Stroom koolzuur spuit in ruimen, Pauamees Gaarlandt Afzinkinstaïlatie brak en zonk in Parkhaven Vele sportontmoetingen in Duitse week MACHIHEHD Rotterdamse jongens bouwden a Drenthe vacantie-oord voor havenwerkers Chroesjtsjef waarschuwt Pas over enkele dagen resultaat Pólitie-onderzoek naar overlijden van vrouw Politie houdt inbreker aan Contract Daf met Indonesië getekend Plaatsen laatste metromoten vertraagd Bommen" uit overtuiging Drie mannen te water en gered Truck vernielt R.E.T.-mast Goederenverkeer blijft stijgen BRUSHED NYLON 'neem 'ASPRO 'Aspro' bevat alles om - u snel 'van uw' pijn af •ie helpen. Doeltreffend en betrouwbaar. V., Neem ;C'\: v PÉ ROTTERDAMMER WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1964 Mr. GAARLANDT sprak deze woorden dinsdagmiddag bij 1 de officiële opening van dit va- kantie-oord, dat geheel is ge- bouwd -door leerlingen van lage- I re technische scholen te Rotter- dam en Hoogeveen. Die jonge- I lui 'hebben er hun praktijkwerk- 1 weken - aan besteed. Zij hebben het gebouwd ten behoeve van de Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven te i Rotterdam naar het ontwerp van I de architect en landschaparchi- ;j iect H. Nijenhuis en G. R. Hol- J lema van het Adviesbureau voor j Landschappelijke Recreatie te I Assen onder toezicht van het I Aannemersbedrijf H. J. Neute- 4 boom te Utrecht. Een op drie Past in schema Uitbreidingsplannen ztvakzinnigenzorg Berijmd DE, heer G. Broek uit Maas land rooide enkele maanden geleden op zijn erf enkele bo men. Volgens de politieverorde ning in zijn woonplaats is dat verboden. Men dient het eerst aan te vragen. De heer Broek kreeg dus een proces-verbaal, hetgeen hem voor de kanton rechter in Schiedam deed ver schijnen. V erkeersstagnatie Onze binnenvloot Gebruikt Speciaalzaken in textiel (Vervolg van pag, 1) (Van een onzer redacteuren) Koolzuurgas is het wapen dat de Schiedamse brandweer toepast in het constante gevecht met de brand in drie ruimen in het voorschip van de Panamese vrachtschuit „Patricio Murpliy" die zondagmiddag om drie uur bij de scheepswerf Wilton Fijen- oord te Schiedam in brand geraakte. Het schip is geladen met amnion- lumsulfaat dat in contact met water een grote uitzettingscoëfficient heeft. Inmiddels is het schip in de Wilhelmi- nahav-en te Schiedam aan de grond ge zet waarbij pompen het bluswater uit de machinekamer pompen. Havenar beiders zijn begonnen met het lossen van de lading in de ruimen op het achterschip die tespaard zijn gelbeven voor de brand. Het vuur heeft zich via kurkisolatie en een open deur van de machinekamer naar drie ruimen in het voorschip een weg gezocht. De deskundigen zagen tenslotte maar één oplossing om de brand in de onder rook onzicht bare ruimen te lijf te gaan. Van maandag tot dinsdagavond heeft de brandweer 48 flessen et kooidioxy- de van ieder 14 kilogrammen in de hermetische gesloten ruimen gespoten met de bedoeling om uit een overdruk van koolzuurgas het voor het vuur noodzakelijke zuurstof te verdringen. Inmiddels zijn weer twee batterijen van ieder 24 flessen C02 naar het schip gebracht en deze koolzuur is van nacht en wordt vandaag,, woensdag, in de ruimen gespoten. De brandweer heeft besloten dit werk nog enkele da gen vol te houden omdat het niet .mo gelijk blijkt de verhouding zuurstof en of koolzuur in de ruimen te meten. Het nemen van gasmonsters in deze ruimen wordt niet mogelijk geacht d de de commandant van de Schiedamse brandweer de heer V. dejager mee. De heer De Jager is met regelmaat o het schip in de Wilhelminahaven om de ontwikkeling in het oog te houden. De commandant weet nog niet wanneer de ruimen weer geopend kunnen worden. Dat zal over enige dagen voorzichtig moeten geschiëden, eerst dan kan wor den. bezien of er louter koolzuur aanwe zig is en de brand inderdaad verstikt is en daarna zullen havenarbeiders de 4500 jute zakken met ammoniumsulfaat (wat naar verwacht een vieze pap ge worden zal zijn) uit de ruimen gaan ha len. De schade zal ongetwijfeld vele ton nen bedragen. Behalve de lading heb ben de