meer tuingeld AGENDA betalen Lokalen „Jeugdhaven staan deze week open ELEKTRICITEIT WORDT 1 Hendon kerk m ROTTERDAM Van één naar twee kwartjes per week I Helikopter maakt Onderhoud met m cent per kilowattuur Engels korps Leger des Heils in Schiedam H" Initiatief Afdelingsclubs wonnen en verloren I noodlanding Voor vele honderden kinder en TWEE GEWONDEN IN VERKEER pg ROTTERDAMMER Pagina MAANDAG 21 SEPTEMBER 1964 TEDERE HUURDER van een -*• igemeentewoning in Schie dam is voor een kwartje per week en sinds 1 juli voor twee kwart jes per week mede-eigenaar van een gemeenschappelijke tuin. De vijf dubbeltjes worden namelijk betaald voor de huur van tuinen die tussen de woningen gelegen zijn. Daarbij krijgt de huurder als een cadeautje er de beplan ting aan de voorzijde van het huis bij. Uitbesteed (Van een onzer verslaggevers) CULTUUR BELEID en morgen I - - - on dagelijks GEBREK BUREAU Geen winst Besparen Woongerief Juliana speelde oefenwedstr ii den Zeeman beschadigt serie auto's Weer ver keer scur sus voor bromfietsers Leiding V:' éi - won ing i n ri chting - f 'v •BRO£RSVÉST'ó4-é Verontrustend Festival Tijdens het festival in de Opstan dingskerk heeft het Schiedamse mu- (Van een onzer redacteuren) ÉNKELE bewoners van de dr. Kuyperlaan in Schiedam hebben een mooi initiatief geno men. Zij ergerden zich aan de vernielingen die aan woningen en tuinen in hun omgeving wer den verricht. Die bewoners spra yen met elkaar en met de buren j» de omgeving. Een comité-tje werd gevormd, met ais gevolg dat aan alle bewoners van deze Kuyperlaan en omgeving een brief werd gezonden met het verzoek er aan te willen mee werken dat meer zorg wordt besteed aan de woningen, trap penhuizen en tuinen. Die bewo ners nemen zo een mooi initia tief in het kader van de bestrij ding van de baldadigheid en onachtzaamheid. Ds Schiedamse afdelingsclub GSS heeft saterdag met 1—0 geronnen van ZBVH Met fris. open spel hebben deze clubs tlksar vergeefs tot tien minuten voor het oind belaagd. Toen slaagde Bun te voor GSS erin de ZBVH-doelman het nakijken te geven en dit bleek het beslissende doelpunt. Ondanks enkele aanvallen heen gn weer bleef het 1—0. GTB verloor deze ontmoeting met 23. Heeds bij het begin nam GTB door linksbuiten Reijken de leiding, toen deze dthal in de uiterste hoek van het net schóót, 1—0. GTB begin de fout om het spel te ver door te voeren. Nog vóór de rist maakten de bezoekers gelijk toen linksback 't Lam de fout beging om onder Ce bal door te lopen, wat 1—1 betekende. Sa de rust speelde spil Roosendaal te acht terug en het was 12. Het derde doelpunt kwam eveneens door treuzelen is de Schiedamse defensie. Wel wist GTB door een strafschop (genomen door Roozendaai» de achterstand te verkleinen, maar verder lieten de Vlaardingers het niet komen. Woensdagavond wordt een wljkavond ge- houden voor de wijk I van de Ned. Herv. Jtcric In de grote zant van de BetheOcerk, Gesproken wordt over kerk en Pinksterhe- «ging. a Deze week zijn vele leden van de Herv. Gemeente uit Seliledam begonnen met de verspreiding van 12.000 brieven tn het kader van de kerkbouw-actie Antwoord '64. Heel clement brengt de gemeente Schiedam het onderhoud van de tuinen aan de straatzijde niet in rekening, om dat deze tuinen tot het „openbaar groen" gerekend worden. De bijdrage van twee kwartjes is in wezen veel te laag, omdat de kosten van onderhoud ettelijke malen hoger zijn en omdat de gemeente eigenlijk nog meer voorzienin gen ten gerieve van de bewoners zou kunnen treffen, maar het niet kan doen omdat er geen geld is. De enorme uitgaven van de gemeente worden- voornamelijk veroorzaakt door de alsmaar verzakkende weke onder grond, waardoor straten en tuinen steeds weer moeten worden opgehoogd in Schiedam. Daarnaast moet echter tot te leurstelling van de overheid worden ge steld dat vele huurders te weinig respect betonen voor het gemeenschappelijk be zit. Er wordt te veel schade aan.de tuinen en verdere gemeentelijke eigendommen aangericht zonder enige noodzaak en het gevolg is uiteraard dat de bijdrage in de kosten voor de huurders groter dient'te worden. DE gemeente Schiedam berekende een kwartje als bijdrage voor het onder houd per tuin. Dat wekelijkse kwartje gold vanaf 195"1953. Het onderhoud van de tuinen werd altijd uitbesteed