Tekenaars gemeentewerken energiek aan slag s AGENDA Parktoernooi na twee weken bekend HOLL. ASBEST-CEMENT FABRIEK BEGIN 190» kroniek Gebrek cicin middelen bezorgt Rj? wethouders hoofdbrekens igfii* vanavond in Schiedam Rotterdamse Mevrouw H. Vollaard en heer H. van Waver en rtutdiïjjc Geld gestolen uit kantoor Toen grienden nog liet grensgebied bepaalden (11) U1 Goederen gestolen uit fabriek diiïlihlli PE ROTTERDAMMER VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1964 (Van een onzer verslaggevers) yeel bouwgrond, enorm veel bouwterreinen heeft de gemeente Schiedam nodig. Gedeputeerde Staten geven geen toestemmingen zonder uitbrei dingsplannen. Daarom werken de tekenaars van Gemeentewerken energiek aan de ontwerpen voor de uitbreidingsplannen van Groenoord, van Kethei-Centrum, van Groenoord-Noord, van Woudhoek, van Spaland. één prijs,' I fOJ nu beduidend goedkoper TOEKOMST woninginrichting PLAAT KUNSTGENOT •en dagelijks KERKERAADSLID SMERIG iwl miffbln! pi? «1» |i);,!c «r 'I j[|: WINKELS KERK voor'n modern Verrassing Veteranen Scltcjfihuii A DEN DRAAK Fransenstraat 26 Telef. 6436 - Vlaardingen n er m li rijen stciaii. stop. Hiel ba izëjil tjliz BH II ■opn all! IIÜ „Jij! il J- V 'li f en d." Garage Van Dalen N.V. Pagina 3 VEEL GROND NODIG Wij gaan door... als extra re clame voor onze speciale kinder afdeling beneden, met de ver koop van melsjei-lprkjes er» jongens-pakjes voor een onge kend lage prijs. Hangjurkjes in een schattig model met wit piqué kraagje, in sterke, warme winterstof, 'in leuke ruitjes... leeftijd 1 en 2 jaar, uit de normale collectie van 3.75 Jongenspakjes, normale prljt 9.75. met ballon broekje, wit piquékraagje, echt een par mantig pakje, voor 12 en 3 jaar. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop, twee uitzonderlijke aanbiedingen uit onze enorme collectie, hangjurkjes en, Jon-, genspakjes, door Mk elkaar voor jE V voor CUft tef. of schrift, bert. Het plan Groenoord is al on der handen genomen. D'aar zijn de eerste woningen al bewoond en nieuwe straten worden er aangelegd. Het plan Kethel-Cen- trum komt maandagavond ter behandeling in de vergadering van Schiedams gemeenteraad. Over enkele maanden zal de raad het plan Groenoord-Noord behandelen en naar verwacht wordt volgen vrij spoedig de plannen voor Woudhoek (achter Kethel-Dorp, richting De Lier) en Spaland (achter Kethel-Dorp, richting Delft-Kandelaar). De bouwgrond moet er zijn. anders kunnen de noodzakelijke woningwetwo ningen, premiewoningen en vrije vesti- ging niet tot stand komen De noodza- Ikelijke werkwijze van het plannen ma ken, het onteigenen, het gereed maken van bouwgronden, bezorgen drie wet houders immens veel hoofdbrekens. Wethouder W. van Schooneveld heeft als de man van gemeentewer ken te zorgen dat de gemeente Schie dam voor de toekomst kan werken. De plannen worden al gemaakt voor werk dat eerst over jaren ter hand kan worden genomen. Enorm veel zand zal moeten worden gespoten of aangebracht op de weilan den die Schiedam rond Kethel-Dorp ver worven heeft of nog in bezit zal moeten krijgen. Wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren heeft dringend behoefte aan meer bouwterrein, opdat hij hoge flats of eengezinswoningen, of winkelcentra etc. kan doen bouwen op