't is weer tijd voor Reuzenzwaai die niet te volgen is AGENDA Weglokken leerkrachten weinig elegante zaak" HOOFDPIJN Pïan Kethel-Centrum in raad aan de orde ROTTERDAM Geen afdeling culturele zaken Zendïngsweek geref. kerk gestart h Nta 1.15 Vrouw breekt pols bij val Terrazzowerker ernstig gewond GP. Verhulsdonk (lib.): Mr. Van Bochove in raad gehuldigd Burgerlijke stand DIEFSTAL VAN BROMMERS NEEMT TOE., Wijk met veel parkeerruimte Geschil gereformeerd- hervormd voor forum Eerste prijs voor herenteam SYC niet hoog A DE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 29 SEPTEMBER 1964 liiiiSi zó zacht zó geurig 99 99 BELICHTING Pandaag fin morgen VERBAZING INZICHT T^ELLE kritiek van de zijde van J Protestant Schiedam en van de WD kreeg het college van B. en W. van Schiedam maandga- avond te horen inzake het beleid voor het bureau van culturele zaken dat er in juni noodzakelijk wèl en iirseptember beslist niet behoeft te komen. VREEMDE ZAAK (Van een onzer verslaggevers) GEBAAT RESPEKT Het bezwaar tegen deze gang van zaken is nog steeds aanwe zig en daarom wilde ir. Domini cus geacht te worden te hebben tegengestemd. Hierbij" sloten de heren M. Eijkenaar en G. Wester- veld (Protestant Schiedam) zich aan. (Van een onzer verslaggevers) elegant noemde het gemeenteraadslid G. P. Ver hulsdonk (lib.) het maandag avond in Schiedams gemeente raad van de Schiedamse Gemeen schap dat „een instantie die voor de volle honderd procent gesub sidieerd wordt, leerkrachten weg lokt. Het college is te lijdzaam geweest, we mogen aannemen dat er gezien het salaris (ƒ14.000) meer kandidaten voor de functie van directeur van de Schiedam se Gemeenschap zijn geweest en we vragen ons daarom af waar om nu juist weer een onderwijzer moest worden aangesteld." Moeilijk neem 'ASPRO' 'Aspro'"bevat alles, om u: snel '.van. uv/. pijn - af'l .-.te helperi. Doêiiceffend en'-bé tróuw b aar-);'..)-/?) ;5 Neem Zfimwi VERLIES Zwak Belangstelling O (Van een onzer verslaggevers) j>e gereformeerde kerk te Schiedam l maandag begonnen aan een zendings- f.eek Elk gezin heeft een folder ont togen waarin voor elke dag een tekst l, vermeld die in verband staat met U zendingswerk. Maandagavond is in de Magnaliakerk «en vergadering van alle wijkkerke- raadsleden geweest. Ds. Vos (adjunkt- oicecteur van het Zendingscentrum) en de heer Pleijsant (propagandist) heb- l,en voorlichting gegeven over het zen dingswerk. Het programma voor vandaag is: zen- dingseatechesatie om half acht en half negen in het Gersf. Jeugdhuis, waar ds. Batter, docent aan de theologische hogeschool te Jokjakarta, catechesatie hoopt te geven. Woensdag: kinderzendmgsmiddag voor ichooigaanrfe kinderen in gebouw jrene", aanvang half twee en drie uur. in Kethel wordt om vijf uur In de „Ark" dezelfde voorstelling gegeven. Onder j„eer wordt vertoond de zendingsfilm jjcht over duizend heuvels". *0p dezelfde dag wordt 'savonds om tcbt uur in de Magnaliakerk een zen dingsavond belegd. Op deze avond zal worden opgevoerd het spel „Leert tTw buren kennen", opgebouwd uit klank-, beeld- en gespreksscènes. De gesprek- seènes worden gedaan door leden van de eigen kerk. Dit spel begint m de periode, dat de gereformeerde kerken naar nieuwe zendmgsmogeltjkheden gingen zoeken. Verder wordt vertoond de film „Licht over duizend heuvels", die door ds. Richters (directeur van het Zendings centrum) op zijn laatste reis door Rwanda is opgenomen. Tenslotte wordt op 4 oktober de zen- (gugszondag gehouden. Diverse zen- cUngspredskanten, zoals prof. dr, A. G. Honig, docent aan de theologische schooi te Makassar en dr. Y. F eenstra uit Kongo, zullen voorgaan. Ook wordt dan de grote zendingscollecte gehouden. (Van een dnzer verslaggevers) De geschilpunten tussen gereformeerde tok en hervormde kerk komen vrijdag- ivoad ter sprake tijdens een forumavond in de grote zaal van de Magnaha Deikerk te Schiedam. ja het forum hebben zitting de predi kanten ds. H. W. Hemmes (herv.) en ds. P, B- Everaars (geref.), die direkt op de problematiek hervormd-gereformeerd zui len ingaan, en ds. A. D. Klaassen (vryz.