingsinstitnnt. Rotterdam gaat met deze school een experiment te gemoet. Het is een geheel in laagbouw uitgevoerde schooi met twaalf leslokalen, twee vaklokalen en een gemeenschaps ruimte; De twaalf leslokalen zijn opge steld In drie groepen van vier, eik met een eigen bijbehorende en van de andere groepen afgescheiden patio. Deze groe pen houden verband met de leeftijden: er is een groep voor de eerste en tweede klassen, een andere voor de defde en vierde klassen en een derde voor de Vijf de en. zesde 'klassen. De-- jongste groep heeft een eigen ingang, en ook èeu eigen speelplaats, zodat de kleine kinderen niet zijn gemengd met de groteren. De klassen zijn groter dan de gebruikelijke 56 vierkante meter. Zij hebben een vloer oppervlak van 62 vierkante meter» Er is dus ruimte voor groeps-actlviteiten In de klasselokalen mits die' lokalen niet overvol worden en dat wil men in de toekomst beslist vermijden. Het is de be doeling, dat deze school ook wordt ge bouwd. Er is een terrein voor gereser veerd aan de Michel Angelostraat in de nieuwe Rotterdamse stadswijk ATexan- derstad en de bouwkosten-worden ge raamd op L938.080, inclusief -ƒ 472.000 aan grbndkosten. Vanzelfsprekend is dat heel wat- meer dan de in het scholenbouw- progranuna toegepaste H-sehool, die vol gens het MUWI-systeem. wordt gebouwd, kost. Maar de H-school en de door de ontwikkelingsgroep ontworpen school zdn niet te vergelijken grootheden. De nieu we school heeft niet minder dan dertig procent nuttige lesruimte meer dan de H-school van MUWL Op de Korte Buurt in de gemeente Maasland is gistermiddag een vrachtauto de berm ingereden en gekanteld. Deze wagen eigendom van het bodebe drijf Gebr. van Baaien uit Maassluis kwam de brug tegenover de veüing afrijden en raakte plotseling de smalle weg af. De auto sloeg op de steile berm om. Twee kraanwagens van de firma Boe- kestijn uit Maasland hebben de auto die zeer veel schade heeft opgelopen weer op z'n wielen op de weg gezet. De chauffeur heeft geen letsel opgelo pen. VLAARDINGEN, Ondertrouwd: Willem Pieter van Rijn. 25. Nassaulaan 3, -en Petro- neila Geertje van der Borden, 19. Nassaulaan 10: Arie Otto Hendrik van Bruggen, 23, Am- manstraat 3, en Irer.e Sylvia Flllekes, 20. Van Beethovensingei 183 B: Jacobus Rooden- burg, 30. Kethelweg 43, en Keeltje Erkeien*. 25, Da Costastraat 15; Abram Huibrecht van Dorp 25, Schipluiden, en Alida Maria Bos, 25, Kethelweg 63 A: Jan Ulrieh Baumann, 27, Julianasingel 17, en Alida Catbarina Ensel, 21, Haydnsfraat 44; Schdte Herre Plantenga, 24, Delft, en Joke van Toor, 22, Schiedamae- weg J21; Arie Leendert de Borst, 25, Merel- laan 31, en Gertrud van der Hoeven. 22, Borg Pruissingel 140 D; Frank Marl Blaimteei, 35, Schiedam, en Irma Marijke de Gelder, 19, Magneiiastraat 9 B; Dirk Pronk, 22, Heem. raadstraat II, en Adrians Bredervelb. 21, Heemraadstraat II; Adrlanug Nicolaas Bors, boom. 22, Pr Hendriklaan 55. en Gerda de BruIJne, 24, Westhaveckade 31: Arie Johan nes Thomas Mulder, 21. Havenstraat 12. en Aagje Cornelia Sliep. 