SABOTAGE OP BOTTERDAM SL00PH1JIS UITGEBRAND IN TRANSVAALVUURT WILLEMS Jan Eykenbroek bezat grote koelbloedigheid Vuurhaard lag op zolder Twintig Jaar trof hen de terreur Toen grienden nog het grensgebied bepaalden (9) 1$èktyfih.iiii I A/DEN; DRAAK Ag ROTTERDAMMER VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1964 Y 4- HOND VIEZE DING Jongen brak vingers tussen spaken DE winkelstraat, het cen trum van de Gorzen is de Groenelaan, die als een diago naal van Hoofdstraat naar Westerkade Schiedam-Zuid doorsnijijdt. De naam van de laan is ontleend aan de vele bo-men die er vroeger gestaan moeten hebben. Er zou ooit een sloot als open riool ge weest zijn, zoals er vroeger veel van dergelijke smalle slootjes in Schiedam waren. a. gripper karpetten van ±to.- in warme dessins 200x300 cm b. uni er» moderne dessins van 258? Met 14 mm pooi 200x300 cm c. langharige karpetten 200x280 cm en 200x300 cm Familiewinkel Vrouw op fiets reed tegen autoportier één Prii'- mSrJg&Va GARAGE VAN DALEN N.V, SS0=2~*- k!eurenp*t' food vah o/«m VrAak ii tech kAlctiai.* een kamerjas. Hjj vraagt zich nóg af waar <Ie Chinese kimono is gebleven <lie hem in de sfeer bracht om te werken van Slauerboff te lezen. Ner gens echter kan hij de kimono terug vinden. Hij neemt dus aan dat de ki mono verwijderd is omdat de echtge note meende dat het ding lang ge noeg heeft geleefd. Inmiddels is al maanden lang rle strijd gaande om het wollen bordeauxrood geval dat zo heerlijk rond de schouders gljjdt. Die jas zou zjjn versleten, deelt de vrouw des huizes mee," ntaar dat is natuur lijk weer zo'n kletspraatje van een Schiedamse, die het „houdt uw stad rein" wenst te overdrijven. aan- xticl. crete aflos- iam. Ro.H gaan. Meermalen redde Jan Eyken broek de situaties met zijn lakonieke optreden. ZO KBEEG de werf aan het eind van de oorlog zelfs een gehele Berlijn- se muur, zij het van prikkeldraad en van met geweren gewapende „olieman netjes". Deze mannetjes verschenen in een merkwaardig verouderd aandoend uniform plots om de arbeiders nog meer als gevangenen te doen bewaken. Morgen een ééna'aagse aanbie ding van de grootste mode- troef van dit najaar... dames blouses met kanten stroken voorkant. Blouses, die in alle collecties van toonaangevende huizen voorkomen... zo uiterst fijntjes en elegant, vooral onder mantel pakjes en tailleurs. De meest gewilde blouse voor het komende seizoen, een prach tige kwaliteit Tricot-Enkalon, (makkelijk wash aar en n/ec strij ken). Met lange mouwen en een weel de van smetteloos witte kant op voorpand en manchetten, (of in zwarte uitvoering). Deze grote modeblouses, collec- tieprljs 14.95, koopt U morgen, slechts één dag, voor nog géén acht gulden. T~VE jas heeft enkele gaatjes, inder- daad, maar schadelijk of vooral schandelijk, is het niet. Dc jas is een heerlijk gewaad, waar de eigenaar in de loop der jaren vertrouwd en be vriend mee is geworden. De jas mag niet gedragen worden als er bezoek is, maar dot vinden wij hypokriet. Wc tonen hem dus toch en geen gast die dan kreten slaakt over de bejaardheid van de jas. Zo wellevend is men wel dat men de ouderdom niet in het ge ding brengt. We waren er dus van overtuigd dat we de jas in goede be scherming hadden genomen, maar de tijdelijke komst van de hond heeft daar verandering in gebracht. T^IE hond meent bij ons in veili ge haven te zjjn. Hij is in on hospitaal gelopen nadat er iets aan zjjn poten mankeerde, omdat domme Schiedammers het beest hadden ge slagen. Dat de hond een bepaalde opvatting over de mens heeft ge kregen, is duidelijk te zien. Hij rent angstig weg als hij een man nelijk wezen ziet. Onze echtgenote