Haal de spons erover ROTTERDAM Toonkunst gaat vi concerten geven Zuidel. Strandeentrnm plan niet bruikbaar Nu op woensdagavonden Crescendo gaat ook een aktie houden Brand op dak distilleerderij Dronken zeeman opgepakt Engels korps op samenkomst Leger desHeils Hudig en Pieters gaat booreilanden bevoorraden Twee kinderen bij oversteken aangereden Alionné W. van Ravens sr. over Spirit en Or.-Nassau: goede resultaten m ROTTERDAMMER Dinsdag 15 september 1564; AUTOMOBIELBEDRIJF A. VAIN CAE ADMIRAAL DE RUYTERWEG 22 - telefoon um» NIEUWE BINNENWEG 30 - telefoon iw#©> Programma Woningbouw VOGELS EENDGANS KOSTGANGERS KLEINTJE en dagelijks Jan de Vmsie Kippen (Van een onzer redacteuren) HET was geen welriekend begin van de Groenelaan, zeker niet als vader Thijs en zoon Koos van Geyl „aan het gieren waren", sdhrjjft onze oud-Schiedamkenner, de be jaarde abonné W. van Ravens sr. ons naar aanleiding van de plaatjes van de heer Groe- neweg, die we dezer dagen publiceren. MET Beginnelingen: 1. S. Drop 2. G. Teerd 3. L. Faber, 4, K. Bosboom, allen Vlaardin gen. Snelheid: 1. J. Vermaat, Vlaardin* gen, 10 ronden in 23,2 sec, 2. J. J. v. Kievleth. Schiedam, 10 ronden ih 24,2 sec. De Schiedammers toonden zich uit» stekende stuntvliegers en wonnen in deze klasse alle prijzen. Eerste werd J. J, de Kievleth met 859 punten, ge volgd door M. L v. d. Werf met III en derde J. Bleecker met 45 punten. De beste prestatie werd geleverd door J. v. Huuksloot, die daardoor in bezit kwam van de Ünique-béker. De groot* ste pechvogel was B. Brans, die daarom als suikerprijs de Amestelplak kreeg. De recherche van het bureau Marco- nlplein in Rotterdam heeft de vijftigja rige P. W. d. G. uit Botterdam ge arresteerd, verdacht van flessentrek kerij en verduistering. Hij heeft kan* gezien door vele smoesjes, zoals dat hij in de ziektewet liep, voor achtduizend gulden aan televisietoestellen, radio's, bandrecorders en huishoudelijke voor werpen los te krijgen van een aantal Rotterdamse winkeliers. Een deel heeft hij verkocht. Van de opbrengst leefde hij. Het aantal voorwerpen dat hij nog thuis had, was zo groot dat de politie een bestelwagen nodig had one alles naar het bureau te brengen. Bovendien colporteerde hij voor een aantal kran ten en tijdschriften. Het geH stak hij in zijn eigen zak. De man beoefende dit lucratieve beroep al geruime tijd Hij liep tegen de lamp, toen hij zijn winkeliers niet betaalde en die zich tot de politie wendden. De stichting „Centraal Rotterdams Verzetsmonument" heeft het verxeis- monnment, dat de beeldhouwer Hubert van Lith in haar opdracht heeft ver vaardigd, aan de gemeente aangebo den. Zoals reeds eerder gemeld aal bet worden geplaatst op de kop van do Weatersingëi aan de zijde van de Kruis kade. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu aan de raad voor gesteld dit monument te aanvaarden en de kosten van de plaatsing voor reke ning van de gemeente te doen komen. Hiermee tg een bedrag gemoeid m 28.000, waarbij de sokkel k inbegre pen. De; sokkel zal worden vervaardigd van basaltlava en worden omstoten, soor een sierbestrating van <pima«lkei tjes, die aansluit aan de bestaand* grondkerende muur. De sierbestrating zal op dezelfde hoogte worden aange bracht abt de omringende trottoirtegels en aan de oostzijde door een drietal bloembakken worden afgesloten. Asm de voorzijde van het voetstuk wordt in grote letters het woord „ongebro ken" gebeiteld, daaronder in kleinere letters „verzet", en op de derde regel, eveneens fat kleine letten „19481945"; De sokkel krijgt een hoogte van 6,8® me ter, de; overige afmetingen zuilen 1 meter