Verzamelboetes voor verkeersovertreclers Grasmat kapot trappen mag niet in Schiedam ROTTERDAM Dochter Weef thuis van huishoudschool AGENDA Prot.-chr. schippershuis in Rotterdam op komst GROENELAAN CENTRUM VAN SCHIEDAM-ZUID Boete tweemaal zo hoog als prijs auto Steen aan raam VERMEULEN m „Schiedam heeft Jaioezieborden nodig" Kandidaat voor archivaris in Schiedam Twee inbraken in kantoren Boete of een dag hechtenis Kordate agent redt scholier uit water Vader betaalt f 30 boete Uitbreiding „De Veilige Haven9 Verstrekkende interkerkelijke initiatieven Auto botst met paal: afgeknapt Schippersjeugd beleefde weer sportmiddag Toen grienden nog het grensgebied bepaalden (10) B. EN WTÜAPELLE PLEITEN BIJ RAAD VOOR TRAM Gewonden en schade bij aanrijding Sportleraar Bishoff nu official DE ROTTERDAMMER Mr, P. A. A. Bos: Pagina 5 DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1964 9? "yERZAMELBOETES kwamen verzamelingen overtreders woensdag als het ware verza melen in het gebouw van het Schiedamse kantongerecht. (Van een onzer verslaggevers) VANAF 4790.— GEBR. ZUIDGEEST Waslijst VOOR TEKENHAKEN, PASSERS, DRIEHOEKEN, enz. VLAARDINGEN - Tel. 2075 FUNEST BOEKJE (lr<rplijks Waterbericht BEKEND ONS BEELD (Van een omer verslaggevers) OTTERDAM zal binnen afzien- LX bare tijd een protestants- christelijk schippershuis bezitten, waarin hervormden en gerefor meerden samenwerken. Het nieu we centrum zal worden gevestigd in het gebouw aan de Heemraads singel dat als „De Veilige Haven" bij de mensen van de binnenvaart zeer bekend is. Verbouwing (Van een onzer verslaggevers) TVTAAST de plaatjes van de win- keistraat van Schiedam-Zuid, de Groenelaan, van het vorige artikel, plaatsen we ditmaal nog enkele foto's van dit centrum. Centrum Fantasieloos (Vaneen onzer verslaggevers) Jaloezieborden heeft de gemeente Schiedam nodig. Dat adviseert tenmin ste de officier van justitie mr. P. A. A Bos „Ik geef de gemeente Schiedam in overweging jaloezieborden aan te bren gen", zei hij woensdag voor het kan tongerecht te Schiedam, „want onder- borden hebben de hebbelijkheid dat nie mand ze leest Jaloezieborden zijn de aangewezen weg". Kantonrechter mr. W. E. van Vloten deelde mee dat hij de opmerking van mr Bos steunde dat hij, rijdende op zijn bromfiets door het Prinses Beatrix- park. wel het bovenste bord van drie verkeersborden had gezien. Op dat bord Stond aangegeven dat het rijden met bromfietsen m het park is toegestaan maar verdachte had het onderste bord' dat vermeldt dat rijden op een brom fiets in het park m het weekeind ver boden ts „over het hoofd gezien". Officier en kantonrechter konden be grip hebben voor deze overtreding ge- pteegn op 22 augustus 's middags om tien over drie. Het werd een boete van een rijksdaalder. (Van een onzer verslaggevers) Naar aanleiding van de vele vragen Uit de raad tijdens het op maandag 7 september gehouden tramdebat hebben ie u* var\. ^apelle een uitvoerige toejichtmg verstrekt, waarin zij opnieuw van Dat deed bijvoorbeeld ook de auto- monteur A. P. de K. uit Schiedam, die zelfs tweemaal zoveel boete moest he- dan remmen? zoveel boete moest be leen hij voor de aankoop to" had moeten betalen, overigens al naar de talen ais het; van „zijn aui Het ding was sloop gebracht. „Wat doe je er mee op de weg?" vroeg kantonrechter mr. W. E. van Vloten verbaasd „Ik reed er mee", zei on „dat begrijp ik, maar hoe kon je maar de officier, mr, de O"1 vroeg mr. Van Vloten, pleiten voor doortrekking van lijn 16 X aiingen naar