Muziekschool wil nieuwe koers gaan varen Verkoud heid Scheidsrechter H. v. d. Veer vertelde van ervaringen AGENDA Verzamelingen ten toon in zaal van „Excelsior" Laatste fase aardgas in De Hoek al in zicht 1 Veel brozemherrie" om niks... Volkstuinders in De Hoek zi jn boos Folders wijzen op nieuwe aktiviteiten Gebouw blijft handicap Geënsceneerde foto was het begin Schilders vielen van tien meter hoogte Man gewond bij oversteken Wijkraad geeft aannemer geen steun in rug Jongens gewond bij botsingen „Testo" maakte een goede start Voor Vlaardingse vereniging Nieuwe directeur Schiedamse Gemeenschap In de trein overleden Eindelijk komt verbetering Slachthuisweg Burgerlijke stand Internationale conferentie scholenbouw Interessant zaken te zien Vrijdag derde Gascon-school Jongetje in Coolhaven verdronken Auto gestolen i 99 Wijk Braband in Spijkenisse ontsloten PARKEERGARAGE IN DE HOEK? broertje maniakken o Vennootschappen Muller en Co samengevoegd Van trap gevallen Wordt Ay-Ay-verlichtingpermanent? DE rotterdammer WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1964 Ambtenaren drongen tuinen binnen U v, Seliiedamse Muziekschool heeft twee nieuwe folders naar kandidaat-leerlingen gezon den. een hernieuwde akti- viteit1 e school aan de Lange Haver die binnenkort een depen te krijgt in het pand Sin gel 155 en die onder de leiding van de nieuwe direkteur, Kees Bak, kennlijk een nieuwe koers wil gaan varen. (Van een onzer verslaggevers) Akïief Belangstellenden Voorkom Rillerig? Onprettig? Vlug: Karakter ANSICHTKAARTEN MARIANNE Vandaag en dagelijks ENKELE medewerkers aan dag bladen in Schiedam zijn er in geslaagd nieuws te maken, dat met een beetje goede wil nog tot relletjes kan uitgroeien. Het be gon met het verhaal van een Rot terdamse fotograaf, Ton de Haan, die op verzoek van freelance jour nalist, W. J. de Bruin, een groep je van acht bromfietsers bij elkaar zette op het trottoir van de West- frankelandsestraat. VLUCHT Pagina 3 Twee schilders zijn dinsdagmorgen omstreeks tien uur van ongeveer tien meter hoogte gevallen in de Savormn Lohmanlgan in Schiedam. De schilders waren aan het werk op oen tafelstelling, die opgehaald werd tiaar de vierde etage. Na een half uur Wilden zij materiaal verplaatsen en daar tij moet een zekeringspen vlln de stel ling zijn losgeraakt. De schilders vielen naar beneden en kwamen terecht m de tuin aan de voor kant van het pand. De 44-jarige schil der J. N. de Bruin kreeg een hersen schudding. Hij is in het- Gemeentezie kenhuis te Schiedam opgenomen. De 42-jarige Rotterdamse Schilder C. Berkelaar kon na een onderzoek naar tijn woning worden vervoerd. (Van onze correspondent) Het bestuur van de iloekse wijkraad heeft zich met een verontwaardigde brief tot de wijkraad gewend omdat zonder toestemming van, zonder overleg met en zonder voorkennis van de volkstuinders vorige week zich ambtenaren toegang hebben verschaft tot de tuinen. Die mannen van de gemeente Rotter dam hebben metingen verricht en piket palen geslagen. Volgens geruchten ook de wijkraad weet officieel weer van niets zou er op een deel van het volks tuincomplex een school gebouwd wor den. Een noodschoot, zo heeft men ge hoord. Schoolbouw. zo stelt het bestuur ïsn de volkstumdersvereniging, is nood zakelijk. Wanneer men hiervoor ons ter rein beslist nodig heeft, dan zullen we ons daarbij neerleggen. He» is ons tot op iogenblik niet duidelijk waarom men juist ons terrein nodig heeft. Men voelt zich echter in de eerste plaats gegriefd door de wijze waarop de betreffende dienst deze hele affaire heeft aangepakt Het feit dat men zich zander meer toe gang tot de tuinen heeft verschaft Is ook Juridisch aanvechtbaar. De wijkraad kon de verontwaardiging van de volkstuinders volkomen delen, te meer waar ook de wijkraad alweer geheel onkundig was gelaten van het be treffende plan. De beleidsnota van de gemeente Rot terdam stelde nog onlangs dat met de belangen van de volkstuinders volledig rekening zal worden gehouden. Het is op zichzelf al belangrijk dat de volkstuin ders gepasseerd zijn. Kog belangrijker vindt men het echter dat de wijkraad neer onkundig is gelaten en niet om ad vies is gevraagd. Daarom zal een scherp protest worden gezonden aan B. en W. (Van