hij lJf meter bedragen. j?' Door de prachtige nazomer is de be langstelling voor de R-E-T^rondrit naar Botlek en Europoort na nog zo groot dat de directie van de Rotterdamse Elek trische Tram voorlopig besloot deze tocht tot en met 38 september laten doorgaan. De animo voor deze 'onge veer honderd kilometer lange rit, die m juni voor het eerst werd gereden, beeft de verwachtingen ver overtreffen. Er reed niet telkens één bus, zoals oor spronkelijk de bedoeling was, maar er moesten doorgaans vier bassen worden' ingezet. In vele gevallen was dat zelfs niet genoeg en moest er met vijf bus- sen. worden gereden en een enkele maal zelfs met zes. Iedere woensdagochtend vertrekken de bossen voor de Europoort. rit om half Hen van de centrale BXÏ.T> post aan het Kruisplein. (Van een onzer verslaggevers) Vijf toonkunstconcerten, te verzorgen door het Rotterdams Philharmonisch Orkest of het Gelders Orkest en met medewerking van solisten, gaat de af deling Schiedam van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst geven op woensdagavonden in het Passagethea ter. De. concerten worden dus niet zoals voorheen op donderdagavonden gehou den. Toonkunst hoopt dat de belangstel ling groter zal zijn dan voorheen. Men kan lid van Toonkunst zijn voor zes gulden per jaar en daarbij een sei zoenkaart van drie rijksdaalders voor de concerten ontvangen, totale kosten 13,50 per persoon. Die kosten zijn te laag in vergelijking tot de werkelijke kosten die Toonkunst mede dankzij de ruime gemeentelijke subsidie moet maken. Er is een jeugdabonnement mogelijk voor vijf gulden (losse kaarten een gul den, tot negentien jaar) en ook voor le den van vakverenigingen is er een aan merkelijke reductie, namelijk 7,50 voor een abonnement en losse kaarten een rijksdaalder. Niet-leden van Toonkunst betalen per concert vijf gulden. Het programma voor het komende seizoen is als volgt: 14 oktober 1964: Toos Onderdenwijn gaard (piano). Pianoconcert van Bach; werken van Hindemith, Beethoven; di rigent: Franz Paul Decker. 16 december 1964: Willem Noske (viool) Dirigent Eduard Flipse, Kerst concert. 27 januari 1965: Nog niet bekend. Di rigent Franz Paul Decker. •10 maart 1965: Gelders orkest. Diri gent Francesco Mander. Werken van Flothuis, Brahms: Peter Ka tin (piano), 28 april 1965: Samuel Brill (cello). Celloconcert van Lalo; wérken van Haydn, Schumann; Dirigent Franz Paul Decker. (Van een onzer verslaggevers) Een 23-jarige Deense zeeman, die on der invloed van sterke drank was, ge droeg zich maandagmiddag om half vier op de Sehiedamse Nieuwe Haven' al te opvallend. Hij is ter ontnuchtering naar het hoofdbureau van politie te Schiedam gebracht. Zijn schip, een tanker, ligt bij de Shell te Pemis. Het wordt kennelijk een tijd voor de viering van jubilea van Sehiedamse mu ziekgezelschappen (Harmonie, Gusto), want ook de arbeidersmuziékvereniging Crescendo heeft zich maandagavond be raden op een festijn. Het Sehiedamse Crescendo gaat vrij dagavond 13 november in Musis Sacrum het. vijftigjarig bestaan vieren. De gere formeerde amateurtoneelgroep „Geron" zal dan het programma verzorgen. De jubileumreceptie wordt op zaterdagmid dag zeven november in het Volksgebouw gehouden. Ter 'gelegenheid van het gouden be staan gaat ook Crescendo een aktie hou den ivoor nieuwe instrumenten en uni formen, het wordt dus ook in dit opzicht dringen in Schiedams muziekwereld. Crescendo speelt, zoals hek-end, op de oude instrumenten -van Baipe Davids, die hetakttecomité in 1961 vctoc een Jaag bedrag - aïs- de- zustervereniging heeft overgedaan. Het liefst had Crescendo dan ook een geibeel