2L, Rotterdam. Gtboren: Hendrik Lute, zv H Grutter en H Krol, Hoek v Holland: Pres Jan Leistr 7; Theodorus Cornells, zv A Buzing en H Bij kerk, Zeemanstraat 80; Anne Mariëlle, dv J B Roeland en P Bleecke, Maasland: Pr Mar grietlaan 32; Richard Corr.elis Anthoaius, zv A A Kroeze en J W M Jongmans, Röntgen- straat 34 C; Anita, ttv R de Boer en N A Laleber, Geert Grootelaan 63; Johannes, zv N Brobbel en A C de Kok, Sam Esmeijer- straat 137: Ronald Claudius, zv K van den Berg en J Bijmolen, Choplnstr 27 A; Robert Marinus, zv J Groenendijk en J G Minkhorst. Sportlaan 60; Martha, dv J Hoogerwerf en G lé Fopma. Musschenbroekstraat 31. MAASSLUIS. Geboren: Marco -Pieter, zv M 't Hart en N H van der Gaag; Jacob, zv In de afgelopen maanden heeft de voetbal afdeling van do personeelsvereniging ..Elma" een nederlaagserie georganiseerd voor de bedrijfsvoetbalclub uit Maassluis en omge ving. Vrijdagavond geschiedde als slot van deze serie de prijsuitreiking in de kantine van Elementum N.V. aan de Industrieweg. Aanwezig waren de leden van de winnende vereniging (van Borsje en Buysman. Rotter dam) en van de organiserende vereniging. De voorzitter van deze vereniging wees er in zijn openingswoord op. dat de ploeg van Borsje en -Buysman wel ongeveer geschikt zou zijn voor het betaalde voetbal, want zij wonnen van „Elma" met 15—0. Daarna werd de film vertoond over het 350-jaMaassluis vervaardigd door de bekende araateurfilmer drs. Pim Verbom van het bedrijf „Vecom". De beelden werden in vier dagen opgenomen en in 14 dagen ge monteerd. De eerste openbare vertoning was tijdens het openluchtspel tijdens de viering van het 350-jarig bestaan van Maassluis. Al len genoten van de fraaie film. Na de filmvoorstelling overhandigde ir. F, Brouwer, directeur van Elementum N.V, de wisselbeker aan de aanvoerder van de winnende ploeg. Het ging wel aan zijn hart, de prijs te moeten uitreiken aan de club, die zijn eigen club de grootste neder laag toebracht. Hij vond het vreemd dat de elektrldteltsvaklieden, die altijd bezig zijn met klein en lijn werk, het wonnen van de bouwers van betonnen sterke huizen, lx. Brouwer verwachte wei dat men volgend jaar meer moeite za! hebben de betonnen verdediging van „Elma" te passeren. De keeper van „Elma" heelt men erelid gemaakt van de visclub, omdat hij zoveel keer de bal uit het nest moest vissen De beer Borsje sprak dankwoorden voor de fraaie beker en wisselbeker. Ais aanden ken overhandigde hij een fraai vaantje. Ook de scheidsrechter, de heer Brinkman, werd niet vergeten. A J Westein en A C Krouwel: Hendrika Wil helmlna, dv F Zunderman en H Rusbach; Phulp Michel Jan, zv J Oprei en W M Prang; Ondertrouwd: F de Reus en M G C van der Stiaij. HOEK VAN HOLLAND. Geboren: Charlotte, dv J W Bloois-Goojera en M Vreug-1 denhil; Wigger R, zv R Torcnsma en S M| Bakker. 