nieuwe dieselmotoren schade opgelopen. De Patricio Murphy (de be manning is nog aan boord) zal enige tijduit de vaart jnoeten worden geno men om de schade in dok te repareren. Het is eigendom van de Compania Franco Argentina de navigacion SA uit Buenos Aires. De recherche van de gemeentepolitie te Roermond is reeds enige dagen bezig met een nader o-nderzoek naar de omstan digheden waaronder d'e '34-jarige me vrouw B. A, Schuman-Heijners om het leven is gekomen. De vrouw overleed zondagmiddag in het ziekenhuis te Roer mond, nadat zij in de nacht van zaterdag op zondag ernstig ziek was geworden. Mede naar aanleiding van geruchten heeft de justitie sectie op het lijk laten verrichten, waarbij de aanwezigheid van een hoeveelheid parantüon in de maag werd vastgesteld. Tot heden is niét ko men vast te staan hoe dit vergif in het lichaam van de vrouw is gekomen. Zij' was zaterdag met haar man uitgeweest. Het huwelijk was goed. De politie heeft tot nog toe geen aanleiding gevonden om iemand te arresteren. I De commissaris constateerde dat er nu triozen ziin die zich in een grote stad I lelukk'rg gevoelen: 62 procent van het J mensdom leeft in grote steden en een op j de drie Nederlanders woont in de Rand- f slid Holland. Dat is niet altijd zo ge- I veest, aldus mr. Gaarlandt. Athene had 1 in de tijd van Pericles nag geen honderd- I duizend inwoners en het zou tót de tijd I van de keizers duren eer de wereld een miljoenenstad zou kennen: Rome, Deze ,1 plaats zou Rome later afstaan aan Byzan- I Uum en daarna zou het meer dan dui- I zend jaren duren, tot ongeveer 1800, eer er weer een miljoenenstad op de wereld was. Dat was toen Londen. Mr. Gaarlandt hoopte dat in die groei m later in Nederland wat remmen zou- 4 den' worden aangelegd, ter voorkoming i van een al te intensieve bebouwing van i zijn mooie provincie! 3 Zoals mr. Gaarlandt na zijn dïohter- s lirke en historische ontboezemingen con- steteerde oast de Westerbergen in het i schema, dat Gedeputeerde Staten van ;i Drenthe zich de komende jaren voor «jen hebben gesteld. En mr. Gaarlandt bid <r zeer veel waardering voor, dat de SDortierreinen en het zwembad van de Westerbergen er niet alleen voor de Botterdamse vakantiegangers maar ook voor de plaatselijke bevolking zijn. Mr. E. G. H. Frech. directeur van de N.V. Heinrich Hanoo en Co.. voerde het voord namens de in de stichting verte genwoordigde Rotterdamse werkgevers. Hij bood namens hen het vakantie-oord een zonnewijzer aan en een ets van Rot terdam, die in de conferentiezaal een piaats kreeg. Vriendelijke woorden en geschenken kwamen ook van de zijde van een comité, gevormd uit de eerste vakantiegangers, die van de Westerbergen gebruik maak ten, niet aLleen voor het vakantie-oord zeil, maar ook voor de beide beheerders persoonlijk, de heren H. Aarse en P, J. Vermeule, en hun echtgenoten. had besteed, ging die hulde vergezeld van een geschenk: een reiswekker. De Westerbergen is bijna gereed, alleen het .kampeerterrein dat voor ieder, ook voor miet-Rotterdammers zal open staan, kan volgend jaar in gebruik Worden ge nomen. De naam is ontleend aan twee oude grafheuvels en de heer Kieboom kon dan ook constateren dat deze omge ving zeer vroeg reeds was bewoond. Waardering 'had de heer K. Luning Pzn., loco-burgemeester van Ruinen, on der welke gemeente het dorp Echten valt. voor de manier waarop de Rotter damse havenwerkers dit jaar hun vakan tie hebben doorgebracht. Maar ook de Rotterdammers hebben waardering voor de bewoners van Echten. Als blijk van die waardering beloofde mr. Offerhaus hen alien' een feestavond in de komende winter. (Van onze correspondent) De politie te Ridderkerk heeft de der tigjarige R. K. uit Vlaardingen aange houden. Hij is inmiddels-voor de officier van justitie te Rotterdam geleid, K. is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht op 3 september ingebro ken te hebben in de woning van de fa milie M. aan de Rijksstraatweg te Rijs- oord. Hij nam daar enkele sieraden weg. Bij een uitgebreid onderzoek is komen vast te staan dat K, zich