ZIEKENHUIS SCHIEDAM ïl( Jeugd vindt fraai tehuis in kerkelijk centrum te vormen voor leven" Bouw start van „Simplex" serie systeemscholen Subsidie SG -3000 omhoog SCHIEDAMNU GEEN BOTSEKDAM R. PhO. concerteerde met pianist w9mm$ AGENDA AGENDA open In Sehiedantse wijk Bouw begint van poEtiebureau voor Schiedam Zwolsman over ontwikkeling Schiedam bouwt in zeven Jeugdgemeenschap: I winterplan klaar H. K. van Minnen: hoog tempo Medische diensten Zestal bedrijven sticht éên jeugdonderneming ASSISTENT-ARBEIDSANALIST C. VAN DER I.ELY NV r 1964 jjg ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 19 SEPTEMBER19M ...die Fijn... UINDELIJK heeft de Schiedam- J-i se wijk Nieuwland een jeugd centrum, een plaats waar de jeugd eèn tehuis kan vinden in de vrije uren. De Stichting Jeugdhaven heeft vrijdagavond officieel de poorten geopend van de mooie lo kalen die in een deel van het ker kelijk centrum Magnalia Deikerk aan de Albardastraat zijn inge richt. L& Met schulden Bijna vol Vluchthaven FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES DE subsidie voor de Schiedamse Gemeenschap wensen B. en W. met drieduizend gulden per jaar te verhogen tot f 14.000 per jaar. De subsidie is sinds 1949 11.000 per jaar. De verhoging zou moeten geschieden omdat de Schiedamse Gemeenschap een di recteur zou kunnen, aanstellen met ingang van 1' november in de vacature van de vertrekkende di recteur A. Pfeiffer. (Van «en onzer verslaggevers) F; DULD niet dat bet evan gelie verkondigd wordt in een kerk -met motteballen in de gor dijnen", Met dit niets aan duide lijkheid te wensen overlatende standpunt als voorbeeld heeft de heer H. K, van- Minnen, wethou der van onderwijs te Vlaardin gen de directie van het Schiedam se Aannemingsbedrijf J. van den Tempel en Zn. duidelijk gemaakt dat hij van deze houwer een produkt verwacht dat beant woordt aan de eisen die voor on derwijsgebouwen gesteld mogen worden. Indrukwekkend AFWACHTEN NIET JUIST VXAARDINGEJV Vandaas- <>n morsen „en maandag SCHIEDAM '.en morgen i4ioSoïd-V0OT: «MW ^tH^Zta^tet (Van een onzer verslaggevers) Hel gemeentebestuur te Schiedam kan in 1969 gereed zijn- De architect G. Westerhout uit Den Haag werkt nu aan ge plannen om de gehele bovenbouw van htl ziekenhuis aan de Nassaulaan over enkele waken onderhands aan1 te her steden. Ook de onderbouw, die op 1 maart volgend jaar gereed zal komen, is onder, hands aanbesteed. Onlang» stelde- de 2emeenteraad al een krediet van vier miljoen beschikbaar voor débouw van de bovenbouw. Uiteraard gaat die boven bouw veel meer kosten, maar hoeveel is natuurl.k nog niet bekend. E. en W. van Schiedam verwachten wel' dat de opdracht snel na de aanbe steding-kan worden gegund, .opdat'het bouwen direct na het .voltooien van de onderbouw voortgang kan vinden. Daar na zal de voltooiing van het gehele zie kenhuis. dat acht verdiepingen'endrie honderdelf bedden gaat omvatten, nog vier jaar duren. Op onderdelen zijn en zullen nog wijzi zingen komen in het plan, dat in 1959 aan Schiedams gemeenteraad werd aangebo den. In-het .bouwplan 195» waren de to- lala kosten geraamd op elf miljoen gulden. Gezien de ontwikkeling van/ de laatste jaren en de ervaring bij de bouw van de onderbouw .in' de bouwput die voor het huidige ziekenhuis is gecreëerd- zal de oorspronkelijke raming zeker worden overschreden. De vele genodigden bij de officiële opening waren unaniem vol lof over de prachtige inrichting van de zaaltjes en zalen. Er is zelfs een sportzaal, verder voor de jongens een zaal waar gewerkt kan worden aan de bank schroef, waar ander gereedschap kan worden gebruikt Dankzij de prettige medewerking van dé schietvereniging Schiedam kunnen zelfs windbuksen worden gebruikt. Voor zitter P. J. Drenth bood namelijk als cadeau twee stalen kogelvangers aan deed bovendien namens de schiet vereniging de toezegging dat het be nodigde materiaal als schijven en (Van een onzer verslaggevers) Over enkele weken zal begonnen wor den met de bouw van het politiebureau op de plaats van het huidige hoofd bureau van politie aan de lange Nieuw- straat in Schiedam. De aannemer begint aan de zijde van s Nieuwe Haven waar