Gezamenlijke exploitatie filialen leeszalen AGENDA Najaarsshow van modehuis „Marlen" ROTTERDAM Y.F.C.-expositie heeft een getuigende f unktie LICHTER BESCHAD1CDE ERTSTANKER ERNSTIG Gemeentelijke en rooms-kathölieke samenwerking kostenbesparend I Filialen met lange naam Middel tot persoonlijke benadering Aanvaring inVulcaanhaven Veel schade bij t aanrijdingen Brommer reed 47 km.... SueJbePn-show in Gehoorzaal Maassluise raad geeft nu wel nodigveridaring Burgerlijke stand Véel bezoekers bij opening in Liesveldkelder Groep 4 van NPV hield geslaagde rijwielrally Jongen met arm door ruit Afval in brand OPENT VRIJDAG 2S SEPT. 12 UUR 1954 DÈ ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 22 SEPTEMBER 1954 ■I Met bromfiets tegen auto op: gewonde J. P. van Kempen 40 jaar bij NRC Zaal Harmonie: metamorfose gereed T~jE FILIALEN van de Gemeen- telijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek St. Liduina te Schie dam zullen een gezamenlijke ex ploitatie krijgen, als de gemeen teraad akkoord gaat met het voorstel van B. en W. Wijk oost: (Van een onzer verslaggevers) Wijk ivest: Wijk suid: REKKEN BEROEP SOCIALE PLICHT Vandaag en morgen d'"zelï\ks PROPAGANDIST Wijk noord: Schuld D' a ¥3D geluk spreken-..; eoö stélt] iKfang m «Ju »w alledaagse leven s»v Getuigenoproep Waterbericht (Van een onzer verslaggevers) Umag van geluk spreken: God stel belang in u, in uw alle daagse leven". Dat staat in grote letters geschreven boven de twee fotowanden op de tentoonstelling ,,'t Gaat om iets nieuws", die de heer A. Ramaker, landelijk voor zitter van Youth for Christ-Neder- land maandagavond in de kelder van Tearoom 't Liesveld te Vlaar dingen heeft kgeopend. De foto's daaronder typeren het gewone leven van elke dag. Medewerking Intiem Drukbezochte meeting in Maasdijk (Van onze correspondent) Op de Dirk van den Burgweg in Hoek ..n Holland kwam de 4?-jarigc M. B, „it Maassluis met zijn auto in botsing met de 16-jarige W. v. O. uit Hoek van Wand, die een brommer bereed Brommer en auto werden beschadigd D' 15-jarige wielrijder E. H, v. A. uit Hoek van Holland vond de auto van de 37-jarige G. v. S, uit Hoek van Holland „o zijn weg. De fiets veranderde in schroot en de auto kreeg schade. Een auto. bestuurd door de 47-jarlgc w b L. uit Rotterdam en de bromfiets vin de 16-jarige A. v. d. M. uit Den HaaS. reden in de Prins Hendrikstraat iegen elkaar. Ook hier materiële scha lie. Op de Schiedamseweg te Vlaardingen ;eed maandagmiddag de 33-jarige met- jelaar J.R.J. met zijn bromfi -ts tegen <je achterzijde van een geparkeerd ttaande personenauto op. J, kwam te vallen en moest met een beenfractuur Ba.r het Holyziekenhuis worden over gebracht. (Van een onzer verslaggevers) De 16-jarige K. M. reed maandagmor ren om half acht met een snelheid van 47 km op de Burgemeester Van Haaren laan in Schiedam. De Schiedamse poli tie beeft zijn bromfiets in beslaggeno men. De heer J. P. van Kempen is van- daag veertig jaar in dienst van de Nieu we Rotterdamse Courant Begonnen als leerling-zetter is de jubilaris opgeklom men tot chef van de zetterij. Hij kreeg kort na de oorlog deze functie, nadat hij in 1939 was bevorderd tot assistent- chef- Grote waardering geniet de heer Van Kempen om zijn vakbekwaamheid en de wijze, waarop hij leiding geeft aan het zetterij-personeel. In zijn woning heeft de jubilaris van daag talrijke gelukwensen in ontvangst mogen nemen. Dinsdag 6 oktober zal bij officieel worden gehuldigd. (Van een onzer verslaggevers) De opknapbeurt die de zaal Harmo nie (Schiedam 3eweg> te Vlaardingen heeft ondergaan, is gereed. De tot stand gekomen metamorfose acht het bestuur van de Stichting Stadsgehoorzaal van- zodanige aard. dat het vóór de inge bruikneming de zaal wil tenen aan „ieder die haar wel en wee ter harte gaat". Het stichtingsbestuur zal daar toe vrijdag 25 september van 20 tot 22 uur in