de plaatsen die volgens de uitbreidingsplannen worden vastgesteld. Wethouder mr. P. van Bochoyc krijgt misschien de grootste denkrimpels want er is geen geld voor de talrijke werken, er is geen geld voor het ont stellend vele dat Schiedam nog moet doen bouwen, aanleggen, wijzigen en daarnaast verliest Schiedam zeer veel geld aan de voortdurend noodzakelijke werkzaamheden ter verbetering en op hoging van de grond. j? Mj&rïaAKjg&a» 'i 'daüoétjs*ascites*»*! Zij die al eens eerder een Engelse Handdruk- gordijnstof kochten, weten hoe de ver fijnde samenstelling van kleuren aan elk dessin een bijzonder cachet geefc. Zaterdag verkopen wij geduren de één dag een hele complete collectie van deze Engelse handdruk. Royal Print cretonne, set- zoenprljs 5.95 per meter, ver hopen wij Zaterdag, slechts één dag, in het complete kleur» assortiment voor pog géén vier gulden per meter. Het Plan Kethel-Centrum wordt be grensd door de provinciale weg 15, door de Oostweg, Radicaalweg, Pol dervaart, rijksweg 20 Kethel-Centrum zal een centrumfunctie krijgen in de nieuwe wijken, er komen veel eenge zinswoningen en recreatief groen. De oorspronkelijke plannen zijn iets ge wijzigd, zodat de centrumfunktie van de stad Schiedam belangrijker zal ■blijven dan men dacht dat het geval zou zijn. De opbouw van Kethel-Centrum is on geveer als volgt: bij de zijde van rijks weg 20 het Tuindorp Kethel, ernaast, naar de zijde van de Poldervaart, de vogelwijk met de eveneens reeds ge reed -gekomen straten met eengezinswo ningen. Uit.het oude Kethel zullen de boerde rijen op den duur moeten verdwijnen. Pittoreske panden als het vroegere Ke- thelse stadhuis blijven staan, het kan mogelijk zelfs worden uitgebreid en ook de boerderij Hof van Spaland aan de Viaardingerdijk kan nog enige tijd blij ven staan. De bedrijven die verdwijnen moeten, kunnen een plaats krijgen in het gebied van het verzorgingscentrum, waar ook andere bedrijven ruimte kunnen krij gen. Dit gebied, dat ook een ruim par- keerplein krijgt, ligt ten noorden van de Kerklaan. Gemeentewerken werkt voor de toe komst. Dat betekent dus dat de goed gekeurde plannen nog niet met zich brengen dat eigenaars direkt hun eigen dommen moeten ontruimen als de plan nen nieuwe bebouwing noodzakelijk ma ken. Bovendien wordt voor nieuwe vesti gingsmogelijkheid gezorgd en zal er een vergoeding bij ontruiming en over dracht worden egeven. f BROERSVEST A4-* QP HET bellang hy tic deur van de huiskamer is een plaat geplakt. Het is een rep rod uktie van een pastel van de 1' ranse schilder Degas, die aan het erna van de vorige en het begin van deze eenw leefde. Niet, dat we plot seling zo cultureel zyn geworden. Door het vele gcgryp van de handen was daar naast de deur echter een vieze» grauwe plek ontstaan, die niet meer te reinigen was. Het aanbrengen van de plaat bleek een praktische oplossing te zijn. Het behang is weer onberispelijk en de kamer oen versiering ryker. A LLEEN hangt de rcproduktie, die afkomstig is van een kalender, wat laag by de grond. Maar aan zoVonge wone plaats ben je zo gewend. Boven dien, de voorstelling is naar onze smaak in het geheel niet laog-by-de-gronds. Integendeel, Degas beeldde een tafe reeltje uit, ergens uit het spannende leven opgepikt. Zyn tydgenoten