arrestantencellen (de oude cellen, nog steeds in gebruik, zijn al jaren afgekeurd) zullen worden gebouwd. Het ligt in de bedoeling dat het slaan van de eerste paal over drie vier weken officieel zal geschieden. Twee opeenvolgende winterseizoenen heeft bij de Vlaardtagse Machinefa briek A. Pontljne N.V. een jeugd-on- dememtng gefunctioneerd, die ge vormd werd door (veelal Rotterdam se) scholieren. De resultaten zijn van dien aard geweest dat thans zes zo genaamde middelgrote Vlaardinge be drijven besloten nebben gezamenlijk één jeugdonderneming te stichten voor hun eigen jeugdig personeel. De zes bedrijven >iin: de N.V. Chlori de Accumruatorenlabriék; N.V, Dam- co. Fabriek van Bakkerij N.V, Technische A. E en Co.; N.V. Machin Het Departement VIs&rdingen-M&as- smla van de Nederlandse Maatscha; voor Nijverheid en Handel is op vrijdagmiddag in gebouw Triangel Ylaardingen' gehouden lunchbijeenkomst I te uit de eerste hand voorgelicht over de gang van zaken bij de Exploitatie Maatschappij Scheve&ingen, >reker zou de heer R; Zwols man optreden, maar deze liet het woord aan zijn vice-president,-de heer D, de Rooij, die een kt. -té "inleiding hield over de ontwikkeling bij ds E.M.S. Na deze lezing beantwoordde de heer Zwolsman zélf de vele vragen die gesteld werden. Hetisbij het Departement Vlaar- dlngen-Maaasluis gebruikelijk dat de pers voor. dit- soort- bijeenkomsten Wordt uitgenodigd, maar op uitdruk kelijk verzoek van dé beer Zwolsman gebeurde dat deze keer 'niet. (Van een onzer verslaggevers) TN DE tweede helft van oktober zal de 1 eerste paal worden geslagen voor de bouw van drie fiat* in zeven bouwlagen van in totaal 231 .woningen op het bouw terrein 's Gravelandsepolder tussen Schle «a 's Gravelsodseweg ia Schiedam. Be hunr yan deze woningen ia nog niet be kend, uitgegaan wordt van een basishuur van 27 per week. Met.bijkomend# kos ten zal de huur van dertig tot veertig griten per week gaan bedragen. Maya en he Winter zal deze wonlngweülats bou wen. De huidige moeilijkheden in de bouw* te -tor, o.a. de langzaamacties, hebben met zich gebracht dat veel later met de bouw'van deze drie fiats kan worden b." "i 'inen dan oorspronkelijk werd ver- m -1 Het zou in wezen al zo moeten rijj geweest dat nu bij de bouw van deze flats de eerste woningen al glasdicht zou- 1 den worden gemaakt. Allerlei vertragingen en handicaps I laten echter hun invloed gelden. Het 3 doen bouwen van woningen wordt I (Van een onzer verslaggevers) Het Nlvon-Jongerenwerk te Vlaardln- 'J gen is toegetreden tot de Stichting Viaar- 1 diii-rsa Jeugd Gemeenschap. Het stich- ti bestuur heeft, na zich te hebben la- ti i aorlichten door een uitvoerige nota 3 o de aard van het Nivonwerk, met I a nene stemmen besloten deze orga- 'a als lid te aanvaardeen. 3 v jor het komend winterseizoen heeft de v'iaardingse Jeugdgemeenschap enkele activiteiten georganiseerd: In de herfst vakantie komt er een ruilmiddag voor jonge kinderen. Eveneens voor de maand oktober is men bezig met een biieenkomst onder het motto (Gemeenschapszaken die ons raken", die men graag gecombi neerd zou zien met een excursie naar het stadhuis. Tegen Sinterklaas en Kerst zul len de kaderleden zich kunnen bekwa- toen in het maken van surprises en een voudige kerstversleringen en in net nieuwe jaar komt de kunstzinnige vor- tting aan bod met een avond „Kunst zien en kunst horen", T Het vroege voorjaar lijkt de V.J.L. uitermate geschikt voor het geven van voorlichting op het gebied van kamperen. Hit- zat gecombineerd worden met een tonglnstructle. Verder heeft de V.J.G. het gemeente bestuur geadviseerd over een eventueel te houden „Burgerdag", dit naar aanlei ding van de verlaging van de kiesgerech tigde leeftijd tot 21 jaar. Binnenkort zal er voor alle bu dé V-J.u. aangesloten organisaties een coa, „Sï" gaan verschijnen onder de naam „Jeugo- oontact". De heer J. Barendregt wordt hoofdredacteur. ,T,~ Het vroege voorjaar lijkt de V.J.w. Schiedam de'laatste jaren heel moeilijk gemaakt Voor de vrije sector is de be langstelling gering omdat er onvol- - nd en geen geschikte van premlewonlngeri zijn geen kandidaten meer omdat de wo