de vernieuwde zaal recipiëren, (Van een onzer verslaggevers) De bekende televisie-figuur Toon Stief- been (Rten van Nunen) komt dinsdag 29 september naar Vlaardingen. Samen tret Andre Carell, Marion Wardenaar en Wira Bosch geeft hij in de Stadsgehoor zaal een voorstelling van het program ma .Stiefbeen en Show". Manager van deze amusementsavonds is Daan Hooy- kaas uit Rotterdam. De voorstelling, die een gevarieerd bijprogramma heeft, be gint om 20 uur. Deze samenwerking werkt kostenbe sparend en bovendien kan dan rijkssub sidie worden verkregen voor filialen, die tevens leeszaal zijn en niet alleen ult- leenbibliotheek. Die subsidie Is namelijk voor een dergelijke ruimte met leeszaal groter. Volgens de rijkssubsidieregeling kan Schiedam vijf gemeentelijke en drie rooms-katholicke openbare filialen ex- ploiteren. De leiding van het geheel komt in handen van de direktrice van de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, mejuffrouw R. G. P. Visser, die regelmatig overleg zal plegen met de direktrice van de rooms-katholicke leeszaal en eventueel met de wethouder van de GOLB en met de voorzitter van de rooms-katholieke bibliotheek. De filialen zullen een lange naam krijgen, namelijk „Filiaal van de Ge meentelijke en. de r.k. Openbare Biblio theek". Het boekenbeleid geschiedt in gemeenschappelijk overleg tussen de di- rektrices van de beide bibliotheken. (Wij hopen dat dit besluit zal inhouden dat naast de rooms-katholieke dagbladen in de r.k. leeszaal dan ook andere dagbla den ter lezing zullen liggen. Eerst dan wordt het openbare toegevoegd aan het r.k. geen eufemisme, red.) In de toelichting wordt gesteld: Wan neer twee filialen gecombineerd gaan werken, worden zij voor de rijkssubsi die toch als afzonderlijke filialen aan gemerkt, zodat door de samenwerking wei op de uitgaven wordt bespaard, maar de inkomsten niet afnemen. Als verdere voordelen kunnen worden aangemerkt: a. besparing van perso neelskosten; b. dikwijls kan worden vol staan met van één boek minder exem plaren aan te schaffen; c. bet titelbe schrijver annoteren, rubriceren enz. van de boeken behoeft maar éénmaal te geschieden; d. het keuren en recen seren van boeken wordt verkregen door een gemeenschappelijke boekbespre king; e. het gezamenlijk inkopen van de boeken en materialen is voordeliger; f. propaganda In samenwerking Is efficiën ter; tentoonstellingen kunnen gezamen lijk worden opgezet. Toen dan ook het bestuur van de r.k. leeszaal en bibliotheek „St. L'.duina" het college verzocht over een mogelijke samenwerking besprekingen te willen openen, hebben B. en W. gemeend daar aan te moeten voldoen. De besprekin gen hebben tot de overtuiging geleid, dat samenwerking tussen de Gemeente lijke Openbare Bibliotheek en de r.k. Openbare Bibliotheek ten aanzien van de filialen nuttig en economisch zou zijn. De situatie is thans: 1. filiaal Lorentlaan. leeszaal en uit leen uitsluitend voor volwassenen plus dependence Kohnstammschool Lorentz- plein. uitleen uitsluitend voor kinderen tot 12 jaar (gemeente): 1. filiaal Erm- straat. uitleen voor volwassenen en kin deren (r.k.). 3. filiaal Dr. Wibautplein, leeszaal en uitleen voor volwassenen en uitleen voor kinderen (gemeente); 3. filiaal Parkweg, leeszaal en uitleen voor volwassenen en kinderen (r.k.). uit- <£e- 2. filiaal Leliestraat, uitleen voor vol wassenen en kinderen (gemeente); 2. filiaal IJsselmondesestraat, uitleen voor volwassenen en kinderen (r.k.). -.g v. nmniin i.i Mi ■- ai- de familie II. J- Tim-, Een- draclitstraal 64 in Schiedam untrin- gen wij een lirief e\erde betekenis van de Rekkende inrichtingen. Mevrouw Tim» schreef ilat ze onder de goede leiding an de chauffeur en de rei- leider Vogelezang op zaterdag 12 sep tember naar de Rekkeme inrichtingen van de Prut. Chr. Ver. voor Reela—e- ring en Zwakzinnigenzorg te Rekken (Gclilerl-.i..i is gewee-t. De