Manet en De Toulouse-Lautrec konden dat ook zo treffend doen. Het zien van een kunstwerk van deze meesters zou den we zo willen ruilen voor een hele avond televisie-show. Dit kunstgenot kost bovendien nog minder tyd ook. We wilden met deze beschouwing maar Dagblad „De Rotterdammer", Sehie- «amse redactie. Lange Kerkstraat 82, 6415 4, b.g.g. 1155.88 (toestel.52, na Ï8 uur b.g.g. 195 8 85) alleen voor oactie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw 3. v. d. Hoek- "Wgendam, j. Steenstraat 29, telefoon 51 (alleen voor klachten, adverieii- jjt M abonnementen, b.g.g. telefoon tn ik u cn bezorging Agentschap fiidr. R.i n) da3- van 18.3019.30 uur. ueiangrjjke telefoonnummers: Alarm Jfftie 64686, alarm brandweer 69123: G.G. en. G.D. 29290, kL 141000 V°0r de daR*' bijbellezing, Apotheek: Van "Westendorp, Parkweg. Ï.Vclgens Editor apd Publisher Amerikaanse dagbladen voor Ijler eh 241! voor! JoHiison. Re b JJohasöil s eiihën liebbeil 'ecjJter ,?_6ênhalx fnaaï zd'ii grote oplage zijn He van Goldvvater. Bis bewijzen, dat de smerige plek aan de muur wélbedekt is. TAEZE week hadden we een lid van de kerkeraod: over de vloer. Hij komt wel vaker. Nee, het is niet zo, dat we een extra ambtelijke bearbeiding nodig hebben, omdat we in de oppo sitie zijn of lot de randkerkelykcn ge rekend moeten worden. Onze énige kerkzonde is, dat wjj soms nét voor de predikant binnenkomen en zodoende wel eens het zingen voor de dienst missen. Maar dat is geen- kerkeraads- zaak. Stel je voor. Dan zouden dc broeders nooit uit de problemen komen. Het lid van de kerkeraad legt by ons alleen maar vriendschapsbezoeken af. We kunnen het goed met elkaar vinden, hoewel onze geestelijke ligging niet de zelfde is. Ik verdenk er hem bijvoor beeld van, dat liy tegen dansen onder alle omstandigheden is. Sommige kerke- raadsleden kunnen soms zo intens met deze materie worstelen, We praten dan ook niet over geestelijke zaken, maar over gewone huishoudelijke en gezins problemen. En hij houdt ons op de hoogte van het wel en wee in de ge. incente. Wat zeer goed is voor ons meeleven. Andera kom je toch aan de rand terecht. TVTA zyn laatste bezoek weten we AAI wel zeker, dat hy niets van dansen moet hebben. Bij het verlaten van de kamer gleed zün blik plotse ling naar heneden op de plaat van de twee balletdanseresjes, die geen triomfen vieren op het toneel, maar onder kommervolle omstandigheden met een repetitie bezig zyn. De meisjes zyn niet rijkelijk, maar wel doelmatig gekleed. Het moet tot zyn eer gezegd diiktie oirai afktmisjh; keek h twain i i t ii' - et tij) gt:|l ttk(," „TOrll zilli Ik lli'j (T maar afhalen", zei liü ernstig. „Maar er zit een vieze plek "tuier", W|ls haar verweer, „ja vies", witten z(|ll volgende woorden, terwijl hy de deur open deed. Dit ambtelijk vermaan van deze twee woorden htiiigt iidg steeds ill onze Kiiljlei;. «jjiil t Hifi lil# Mei-li worden dat hij de ivjirp- vui» iitdii?