ningbouwverenigingen niet besobikken over kapitaal of over reeds betaalde pan den dto als garantie voor leningen zouden kunnen dienen, Ia dé woningwetocctor dient de ge meente Schiedam te doen: bouwen vol gens-het plan- Groenoord -en dat zijn' dan flatgebouwen in lagen van zeven en van drie hoog. Deze opdrachten zijn voor aan- nemers om allerlei redenen niet bijster aantrekkelijk en dat doet dan weer zijn invloed gelden op. tempo van oplevering, op de totale kosten, op de uiteindelijke (en steeds hoger wordende) huren. Dé portefeuille van wethouder mr. M. 3. M. van Kinderen is in deze tijd dan ook «en weinig aantrekkelijke. De ge meente Schiedam heeft dan ook grote behoefte aan de gronden rond het dorp Kethel omdat bl) het snel bouwrijp ma ken van de gronden voor de wijken rond bet oude dorp het mogelijk wordt dot meer differentiatie ia de bouw en daar door ook meer animo voor het bouwen tot stand komt, Jjogeltjes e.d. niet te duur zal worden geleverd. De reeds enkele maanden in functie zijnde leidster mej. N. Bootsman zal de gehele dag in de lokalen aanwezig zijn. Zij heeft reeds nu de assistentie van een veertiental leidsters en leiders die de leiding krijgen bij de groepen. Er zullen niet te grote groepen worden gevormd omdat men van mening is dat in „Jeugdhaven" de kinderen de volle aandacht dienen te krijgen. Tevens hoopt het stichtingsbestuur dat naast de jeugd ook het gezin de band met Jeugdhaven zal krijgen. A Is voorzitter van de stichting heeft -1 ds. W. A. Krijger het welkomstwoord gesproken. Hij stelde dat Nieuwland een van de mooiste nieuwe wijken van ons land is en dat in deze nieuwe wijk al lang de behoefte werd gevoeld aan zaal ruimte voor de jeugd. Daarom is het bestuur van de stichting dankbaar dat de kerkeraad van de gereformeerde kerk bereid was tegelijk met de kerk ruimte voor Jeugdhaven te doen bouwen en wel zo dat het toch een eigen gebouw met een eigen ingang is. Ds. Krijger dankte ds. H. U. Buitink van Evangelisch Herstel en Ophouw voor de adviezen. Hij bracht dank aan de gemeentelijke overheid voor de voortref felijke steun en de toezegging voor de snbsldle. Het rflk zou subsidiëren als bewezen is dat de Jeugdhaven goed func tioneert Het Anjerfonds schonk al een piano en apparatuur als projectie- apparaat, -scherm e.d, „We openen met schulden maar rekenen op de steun van velen" zei ds. Krijger die daarna vervolgde met de vraag: „Wat beweegt ons? De kerk wil staan in het volle leven, dat heeft de kerk van niemand vreemd, dat heeft de kérk namelijk van Jezus Christus. Wij willen wat doen voor de jeugd in de. nieuwe wfjk en dat doen vanuit onze achter grond, Wij willen hen helpen zich te vormen voor het leven". het "doel is een vluctothaven voor de Jeugd te maken. Zich richtende tot ds. Krijger, de pre dikant die ook zoveel werk verzette voor de totstandkoming van de geref. kerk De Goéde Haven,-iel hiji „U bent al haven meester van De Goede Haven waar u tot volwassenen van Hem spreekt, ik hoop dat u in Jeugdhaven als haven meester de jeugd het Koninkrijk Gods zult kunnen binnen loodsen'. De wens voor een prettige samenwer king uitten elubhuisleider C. A. Henrion Verpoorten -van- hetgemeentelijk club huis St Joris Doele en pater Enüioven van St Franciseus Liefdewerkclubhuizën. Na de felicitaties, geuit in de zaal van 3e Magnalia" Deikerk, wandelde-het ge zelschap (rond het gebouw om naar de salen van Jeugdhaven te gaan voor een bezichtiging. itijne; Ouwenbroek's Meu belfabriek N.V. en Shipmate Vlag N.V. Evenals dat bij de thans geliquideerde ..N.V. Micro-Fontijne" het geval was zal de te stichten jeugdonderneming zelfstandig zaken doen, aandeelhou dersvergaderingen uitschrijven «na. Een naam voor de nieuwe „Mlero- N.V," is er nog niet: voorlopig heb ben de directies hun jeugdig personeel voorgesteld zelf een naam te beden ken. Ds. Krijger stelde.dat Jeugdhaven ook gemaakt zal worden tot een ver trouwde omgeving voor de ouders, tot een centrum. „Wij hopen dat de ouders Jeugdhaven ook gunstig zullen ontvangen en we hebben er wel vertrouwen in, ge zien de grote gift die we zojuist van de winkeliersvereniging mochten ontvan