vertaalt dat door te verhalen van de bruutheid die mannen aan Je- ze hond moeten hebben betoond. Zij verzorgt die hond liefderijk en dat dit wordt gewaardeerd, be wijst het dier door haar als een hond zo trouw te blijven volgen. Pootjes geeft ie ook al en daaruit hebben we geconcludeerd dat hij eens een welopgevoed dier was dat in Schiedam een eigen en echt tehuis moet hebben gehad. On ze echtgenote drijft de verzorging en gastvrijheid wel wat tè ver. Gis teren lag die hond als vakantiegan ger heerlijk languit in de .honde-, mand. Toen we wat beter keken zagen wij tot onze verbazing dat de hond zich op onze eigenste kamer jas had gerold, heerlijk warm. „Wat is dat nu toch. hebben we stomverbaasd gekreten ntaar eega lief deed alsof cr sprake was van de gewoonste zaak van de wereld met: „O, dat, nou dat vieze ding had jij toch niet meer nodig". t een erste vindt toch het ge dekt. een uw drie voor- 5sen, üo.M (Van een onzer verslaggevers) De 14-jarige H. Hilgersdon heeft zich op een te gevaarlijke wijze latenver voeren op de fiets van de 14-jarige R. Huisman. ,De. jongen Hijgersdon zat op de stang van dé fietsvan Huisman, toen zebij de chr. technische school in Schiedam aan de Burgemeester Honner- lage Grethelaan wegreden. De voet van Hïlgersdon raakte tussen de spaken van het voorwiel van Huis man. Beiden vielen op de grond, twee vingers van dè linker hand van -Huis man braken. De jongen is naar het Ge meenteziekenhuis Schiedam vervoerd. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Tricot Enkalon blouses, in de maten 3B t/m 46, J&f. in wit en ïwart, 'W"y. voor ^sterwetVte* Nieuw: Mozart 2 'fluitconcerten Hubert, Barwahser. The London Symphony Orch. Stereo en Mono, Studentenorganisaties komen tijdens de groentijd vaak in het nieuws doordat er excessen gebeuren. Nu zegt Koenen-Endepois van het woord exces, dat het om een buitensporigheid gaat. Al le excessen behoeve - dus nog geen na righeden met zich n ee te brengen. De buitensporigheid, die de Rotterdamse af deling van S.S.R. in het kader van de groentijd uitgedokterd heeft kan men al leen maar aanmoedigen. Want S.S.R. iaat de novieten meewerken aan een collec te ten bate van de kankerbestrijding, die wordt georganiseerd door het Koningin Wilhelmina Fonds op zaterdag 19 septem ber. Het gebeurt ep een viertal originele manleren. Zo zal een groep van 25 novieten op de Lijnbaan een marktkraam inrichten waar de Rotterdamse huisvrouwen hun K.W.F.-iucifers kunnen kopen. De huis vaders die hun vrouw vergezellen bij het doen van Inkopen krijgen in ruil voor een gift in de collectebus een doosje lu cifers aangeboden. Een andere groep van 23 groenen zal met een vijftal ijskarretjes in de omge ving van de Hoogstraat en het Centraal Station de bevolking opwekken het geld dat men anders aan een ijsje zou beste den nu aan de kankerbestrijding af te staan. Ook het culturele element wordt niet vergeten. Met een draaiorgel zal een vijftiental novieten Katendrecht en om geving intrekken. Dat de bewoners van hoger gelegen verdiepingen niet aan hun trekken zouden komen om hun giften af te dragen, daar Is geen sprake van. Zij kunnen hun bijdragen storten in vangzeilen. Tenslotte zal met een watertaxi, die met tien novieten is bemand en door de Spido beschikbaar is gesteld, de binnenvaart- - schepen langs worden gegaan om daar te collecteren. De rijkswaterstaat gaat de verbinding, tussen de Barendrechtsebrug en Rot- terdam-Zuld, belangrijke schakel in de route van Rotterdam naar de Haring- vlietbrug en omgekeerd, verbeteren. De werkzaamheden zijn van tijdelijke aard en voor de periode, waarin het verkeer moet wachten op