Regering zit te veel op stoel van ondernemer Opmars van Nederlandse auto-industrie I 1 Publiciteit voor ons 1 land via de mode j Oplage in F.S. pan- 15 miljoen Erhard achter Spaak wmL Koningin Juliana gast van jubilerende N.S. Spoorwegen moeten ruim een miliard investeren Vroeg of laat geeft de protestants-christelijke vrouw de voorkeur aan T?"RTNf SE S HUUB VAN DOORNE (100,000ste Daf gereed): Dief bekent inbraak in postkantoor I Hollandse foto's in damesblad Het weer in Europa Prachtige schimmel voor Beatrix Bewaking bij overwegen Prins opent hal van Aviolanda Bezoek aan Schiedam bijna onopvallend Nog een extraatje 1 De 100,000ste Ideëenbus kan actievere functie worden gegeven I Le ROTTERDAMMER Pagina 3 ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1964 De nieuwe modekleur wordt vol gend. jaar in Amerika oranje. Dit vertelde ons de Amerikaanse miss Virginia Steele die in blue jeans naar ons land kwam om voor het jaman-nummer van het Ameri kaanse damesweekblad McCall's foto's en indrukken van Nederland te verzamelen. De bedoeling is na melijk dat in dit blad een groot aantal pagina's wordt gewijd aan Holland met zijn huizen, zijn keu kens, zijn voeding, zijn folklore en zijn traditie. (Vervolg van pag. 1) REDELIJK RECLAME INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS vakbeurs voor het gezin (Vervolg van pag, 1) FAMILIE „DOORSNEE De investeringen in de Schip- hollijn, een spoorwegverbinding Amsterdam-Lelystad, de Delta spoorlijn van Rotterdam naar Goes als aansluiting op de toe komstige Kanaaltunnel en de voor het goederenverveer nood zakelijke nieuwe rangeerempla cementen zullen tezamen het mil jard overschrijden. Alleen de Schiphollijn kost al 350 miljoen gulden. „PIEKTIJD" VRAGEN AMSTERDAM Bijna onopvallend heeft Ko ningin Juliana een bezoek aan Schiedam kunnen brengen. De belangstelling was name,lijk nief zeer groot bij Schiedams station. De politie, die van de autoritei ten ter plaatse woorden van waar dering kreeg, had voor een af zetting gezorgd op het verhoogde stationsplein. Tal van kinderen keken van achter de ruiten naar de plaatskaartenhal. Kort na tien uur aanvaardde koningin Juliana de thuisreis naar Baarn, waar zij om 2 minu ten voor half elf arriveerde, slechts 18 minuten of één trein later dan was gepland. Maar ook daarmee had de spoorwegen re kening gehouden want er waren maar liefst drie facultatieve trei nen beschikbaar. In Baarn nam de Koningin af scheid van haar begeleiders, de drie directieleden van de spoor wegen en de chef van het exploi- tatiedistrict. Het waren de laat ste van de ruim 160 handen die de Koningin tijdens dit oriëntatie- bezoek van 7 uren heeft geschud. „Gaat de regering niet te veel rode stoel van de ondernemer zitten door maar steeds meer maatregelen te nemen, die de ondernemer geheel aan banden leggen?" Deze vraag stelde dr. fluub van Doorne, president directeur van de DAF-automo- bielfabrieken in Geldrop gisteren voor het gezamenlijke personeel, dat zesduizend man sterk op het voorplein van de fabrieken ver enigd was. Dit ter gelegenheid van het feit dat de honderd duizendste personenautomobiel deze week van de band is ge komen. Hij doelde met zijn opmerking op de onlangs afgekomen maatregel in zake verticale prijsbinding, waar onder ook automobielen vallen. Zo- ver bem bekend, komt nu juist in de automobielhandel geen verticale prijsbinding voor. Er is alleen sprake van adviesprijzen. Het zou ook dwaas zijn een verkoopprijs drin- i gend voor te schrijven, omdat inruil toch steeds de mogelijkheid open laat voor ontduiking. Als dc regering, aldus dr. Huub van Doorne. gemeend heeft dat haar