gen". Wethouder mr. M, J- M. van Kinderen herinnerde eraan dat de gemeente Schie dam sinds 1962 toen de koeien nog in de weilanden liepen van de polder Nieuw land een bewoonbare wijk heeft willen maken. Over twee, drie jaar zal de wijk geheel volgebouwd zijn. Daarnaast echter is er de taak voor het geestelijk leven, een taak die de berken voortreffelijk hebben vervuld en in dit opzicht vormt jeugdhaven de welkome aanvulling van dit werk. Ds. Buitink van de landelijke organi satie Evangelisch Herstel en Opbouw wees er op dat de organisatie vijfüen Jaar geleden met het werk begon,- in het klein, hier en daar een clubhuls. Hij zei goed te willen beseffen dat elke stichting zelfstandig is, de landelijke organisatie wil dan. ook alleen dienen, „we zijn service-orgaan". Spreker hoopte, dat dit clubhuis met zich zal brengen dat vele jongeren zich aangetrokken zullen voelen tof het clubhuisleiderschap. "^7oor de kerkeraad oor de kerkeraad getuigde ds. J. Couvée van zijn vreugde. De kerk bedrijft al jaren evangelisatie in de wijken zei hij. de stichting draagt zelf verantwoordelijkheid, ïs zelfstandig, moet het zelf doen, het Evangelie uitdragen, Op ons BEDRIJFSBUREAU kan geplaatst worden een voor het maken van eenvoudige tijd studies en multi momentopnamen van zowel machinale ais handbe werkingen. Vereisten: Opleiding L.T.S, (dag- en avondschool) en veelzijdige practische kennis als bank werker of draaier. Ervaring in tarief systemen strekt lot aanbeveling. Geïnteresseerden nodigen wij uit schriftelijke sollicitaties te richten aan onderstaand adres ^WEVEMKADE 35 MAAStANff) TEL 01|SÏ*2Mf Bushalte van de W-S-M.-diensfc Maassluis-Westland voor de deur. B. en W. van Schiedam doen dit voor stel enkele maanden nadat Is voor gesteld de directeur van de Schiedam se Gemeenschap, de heer Pfeifer, te vens te benoemen tot cultureel amb tenaar. Toen besloot de gemeente raad tot het huren van het gebouw van de SG over te gaan ornaat er geen ruimte voor dé culturele ambte naar zou zijn. Nu delen B, en W, mee niet voorne mens te zijn «en nieuwe culturele ambtenaar aan te stellen omdat er voor zo'n ambtenaar naast de direc teur van de Schiedamse Gemeen schap geen volle dagtaak zal zijn. Qver d«ï9 merkwaardige gang van zake» delen B, en W, van Schiedam mee: „In ons pre-advie: van 12 juni 1964 deelden wij u mee, dat wij voornemens waren met in- gang van 1 juli de secretarie uit te brei den met een bureau „Culturele Zaken", waarvan de heer A. Pfeifer, die reeds een aanstelling als ambtenaar had (doch bij de Schiedamse Gemeenschap was gedetacheerd), De reorganisatie, die tot kwam in over- eenstemming met het gevoelen van het be stuur van de Schiedamse Gemeenschap, hield nauw verband met de persoon van de heer Pfeifer, aan wie door zijn ervaring bij de Schiedamse Gemeenschap en kennis van de in Schiedam gegroeide verhoudingen op cultureel gebied, d« leling van bet bureau „Culturele Zaken" zonder voorbehoud kon worden toevertrouwd. Zoals u wellicht zult hebben vernomen, zal de heer PfeHer zijn werkzaamheden te Schiedam met ingang van 1 november be ëindigen In verband-met zijn benoeming tot cultureel ambtenaar te Zwolle naar aanlei ding van een sollicitatie te januari 1964. De door het vertrek van* de heer Pfeifer ontstane situatie' Is door het dagelijkse be- uitvoerlg besproken met ons College. Bij dit overleg zijn genoemd bestuur en ons col lege tot de conclusie gekomen, dat het voor alsnog aanbeveling verdient de nieuw le be noemen dh-eeteur ln dienst te doen treden van de schiedamse Gemeenschap, zoat 'de ze directeurzich de allereerste plaats aan de Schiedamse Gemeenschap gebonden weet. waardoor de meest gunstige voorwaarden voor de taakvervulling van. de Schiedamse Gemeenschap worden geboden. Met het bestuur van de Schiedamse Ge meenschap willen wij echter een oplossing, zoals ln juni j.l. ten aanzien van de heer Pfeifer werd getroffen voor de toekomst niet uitgesloten achten. WIJ willen echter in de ze vooralsnog een afwachtende houding aan nemen en het ligt voorshands niet ln ons voornemen een nieuwe ambtenaar van cul turele" zaken aan té trekken, voor wie naast een directeur