Elektriciens hadden een groot aandeel in lijdelijk verzet Snelle sloop op velden van S.V.V. AGENDA I Bij autobotsing veel schade en gewonden TECHNICUS: BOETE VOOR VELE „GENEZINGEN" ROTTERDAM Dronken gaan rijden in andermans autowrak Stroom verkeersovertreders Arrestatie De Geuzen had effekt Patiënten kwamen getuigen Mr. Van Vloten deelde weer boetes uit Twintig Jaar terug trof hen de terreur (2) „Hopeloos geval": eis drie jaar Burgerlï'lcp stand Anders komt ie weer te laatP Overtreders van verkeersregels beboet Man breekt beeir bij oversteken Nog geen tientje waard KIJK! VAM DAM N.V. yjm Cfn EEN FORS VOORDEEL ff/ Pagina 5 DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1964 Diefstallen uit kelders (Van «en onzer verslaggevers) TJET arresteren van De Geuzen heeft het effekt gehad dat altijd vn-d van martelaren verzacht. Die Duitsers vergisten zich namelijk in de mentaliteit van de Hollanders, Ogenschijnlijk was net verzet reeds in het eerste oorlogsjaar vertrapt. Latent bleef net vuur smeulen, men ging voort, ongeorganiseerd, maar bezield met de verachting voor de brute kracht. Het lijdelijk verzet, meestal geuit als sabotage, liet zich gelden. Goede les HOND OPLOSSING f"i drrselriks Mr. W. E. van Vloten DIERENBESCHERMING SCHIJN BEDRIEGT Stemming Direkt daarna stormde even wel de meute monteurs de cen trale in en tot hun verbazing moest het zestal eerst een soort eerste hulp gaan verlenen, terwijl op dat moment de brommende vliegtuigen hun eerste lasten al naar de werf smeten. Bewusteloos 95 (Van een onzer verslaggevers) EEN heel rijtje van getuigen a decharge kwam woensdag morgen voor het kantongerecht te Schiedam verklaren op welk een perfekte wijze zij wel door de technicus Otto Wilhelm van D, uit Schiedam zijn genezen, na dat zij bij vele artsen en andere geneeskundigen geen baat had den gevonden. De kantonrechter mr. W. E. van Vloten stond op -speciaal verzoek van de verdachte wel willend toe dat de getuigen van hun ervaringen vertelden, hoe wel mr. Van Vloten er bij stelde dat de verklaringen niets aan de feiten zouden af doen. Eerste maal 1 Koster Waterbericht Nu kunt U bij Van Dam N.V. een Fri Sèva (Frima- tic) koelkast kopen met een héél bijzonder voordeel: De grote zeer solide Fri Sèva-gezinskoelkast van 225 liter, voor een nieuwe prijs van f 498.-(oudeprijs f 598.-) Bij contante betaling krijgt U een ijsmachine ter waarde van f 55.- en bovendien een aantrekkelijk receptenboek cadeau. Er is ook nog een andere mogelijkheid: Betaling in twaalf termijnen die rentevrij is, Is dat geen warmmakende kans? Hoogstraat 165-167 Rotterdam, tel. 130424 Mist _„trums (Van een onzer verslaggevers) De Westfrankelandsedljk is van de zij- de van de Admiraal de Ruyterweg afge- «loten voor het verkeer. Dat is het ge volg van het snelle werk van de dienst van Gemeentewerken, die het veld naast het hoofd veld al geheel en het vroegere booMveld van SW al vrijwel onder oen dikke laag zand heeft bedolven. Langs de Bosrand is zelfs al een nieu we straat van rode stenen aangelegd die moet aansluiten op de Westfranke- landsedijk langs de scheepswerf A. de Jong en de Westfrankelandsedijk, bij het vroegere veld van Martimt. De weg langs de Wilhelminahaven komt dus te vervallen. Op het vroegere hrafdveld van SW staan nog steeds gebouwtjes zoals de kantine en de be stuurskamer. Ook staat er nog de be tonnen tribune aan de zijde van de Wil helminahaven, maar men is nu met de tloop begonnen. Binen enkele dagen ligt hier een groot bouwterrein en tevens een nieuw deel van een weg. (Van een onzer verslaggevers) De president van de Rotterdamse KChtbank begroette vanmorgen de 26- jarige koopman S. M. uit Rotterdam als «a oude bekende. Hij heeft reeds zes veroordelingen achter de rug en is ge- mime ti'd in Avereest verpleegd ge weest. Hij was in Rotterdam-Zuid oud papier gaan ophalen en nam tegelijk uit kelders t.v.