nieuw instrumenta rium. maar voorlopig hoopt men dat voldoende geld kan worden verkre gen voor aanvulling en verbetering. Daarom worden dezer dagen zesduizend drcaiaires bezorgd met het verzoek voor medewerking aan de aktie. Crescendo trekt ieder jaar de aandacht door de per fecte medewerking by de herdenking der gevallenen. Bovendien is de voorzitter C. Landsbergen een bekend animator bij fr-lsi evenementen t ViAARDINGENï In de samenkomst die het Leger des Hedls zondag om 15 uur in de Opstan- dingskerk aan de Burg. Honnerlage-Gre- telaan te Schiedam houdt; zal muziek ten gehore worden gebracht door het bekende Hendon Citadel Muziekkorps. Dit Engelse korps maakt van 12 tot en met 20 september een tournee door Ne derland. Zondag is de laatste dag van de ze tournee, 's Middags wordt gespeeld te Schiedam, 's avonds in Den Haag. Het korps opgericht in 1882 staat onder leiding van kapelmeester Ronald Cobb. Onder zijn krachtige dynamische leiding ontwikkelde het korps een nieu we stijl van spelen, waardoor het onlangs werd beschreven als te behoren tot de beste onder de Leger des Heils-muziek- korpsen. Majoor Will Pratt vergezelt als ver tegenwoordiger van het Internationaal Hoofdkwartier het korps op zijn tournee door Nederland. CVan onze medewerkers) De Vlaardin^se korfbal twaalftanen hebben saterdag:, begunstigd door prima korfbalweer, goede resultaten geboekt. Spirit behaalde in zijn eerste wedstrijd tegen ODI een 8—4 over winning en een in te stellenonderzoek of een door Oranje Nassau ingediend protest zal moeten uitmaken of deze ploeg op Oranje Wit een 5—4 zege behaalde of dat het met 5—5 een gelijkspel bleef. De wedstrijd van Spirit tegen het Sehie damse ODI was na de matige oefenwedstrijd tegen de korfbalvereniging Vlaardingen met zorg tegemoet gezien. De eerste helft liet een felijk opgaande partij korfbal zien, waarin pirit haar geringe meerderheid in techniek uitdrukte in een enigszins geflatteerde 4—2 voorsprong. De tijdens de rust besproken te volgen tactiek had succes, want in het eerste halfuur van de tweede helft liep men ver rassend tot een ruime 83 voorsprong uit. De eindstand werd 84. De Spirit doelpunten werden gescoord door Van Berkel (3), Teerds. (2), Ria Poot, Ria Hoogwerf en Van der Vaart (elk 1). De in Dordrecht gespeelde wedstrijd Oranje Nassau—Oranje Wit is tot een goed einde ge bracht, mits de protestcommissie het door Oranje Nassau ingediende protest aan de Vlaardingers zal toewijzen. Tijdens het eind signaal van de scheidsrechter scoorde Jan Veldheer namelijk een verdiende gelijkmaker, die de arbiter echter annuleerde. Oranje Nas sau meent bij de protestcommissie goede kan sen te hebben, daar het bij de CKB de ge woonte is een doelpunt, gemaakt tijdens bet eindsignaal, te erkennen. Het eerste doelpunt voor Oranje Nassau in deze wedstrijd kwam van A. Groene veld. Na de rust werd de stand l—1. maar binnen het kwartier wist Oranje-Wit de stand in haar voordeel tot 3—1 te verhogen. Schilder en GroeneveW maakten daama nog elk een doel punt voor Oranje Nassau. De definitieve eind stand moet dus nog even worden afgewacht. Het tweede Oranje Nassauteam behaalde in Rotterdam een benauwde 3—2 zege op DIO 2. Het derde team won met 8—3 van het Water schip. De veteranen van Oranje Nassau 4 ver sloegen Rhoon met 3I. De junioren van ODO en Oranje Nassau bekampten elkaar in Schie dam met een puntenverdeling van 33. Van de overige Spiritteams behaalde het derde op eigen terrein een 11—0 overwinning op NIO 3, Spuit A won met 3—1 van NIO A. (Van een onzer verslaggevers) De mogelijkheid dat het ontwikkelde plan voor de