een onzer verslaggevcrs)- Met een gecompliceerde beenbreuk en vermoedelijk een heupfractuur is dins dagmiddag de heer Van O. uit Rotter dam naar het Zuiderziekenhuis gebracht, Van O. parkeerde zijn auto op de par- ïeerstrook langs de Noordlandseweg te 's-Gravenrande, Toen hij uitstapte en de weg overstak, lette hij niet op het ver keer, zodat hij werd aangereden door de bromfietser A. L. uit Hoek van Hol land. L. had enkele schaafwonden. (Van onze correspondent) Be wijkraad voor Hoek van Holland heeft maandagavond een voorstel In stu die genomen van de heer C. 3. Stlgter (soc.S om te komen tot de bouw van aan torenparkeergarage. Een dergelijke accommodatie zon met name in bet seizoen goede diensten kun nen doen ter verlichting van de par- keerchaos. Uiteraard zou het een be taalde stalling moeten worden. Dat is verheugend, want het brengen van muziek, speciaal het volksnuiziekon- derwijs in brede kring is het streven en de opzet van deze school. Daarom ook hebben bestuursleden van Toonkunst, zoals de heren ÏM&isse, Wattez en van de Schieddmsc Muziek- en Balletschool (Groote Markt) de heren Wisman, Van Loopik, Manman tien jaar geleden be- sloten tot een fusie van de twee scho len, met als doel te komen tot e^n gro te, sterke school, die met behulp van gemeentelijke subsidie de muziek In alle kringen van de bevolking zou kunnen brengen. (Van onze correspondent) De wijkraad voor Hoek van Holland behandelde dinsdagavond een wat won derlijke zaak. Onderwerp was het aan nemersbedrijf fa. J. IKeijwegt en Zonen uit De Hoek, dat kennelijk had getracht in Rotterdam bouwgrond te verkrijgen. Om diverse redenen was een weigering raad adhesie te willen betuigen aan een gekomen. Het bedrijf vroeg nu de wijk- nieuw verzoek om bouwgrond bij de dienst stadsontwikkeling. De heer H. C. v. Nieuwkerk (lib.) zei van de firma Kleijwegt. maar niet die dqt hij wel de argumenten had gehoord van de gemeente. Hij stelde voor de wet houder te vragen om tegenargumenten voor de weigering. De heer W. Snoey (soc.) stelde voor dat het bedrijf maar eens moet meedoen bij de bouw van woningwetwoningen. Of. zo vroeg hij zich af. heeft men alleen belangstelling voor bouw in de vrije sector? Voorzitter H. Foppen (soc.) bleek reeds Dij de Rotterdamse instanties naar deze zaak geïnformeerd te hebben. Hij bleef echter wat vaag in zijn antwoor den. Wel stelde hij dat het nog steeds niet afgebouwde kerkhotel iets met de moeilijkheden te maken had» benevens nog enkele andere, niet met name ge noemde kwesties. Voor het hotel is wel licht een oplossing te vinden.' Het bleek flat de wilkraad zonodig be reid was te bemiddelen, maar aan de adhesie-aanvrage niet wenste te voldoen. In eerste instantie is dit een zaak tussen de firma Kleijwegt en de Dienst Stads ontwikkeling O De 20-jarige E. M. uit Maassluis die dinsdagavond met een auto over de Schiedamseweg te Vlaardingen reed, verleende bij het rechtsaf slaan geen voorrang aan de 19-jarige bromfietser H.J.B. De jongen kwam te vallen en liep een pijnlijke heup op. Op het kruispunt Vetteoordsekade- Pieter Karei Drosschaartstraat te Vlaardingen verleende dinsdagmiddag de 17-jarige fietser N. Z. geen voorrang aan een vrachtauto. Er volgde een aan rijding. waarbij de jongen een been- wond opliep en door de GGD naar het Holyziekenhuis moest worden vervoerd. Helaas kon het werk na de fusie moei zaam op gang komen, er waren nog al wat mutaties, onder andere1 bij de di- rekteuren, en de opbouw verliep min der vlot dan tien jaar geleden bij de fusie kon worden vermoed. Een handi cap blijft namelijk dat het gebouw van de Ned. Protestanten Bond. Lange Ha ven 103. met geheel geschikt is voor de muziekschool. Een aantrekkelijke folder maakt de Schiedammers er nu op attent dat de kinderen voor dertig gulden per jaar Algemeen Vormend Muziekonderwijs kunnen krijgen. Dit onderwijs wordt reeds gegeven op de scholen: Agnesschool, Albertus Magnusschool, Beatrixschool. Van der Berghschool, Bernhardschool. Eras musschool. Gerhardschool, Gunning- school, Lighthartschool, Marijkeschool, Mastenbroekschool, Burgemeester Ver veenschool en in het centrale pand Lange Haven 103. Het Algemeen Vormend Muziekonder wijs (AVMO) is bestemd voor leerlingen uit de 2e en 