'Van een onzer verslaggevers) Tassen het Schiedamse volkstuinen- complex en het sportpark De Vijf- sluizen te Vlaardingen zijn bij grond werkzaamheden voor de aanleg van de Beneluxweg, zoals wij gisteren in een deel van onze edities reeds be richtten, ernstige grondverzakkingen aan de dag getreden. De veenlaag, tien meter onder, de grondoppervlakteheeft rich omhoog fewerkt. Dit over een. afstand van onderd tot tweehonderd meter. De gevolgen van deze grondverschuiving zijn voorat te zien aan de oostelijke grens van het sportpark. In plaats vari water zit nu modder in" een van de sloten. Het asfaltweggetje vanaf het park 't Nieuwlant tot aan de Schiedamse- dijk staat bol en vertoont op diverse plaatsen flinke scheuren. Dit pas is dan ook afgezet. De werkzaamheden aan de toegangsweg naar de Benelux- tunnel rijn voorlopig gestaakt. De verzakkingen kwamen niet ge heel onverwacht. Een soortgelijke ver schuiving is in rficuwlant al eerder voorgekomen. Bij werken van een dergelijke omvang komt het echter meer voor dat de grond gaat verzak ken. N.V. Aannemingsbedrijf Oosterwijk. die voor Rijkswaterstaat de opdracht uitvoert, bad reeds een voorzorgs maatregel getroffen. Een deel van de vijver van het sportcomplex had men gehuur met het doel daarlangs- een steunberm te. plaatsen om grondver- zetting te voorkomen. Dit ia nu Biet meer nodig... (Van een onzer verslagevers) Het VXaardings Kunst Centrum begint volgende week het winterseizoen met dinsdagavond een voorstelling van de Toneelgroep Centrum en" vrijdagavond een optreden van het Rotterdams Phil harmonisch Orkest in de Stadsgehoor zaal. De Toneelgroep Centrum uit Amster dam brengt de thriller „Het Spaanse riet" (Costa Verde), een spel in vier actes van Miguel de Casilla in de ver taling van Mies Bouhuys. De spelers zijn Nell Knoop, Henny Orri. Ina van der Molen, Broes Hartman, André van den Heuvel en Elisabeth Andersen. Het Rotterdams Philharmonisch Or kest brengt vrijdagavond een populair concert met Danie] Wayenberg ais solist (piano). Uitgevoerd worden de Ouvertu re-fantasie „Romeo en Julia" van Tsjai- kowsky; rhapsodie over een thema van Paganini voor piano en orkest, opus 43 van Serge Rachmaninoff; Soirées rousi- cales. opus 9 en Suite over vijf thema's van' RosStnivan Benjamin Britten en delén uit „Een1 Midzoraernachtsdroom" (van -Felix "Mendelssohn. Toneelvoorstel ling en concert beginnen om 20.15 uur. Intussen is de heer A. Kooijman om persoonlijke redenen als voorzitter Uit het V.K.C.-bestuur getreden. Op de le denvergadering van 19o ktober zal wor den voorgesteld de heer A van den Berg, tweede voorzitter, in plaats van de heer Kooijman tot voorzitter te be noemen. De heer Jac. van der Linden zal dan optreden als tweede voorzitter. De volleybalclub Haasdljk komt maan dagavond in de openbare lagere school in jaarvergadering bijeen. De agenda be vat tal van belangrijke punten; zo treden de - bestuursleden mevr. Hofman—Ment- zel en X. Veerman af. De. nieuwe van gemeentewege in aanbouw zijnde sport hal komt in de loop van de winter ge reed i ook de volleybalclub zal deze zaal kunnen benutten voor trainings- en wedstrijdavonden. Vanzelfsprekend geeft deïe komende verhuizing heel wat ge spreksstof. zodat opkomst van alle leden gewenst is. Aanvang 19.30 uur. (Van een onzer verslaggevers) De gemeente Schiedam heeft een prestatie-subsidie van honderd gul den verleend aan de gereformeerde amateurtoneelvereniging „Geron voor de prachtige vertolking van „Het Wederzijds Huwelijksbedrog" van Pieter Langedijk. „Geron", een van de beste toneel verenigingen van ons land, gaat het sei zoen