bebouwing van het z.g. Znldeltjk Strandeentrnm tn Hoek van Holland in zijn huidige vorm zat kun nen worden uitcevoerd ia zeer serine. Er zeilen de komende Jaren vele nieu we wonineen in De Hoek worden ge- bomvd. Dit zijn enkele belangrijke punten uit een aan Hoek van Holland gewijde pa ragraaf uit de beleidsnota openbare werken, die B. en W. van Rotterdam uitbrachten met het oog op de begro tingsbehandeling. In het bezin van dit Jaar werd de voor De Hoek zo belemmerende Kringen- wet van 1833 (O.3. inhoudend dat men niet mocht bonwen in steen in be paalde delen -red.) opgeheven, memo reert de nota. Maar er blijkt noe niets van enige bereidheid tot het overdra gen van militaire landggrond aan Rotterdam, waardoor met het plan 'Zuidelijk Strandeentrnm', dat de ge meenteraad in 1960 vaststelde, kan worden begonnen. Voor dit ontspanninpgebled (De Hoek verwacht juist hiervan de verdere uit bouw ais badplaats -red.) kannen de plannen van de rijkswaterstaat van zeer Ingrijpende aard zijn. Alleen is nog maar bekend dat de Noorder- pier niet onaanzienlijk zat worden ver lengd. „De mogelijkheid dat het plan Zui delijk Strandcentrum in zijn oorspron kelijke vorm bruikbaar zal zijn. moet in elk geval zeer gering worden geacht', zegt de nota dan. Nog een belemmering voor de ontwikkeling van Hoek van Holland is dat de aanwezigheid van de overdracht met het oog op de toe komstige waterstaatswerken voorlopig niet gerechtvaardigd acht de afrondende bebouwing aan de zuidelijke rand van het plan 'Dorp' verhindert. Een lichtpunt is echter dat Rotterdam streeft naar de mogelijkheid het aantal woningen tot een totaal van maximaal 200 nit te breiden. Er is reeds belang stelling voor het realiseren van een aan tal geprojecteerde hoge woongebouwen, die De Hoek tot dusver niet kent. Een plan 'Oost' is in voorbereiding: onge veer 500 huizen op gemeentelijk terrein. Het zal de woningbouw voor enkele jaren verzekeren. Een woningwetplan van 52 huizen, waarmee eind 1962 werd begonnen is grotendeels gereed gekomen. De Rot terdamse raad keurde in juni jX een plan voor 18 portiekwoningen goed. De machtiging tot gunning werd inmiddels verkregen. In de "premie- den, en daarom wandelt c nn mee naar hel groen, niet om die kostgangers te voeren, want dat wordt periodiek in overvloed gedaan zomers. Dan ligt er zoveel brood dat het getal ratten de overmaat gaat bepalen, 's Winters schuwt men het park en dan hebben de vogels honger. Zij vinden die men sen ongetwijfeld vreemd. Men ziet het niet altijd, omdat de mens alles gewoon is gaan vinden. In dat park leven vogeltjes, weten wij en dat moet dan genoeg zijn. Menig tuinman en vogelkenner zal echter kun nen vertellen dat in Schiedams parken een heet fraaie verzameling van.vogels buist, het zijn dieren die door een vakman deskundig en met liefde zijn aangekocht en gekweekt. Nu heeft Schiedam zelfs veel verschillende eend vogels. Van dit ras heeft Schiedam er overigens nooit genoeg, vinden wjj, want een verstandig beleid zou er toe moeten leiden dat ook de grachten als Korte Haven, Lange Haven, Nieuwe Haven, Schie (zij het met schoner wa ter) gevuld zouden raken met water vogels. tamboers. 12. Piet Hein mars. arr. Brüleman, orkest, 13. Fantasia, arr. W. v. Wijk. tam boers, 14. Le Jour Le Plus Long, mars, arr. R. Martin, orkest 15. Beia loopmar* tamboers 16. taptoe voor hoornblazer, 17. Gelucklg Vaderland, orkest, 18. Roilei tamboers, 19. Wilhelmus van Nassauwe. C. L. V»'alther Boer. orkest. 