- berv.), die er meer zijdelings bij betrok ken is. Pastoor C. P. van den Berg (oud- katholiek) zal de verdeeldheid van het protestantisme vanuit zijn standpunt be zien. De toegang is vri], aanvang acht uur. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de plaatselijke oecumenische raad van kerken. 0 „Synthese en antithese" is de liiel van de lezing die het bekende lid van de Twee de Kamer lr. C. N. van Dis 'dins dagavond zal houden in de bovenzaal van het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Ha ven 97 voor de afdeling Schiedam van de iitaaücnndlg Gereformeerde Partij. De verga dering begint om acht uur. belangstellenden ztin welkom. V ff s Luister Baar ,,'t li weer tijd voor North State", met de Dutch Swing College Band o.f.v. Peter Sehilperoort via Radio VeronJca-za.1f.15, zo. 10.30, dl. 19.00, do. 18.45 u, KRIHEK CULTURELE KWESTIE Het eerste herenteam van de Schiedarr.se Volleybal Club heeft op het sterk bezette Lucky Dogs-tornooi te 's-Gravenhage een eerste prijs in de wacht gesleept. De heren behaalden dit succes ongeslagen door alle drie te spelen wedstrijden te winnen. Het eerste dameszestal van SVC. dit jaar uitkomend in de overgangsklasse, speelt woensdag haar eerste competitiewedstrijd. Dan komt namelijk Delta 1 uit Zwijndrecht op bezoek in de zaal aan de Th. k Kempis- strant. Aangezien de afdeltagscompetitie pas me dio oktober begint, is er thans nog gelegen heid voor volleybal enthousiasten zich aan te melden en wel maandag, woensdag en vrijdag tussen 19 en 22 uur in genoemde zaai. TJET had er alle schijn van maan- dagavond dat Schiedams gemeen teraad zich voorbereidt voor de ko mende begrotingsdebatten. Dan zal ongetwijfeld nogmaals gezegd worden wat gisteravond min of meer om der beleefdheidswiile niet uitputtend werd behamkld. De raad was maandag avond sombr gestemd, niet «omber van stemniin, maar wel somber van belichting. De verlichting in Schie dams raadszaal is al evenzeer als de akoestiek miserabel. Dat valt te meer »p als in een boek van de zaak groene maquf ttes staan van het Keibei in ontwikkeling. Van die maquettes is dan niet teel -un. Er was overigens een pauze waarin de raadsleden naar de maquettes gingen zien, maar voor de toekomst lijkt het ons juister als der gelijke maquettes met een spotlight wat speciale belichting zouden krij gen. rpOEIsi we in de kapperszetel zaten gistermiddag, hoorden wjj at dat de raad ging vergaderen. Men sprak over de ho»e som van 27.500 die voor r.n slecht pand, een krot, zou zjjn te betalen als dc raad een voorstel tot (Van een onzer verslaggevers) I Een 72-jarige Schiedamse, mevrouw M. fri,15 maandag in de Tuiniaan over een i sevallen. Terwijl zij wandelde be- (S z" n'et dat er een balk op het I trottoir was gelegd. -j viel op het voetpad en is met een S™5°ken rechter-pols naar het Schie- jianise Gemeenteziekenhuis vervoerd. rGMeformetrd Jeugdhuis: S.G.P., ir. Ir. "- van Dis spreekt over „Synthese 1 en antitese", 20. .J^agetheater: Pers.-ver. W.E.K, tuM.), feestavond, 20. - en rinrr"fUk.<t j.