aan particuliere tuiniers. Dat is economisch goedkoper dan het verrichten van het onderhoud via de Plantsoenendienst. LIET moet met teleurstelling gecon- slateerd worden dat B. en W. van Schiedam niet de voorstanders van het bevorderen van „cultuur" zijn, zoals men zou mogen verwachten. Dat blijkt wel uit het volkomen onbegrijpelijke voorstel dat nu aan de gemeenteraad is gedaan. B. en W. delen nu mee geen behoefte Ie hebben aan een ambtenaar voor culturele zaken. Zo'n ambtenaar ton geen volledige dagtaak hebben. Tassen haakjes: men meent in Schie dam ook dat een ambtenaar voor 'le voorlichting geen volledige dagtaak zou hebben. liet wonderlijke is dat men er in vele andere steden volkomen anders over denkt. Daar bewijst de praktijk dat de ambtenaren voor cub tuur en voor voorlichting meer dan hun handen vol hebben en dat bun werk in volledige, dagtaak de grilleen- schap dan ook ten goede komt. IJET moet in Schiedam kennelijk een doje boel op het gebied van de cultuur blijven, w-ant B. en W. voelen er niet» voor. Dot is dan in regelrechte tegenspraak met het voorstel dat B. en W. nog slechts enkele maanden ge leden hebben gedaan. In juli meenden B. en W. plots dat er dringend behoefte aan zo'n ambtenaar zou zijn. Er werd voor die ambtenaar zelfs een wonder lijke ruimte gecreëerd, men huurde daartoe een gebouwtje. Nu is dat alle maal niet meer nodig. Het bezetten van de post van ambtenaar voor culturele Wijkcentrum Nieuwland: Vergadering NCVB-NieuwlancT. Mevr. C. Dencher- Joseph spreekt over „Charme en 3 Hygiëne", 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- 1 damse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 6 415 4, b.g.g, 11 558 8 (toestel 52, aa 18 uur b.g.g, 19 5885) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw J. v. d. Hoek- Hoogendam, J. Steenstraat 29, telefoon 65451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefooD 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666, alarm brandweer 69123; alarm G.G, en G.D. 29290. Woord voor de dag: bijbellezing, tel. 141000. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg. De socialistische fraktie in de Maas- sluise gemeenteraad heeft het college v'an B. en W. het volgende schrijven ge bekt: Het is uw college bekend dat onze fraktie enige jaren geleden het voorstel deed om in de Siuispolder-Oost een zwembad te stichten. Na herhaald on derzoek door uw college heeft de raad tea slotte de plaats, voor, 'het zwembad goedgekeurd. Meerdere malen daarna is de stiefc- twg van het zwembad in de raad ter sprake geweest, zonder echter dat dit beeft kunnen leiden tot de realisatie tan het plan. Onder verwijzing naar het boven staande en in verband met de verant woordelijkheid van de raad voor bijv. o® volksgezondheid en de mogelijkhe- ter. voor aktieve recreatie spreekt on to fraktie haar ongerustheid uit over het Je't dat het zwembad nog steeds niet is gesticht. "ij verzoeken uw college daarom de taad zo spoedig mogelijk te informeren omtrent de omstandigheden die tot nu ■Je de stichting van het zwembad in de "eg hebben gestaan. zaken hangt volgen» het voorstel aan de raad af van de persobn die het werk zal gaan doen. De vorige sollici tant zou de Schiedamse toestanden zo goed gekend hebben. Als het daarom gaat dan kennen we nog wel enkele rissen Schiedammers die het werk als cultureel ambtenaar wel goed zouden doen, en die wel leven in de culturele brouwerij zouden brengen. We zijn benieuwd of Schiedams gemeente raad ditmaal wederom lijdzaam dit culturele beleid, dat geen beleid is le noemen, ondergaat. /"•EBREK aan visie in dit opzicht mag w en moet helaas bel college van B. en W. van Schiedam worden ver weten. Zo mag men niet verwonderd blijven dat de toegezegde beeldhouw- werken op de openbare weg er niet zullen komen, zo mogen de hier naar toe gestroomde kunstenaars niet teleur gesteld worden als zo nul op het request van hun verlangens en ideeën blijven krjjgcn. Er j» niets te doen voor een cultureel ambtenaar en daar mee af. Zo'n cultureel ambtenaar zou bijvoorbeeld de verdeling van de sub sidies onder zijn beheer kunnen krijgen. Dan weten de verenigingen tenminste waar ze aan toe zijn. Misschien dat men dan tot verrassing van de z.g. des kundigen plots wel een dynamisch en leefbaar (cultureel) klimaat in Schie dam zal zien ontstaan. Hrel duidelijk weten B. en W. van Schiedam niet wat er op dit gebied leeft en zo graag leven wil in deze stad. ■PjIE culturele ambtenaar die geen werk te doen zal beblien, zou kunnen beginnen met een inventari satie van de culturele mogelijkheden in Schiedam, daar zou hy gezien de onwetendheid B. en W. en waar schijnlijk ook de gemeenteraad een enorme dienst mee doen. Die cul turele ambténaar zou initiatieven uit de gemeente die nu maar steeds moeten verzanden, kunnen overne men. Te denken aan de lofwaardige initiatieven tot Kunstbeurs en oktic Kunst bij het Bedrijf, die bij gebrek aan geld en ruimte kapot moesten gaan. Die culturele ambtenaar zou kunnen bemiddelen bij het ver strekken van ateliersruimte, de. kun stenaars maken daartoe, zoals geble ken is, oude woningen graag geschikt. Die ambtenaar zou een jaarlijkse stimulerende prijs voor kunst en cultuur kunnen invoeren, zou op drachten voor de vele Schiedamse kunstenaars kunnen (doen) bevor deren. Hij zou in samenwerking met Bureau Onderwijs en Bureau Jeugd zaken allerlei edukatieve en didak- tischc evenementen speciaal voor de jeugd kunnen organiseren, al of niet in school- of clubverband. Dat er dringend behoefte aan is, is herhaal delijk gebleken. We denken bijvoor- beeld aan de zo succesvolle literaire avonden van enkele jaren geleden, die ook weer bij gebrek aan een cultureel ambtenaar strandden. Als men dan zo bijzonder bevreesd is dat die cultureel ambtenaar een uurtje vrü zou hebben per dag, dan doet men er verstandig aan te zien naar andere steden, waar een bureau Jeugd, Sport, Cultuur, Recreatie alles omvat en waar een groep ambte naren elkaar terzijde staat, elkanders werk op dit gebied kan doen en men doet dit met succes als onderdeel van het Bureau Ohderwys. Voeg daarom de drie ambtenaren samen in een enkele bureau en lireng ze onder by het departement van de wethouder van onderwijs, dan hangen de bureautjes van jeugdamblenaar en van sportambtenaar ook niet meer los in de lucht. De gemeentelijke dienst zou 's win ters geen werk hebben voor het vele personeel en dat hebben de particulie re tuiniers wel. Het onderhoud werd onlangs verricht door een tuinier die een driejareneontraet kreeg, dat mis lukte en nu doet de Plantsoenendienst het voor de tweede zes maanden van dit jaar. Voor 1965 heeft tulnier Monster uit Sliedreeht een driejaren- contract. B. en W, van Schiedam menen dat alle huurders In dezelfde mate dienen bij te dragen in de kosten, omdat het onmoge lijk is om delen van de gemeenschappe lijke tuinen in rekening te brengen, net ro min als men rekening kan houden met bepaalde wensen ten opzichte van het soort beplantingen e.d. De verhoging van een kwartje onder houdskosten per week geldt voor onge veer 4309 bewoners die bij de oude toe stand ƒ55.640 per jaar zouden hebben betaald. Dat wordt nu voor 1964: f84.530 en het wordt In 1965: ƒ111.280. Dit jaar gaat de gemeente a! meer uitgeven aan onderhoudskosten, zodat Schiedam ƒ72.626 uit andere middelen, namelijk de onderhoudsreserve, bijbetaalt. Aan normaal onderhoud betaalt de ge meente dit jaar ƒ99.195, aan reparatie speelwerktuigen en zandbakken ƒ11.961; aan het ophogen van tuinen ƒ36.000 en bijzonder tuinonderhoud ƒ10.000. VTOOR uitgaven aan normaal onder- houd volgend jaar is gepland ƒ91.266 en voor diverse ophogingen ƒ20.000. De gemeente maakt geen enkele winst op de woningen; als er een overschotje aan bijdragen voor onderhoud is, dan wordt uit deze reserve bijbetaald, zoals in 1964 geschiedt. Overigens is er nu geen reser ve meer. „Wé zijn geen Amersfoort of een plaats in het oosten van ons land", zegt wethouder mr. M. J. M. van Kinderen, om aan te tonen dat het verzakken van de grond daar niet en hier wel een enor me faktor van betekenis is. Jaarlijks moet Schiedam tonnen be steden aan het ophogen van straten, van tuinen, het op hoogte brengen van leidingen e.d. B. en W. achten het niet redelijk om de bewoners de totale kosten van het ophogen van de tuinen te laten betalen. Daarom wordt het merendeel uit het zevenprocentsfonds betaald. De wet schrijft namelijk voor dat de gemeente zeven, procent van de totale huursom van de gewone dienst in een fonds stort. In 1964 bijvoorbeeld werd in dit fonds een bedrag