maat regel tot prijsverlaging zou leiden, dan vrees ik eerder het omgekeerde resul taat daarvan. Vreemder nog vond hij het, dat diezelfde regering, die hier de verticale prijsbinding onwettig verklaart er anderzijds voor waakt, dat aan de prijsbinding voor de Kolen- en staalge meenschap de band wordt gehouden. Een jevolg is, dat haar justitie straks zal moeten optreden tegen fabrikanten, die artikelen vervaardigen juist uit dit prijs- gebonden staal. Dat de regering tot deze maatregel is kunnen overgaan, verklaarde de heer Van Dcorne uit het feit, dat zij hier over met de organisaties uit het be drijfsleven geen enkel overleg heeft ge pleegd. De goede gang van zaken in het be drijf is een reden geweest waarom de directie medio 1963 besloot voor het personeel dat beneden de loongrens lag een deel van de premie van de zieken fondsverzekering voor eigen rekening te nemen. De verscheiden premies vormden een te zware last voor deze personeels leden. Deze maatregel is het bedrijf kwalijk genomen. Ik hoop echter aldus dr. Van Doorne, dat als hieruit een ver oordeling zal volgen, men mij de gele genheid zal geven deze na 1 januari (de datum, waarop hij zijn functie neerlegt) uit te zitten, en dat de rege ring het bedrijf niet al te euvel zal dui den, dat het het personeel ter gelegen heid van deze mijlpaal een extraatje toedenkt. Overigens, zo zei de heer Van Doorne, mogen deze opmerkingen die mij van net hart moesten de pret van het van de band komen van de honderdduizend ste personenwagen niet bederven. Dat het bedrijf 50.000 trucks heeft vervaar digd en thans in vijf jaren dehonderd- duizendste personenwagen op de weg heeft gebracht, achtte hü het bewys, dat het produkt levens- De 18-jarige D. A, uit Noord wijk, die vorige week woensdag door de politie te Rotterdam wegens diefstal gehoord en daarna is ingesloten in het Huis van be waring, heeft nu bekend dat hij de on langs gepleegde diefstal op het postkan toor te Leiden, heeft gepleegd. Bij fouillering werd op hem een bedrag van 1200 gevonden. Hij gaf eerst over de herkomst van dit geld diverse verkla ringen. Gisteren bekende A. dat dit geld afkomstig was van deze diefstal te Lei den. Bij een verhoor door de opsporings dienst der PTT in Den Haag kon aan de hand van de reeds verzamelde gegevens worden vastgesteld, dat de verklaring van A. omtrent de diefstal te Leiden juist was. A. heeft meegedeeld, dat hij tüdens een moment van afwezigheid van de loketambtenaar kans heeft gezien via het loket het geld weg te nemen uit een op de lokettafel staande geldbak. Dank zij zijn lichaamslengte heeft A. dit zij het met enige moeite kunnen klaarspelen. Van het geld had A. enkele goederen gekocht, die in beslag werden genomen. In verband hiermee hebben medewer kers van dit damesblad kleding ont worpen, geïnspireerd op de Hollandse wede. Dc hoofdkleuren zijn hier oranje, Wauw en wit, dit naar ons Delfts blauw, fwee fotomodellen vergezelden miss oteele op haar reis en poseerden in de ontworpen kleding tegen een typisch nouandse achtergrond, zoals Marken, spakenburg en Giethoorn. Deze artike- Het bezoek van Chroesjtsjef moet niet ia verband gebracht worden met de aan slag, maar de Russische premier weet zelf maar al te goed hoe snel de atmos feer bedorven kan worden door een ge beurtenis ais in Moskou is voorgevallen, «hard maakte zich geen illusies over concrete resultaten van de ontmoeting riet Chroesjtsjef. Bonn zal tot de laats te letter vasthouden aan het bekende standpunt met betrekking tot Berlijn en fle Duitsland-politiek. Hat er iets veranderd is in de verhou- ring tussen Moskou en Bonn blijkt wel tet het