0 Gusto's Muziekvereniging Schiedam be staat 55 jaar. De oprichtingsdatum is 1 ok tober 1909. Ter gelegenheid van dit feit houdt het bestuur van de harmonie en de drum band een receptie op zaterdagmiddag 26 sep tember om drie uur in Maison Westhuis. Warande, 0 De wandelgroep van de Christelijke Tech nische Schooi te Schiedam heeft zaterdag on der leiding van de beer C. P. C. den Boer met succes deelgenomen aan de Alrborne- toeht in Oosterbeek. De 27 deelnemende Jon gens hebben de 15 km mars met succes uitge lopen en behaalden hiermee een tweede prijs. De rennersclub „Schiedam" zal atzerdag- middag 28 september om half drie op het parcours Caiandstraat in het Sehiedamse In dustriegebied sprintwedstrijden om het dul> kampioenschap organiseren. 0 Van de 17-jarige J. H. B. is een nieuwe regenjas gestolen, die in de garderobe van de technische school aan de Mgr. Nolens- laan in Schiedam heeft gehangen. 0 De Schiedammer F. B. M. mist zijn bromfiets, die op de Horv-atweg in Schie dam heeft gestaan. Van de Sehledammer E. J. de W. is een fiets gestolen op de West- vesc. gestaan. Van de Sehledammer E. J. de W. is een fiets gestolen op de Westvest. Het Schiedams Politie Muziek Gezel- schap geeft vanavond onder leiding van de heer M. Brfiieman een taptoe Op de Grote Markt, aanvang 21 uur. Het volgende pro gramma zal worden uitgevoerd: 1. Roffel tamboers. 2. Fanfare- arr. Brille ma norkest 3. Taptoe door tamboers, 4. Bede voor het Vaderland, orkest 5. My Fair Lady, arr. W. v. Wijk. tamboers, 6. Europa cup, mars, Alb. Kappert, orkest, 7. S. F. hL G. mars, W. v. Wijk, tamboers. 8. Defiieermara ie Div. J. P. Laro. orkest en tamboers. 9. Chinese stokkenmars. tamboers, 16. In Corpora, mars J. A. Reijnhoudt, orkest, 11. dienstmarsen. sector werden dit jaar 24 woningen voltooid, eenzelfde aantal portiekwo ningen komt dit jaar nog in uitvoe ring. In de vrije sector kwamen 5 huizen klaar, zijn 14 in uitvoering en zal met 18 worden begonnen. Nu wordt «en plan voor 164 woning, wetwoningen ontworpen, de helft van het contingent 1965. de andere helft van 1968. Van deze woningen zijn in begia- sel 50 bestemd voor rijkswaterstaat** personeel. In 1965,zal worden begonnen met de bouw van. ongeveer 100 huizen in de particuliere premie- en vrije sector. .VsCfik-S' (Van een onzer redacteuren) Hudig en Pieters te Rotterdam heeft met twee Franse scheepvaartmaatschap pijen de N.V. Dienstverlening Buiten gaats opgericht, een maatschappij, die de booreilanden In open zee gat bevoor raden. De werf van Verolme te Heusden beeft opdracht ontvangen tot de bouw van vijf schepen, die voor dit doel in de vaart zullen worden gebracht. Het eerste schip zal, bijzondere om standigheden voorbehouden, omstreeks half november worden opgeleverd. De schepen, die ook als werk- en reparatie schip kunnen dienst doen, worden uitge rust voor het vervoeren van boormate- riaal ten behoeve van de boorplatforms. Daarnaast zullen zij die platforms al les gaan brengen, waaraan de opvaren den behoefte hebben. Het gebied van de N.V. Dienstverlening Buitengaats zal niet beperkt blijven tot de Noordzee. Het ligt in de bedoeling ook rond Afria en in de Perzische Golf diensten te gaan verlenen. De schepen krijgen een draag vermogen van 585 tdw. De 6-jarige John Smit uit Vlaardingen stak maandag bij de Trekkade plotseling de Westlandseweg over. De automobilist T. J. V. uit Wateringen kon het kind niet meer ontwijken. Er volgde een bot sing waarbij de knaap op het rij dek werd geworpen. Ogenschijnlijk liep hij slechts een buil op het achterhoofd op- Hij is in het Holy-ïiekenhuis opgenomen, De auto werd aan het voorfront beschadigd. J)AT laatste was overigens een slip pertje van een onzer stokpaardjes die bereden Lij het „frappez