de wijk Schenkel. De RET zal in 1968 met het nieuwste nnterleel, zo vei zekeren B. en W als de raad zijn fiat verleent, naar CapeUe komen Tussen Kralingen en Schenkel wordt langs de (te verbreden) Kraling. scweg een autonome baan gemaakt, zo dat al van een sneltram kan worden ee- sp-oken. hoewel het tracé tijdelijk is. Het streekvervoer tussen Capell'e en Gouda wordt met aangetast. Zo lang de tram nog niet rijdt kan van de diens ten van zowel de RET-bussen als van het streekbusvervoerbedrijf Van Goe gebruik worden gemaakt. Over een schaderegeling kan in samenhang met de afbakening der wederzijdse ver voerstaken worden onderhandeld. (Van onze correspondent) Dinsdag om 12 uur ontstond een aan rijding op de kruising Adriaan van Heei- straat-President Steijnstraat in Maassluis H Neugebauer (23) uit Rotterdam reed vanuit de richting1 Burg De Jonghkade per scooter over de Adriann van Heel- Straat, mej P. v d Burg (16) uit Maas sluis kwam per fiets uit de Pre3 Steijn- itraat Op de kruising reden ze tegen eikaar Beide voertuigen werden flink be schadigd De wielnjaster liep lichte ver wondingen op BEL ONS VOOR 'N PROEÉRFT TELEFOON 4268 en 3568 GARAGE KETHELWEG 54 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) Burgemeester en wethouders van Schiedam zijn erin geslaagd een ge schikte kandidaat aan te trekken in de vakature van archivaris, die ontstaan is toen drs. P. J. F. Kuyer met ingang van 1 maart 1964 eervol ontslag kreeg. De kandidaat is »-s. G. van der Feyst, chartermeester an het Rijksar chief in Noord-Holland te Haarlem. B. en W. stellen de gemeenteraad daarom voor de heer Van der Feyst te benoemen in vaste dienst tot ge meente-archivaris, met ingang van een nader te bepalen datum en onder voor behoud van geneeskundige goedkeuring, P. A. A. Bos, zag SdSillg. smeet een steen aan een touw uit het raam", suggereerde de officier, die vertelde dat de auto een remweg van tien meter bij geringe snelheid no dig had. „Bent u schroothandelaar? U" waagt voor zestig guldens mensenlevens", merkte de kantonrechter op, maar de verdachte noemde als oorzaken het feit dat zijn oom de auto aan hem had ver kocht, dat ding stond er toch maar en bovendien, hij gmg er niet mee op va kantie „PA is mij te erg", stelde mr. Van Vloten, die voor de bouwvallige staat, geconstateerd op 9 april in de prof. K. O.-laan, een verzamelboete van 135 liet noteren en dit omdat de loopvlakken van de banden versleten waren, het stoplicht, de uitlaat, de handrem, de voetrem en de hoorn de- fekt waren. Voor de Schiedammer F. E, S, lever de de waslijst processen-verbaal van tien mei zelfs gevangenisstraf op. Hij was op volle snelheid zonder rijbewijs op een motorrijwiel van het Proveniers- plein door de Boterstraat naar de Park weg gereden, zonder verkeerstekens te geven en met de bedoeling te ontkomn aan de hem achtervolgende politie. De wetsdlenaarg hadden getrouwelijk elke overtreding genoteerd en dat ver den er zoveel, dat tellen onmogelijk werd. Van de Parkweg over de Burge meester Van Haarenlaan racete S. met een snelheid van tachtig kilometer naar het Plein 1940-1945 en 's-Gravelandse- weg. ,Dat is wegpiraterij. Ik voel er niets voor geldboetes te vragen, verdachte heeft zich gedragen als een proleet", zei de officier, mr. P. A. A. Bos, Het werd tenslotte tien gulden voor het in gesloten richting rijden, vijftien gulden voor het met stoppen op de Parkweg, drie dagen hechtenis en zes maanden ontzegging rijbevoegdheid voor het rijden met 80 km op de B. v. H.