^Shlad „De Rotterdammer", Schie- i., redactie. Lange Kerkstraat 82, 'ei. 64154, b.g.g. 115588 (toestel 52. ?m. ,,uur b.g.g. 195885) alleen voor o^t'f-aangelegenheden. agentschap: mevrouw J. v. d. Hoek- tc^^ndam, J. Steenstraat 29. telefoon „®451 (alleen voor klachten, adverten- fH en abonnementen, b.g.g. telefoon uSb8 8). »,r!achten bezorging Agentschap (adr Li en) da^- va" 18.30-19.30 uur. v.,, angr(ike telefoonnummers: Alarm ™itie 64866. alarm brandweer 89123; te? G-G- «n G.D. 29290. J ,ifd voor de dag: bijbellezing, "b 141000. jyjj^heek: Gouka, Groenelaan hoek aankoop zou goedkeuren. We hi' ons prompt cp het studiemateriaal ge- worpet1 en we konden daarna conclu deren dat het bedrag wel hoog lijkt, maar dat taxateurs de som hebben be paald, dat er bovendien sprake is van een schadevergoedingsregeling bij de aankoop van dit pand, omdat betrok kene zijn bedrijf moet verlaten cn moet trachten elders opnieuw te be ginnen. Dat verlies zit verdisconteerd de prijs en dan is 27.500 niet hoog Het kan maar gezegd zijn, T TIT vriendelijkheid zullen niet meer raadsleden gesproken hebben over een kwestie die buiten de raads vergaderingen toch duidelijk discuta bel bleek voor onze vroede vaderen Het ziet er dan ook naar uit dat Schie dams gemeenteraad bij de behandeling van de begroting nogmaals gaat vra gen wat er dan wel geburt op cultu reel gebied in Schiedam. We vragen ons af of de raad dan genoegen neemt met een amorabel' verhaal van de wet houder, die op ander gebied toch als een bekwaam bestuurder geldt. Zijn betoog van gisteravond echter zullen velen met verbazing hebben aange hoord, vooral zjj die bepaalde notulen weieens ter inzage hebben gehad. 4700RL0PIG hebben de voorstan- ders van een duidelijk cultu reel beleid een nederlaag geleden. Het ging best, vindt de wethouder en het kan niet beter, als men deze magistraat geloven mag. Men zou prompt geneigd zjjn om met de fei len te bewijzen dat het anders is, maar het is uiteraard beter als de burgerij zelf reageert. Die klagen de kunstenaars, die klagende ver- eoigingsfunctionarissen enz. dienen bun gemopper niet entre nous tc houden, maar dienen zich te wenden tot B. en W. en tot Schiedams ge meenteraad. Men moet blijven ho pen dat de kennis van de feiten er komt. Schiedams gemeenteraad liet h„t er daarom gisteravond nog bij, de subsidie van de Schiedamse Gemeenschap werd met drieduizend gulden verhoogd, zoals .nik de ta rieven voor het elektriciteitsverbruik verhoogd worden. Dat alles werd gedaan in de hoop dat de juiste spanning er zal blijven en dat kort- sluitingen de uitgaven niet zullen verknoeien. Schiedam zit nu zander cultureel ambtenaar, boewe! zn'n functionaris zo bijzonder nodig was volgens de wethouder, die nu bewe zen heeft dat die ambtenaar niet no dig is. Dit koppellje duiken heeft, zoals we bemerken konden, geluk kig eindelijk het vonkje belangstel ling voor bet culturele werk ontsto ken. Schiedams gemeenteraad komt hij de begrotingen weer aan bod. Het zal dan goed zjjn als die raad begint met te eisen, dat er een rum- missie voor culturele zaken wordt geïnstalleerd, opdat deze commissie een toezichthoudende, corrigerende en stimulerende funktie kan uil- oefenen en ook opdat er bij de gemeenteraad eens wat meer inzicht komt omtrent deze materie. De heer Verhulsdonk (lib.) sprak van een reuzenzwaai die hij beslist niet kon volgen. Bij de stemming lieten ir. K. J. J. Dominicus, M. Eijkenaar en G. Wester- veld horen dat zij geacht wilden zijn te gen gestemd te hebben. Wethouder mr. M. J. M. van Kinderen hield een referaat waaruit moest blijken dat het bureau van culturele zaken lou ter en alleen om de persoonlijke kwali teiten van de heer Pfeiffer (die twee jaar directeur van de SG. is) was ge creëerd. Hij hield bovendien een bloemzoet be toog over de betekenis van de S.G., eer, instituut dat we beslist niet mogen ver liezen. De raad wilde kennelijk van de