propagan dist van deze vereniging, de heer C. G. Uyl, had deze tocht voor Noord en Zuid-Holland georganiseerd. De ili- rekicur van het instituut en de secre taris van de vereniging liehhen doel en streven van de vereniging uiteenge zet. ITET gezelschap heeft enkele terrei- nen en gebouwen bezichtigd. De autobus had een grote afstand afge legd, zodat de tijd te kort werd oiu alles te kunnen zien. Er werden daar- om dia's vertoond. Gesteld werd dat de vereniging de vrijwillige bijdragen van leden en donateurs niet kan mis sen en daarom wil mevrouw Tims on der de indruk van het mooie werk dat ze gezien heeft, een beroep doen op alle Schiedammers. Zij deelt mee dat de minimum-hijdcage een rijks daalder per jaar kan zijn en dan nnt- vangt men tevens per kwartaal het blad dat het werk van de Rckkcnse inrich tingen beschrijft. AfEVROUW Ti propagandist, Wijkcentrum Nleuwland: Vergadering NCVB-Nieuwland. Mevr. C. Dencher- Joseph spreekt over „Charme en Hygiëne", 20. Hcrv. Gem., ge- Prinses Irene U.L.O.: Irene: wijk 5 Ned. fïïeenteavond, 20; filmavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer". Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82. tel. 6415 4, b.g.g. 1 15588 (toestel 52. na 18 uur b.g.g. 195885) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw J. v. d, Hoek- aoogendam, J. Steenstraat 29. telefoon '5451 (alleen voor klachten, adverten- ■es en abonnementen, b.g.g. telefoon ,15 58 -3). (Klachten bezorging Agentschap (adr. tP boven) dag. van 18.30—19.30 uur. jBelangrfjke telefoonnummers: Alarm litie 64666, alarm brandweer 69123: ziym. G.G. en G.D. 29290. (Voord voor de dag: bijbellezing, po. 141000. tlapotheek: Van Westendorp, Parkweg. V tel. A Tims deelt mee dat il* de heer G. G Uyl, SneUiu-singel 20a in Schiedam (tele foon 261775) graag inlichtingen ver- strekt. Mevrouw Tkiis wil die inlich tingen overigens ook gaarne geven, want zij schrijft tevens: „Als de weg naar Rekken een noodzaak is, dan is het bereiden van de weg terug naar de samenleving een sociale plicht". Tot zover de brief van mevrouw Tims, die we nu onder uw aandacht gebracht hebben. 70'N brief wijst er ons weer eens op dat liet sprookje van de lioogeonjunktuur nog niet voor al len waarheid is. Er ztjn nog vele landgenoten, nog vele onderontwik kelde volken, vele ongelukkige» die onze steun behoeven en gelukkig zijn er vele verenigingen, instanties en instellingen die zich met bet lenigen van het leed en de nood be zig houden. Voor ons is het soms heel gemakkelijk. We betalen slechts een rijksdaalder per jaar, nog geen rijf cent per week en we hebben liet ges-raagde steentje bijgedragen. Dat is wel te doen dachten we, maar overigens laten wij aan u graag de discussie over de betekenis van dit werk en die de discussie kunt u, zo als vermeldt, met de insiders, de heer Uyl of mevrouw Tims, houden. Het contact kan ook van u een pro pagandist maken. 4. filiaal Schiedamseweg (Kethell. leen voor volwassenen er. kinderen meente). Bij samenwerking wordt deze situa tie: Wijk oost: 1. Het r.k. filiaal I Em- mastraat vervalt. De volwassen le zers kunnen terecht in het filiaal 1 Lo- rentzlaan. De dependence Kohnstamm- school blijft voortbestaan voor kinderen onder de 12 jaar. 2. Opgericht moet worden een filiaal voor kinderen tot 17 jaar (jeugdbibliotheek) met de moge lijkheid van een voorlees- en vertelge- legenheid. Gedacht wordt hiervoor een lokaal te huren in de St. Rosakleuter- school aan de Lange Singelstraat van de St. Wiltibrordusstichting. De kosten van inrichting worden geraamd op 8000. af te schrijven in 10 jaar. Kos ten 800 per jaar. Wijk zuid: 3. Het r.k. filiaal II IJssel- mondsestraat vervalt. Het filiaal 2 Le liestraat zal t.z.t. worden uitgebreid met één lokaal, waardoor een leesgelegen- heid voor volwassenen en kinderen ont staat, waarin ook kan worden voorgele zen en verteld. Wijk west: 4. Het filiaal 3 Dr. Wi- bautplein wordt tevens opengesteld voor volwassenen lezers en kinderen van de r.k. Openbare Bibliotheek. 