aan meerdere inbraken heeft schuldig gemaakt, onder andere in Rotterdam. Het onderzoek naar de verdwenen goederen is nog in volle gang. Vanmorgen is in Djakarta ceremonieel het definitieve contract getekent tussen de Indonesische regering en DAF voor de levering van 1140 trucks en 360 auto bussen voor een totale waarde van 38 en een half miljoen gulden. De betreffende voertuigen zullen in 195 afgeleverd wor den., Het contract werd getekend in aan wezigheid van de Nederlandse vertegen woordiging in Indonesië. Namens DAF werd het contract getekend door export manager W. Buma, die dezer dagen naar Nederland zal terugkeren. (Van onze Leidse redactie) Tii?e?f„<i!en. S^teren ter gelegenheid van het 40-jange jubileum van de dr. mr Willem van den Berghstichting te Noord- wijk gehouden persconferentie heeft de geneesheer-directeur dr. C. Steketee eni ge mededelingen gedaan over de toekom stige ontwikkeling van de zwakzinnigen zorg. Genoemde stichting met 1440 pa tiënten en 510 personeelsleden, de groot ste, op dit gebied in ons land, ressorteert onder de „Vereniging tot Opvoeding en Verpleging van - Geesteszwakke Kinde ren" te Amersfoort.' Tot de vereniging behoren ook 's Heren Loo-Lozenoord en Groot-Emmaus te Ermelo, het Van Ar- kelinstituut te Soestdük, Groot-Schuy- lenburg ie Apeldoorn en de tehuizen van werkende jongens De Gemzensprong te Rotterdam en Saxenheem te Almelo, Men streeft ernaar voor 1970 de totale capaci teit te vergroten met ruimte voor 1200 patiënten. Hiertoe worden, zoals we ge ruime tijd geleden reeds berichtten, nieuwbouwplannen uitgevoerd in Mon ster en Ede, terwijl onlangs in de kop van Noord-Holland nog 48 ha grond zijn aangekocht. mmMM 'SAjj Hoodlgenl HBHB! ••or Citroen ia Fanbacj o o r ft o t lord a m on Vooral de heer J. Snijders van dit co mité had voor zijn huidewoord een origi nele vorm gevonden: het werd voorgedra gen op rijm en dat gedicht werd op een fraaie oorkonde gecalligrafeerd aan de heer Aarse aangeboden. Mr. E. J. Offer haus, directeur van de stichting, darakte uitvoerig allen, die -tot de bouw van de westerbergen hebben bijgedragen, De heer W. A. Kieboom, voorzitter van - het stichtingsbestuur, constateerde dat de heer Offerhaus echter één belang rijke medewerker had vergeten: Mr. Of ferhaus zelf. Daarom bood hij de heer Offerhaus hulde namens allen en om de heer Offerhaus -te herinneren aan de gro te hoeveelheid tijd, die hij aan de opbouw De heer J. Snijders, lid van het „comité der eerste vacantiegan- gers", bood kampbeheerder H. Aarse een huldebetoon op rijm en een geschenk aan. Met een groot gat in zijn achterhoofd is vanmiddag de zesjarige Jan van dei- Berg uit d'e Knoopstraat. te Rotterdam naar het Dijkzrgtziekenhuis vervoerd. Hij stak plotseling tussen twee geparkeerde auto's dé rijbaan van de Herman de Kos terstraat over. liep tegen de'zijkant van een personenauto aan en werd tegen de straat gesmakt. (Van onze correspondent) .De magistraat was van oor deel dat de wet moet worden gehandhaafd. Hij veroordeelde de heer Broek tot een boete of vijf dagen hechtenis. Tot dusver niets bijzonders. Nu komtech ter de uitzondering de gang bare regel. De Maaslmder be taalt de boete niet. Hij ziet in dit optreden van de overheid een aantasting van het eigen domsrecht. Uit protest is hij de cel in gegaan. Deze week dus brengt de heer Broek, zijn dagen in een Rot terdamse cel door. Merkwaardig is dan nog dat hij wel de oudste „gevangene" zal. zijn. Want de protesterende Maaslanden wordt deze week in 3e cel 74 jaarAan dit relaas valt nog toe te voegen dat de. heer Broek zeer vitaal is. Ondanks zijn leef tijd is hij lid van de landelijke vereniging Maasruiters" in welk verband hij voor de jonge ren niet onderdoet.... Gistermiddag is men bij de Berghui zen papierfabriek begonnen met het dichten van het gat. dat is ontstaan in ,de kade van het Apeldoornskanaal. Vrij wel al het -water was toen uit het tussen 2 sluizen gelegen kanaalvak wegigevLoeid naar ce paraflelloper.de oude Grift. In de modder liggen vier binnenschepen en een woonschip