3e klas van de lagere school. Deze cursus duurt twee jaar; de kinderen krijgen tweemaal per week 45 minuten les. In deze perioden leren de kinderen spelenderwijs omgaan met de tonen en ritmen. Uitgaande van het zin gen worden het gehoor, het gevoel voor ritme en het muzikale improvisatiever mogen ontwikkeld. TAOOR het gebruik van eenvoudige in- J- strumenten (slaginstrumenten, klank staven, klokkenspelletjes, e.d.) worden de kinderen al spoedig tot een vorm van aktief musiceren gebracht. Behalve dat op deze wijze de kinde ren een algemene muzikale vorming krijgen, worden in deze lessen de leer lingen voorbereid op het eventuele late re instrumentale onderwijs; ze kunnen, wanneer de A.V.M.O.-cursus met vol doende resultaat is doorlopen, desge wenst een instrument kiezen. Na een jaar (A-I klas) wordt de cur sus voortgezet (A-2 klas) en tevens aan gevuld met blokfluitspel. Om na deze twee jaar de keuze van een instrument te vergemakkelijken worden de ouders van de leerlingen uit het 2e jaar A.V.M.O. (A-2) uitgenodigd tot bijwoning van een Instrumenten-parade, die tegen het eind van het cursusjaar wordt ge houden, waarbij de gelegenheid wordt geboden met de docenten en de direk teur hierover van gedachten te wisselen. Wanneer de keuze van een instrument is bepaald en de instrumentale lessen gaan aanvangen, wordt het A.V.M.O. vervolgd met de klassen B-l (3e cursus jaar) en B-2 (4e cursusjaar). Bij voldoende deelname kan door oudere kinderen van 12 tot 17 jaar een spoedcursus A.V.M.O. worden ge volgd. al dan niet gecombineerd met instrumentaal onderwijs. Deze cursus wordt alleen gegeven in het hoofdge bouw. In verband met de leeftijd van de kinderen, worden de lessen in la gere scholen in de verschillende wij ken van de stad gegeven, aansluitend op de schooi-oden. Voor leerlingen die in de naaste omgeving van de muziek school wonen, worden deze lessen uiter aard gehouden in dit schoolgebouw. rEN andere folder toont de mogehjk- L heden voor belangstellenden die een instrument willen bespelen. In hobo, kla rinet, blokfluit," saxofoon, trompet, trom bone. Men kan worden opgeleid voor harmonie en fanfare, voor ballet, gi taar, harmonium, orgel, accordeon, so lozang; ritmiek, theorie, koorscholing, AVMO. mandoline, men kan speien in ensembles en orkestgroepen. De cursussen beginnen 1 oktober en het doel is muziekonderwijs te geven aan hen die de muziek niet als vak beoefenen. Er bestaat een beperkte ge legenheid tot het huren van een strijk- of blaasinstrument. Het lesgeld voor het instrumentaal on derwijs dat individueel en in groepen wordt gegeven bedraagt 90, even tueel 130 bij een uur les per week. De andere cursussen kosten van ƒ30 tot 90 per jaar, met een lesuur per week. (Van een onzer verslaggevers) De Christelijke Gymnastiekvereniging ..T.E.S.T.O.", die onlangs in Vlaardin gen werd opgericht, heeft een uitsteken de start gehad, Zoals men weet begon men deze maand met vier clubs in de Westwijk en tot nu toe hebben deze clubs een gezamenlijk ledental van hon derd kinderen bijeengebracht. De maandagmiddagles voor jongens en meisjes van vijf en zes jaar zit zelfs helemaal vol, zodat nieuwe leden van deze leeftijdsgroep alleen nog geplaatst kunnen worden op de vrijdagmiddag- club. Het bestuur is met deze grote toeloop zeer verrast en het is hierdoor aange moedigd om nog intenser te gaan zoe ken naar mogelijkheden voor de ande re stadsdelen. Behalve lokalen zijn daarvoor ook vakbekwame leiders en leidsters nodig. De te geven lesuren zullen behoorlijk worden gehonoreerd. (Van een onzer redacteuren) De heer P. v. d. Boom is met ingang van 1 november benoemd tot directeur van de Schiedamse gemeenschap, zo weet Het Vrije Volk te melden. De nieu we.functionaris is 28 jaar oud en onder wijzer aan de Jan Ligthartschool in Schiedam. De heer v. d. Boom zal de heer A. Pfeiffer opvolgen, die zoals gemeld in Zwolle werd benoemd als cultureel ambtenaar bij de gemeente. Hij is sedert juni 1950 onderwijzer aan de Ligthart school na eerst bij een Rotterdamss school te hebben gewerkt. In de trein tussen het Centraal Sta tion te Rotterdam en het station Rot- terdam-ZUid is ir. J. J. Beekes uit de Korte Ambachtslaan te Zwijndrecht, 44 jaar. dinsdagavond plotseling