5. Het (r.k. fi liaal III Parkweg wordt tevens openge steld voor volwassen lezers en kinderen van de Gemeentelijke Openbare Biblio theek. Wijk noord: 6. Het filiaal 4 Schie damseweg (Kethel) wordt tevens open gesteld voor volwassen lezers en kinde ren van de r.k. Openbare Bibliotheek. Zoals reeds werd opgemerkt, blijft he. rijk bij samenwerking subsidiëren als of dg filialen zelfstandig voortbestaan Omdat het provinciale subsidie gekop peld is aan bet rijkssubsidie, zal de pro vincie eenzelfde gedrags-lijn volgen. Uit gekeerd wordt dus aan de gemeenti voor 5 filialen en aan de r.k. Openbs re Bibliotheek voor 3 filialen. Hierin i'. dus enig voordeel. De vorm van gezamenlijke exploitati is een punt van bespreking geweest. Dc meest gewenste vorm van exploitatie lijkt B. en W.: a. de gemeente neemt alle kosten van de filialen voor haar re kening; b. de r.k. Openbare Bibliotheek brengt haar boekenbezit en inrichting in; c. de r.k. Openbare Bibliotheek draagt het overheidssubsidie voor haar filialen aan de gemeente ar; d. de r.k. Openbare Bibliotheek ontvangt van de gemeente de salariskosten plus de socia le lasten voor haar personeel voor zo veel dit voor de filialen dienst doet. De r.k. Openbare Bibliotheek heef op haar balans per 31 december 1963 nog een rentloze schuld aart de ge meente staan van 11.100. De haar verstrekte renteloze voorschotten dienden voor de inrichting van haar filialen. Bij overname van de r.k. fi lialen zal deze schuld, na de aflossing over 1964. ten laste van de exploitatie der filialen moeten komen. Het af schrijvingsbedrag a j 1.946 per jaar is in de hieronder bedoelde begro ting opgenomen. Om de Raad te oriënteren omtrent de financiële consequenties voor de ge meente, hebben B. en W. voor de Ge meentelijke Openbare Bibliotheek en voor de r.k. Openbare Bibliotheek voor het jaar 1964 gewijzigde begrotingen doen uitwerken. De wegvallende kosten voor de r.k. filialen zijn in de begro ting van de Gemeentelijke Openbare Bi bliotheek opgevoerd. Omdat de r.k. Openbare Bibliotheek haar subsidie voor de filialen zal moeten afdragen (ge raamd op ƒ33.313) geeft de gewijzigde begroting voor de Gemeentelijke Open bare Bibliotheek een voordeel van 3.217, ondanks de gestegen kosten. Omdat een gezamenlijke exploitatie van de filialen gedragen moet worden door een overeenkomst, waarbij de rech ten en verplichtingen van beide partij en zijn gewaarborgd, hebben B. en W. een overeenkomst doen samenstellen. Het bestuur van de r.k. Openbare Bibliotheek heeft zich met dit concept akkoord verklaard. Thans heeft dit bestuur formeel tot het college het verzoek gericht tot gezamenlijke ex ploitatie van de gemeentelijke en de r.k. filialen van de beide bibliotheken. De bedoeling is. dat, zo mogelijk, de financiële voordelen voortspruitende uit de gezamenlijke exploitatie van de filia len ten goede moeten komen aan de filialen, ter bevordering van een betere dienstverlening aan de lezers. B. en W. verzoeken de raad indien hij tot het hierboven genoemde mocht besluiten, een bedrag van 8.000 be schikbaar te stellen voor de inrichting van een filiaal in de St. Rosa-kleuter- school aan de Lange Singelstraat en de begrotingen van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en de Algemene Dienst dienovereenkomstig te doen wij zigen. INTERNATIONALE I CONSUMENTENBEURS AHOY' GEBOUW t/m 8 Oct. In de raadsvergadering van 13 juli te Maassluis staakten da stemmen over het voorstel inzake nodigverklaring voor een chr. huishoud- en industrieschool met intrekking van de verstrekte ver klaring voor de Stichting voor Chr. Huis houd- en Industrie-onderwijs. De stand was 77' Oppositie kwam toen met name van socialistische' zijde, namens welke fractie de heer M. Duimelaar