van ƒ361.000 ge stort. Dat geld een soort gemeentelijk huishoudgeld is nodig als er een pand zou verzakken, een dak zou afwaaien, iets zou instorten of dergelijke eventua liteiten. Van dit geld betaalt de gemeente ook de ophogingen van de tuinen, dat was tot 1958 62.000, het was dit jaar ƒ310.000 waarvan ƒ239.000 uit het zevenprocents fonds en ƒ71.000 ten laste van de onder houdsreserve. Haarenlaan bij de vroegere Schiedam- seweg worden' opgehoogd. De tuinen bij Troelstralaan-Schaepmansingel ko men dit jaar ook aan de beurt. Verder dient de gemeente veel werk op dit gebied in Schiedam-Oost te verrichten. TVTET '.vat medewerking van de Schie- J-VJ. dammers; met wat meer discipline en beschaving, zóu de gemeente veel kosten' kunnen worden bespaard. Zo worden onnodig tegelpaden en plantsoe nen beschadigd en vernield. Het vernie len van ruiten in .de gemeentschappelijke trappenhuizenis een wanhoop, bescha digingen ahn verf, deuren, trappen e.d. vormen een temptatie. Het is bijzonder teleurstellend te moe ten constateren- dat veel Schiedammers zo achteloos met het gemeenschappelijk bezit omgaan en dat z(j daarnaast er niet aan meewerken dat bet vandalisme wordt bestreden. Zo kost het vernieuwen van beplan tingen ƒ15.000 en van tegels ƒ10.000 per jaar, kosten die bespaard hadden kun nen blijven. Dé Gemeentelijke woning- dienst-treft met r'egelmaat vele voorzie ningen voor de woningen, maar herhaal delijk wordt' allerlei wat soms nog gloed nieuw is alweer vernield. Een aantal huurders uit Nieuwland heeft gemeend dat'de gemeente Schie dam de bijdragen in de kosten van on derhoud niet of ten dele niet ten laste van de huurders mag laten komen. Die huurders hebben geprotesteerd tegen een naar hun mening te régoureuze verho ging van die biidragen. (Zie hoven van 0.25 naar 0,501 De minister van economische zaken heeft inmiddels medegedeeld niet be voegd te zijn in deze kwestie en hij heeft de klagers naar zijn collega van volkshuisvesting verwezen. Duidelijk moet zlin dat de biidragen in de kosten, die de huurders betalen, nog steeds veel te laag zyn omdat de gemeente enkele veelvouden uitgeeft voor beplantingen, gemeenschappelijk en openbaar groen e.d. DE verhoging van de bijdrage in de kosten van onderhoud is te lang ach tergebleven bij de werkelijke kosten. De gemeente heeft in wezen steeds cadeau tjes in de vorm van woongerief gegeven. Mr. Van Kinderen is van mening dat de ze bijdrage in de toekomst sneller dient te worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden. De kosten zijn voor de gemeente enorm hoog. Zo zfjn er klachten over het onder water lopen van tuinen In Tuin dorp Kethel. Het dorp met de eengezins woningen kost Schiedam relatief zeer veel. Bij wijze van proef heeft de Woning- dienst in samenwerking met de Plant soenendienst bij de Iepenlaan een stuk tuin doen ophogen, evenals tegeltableaus en bemaling. De werkzaamheden zijn uit het zevenprocentsfonds betaald. De op hogingen gaan nu ook bij alle Airey- en Welshwoningen geschieden. Dat kost veel geld en bovendien is het in Tuin dorp Kethel zo dat vele bewoners eigen beplantingen, tegels e.d. hebben ge plaatst. waardoor de gemeente niet ab rupt tot het werk kan over gaan, omdat anders beschadigingen aan particulier eigendom zouden volgen. Voor een bedrag van ƒ36.000 zullen de tuinen achter de Burgemeester van ZatefrJag hebben diverse Juliana-volleybal- teams' hun eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen gespeeld. Dames 1 bond de strijd aim met Delta uit Zwijndrecht. heren 2 kwam in het veld tegen Z.V.C. eh Heren 1 ten slotte speeldetegen stadgenoot S.V.C. Deze drie ontmoetingen eindigden alle in een overwinning voor Tuiiana. Zoals gezegd'speelde Dames-1 tegen Del- ta-3. Deze jonge ploeg, die het afgelopen seizoen promoveerde naar de eerste klasse en een uitstekende ipdruk achterliet, heeft het niet kunnen- bolwerken tegen de nieer ervaren Juliana-ploeg. Aanvallend waren de Schiedamse dames veel sterker, maar dat kwam er niet altijd uit omdat er aan de spel* opbouw nog te veel mankeerde. 