-laan, het van richting verande ren zonder richting aangeven twintig gulden, een hoorn zonder de juiste toonhoogte vijf gulden en van de ge- eiste vier dagen hechtenis maakte mr. Van Vloten een voorwaardelijke straf, maar aan dit vonnis voor rijden zon der rijbewijs werd nu 35 boete toe gevoegd. De Schiedamse sportleraar en 3e dan W. Bishoff, is door de Nederlandse Sport Federatie, na overleg met het Na tionaal Technische College van de Fe deratie van Nederlandse Jiu-Jitsu en Ju do Bonden, benoemd tot official met de bevoegdheid tot het examineren van de Judo- en Jiu-Jitsu-Vaardigheidsproeven, die met ingang van 1 oktober 1964 in het onderdeel „zelfverdediging" van de N.S F.-Vaardigheidsproeven als keuze sporten zijn opgenomen. Voor inlichtingen betreffende de vaar- digheidsproeven van de N.S.F. kan men zich m Schiedam dus nu wenden tot de heer W. Bishoff, Nieuwe Damlaan 623, tel. 62816 of Sportschool Bishoff, Singel 66 In de nacht van woensdag op donder dag is ingebroken in een bestelkantoor aan de Wilhelmmakade in Rotterdam. Men vermelde een ruit aan de achter zijde van het kantoor en klom door het Veel tegenwoordigheid van geest toon de woensdagmiddag de hoofdagent van politie J. Indorp. Hij stond op de krui sing Mathencsserbrug -Mathenesserweg te Rotterdam het verkeer te regelen, toen hij plotseling hoorde roepen dat er een kind in de Dejfshavense Schle lag. Zonder zich ook maar een ogenblik te bedenken zette hij alle verkeerslichten op rood en rende naar het water. Hij sprong er in en wist het kind dat juist boven kwam te grijpen en aan wal te brengen. Het was de achtjarige scholier SJors van Dijk uit de Korfmakerstraat. Hij werd door personeel van de G.G. en G.D, naar huis gebracht. Op het eerste ge zicht had het kind geen ietsel opgelopen. (Van een onzer verslaggevers) Met zijn alien waren ze zondag 26 januari naar Schiedam gegaan. In Rot terdam viel niet te voetballen, daar zijn de velden zo slecht, maar in Schiedam lagen de fraaie sporttereinen ais het wa re om het gebruik te schreeuwen. Spoedig trapten de mannen een bal letje in de heerlijke vrijheid, maar even spoedig kregen ze allemaal een bekeu ring. omdat zorgzame Schiedamse sportfunctionarissen met vrees zagen da', onbekenden de grasmat kapot trap ten Twee man dienden het woensdag tot voor de kantonrechter te Schiedam te brengen. De overigen hadden al een schikking van vijf gulden betaald, een kwartaal lidmaatschap van een Schie damse voetbalvereniging, zou men kunnen stellen. Bastiaan Sn. had het verstandiger ge vonden niet naar de Lange Haven te komen, zodat Gijsbertus Tr. het alleen moest opknappen. Hij gaf het toe, hij was m Harga op een afgesloten terrein geweest, langs een hek met kippegaas en met slot met ketting. „Over het ijs, edelachtbare". „Ja, over een heel dun laa»je ijs", beaam de mr, W. E. van VJoten, die het voet ballen op een terrein dat kapot ge-l trapt kan worden geen handeling vond voor „een man zoals u". Vijf gulden boete of een dag hechtenis. Modern en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 3# Als men de verhalen van de Schie- gat naar binnen. Stalen kasten werden dammer H V, geloven moet dan is opengebroken, maar vermissingen zijn V S®myen moer, aan is nog niet vastgesteld. Door verbreking van de toegangsdeur zijn onbekenden in de nacht van dmsdag op woensdag binnengekomen in een be drijfspand aan de Noorderkanaalweg m Rotterdam. In het kantoor werd alles overhoop gebaald. De telefoon werd ge demonteerd en op een schrijfmachine werd getikt. De inhoud van de archief kast werd op de grond gegooid. Vermis singen zijn nog niet vastgesteld. ITET zoeken op rlc zolder i» een funeste bezigheid. Vooral als je niet over een zee van t(jd beschikt. Vant altyd ia er vel ieta andera, dat de aandacht trekt. Vergeten brieven, ver geelde kranten en verveerde he lheiden, die vroeger nog net aan de vuilnisbak ontsnapten, kunnen plotse ling boeiende lectuur vorden. Zelfs i» het moge!