onwel ge worden. Hij werd naar het Zuiderzieken huis gebracht, waar bleek dat hij was overleden. (Van een onzer verslaggevers) DE leden van de Vlaardingse Scheids rechters Vereniging waren gister avond in hun clublokaal aan de Hoog straat in grote getale bijeen voor een contactavond. Ere-divisie scheidsrech ters Lou Ravens en Hank v.d. Veer, een bekend Schiedams duo, zouden ko men vertellen over hun ervaringen in internationale wedstrijden. Op het laatste nippertje bleek Lou Ra vens verhinderd te zijn en omdat het niet mogelijk bleek om in korte tijd een an dere „scheidsrechtercrack" naar Vlaar dingen te krijgen, werd er met niet min der animo geluisterd naar de in Vlaar dingen geboren Henk v.d. Veer. De heer Van de Veer, die in 1952 zijn intrede deed in de K.N.V.B., zei dat een scheidsrechter veel geluk moet hebben om het ver te schoppen. Het zat hem kennelijk niet tegen, want in 1957 kreeg hij bericht voor een proefjaar wedstrij den te leiden in het betaalde voetbal. Met succes, want hij Iwam er nadien niet meer uit. Natuurlijk dat het ook vo&r hem een grote eer was om als grensrechter te word ti aangesteld voor wedstrijden in het buitenland. Liefst ichtmaal werd de heer Van de Veer gekozen om als grensrechter te fungeren tijdens inter nationale wedstrijden, onder andere in Luxemburg, Duitsland, Engeland. Hij mocht dan assistentie verlenen bij Leo Horn, Joop Martens of bij de Rotter dammer Piet Roomer. De ervaringen tijdens het grensrechte- ren opgedaan, achtte de heer Van de Veer zeer belangrijk, .-edere wedstrijd heeft een ander karakter en van iedere scheidsrechter kun je wat leren. Er zijn van die dingen die je nooit vergeet en dat is onder meer het tele foontje dat de heer Van de Veer enkele maanden geleden kreeg om de volgende dag naar Athene te moeten vliegen, om daar Joop Martens te assisteren bij de leiding van de wedstrijd om de Griekse beker tussen Olympiatos en Pathanai- kos. Het was de derde wedstrijd tussen beide teams en iedereeD had voorspeld dat de uitslag in een gelijkspel zou uit draaien. Inderdaad was dat zo. «siiwinifljs 1 .J', rj TN de zomermaanden is liet niets byzonders ala de „ansichtkaarten (mooi Nederlands woord is dat in de „Duitse week") soms by vier of vyf tegelijk in je brievenbus rollen. U kent dat! Je hebt ze in allerlei soorten en ze komen uit alle windstreken. \'oor veel vakantiegangers gaat een goed deel van het vakantiebudget in het verzenden van kaarten zitten. Maar als de zomer maanden voorby zyn, v» orden de „ansichtkaarten" zeldzamer. Dan zyn het hoofdzakelijk nbg de verjaardagen van de gezinsleden die ons en u een partytje van die mooie gekleurde post kaarten bezorgen. T3EGIN van deze week, op een van de eerste herfstdagen (de zomer maanden zyn toch echt wel voorby) wag er by ons in Schiedam niemand Irene; wijk. 5 Ned. Herv. Gem. ge- meenteavond, 20; Prinses Irene U.L.O.: filmavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 6415 4, b.g.g. 11558 8 (toestel 52, ba 18 uur b.g.g. 1S5 8 85) alleen voor redactie-aangelegenheden. .Agentschap: mevrouw J. v. d. Hoek- Hoogendam, J. Steenstraat 29. telefoon 6 5451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 11558 8). Klachten bezorging Agentschap (adr 1 ïie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666, alarm brandweer 69123; «iarm G.G. en G.D, 29290. Woord voor de dag: bijbellezing, tel, 141000. Apotheek; Van Westendorp, Parkweg. jarig. Daarom viel de ansichtkaart die op onze deurmat plofte meer op dan anders liet geval zoo zijn geweest. De kaart, het was een echte foto het twee leuke kinderkopjes zien en bleek af- komstig te zijn van Marianne van den Berg uit de Geraniumstraat m Vlaar dingen. TSJOU zal dat u heel weinig zeggen, 11 dunkt ons zo. Maar als wij u ver» tellen dat Marianne de dochter is van de Vlaardingse persfotograaf Vim van den Berg (wiens produkten ook m deze editie wel worden geplaatst), gaat er bii enkelen wellicht een lichtje op. Ze zullen misschien zeggen „O, die Goed. Marianne (in casu haar vader) schreef ons op de achterzijde van de originele foto-kaart een en ander over haar enkele dagen op de wereld zunde broertje, ATOU, u ziet dat ik erg lief ben „LN Voor mijn boertje Peter. Toch Suilt hü alsmaar. Maar mijn mamma Nel zegt dat met hem alles net zo goed is als met haarzelf. Volgens Pappa Vim is hü op 14 september om 00.35 uur geboren. Ik heb maar even gewacht met kaarten sturen tot 18 september. Dan werd ik twee en dan mocht ik mijn boertje even vast houden. 