voorstelde de zaak aan te houden tot een deskundig instituut Volledig cijfermateriaal zou hebben geproduceerd. Maandagavond werd opnieuw gestemd. Het voorstel- Duimelaar werd verworpen: 87. Bij de behandeling van het voorstel de houten noodschots! te verplaatsen naar Maassluis-West werd de vraag ge steld of de verplaatsing m gedeelten zou geschieden of met alle tien lokalen te gelijk. Wethouder P. v. d. Snoek zei dat slechts enkele lokalen zullen wor den verplaatst. Misschien kan er nog een noodschool worden aangeschaft. V (Van een onzer verslaggeefsters) De najaars- en wintershow van mode huis Marlen aan het Broersveld te Schie dam bood, behoudens enkele uitzonde ringen, geen verrassend nieuw mode accent. Wel waren de modellen zeer draagbaar voor de Nederlandse vrouw. Het sportieve genre was vertegenwoor digd met een grote hoeveelheid truitjes en truien, rokjes en rokken en japonnen, meestal een chemisier-model. Bij de wat gekledere modellen, waar onder veel costuums, viel een okergeel pakje met felgroene blouse op. Het jasje had heel lange revers, die iets onder de taille werden bijeengehouden door een groen lintje. Een mooi model was ook een grove tweed met rose shantung voering en kraag. Een (hand)gebreid pakje zonder kraag, in verschillende tinten bruin, met daaronder een groene blouse met drup- pel-colleté oogstte veel succes. Heel apart was een groen cocktailja ponnetje van satin, duchesse, met een klem opstaand boordje, drie maal twee Knopen en een grote plooi middenvoor. Het geheel gaf een chinees idee. Bij een japon met heel diep uitgesne den V-hals, waaroverheen twee branden- oourgsluitingen vermeldde de lady-spea ker dat de col, die de mannequin onder het décolleté droeg, desnoods kon wor den weggelaten... Geen Schiedamse vrouw zal het waarschijnlijk wagen, zo op visite te gaan. Suède jasjes, mantels (camel, bouclé) en het bruLdstoilet completeerden de snow. Naar nu eerst bekend is geworden, moet donderdagavond ter hoogte van het benzinestation op de Rotterdamsedijk. dus bij de grensflat op de grens van Rotterdam en Schiedam, een man een meisje hebben lastig gevallen. Dat zou omstreeks twaalf uur zijn gebeurd. De Schiedamse politie verzoekt het meisje en eventuele getuigen van de af faire zich te willen melden bij de poli tie, hoofdbureau van politie. Lange Nieuwstraat. Schiedam. Dinsdag 22 Sept.: Gemiddeld keuken zoutgehalte 495 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 23 Sept.: Gemiddeld keukenzoutgehalte 490 milli gram per liter. (Van onze correspondent) SCHIEDAM. Geboren: Mamnus H z\ W van der Lelij en M H Wolthuis; Marcel zv H van Rijswijk er. A P den Boer; Heidi yi dv J C Vos en S C van Pieterson; Ed win R Zv C L Barzilaij en H van den Heu vel; Edith J dv J Finke en J P Fransen; Meichior A J* zv A J F Sitskoorn en A H NI Boogaers; Gerda dv A Montz en F Lucas, Else D dv A Korsten en M D J" Hatenboer, Eimert zv J" Nauman en M van Haften; Jelle zv B van Buuren en M C Weeda; Lina dv M den Engelsman en N L de Hoog. Overleden; J Maek, 60 jr wed v de Goe deren; H Schippers, 80 jr. En dat leven komt van God, die de Oorsprong van het leven is. Het men selijk lichaam is uit de aarde, aards, maar het leven in dat lichaam heb ben we van God gekregen. De grote vraag Is nu: „Wat doe je daarmee?" Zo stelde de heer Ramaker het aan het slot van het officiële gedeelte van de eerste expositie-avond. „Onze ver antwoordelijkheid tegenover God is niet in de eerste plaats ons leven naar de tien geboden, maar dat we ons toevertrouwen aan Hem die ons geschapen heeft om ons te kunnen liefhebben", De expositie wil iets laten zien van de liefde van God tot de mensen. Dat is de boodschap van de Bijbel, die altijd nieuw is. De heer Ramaker was erken telijk voor de' medewerking van veel in- stanties, die de opzet van de tentoon stelling mogelijk hebben gemaakt. Bij zonder blij was hij ook met het initia tief van de Vlaardingse Y.F.C.