* 1 isMiwj h r ccI* er oj I :e K i Ij jl llbt: „tffliirftm :l;|s hll?" „Zij tui t'i tt i it lil t'bf tjli jiltill li K|it!'ijji - - ttr DUtt! 1 ttJijtt Een fraai wirikelcentrum met waren huizen en een. groot parkeerplein van 1,5 ha. (voor ongeveer 500-600 auto's) komt ten noorden van het Tuindorp. In het centrum van dit winkelcentrum komt een brink. Er komt ook bijzonde re bebouwing. Plan Kethel-Centrum is ontworpen in samenwerking met stedebouwkundi- ge Rein Fledderus en de provinciale planologische dienst. Het gebied wordt omsloten door de weg van Koly naar Vlaardingen, die naar het industriege bied te Botterdam leidt, door de Molen singel, de Zwaluwlaan en de weg naar Spaland. Op de Zwaluwlaan komen twee kruispunten, een bij de provincia le weg en een aan de noord-oostzijde. In de kern komen vijf wegen bij el kaar. De.Vlaardingerweg loopt nu nog als een diagonaal door dit gebied. Inmiddels heeft Oosterwijk zand op gespoten op dit gebied, tot aan de Vlaardingse zijde van de Vlaardin- legd en nu wordt zand gespoten, op het deel van Kethel-Centrum aan de Vlaardingse zijde van de vlaardin- gerweg. Men dient de situering aldus te zien: Er wordt gewerkt aan de totstandko ming van de wijk Groenoord, dat ds 'de wijk begrensd door rijksweg 20 en Be- neluxweg. Boven, dus ten noorden van Groenoord komt de wijk Woudhoek te liggen.. Dat is nu nog een weilandenge- baid. Daar moet op den duur zand worden aangebracht. Naast, dus ten oosten van Groen oord, ligt het nu aan de orde zijnde Kethel-Centrum, dat al veel bebouwing heeft. De nieuwe bebouwing blijft en van de oude bebouwing zal veel niet gehandhaafd kunnen blijven. .Ten noor den -van Kethel-Centrum en dus naast het weilandengebied Woudhoek ligt de toekomstige wijk Spaland, nu nog een weilandengebied, waar later zand wordt aangebracht. De hervormde kerk in Kethel-Centrum zal in een mooie omgeving worden ge situeerd. Deze Kerk staat op een terp en is ai heel lang fraai te zien als men komt uit de richting Delft, Kefhel- Noord. Dit beeld wordt gehandhaafd, zelfs verfraaid, want er komt rond die kerk aan de noordelijke en de oostelijke zijde een park met een grote waterpartij. De kerk staat dus in de ruimte. In Kethel-Centru-m tomen onder ande re twee scholen voorbereidend en één school lager onderwijs. Er is ruimte ge- J\/T AQU ETT.E van het plan Kethel-Centrum. Links bo ven ziet men het grote verkeers plein. reserveerd voor de bouw van een -gere formeerde kerk. Dat zal op de plaats van of -bij de huidige noodkerk De Ark zijn. Hoogbouw (woningbouw) is gedacht langs de grens van de -wijk, ten noor den onder andere bouw. in negen, lagen. In de wijk Groenoord-Noord komen -ker ken en scholen, Elementum, hoogbouw in negen en zes lagen. De plannen voor Kethel-Centrüm zijn nu -gerijpt, zegt wethouder Van Schooneveld en de -hele zaak wacht verder op de mankracht voor de tech nische uitwerking. De provincialeweg 15 wordt gelegd van Sportparkbrug met een zwaai naar noordelijke rich ting, links liggen dan achtereenvol gens de wijken Groenoord en Woud hoek en rechts KetheJ-Centrum er. Spaland. De privinciale wer 15 is de hoofdader die de wijken doorsnijdt, aan het 'eind van de weg ziet men recht vóór zich.de Nie'u-we Kerk te Delft. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze Royal Print'cretonne, 120 cm breed in de hoofdcinten goud, blauw, groen, per meter voot Géén tef. of schrift, best» INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS rDa vakbeurs voor het gezin In 450 goedverzorgde stands, een vergelijkend overzicht van de nieuwste nationale en Internatio nale producten. „U, de herfst en de mode" een mode-impressie. Geopend vanlO-17 en 19-23 Zondags gestolen. AHOY'-GEBOUW Rotterdam 4lm 8 Oct. t (Van onze correspondent) Dezer dagen is de rijkspolitie van Ber.gscbenhoek er vanin kennis gesteld dat bij dé expeditie-afdeling van de'N.V. Kipo aan de Rottekade eeninbraak was gepleegd. De daders hebben zich toe gang verschaft door het uitnemen van een ruit en het vernielen van een uit- steekraan-.. Voor een totaal-Bedrag van 1600 is aan goederen (bandrecorder, transistor radio, boormachine) ontvreemd. Met gebruikmaking van een speurhohd heeft de politie een onderzoek ingesteld. BKILkCn-^rtUIHh WS££LLl~~ IVLOARWHOeHB (Van een onzer verslaggevers) Zoals wij reeds berichtten zal H.M. de Koningin vanavond ook een bezoek aan Schiedam brengen in het kader van de rondrit die idj in de koninklijke trein ter gelegenheid van het 125-jarig be staan van de Nederlandse Spoorwegen maa'kt. Koningin.. Juliana arriveertom vier minuten over zeven op het eerste per- rnrt 7i< v u* mei *wam m oe Dcsussenae -aerae }^a<z d wandelt dan naar beneden, set zélfs.- mct/4—1 voor? te staan, maar J. langs de loketten naar het flatgebouw, van-Töom-toonde toen een uitstékende wed- waar H.M. zal dineren- in de restaura- strijdmentalitèit, diedoorslaggevend bleek, tie in de top van het gebouw. Zij heeft Met de cijfers 6—3. 2—6, 6-^4 veroverde hij dan een fraai uitzicht over Schiedam. toch nog de -D-titel. Een tweede kampioen- Burgemeester mr. J. W. Peek is Uit- schaP-behaalde-Van .Toom. in bet herendubbelj genodigd aan dit diner aan te zitten. Koningin Juliana blijft slechts één uur in het Schiedamse station.- Zij vertrekt om vier minuten over acht richting Am sterdam. In het tenniskampioenschap voor het Parktoernooi Van Vliet aan de Stad- hoaderslaan in Schiedam zijn na. twee weken strijd mevrouw H. Vollaard en de heer H. van Waver en de titelhou ders geworden. Voor mevrouw Vollaard betekent dit een prolongatie van haar parktitel; Henk van Waveren, die vorig jaar in de finale het onderspit moest delven tegen Erik van Woer- kom slaagde er mede door afwezigheid van laatstgenoemde nu in, 1n de finale te zegevieren. Het parktoernooi Van Vliet 1964 heeft -vele verrassingen gebracht. Diverse eerstgeplaat- sten zagen'geen kans tot de finales door te dringen en enkele „outsidéts'' veroverden ver rassend ereplaatsen. Dat er dus veel span ning heeft geheerst in en rond de meer dan tweehonderd gespeelde partijen, blijkt wel. Daaruit vloeit-voort, dat er ook dit jaar weer met veel animo in het Parktoernooi is ge speeld. De finalestrijd in het damesenkel C tus sen mevrouw Vollaard en mej. M. Sneep is een bijzonder spannende partij gewor den, met wisselende kansen. In de eerste set won mevrouw Vollaard vrij gemakke lijk (6—3), maar de tweede gaf een stij gende vorm te zien van haar jonge tegen standster. Die kwam zelfs met 5—4 voor te staan em leek dus alle kans te hebben op een beslissende derde set, maar de gro tere routine van mevrouw Vollaard gaf uit eindelijk toch ook in deze set de doorslag: met 108 won zij ook deze tweede set, waarmee de prolongatie van haar parktitel 1964 een feit was. Henk van Waveren werd de heren-park kampioen. Daarvoor moest hij in de finale W.v.d. Heuvel verslaan, die zich