verhoging van een subsidie van driedui zend gulden geen principiële zaak maken Het keurde die verhoging goed met 32 vóór en dne tegen. Als eerste spreker wees de heer Ver- ulbdonfk op het grote verschil in het voorstel van juni met het voorstel dat nu gedaan wordt. Hij achtte het nood zakelijk kritiek te uiten. We kunnen niet altijd een straik beleid voeren, maar dit voorstel is wel heel moeilijk te volgen. Om in drie maanden volledig om te draaien is net te veel. Drie maanden ge leden was er een cultureel ambtenaar nodig, er aou zowel voor de direkteur van Je S.G. als voor die ambtenaar vol doende werk zijn en nu moeten we aan nemen dat er geen volledige dagtaak voor die culturele ambtenaar zou zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat er wel een cultureel ambtenaar dient te* zijn, dat er wel werk voor is. We denken bijvoor beeld aan het scheppen van een gunstig klimaat voor de beroepskunstenaars. Dit werk zal heel nuttig zjjn, vooral in deze lijd van culturele vervlakking, die wij dienen tegen te gaan. Het beleid van de wethouder op cultureel gebied is zwak, er dient een duidelijk beleid te komen. KEN krachtig betoog liet daarna de heer M. Eijkenaar horen, -die de ge meenteraad Verzocht het advies van B. en W. niet te willen legaliseren. Hij noemde het een vreemde zaak dat er drie maanden geleden een bureau cul turele zaken diende te komen, -dat enkele maanden later alweer kan verdwijnen nu er een ambtenaar ontslag neemt. Zo iets moet op de burgerij een vreemde in druk maken. Wat de raa-d in juni nodig oordeelde en nu weer niet nodig, is een vreemde mani pulatie waaraan ik niet meewerk, zei de heer Eijkenaar, die een dergelijke han- gediend. H(j meent dat „we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen gaan als het contakt gaat worden zoals we ver wachten". Het was juist door de goede naam van Ffeiffer dat het bureau ge oreerd werd en het ls niet verantwoord dat bureau aan een sollicitant te hinden die zich nog moet Inwerken. VLAARDINGEN3 Bij de firma C. Tomaello Zn, aan de Derde Industriestraat te Vlaardingen ontstond maandagmiddag een ernstig ar- beidsongeiuk. waarbij de 29-jarige ter razzowerker C. C. M darijs uit Schie dam ernsjig werd gewond. Een stuk sierbeton zou met een bok op eer vrachtauto worden geladen, maar tijdens het takelen heeft de auto waar schijnlijk de bok geraakt, waardoor het hijsapparaat omviel. Hierbij kwam het slachtoffer gedeelte lijk onder de bok en de betonnen plaat terecht C moest met een vleeswond en zeven breuken in armen en benen door de GGD naar de Dr. Noletstiehting in Schiedam worden overgebracht. Met een herdenkingsdienst In het kerkge bouw Wcstvest viert de Nederlandse Protes tanten Bond zaterdagmorgen om tien uur op 10 oktober het negentigjarig bestaan van de Schiedamse afdeling. De bekende oud- Schiedammer dr. H. Fabcr uit Wassenaar en de Schiedamse iredikant ds. A. D. Klaas sen zulten de dienst leiden Daarna volgt om kwart over elf een -eceptie In Musis Sacrum, Lange Haven. deling „schadelijk voor het aanzien van de gemeenteraad" noem-d. De heer Eijkenaar wees er op dat zijn fraktie voorstander is van het particulier initiatief, maar dat zij ook meent dat voor een stad van 82000 inwoners er een cultureel ambtenaar dient te zijn, die op cultureel gebied de stimulator en co ordinator kan zijn, die de wethouder rechtstreeks de adviezen kan geven Hij vroeg de gemeenteraad met ingang van 1 november een ambtenaar voor culturele zaken te willen benoemen. Wethouder Van Kinderen had respekt voor de raadsleden die zich bezwaard voelen door de ommezwaai van bet col lege. Hij achtte het nodig de geschiede nis te releveren. Vlak na de oorlog