\jk, al snuffelend in het stof, hel beeld der Vad'ren te ontdekken. En dan is de vrfje zaterdag lielemaa! naar de maan. Zolders kunnen vol met verrassingen zitten. Bfj een verhuizing of vertimmcring ontdekte de 'firma Gebroeders Spanjeraberg N.V. vat oud fotomateriaal. Het gevolg is. dat ve nu series vooroorlogse Rotterdamse foto's kunnen kopen, waarvan de oudere Rotterdammers watertanden V e kunnen de vad'ren op de platen zien taraderen, UET Haagse filiaal van Nederland Kattenburg N.V. is verbouvd. Al immerend kwam men ook op zolder 'credit. In een donkere boek lag een tapel niet verkochte boekje», met de itel „Kleeding en de man". Bij de ■pening van het filiaal in de herfst van 1915 is dit boekje uitgegeven tegen de ■rijs van een ronde gulden. Dit bedrag as bestemd voor een in die tfj'd zeer tuttig doel: het Koninklijk Nmionaal ■teiin Comité. Toch bleef «en aantal ■oekjes op die donkere zolder liggen, ocwel schrijvers als Louis Couperus, 'op Naeff, JI, J. Brmse, Jan Feith, II. Speenholf, Henri Dekking, Albert in Waasdijk en El Kaha de inbond 'rzorgden. Maar gelukkig is het filiaal a bijna een Iialve eeuw verbouwd en vatn door het vinden van dit curieus zerkje het beeld der vad'ren weer >uder het stof vandaan. Het is een duidelijk beeld, niet het minst door Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, tel 64154, b.g.g, 1155 8 8 (toestel 52, Ba 18 uur b.g.g, 195885) alleen voor te ictie-aangëlegenheden. Agentschap: mevrouw J. v. d. Hoek- Hoogendam, J. Steenstraat 29. telefoon oa45i (alleen voor klachten, adverten ces en abonnementen, b g.g. telefoon 115 58 8). Klachten bezorging Agentschap (adr. tie boven) dag. van 18.30—19 30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666, alarm brandweer 69123: »'arm G.G. en G D. 29290. woord voor de dag: bijbellezing, lel 141000. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg. Donderdag 24 septGemiddeld keu- venzoutgehalte 480 milligram per liter. Verwachting voor morgen, 25 sent - Gemiddeld keukenzoutgehalte 470 milli- •eam per liter. i Te Rozenburg wordt m de week van jnt/m 10 oktober een collecte gehouden ten 5«e van het werk sier kinderbescherming Je collecte gaat uit van het SAKOR (Samen- ^erkende Kinderbescherming Organisaties).* de 4» 'teningen van niet minder dan Ik ilij Sluyter en Piet van der Hem. Vooral die tekeningen zijn verrassend, omdat ze onthullen, dat dat beeld der vad'ren (mannen in overjassen) prin cipieel zo weinig is veranderd. Wp en onze vad'ren vrrkiczrn. op enkele knellende boordjes en knoopjes na, ongeveer dezelfde kleding. TVTOU JA, de mannenmode is niet alleen maatgevend, al is de maat kleding steeds meer in een Jioekje gedrongen. Maar neem nu de opstelletjes van de oude schrijvers, die het boekje vulden. Wanneer Kattenburg vandaag onze eigen moderne auteurs opdracht zou geven iets te plegen over de man en zyn kleding, zouden zij nauwelijks anders over de man en zijn kleren stiuijven. Zij zouden ook bij Adam en Eva beginnen, wat lichtvoetig verder mymeren over