't Is wel een hele drukte boor, zo'n kleine. Zeker in een huis als wü hebben. Maar papa zegt, dat als ik zelf ga trouwen alle industrie- arbeiders wel een huis zullen hebben en dat de Zwols-en andere maniakken misschien blasé zullen zyn van liet geld verdienen. Maar daar begrijp ik niks van Tot ziens boor! Marianne van den Berg." De voetbalvereniging PPSC uit Schiedam sceeit zaterdag tegen De Lier. Om drie uur F „or(mlrV»n vflnnf hfit "DOStkaUl- wordt per bus vertrokken, vanaf het postkan toor Degenen die mee willen kunnen zich opgeven bij L Weergang. Van Heuven Goed- haftstr 4 en C. Kalden, Westfrankelandsestr. 69. (Van onze correspondent) Volgens mededelingen in de wijkraad voor Hoek van Holland, dinsdagavond ïal de al jarenlang slepende kwestie van de Slachthuisweg nu eindelijk de finitief tot het verleden gaan behoren. De N.V. Chemische Industrie Synres, defensie en marine hebben overeenstem ming bereikt over het verbeteren van deze weg. De Slachthuisweg zal tot 2 meter worden verbreed, van het spoor tot de Vianda 2, er zal een asfaltlaag op ko men en de bovengrondse electriciteits- leiding zal worden vervangen door een ondergrondse kabel. Tevens zal een pas sende verlichting worden aangebracht. Men wil nu nog de bewegwijzering bij deze weg verbeteren. Inmiddels is de wijkraad zeer tevreden over dit succes dat na vele jaren van moeizaam on derhandelen werd bereikt. Wel wordt uitdrukkelijk gesteld dat dit alles niet betekent dat het een min of meer afgesloten weg gaat worden. Het blijft een openbaar weggedeelte. GEBOREN TE SCHIEDAM Helena L dv J Mak en C Balljjn: Jo hanna C dv B Santlng en J C den Boer; Marinus R zv J de Vries en C Sla; Chris tina M dv M Verlinde en B T Endres; Eli zabeth Cdv A J Frenks en W A Koevermans; Willem zv W Koudstaal en J Bot; Jacques zv A C J Gaakeer en A G Kuipers; Willem A zv W Hoek. en SEL Meyer; Marjórie dv A F Kraan en E Sas; Johanna O M dv J L Keijzer en C M Paalvast; Christina A L dv J G van der Meer en J M van Dorp; Fre- derieke A D dv P C Albers en A J de Wolff; Cornelis J zv J van Gerven en M T Zand bergen; Wendelina J dv A van Woerkom en J de Bruin; Monique dv J J M Voorwald en E Duchenne; Astrid dv H Schopenhouer en C A Homeijn. OVERLEDEN W Vis, 65 3r; J P Alblas, 66 jr. wed van Groeneweg; Foppen, J. 70 jr; J Overchjk, 76 Jr Staatssecretaris J. H. Grosheide heeft dinsdag in het Bouwcentrum te Rotter dam een op initiatief van minister mr. H. Bot georganiseerde internationale conferentie over scholenbouw geopend. Deze conferentie, waaraan veertig des kundigen uit zeventien Westeuropest landen deelnemen, duurt tot en met donderdag. Over de mogelijkheid van een perma nente internationale organisatie sprak conferentievoorzitter dr. J. P, Chr. de Boer. Burgemeester mr, G. E. van Walsum ontving de deelnemers des middags ten stadhuize, DE tentoonstelling Vlaardingen van (Van een onzer verslaggevers) Op het terrein van de gasfabriek Feijenoord in Rotterdam zal vrijdag de derde Gaseonschoo! worden geopend. De drie.siholen van de N.V. Gascon (doch termaatschappij van Werkspoor) die dan.in bedrijf zijn (een in Utrecht, twee in Rotterdam) zullen iedere veer tien dagen dertig monteurs afleveren zodat half 1965 een sterkte van zeven- honderd man zal zijn bereikt. Gascon bereidt thans, naast de scho len voor aardgasmonteurs die in de huizen gastoestellen moeten aanpassen, een aparte cursus voor om enquêteurs op te leiden voor huis aan huis en- quetes ter bepaling van het gastoestel- lenbestand. Het terrein van het Groen van Frinste- rirlyceum aan de Van Hogcndorplaan te Vlaardingen krijgt op kosten van de gemeen te een hek met een inrit. Dit is nodig om de aan- en afvoer van materiaal te verge- makkelijken dat gebruikt wordt bij de opzet van een tent die het Comité Nationale Ge denkdagen op feestdagen gebruikt. De kosten van deze voorziening bedragen 2.540. 