van de Schiedamse Gemeen schap geen volle dagtaak aanwezig ls. zou kur.ne» zijn,aan de functie van «en gemeentelijk cultureel ambtenaar. (Het ls namelijk zoals het gemeente raadslid M. Eikenaar al -eerder in de ge meenteraad gesteld heeft dat de stich ting Schiedamse Gemeenschap niet de gehele burgerij omvat of vertegenwoor digt. Om een voorbeeld te noemen: Er is sag steeds het besluit van bet Chris telijk Sociaal Convent dat medewerking aan deze SG om principiële gronden afwijst-Bedactie.) De wethouder hield zijn toespraak na dat aan de Frofessor Teldersstraat de eerste paal was geslagen voor een twee- kiasslge openbare kleuterschool, die de eerste is in de serie Simplex-scholen dié Van den Tempel naar het ontweri) van het Architectenbureau Nuyt en Heikens te yiaardingen gaat bouwen. Deze serie omvat behalve de schooi, waarvoor de paal werd geslagen éên drie- klassige pret chr. kleuterschool is de buurt Hoogkamer; één prbt chr. lagere sdhool in Lage "Weide, een r.k. lagere school in Zuidbuurt, een prot. chr. lagere school en een openbare lagere school in Hoogkamer, een prot chr, lagere school en een openbare in Holy, alsmede een turnzaal in Zuidbuurt. De kleuterschool die sinds gisteren in aanbouw kwam, kan 5 februari klaar zijn. Op maandag 28 september zal de eerste paal voor de chr. september zai d rst paal voor d chr. kleuterschool worden geslagen. Onvoorziene omstandigheden voorbe houden kan de gehele serie op 15 maart 1966 gerealiseerd zijn en 4at betekent dat als eerste dan de Westwjjk op één (vrijge maakte school na» van voldoende lagere scholen ssl zijn voorzien. De wethouder was er tevreden over gestemd en presenteerde zijn gehoor in de Prof. Teldersschool een indrukwek kende hoeveelheid cijfers en feiten. Daaruit bleek o.a. dat de stad Vlaardin» gen 17.000 schoolgaande kinderen heeft („34 maal de Stadsgehoorzaal vol"), dat er 84 scholen staan en dat er hiervan 45 na '43 werden gebouwd. Dit alles geeft zorg en grote, maar ook interessante verantwoordelijkheid. Hoe hoog ln Vlaardingen het tempo van de scholenbouw ligt bewees da wethouder door te concluderen dat dit jaar reeds vier lagere scholen, het Gemeentelyceum, èn de uitbreiding van de Chr. Huishoud school gereedkwamen. In aanbouw is behalve de school waar van de bouwstart nu 'gevierd' werd, de openbare h.I.o.-school aan de Delftseveer- weg, en onder de in aanbouw lijnde cate gorie rangschikte de wethouder voor het gemak ook maar de Chr. Detailhandels- vakschool, die dezer dagen gaat beginnen ln het oude gebonw van het Gemeente lijke Lyceum. Da Imibecielenaideltntg van do BLO- «hool krijgt vier klassen aan de Buys BaUotlaan. De heer Van Minnen hoopte dat de bouw hiervan in de eerste helft van het volgend jaar zou kunnen- aan vangen. De rijksinspectrlce voor het kleuteron derwijs, me}. H. J. Glasz complimenteerde de gemeente Vlaardingen, mede namens de rijksinspecteur voor het l.o., de heer M. Molenaar, die niet aanwezig was, met deze belangrijke stap. Wat het uitzicht op de voorzieningen voor het kleuteronder wijs' betreft was zij „bljj, maar gelukkig niet tevreden." De bouwstart van de serie Simplex sobolen heeft met deze'samenkomst ee'oi officieel 'tintje gekregen. Naast de gemeen telijk inspecteur van onderwijs, de-beer C. Baan ende Chef van de aecretarie- afdellng Onderwijs, M., Roodenburg,; wa ren ö.a. vertegenwoordigers van de school besturen én ven bet wijkorgaan West wijk aanwezig. Nu derhalve met 1 november de Schiedam se Gemeenschap het salaris van een eigen directeur weer voor haar rekening zal dienen te nemen en voor de gemeente do betaling van het salaris van een uïtureel ambtenaar vervalt, achten wij het billijk, dat aan de Schiedamse Gemeenschap weer subsidie ver. ieend wordt, zoals het geva] was vódr ljuli. Waar dit snbsldle bU eerste verlening des tijds was bedoeld om betaling van salaris met sociale lasten e.d. van de directeur mo gelijk te maken en sedertdien ongewijzigd op 11.089 ls gehandhaafd, wiUea wij van deze gelegenheid gebruikmaken de eabsidle aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen en te breng en op 14.000 per Jaar. Wij stellen U derhalve voor