-toestellen, dozen over hemden, kinderkleertjes en een band recorder mee. Hij deed dat samen met zijn ex-zwa ger, de 41-jarige L. K. v. Z„ die even eens terecht stond. De officier wees er op, dat M. niet te handhaven is in ge stichten. Hij wist niet meer wat hij met K aan moet en eiste tegen M. ais be- Hgingsmaatregel voor de maatschap. ie jaar gevangenisstraf. De verde- tiua.cr merkte op. dat een dergelijke straf van M, slechts een verbitterd man zou maken. Van Z., tweemaal eet ouwd en twee maal gescheiden met en van een zuster van M. (hij leeft nu met haar samen, omdat zij niet meer kunnen trouwen) «as ook reeds vele malen met politie 5 ra mstitie in aanraking geweest. Hij hoorde een jaar en dire maanden tegen zich eisen. Pf £roeP moeilijk benaderbare elec- triciens in de „Motorhal" van WÜton- Jijenoord heeft een groot aandeel ge had In dat jarenlange lijdelijke verzet. Dat was enigszins gemakkelijk. De groep werd gevormd door een bejaar de voorman, die het toezicht hield In moest zich als het ware afzijdig houden van de aktivitelten van de jongeren. De groep was ingedeeld in duo's. Elk duo diende naar voorkomende karwei- r? v?a ,monta8e of reparatie te gaan. Die duo s echter verbleven meestal in de van de begane grond af gesloten lij kende stuurgondels in de vele hefkranen ra de machinefabriek. De vele kraanrij- ders hebben in de loop der jaren de voor de Duitsers niet nuttige effekten van de groep elektromonteurs gezien. Ze hebben uiteraard als goede vaderlanders altijd gezwegen. Nu is er geen definitie te geven van verzetswerk. Het zou onjuist zijn dat werk voor te stellen als een voortdu rend op post staan met het machine geweer. Het kan ook anders en dan tevens m vele vormen. Aan een deel van die vormen gaven de monteurs gestalte. Het groeide lang zaam, wat eerst als wrevel gestalte ÏS2F' u®,rd - ?er5t Iater systematisch werk. Het mets doen hoog in een -hef- kraan was niet alleen lekker lui zijn, sabota«e of zo men wil tam, lijdelijk verzet. ongeluk omstoten van een net Geboren: Egbert R r. v E Westerveld en t 3i' Jelanda d v M Goudswaard en F, Johanna M M dv L Clausing «Cl M Klapdoor; Martinus z v A Slinger- ai-li «n G van Geij! Overleden: CA W Heijnsliroek 87 Jr WH rrehT 25 jr °P de poten gezette mitrailleur valt niet ais sabotage aan te merken, ook al brul den wanhopige toezichthoudende Duit- w jlefn® en ook al liep men ii fevaar rfst deze Duitsers voor der gelijke „ongelukjes" tot arrestatie over- gingen. J?e„3ebrik, van de eerste arrestaties is een goede les geweest. In het vervolg ging het verzet voorzichtiger te werk* Niemand diende een derde medestander te kennen, geen namen noemen, niets oppapier schrijven, was het parool, „igelukte meestal goed. Het is g-rap- EïJ? bedenken da', de groep elektri- 2 mee.r da,n twintig jaar geleden onlane* »1» schanddaad m de dagbladen kwam. Toen gold de handeling evenwel als een daad! van va derlandse aktiviielt. P$.geïsoleerd werkende groep na- ïüti f. g0I2 op ecn gegeven moment heel frequent „over te werken". Dat le verde de groep extra loon op, zelfs ex- i en.wat nog helangrijker ».S?F bewegingsvrijheid. Het door een enkele man doen „prikken" van een serie werkkaarten, was de uitvinding van Aad de Jong, 'swwmeaf i QNDER hel motto waar zoveel henen kunnen lopen ziet men een viertal extra henen niet, is nieuw gezelschap Mn ons verblijf in deze fijne stad toe gevoegd. Er loopt een hond in on nuts, tijdelijk, en wie weet misschien «gt iemand: „Dat is onze hond", zo dat het verhaal van de hond in deze rubriek ttog