weer starten en daarbij trachten de hoge kwaliteit van de laatste jaren te handhaven. In de laatste jaren, werd „Geron" viermaal toneelkampioen van „Geron" nam zelfs deel aan de na tionale toneelwedstrijden om het Land juweel in Haarlem en de vertoning van „Het Verraad" van Armand Salacrou maakte zoveel indruk op de deskundi gen van de NATU dat „Geron" werd uit verkozen ons amateurtoneel in België te vertegenwoordigen in de Belgisch- Nederlandse toneeluitwisseling; Het bezoek van een Centraal Gents toneelgezelschap als gast van „Ge ron" en NATU-Schiedam naar Schie dam was daarvan de tegenhanger. Het hoge peil van het toneel van „Ge ron" legt evenwel zeer zware verplich tingen op de leden van deze toch nog jonge, zij het zeer aktieve amateur- toneelvereniging. „Geron" behoeft daarom de krachti ge steun van velen en daarom hoopt „Geron", dat zich enerzijds nieuwe le den zullen melder ter versterking van de toneelkern en dat anderzijds meer do nateurs met financiële steun en daad werkelijke belangstelling het streven van „Geron" kracht zullen bijzetten. „Geron" heeft vooral behoefte aan JUWELIERS-ANTIQUAIRS ANN01823 ROTTERDAM WEENA 10 AMSTERDAM ROKIN120 EN APOLLOLAAN 138 Gouden ermbend, gt- emeilleerd, bezet met diementen. Verveer- digd Ie Amsterdam anno 1B37/4Ï. herenleden in de leeftijd van 17 tot 24 jaar. Penningmeester Teus Hemminga. w. H. Vliegenstraat 26, tel. 61682 to l oktober 261682) verstrekt gaarne inlich tingen. Het hoge peil van het toneelspel van „Geron", maar daarnaast de steeds stij gende kosten stellen „Geron" voor vele moeilijkheden. Het bestuur doet daar- om een dringend beroep op de Schie dammers om donateur of donatrice te willen worden, opdat de kwaliteit van „Geron" behouden kan blijven. Secretaresse Gerda Voogt, Parkweg 17, tel. 61880 (na 1 oktober 281880) no teert graag alle aanmeldingen. „Geron" heeft een belar seizoen achter de rug, met drie .gast- voorstellingen van Oh belangwekkend g, n ,Het Verraad" in Gent, Zwolle en Gouda zes opvoerin gen van „Eigen haard is wel wat goud waard" te Schiedam, drie óp- voeringen van het bekroonde spel „Het Wederzijds Huwelijksbedrog" en an dere aktlviteiten. Voor het komende seizoen heeft „Ge ron" weer heel wat plannen. „Geron" to verheugd dat de beroepsacteur Kees Coolen van de Haagse C'omedie weer bereid Is gebleken de regie bij „Geron" te voeren. In november zal „Geron" onder zijn leiding een nieuw stuk in studeren. Overigens werkt „Geron" na reeds voor uitvoeringen in november. Onder regie van Arie Kegel speelt „Geron" op 11 en 12 november In Mu sis Sacrum de thriller van de Franse toneelschrijver Robert Thomas „Val strik voor een man alleen", het stuk waar het beroepsgezelschap Ensemble met onze oud-stadgenoot Ton van Duin hoven zoveel succes oogstte. Het is een stuk geladen met span ning en „Geron" twijfelt er niet aan of dit spel zai ook bij de donateurs een goede indruk achterlaten. De decors worden ontworpen door Arie Kegel en als vanouds zal de heer Kegel sr. de decors weer vervaardigen. Bij aankle ding en ontwerp verleent Koos de Groot assistentie. De rolverdeling voor dit stuk waar borgt een goede opvoering, de actri