de omstandigheid, dat we ons in textiel moeten hullen en zich eveneens hier en daar aan gewaagde zinnen te buiten gaan. Wel nee, het beeld van de cultmirdrngende vad'ren van onze schrijvers is weinig gewijzigd. Een van hen verzucht over de Rotter damse schouwburg van een halve eeuw terug: „Zie in een stad als Rotterdam zoo'n zaal eens aan! Smoking of rok ziet men er slechts hij groote uit zondering. De enkeling, die zich aan avondtoilet bezondigt, voelt er zich als een kater in een vreemd pakhuis en wordt ook als zoodanig begluurd of begieebeld. Rond hem beheerschen allerlei eventjes-gauw-aangetrokken donkere colbertjes, jaquets of gekleedc jassen en smoezelige kantoor of winkef- costuums het zaaiaspect. Het is of men vreest zieli aan te stellen, als men zich een beetje voor de schouwburg kleedt." Allemensen, wat klinkt dit geluid vol heimwee bekend en wat is het beeld toch vertrouwd. LAF EEN andere verzuchting van nu bjjua 50 jaar geleden: „Auto, trein en tram, vol theater en vollere straat, vol café, vol res taurant, haastig hier zij», haastig daar gaan, elke minuut van ons leven driedubbel gebruiken, genieten, door werken. doorlevendat alles eischt niet anders dan het „relatief" schoone, mannelijke toilet, dat de moderne tijd ons schiep." Zo is het. En de tijd blijft maiir modem... Dat beeld der vad'ren. We hebben er zaterdag uitvoerig in onze kraut over kunnen lezen. Het kwam me voor, dat een deel van het artikel ook in de tegen woordige tfid gesteld had kunnen zijn. Zoveel ia niet veranderd. De ge woontes. Viel meer niet. Bovendien, wij, die zo graag voor modern door gaan, zijn ook belast met allerlei vooroordelen en conservatieve denk beelden. En we wonen ook nog in kleine huisjes, die we heilig vinden. Onze brieven, kranten en bescheiden raken ook onder het 8tof. Straks, als wjj de vad'ren zijn geworden, worden ze weer opgediept. Men zal ook over óns gaan schrijven. Honend misschien of lachend of ironisch. Of wellicht met liefde en begrip. Als we ons best hebben gedaan Een dergelijk schippershuis ls In dit gebouw reeds eerder gevestigd geweest, op Initiatief van de hervormde schip- perpredikant ds. A. v, d. Most. Het werd in 1953 geopend, maar door aller lei oorzaken is de opzet niet gebeel ge lukt. Nu zijn echter nieuwe, verstrek kende plannen In vergevorderd stadium gekomen. Ook In de afgelopen jaren bleef „De Veilige Haven" voor de schippers in trek, zij het dat een deel van het ge bouw werd bezet door enkele kantoren op provinciaal niveau der Nederlandse Hervormde Kerk. Vorig jaar echter kreeg het schippersvverk een nieuwe im puls door opening van het schippers jeugd honk In het sousterram Het jeugdhonk kan men zien als een eerste stap op weg naar het einddoel: het volledig inrichten van dit gebouw als een centrum waar de duizenden mensen van Rijn- en Binnenvaart kun nen komen, die .Rotterdam als thuisha ven hebben. De opzet is nu interkerkelijk, mede als gevolg van de nauwe samenwerking tussen het hervormd en geref. schippers- werk, ontstaan in de lange winter 1862- 1963 toen men voor de vele ingevroren schlppersfamilies vele, zeer geslaagde, activiteiten gezamenlijk organiseerde. het bij Schiedams Huishoud- en In dustrieschool een lastige bedoening. Aan de leiding en aan de lessen ligt het niet, maar wel had V. zoveel an dere bezwaren dat hij het normaal achtte dat zijn dochter Hendrika van februari tot april niet naar deze school was geweest. Nu werkte het meisje bij de fabriek Gazan en het gaat