enige zin zal hebben. Die hond dan liep gisteren kermend door «e straat, zocht rustige plekjes in por tiekjes en Jag te Ijjden. Als iemand het beest naderde, dan ging het hondje er angstig vandoor, het zwart-witte geval atet spiteneuskop en pluimstaart tracht te zich wat manhaftig te maken door stevig te grommen of te keffen. Dat lukte wel, want niemand naderde het dier. jEDEREEJf liet het hondje lyden. Dat niet zeggen dat niemand mede. JUden had. In onze goed georganiseer- de, mooi gesaneerde maatschappij we» ten we voor elk probleem een prima oplossing. Dat denken we tenminste. De buurt kroop dan ook in de telefoon. .Rsgblad „De Rotterdammer", Schie- ®thse redactie. Lange Kerkstraat 82, 6 415 4, b.g.g, 1 1 558 8 (toestel 52, «18 uur b.g.g, 1 9 5885) alleen voor factie-aangelegenheden Agentschap: mevrouw J. v. d. Hoek- ^"ïendam, J, Steenstraat 29. telefoon «51 (alleen voor klachten, adverten- iiiSllf)11 abonnementen> b.g.g. telefoon Klachten bezorging: Agentschap (adr. hoven) dag. van 18,30—19.30 uur. "'langrijke telefoonnummers: Alarm 'Wie 64666, alarm brandweer 69123; 'W«n G.G. en G.D. 29290. IIOOO*^ V0W de dag: Wbelteing. tel. Apotheek: Nieuwland. Dr Wibaut- !sm 5. (Van een onzer verslaggevers) «o snel wilde de Vlaardinger M A. K. "J zijn meisje rijden op 25 april, dat «Moor de verkering uitraakte. „Ik had a afspraak in Schiedam en nadien ben steeds vrijgezel gebleven" verklaarde Jongeman somber aan de kantonrech- 1 te Schiedam. De politie had zijn De politie moest die houd maar weg halen en de dierenbescherming diende dat ook te doen. De surveillancewagen van de politie kwam inderdaad. Nuch ter stelden de agenten vast dat de hond nog goed genoeg liep om hem te vrij waren voor het stikhok. Er gebeurde dus verder niets. De hond bleef liggen in een koud portiek, terwijl de gesel van de regen toesloeg. T~)E huurt discussieerde verder over po- litie en dierenbescherming. Er valt niet veel le discussiëren menen wij, de politie namelyk heeft nog heel wat andere taken en van „de dierenbe- scherming" mag men alleen verwach ten dat deze instelling dieren „en mas se" liefderijk opneemt als wij allemaa* er dan ook voor zorgen dat deze die renbescherming „en masse" van ons enkele guldentjes per jaar contributie krijgt en als we bovendien dan ook nog zullen zorgen dat de overvloed van dieren goede tehuizen krijgt. De hond bleef liggen lijden. Hij had zijn poot gebroken, hij was aangereden, meende T ATER vlrtelde een kleine oog- J getuige dat een groep mensen of kinderen het dier met stokken had bewerkt Dat is merkwaardig, zodra de mens een gemeenschap vormt, moet een groep er op los gaan slaan op een zwakke, een weerloze, die als verdachte niet gehoord is. Dat slaan had het beestje heel dui delijk eeo bepaalde indruk van de mens gegeven, het diertje was heel schuw. Het durfde geen woning bin nen. Met moeite kregen wij het in onze hondemand, daar lag het maar te grommen uit angst. Vanmorgen echter liet het slapen en eten zjjn effekt gelden. Het hondje werd plots weer geciviliseerd, het gaf zelfs pootjes en het bedelde zonder grom men om meer lekkers. Zo ziet men dat ook bjj een hondesehepsel de -rhijn bedriegt, zo als men zieli gis teren toont, behoeft meu vandaag niet te zijn. Dat Is de monteur die de leiding gaf aan het verzet van deze kleine groep en die er ook voor zorgde dat contacten met andere groepen werden gelegd, waardoor dit verzet aan het eind van de oorlog een heel netwerk over de werf had. Daarbij dient men uiteraard te be denken dat steeds meer medewerkers moesten worden aangetrokken, omdat velen getroffen werden door „Arbeids inzet" en andere grapjes van de Duit sers. Dan weer moesten de officieren in krijgsgevangenschap, dan weer moesten de onderofficieren zich melden, dan weer jongeren» geboren in 1922, 1923. 