-groep, die hard gewerkt (en veel geofferd) heeft. De Y.F.C.-voorzitter besloot met het uitspreken van de wens dat de ten toonstelling veel bezoekers zou krij gen: ..De moderne mens voelt zich eenzaam temidden van een grote mas sa.- Mijn ervaring is dat men zeker wel graag wil spreken over het Evange lie van Jezus Christus, maar men wil persoonlijk benaderd worden. En tot die persoonlijke benadering is deze expositie een middel". De muziek- en zanggroep van de jeugdafdeling van het Leger des Heils in Vlaardingen heeft de avond opgeluisterd door het zingen en spelen van enkele blij gezongen geestelijke liederen. De heer J. Kamp, voorzitter Y.F.C.-Vlaardingen HORicoea iSS VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) BIJ HET binnenslepen van de lichters Prosper en Rheinstahl door de sleep boot Volharding ontstond maandag avond om kwart voor zes een aanva ring in de Vulcaanhaven te Vlaardingen, waarbij het ms. SeoKo aanzienlijke scha de heeft opgelopen. Met een dreun die op verre afstand hoorbaar was, schampte een van de lichters de Seolto aan bakboordzijde. Het schip, dat voor de kant erts lag te laden, kreeg vrij ernstige vernielin gen. De rijkspolitie te water, die ons maan- dagavond omstreeks 22 uur nog geen inlichtingen kon verstrekken, waar schuwde eerst om 22.45 uur dé Vlaar dingse gemeentepolitie, die op dat late tijdstip in verband met de duis ternis geen onderzoek meer kon instel len. Ook vanmorgen kon de rijkspolitie te water zelfs de namen van de schepen, die bij het ongeluk betrokken wa ren, niet noemen. Men sprak van een aanvaring van het soort, dat dagelijks voorkomt. Wel is vanmorgen een inspectievaar tuig van de. rijkspolitie naar de Vul caanhaven gevaren. (Van een onzer verslaggevers) Groep 4 van de NPV, de padvinders- groep Burgemeester van Haaren, heeft met succes een rijwielrally voor Schie dam en omstreken gehouden, waaraan 45 teams hebben deelgenomen. Gestart werd in het hoofdkwartier van de NPV te Rotterdam aan de Heem- raadssingel. Na een urenlange speurrit volgde de finish in de kantine van de Schiedamse Cartonnagefabriek, waar de prijsuitreiking en een gezellig samenzijn was. Winnaar van de rally werd groep 8 uit Rotterdam, die de wisselbeker kreeg. dankte de groep voor deze spontane hulp, vooral omdat slechts heel kort te voren het idee geboren was de opening van de tentoonstelling op deze wijze wat aan te kleden. Behalve de fraaie fotowanden (een in zending van de Bijbel Kiosk Vereniging waarvan ook een gevarieerde hoeveel heid brochures en andere uitgaven te zien is), tonen ook het Nederlands Bij bel Genootschap en de Zakbijbelbond (uitstekende bijbels in zakformaat) hun artikelen voor hedendaags bijbelgebruik. Daarnaast zijn er veel bezienswaardig heden van het Bijbels Museum van Oud heden. Men ziet o.a. allerlei voorwerpen die bij de Joodse eredienst in gebruik waren. Zo zijn er gebedsriemen, een deurpostkokertje enz. Interessant is ook de tafel die aan oud-Egypte is gewijd. Daarop bevindt zich zelfs een gebalsemde mummiehand van 2000 jaar vóór Christus. De Women's International Zionist Or ganisation (WIZO) is aanweg met een stand waarin zeer fraaie Israëlische kunstnijverheidsprodukten gekocht kun nen worden. Te koop zijn ook allerlei grammofoonplaten, evenals trouwens de uitgaven van de Zakbijbelbond. Com mercie is er echter op deze tentoonstel ling niet bij, want de winsten die op de overkoopbare artikelen worden gemaakt komen alle rechtstreeks ten goede aan de instellingen of organisaties waar ze De expositieruimte in de Liesveldkel der is niet groot, maar voor het getui gende doel van dit project bijzonder ge schikt. De eerste avond heeft met een kleine honderd belangstellenden al meer bezoek gebracht dan men had verwacht. De sfeer op deze kleine expositie is van intieme aard