feit dat Chroesjtsjefs schoonzoon Mwjoebei, zijn verklaring dat er in "est-Duitsland redelijke mensen wonen riet wie best kan worden onderhandeld, te het Russische parlement nog eens beeft herhaald. ,,Te hopen is", aldus de jus. „dat het deze mensen zullen zijn m de "Westduitse politieke arena naar /Wen zullen komen." Van de arbeiders klasse in West-Duitsland wist Adzjoebei teker, dat deze in vrede en vriendschap "tet alle volken wil leven. len over Holland zijn een experiment dat indien het succes heeft, zal worden herhaald met andere Europese landen. Miss Steele, een charmante jonge vrouw, was vol lof over de hulpvaardig heid van de Hollanders. Ik heb een heer lijke tijd gehad. De Hollanders zijn een vriendelijk volk. Overal gingen de deu ren wijd voor ons open. Veel plezier had ze in Marken, waar ze drie meisjes zocht om te poseren in de naar Hollandse idee ontworpen kinderkleding en waar haar toen een jongetje werd gebracht. In Spakenburg heeft z(j met haar fotomo dellen zich verkleed m Spakenburgs kos tuum. Reeds 68 filmrolletjes zijn verbruikt en miss Steele zal op haar terugreis naar Amerika drieduizend foto's meetorsen. MacCall's heeft acht en een half miljoen abonnees en een oplage van 15 miljoen. En is daarmee het toonaangevende da mesblad in Amerika. Ook' geeft het blad de mode aan. In de zomer van 1965 zul len in veertig steden van de Verenigde Staten ontwerpen van op Nederlandse kleuren en op Nederlandse folklore ge- inspireerde zomer- en vakantiekleren te koop worden aangeboden. „Succes ver zekerd", knikt Virgina Steele beslist. Met deze artikelen bezorgt het blad Ne derland een aanzienlijke publiciteit. Men verwacht dan ook dat na de publicatie de vraag naar Nederlandse produkten enorm zal stijgen. De etalages van de veertig warenhuizen zullen eveneens op Nederland zijn geïnspireerd. Ook wordt in de artikelenserie een reisreportage over Holand op genomen. Naast Marken, Spakenburg en Giethoorn hebben miss Steele en haar beide fotografen opnamen gemaakt in circus Elleboog, Kinder dijk met zijn 21 windmolens, en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Verder zal men volgend jaar Hol landse sieraden naar het grootste warenhuis van New York exporte ren, waar ze zullen worden ver kocht en nagemaakt, op deze ma nier krijgt Amerika, dat toch reeds zo .Jïolland-minded" is een extra injectie, dit in samenwerking met het ANVV in Den Haag. Boordevol indrukken vertrekt een vermoeide Virginia Steele zo meteen naar Amerika, maar „It was very, very charming". o m 7 U. Bew. Kopenhagen aw.bew. Londen regen Amsterdam mist Brussel zw.bew. Luxemburg zw.be w. Parijs motregen Nice onbew. Frankfort l.bew. München mist Zürich mist Genève h.bew. Locarno onbew. Wenen onbew Innsbruck mist Home onbew. Madrid geh.bew. Mallorca onbew. V. gist Max. t. afg 24 u Nal.m. 15 0 21 I 19 0.2 22 0 23 0 24 3 24 0 23 O 21 O 21 0.2 21 0 23 0 22 0 22 0 0 31 0 28 0 kracht heeft en de opmars van de Nederlandse auto niet meer is het Daf-bedrijf uitgegroeid van een fabriek van 750 man personeel tot thans een fabriek met 6000 man, een van de grootste Nederlandse bedrijven, mag men wel zeggen. Dat de pret niet leed onder de ge maakte opmerkingen bewees wel de aardige enscenering, waarmee men de honderdduizendste personenwagen had omgeven. Op het voorplein was een spreekgestoelte opgesteld, gesierd met de Nederlandse driekleur en de vlaggen van de Daf. Daarop draaide een ver gulde Daf ^personen wagen langzaam rond. Onder het personeel was een lo- terij georganiseerd, waarbij twee auto's werden verloot. Onder gejuich en trom geroffel dropte een vliegtuigje boven het voorplein