ces en acteurs zijn namelijk: Freek Kegel, Koos de Groot, Mar Hemmin ga, Cor van der Hul, Elly van Eljk en Jo Wilbrink. Op uitnodiging van de zestigjarige arbeidersmvrziekverentging „Crescendo" zal „Geron" 13 novem ber de jubileumavond van Crescendo met dit toneelstuk opluisteren. (Van een onzer verslaggevers) Het Vlaardings Schaak Genootschap heeft op zijn dezer dagen gehouden jaarlijkse ledenvergadering besloten dit serioen met één tiental uit te komen in de' wedstrijden van de Rotterdamse Schaakbond (promotieklasse). De eontri; butie werd met 0,25 verhoogd tot 2.25 per maand. Een unieke gebeurtenis op deze jaar vergadering was het voorlezen van het j' jaarverslag, dat voor de 25ste achter-: eenvolgende maal geschieddedóór de secretaris de heer C. Goedknegt.' Uiter aard werd hier even bij stil gestaan.' Voorzitter H. G. Uithol bood de „jubi laris" een cadeau aan. De heer Goed knegt sprak de hoop uit dat hij, wan neer deze oudste Vlaardingse schaak vereniging over twee jaar haar gou- den jubileum viert ook het (niet rijn) vijftigste jaarverslag zou kunnen ma ken. De bestuursverkiezing leverde niets nieuws op: De aftredende heren H. G. Uithol (voorzitter), J. den Boer (pen ningmeester) en V. Komaat (wedstrijd leider) werden alle herkozen. SCHITlDAM. Ned. ÏT**vr. (G«ref.) Evan« geusaüeIrene 10 ds. 'T=sgerhof Veècen- daal en IS Irene ds. V hofr eür. Geret; Kerk: 9.30 Dienst en dr. W. H Vele- ma Leiden; Hervormde emeentc; Grote 10 <is J G„-Jansen en 17;*ds. W von ketbel; Bethelkexk 10 '4$: c van der Steen en 17 dr. L. J. Cazemier; opstandingskerk 10 dr. I* J. Cazemier en 19 ds D, J, Spa* tog; Vcedeskerk 9 en 1Q.45 ds. I). J. Spa-. ds C. van. der Stèea^Kethel D« Rank 8,30 ds W Vons; Dorpskerk 10 ids. Vons en 19 ds H. W. Hentmesr oud^Katu». lleke Kerk: -70 H. Mis; Baptistettgexneente; yean age; Ned. Prot. Bond: J0.30.ds N. van H/ik:UlP0 i diking -en. 19.30 verlossing Ciir. Geref. Gemeente: 10 selstein; Oud-Gerei". Gemeente: 9.30 en 15AO ds. Griaitgt; Gereformeerde Kerk: Ooster- kerk io ds A ReenRotterdam êa 17 ds. M C. Kersten Mssehnonde; Kettrei De Ark 9.30 en 14.30 ds J. Couvée: Magnolia Deficerk JÓ ds W, A. Krijger e» 17 ds jTojuvée; De Goede Haven 10 ds. H. J. Heynen Vlaardin- "!ec X A- FrfjKOf: Jnlianakerk10 O. M C Kersten «a 17 ds. H» J, Heynen Grote Kerk 10 ds. J. Bouterse, 47 dhr. J. Hoogervdam H. C Z. 38: Rehobothkerk 9 kerk. 10 ds. J. van Nooit. m.m.vi Bethel- koor. 19 dhr. H. B. Colenbraader. H.C.2L 36' tmmanuëlkerk, 10 ds. A. J. Hoorn, 19 ds. J. jorisseo van Utrecht; Nieuwe Kerk.' IQ ds. W. J. Schouten, mjn.v, „De PHpers" en ,43e Jonge Pijpers", oud...De zin vari ons leven" 17 dhr. J. van Lambalgen,. H» i C. Z. 35; Baal MaranatSakerk. 8.43 ds.-w. J. de Jong: Westwljiekapel; 10.30 ds. G. Bies- ^SLJ' Commissie ..Het Woord Gebouw Triangel. 10.30 ds- P. van der Vloed. ond. „Verzoening". Gerefbrtneejw! de Kerk: Oosterkerk. 10 ds. Joh. Lever, 17 dJ-Y- J. Tlemersma; Erimaüskerk, 9 en-s 10,30 dr. F. L Bos, 17 ds, H. J. Keuwen- hoven: Pniëlkerk, 9 en 1040 ds. Y. J, Tie.'; mersma 1.7 dr. F. L. Bos: Marar.s.thskerk,-'] 4 3s- G- Aaltwrsberg. ond. „Brengers vair', goede Boodschap" (Math. 10:1216):-Befaar. I denceirtrum „De Wetering", 10 ds. H. J. Kou- ^hover,. Christ. Geref. Kerk; Kerk Emma-1 str&it, 10 cn 17 ds. A Fonsteir,. enter. pred. te Epe; Auia H. de Cockschool, Ph. de Gae. I destraat. 