de gereedko ming van de nieuwe rijksweg 19 tussen de Haringviietbrug en Rotterdam. Een deel (in de Hoekschewaarddaarvan is gereed, maar het grootste stuk moet nog worden gemaakt, met daarin ook de nieuwe brug over de Oude Maas ter ver vanging van de huidige, te smalle, hef- brug. Op 13 oktober wordt in Den Haag aanbesteed het maken van een omlegging van de huidige rijksweg in het verleng de van de brug op Barendrechis gebied. Korte Hoogstraat 16 Tel. 010-117640 Rotterdam (Van een onzer verslaggevers) Een fel brandje, veroorzaakt door Tuurtjesstokende kinderen, heeft donder dagmiddag de voor sloop bestemde woning aan de Joubertstraat 3 te Vlaardlngcn feheel uitgebrand. De vuurhuurd lag op de zolder van het huis, waarvandaan de vlammen aan vankelijk door het dak sloegen. De brand ontstond omstreeks twee uur en de Vlaardingse vrijwillige brandweer, die spoedig ter plaatse was, heeft het vuur onder leiding van brandweercom mandant H. Groeneveld met zes stralen geblust. Het pand was onbewoond, maar grensde aan de woning Chr. de Wetstraat 3, waar de 77-jarige bewoner J. de Boode lag te slapen toen de brand, die met sterke rookontwikkeling gepaard ging, uitbrak. Buren hebben de man, die het huis alleen bewoont en invalide is, ge waarschuwd. Een surveillerende hoofd agent van politie heeft de hulp in geroepen van een aantal werklieden bij de bouw van het Liesveldviaduct, die het huisraad van de heer Boode uit de woning hebben gehaaid. De Dienst voor Maatschappelijke Zorg heeft de oude ni3n onderdak bezorgd en de gemeente heeft de inboedel opgeslagen, '.eeds eerder op de dag hadden kinderen in het leegstaande huis een vuurtje ge stookt, dat door buurtbewoners met emmers water was geblust. Om her haling van het voorgevallene verder te voorkomen besloot men terstond tot sloop van de panden over te gaan. Het is echter niet meer gelukt daar mee gistermiddag al te beginnen, maar vandaag zou dit besluit worden uit gevoerd. Wethouder H. K. van Minnen en hoofd inspecteur van politie J, W. F. Dorleijn waren aanwezig op het terrein van de brand. De Held, een doorbraak geweest. Po litie, burgerij en speciaal de heer De Jager hebben de Groenelaan toen voor een ramp behoed. De burgers droe gen zandzakken aan, daarbij waren ook de dames Guls, die nog kinderen waren. Enkele jaren later liepen de Groe nelaan en de zijstraten wederom on der. Eén van de kaden begaf het en het vuile, water met Wei en zand drong in de huizen door. Deschade was aanzienlijk. Naar verluidt zou Volker uit Sliedrecht, die de perskade had aangelegd, de schade hebben ver goed. In de loop van een halve eeurw ont wikkelt de Groenelaan zich tot een modern winkelcentrum. Dé kaart met de telegraaf- of telefoon-palen laat zien dat vroeger de bomen nog op de rij weg konden staan. De foto is geno men ter hoogte van de Steenstraat en Hendrina, wat nu Zuidlandsestraat is. De hoek van het W-ilhekninaplein is niet te zien. Winkels gingen van vader op zoon in deze vrij besloten gemeenschap. De Gorzen ontston den namelijk twee eeuwen geleden toen Schiedammers geen genoegen naimen met de onderkruipers van branders uit Westfalen. Zo'n open riool bijvoorbeeld was er ook in de Piet Heinstraat, die nu Rid- debkenksesrtraat heet, De sloot liep naar het weiland van boer Doelemen. De boerderij stond ter hoogte van de huidige garage Van der Most en de r.k. kerk m de Lekstraat. De" in gang naar de boerderij was aan de zijde van de Hoofdstraat, Het land achter de Groenlaan was dus lange tijd. maagdelijk, althans niet bebouwd. BU stormweer in 1916 is dichtbij deze boerderij, bij het café van de heer Als U vijftig tot honderd gulden wilt besparen op de aankoop van het beste karpet dat gemaakt wordt... wacht dan niet langer. Want morgen begint de één- daagse naseizoenverkoop van drie soorten van de meest be kende karpetten, vèr onder de normale catalogusprijzen. D Van mevrouw F. V. -5. is bij de Dr. Noletstichting te Schiedam een fiets gesto len, die niet op slot stond. 