afzonderlijk en door el kaar de cijfers van de winnende loten. De heer T. G. Lie, magazijnbediende van het Daf-magazijn in Rotterdam, kwam in het bezit van een fraai beige exemplaar en de heer A. Lekens, een Belgische roachinebediende van de me chanische afdeling van het hoofdbedrijf kreeg een donkerrode. De auto's had den de nummerborden 100.000 en 100.001. Toegejuicht door het personeel en ge flankeerd door tamboers en trompetters van de plaatselijke muziekkorpsen re den beiden vervolgens een ererondje. Ongeveer 150 leden van het Neder lands Centrum van Directeuren hebben zich gistermiddag in .Utrecht bezigge houden met het onderwerp „creatief denken", dat werd ingeleid door de heer J. W. M. van der Putten, esteti- sche adviseur van de P.T.T., en drs, D. J. da Silva. De heer Van der Putten zei onder meer, dat de vooruitgang van een be drijf ermee gediend is, als de creatieve krachten zoveel mogelijk mobiel worden gemaakt. Creatieve medewerking van het personeel kan men volgens hem echter alleen maar verwachten, wan neer het bedrijfsklimaat en de onderlin ge verhoudingen daarvoor gunstig zijn. Hij vroeg zich af, of de ideeënbus geen meer actieve functie kan krijgen door de toepassing van bepaalde technieken (zoals brain-storming"), waarbij men niet zo maar op goede ideeën gaat zit ten wachten, maar het personeel speci fieke problemen voorlegt. De heer Da Silva gaf een groot aantal voorbeelden van geniale en simpele invallen, die tot verbluffen de resultaten hebben geleid. Om te komen tot een nieuw artikel kan men bepaalde zaken vergroten (de kingsize-sigaret), verkleinen (het pocketboek), omkeren (de grammo foonplaat met vijf minuten stilte), overplanten (de vlammenwerper als insectenverdelger voor de tuin), anders toepassen (nagellak voor kleuren van brilmonturen, plastic slang voor de hoelahoep), wijzigen (rood-wit gestreepte tandpasta) of combineren (vierkleuren-potlood, gehoorapparaat-bril). Mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra (Lib.) vraagt schriftelijk aan .de minister president en de minister van maatschap pelijk werk of,het bun bekend is, 'dat op dinsdag 15 september in de nieuwsuit zending van 's morgens 7 en 8 uur door de radionieuwsdienst verzorgd door het AJf.P, gegevens uit de begroting 1965 van het ministerie van maatschappelijk werk zijn omgeroepen. „Aquarium", tientallen aquaria Diergaarde Blij-dorp met „Ook dit is natuur". M de herfst en de mode" een mode-Impressie. Geopend van 10-17 en19-23 u. Zondags gesloten. AHOY'-GEBOUW Rotterdam t/m 8 Oct. "Utrechts burgemeester jhr. mr. C. J. A. de Ranitz en stafleden van de N.S. verwelkomden in Utrecht de vorstin, die even later ook kennis maakte met de eerste „familie doorsnee" van het spoor wegbedrijf, een districtsvertegenwoordi- gïng van de hoofdadministratie en een deputatie van „hoge en lage" spoorweg mannen en -vrouwen. Vanaf het eerste perron wandelde het gezelschap hierna naar het derde hoofd- administratiegebouw van de spoorwegen, waar koningin Juliana eerst een krans van witte chrysanten en takken Ameri kaanse eikebladeren legde aan de voet van het door haar gemaal onthulde mo nument ter herdenking van de in de Tweede Wereldoorlog gevallen N.S.-ers. Rondom het hoofdgebouw en ook langs de route had zich het voltallige 2800 man tellende Utrechtse spoorwegpersoneel opgesteld. Na de kranslegging speelde het N.S.- muziekkorps „Valianc Years", waarna de vorstin even later in de commissarissen- zaal van het N.S.