0 De huistelefoon-inrichting van de GEW- bedrijven te Vlaardingen moet worden uit gebreid, De vijf aanwezige interne organen worden uitgebreid tot acht en het aantal toestellen wordt met tien verhoogd tot 56. Hiermee is een bedrag gemoeid van 10.800, die de afdeling de Nederlandse Vereniging „De Verzamelaar" het ko mend weekeinde organiseert, zal gehou den worden in de zaai Excelsior, Oost- havechade 10. De beschikbare ruimte is daar minder groot dan in de Har monie, maar het is niet mogelijk ge bleken over de Harmonie de beschik king te krijgen. Dit betekent nifet dat heir aanzien min der zou 2ijn. Integendeel, het bestuur verheugt zich op het feit dat een aan tal stands te t/zichtigen zal zijn dat het de moeite van het kijken be slist waard acht. Enkele van die stands tonen b.v. Oud-Vlaardingen Koopvaardij, Visserij, Oorlogsdocu mentatie, schelpen, munten enz. Men. schrijft ons verder in verband met deze tentoonstelling: „Komt zien hoe Vlaardingen was toen de geuren van teer en haring nog niet verdrongen waren door de steeds vuil uitbrakende fabrieken. Komt zien wat voor schoons de zeebodem heeft te bieden. Komt en herinnert u de jaren '40'45 in pamfletten en ge schriften. Kortom komt allen om de diverse stands te bezien. U zult daar geen spijt van hebben en wij vleien ons met de gedachte dat u na afloop zegt: „Ik wou dat ik ook zo'n hobby had." Deze, expositie is vrijdag geopend van 19 tot 22 uur en zaterdag van 10 tot 22 uur. Woensdag 23 sept.: 20 uur: Orgelcon cert in de Grote Kerk door prof. Kari Richter; 20 uur: Marionettentheater van Miinchen met opea „Die Klüge" van Carl Orff in De Lantaren; 20.15 uur: Stadtheater Hildesheim met Romulus der Grosse" van Friedrich Dürrenmatt in Rotterdamse Schouwburg. Donderdag 24 sept.: 10 en 14 uur: Duitse culturele en documentaire films in het Luxor Theater (entree vrij); 10 12.30 uur en 14.3017 uur: Duitse be drijfsleven in vogelvlucht-films in Atri um (entree vrij); 13.30—15 uur Boule vardconcerten van de Bayerische Trach- tenkapelle op de Beijerlandselaan, hoek Slaghekstraat, hoek Strijensestraat, hoek Hilievliet en hoek Heinlandstraat; 16 17.30 uur: Bayerische Trachtenkapella speelt op het Rhodondendronplein; 17 uur: Opening tentoonstelling „Moderne kunst in Duitsland" in het museum Boy mans-Van Beuningen door prof. dr. Rolf Radenstock (tentoonstelling tot 1 novem ber); 20.15 uur: a oneelvoorstelling „Der zerbrochene Krug" van Heinrich von Kleist door de Bühnen van de stad Keu len in de Rotterdamse Schouwburg. Het publiek nam dit echter niet en er ontstond een ware heksenketel in het stadion. Zelfs de doelpalen werden verbrand en de hekken rond het ter rein werden volkomen vernield. Het is de heer Van de Veer nog eén raadsel hoe hij er uit ontsnapt is, maar een bepaald prettige herinnering heeft hij niet aan dat onverwachte uitstapje. De bijeenkomst droeg een bijzondeï prettig karakter, ook al liepen de menin gen over het systeem van grensrechte ren soms uiteen. Er blijken namelijk ook grensrechters te zijn, die met hun vlag gen voor scheidsrechter willen spelen en dat gaat niet. Omstreeks het middaguur is in de Coolhaven te Rotterdam een jongetje verdronken. Het is de vijfjarige Johan nes H. van der Laar. die in de Dunant- straa-t heeft gewoond. Het ventje was aan het spelen langs de Coolhaven samen met een vriendje. Plotselng raakte Johannes te water. Toen hy niet boven kwam, sloeg zijn vriendje alarm. De achttienjarige G. W. Akkerhuis van de Schiekade, die in een kantoor aan de Coolhaven was zag het en begaf zich te water. De politie kon Johannes echter pas uit het water halen met een dreg. .Het drenkelingetje was reeds be wusteloos. De heer Akkerhuis heeft nog gepro beerd mond-op-mond ademhaling toe te passen. Het jongetje overleed echter. Twee dochtermaatschappijen van Wm, H. Muller en ~o N.V., te weten Wm. H. Muller en Co's Stuwadoors Maatschap pij N.V. en de N.V. Stuwadoorsmaat- schanpij Progress te Rotterdam zullen, worden samengevoegd. De opzet van de samenvoeging, die per 1 oktober ingaat, is tot een meer doelmatige bedrijfsvoering en een bete re service aan de relaties te komen. De naam zal worden gewijzigd in N.V. Stu wadoorsmaatschappij Muller-Proigress. De directie van bet gecombineerde be drijf zal bestaan uit de huidige direc teuren van beide bedrijven, de heren