en dat leidt gemak kelijk tot een gesprek. Het ligt in de bedoeling vanavond een serie van 35 kleurendia's over de staat Israël te vertonen. Daarna zal de heer Ramaker weer een korte boodschap uit spreken. De tentoonstelling is tot en met vrijdag elke avond van halfacht tot kwart voor negen gratis te bezichtigen. Zaterdag is die gelegenheid er van twee uur tot kwart over negen. ATAANDAGMIDDAG is In Botterdam •LVA in aanwezigheid van prinses Bea trix de Duitse week geopend, die de Maasstad deze week vele manifestaties op allerlei gebied brengt. In een korte toespraak uitte minister dr. Gerhard Schroder waardering voor de bereidheid van Botterdam als gastheer op te tre den, „Daarmee heeft Botterdam een ge baar gemaakt dat ons Duitsers met een geyoel van dankbaarheid vei vult. De burgemeester en de gemeenteraad heb ben het mogelijk gemaakt, dat het Nederlandse volk een beeld van een nieuw Duitsland wordt voorgehouden. Het is het beeld van een vrij en de mocratisch Duitsland, maar cjk dat van een gedeeld land, dat om politie ke en geestelijke eenheid worstelt. Het Duitse volk is zich zijn politieke ver antwoording bewust. Het is vastbeslo ten met zijn buren voor een vrij Euro pa te werken en zich in .dienst van de vrije wereld te stellen. In deze zin ver klaar ik de Duitse week in Botterdam voor geopend, aldus besloot dr. Schro der. E betekenis van de Duitse week als openbare manifestatie ligt voor mij hierin, dat zij de bevestiging wordt van een nieuw begin, dat door velen reeds lang is aanvaard, maar waarvan thans een appèl uitgaat op allen. Op deze wijze kan de Duitse week te Botter dam, hoewel deze zich niet onder scheidt van een normale manifestatie van deze aard, een betekenis krijgen, die daar ver boven uitgaat". Aldus besloot burgemeester mr. G. E. van Walstrm vanmorgen zijn welkomstwoord tot de talrijke genodigden, die de officiële opening van de Dnitsc week bijwoon den. De speech van Rotterdams eerste burger kenmerkte zich door grote open hartigheid: er mag niets worden ver zwegen, onze Duitse gasten zullen dat op prijs stellen. Mr. Van Walsum zei na deze opmerking onder meer: „Wij ontmoeten elkaar bij deze Duitse week niet op de basis, dat wij doen alsof er niets Is gebeurd. Dat willen noch de Nederlanders, noch de Duitsers. Nu het hier bij deze Duitse week om een open bare manifestatie gaat, mag het nog wel eens herhaald worden". „Wat mij zelf betreft, ik sta met overtniging ach ter deze Duitse week maar dat bete kent bepaald niet dat ik nu verder zou moeten vergeten het bittere leed en het brute onrecht dat in de jaren van de bezetting over ons volk is gekomen, waarbij ik met name denk aan onze Joodse landgenoten. Ik blijf van me ning dat wij dit elk jaar weer moeten tedenken. Niet negatief, maar positief. Iet gaat er ons niet om de berinnering 'evend te houden aan wat Duitsland ms heeft aangedaan. Het gaat om de .vinst, die de bezettingstijd ons heeft gebracht. Deze periode behoort tot ,de donkerste, maar tevens tot de rijkste iait de geschiedenis van ons volksbestaan. Wij hebben toen ervaren wat national* verbondenheid betekenen kan en dat dc beste eigenschappen van ons volk to' ontplooiing konden-komen, toen het ir laatste instantie ging om,een strijd vooi geestelijke vrijheid en gerechtigheid. Maar Ik heb er geen behoefte aan de Duitsers blijvend voor te houden waf er toen is gebeurd en dit te minder om dat ik weet dat er in het Duitse volk belangrijke stromingen zijn, die met dc geest van het naiionaal-socialisme wil len afrekenen en houwen willen aan eer nieuwe toekomst op een betere basis"- LS inleiding op deze woorden had L burgemeester Van Walsum gesteld, ■■t een Duitse week In Botterdam' nle» or iedereen een vanzelfsprekende zaak Een manifestatie als deze heeft iets zdrukkelijks, iets demonstratiefs, zi; 'gt zich als het ware op aan de stad. )at is ook de reden, dat