-hoofdkantoor begroet werd door de grootofficier in de orde Een verheugde prinses Beatrix met het fraaie geschenk: de drie jarige schimmelkleurige merrie Comtesse. Prins Bernhard en prinses Beatrix hebben gisteren een bezoek gebracht aan de paardendagen die in Utrecht worden gehouden en in het kader waarvan de vereniging tot bevordering van de land- bouwtuigpaardenfokkerij zijn 25-jarig jubileum herdenkt. De vorstelijke gasten werden ontvangen door jhr. mr. C .J. A. de Ranitz, burgemeester van Utrecht, en mr. C. Th. E. Graaf Van Lynden van Sandenburg, Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, tevens voorzitter van de VLN. De 13-jarige Ankie Dekker uit Baren- drecht bood de Prinses bloemen aan. Na enige nummers van het programma bood de voorzitter van de VLN prinses Beatrix een van de mooiste paarden aan, die op het ogenblik in Nederland be schikbaar zijn. Het is de 3-jarige schim mel Comtesse, gefokt door Van Stuiven- berg in Echteld en eigendom van de gebroeder Van der Legen in Asch bij Buren. Het is een blauwachtige bles met vier witte voeten van het Gelderse type en een dochter van Wodan. Het paard behoort momenteel tot de sterrenpaar den, nadat zij op de centrale keuring in Bennekom hoog werd bekroond. Het was deze aanbieding, die een deel uitmaakte van de tweede paardendag in de Irene- hal en als het ware de bekroning van het 25-jarig jubileum van de VLN, was. Maar de VLN bood nog een cadeau aan. Burgemeester De Ranitz kreeg twee schimmels van het Gelderse type aange boden, bedoeld voor de weer heropge richte bereden brigade in Utrecht. De demissionaire eerste-minister Krag heeft gisteren de opdracht een nieuwe regering te vormen aan koning Frederik van Denemarken teruggegeven. Hij zag geen mogelijkheden voor een kabinet dat alleen uit sociaal-democratische minis ters zou bestaan en ook de vorming van een coalitiekabinet was hem niet gelukt. De formatie-opdracht was Krag donder dag verstrekt. Nadat koning Frederik echter met de leiders, van de liberalen en de radicalen had gesproken accepteerde Krag de op dracht te trachten een socialistische min derheidsregering te vormen. De president-directeur van de Neder landse Spoorwegen, ir. J. Lohmann, heeft dit gistermiddag bekend gemaakt in een toespraak in de commissarissenzaal van Tijdens de treinreis van de Ko ningin was langs de route' duide lijk te zien dat de Koninklijke rit geen geheim was. Hier en daar langs de spoorlijn stonden groep jes zwaaiende scholieren en N.S.- ers, die bij het passeren van de met de Koninklijke standaard rij dende trein een beleefde groet brachten. Alle overwegen, ook de niet beveiligde waren voor deze gele genheid door N.S.-personeel be- vsaakt. Bij het passeren van de splinternieuwe „Trein Toekomst" 512, wilde de directie van de spoorwegen geen enkel risico lo pen wanneer bijvoorbeeld een on voorzichtige automobilist toch waagde over de onbewaakte over weg te gaan. Marno onderging in Wenen nierbehandelin President Soekamo heeft gisteren in Wenen een behandeling ondergaan veor de verwijdering van een niersteen. De behandeling Is verricht door de Oosten rijkse professoren Karl Fellinger en Ri chard U heihoe r. Zij hebben verklaard dat er geen operatie nodig is geweest en dat de behandeling snccesvol is ge weest. De president kan dinsdag weer naar huls. Het was de tweede nlerbehaadeling van Soekarao in Wenen. In oktober 1961 on derging hfl een zelfde soort ingreep. De behandeling werd uitgevoerd in de prlvékliniek van prof. Fellinger, die verscheidene wereldleiders behandelt, o.a, ook Koning Saoed van Arable, In maart van dit jaar heeft prof, Fel linger op uitnodiging van Soekamo een reis door Indonesië gemaakt. de spoorwegen in Utrecht ter gelegen heid van het bezoek van de Koningin. Ir. Lohmann zei dat deze