10 leesdfenst, 15 dhr.. G- Boaw, ber, 1 pred. *e Eentdljk, Gereformeerde Gemeente: Kerk Westoieuwland, lo en IT ds. L. Hui*, j ■nan. Christ. Geref. Gemeente: Zaal- Dijk. trog fLj.9 en 17 leesdfenst. HOEK VAN HOLLAND. Herv. Gem. 1» man. HOEK VAN HOLLAND. Herv. Gem. 18 Sr" n Iid® Wï?sin!c: Geref. Kerk 10 en 19 ïf.. Evang. 34.30 ds Vroegln- dewy VrUr- Herv.: 19 ds. Pijpers. MAASSLUIS, Herv. Getn. Grote Kerfct 8»- Keyzer. 19 ds. Kwakkelstein; Herv. Rusthuis: 10 ds Vogel Jeugdkerk: 10 Suroum Corda, Grote Kerk. Gen. de Wetstraat; Ge ref. Kerk: Immanuëlkerk: 9.30 ds. De Jong ïa 15.30 ds. Dereksen, Maranathakerk: 9.3o ds. P?Tcfsen; l-®30 ds. De Jong: Geref. vrijgem. 5.30 ds. De Boer, 14.30 ds Douma; Chr. Geref. Kerk 9.30 en 16.30 kand. Den Butter; Ned. Prot. Bond: 10.15 ds. Van Ouwerkerk; Leger li ó;enst. 18.43 Openluchtsamen. komst Markt, 19.30 verlossingssamenkomst; Baptlstengem, 10 d«. Van der VUs, 19.30 ds Faassen ROZENBURG. Herv. Gem. Immanuël kerk 9.45 ds. Evelein, 18.30 ds. Meijer: Wes- terkerk 9.45 ds. De Rue: Geref. Kerk 9.30 en 18.30 ds. Mantz; Chr. Geref. Kerk 8.30 en 18.30 stud. Verhage; Geref. vrijg. 9.» en 15.30 ds. Mul. SCHIEDAM Ondertrouwd: A M Bemsj 24 jr en E Opheim 21 jr; 3 N Bogaard» 25 jr en A T Kouwenhoven 26; W J Brüli 39 jr en J G van der Steen 40jr; H Gerst- meijer 28 jr en F van der Gaag 21 jr: - B G P van Gils 20 Jr en G Hsesakkers 22 jr; D E Gonlag 22 Jr en M E Treurniet 19 Jr; C G HHoorman 23 jr en J L Haans. korf 20 jr: C B Meijboom 23 Jr en C W van Giessen 27 jr; J S Platxöder 28 Jr «a G J Heubel 23 jr: P W J Pronk 22 Jr en,.J de Vries 17 jr: B Fvan Rose velt 23 Jr en G den Ouden 28 Jr: P J S*as 34 Ir en T Abdoel 20 Jr; K Smaïbfl 19 jr en M Brökling 15 jr; A - P Verweij 21 Jr en K Dullaart 18 jr; A van Wmigeaburg 36 Jr en M van der Koolj 22 jr: W van der Zou- wen 19 Jr en C M Koppenhagen 20 Jr. Getrouwd: C van der Waard 20 Jr en W Korenhof 15 Jr; F T Smeenk 24 Jr «n C C M Pronk 20 Jr; J van HaH 2» Jr en J van Grin 23 Jr; F Huijkman 23 jr en M Tl Verhoeckr, 21 Jr; C van der Linden 23 Jr «s L W Lemson 20 jr: L van den Hamer 24 ll ?a A 30 -c van .Giessenj m Jr en APA J Sprong; M R. Ouwerling 23 jr en L W Tettero 21 jr; H J van Her-, pen 25 jr en X E Gieten 31 Jr; P X» Dek- jser 27 jr en J W Stjrier 26 jr; p Nie- horster 25 Jr en J c v-an Munster 20 Ir; F Koppenhagen 22 jr en C 'C van Gils S3 Jr: P J J Zuidgeest 30 Jr en C de Heu- ver 21 jr; A H Nettenbreijer .22 jr en J C Vorstenbos 21 jr; E Khjn 24 jr en E L van Joie 22 jr; M van der Most 36 Jr E E Bouwman a ir; J C Waitman 25 jrï fE M Npordijk 38 jr; G M Rost 301 Jr en M C F Hermans 37 jr; H O Schacht-i Schabel 23 jr en J E van Uden 18 jr: jsl Kerssen 43 jr en A Qcstenk 48 ir: U jf Ferwerda 25 jr ea A M T Brussaard SS Ir;! J J de Jong 22 jr en A wan. Grootveld ftO S van.den Hoek 24 Jr en K W Bakker.' Overleden: I Kuiper# 87 Jr; P 99 Jr; P M Rost SI Jr. wo jt:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1