belangrijk meer moeite had moeten getroosten om in de finale te komen dan Van Waveren. Alge meen werd een spannende strijd verwacht, maar Henk van Waveren toonde zich met S—2, 6l duidelijk de sterkere. De naam van deze. jonge sportleraar wordt dus gegra veerd in de wisselbeker voor de parkkam pioen. Tn de C-klasse werden nog twee finales gespeeld. De dames Zwanenburg/Sneep brach ten met 63, 6—3 de damesdubbel-titel op hun naam in de partij tegen mede-finalisten V.d. Wilt/v.Dort. Martens/Schuddebeurs be haalden met een nog gemakkelijker zege op v.d. Heuvel/Spithoven (61, 61) de titel in het herendubbel C.. In de D«klasse damesenkelspel viel ook een verrassing: mevrouw L. Ponsen, die al eerder favoriete A. Rietveld had uitge schakeld, won ook' de finale: met 63, 63 moest mej. .R. Braeckman in haar haar meerdere erkennen. Het herenenkel D werd volgens verwachting gewonnen door de eerstgeplaatste J. van Toorn, maar in de finale bood G. v.d. Wiel hem toch meer tegenstand dan was verwacht. V.d. Wiel kwam in de beslissende derde 9 Ds. A. Brouwer, gereformeerd, predikant te Rotterdam, zal woensdagavond in het Ge-' reformeerd Jeugdhuis, Lange Haven 97 voor de NCVB-Schiedam-Centrum spreken over ,,Jefta"^ Voor het zangkoor kunnen zich nog enkele dames melden bij mevrouw Coppool- se,Julianalaan 50., De volgende ledenverga dering'wordt gehouden, woensdag 28 oktober: Dan bespreekt mevr. De Moor-Ringnalda het boek „Christus wordt weer gekruisldgd*'. 9 Van. de Schiedammer J. de B. is een bromfiets in de Groen van, Prinstererïaan gestolen. 9 De Schiedamse politie heeft gisteren twee bromfietsen in beslag genomen, eigenaren reden boven de 30 km/u. - De met N. Spithoven door het behalen van een 6—3, 61 zege op het dubbel Oosterom/de Ruiter in de finale. Het damesdubbel D kwam op naam van de dames Zwanenburg Rietveld door een 6—3. 7—5 overwinning op Oprel/Verberne. Ook mevrouw A. Rietveld behaalde een tweede titel en wel met W.v.d. Heuvel in het gemengddubbel D; na zeer spannende strijd bleef dit duo de baas over het dubbel Braeckman/Spithoven (75, 36, 6-4). Een van de spannendste afdelingen van het parktoernooi 1864 was het herenenkelspel ve teranen. De inschrijvers van boven de veer tig bleken veelal nog over een goede tech niek en vooral een uitstekende tactiek te be schikken, faktoren die het gemis aan snel heid dikwijls nivelleerden. In de halve fina les schakelden C. Ponsen en J. de Ridder zeer verrassend D. Forehead (6^-0, 6-^-1) resp. J. v.d. Griend (64, 26, 6—2) uit. De finale Ponsen De Bidder - had een zeer span nend verloop. De Ridder won de eerste set met 6—3, verloor echter de tweede met de- zelfde cijfers en moest uiteindelijk toestaan, dat C. Ponsen door langere adem de derde set beslissend op zijn naam bracht (6—1). Ook het gemengd- en het herendubbel veteranen kenmerkten zich door lange, spannende partijen met gerirg krachtsver schil. De mixed mevrouw Wessel/v.d. Griend bleek met 68. 61, 7—5 sterker dan het dubbel mevrouw Verberne/de Ridder en her herendubbel De Vos/Ruseier won ook pas na drie sets van mede-finalisten Nies- sink/v. Elswijk, die grotere tegenstand bo den dan was verwacht (26, 63. 