G. Kooijman en K. C. van der Lingen. Als derde directeur zal worden toegevoegd drs. J. R. van Weel. Men heeft de erkende vakorganisaties van de samenvoeging in kennis gesteld. Met de belangen van het personeel va ft beide bedrijven is volledig rekening ge houden. In de aan de Van Maasdijkstraat te Rotterdam in aanbouw zijnde moftelin- richting W. v. d. Bom is de aannemer Wy L. Bouwmeester uit de ,Iri<;ulindeelraat, 59 - jaar oud,- dinsdagmiddag tijdens werkzaamheden van een 'trapleer geval len. Met een wond aan de'linkerzijde yan zijn.hqqfd.us.hij naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht. - In de nacht van maandag op dinsdag werd uit de garagebox die bij het flat aan de Jan Damassenstraat in Rotter- dam-IJsse)monde hoort, de Opel 1500 (waarde' i 2600) van de 59-jarige direc teur J, Stam gestolen. Kleur: zwart. Kenteken: JD 70-08. - - 6 De bedrijven die ingeschreven hebben voor het maken van twee transformatorhuis jes ten noorden van de Laan van Bolnes in Schiedam zijn: J. v. d- Tempel en Zn. N.V., Nieuwstraat 37, Schiedam, 59.900, N.V. Bouw- en Aannemingsbedrijf D, Baron. Lange Kerkstraat 58-60, Schiedam, ƒ59.250, C. Leen- derts. Aannemingsbedrijf N.V,, Francois Ha- vers chmid tl aan 42. Schiedam, ƒ58.300, Klop pers en Zn. N.V., Swammerdamsingel 67* Schiedam, 57.830, Gebroeders Smits, Tuin- laan 56, Schiedam, 56 350, N.V. v/h Fa. Kuypers, Prof. Kamerlingh Onneslaan 193a, Schiedam, ƒ55.225, F. WiUemse, Korte Kerk straat 9, Schiedam, 53.180. De bromfiets van mevrouw G. H.-M. is bij het Schiedamse gemeenteziekenhuis ont vreemd. Van mej. E N. is een Solex in de Dr. "NVibautstraat te Schiedam gestolen. DE eerste drie fasen van de ombouw op aardgas zijn nu in Hoek van Holland achter de rug. De enquête' had een vlot verloop. Iets minder vlot ging het met het controleren van binnenlei dingen en meters. Hierbij stuitte men op pogal wat verouderde en ondoelma tige leidingen. De derde fase(om- bouw of omruil, verliep weer vlot. In november gaat nu de laatste fase in, namelijk de omschakeling van stadsgns op aardgas, zo werd meegedeeld in de dinsdagavond gehouden vergadering van de wijkraad voor Hoek van Holland. In dit verband is men nog steeds bezig pogingen te ondernemen om de Hoekse gashouder in wat meer aan vaardbare kleuren geschilderd te krij gen. Nog beter zou men het vinden wanneer men, bij de overgang op aardgas, tevens zou besluiten liggen de gastanks te plaatsen, zodat het on ding helemaal zou verdwijnen. De wijkraad behandelde een aantal ingekomen stukken, waaronder wat for mele zaken van de inmiddels verdwe nen expositie Ay-Ay. Als een van de weinige positieve punten kwam daaruit naar voren de verlichting die de Hoek se zakenmensen in deze periode hebben aangebracht. In Het Nieuwe Dagblad verscheen daarna een verhaaltje, dat de groep brommers op vaderlijke toon verweet herrie te maken op het trottoir en te vens werd in het artikei de vraag ge steld of het niet beter wave dat de po litie krachtdadig zou optreden. De meeste dagbladen die de foto even eens aangeboden kregen hebben de foto niet geplaatst omdat hier al te duidelijk sprake was van een enscenering. De politie deed niets, omdat optreden van de politie de jeugd zeker aktief gemaakt zou hebben. De 28-jarige Ton de Haan en de 26- jarige verslaggever A. Snelleman van Het Vrije Volk deden daarna de rest echter wel. Zij trokken maandagavond naar de Westfrankeiandsestraat om en kele interviews te hebben met de jon gens, die eerder al als baldadige no zems in Het Nieuwe Dagblad waren be schreven, Toen de journalist en de fotograaf uit de auto stapten, herkenden de jon gens de fotograaf, met als gevolg dat ze begonnen te joelen en te dreigen. Toen het tweetal persmensen daarna de vlucht nam, begon het pas goed, want de knapen begonnen tegen het autootje te trappen en reden achter de auto aan» Het tweetal wist niets beter te doen dan naar het hoofdbu reau van politie te vluchten en daar bescherming te vragen. De verontwaardigde knapen maakten daarna zoveel lawaai in de Westfranke iandsestraat, dat een der bewoners eveneens onenigheid kreeg. Er werd met gele verf naar zijn oui gesmeten. De belangstelling van een op sensatie be luste pers heeft dinsdagavond velen op de gedachte