1924. Ten slotte moesten zelfs alle jongeren mt die jaargangen verdwenen zijn uit Holland. Meer van dergelijke geraffi neerde grepen in het kader van het al oude verdeel- en heerssysteem pasten de Duitser met succes toe. De bezetter had goed voorzien dat het met de solidari teit van de Nederlanders geen vaartje zou lopen. HOE e stemming op de werf was, valt enigszins te typeren met een brief die de direkteur C. H. Tesch- macher aan de rijkscommissaris zond op 25 januari 1941: „Het meest wezenlijke kenmerk der arbeiders is bun angst voor het buitenland. De spannig op het moment waarop men Nederlandse arbeider wordt we er- spanning op het moment waarop men hem wil dwingen iets te doen wat hij individueel gezien niet wil doen. De opvoeding tot gemeenschapszin ver eist een lange tijd van intensieve voorbereiding Het deel van de laatste zin brengt nu de lach teweeg, kennelijk wordt het woord gemeenschapszin wel meer ge bruikt om te trachten bepaalde oogmer ken te bewerkstelligen. De gemeen schapszin sloeg toen niet aan bij onze landgenoten. Als de Duitser zijn periodieke grepen deed op de arbeiders, als er weer nieu we formulieren met nieuwe bevelen op de aanplakborden verschenen, dan werd het telkens rumoerig in het bedrijf, dan sprak men van staking, enkele malen is er ook gestaakt, maar de glibberige be zetter kreeg toch voldoende vat op zijn materiaal, dat weerloos moest worden gemaakt. Uiteraard gingen die golven van emo ties niet onberoerd langs de groep. Het verspreiden van de in veelvoud ver vaardigde papiertjes dankzij „kalkeer- oapiertjeswas één van de aktivitei- en. Aad de jong, de meest aktieve, toen een vent van dertig jaar met een ge zin van vijf kinderen, sprong het meest op zijn fiets om de gevoelens van de contacten aan dé westzijde van de werf te polsen. Die Aad de Jong had vijf kinderen, ineens had hij er zes, want als er vijf in een klein huis kunnen leven, dan kon er een Joden- kidje ook nog wel bij. Dat typeerde deze dappere durfal, die overigens niet doldriest was, evenmin als de anderen. Het bezit van een rij wiel op de werf was toen ook al zo'n goed voordeel voor de groep. De aktivitelten kregen een belang- rijke stimulans door de bombardemen- ten. De geallieerden begonnen namelijk steeds meer te trachten het werk op de scheepswerf lam te leggen of te hinde ren met bombardementen. Er kwamen dagen dat de sirenes vrijwel constant in gebruik waren. DE elektromonteurs hadden tot plicht alle schakelaars in de centrale uit te smijten. Dat deden ze ok. Ze vormden daarna meestal de achterhoe de van de dravers die op rappe benen een heil zochten door de geopende hek ken van het bedrijf, door het Sterrebos over de zandvlakte naar Sehiedam-West. Het toch „en m*«se" in de prikklok stoppen van de kaarten van de gehele groep maakte bet een deel van de mon teurs al spoedig mogelijk overdag ook buiten het bedrijf te blijven. Men be hoefde daartoe niet langs de onder con trole staande toegangspoorten. Een luchtalarm werd dan ook met gejuich ontvangen. Later, veel later hielp dat het verspreiden van de illega le krant op fijne wijze. Met het papier van de werf werden de krantjes in vele honderden vervaardigd. Dan was het wachten op het luchtalarm, dat vrijwel dagelijks kwam. Onder de beschermende opboUmg van de overal hingen de pak jes „krant" tegen het lijf. Men diende daartoe wel een stevige riem rond het middel te dragen, anders zakte de krant bij het draven tot op de buik. Zo zijn uit de centrale via Aad, Jan en uw verslaggever vele pakjes krant naar Schiedam gebracht, meestal naar de St, Liduinastraat, waar altijd één van de twee