8—6). In de troosttoernooien won G. Streng het herenenkelspel van J. van Elswijk (64, 7—5) en brachten Martens/de Ruiter duide lijk het herendubbel op hun naam door V.d, Bor/v.d. Wiel met 63, 60 te verslaan^ Zaterdagavond werden in een gezellige bij eenkomst van alle deelnemers in de kantine van het tennispark de vele prijzen- door de heer J. van Vliet uitgereikt. (Van een onzer verslaggevers) Ingebroken is in de opslagloods van de N.V. Schuitemakeraan 'de 's-Grave- landseweg in het Schiedamse industrie^ gebied. Een ruit was vernield. De dieven zijn door de opening naar binnen geklom men. Kantoren en magazijnen zijn door zocht.. Uit de kantoorruimte werd een geldkistje met 150 ontvreemd. i IT Schiedams verleden heeft onze abonné een beeld van de Hollandsche As- besi-Cement FabrieTc zali ger) opgedoken. Het plaatje toont de huidige Willemskadé. Het is u-o] een p1na| die ei li:-leid !:- etitlge tv icieli ebli :antöo ie bouw van het kantoor zouden wij het' geheel dateren begin negentiende eeuw. In wezenis niets meer te herken nen op deze nlaaf, zij Ijejitat c]e tehHts de arit (leze1 eeuw fjlaiijs, ii'aii Rcwfchbnrgicstraat t! jlH dp llhij j - Gif rf ijpiJl je'èk 1 gf. Is etuiunit IBM- rij Cemen geva) tét li' ueev'n 'mi •1 lëliK'.i! Ilezé mee dat de broegere Schiedamse wpj- houder, nu direktejir Theo J. L, yajq den Berg, hier als kantoorbediende gewerkt heeft. Daarvóór behqopqpn f aati de lieren Hasefcan Hilizeii walen voor, de irapgeveltjb geplaatst. T'.vee T' cjen.' de leicjing; men had diss twefe luizen'bp Üak'kunnén geboywen pé pak- Sranderij en had mert ,dan bok een Hazekarripeh had- wellancl. Onze explicateur vfeHelt dat ill dé gbeqe oude tijd de kippen er balhafldéri als liet tijd wera voor het „nieüw rood", |i(*blitl (jcjiHiilil iurti eljtlijilc aueii zUartp, uussfchvdbr liét Bej-éitlcil yaii dé.:,'Dcjiapftjfcliëtór:,*, Ajin "ét slót v.in dd',.|aiirjljpfe;. aktie, sijjeét iiélj UW iftrèirbkkéH bèssen ojj' de tvel- paar! jrareil de loslopende kip- vroeger nog ecu ,ctt ,nl llcateut vfertelt d«tt I'S bh Sjeifdè oa'glas Over jé peuzelen en fiat jtad gevolg- als|ie|- legen van jifiir licli eijaihse gebied draaf- het- gjas den de wagelende kippen zo dronken gis kippen zonder kop. De Schiedam mers van eeii halve eeuw terug stop- dén mét' bréde lach naar Het kipper.- pal të kljkéii, men vroeg zich zélfs af of de dieren met hun eieren nu ad vocaat maakten. terhaven is al lang vervangen. Het werd toen wel Kippebrüg Seüoemc :pals; dé paam vpiij- dergöHjiip piilii zoals; de naam voor a._„r, |e Kl-ii^kétiés'jps. Mij. dfetiPfijjf SfUfet getjé:, Qperl, ,de Rieuwe Hayen vdti Brandei-Sfeteeg naar Itehe heeft zelfs dé offifciële haam KippèbrUg. Later kivam er ëëri noodbrug met eelt gevadi'lijike „oploop" 1 érl dadr is een van de A.R.-genseentefaads- iedeti, eëns zó gevnllch dtit bij zljlt iin!.lil hi-ttl jirrrniilH, tul, élillHv eli triest beeld D UI 7,1 vpll dé Vórige..eeuw, wekt herih- nerlnfeen 'aati, tijd, dat pe kloppers nog aóor liét .naéhtelijk duister trök- këti. Zij haüdéri 'bordjes voor hét faam met'de mededeliiig: „Hier kiopt en wekt mep". l'JJp Bftpe gch|e(lajnjners .pgzaten toep geen 'uurwerken. Zo hadden een levende tvekkèh Die klopper trok er namelijk op uit wanneer men wilde. Om drie, vier uur sléchte liep Pij door de en duistere Schiedamse stra ten, om bij de brandèrskhéchts