goed, alleen jammer dat ze voor Gazan wat praktijk moest opdoen en juist weer in de oude school. Daar hadden de meisjes direkt gezegd: „Ha, die Wil, ben je er weer, we krij gen je wel" en het optreden van dië meisjes resulteerde in het prikken met een schaar in de kuit of in de hand, het meenemen van Wil naar gebouwen of sleepboten voor onoirbare handelingen. Daar leent vader V. zijn kind niet voor. Met twintig, dertig meisjes vielen ze zijn dochter aan, sloopten telkens al les van de fiets van Wil. Rechercheu'r Reuvers had zelfs ge zegd: „Hou ze maar thuis" en dat wou de vader ook met maar er was geen plaats op een andere school, ook in Haarlem gmg het niet. „Het hoeft toch geen concentratiekamp te zijn?" zei de verontruste vader en daarna opper den kantonrechter en officier dat vader wel niet gemakkelijk zou zijn, maar dat weersprak vader. „Laten we er maar niet veel woor den aan besteden, als u toezegt dat uw vier andere kinderen wel regelmatig naar school zullen gaan, dan geef ik u ditmaal slechts een boete van dertig gul den", zei mr. W. E. van Vloten. De bovenverdiepingen van het ruime pand zullen worden verbouwd, zodat ac commodatie wordt geschapen waar ook de ouderen uit de schippersgezinnen el kaar kunnen treffen. Belangrijk is dat ook logiesgelegenheid zal worden ge schapen, bedoeld o.a. voor mensen van de binnenvaart, die tijdelijk geen schip hebben. Een ander element van betekenis in de plannen is het streven naar sport accommodatie, broodnodig voor de schlppersjeugd, die over het algemeen van gymnastiek e.d. verstoken blijft. Men denkt In de tnin van het gebouw een sportzaal te bouwen of, als dit niet mogelijk is, de tuin toch voor sportbe oefening geschikt te maken. Het nieuwe schippershuis, waarvoor men de naam „De Veilige Haven" wil aanhouden, zal veel geld vergen. Maar mede dank zij overheidssubsidies zal, naar men hoopt, de geplande opzet op vrij korte termijn kunnen worden ver wezenlijkt. O De Vereniging voor Veilig Verkeer te Vlaardtngen zal dit seizoen vijf cursussen organiseren, waarmee men zijn kennis van de verkeersregels zal kunnen opfrissen of uitbreiden. Elke cursus duurt vtjl weken en wordt op donderdagavond gegeven in het ver- keerslokaal van het hoofdbureau van politie. De eerste cursus begint op 1 oktober. De deelname ls gratis Men kan zich opgeven aan het hoofdbureau van politie, Delftseveer- %eg, kamer 9. of telefonisch onder nummer 2345 toestel 39 In de Roemer Vischerstraat te Vlaar dtngen reed woensdagmorgen om streeks 11.50 uur een grijze personen auto tegen een lantaarnpaal. Deze paal knapte geheel af. De bestuurder reed echter door zonder zich bekend te ma ken, Zij die inlichtingen kunnen ver schaffen over deze aanrijding worden verzocht zich in verbinding te stellen met het bureau van politie, Delitseveer- weg. SCHIEDAM. Geboren: Ricardo M. W t v M W Winters en F H van den Herik; Robert H z v C Fabne en S F Visser: Marinus z v M Lekkerkerk en C Posthuma; Nicolaas C z v L C Pteters en A van der Hoest; Ivonne ivD Reftsma en M G Wentzel Overleden: P. J Vrauwdeunt 63 jr; G N Verhaar 51 jr. f De accordeonvereniging Concertino ver zorgt zaterdagmiddag om 14.30 uur een open- luehtconcert op de Fioris de Vijfdelaan te Vlaardingen waaraan het jeugdorkest Con- Brio medewerking verleent Uitgevoerd wor den werken van Strauss. Bernstein en Sousa. Het concert wordt gegeven onder auspiciën van de Federatie van Vlaardingse Muziekge zelschappen. HET is de bedoeling dat zaterdga 10 oktober an eventueel