Scbiedamse onderwijzers van een lagere school in het portiek van de toenmalige Ambachtsschool op de zending stonden te wachten O, luchtalarm, wat waren we je ondanks de angst bij de bommenregen en het ge- rikketik van het afweergeschut dank baar. was een belangrijk karwei Daarom was de bejaarde voorman altijd pre sent in de centrale, altijd, behalve bij de bombardementen, want ach, de bejaarde voorman was niet bijster dapper. Het is wel gebeurd dat hij op Schiedams zandvlakte van moeheid neerviel tijdens bet draven. Dan na men de collega's hem onder de ar men om hem verder te dragen. Het is ook gebeurd dat hij bij luchtalarm languit uitgestrektlag op de tegel vloer van de centrale. Dat was de schuld van uw speelse scribent. De oude voorman schrok namelijk al tijd van de keiharde toon van de specia le hoom die_ in de centrale het geluid van de machines moest overstemmen. Dc oude voorman had een remedie ge vonden tegen het keiharde geluid. Hij stopte wat lappen in de hoorn. Dat geluidsin ouster him- echter ach ter de marmeren schakelborden en toen uw dienaar een hoop lorren In die hoorn zag zitten, meende hij dat er Iets fout zou zijn. Htj verwijderde althans dat vuil, dat tussen het vele onder span ning staande koper weieens in brand zou kunnen raken. De goede oude voorman echter was ge wend geraakt aan minder hard lucht alarmgeluid, Toen bi] onze afwezigheid de hoorn weer een buffelachtig geluid uitstootte, was het te veel voor deze* waker. Hij viel van schrik bewusteloos. (Van een onzer verslaggevers) de hoek van de Burgemeester Van Haarenlaan en de Parkweg In Schie dam ontstond woensdagavond om elf uur een aanrijding toen een auto, bestuurd door de heer T. R., over de Burgemees ter Van Kaareniaan in de richting van Plein 19401945 reed, terwijl van de an dere kant een auto kwam, bestuurd door de heer H. T., die van de Parkweg naar de Van Haarenlaan wilde rijden. Het uitschakelen van de transforma toren en de omvormers in de centrale De verdachte, een zestiger,'liet de ge tuigen verklaren op de wijze die bij het adverteren nogal succes moet hebben. Hij liet ze namelijk vertellen hoe het voor en hoe het na de kennismaking met hem met de ziektegevallen gesteld WBS. Aan het slot veroordeelde mr. W. E. van Vloten conform de eis de heer Van D. tot tweemaal ƒ150 of dertig dagen hechtenis, waarvan tweemaal honderd gulden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Officier mr. A. Wendels stelde on der de indruk te zijn van de verkla- ringe, maar hij diende rekening te houden met het feit dat de wet was overtreden. Verdachte had niet in de Schiedamse zittingszaal, maar bij de vaste commissie voor de volksgezond heid In de Tweede Kamer in het Bin nenhof met zijn bewijzen moeten aan komen. Hei is voor de eerste maal dat de heer Van D. voor het onbevoegd uitoefe nen van de geneeskunst veroordeeld is. Verdachte wees op het rapport van de NVP en mr. Van Vloten zei dat hij het rapport kende. De 57-jarige Rotterdamse mevrouw M. E. van der Velde-Foimer vertelde net hebben wou en toen ik myn patat zaak zo heb laten verbouwen, kreeg ik de bekeuring", zei de heer H. de V. uit Maassluis verontwaardigd tegen de kan tonrechter te Schiedam, maar deze con stateerde dat V geen vergunning over eenkomstig de Hinderwet had, dat er al eens brand was geweest in de patatzaak en dat de omwonenden hadden geklaagd over de lucht „Die lucht is van mijn concurrent aan de overkant" beweerde V., maar mr. W. E. van Vloten meende dat het niet aan verdachte was uit te maken of het de collegiale lucht betreft V. gaat nu een vergunning aanvragen. De zonder goedkeuring uitgevoerde ver bouwing kost ƒ30 boete. dat zij vele malen het bed moest hou den. koorts