'Al met al een interessante wedstrijd, die de vooruit gang van dé Juliana-ploeg weer eens duide lijk bevestigde. De uitslag was ten slotte 3--1 voor Juliana. Setstanden: 16—14, *5—9, 10—15 en IJL—2.,_t Veelbelovend was ook het spel van het tweede herenteam, dat in. drié sets het Rot terdamse 'Z.V.C. wist te kloppen. De Schie damse ploeg, is dit seizoen, ernstig gedupeerd, doordat momenteel viér spelers in militaire diénst, zijn. Ook, zaterdag moesten zij daar om met invallersr aantreden. Niettemin is het een goede wedstrijd géworden. Als Ju liana over een paar weken wat beter inge speeld raakt, kunnen zij in de eerste klasse terdege mee "gaan tellen. De setstanden wa ren: 15—7, 19—17 en 1513„ Min of meer teleurstellend ivas daarom het spel van Heren-1; Slechts in de eerste set konden zij het hoge tempo waarmee 'ze van start gingen volhouden.Maar ook in die eerste set bleek al dat er aan de afwer king nog wel het een en ander mankeerde. In de-tweede en vooral in de twee-daarop volgende sets bleek overduidelijk dat- de con ditie van de Schiedammer? nog zwaar [onvol doende ÏS.Ziij "konden' zich tegén' het "fellere S.V.C, slechts.; met moeite staande hou den. De tweede set wonnen, zij nog wel met 15—^10. maar-in de derde set-heeft het er heel langsom gespannen., Ten' slotte won Ju liana dele set met het kleinst mogelijke ver schil: A7—15: De 'vierde sët ging- ook naar •Juliana. - De conclusie van deze wedstrijd is dat de Juliana-ploeg, nog - heel - wat zal- moeten trainen, om weer in de- oude vorm te ko men. Dè ploègr van S.V.C. was een waardig tegenstander, die het ongetwijfeld dit jaar in de eerste klasse'goed zal doen. De Vlaardingse politie.heeft de 20-jarige Engelse zeeman R. M.'aangehouden. Deze man heeft vernielingen gepleegd aan een zevental personenauto's, staande in de Wilhelminastraat,. Arnold Hoogvlietstraat, Schiedamseweg. Parallelweg, en Oostha- venkade, Ook, heeft hij uit enige auto's gereedschappen tveggenoipen. De totale door'M. .veroorzaakte schade wordt geschat op-rtiim'tweehonderd gul den- De man 'zal voor de officier van jus titie wórden geleid. Omstreeks half een vanmiddag heeft een Agusta-Bell-heiikopter van de ma rineluchtvaartdienst' een noodlanding moeten maken in de omgeving van Knollendam (ten noorden van Wor- merveer). Het hefschroefvliegtuig maakte met een tweepersoons beman ning een oeferivlucht in de omgeving van IJmuiden. Volgens een mededeling van de Marineluchtvaartdienst zouden zich geen persoonlijke ongelukken heb ben voorgedaan. De afdeling Schiedam van het Ver bond voor Veilig Verkeer zal in samen werking met de politie bij voldoende deelneming wederom een „Verkeers- cursus voor bromfietsers" organiseren. De cursus zal in oktober en november worden gehouden op dinsdagavonden van acht tot tien uur en bestaat uit vier les sen, Aan het eind van de cursus wordt een schriftelijk examen afgelegd. Aan de geslaagden zal een diploma worden' uitgereikt. De kosten' van deze cursus bedragen totaal ƒ4,50, in welk bedrag het-lesma teriaal is begrepen.- Aanmeldingsformulieren zijn verkrijg baar aan het hoofdbureau van politie. Lange Nieuwstraat 55. De aanmelding sluit 17 oktober. 9 Op de Massluisedijk te Vlaardingen ontstond vrijdagavond een aanrijding lussen twee bromfietsers. De aanrijding gebeurde tijdens' het inhalen, waarbij de 49-jarige J. M. K. begon te slingeren. Hierdoor kwam de hem passerende 16- jarige A. R. B. uit Oversehie met hem in botsing. K. liep een hoofdwond op. 9 Op de Dirk de Derdelaan te Vlaar dingen reed zaterdagmorgen de 38-jarige bestuurster van- eën personenauto A. M,- M. met een bocht naar links zonder op het verkeer te letten. Hierdoor reed de 56-jarige bromfietser W. B. uit Maassluis tegen de auto aan. De man kwam te val len en liep een hersenschudding met een hoofdwond op. (Van onze correspondent) DE sleutel van het eerste open jeugd centrum voor de grote wijk Scbie- dam-Nieuwland is vrijdagavond omge draaid, zoals wij zaterdag berichtten. Dat betekent dat met ingang van deze week de lokalen van „Jeagdhaven'" gastvrij open staan voor vele honderden kinderen in de wijk waar zo weinig re creatiemogelijkheid is. Dat de mooie lokalen voor het clubhuis er konden komen; is te danken aan het vele werk dat hef stichtingsbestuur in de laatste jaren heeft verricht. Dat bestuur wordt gevormd door de volgende mensen: ds. W. A. Krijger, voorzitter, W. Porte secretaris, J, Bulthuis, penningmeester, N, Buurman. S. Hanemaayer. mevr. S. Siemann. en