nog in de nacht van zaterdag op zondag in de Koningshaven te Rotterdam het ne gende deel van de onder de Nieuwe Maas doorlopende metro-tunnel wordt afgezonken. En het is ook de bedee ling dat op 23 oktober en In de nacht van 23 op 24 oktober het tiende en laatste gedeelte van deze tannel op zijn plaats komt. Dan zal de irefro- tunne! te Rotterdam de Nieuwe Maas bebben gekruist: tumielstuk tfen komt ten dele in de zuidelijke jever te liggen en die moot zal straks aanslniten op de geleidelijk aan oplopende passage naar bet viaduct. Men zou dus kunnen zeggen, dat het metro-tunnel varkentje onder de Nieuwe Maas op 'n oor na is gewassen. Het leggen van die laatste twee tunnelmo len brengt vanzelfsprekend nog heel wat werk mee. Technici zijn thans in de Werkhaven van de Rotterdamse dienst van gemeen tewerken druk bezig de schade te her stellen aan het uit vier pontons en een brugconstructie opgebouwde transport, tuig, waarmee de metro-tunnelsiukkeo van bet bouwdok op Van Brienenoord naar de plaats van afzinken worden ver voerd en waarmee zij ook op de ri vierbodem worden afgezonken. Men weet, dat dit transporttuig vori ge week in de Parkhaven is gebreken en gezonken. Daarbij zijn de kostbare instrumenten, waarmee het af te zinken ttumeistuk wordt bestuurd, niet bescha digd. De metro-bouwers rekenen er op, dat het staketsel bijtijds zal zijn her steld. Inmiddels worden In de Konings haven de nodige voorbereidingen ge troffen. Dat brengt voor de scheepvaart heet wat moeilijkheden mee, DAT men het met goocheltoeren ver kan brengen In deze wereld, heeft het Rotterdamse goocheiduo „De Berdi- ni's" (Ben Tertole en Frits de Vries) (Van een onzer verslaggevers) Onder auspiciën van het interkerkelijk jeugdwerk 'De Veilige Haven' beleefde een deel van de Rotterdamse schippers jeugd uit de internaten woensdag weer een gezellige sportmiddag Voor de vier de maal werd dit festijn gehouden op de Nenijto-terremen aan de Benhnck- laan, waar ongeveer 250 meisjes en jon gens van 7 tot 13 jaar de spieren wat losmaakten. Dit laatste is het voornaamste doel van dit evenement want de schippersjeugd is nog steeds al zijn verbeteringen aangebracht wat achter op het gebied der lichamelijke oefening. Maar de presta ties op zichzelf hebben ook betekenis, want elk der deelnemertjes dat op vijf onderdelen een voldoende haalt krijgt binnenkort een diploma. Omstreeks half twee trokken de jon gens en meisjes, met muziek voorop van het gebouw 'De Veilige Haven' aan de Heemraadssingel naar het sportveld, waar slntelbaan, springbakken en grasmat la gen te wachten. Hardlopen, vér- en hoog springen, kas tie- en handbalwerpen en voor het eerst evenwichtsbalk wa ren de nummers, die de, in groepen met elk een eigen vlag verdeelde, jongelui te verwerken kregen Onder de energieke aanvoering van jeugdwerkleider Sam de Haan beeft de schippersjeugd enkele uren ijverig haar krachten gemeten Tal van leerkrachten en leiders verleenden de nodige assisten tie om een goed verloop te waarborgen Onder de toeschouwers waren de beide Rotterdamse schipperspredikanten, ds A. v. d. Most en ds. M de "Wit 0 Op de veiling Westerlee In De Lier zal men met ingang van woensdag 30 septem ber de spruiten gaan neerzetten en geblokt gaan verkopen. bewezen. Op dit ogenblik maken zij een succesvolle toernee door Spanje en Portugal. Opmerkelijke prestaties heb ben deze twee jonge goochelaars de jongste is zeventien jaar in het war me zniden reeds verricht. Op bert wereid- goochelcongres