had, trombose, ademont- steking en dat zij steeds langer op bed moest blijven. De dokter had ge zegd dat ze binnen vier of vijf jaar geen stap meer zou kunnen doen. Óp aanraden van familieleden ging de 42-jarige verkoopleider A. Hoekstra uit Vlaardingen naar Van D. Hij had hoofd pijn, gezichtsverlamming, er kwam een huisarts en een specialist aan te pas. Die konden niets gunstigs heioven. Na zes of zeven maal bij Van D. was de pijn weg. „Hij streek over mijn gezicht en ik voelde de verlamming opgeheven, ik kreeg een trilling in de verlamde spie ren", zei H. Papierhandelaar Christiaan Car Vreugdenhil (28) uit Rotterdam heeft een zoontje, geboren 25 augustus 1958. Na drie weken bad het maagklachten, het kwam hij de huisarts en de specia list, In de kliniek, tenslotte gaf men het kind weer mee, want men wist niet wat er aan mankeerde. Bij Van D. kwam het resultaat. Na drie maanden kon het kind water en slappe melk drinken. De 48-jarige koster P. J. Ketting uit Rotterdam had hoofdpijn vanaf zijn veertiende jaar, hij had „alles afgedok- lerd en verder bij magnetiseurs en zo". Nu, na drie maanden Van D„ was hij zijn hoofdpijn kwijt. Officier mr. Wendels wees erop dat verdachte voor het behandelen per ge val 3,50 eiste, dat de handelingen van verdachte volgens jurisprudentie van de Hoge Raad het uitoefenen van de geneeskunst is, en dat voor dit uit oefenen een bijzonder lange studie vereist wordt, die verdachte niet ach ter de rug heeft. De verklaringen van de getuigen ver anderen niets aan de feiten, de wet is overtreden, wel kunnen deze gunstige verklaringen enige invloed doen gelden op de strafbaarheid van de dader, maar de grens is moeilijk te trekken. „Ik hen niet bevoegd die grens te trekken", stelde mr. Wendels. De heer H. T. had moeten stoppen. Hij deed dit echter met en de twee auto's botsten, allebei met ongeveer een snel heid van 50 km, tegen elkaar aan. De klap kwam zeer hard aan. De heer T. rolde met zijn auto een vijftal meters over het wegdek, sl-oeg over de kop en kwam ten slotte op het voetpad terecht De auto is total loss. De heer R. draaide in zijn auto een slag om en kwam op de verkeersgeleider tot stilstand. De voorzijde van de auto van de heer R. is danig beschadigd. De twee passagiers van de heer R. kregen builen op het hoofd. Ze zijn naar het Gemeenteziekenhuis in Schiedam vervoerd. De chauffeur T. kreeg een wond aan de rechterhand en hij had maagklachten Hij is ook naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd. Verbalisant Wieger de W. (32) liet met behulp van een mooie tekening zien dat de verkeersborden bij de Gedempte Biersloot m Vlaardingen misleidend kon den zijn. Op 6 december althans had een ver dachte gesteld dat hij dacht dat een par keerverbod aan de rechterzijde zou gel den. De verbalisant vertelde dat hier veel processen verbaal zijn gemaakt, dat de situatie nu anders is, er is een grote bouwput, een deel van de straat is weg. De officier wilde rekening houden met de vergissing van de verdachte, de Vlaardinger Job Pr., die niet versche nen is. Omdat „niet altijd de juiste in terpretatie van de borden mogelijk is" eiste mr. Wendels 'vijf gulden en 'de Schiedamse kantonrechter mr. Q. E. van Vloten sloot zich daar woensdag morgen bij aan. „Ik verwonder me over die snelheid, want mijn scooter heeft een maximum van tachtig", zei de Vlaardinger W.B., maar kantonrechter mr. Van Vloten sloot zich met aan bij deze bewondering. Voor het rilden met een snelheid van 78 3 km in Schiedam rekende hij vijftig gulden. Donderdag 17 september: Gemiddeld keukenzoutgehalte 520 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 18 sep tember: Gemiddeld keukenzoutgehalte 530 milligram per liter. De heer