aan de Schie damse Gemeenschap voor 1964 alsnog een sub- sidle van ƒ2330 (2(4 x ƒ14.000 afgerond) toe te kennen en daartoe vast te stellen bet in ontwerp ter Inzage gelegde besluit tot wij ziging van de gemeente-begroting voor het Jaar 1964. aldus B. en W. A7RIJDAGAVOND werd onder auspi» V eiën van het Vfeardings Kunstcen tra® een populair concert gegeven door het Rotterdams FhUharmoniseh Orkest onder leiding van Eduard Flips#» Solis tische medewerking aan dit concert ver leende de pianist Daniël Wayenberg. Er werden werken gespeeld van Tsjsikows- ky, Rachmaninoff, Britten en Mendels- aohn-Barthoidy, Hoogtepunt van deze avond was het optreden van de pianist Wayenberg. Hij speelde de pianopartij In de Bhap- sodie over een thema van Paganini, opu3 43 van Serge Rachmaninoff. Jammer was, dat laten we voorzichtig zijn, gezien de akoestiek van Vlaardingens Gehoor zaal 'van onze plaats af het orkest nog al eens de piano in volume scheen te overheersen op die ogenblikken, waarop dit instrument de melodie voerde. Ove rigens was het warme applaus, dat solist en orkest ten deel viel zeer zeker op zijn plaats. Na de pauze volgden Soirées musicals van Benjamin -Britten en gedeelten uit „Een Midzomemachtsdroom" van Felix Mendelssohn-BarKholdy. Hoewel we niets af willen doen van de vertolking van het eerstgenoemde werk, viel het ons op, dat hét tweede stuk met meer enthou siasme, meer romantische overgave ge speeld werd. Dit misten we gedeeltelijk in het opus van Britten. Gedeeltelijk, want de Tiroler dans werd met grootse zwier ten tonele 'ge voerd. Mendelssohn's Hoehzeitsmarsch werd majestueus gespeeld. Deze mars hoort ln het stuk van Shakespeare thuis bij dé bruiloft van de Amazonenkonin- gin Hippolyta en de Atheense hertog The seus. Gezien ds gebeurtenis van gisteren in Athene was dit. werk wel zeer toepasse- Ujk. Ter opening; van dit populaire con- cert hoorden we Ouverture-fantasie van Peter Tsjaikowsky, één van de vele com ponisten die geïnspireerd werd'door Sha kespeare's Romeo, and Juliet: behalve Engelse, Duitse en zes Franse componis ten hebben nog tien Italiaanse musici zich voor het karretje van Romeo en Julia gespannen. Voorwaar geen kleinigheid. De uitvoe ring van dit werk kon ons niet erg be koren: met een zekere plichtmatigheid werd het gespeeld. Maar het kan dan ook niet hartverwarmend en inspirerend zijn om voor een nog niet eens voor de he gevulde zaal te spelen. - ;v/v->. i ALS Schiedams -gemeenteraad aocoord gaat met dit voorstel dan krijgen we dus de vreemde figuur dat het ver trek van een functionaris aan een in stelling een verhoging van subsidie van ongeveer dertig procent oplevert. We geloven niet dat het juist gezien is van B. en W. te menen dat er geen behoefte zou zijn aan een ambtenaar voor culturele zaken. Er zijn integen deel vele culturele activiteiten die van gemeentewege gestimuleerd dienen te worden. Bovendien lijkt het niét juist te stellen dat de functie van directeur van een particuliere stichting gebonden VLAARDINGEN Zaal Harmonie: Start bijeenkomst CHU-Jongerengroep en Prov. Zuid-Holland, H. A, Lunshof: „Het con servatieve element in de CHU", 14.30; VLAARDINGEN Nieuwe Kerk: Jubi- leuin dienst ds, W, J. Schouten, 10. VLAARDINGEN Visbaat: Expositie gouaches, 19—21; Atelier „Jan die Win ter", Dayer 5: Expositie Heifra, 19—31; Tearoom Liesveld; Opening Y.F.C.-pro- ject ,,'t Gaat om iets nteuws", 19.30 (open tot 20.45). Vlaardingen: D. J. Wieringa, Karei de Grotelaan 143, tel. 6689; H. A. Im- hoff, Verpl. Chasséplein 6a, tel. 3562; Maassluis: B. D. Elsman, Haven 40, tel. 2109; verloskundige*, mej, J. Y. van der Veen, Jac. Catsstraat 24, tel. 2376; Rozenburg: H, C. van der Graaf, Ane- monenlaan 2, Rozenburg, tel. 2208. Schiedam. D. Houthuysen, Marcenistr. 93, tel. 68516; J. Moor, Burgemeester Kanp. pertlaaa 454, tel. 63880; Ch. A. Boil, Tula- taan 92, tri. 67356» VLAASIDÏNGEN. Herv gem Grote Kerk 10 ds J Boutarse. 