gebracht dat er wel wat te beleven zou zijn in de anders zo stille Westfrankeiandsestraat. Tientallen stonden of liepen door de donkere straat, maar nogal verbaasd heeft men moeten constateren dat er niets gebeurde zij het dat het iental uitverkoren bromfietsers met enig la waai de aandacht trachtte te blijven trekken. Naar verontwaardigde vaders en moeders ons in de nu veelbesproken Westfrankeiandsestraat te kennen ga ven, zijn de moeilijkheden gekomen na het tendentieuse verhaal in de eer ste krant en het tartend rondrijden en optreden van de vertegenwoordiger van de tweede krant. In het Vrije Volk van dinsdagavond wordt gesug gereerd dat een deel van de pers als het ware zou zijn gemolesteerd, maar men krijgt de indruk dat ditmaal oor zaak en gevolg van plaats hebben ver wisseld. Tot voor kort was de Westfrankeiand sestraat een rustige straat, waar weieens vijf, zes, misschien tien bromfietsers bij elkaar stonden, maar dat gebeurt op vele plaatsten in Schiedam. Uiteraard is dat geronk van deze jongelui niet ieder een welgevallig. Als men ruzie met kna pen van achttien jaar gaat maken dan ontstaat er inderdaad ruzie en als men via krante-artikeltjes de aandacht bui ten proporties op zich wat vervelende jongelui gaat vestigen, dan bewerkt men dat deze jongens tot de ontdekking ko men dat ze verplicht zijn volgens de publiciteit een niet bestaande helden rol te gaan spelen. Vandaar dat wij met veel waardering wijzen op de houding van politie, want het verwijderen van de jongelui uit de Westfrankeiandsestraat zou gisteravond, gezien de broeierige stemming, tot gevolg hebben gehad dat het verlangde herrie- schoppen zou hebben kunnen beginnen. Het ogenschijnlijk niets doen en het geen aandacht schenken aan het nu over trokken gedoe zal als resultaat hebben dat de belangstelling en daarmee het lawaai spoedig wegebt. Deze blijkt zodanig te zijn ingesla gen dat de wijkraad de zakenmensen adviseert ondanks het feit dat ge meentelijke subsidie werd geweigerd™ zich te beraden over de mogelijkheid om een dergelijke verlichting perma- - nent aan te brengen, eventueel in over leg met de wijkraad. - Een verzoek voor de aanleg van een skelterbaan waar vindt men 6000 m2 grond in de omgeving van het strand wil de raad toch wel eens nader bekijken. Men wil eerst eens zien hoe andere banen het maken in verband met geluidshinder en dergelijke. (Van een onzer verslaggevers) De toegangsweg naar en de eerste woning van de nieuwe wijk Braband in Spijkenisse zijn gisteren officieel ge opend. Minister mr. E. H. Toxopeus van binnenlandse zaken reed met het ge meentebestuur in een autobus als eerste deze weg op en overhandigde even la ter de-sleutel van de eerste van de elf duizend te bouwen woningen aan de heer en mevrouw T. Vossepoel uit Lei den. In deze zuidelijk van de oude kern van Spijkenisse ia aanleg zijnde woonwijk zal plaats zijn voor ongeveer 38.000 men sen. In 1975 zal, zo wordt verwacht, de laatste woning kunnen worden op geleverd. Tegen 1980 zal Spijkenisse to taal ongeveer honderdduizend inwoners hebben (in 1947 waren dit er 2.600!). De eerste woning maakt deel uit van een complex van driehonderd stuks, te bouwen door N.V. Bouw- en Aannemings mij,v/h Fa. A. van HouweUngen uit Gorinehem. Kortfgeleden is men begon nen met een complex van 266 wonin gen. Braband wordt door hoofdwegen in vier kwadranten verdeeld. Aan de bui tenzijde is hoogbouw geprojecteerd, het centrum zal worden gevormd door één gezinswoningen (laagbouw). In het hart komen kerken, scholen, winkels e.d. Aan de noordzijde van de wijk is een station geprojecteerd en een nieuwe hoofdweg, die zal aansluiten op de ewee- de oeververbinding (tunnel of brug) met Hoogvliet. Tevens is rekening gehouden met doortrekking van de Rotterdamse metro. 0 Er was een vlotte hanfiel gehouden in de 170 hokken klem vee op de Uerse konijnenvel- ling De Hollander, waarbij veel publiek aan wezig was. De prijzen waren behoudend met een enkele uitschieter. De prijzen warén: grote konijnen 500—1250, ba&was 200—509, kleine konijnen 80—150, grote Hollanders 490 - —950, halfwas 250400, kleine Hollanders 125 4" —200, kippen 250—510, hanen 220, duiven 70— 85

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1