mej. C. Stolk, leden. Het bestuur van de- stichting vond de gereformeerde kerk van Schiedam bereid naast de kerk een ruimte te bouwen, die geschikt zou zijn voor. de werkzaamheden van de ..Jeugdhaven." Dit gebouw, dat een apart vrij zalen complex is, heeft de stichting in huur van de kerk. Het zalencomplex van de „Jeugdha ven" bestaat uit de volgende ruimten: een hal met garderobe en toiletten, ka mer voor do leiding, een zaal voor de jong-volwassenen, een sportzaal met po dium (dit podium kan afgesloten worden van de sportzaal en als aparte zaa! ge bruikt worden), een grote meisjeskamer met ingebouwde keuken en een jongens kamer, waarin vier werkbanken staan. In deze „Jeugdhaven" heeft mej. N. Bootsman als gediplomeerd jeugdleidster haar werk. Ai meer jaren heeft zij in andere clubhuizen gewerkt, zodat de lei ding in goede handen is. Mej. Bootsman wordt terzijde gestaan door .een. vijftien tal vrijwillige krachten, die voor deze arbeid scholingscursussen volgden. De deur -staat open voor iedere jon gen en elk meisje, dat behóefte heeft om de vrije tijd op een prettige wijze te vullen. Daarbij zal er voor gezorgd (Van èeh'onzer verslaggevers) De kosten voor gebruik van elektrici teit zullen'mét'ingang van 1 januari met een" halvecent per kilowattuur worden verhoogd in Schiedam, als de gemeente raad maandag 28 september akkoord gaat met. de voorstellen van B. enff. Dè verhoging, wordt noodzakelijk ge noemd omdat B. en W. voor het eerst in vele jaren. er.niet in rijn geslaagd de be grotingen voor het elektriciteitsbedrijf eb voor het gasbedrijf sluitend te krijgen. B. en W, willen de prijzen voor het gas nu niet verhogen omdat het publiek ver wacht dat de prijzen voor het aardgas binnenkort laag zullen zijn. Devoorgestelde verhoging van een halve cent gaat-voor het publiek beteke nen dat .ongeveer vijftienduizend ver bruikers gemiddeld enkele guldens pet- jaar meer gaan betalen, een zesduizend verbruikers zal drie rijksdaalders meer betalen, drieduizend verbruikers (dat zijn dan al „gróte verbruikers") betalen der tig gulden' meer en voor een driehonderd bedrijven betekent de verhoging een ex tra" uitgave van honderdvijftig gulden. E. en W. delen mee dat op de. be groting 1965 voor het elektriciteitsbe drijf een lekort van 65.500 moet wor den vermeld.B. en W. delen - tevens mee-dat de Schiedamse tarieven tot de laagste van óns land behoren. Van de te verwachten meeropbrengst zal 343.828 worden aangewend voor de algemene dienst en het restant komt ten goede aan het bedrijf. De sterk gestegen kapitaalslasten en de recente salarismaatregelen zijn de direkte oorzaken waardoor de rendabele basis aan de bedrijven is komen te ontvallen. De situatie is evenwel nog verontrus tender dan uit de évengenoemde tekorten blijkt, daar in deze begrotingen nog geen rekening kon worden gehouden met de kostenverzwarende omstandigheden, die voortvloeien uit: de huurcompensatie per juli; de aanstaande verhoging van de pensioenspremie; de recent bekend ge worden trendverhoging der salarissen van 4.2 Naar globale raming zal hiermee 160.300 gemoeid zijn. B. en W. stellen: „Het zou voor de hand liggen de tarieven van beide bedrijven op grond van de gestegen kosten te verhogen tot een niveau, dat deze bedrijven weer rendabel doet zijn. Een verhoging van de gasprijs lijkt ons evenwel op dit ogenblik zéér bezwaarlijk, omdat ailerwége de ver- wachting is gewekt, dat op betrekkelijk korte termijn goedkoper aardgas ter be schikking zal komen. Wij moeten er ech ter reeds nu op wijzen, dat het althans naar onze mening niet uitgesloten is, dat toch nog een verhoging van de gas tarleven overwogen zal moeten worden voor de periode tot aan de overschakeling op de levering van aardgas, omdat door een nog verdere stijging van de kosten, de last, die het gasbedrijf opde totale gemeente begroting zou leggen, onrede lijk zwaar zou kunnen worden. worden dat de jongens en meisjes ook voor hun vorming in het leven het nodige, meekrijgen. De mogelijkheden, die het clubhuis biedt zijn vele. Er is gelegenheid voor biljarten, tafeltennis, allerlei spelen kun nen beoefend worden, ook zaalspelen. Verder biedt de jongenskamer met de vier werkbanken gelegenheid tot aüer- - lei knutselwerk. De meisjes kunnen ko ken. naaien enz. Het Anjerfonds