17 ds G Julius, van Rot terdam, Opendeurdtenstf Rehobothkerk 9 ds J W de Jong, 10.30 ds O Noordmans, H Doop, 19 dhr -K B Colenbranöer, H.C.Z. 37: Bethelkeik 10 ds G Blesbroék, 19 da D Noordmana, HjC.Z. 37; Imnwkmjëaoerk 10 ds A J Hoorn, H Doop, IS dhr J van Lam- balgen, H.CZ. 37; Nieuwe Kerk 10 ds W J Schouten, Herdenkingsdienst tgv 25-Ja- rig ambtsjubileum, 17 ds Bteabroak. H.C.Z. 37; Zaal Maranaihakerk 8.4S ds W J Xol- kert, Westrwijkkapel 10.30 ds J W de Jong. bevestiging ambtsdragers, Garef kerk Oosterkerk 10 ds H J Heynen, 17 dr F L Bos. H.C.Z. 1; Emmatiskerk 9 ds Y J Tie- mersma, 10.30 ds G Aatbersberg, Evangeli- satiedteust, 17 ds Joh Lever; Pniëlkerk 9 en ïo.so ds Joh Lever, 17 ds Th Swan; Ma- ranathakerk 10 dr F L Bos, 17 ds H J Heynen, H.C.Z. 30. Geref gem Kerk Wort nieuw land 10 en 17 ds L Hulsman. Christ. Geref kerk Kerk Emmastra-at 10 leesdienst, voorber H.A., 15 ds C den Her tog, van Den Haag; Aula H de CoctoehooL Fh de Goedstraat 10 leesdienst. voorber HA., 15 ds J Kievit, van Noordrioos. Volle Evan ge Uo Beweging Huize Slon, BroeJtkade 13.30 dhr J Scherpezeel, van Rotterdam. Leger des HeUs Gebouw Eaanstraat, 10 Hémgingsjaroenkonist. 10.30 Openhichts amenkorost bij de Vlsbank. 19.30 Evangeüsetlesamenkotnst. Leiders kapitein en mevrouw J Egberts. MAASSLUIS. Herv gem (Grote Keric) 10 <5* Vogel, 7 ds Meijer; Herv Rusthuis 10 ds Metier; Jeugd- en Kinderkerk Sursum Corda, Fenacoliuslaan. de heer Spijer; Gen da Wetstraat, de heer v d Pot; Cath lo kaal. Grote Kerk. de heer Mostert. Deze diensten beginnen om 10 uur. Geref kerk Immanueïkerk 9.30 ds G Oppedijk, 16.30 ds K W Deraksen; Maranathakerk 9.30 ds K w Dercksea, 4.30 ds J F Mantz. van Ro zenburg. Geref kerk (vrijgem) 8.30 en 3.30 ds J Vericade, Chr Geref kerk 9.30 en 4.30 student C Bos. Baptlstengepj 10 en 19.30 ds Malgo. Ned Prot Bond 10.15 ds L v Os, 12 zondagsschool. Leger des Hails lo heiltgingsdienst, 6.45 openlucht samenkomst op de Markt, 7,30 verlosaings- samenkomst o.l.v. Kapte J Arisse, 13 zon dagsschool. SCHIEDAM, Geref kerk Oosterkerk 10 ds A Brouwer, Botterdam en 17 ds W van der Meuten, Slikkerveer; Kethel De Ark 8.30 ds P R Eversara en 14.30 ds Abrou- wer; Magnalia Defkerk 10 ds W A Krij ger en 16.30 ds P R Everaars jeugddienst; De Goede Haven 10 ds w van der Meuten en 17 ds J Couvêe; Julianakeric 10 ds J Couvée en 17 ds W A Krijger. Herv ?em Grote Kerk 10 mei ds E A Bos en 7 oecumenische dienst; Bethelkerk 10 ds R H Wlssink en 17 ds J G Jansen: Opstan- dingskerk 10 ds D J Spaling en 19 ds A ls Coq; Vredeskerk 9 en 10.45 ds A le Coq en 19, ds H Schroten Chariots; Kethel De Rank 8.30 ds W Vons: Dorpskerk 10 en 19 dsW Vons. Chr Geref kerk 10 en 17 ds L Holtrichter, EItourg. Ned Herv (Geref) Evangelisatie Irene 10 ds D van der Berg, Veenendaal. Evang Lutherse gen» 10 ds 17» Scharten, Rotterdam. Ned Prot Bond 10.30 ds A D Klaassen. Oud-Katholieke kerk 10 H Mis. Baptls- tengem 19 Irene Samenkomst. Geref Kerk (Vrijgem) S.30 en 16.30 ds C Vonk, Oud-Geraf rem 9.30 en IS,30 ds Grisnigt. Vrije Chr Geref gem 10 en 16 ds I J XJs- aelsteia. Legér des Hells 10' heiliging!, dienst, 18.45 openluehtpreddking Broersvest en 19.30 verlossingssamenkönist. KONINGIN JULIAN A heeft het yoor- neiuen woensdag 23 september in de Rotterdamse!»® Schouwburg een voor- stelling bij te wonen van liet toneelstuk „Romulus der Grosse" van Friedrich Diirrenmatt, te geven door het Stedt- thfrater van Hildesheim. Deze toneel voorstelling is een onderdeel van bet programma van de Duitse Week. Rot terdammers, die ws/t meer over Berlijn willen weten kunnen van 19 tot 27 sep tember, dagelijks van 10 tot 20 uur te recht ln de Berlljnse propagandawagen waar Duits V.V.V.-personeel allerlei ge gevens over deze stad verstrekt. De eif meter lange en 2.50 meter bréde bus staat op de Verlengde Lijnbaan. Foto's asfn de wand geven een Indruk van het Berlijnse stadsleven 's avonds wor den er dia's geprojecteerd. Het rijdende inlichtingenbureau stond voor de eer ste maal in Rotterdam in 1959. In de etegage van een Rotterdams modema gazijn aan de Lijnbaan worden Berlljn se wquarellen es tekeningen tentoonge steld. Bovendien zijn daar afdrukken van de Staatsgipsgieterij te Berlijn te zien. Op het parkeerterrein aan de Van Oidenbarnevefdstraat staat -gedurende de Duitse week een autobus, waarin van 10 tot 13 eu van 15 tot 18 uur films worden