investeringen de draagkracht van het bestaande be drijf, waarin thans een vermogen van circa 1,7 miljard is geïnvesteerd, verre te boven gaan. zodat speciale finan- eieringsmaatregelen zullen moeten wor den getroffen. Daarbij zal niet alleen op de waarde van de spoorwegen voor de Nederlandse gemeenschap op korte ter mijn, maar in het bijzonder ook die op lange termijn gelet moeten worden, zo meent ir. Lohmann. Ook de internationale ontwikkeling werpt vragen op. De eenmaking van de vervoerspolitiek in het gebied van de Euromarkt dreigt voor, de spoorwegen uit te lopen op een beperking van de commerciële vrijheid nu men van plan is de prijzen binnen bepaalde marges te persen. Ir. Lohmann gelooft dat men voorbij gaat aan het feit, dat NS meer dan andere Westeuropese spoorwegbe drijven in levende concurrentie staat met weg en water, zodat een ruimers finan ciële armslag nodig is. Om in het bij de Belgische grens ge legen Woensdrecht een nieuwe fabrieks hal van de Mij voor Vliegtuigbouw Aviolanda te openen is Prins Bernhard gistermiddag, zelf zijn Friendship de Gerben Sonderman besturend, van Soes- terberg naar de militaire vliegbasis te Woensdrecht gevlogen, waar hij werd begroet door de president-commissaris van de maatschappij, mr. J. Burger hout. Naast vele nietsvermoedende gasten maakte de prins zich zelf aan het schrikken, toen hij op de knop drukte en een oorverdovend geratel de nieuwe hal vulde, terwijl de neon-lampen op flikkerden: De prins had door op de knop te drukken niet alleen symbolisch de hal geopend, doch tevens de daarin aanwezige machines in werking ge steld. In een begroetingswoord memoreerde directeur E. C. Leertouwer dat het in 1927 te Papendrecht opgerichte Avio landa nog geen tien jaar geleden met de bouw van het thans reeds zo uitge breide nevenbedrijf te Woensdrecht be gon, waar vele soorten vliegtuigen voor onderhouds- en reparatiebeurten onder handen worden genomen. Bovendien houdt het bedrijf zich bezig met de 11- cemtiebouw van nieuwe toestellen, zoals b.v. de Starfighter. Op de na de opening volgende receptie werd bekend, dat Aviolanda druk bezig is met het verbreden van de basis, waarop het bedrijf rust. Daarbij heeft de directie het oog laten vallen op het aardagas en is als voorlopig experiment begonnen met de fabricage aan de lo pende band van oliekachels. Het ligt echter in de bedoeling op gaskachels over te schakelen zodra de vraag daar naar dit zal gaan w-tf igen. van Oranje Nassau geworden president commissaris prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen en zijn dertien commissarissen. Twaalf, chefs van dienst en de voltallige personeelraad werden hier ook voorge steld. In korte toespraken vertelden hierna prof. Gelissen, ir. Lohmann en de voor zitter van de personeelraad, G. J. H. Alink, het een en ander over groei en bloei van het spoorwegbedrijf en het wel en wee van de 29.000 personeelsleden. Ir. Lobman maakte duidelijk wat de 29.000 N.S.-ers (waarvan 6 procent vrou wen) dagelijks presteren. Met 2000 per sonenrijtuigen en 21.000 goederenwagons worden dagelijks een half miljoen reizi gers en 100.000 ton goederen vervoerd. Per jaar komt een bedrag van 600 mil joen gulden binnen, waarvan 150 miljoen wordt geïnvesteerd. Belangrijke vraag stukken staan op het programma. In het belang van een veiliger treinverkeer moet voor 1975 het hele relzigersver- keersnet voorzien zijn van een systeem van automatische treinbeïnvloeding, er moeten snellere en frequentere verbin dingen komen, nieuwe stations in de randstad, en nieuwe spoorlijnen. Belangstellend 'luisterde de Koningin naar de voordrachten over allerlei spoorwegproblemen. Het duurde alle maal zelfs langer dan was voorzien. Op straat was de „piektijd" al merkbaar, toen de Koningin, tegen kwart over vijf per auto reed naar de grootste dochter uit het N.S.