Zuid-Hoiiand (afcenng van het Prins Bernhardfonds) schonk een piano en een fi'mprojektor met toe behoren. Het bestuur van de Stichting Jeugd haven Nieuwland is er van overtuigd dat dit clubhuis in de wijk Nieuwland, waar zoveel kinderen wonen, in een grote behoefte voorziet. Dit is al dui delijk geworden doo-r de grote belang stelling van de zijde der jeugd in de laatste weken. Zoals bekend werd de vorige jaren de begrqtingsposit.ie versterkt door, baten uit de oedrijven. Deze positie, die door'de gestegen kosten, waartegenover geen evenredige verhoging.van inkomsten staat voor 1965 toch reeds moeilijker was geworden, wordt door het wegvallen van de baten uit de beide bedrijven extra verzwaard. Naar de overtuiging van B. en W. is het noodzakelijk óm thans aan de moeilijk heden zo goed mogelijk het hoofd te bie den en de begrotingspositie enigszins te versterken, door de elektriciteitstarieven te verhogen. Met ingang van 1 januari hebben B. en W. in navolging van de gemeente Rotter dam een technische herziening .van het tariefssteisei doorgevoerd, waardoor het grootverbruikerstarief werd verlaagd. Nu de kostensüjg.in<ten, die in sep tember 1963 niet in die mate waren te voorzien, een tariefsverhoging onver mijdelijk maken, achten B. en W. het verantwoord alle elektriciteilstarieven te herzien en dus zowel het grootver bruikerstarief als dat voor het huis houdelijk verbruik met té cent per kWh te verhogen. B. en W. stellen dst het ondanks het voortdurend stijgen van lonen en prijzen mogelijk is ge weest sedert 1952 het tarief voor het huishoudelijk verbruik ongewijzigd te laten. (Van een onzer verslaggevers) ET tachtig jaar oude Locdense muziekgezelschap Hendon Citadel Muziekkorps was zondag te gast bij het Schiedamse Leger des Heils. Tij dens een sfeervolle bijeenkomst in de Opstandingskerk hebben de musici er 's middags blijk vangegeven dat hun faam overeenkomt met de werkelijk heid. Het werd een bijzondere uitvoering, waarbij de Engelsen een tiental liede ren hebben gespeeld. Zaterdagmiddag hebben de Engelsen op de Grote Markt te Goés gespeeld. Zondagavond speel den zij als afscheid van een toernee door ons land in Den Haag. Het gezelschap was vergezeld van de majoors William Pratt en K. Nut ty. De veldsecretaris uit Amsterdam, kolonel Ph. D. van Dalen, heeft het gezelschap van zaterdag 12 septem ber in Deventer tot gisteren in Den Haag begeleid. De heer Van Dalen sprak zondagmorgen in de heiligings samenkomst en 's middags sprak majoor J, B. Hoevers. Begonnen werd met een ziekkorps o.l.v. A. van Gulik bij de „Zuid-Australië", een mars van A. W. aanvang gemusiceerd. Daarna liet de Cullidge. Uit de air-varies werd het befaamde kapelmeester Roland Cobb „De Oude;B/dn". van E. Ball gespeeld, zyn 37 mannen aantreden. De individuele kwaliteiten van de ma- vloeiend sici kwamen in werken als „Wonder schone naam" van W. Evans voor cor nettrio en „Verlost" van G. Marshall- vo.or „Epfonium"-solo aan bod. Als intermezzo trad een kwartet op, het mannenkoor zong tezamen met het Engelse gezelschap en ten slotte volgde een pittige finale met O In gebouw Irene «vordi donderdagavond een gemcenteavond gehouden voor de. leden van wijk 5 van de Ned. Herv. Kerk. In de Christelijke -Technische school paanseweg 1 te Rotterdam komt de Schiedamse wijk 6 van de Ned. Herv. donderdagavond bijeen .om te zien naar het toneelstuk ,,Henkie". ft De Ned. Chr. Vrouwenbond Nieuwland komt dinsdagavond bijeen in het Wijkcen- trum Nieuwland. waar mevrouw C. Dencher- Joseph uit Leidschendam zal spreken over ..Charme en Hygiëne". ft De Hervormde Vrouwengroep Nieuwland houdt dinsdagavond 'de jaarvergadering in de Prins Bernhardschoof. ft De Ned. Chr. Vrouwen Bond Oud-Mathe- nesse houdt woensdagavond de ledenverga:e- ring in de Franselaankerk. Mevrouw Prille- vitz zal spreken over „Charme en Hygiëne ft De Ned. Herv. (Geref.) Mannenvereiri- ging „Calvijn" houdt woensdagavond een vergadering in gebouw Christelijk Sociale Be^ langen. Gesproken zal worden over: ,,Zu'en de Joden naar. Palestina terugkeren?" (Jer. 18 9 en 10). Inleider is de heer J. Ver meulen. ft Vier Schiedammers worden als ..ledrn uit de burgerij" door B. en v,\ van Schie dam aanbevolen als 'eden voor het - college voor de verlening van bijstand. Deze vier worden