vertoond over Diisseldorf. Bo vendien zai ook over deze stad allerlei informatief materiaal worden verstrekt. HET ROTTERDAMSE architectenbu reau Gonwetor en Mnller heeft een schetsontwerp vervaardigd voor een ge bouw: ten behoeve van het College van Gecommitteerden tot de Zaken der Ne derlands® Hervormde Gemeente te Rot terdam, waarvoor een terrein is ge reserveerd aan de St. Laurensplaats te Rotterdam, achter de Koningin WÏIhèl- mina Kweekschool. Het is de bedoeling dat ln dit gebouw het kerkekantoor der Hervormde Gemeente wordt onderge bracht, dat een plaats zal krijgen op de begejne'grond. Daarin is ook opge nomen een zaal voor vergaderingen en ontvangsten. De ..belde boivenetages zul-" lan worden bestemd voor verhuur aan' derden. De bouwkosten worden thans geraamd op twee miljoen gnlden. De Hervormde Gemeente beschikt voor één derde van dat bedrag over een her- bouwpiicht, de overige twee-derde zal zij uit eigen middelen fourneren. EnerzHds zal met dit gebonw het tegenwoordige kerkekantoor een lelijke uitbouw aan de Lanrenskerk, die zal worden afge broken worden vervangen, anderzijds is bot nieuwe gebouw een beleggings pand. Bouwvergunningen ziin reeds ont vangen, het wachten is thans op de rijksgoedkeuring. Er zijn nog geen be sprekingen gevoerd omtrent de uitvoe ring. De mogelijkheid bestaat dat de uit eindelijke bouwsom hoger wordt dan de begroting. VP7E ZIJN er niet aan kunnen ontko- VV men. Ondanks het feit dat liet woord metro niet meer is dan een wat- huiselijke afkorting van het Franse woord „métropolitain", dat „hoofdstede lijke" betekent en dat ln zlebzelf óók weer een afkorting is van de vroegere naam van de Parijse ondergrondse, is dat korte woordje in Rotterdam nu reeds 20 ingeburgerd, dat, op gevaiar af, da,t men zou kunnen denken dat wij Rot terdammers die metro aan de hoofdstad zouden hebben ontleend, of dat wij onszelf zouden willen sieren met het etiket hoofdstedellngen, het helemaal 'de officiële naam is geworden voor een lo kale snelverbinding waarmee Rotter dam als eerste stad ln Nederland zal komen. Over een jaar of twee zullen de eerste metro-treinen door Rotterdam rij-' den en het is vanzelfsprekend nodig, dat de Rotterdamse vroede vaderen de-bur- gerij zo vertrouwd mogelijk willen ma ken met dit vervoermiddel, dat immers een eigen bijdrage wil leveren in de op lossing van het parkeerprobleem; me troreizigers brengen immers geen auto's in de binnenstad. In dit streven past een voorlichtend tijdschrift, genaamd „Me tro-Rotterdam", waarvan het eerste nummer thans op onze redactietafel' verscheen. Het is fraai uitgevoerd, be vat een sohas van gegevens en het is verlucht met een voorwoord van bur-" gemeester mr. G. E. van Walsum en «net vele fraaie foto's en tekeningen. „Metro-Rotterdam" zal twee maal per jaar verschijnen. De uitvoering- is vrij kostbaar maar het is niet de bedoeling da' het blad ln aOle omvang op het Rotterdamse gemeentelijke budget drukt: men kan het kopen in de boek handel en er een abonnement op na- men. Voor allen die' er aan hébben mee gewerkt en in de toekomst er aan zul len meewerken en voor het resultaat van hun arbeid hebben wij alle waarde- ring. Maar wij memen, dat dit eerste nummer er al veel eerder had xnoeten zijn. Rotterdam ligt reeds enige jaren grondig 'ondersteboven en velen hebben gemord en gemopperd tegen al die rom mel. Misschien was er niet zoveel ge- mopperd, als een dergelijk voorlichtend orgaan er eerder was geweest. Mis schien zouden de mopperaars dan wel trots zijn geweest op hun rommel! Grote Kerks Oec. dienst, 1». Dagblad „De Rotterdammer", -Schie- fractie. Lange Kerkstraat M, o i b's' svi1 5 3 8 8 (toestel 52, na 18 uur b.g.g. 19 5885) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap; mevrouw 3. v. d, Hoek- J' Steenstraat'29. telefoon 65451 (alleen voor klachten, adverten- 115588)" 'nnementen' b'g'S- telefoon Klachten bezorging: Agentschap (adr zie boven) dag,.van 18.30—19,30uur.'i'v^ Belangrijke telefoonnummers; Alarm PeUt.e- 64688, alarm brandweer- 69123- alarm G.G. eirG.D.'29290. Apotheek; yan Westendorp, Parkwég.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1