-gezin: Van Gend en Loos. Bij de op het stationscomplex gelegen goederenloods begroetten de directeuren Hennes en Dorjee de vorstin, aan wie daarna de „familie doorsnee" van Van Gend en Loos werd voorgesteld: negen hoge en lage mannen en een vrouw. Dertig minuten duurde dit bezoek en in die tijd kreeg koningin Juliana van directeur Hennes te horen hoe Van Gend en Loos het stukgoederenvervoer in sa menwerking met N.S. verzorgt Zesdui zend mensen zijn daarbij elke dag be trokken. Enkele tientallen zag de Konin gin daarna bezig toen zij een rondgang door de stukgoederenloods maakte. Het lossen van wagens, het opstapelen in vakken, het inladen van goederentrei nen, in 15 minuten kreeg koningin Julia na er een beeld van. overige gasten beneden blijven. Nagetuurd door de burgemeester van Utrecht en Utrechtse stafleden van N.S. werd de reis om kort na zes uur voort gezet naar Rotterdam en Schiedam, even later dan was gepland. Duizenden forenzen die op dit drukste uur van de week (spitstijd en vrije dag) op hun trein stonden te 'wachten, waren getuigen van dit onderdeel van het Ko ninklijk spoorwegbezoek. Op het traject Gouda - Rotterdam was het voor de vorstin een bijzondere gewaarwording om vanuit deze unieke treinplaats te ervaren, hoe een machi nist het landschap van overwegen, spoorrails en beveiligingstekens ziet. „Ze stelde heel spitse vragen", zei machinist H. W. Scherpenhuyzen. Met name was de Koningin geïnteresseerd in de lichtseinen. „Maar die hadden we toch al in Harmeien?", herinnerde de Koningin zich. Ook de dodemanskruk had haar aandacht „Wordt u er nu niet moe van?", wilde de Koningin weten van machinist Scherpenhuyzen, die al eer der de Koningin per trein vervoerde, maar nog - nooit eerder in de cabine tekst en uitleg aan haar kon geven. Trouwens ook voor Gouda had de Koningin al heel wat vragen afge vuurd op de districtschef van de spoorwegen ir. P. M. J. Claassen. Met name de bovenbouw, de dienst regeling en de geplande deltaspoorweg hadden haar belangstelling. Vrij zeldzaam was tevens het tijd stip van het bezoek: tussen kwart voor vier 's middags en half elf 's avonds, midden in de piektijd dus van de spoorwegen. Tijdens dit hij- na zeven uur durende en 200 km lan ge reis bezocht koningin Juliana Utrecht, Schiedam, Rotterdam en Amsterdam. De Rotterdamse spoorwegfamilie „doorsnee", die na de begroeting door de commissaris van de Konin gin in Zuid-Holland en burgemeester Van Walsum, aan koningin Juliana werd voorgesteld, was zestien man nen en vrouwen sterk. Het was weer een gemêleerd gezelschap van chefs, voormannen, machinisten en ploeg bazen. De centrale verkeersleidin- het N.S.-seinhuis werd be2ich opnieuw in het belang van de vers heid met een klein gevolg. De chef van exploitatiedistrict zorgde voor een verklaring van deze hypermo derne spoorwegverkeersleiding. Tien minuten duurde het Rotterdamse oponthoud slechts, want omstreeks zeven uur werd het vertreksein al weer gege ven, ditmaal voor een korte rit naar Schiedam. Amsterdam was na het diner het laat ste reisdoel van het Koninklijke blik sembezoek aan de spoorwegen. Om tijd te winnen werd de koffie in de trein gebruikt Op het Amsterdamse centraal station was een protocolaire stop van een minuut om de commissaris van de Ko ningin in Noordholland, mr. Kranenburg, burgemeester Van Hall en de chef van het spoorwegexploitatiedistrict als passa giers op te nemen. Midden op het grote, verlaten empla cement Watergraafsmeer maakte konin gin Juliana niet alleen kennis met een ander bedrijfsonderdeel, maar ook op nieuw met de N,S.