in Barcelona verwierven zij internationale bekendheid door er de vierde prijs te winnen, Aanvankelijk was het helemaal niet de bedoeling aan deze wedstrijd deel te nemen, maar de president van de Spaanse goochelbond nodigde hen voor dit evenement uii. Weliswaar dankbaar voor deze uitno diging, verwachtten ze toch geen groot- se resultaten. Hun optreden was op de tweede dog van het congres om zes uur gepland. Bijna dreigde het hele optreden nog in het water te vallen. Een onhandi ge dame liep een tafel met gevulde gla zen omver met het gevolg at negen van de twaalf glazen sneuvelden. Ook een aantal doeken en sigaretten waren onbruikbaar geworden. Op het laatste mement wist men alles nog te vervan gen met bovengenoemd resultaat. Na dit succes volgden er spoedig nieu we hoogtepunten In de carrière van de twee veelbelovende goochelaars. De dag na hun optreden op het wereldcongres zond de T.V. hun goochelnummer uit. Contracten werden hun aangeboden d'e ,ec'!'er moesten afstaan omdat ze in Nederland nog enkele verplichtingen he ben. 0 De afdeling Schiedam van de SGP, „Groen van Prtnsterer" houdt dinsdag 29 september om 20 uur in de bovenzaal van het gereformeerd jeugdhuis aan de Lange Ha- ven ©7 (ingang vismarkt) een Iedenverga. denng. De heer C N. van Dis, gemeente raadslid te Rotterdam, spreekt dan over „Synthese en Antithese" Zo ziet u een foto uit de twintiger jaren zonder en een foto uit de re cente historie mèt de wmkel van Si mon de Wit. Op de ueuwe plaat staat op de hoek van de straat de toen nog jonge bakker Verhagen voor zijn winkeldeur. Verhagen is geen onbekende in Zuid, zoals zijn broer, bakker Ver hagen geen onbekende in West is. De karren en kruiwagens behoorden m 1920 nog tot het gebruikelijke ver voer. De twee kaarten tonen mooi de ontwikkeling van de Groenelaan. De derde kaart is een uitgave van de City Bazar. Het plaatje toont de Groenelaan bij de Beijerlandse- straat. De City Bazar was van de heer Heymans, die zaken had op de Hoogstraat (speelgoed e.d.) en een fotohandel aan de Broersvest. Onze stadgenoot werd als Jood vermoord m de kampen van de oezetter. Ook dit oude plaatje toont een boerenkar met paard. Bomen ston den er altijd wel in die Groenelaan ,n;irr "W-K Moeilijk zichtbaar ziet .nen rechts de hoek van de Leliestraat, waar toen dus nog geen Spaarbankfiliaal was. Het gebouw in het midden is de branderij en gistfabriek van W. Hazekamp. DE Groenelaan was altijd het cen trum voor de wijk die een eigen gemeenschap vormt Dat kwam op andere wijze ook tot uiting in de dertiger jaren, toen de crisis tot rel letjes, optochten, protesten leidde. Politieagenten uit die tijd hun namen worden nog weieens met weemoed genoemd alsof gesproken wordt over legendarische persoonlijk heden sloegen er in de Groenelaan op los om ruim baan te maken. Een politieman loste zelfs revolverscho ten, die door de gevels de huizen in drongen. TAE straten in de omgeving van de Groenelaan zijn fantasieloze wat grauwe straten, die monotoon en pa rallel naar de Groenelaan gestrekt liggen. De namen van de straten aan de zijde van de ivier lijken ge- ent op het eilandengebied beneden de Maas. Toch hadden die straten vroeger andere namen, d® Som- ent op het eilandengebied beneden beeld Adrianastraat, de Putters- hoeksestraat heette Hendrik Gabel- stragt, naar de bouwer van de ar beiderswoningen en de Strijense- straat heette Dirkje Meesterstraat, naar de echtgenote van de bouwer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1