J. H. v.d. Knaap, chef afde ling vervoer bij de RET, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nas- sau. De onderscheiden functionaris is oensdag 40 jaar in gemeentedienst te Rotterdam. De heer v. d, jKnaap, die thans 61 jaar is, trad op 16 September 1924 ais klerkkassier in dienst der Ge meentelijke Handelsinrichtingen. Vrer jaar later kreeg hij na sollicitatie de post van adjunct-commies hij de toen juist gemeentelijk geworden RET. Na diverse bevorderingen werd hij in 1937 chef van de boekhouding ver volgens, in 1939, plaatsvervangend chef der administratie. De oorlog was ook voor de heer v. d. Knaap moeilijk, met name omdat de toenmalige RET-direc- teur, dr iJ. G. - J. C. Nieuwenhnis, onderdook en het bedrijf een NSB-top kreeg, In september 1944, na Dolle Dinsdag, overlegden enkele RET-getrou- wen, onder wie de jubilaris van thans, over de toekomst van het bedrijf. Men besloot dat de heer v. d. Knaap voor lopig het directeurschap to waarnemen zulks ook met instemming van de toen malige gemeentesecretaris mr. A. Smeding. Die waarneming duurde tot 8 mei 1945, toen dr. Nieuwenhuïs terug keerde. Deze belastte de heer v. de. Knaap met de leiding van de grootste afdeling, vervoer, waaronder tSia 1700 mensen ressorteren. De heer v. d. Knaap is nu met vakantie: na terug* komst zal hem zijn onderscheiding wor den uitgereikt. - Vanmorgen om kwart voor negen wilde de 61-jarige heer J. V. uit Ridderkerk, komende uit de bus die naar Vlaardingen dient te rijden, op de rijweg van de Vlaardingeröijk te Schiedam oversteken om naar de hoofdingang van Wilton- Fijenoord te gaan. Toen de man langs de bus liep, werd hij geraakt door een juist passerende auto. bestuurd door de heer A. H R. Bij- de botsing werd de heer V. tegen het wegdek geslingerd. Hij heeft een gebro ken linker onderbeen. Hij is naar het Schiedamse Gemeenteziekenhuis ver voerd. bromfiets in beslag genomen. Officier mr. A. Wendels zei met zulk een verweer geen rekening te kunnen houden. De kantonrechter mr. W. E. van Vloten wilde „niet op zijn geweten heb ben dat K nog langer vrijgezel zou blij ven". „j Hij rekende 3a boete voor het rijden met een snelheid van 47 kilometer naar de geliefde, maar met de toezegging dat K zijn bromfiets terug krijgt „anders komt ie weer te laat", aldus mr. Van Vloten. (Van een onzer verslaggevers) Kantonrechter mr. W. E- van Vlo ten kreeg in zijn tweede terechtzitting als Schiedams kantonrechter gedu rende anderhalf uur van het O.M. een gevarieerd menu voorgeschoteld. De eindresultaten bleven beperkt tot enkele tientjes boete. Dat gold ook voor de Schiedammer Joh. D. P. B., die op 36 december te snel over de B. K. Laan naar de Nieuwe Haven zou zijn gereden en daardoor in botsing kwam met een auto, bestuurd door de 38-jarige me vrouw L de M.-S. De chauffeuse verklaarde dat zij, rij dende in de richting van de Oranjebrug, goed had opgelet of alle verkeer uit de B. X, Laan al voorrang had gekre gen, daarna was ze verder gereden, maar op de boek heeft de heer V. haar aangereden. Hetzelfde verklaarde als getuige haar echtgenoot, de 43-jange Fr. de M. De verdachte daarentegen stelde dat me vrouw langs hem zou zijn gegaan en hem m de bocht had aangereden. Getuige F. de M. zei: „Zijn spat bord was wat geraakt, maar da po- litie-agent zei dat als ie er een vette lap overheen zou halen er niets te zien was". De officier refereerde aan de verkla ringen van de getuigen. De heer De M. mocht nog vertellen dat verdachte had moeten remmen, hij reed wel vijf tig kilometer en de kantonrechter von niste conform tot ƒ25 boete. De Schiedammer A. M. van IJ. had de vorige dag een motor gekocht, kon de verleiding niet weerstaan en na tweehonderd meter rijden" kreeg