-familie „doorsnee", ditmaal 28 Amsterdamse spoorwegmen- sen. Na een kijkje in de diessellocomo- tievenwerkplaats, waar enkele locomo tieven en allerlei typen goederenwagens waren opgesteld ging het gezelschap naar het heuvelseinhuis. Daar werd tekst en uitleg gegeven en ook kon de Koningin zien hoe het „heu velen" (het via eea heuvel over 26 sporen groeperen en afremmen van goe derenwagons) precies In zijn werk gaat. De spoorwegen hadden daarvoor een paar flinke treinen in reserve gehouden. Als trekkers fungeerden daarbij niet al leen de kleine 21 tons rangeerlocomotief. ïl.M. de Koningin maakte een rij toer met de jubilerende Neder landse Spoorwegen. Zij reisde vlug, veilig en voordelig van Baarn, via Utrecht, Rotterdam en Schiedam naar Amsterdam. Tij dens de tocht hernieuwde de vorstin de kennismaking met vele facetten der N.S. In.' deze hal stonden enkele tientallen Schiedammers met vooral jeugdige be langstellenden op de komst van de Ko- ningin te wachten. De trein zou om vier minuten over zeven, op het eerste per ron arriveren. Om zeven minuten over zeven hieven de tientallen een gejuich en eem applaus aan. en beminnelijk glim- lachend en knikkend wandelde H. M. daarna midden door de hal vlak langs de rij toeschouwers. i. Zij werd geflankeetd door burgemees-1 "4 ter mr. 'J. W. Peek van Schiedam, die'' op het station H. M. heeft mogen be groeten en de president-directeur van de N.S. ir. Lohman. Er achter liep de Commissaris van de Koningin in Zuid- Holland mr. J. J. Klaasesz die zich te Rotterdam bij het gezelschap had ge voegd. De Koningin wandelde naar de lift die haar naar de vijfde verdieping, de kantine van het Schiedamse stationsge bouw bracht. Hier stonden drie tafel tjes met ieder vijf stoelen gereed. Ge durende vijftig minuten werd het diner gebruikt. Stipt om acht uur kwam het gezelschap uit dc deuren die toegang verschaffen tot de lift. Voor het vertrek van H. DL waren drie tijdstippen gepland, namelijk 8.04 of 8.17 of 8.34 en tegen acht uur kwam het sein dat het vertrek wei op 8.17 zou worden gesteld. Dat gebeurde even wel niet. Vlak voor acht uur waren weer tientallen in de plaatskaartenhal geko men. Op het verhoogde stationsplein was het in het duister nog minder druk ge worden. Een enkele amateur-fotograaf probeerde alsnog zijn plaatje te schieten. De Koningin wandelde wederom toege juicht en onder applaus naar het derde perron wa3r de trein op tijd (8.04) rich ting Amsterdam vertrok. Mr. Klaasesz vertrok even later onder politie-escorte richting Den Haag. Een grote groep van samenwerkende politie mannen van Schiedamse politie, spoor wegpolitie e.d. hebben ervoor gezorgd dat het publiek rustig op afstand bleef en dat daarnaast volgens de wens van de jubilerende N.S. de spoorwegzaken normaal voortgang konden vinden. Dat gebeurde dan ook, veel reizigers konden naar loketten en treinen gaan vrijwel zonder te bemerken dat er hoog bezoek was. Voor het spoorwegperso neel was er uiteraard wel de nervosi teit vanwege de zorg voor het verrich ten van perfect werk. Bovendien dien dent de politiemannen en ander personeel koffie met broodjes te nuttigen bij de hal en datzelfde geldt voor de dertig verslaggevers die op het perron in het spoorwegrijtuig hebben geluncht. Com missaris K. Rijpma en hoofdinspecteur C. van der Haagen hadden de leiding pij de goede Schiedamse regeling van het geheel. maar ook een 72-tonner, de Goliath van de spoorwegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1