0 Op de Lange Haven te Schiedam is de bromfiets ontvreemd van P. C. D„ die het voertuig niet op slot had gezet. H Op de Mgr. Nolenslaan in Schiedam reed Ce 14-jarige R. v. d. M. op een bromfiets. Het voertuig is in beslag genomen. f( De NCVB-Schiedam-Nieuwland houdt dins- agavond een ledenvergadering in het wijk- centrum Nieuwland, waar mevrouw C. Den- cher-Joseph uit Leidschendam zal spreken over „Charme en Hygiéne". Op I oktober zullen enkele leden deelnemen aan de bonds dag in Utrecht, waar het 45-jarig bestaan wordt herdacht. Een famili-ewinkel is bijvoorbeeld de manufacturenwinkel De Ster van de familie Brourtts, die eerst op de hoek van de Steenstraat was en later toen de ijskelder op het Wüihelmina- plein verdween daar een gebouw plaatste. Aan de overzijde is de Be- rendinastraat die weinig Schiedam mers zullen vinden omdat het een gangegtje is. Verderop ligt de Zuidlandsestraat. met op de hoek Vellekoop, ook al een. winkel van vader op zoon. Er tussenin was slagerij Ostermeïer, ook een bedrijf van va-der op zoon, •dat van Adrian-astraat naar Som- meldijksestraat tarok. Het oude plaatje Iaat op de zijge vel van een woning links, waar de drie dames in rok staan het bordje met de naam „Zeestraat" zien. Tegen woordig is dat bordje in een poort aan de muur bevestigd en vindt men de Zeestraat eerst na veel zoeken. Veel is er overigens niet veranderd, de dames staan namelijk voor de win kel van Van der Drift, die in 1929 afgebroken werd en een nieuwe ge daante kreeg. Wat verderop naast 'het vrijwel onvindbare straatje is de win kel. van Schneider, ook zo'n familie zaak. De winkel met fiets is de slagerij Maan, eerste steen gelegd door Jacob Maan jr, 13 maart 1905, een van de vijf broers die reeds zijn overleden. De kleinzoon drijft nu de zaak De Groenelaan is een merkwaardige buurt, waar men blijft wonen en deel wordt van de gemeenschap. Er zijn namelijk meer familiezaken te zien op de oude plaat, namelijk ijzerhandel Hulzer, bakkerij Verhagen, kruide nierswinkel Sonneveld, groentehandel Verkade, oliehandel Van der Vlies, en aan het eind slagerij Van Zwet.' Er Is is een vijftigtal winkels in de Groe nelaan en het merkwaardige is dat het merendeel de eeuwwisseling heeft meegemaakt. Foto's maken was vroeger kenne lijk een bezigheid voor d-e hele buurt Dat toont de plaat met de massa Schiedammers in de ingang van de Ploegstraat, dus genomen van uit de Groenelaan. Op de achtergrond nau welijks zichtbaar een gashouder van de G.EjB„ afgebroken in 1962 en ver nieuwd in 1963. (Van een onzer verslaggevers) Toen de Schiedamse mevrouw K. de P.-H. donderdagmorgen om tien uur op haar fiets op de Oostsingel langs een ge parkeerde bestelauto reed, werd op dat moment het linkerportier geopend. Mevrouw K. de P.-H. werd tegen de grond geduwd, zij kreeg een wond aan het rechteronderbeen. Ze is naar het Schiedamse Gemeenteziekenhuis ver voerd. Tegen de eigenaar van de bestelauto zal proces-verbaai worden opgemaakt. Morgenvroeg om 9 uur begint de ééndaagse naseizoenverkoop van al deze karpetten. In diverse dessins en kleuren, nu door el kaar voor Bel ons voor een demonstratlerlt BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARD1NGEN Telefoon 8700 voor Géén tel af ichrift. best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1