onwrikbaar vast. Vandaag zal een baileybrug worden geslagen over de Grift bij het landgoed de „Hezeriberg" ter vervanging van de brug die door het aanstormende water van haar fundamenten werd gerukt. Het plaatselijk verkeer moet z-olang een gro te omweg maken. Het wordt over de 1 brug in W-apenveld geleid. kelijk. Voor velen zal de voetbalwed strijd Feijenoord-Meiderlcher SV de hoofdschotel zijn. Velen willen nu wel eens zien wat Helmuth Rahn, de Duitse Bombe, op de groene grasmat presteert. Anderen voelen misschienmeer voor de lezing die de heer J. Palm van het Duit se N.S.F. houdt over mensen, die niet georganiseerd zijn in een of andere sportbond, maar toch graag aan sport doen. Dit lijkt inderdaad een belangrijk onderwerp, omdat de Rotterdamse Raad zojuist is gestart met de actie „Wande len voor iedereen". De sportweek wordt geopend met een grote -binnensportavond op zaterdag 19 september in de Energiehal. Naast tur nen, verzorgd door de Olympische Sport club Berlin-Schöneberg en leden van de Rotterdamse turnbond, zal er een demon stratie huisvrouwengymnastiek zijn. Mi cro-korfbal, dat in Duitsland nog totaal onbekend is zal worden gedemonstreerd door de ploegen van Het Zuiden en Spangen. Sensationeel is het optreden van de kunstrijdster, Gerhiid Bauer. Dit meisje is Duits kampioene. Ook Rad- ball staat op het programma. Dit wordt gesterkd door twee teams, waarvan één wereldkampioen is. Het is jammer dat een interessant onderdeel, het zwemmen, op zondag wordt afgewerkt. De opbrengst van de Voetbalwedstrijd van woensdag is voor de spastische kin deren in Rotterdam. De week wordt besloten met enkele hockeywedstrijden tussen Berlijnse teams en Rotterdamse teams, versterkt met studenen van de Economische Ho geschool. Van een onzer verslaggevers) Dr. H.' J, van Zuylen, voorzitter van het sportcomité Duitse week, rindt het belangrijk, dat Rotterdam als eerste stad een Duitse week orga niseert. „Vooral voor de jeugd is het, in Europees verband gedacht, bijzon der nieuwe belangrijke contacten le leggen. Het zal voor velen moelijk zijn om te vergeten, maar voor de jeugd die toch in het laatste jaar van of net na de oorlog is geboren is het van veel belang, dat men ontmoetingentot stand brengt met jeugd uit andere landen. Het sport programma dat voor de Duitse week is samengesteld is aantrek- brushed nylon nachthemd - vlinderlicht en koesterend warm, Dit behagelijke, warme naar de plaats van afzinken. Daar -ri lt men door middel vn ballast zo'n tunnelstuk zinken, terwijl lieren op 'de vier pontons van deze installatie het op de fundering laten zakken. Drie mannen die zich voor controle op het stelsel van stalen .buizen be vonden raakten in het water, van de Parkhaven, maar konden onmiddel lijk door collega's worden gered. De bakken met daartussen, de vijftig meter lange stalen constructie lagen tij delijk in de Parkhaven. Normaal ligt deze afzihkiristallatie, in afwachting van het gereedkomen van tunnelstukken bij de Leuvehaven. In het begin van de metrobouw onder de rivier had de installatie' een lengte van vijftig meter. Bij de latere tunnel stukken kon worden volstaan met 35 me ter en werd de staalconstructie ingekort. Voor de laatste stukken, die inmid dels gereed zijn, en op 10 en 17 oktober zouden worden afgezonken was weer een lengte van vijftig meter nodig. Nadat de jagers Holland en Overijs sel waren vertrokken uit de Parkhaven, werd het drijflichaam naar deze haven -gesleept. Dinsdag werd 'de verlengde staalconstructie op sterkte beproefd. Waarom is niet bekend, maar tegen zes uur brak de constructie doormidden en zonk naar de rivierbodem. De drie mannen die er op stonden raakten te water. Er ontstond een grote ravage van stalen buizen enz, Voorlopig wordt aangenomen dat de buizen het op de nieuwe lassen heb ben begeven. Hoewel niemand dinsdag avond iets over het tijdverlies kon zeg gen, waren er optimisten die den ken dat bet karwei in drie weken kan worden geklaard en dat dan de tunnel- stukken wel op 10 oktober kunnen wor den afgezonken. met geheel kanten (gevoerdel) pas en kant rondom, ook aan mouw, in saffier en roze normaal (Van een onzer verslaggevers) Het is niet uitgesloten dat het af zinken van de laatste tunnelstukken in de Nieuwe Maas, die dus het rivier- kruizende gedeelte van de metro moesten voltooien, later dan 10 okto ber, de geplande datum, zal geschie den, Op de totale metrobauwtijd zal dit echter geen stagnatie geven. De oorzaak daarvan is dat dinsdagavond de afzinkinstaïlatie doormidden is ge broken en gezonken. Met deze installatie worden de drij vende tunnelmoten van het bouwdok op Van Brienenoord overgebracht GOUDNUGGET UIT LIBERIA, goudrijke stukken kwarts uit Indonesië en vele andere natuurlijke metaalverbindingen ziet u in de SCHATKAMER ONDER DE LIJNBAAN Expositievan edelstenen,mineralen.fossieien antiquiteiten etc. Diamantslijperij in bedrijf. Geopend elkedagvan 9-5 uur.Toegang vrij. in alle filialen van den, die geplaatst is voor het Haven gebouw. aan de DeRuyterkade. Deze Havenbaak, die drie meter breed is en 2.80 meter hoog, zal de Amsterdammers steeds het laatste nieuws geven over de positie van Amsterdamse schepen op zee en over de ligplaats van schepen in de Am sterdamse haven. - Aan de ene kant van de Havenbaak is een grote wereldkaart aange bracht. AUe daarop voorkomende ha vens, ongeveer zeshonderd, zijn van een lampje voorzien. Door het indruk ken van een knopje kan men de 365 op een toetsenbord onder de kaart. Een druk op een knop doet het lamp je van het .gezochte bedrijf opflitsen. In 1963 werden aan de Nederlandse binnenvloot toegevoegd 297 vracht schepen met 173,977 ton, 100 tank schepen met 54.681 ton en 124 sche pen voor speciale doeleinden met 38.709 ton. De toegevoegde vracht schepen waren voor een groot deel ingevoerde, gebruikte schepen. De speciale schepen waren nieuwbouw. Op 1 januari waren er in Neder land voorts: 146 stoomsleepboten met 30.697 ipk, 2.014 motorsleepboten met 344.721 epk en tien duwboten met 13.653 epk. Uit de maandstatistiek van ver keer en vervoer van juli 1964 blijkt, dat het aantal Nederlandse binnen schepen op 1 januari van dit jaar in totaal bedroeg 20.081 met een laad vermogen van 5,820.972 ton. Daaron- Het internationale goederenverkeer ter zee via Rotterdam blijft stijgen. In het eerste halfjaar van 1964 nam het vergeleken met de overeenkomsti ge periode van vorig jaar toe met 15 pet. En belangrijk, deel hiervan moet op rekening worden geschreven van de minerale oliën. Uit de gege vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt n.l., dat het to tale goederenvervoer van januari tot en met mei van dit jaar 48.304.482 ton bedroeg, en hiervan was 21.243.637 ton olie. Ook het 'oliever- voer per pijpleiding stijgt verge leken met dezelfde periode in 1963 van januari tot en met juni met niet minder dan 22 pet der waren 1.207 tankschepen met 554.169 ton, 14.068 vrachtschepen met 4.539.881 ton en 4.806 schepen voor speciale doeleinden, 15 vrachtpassa giersschepen, 3.381 dek- en zolder schuiten en 1.410 stuks aannemers materiaal. De vrachtschepen vallen weer on der te verdelen in: 1.282 spitsen met 439.420 ton, 1110 Kempenaars met 569,614 ton, 355 Dortmund-Eemska- naalschepen met 323.180 ton, 291 Rijn- Herne-schepen met 383.724 ton, 6.862 andere vrachtschepen van 100 ton en meer met 2.567.546 ton. en tot slot 4.168 vrachtschepen beneden 100 ton met 247.379 ton Een bezoeker van het Kremlin, die enkele dagen geleden lang met Chroesj tsjef sprak, bevestigde dat de premier zich zeer bezorgd maakt, bijna geobse- deerd wordt door het Chinese probleem. Chroesjtsjef bood zijn Japanse gasten aan, twee kleine eilanden, die sedert de tweede wereldoorlog door de Sowjetunie bezet worden gehouden, aan Japan terug te geven. Hij stelde echter de voorwaarde, dat dan eerst de Amerikanen hun bases op het Japanse eiland Okinawa moeten verlaten. De bedoeling van de Russische premier schijnt te zijn, eventuele con cessies aan Japan te koppelen aan het vertrek van de Amerikaanse strijdkrach ten van Japans grondgebied.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1