hij een bekeuring wegens rijden zonder rij bewijs, Voor dat rijden m de Graaf Flonsstraat rekende mr. Van Vloten nu veertig gulden boete, de ontbrekende claxon levert tien gulden boete op. MIST Het rijden zonder groot licht in dikke mist, kost veertig gulden boete. Dat hoorde de Hagenaar L. P., die op 27 december op Rijksweg 20 bij Maasland gereden heeft. Opperwachtmeester C de Br. uit Rijs wijk verklaarde daarna dat de niet ter zitting aanwezige J. H. S. uit Leimui- den op 11 maart 's morgens om vijf over half elf eveneens in dichte mist zonder groot licht heeft gereden op Rijksweg 20 bij Maasland. Het werd we derom 40. Omdat hij zich verslapen had, hij moest om elf uur bij zijn baas zijn en het was de vorige avond laat gewor den, perste de Rotterdamse knaap P. J. van der B. een snelheid van 45 kilo meter uit zijn bromfiets, op 13 juni op de B. K. Laan in Schiedam. Kantonrech ter mr. W. E. van Vloten deelde nu dertig gulden boete uit. De Schiedammer A. G Z. begreep alle trammelant niet Hij luisterde met naar zijn radio, dat ding was kapot, bovendien zou die ambtenaar dat ding toch verzegelen en hij kon niets met die radio doen, want hij had ook nog de deurwaarder voor de belastingen, die beslag op die radio had gelegd. „Vijf gulden, nog iets op te zeggen?" vroeg mr. Van Vloten. „Welnee, ik ben een man van weinig woorden", besloot Z. joviaal. Bedroefd boog de vader van de achttienjare Vlaardinger M. A. de Br. woensdag het hoofd in de zittingszaal van het kantongerecht te Schiedam. De vader had nog wat ter verdedi ging van zijn zoon naar voren willen brengen, hij meende ook dat het ge recht zijn zoon te streng aanpakte, omdat de jongen over veertien dagen ook een bezoek meet brengen aan het gerechtsgebouw op de Noordsingel te Rotterdam, maar al spoedig bleek dat de knaap nog te welwillend be handeld werd. Kantonrechter mr. W. E. van Vloten verzocht de wnd-substituut-officier mr. A Wendels even informaties m te win nen bij het Rotterdamse parket. De zit ting werd daartoe enkele minuten ge schorst en toen de officier terug kwam, hoorde de verbijsterde vader dat de zoon ook nog terecht moet staan om dat hij in beschonken toestand joyriding heeft gepleegd. Mr. Van Vloten voegde er aan toe dat de knaap verheugd mag zijn dat het O M. in een omissie het rijden zonder rijbewijs met ten laste heeft gelegd. De toen zeventienjarige knaap heeft op 22 maart de sleuteltjes van een auto wrak van een vriend, C. van der H., genomen. Deze eigenaar is een weesjon gen, die veel op bezoek is bij Br. Bij afwezigheid van de ouders heeft de zoon de vrijheid genomen de eigendommen van H. te gebruiken. Hij stapte dronken in het wrak en botste op de Vlaardmgse Hoogstraat te gen een weggebruiker. „Een rijdende doodkist", noemde de kantonrechter de auto. maar officier mr. Wendels noem de dit een te vriendelijke uitdrukking, omdat het alleen duidt op een voortij dig verscheiden van de inzittende en niet op het levensgevaar van de overige weg gebruikers. Kantonrechter en officier begrepen met hoe de knaap in een auto durfde rijden die nog geen tientje waard is. De vader zei dat zijn zoon als bijrijder het autorijden geleerd heeft, hij wees er op dat hij de bekeuring voor de aan- Tijding en ook de schade ai vergoed heeft. ,,Deze overrijpe auto komt niet meer op de weg", zei mr. Van Vloten. De officier vroeg 190 boete. Mr. Van Vlo ten zei dat de eigenaar die bij verstek veroordeeld is. het meest schuldig is. Hij verlaagde de gevraagde boetes tot veertig gulden voor de kapotte bedrijfsrem, vijftien gulden voor de handrem, 25 voor het kapotte stuur en 25 voor versleten banden en ver dere ondeugdelijke toestand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1