e.d. op dé deuren te kloppen, niét' daar- pli de kreet dat hél drie, óf dat het vier uur was. De namen en tijden schreef de klop per pp^ een lëi.; Gewapend met deze pfcumentajie irbk de. klöppër en eveh- eel zlja vrouW, dé klopster, dé nacht Op deur of kozijn slóeg klopper of klopster'met een houten hamertje totdat de cliënt wakker was. j i De hëer Groenewég Heeft dat klop pen nog meegemaakt, hij kon als jon- i dan hdg ééns lékker onidraai- h bed. |i (Ijd vuil de klopper stamt liülti Van de Schiedamse bran- tljers". Niemand wéét dat de naam ontstond dóórdat de klopper naard e knechts ging óm te vragen of er ge- klöpt moest worden en hij deed dit niet de vraag: „Ouwe tijd zéker?" Hoe het leven van de „ouwe tijers" was in de Napoleontische tijd wordt onderandere beschreven in het boek over Schiedam gen zie ëtt I Til Ijtl TN DECEMBER 1965 zal het 25 jaar 1 geleden zijn dat de Rotterdamse diergaarde uit de oude binnenstad werd overgebracht naar Blijdorp en naar aan leiding hiervan heeft de vereniging Vrienden van Blijdorp" besloten een landelijke actie te gaan voeren voor de bouw van een verblijf voor niet-mens- apen met daaraan vtrbonden een ver blijf voor nachtdieren, dat de directie bij het a.s. jubileum zal worden aange boden. Architect H. D. Bakker heeft voor dit nieuwe dierenverblijf reeds een ontwerp gemaakt. Het gebouw dat zich wat de vorm betreft naar de omringende ge bouwen zal voegen, wordt zonder de buitenperken voor de apen ongeveer 27 meter lang en 19 meter breed, waar van de nachtdieren een ruimte krijgen van ongeveer 10 bij 19 meter. De kosten worden geraamd op circa 250.000. De Rotterdamse wethouder voor sport en recreatie, de heer R. Langerak, heeft zich bereid verklaard het beschermheer- schap van deze jubileum-actie op zich te nemen. Toen in 1939/1940 tot ver plaatsing van de Rotterdamse diergaar de werd besloten, stond vast. dat de nieuwe tuin geheel anders van karakter zou zijn dan de oude. Nieuwe inzichten over de inrichtingen van diergaarden hadden baan gebroken. Men was het er over eens, dat de dieren ruim he- huisd moesten zijn en dat de omstan digheden waaronder zij in gevangenschap leefden die van hun vrije staat enigszins moesten kunnen benaderen. Dat was (le opzet van diergaarde Blijdorp. Maar van die opzet moest vooral de laatste ia ren worden afgeweken, zij het in geringe mate, toen op de tuin een beroep werd gedaan onderdak te verlenen aan die dieren, die met uitroeiing werden be dreigd. Tot die dieren behoren de mens apen. In de voorbije tien jaar heeft Blijdorp veel voor het behoud van de mensapen gedaan. De tuin is in het bezit van een groep orang-oetans, die wereld beroemd mag heten. Met andere mens apen zijn ze ondergebracht in een vleu gel van de Rivièra-hal, maar tot op he den moeten zij die ruimte delen met met-mensapen. Het gevolg biervan is, dat de dieren in aantal niet kunnen uit breiden en dit terwij! Blijdorp nog gaar- ne meer mensapen aan de collectie zou willen toevoegen, want van vele kanten wordt de directie gevraagd de dieren, die bij handelaars in het Verre Oosten soms onder de meest gruwelijke om standigheden in gevangenschap leven, te redden. Bel ons voor een demonstratierit BUYS BAI.LOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1