frappez toujours" herhaaldelijk de finish heli- ben bereikt in de reeksen van jaren. Te bewijzen valt nu dat het park vreem de kostgangers heeft, zoals we al slel- FEN heel mooi met een goudborst gesierd eendje had het meeste last van de domme eend. Zoiets zie je wel meer. Die enorme ganseend moet natuurlijk jaloers geweest zijn op dat sierlijke vleugeldiertje en dan wordt de afgunst heel rancuneus met dom geweld ontladen. Het kleine dief kreeg er letterlijk en figuurlijk het heen en weer van. Na veel kermend gepiep, veel hopeloos gevlucht ook zag het kleintje het wonder. Het riep de hulp van uw verslaggever in. Het beestje schoof beverig tegen onze voeten. Ontroerd hebben we wat krachtige dreigingen naar de gans ge roepen. Het hielp. Later echter dien den we huiselijke plichten vervul lend elders te zijn en dat heeft het eendje kennelijk verdroten. Het liep namelijk tjilpend tot aan het parke hek. Daar stonden wij, het leek een heel menselijke affaire met de ruime afwisseling van tragiek, geluk en weer dramatiek. Kommervol huis- wBartskerend hebben we ons bezig gehouden met het kleintje dat het leven nu weer geheel alleen te lijf moet gaan. Dagblad „De Rotterdammer", Sehie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, tel. 6 415 4, b.g.g. 11 558 8 (toestel 52, na 18 uur b.g.g. 1 9 5885) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw J. v. d. Hoek- Hoogendam, J. Steenstraat 29, telefoon 65451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. *ie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666, alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290. Woord voor de dag: bybellezing, teL 141006. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut- Plein 5. volgd door twaalf parmantige kui kens. „Het stomme dier viel om van zwakte", meldt onze reporter uit de goede oude tijd. De kip had dan ook 21 dagen geen eten of drinken ge had. Over de gegevens van de ijskelder vertelt Van Ravens dat de Celspui ijs in het pand bracht en er dan vis bewaarde, het waren 2almrokers. (Zoals bekend was een zalmvisserij gevestigd op het puntje van de werf Wtlton-Fijenoord waar nu de kruise-- helling de rivier nadert). Op het Wilhelminaplein woonde ook een smid, Lucas van Eik, die bij Van Ravens goed bekend is. Dan voegt Van Ravens ook anekdotes over de barbier uit Groenewegs ver haal toe. „Het was een vreemde Jan maar bekwaam in zijn werk," vertelt Van Hij werkte er dichtbij, bij de kui perij van W. Besseiaar aan de over zijde, bij de Buitenhaven. Ernaast was de lommerd van Jacob Raskie. Op zijn ulthangenbord stond: „J. Ras kie, ln- en uitverkoop met recht van wederinkoop" en volgens de heer Van Ravens, die het heeft meege maakt, zong de Sehiedamse jeugd: ,,'St Heb een jasste gekocht en naar Raskie gebrocht". IN die toen nog landelijke rand van de stad stond ook een grote werf van C. Klein, deelt de heer Van Ra vens mee, waar de vaten stonden en ook een stalhouderij was. De kippen liepen vrij over de weg, soms was er één zoek. Het Is weieens gebeurd dat een kip na 21 dagen weer te voorschijn kroop uit de berg vaten, maar het beest 'was niet alleen, het werd ge- De heer Groeneweg lanceerde ook het idee dat de heer Van Ravens gewerkt zou hebben bij zijn schoon» vader J. van SchijndeL Dat was toen mijn broer H, van Ravens er in de eerste wereldoorlog vaten maakte, deelt de heer W. van Ravens mee. SCHIEDAM Geboren: Johanna E dv A Joet en C H Bruin; Leonardus H L z« «1 van Kempen en H 3 Evers; Margaret O* M G Kooiman en A Stuart; Gerardus tv G J van Smirren en G A Blom.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1