een Duitse '■'eek eerder stof doet opwaaien dan de talrijke ontmoetingen in beperkte kring. „Wij hebben geen behoef+e aan eer kloof tussen ons en bet Boiise volk, die met zorg en toewijding in stand wordt gehouden. Wij moeten integendeel brug gen slaan, omdat het onze opdrach is gezamenlijk te houwen aan eer Europese samenleving, waarin de na tionale tegenstellingen op den duur zul len verdwijnen. Dat zal een lange moeilijke weg zijn, die teleursteüinger zal opleveren, maar die niettemin moe: worden begaan". Aan het slot herhaal de de burgemeester de woorden, die hi, heeft gesproken, toen in de gemeente raad de Duitse week in discussie kwam: „Wij moeten er naar streven dat' dc krachten ten goede in onze beide lan den elkander vinden en steunen. Als hef' goed is, moet de Dnitse week als ge- heel daartoe een bijdrage zijn." De mi nister van landbouw van Nedersaksen Alfred Kubel, die de Duitse week ir de Maasstad heeft voorbereid haakte Ir op de woorden van burgemeester Var Walsum, die had gesproken over eer nieuw, begin en over een appèl, dat van deze manifestatie uitgaat. Minister Ku bel zei, dat in deze geest aan de orga nisatie van de Dnitse week was ge- wgrkt. (Van onze correspondent) De negenjarige A. H. V. uit 's-Gra- venzande viel bij het spelen op he' schoolplein van de openbare lagere school in Hoek van Holland met zijn rechterarm door een ruit. Hij kree.e daarbij een diepe vleeswond en een slag aderlijke bloeding. De hoofdonderwijzer van de school, de heer A. den Hertog, verleende di* rekt eerste hulp. In een Haags zieken huis is de jongen daarna verder be- handeld. Op het terrein van de constructiewerk- plaats Van der H. aan de Mercurius straat te Vlaardingen raakte maandag- avond een hoeveelheid afval in een ijze- I ren vat in brand. Er werd klein brand-11 alarm gemaakt. Het vuur kon met enke- le emmers water worden geblust, zodat de brandweer niet behoefde uit te ruk ken. (Van onze correspondent) in een enthousiaste en druk bezoch te bijeenkomst heelt de Westlandse ge reformeerde jeugdraad zaterdagavond in De Vluchtheuvel te Maasdijk de jeugd- week 1964 besloten met een massa le meeting. Veel samenzang, goede declamaties, prachtige zang van Han Poot en kun dig pianospel van Aad Poot vormden de ouverture van deze avond. Ds. H. J. G. Heynen uit Vlaardingen hield een korte rede over „Wie ben jij?". Na de pauze voerden leden van de diverse verenigingen het spel „Wij kla gen aan" op. Algehele leiding had de heer André van der Pijl; de regie was in handen vanJo Kuivenhoven. S3 ..Kunst na 1S45" is de titel van de ex positie die tot 18 oktober in alle zalen van het Stedelijk Museum te Schiedam te zien zal zijn. Een groot gedeelte van de eigen verzameling, waartoe vooral vader en zoon Schwagermann bijdjoegen, is nu te zien. 0 Gusto's Muziekvereniging Schiedam gaat het 55-jarig bestaan vieren met een concert tevens variétéavond in de Rivièrahal te Rot terdam op zaterdag 3 oktober. Gusto speelt jvanaf acht uur een achttal werken met o.a. een selectie uit Cole Porters oeuvre en ver- derMy Fair Lady. Na de pauze treden op de artiesten André Meurs, George Amelung, Klaas Koomen, Annie de Reuver, het Ri vers Trio, The Willards, Rif Gerardy en het orkest The Rhythm Boys. O Maandag 28 september 2ullen in het Pas- sage-theater te Schiedam twee jeugdcoocer* i ten worden gegeven door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van i Franz-Paul Decker. Aanvang 9.30 en XI uur. Programma; Fluitconcert in D. K.V. 314, 1 Mozart - Concert voor piccolo. Vivaldi - Con* certino voor klarinet en orkest, Weber. Mon delinge toelichting zal worden gegeven door Henk Stam. I p Aangifte is gedaan van diefsta Ivan een f nets van A. v. B. op de Parallelweg, van f B. m de F abristraat en van mevrouw A» B. van H. in de Groenelaan te Schiedam*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1