voorgedragen op grond van hun persoonlijke belangstelling en initiatieven op sociaal en maatschappelijk terrein", zoals B. «n W. aan de gemeenteraad het viertal stadgenoten in het college benoemt tijdens de raadsvergadering van 28 september. K"t zijn de heren B. Drukker (humanitas), A..; van der Gaag (Herv.L L.. Ligthart (GereL) en C. W. Looman (R.K.). ft De Cefa-Schiedara t begin zaterdagavond 3 iktober hetseizoen met dé vertoning van •ie speelfilm „Duel in de jungle". De bij eenkomst wordt- gehouden in Arcade. Lange Haven, omdat het bestuur gebleken- is dat -; dé leden deze zaal in het'centrum van de stad meer op prijs stellen .dan de zaal van de Goede Haven bij Schiedam-Zuid-In het vorige seizoen werdgn tien .voorstellingen ge geven met een bezoekerstotaal van 2497. «én gemiddelde van 250 bezoekers.: waarvan tachtig procent jongeren. Zeven voorstellin gen leverden een nadelig'saldo op, m'aar dankzij gemeentelijke subsidie en.de st - v. van de donateurs kon de balans in evenwi_/'l worden gebracht. ;1 DE VELE Rotterdamse autoriteiten, - die met hoop en verwachting de rede tegemoet zagen, waarmee staatssecreta- ris mr. J. H. Grosheide de r.k. lagere technische schooi in Schiebroek officieel zou openen, konden teleurgesteld huis toe gaan. Zoals men weet is het pro gramma voor de bouw van technische scholen te Rotterdam in een impasse geraakt. Ondanks arbeidsbesparende methoden oordeelde het rijk het te duur cn een volledige herziening, waaraan nu wordt gedokterd, werd gedecreteerd. En continuïteit is immers, wil zo'n bouw programma slagen, een eerste vereiste! Van staatssecretaris Grosheide had men min of meer verwacht, dat hij hoopvol le woorden zou spreken over de toe komst van het programma: een twee de en misschien wel derde serie sys- teem scholen voor technisch onderwijs. Mr. Grosheide sprak zijn waardering uit over de toegepaste arbeidsbesparende bouwmethoden maar repte met geen woord over de toekomst. des te meer zei wethouder R. Langerak. De dieelde aan de staatssecretaris mee, dat Rot terdam voor de komende jaren voor hon derd miljoen gulden in scholen zal moe ten investeren, zij het dan in fasen eh getemporiseerd. „Men heeft zich er over verbaasd" aldus de heer Lange rak, „dat ik een onderzoek heb doen in stellen naar de aspecten van een door de rijksoverheid aanbevolen bouwsys teem dat vijftig procent arbeid op de bouwplaats zou besparen. Ik deed dit in verband met de Nicolaas Witsen- school aan de Oranjeboomstraat. Sta mij toe, Jat ik mij verbaas over deze ver bazing. De Nicolaas Witsenschooi is al ja renlang slecht gehuisvest en nieuwbouw is aliang een wens. ïk ben van mening dat het volkomen verantwoord is een studie te iaten verrichten voor de bouw van die schooi. Tot nu toe hebben ande re plannen het project voor de Nicolaas Witsenschooi in de weg gestaan. Maar eens moet zij er toch komen." B. EN W. van Rotterdam stelien de gemeenteraad voor aan de stichting Rotterdams PhiHiarmonisch Orkest een extra subsidie tc verlenen van 39.050 als bijdrage in de kosten van een en quête onder de bevolking van Rotter dam. Met deze enquête wil men kwan titatieve informatie verkrijgen, waaraan richtlijnen zouden kunnen worden ont leend voor het te voeren beleid. B. en V/. menen, dat een dergelijke enquête mede van waarde zal zijn voor het beleid ten. opzichte van het nieuwe concertgebouw. ZATERDAG bestond het Physico-The- rapeutisch Instituut in Rotterdam 25 jaar. Het instituut, dat destijds is ont staan door samenvoeging van het Zan der-instituut en een gedeelte van de bad inrichting aan de Tuinderstraat in Rot terdam, heeft tot doel de behandeling van patiënten, die lijden aan verschillen de rheumatische aandoeningen van het spierstelsel en de gewrichten. In de af- gelopen 25 jaar zijn reeds duizenden pa tiënten geholpen en velen hiervan kon den genezen uit de behandeling worden ontslagen. Ana het jubileum wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Het is vrijdag in besloten kring gevierd. Het personeel zal h instituut als jubileumgeschenk een elektrische klok, versierd met smeedijzeren ornamenten aanbieden, dje De triomf van het koninkrijk" van va™ dl^fysteche® the^apie^nUbeeïd^m E. Ball. warmte, lucht en water.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1