was de Schiedamse Gemeenschap opgendht onder vooratter- schap van zijn voorganger, wethouder, later loco-burgemeester Piet B. M. Al berts (kath.). Niemand wist wat die S.G. zou gaan betekenen, niemand durfde zware lasten op zidh te nemen, er werd gestart met de heer Piet Groenedaal. die wist wat er op cultureel gebied gaande is en die' in staat bleek op te vangen wat nodig is. De heer Groenendaal ging met pensioen in 1962 en het bleek niet moge iijk een geschikt ambtenaar aan te trek ken, tenzij hij de status van gemeente ambtenaar zou hebben. Het college van B en W meende daarin te moeten be willigen, met daarbij de overweging dat een cultuerel ambtenaar zijn taak zou kunnen voortzetten -als de Schiedamse Gemeenschap niet meer aan zijn doel be antwoordt of geliquideerd wordt. De heer Pfeiffer bleek een voortreffe lijk uitdrager van de ideeën van de S G„ zei de heer Van Kinderen. Het was een man waarin het college volstrekt ver trouwen bad. aldus de heer Van Kinde ren, en het wa» juist om deze persoon lijke kwaliteiten d-at de constructie van een cl-utureel ambtenaar tot stand is ge komen. De heer Van Kinderen zei dat het werk van de heer Pfeiffer dan niet veel zou veranderen Toen £in juni) had de wethouder gezegd dat het m een stad van 82 000 inwoners wel nuttig zou zijn dat er een cultureel ambtenaar zou zijn waarmee hij rechtstreeks contakt kon hebben. Vrijwel onmiddellijk daarna werd de heer Pfeiffer elders benoemd op een sol licitatie waarvan hij dacht dat die al af gelopen zou zijn. Voor de heer Pfeiffer heeft deze funktie aantrekkelijke facet ten en het is een promotóe. Met toet bestuur v-a-n de S.G. nebben B. en W. nagegaan wat er daarna diende te gebeuren. „We zaten met de moeilijk heid dat de man die van buitenaf naar Schiedam zo-u komen, zich in de eerste plaats ambtenaar zou voelen en dan zou zijn instelling anders zijn ten opzichte van de S.G. dan zijn voorgangers. De man dient echter op de eerste pïaats di rekteur van de S G te zijn. De wethouder geloofde niet dat daar bij de belangen van de gemeente In het geding komen. Schiedam moet zich na melijk gelukkig prijzen met de S.G Er is sinds een jaar een driemaandelijks con takt van culturele ambtenaren en die la ten de Schiedamse culturele ambtenaar dan horen dat zij jaloers zijn op een In stituut als de S.G. HET raadslid Verhulsdonk hoopte dat de wethouder „nu uitgezwaaid zal zijn". De Eijkenaar zei niet bekend te zijn geweest met afspraken van de wethouder die hij overigen® nu bekend maakte. Hij bleef die merkwaardige ommezwaai ech ter vreemd vinden voor de burgerij, die dit moeilijk zal kunnen begrijpen. Hij bleef van mening dat Schiedam gebaat is bij een afdeling culturele zaken. Toen de burgemeester het voorstel daarna, zoals gebruikelijk, zonder hoof delijke stemming wüde afdoen,' vroeg ir. K J. J. Dominêcus (Protestant Schiedam) of hij zijn stem mocht motiveren. Hij zei geen nieuwe geluid te uiten. De vroegere AJt.-fraktie is steeds tegen de subsidie aan de S.G. geweest. Hij betreurt het nu nog zeer dat men nog steeds de kermis behoeft om daarmee sfeer tijdens de va kantie te yreëren in Schiedam en dat deze kermis een financiële basis moet vormen voor de verheffing des voiiks. (Van een onzer verslaggevers) Volkomen tegen zijn zin In, zoals zijn vele vrienden weten, is wethouder mr. F, van Bochove maandagavond in het zon netje gezet vanwege zijn 25-jarig raads lidmaatschap. Burgemeester mr. J. W. Peek herin nerde eraan dat de heer Van Bochove 25 jaar geleden als jong raadslid toetrad Hij wenste hem namens de gehele raad geluk en hij stelde daarbij dat hij vorig jaar al uitvoerig over de verdiensten van mr. Van Bochove had gesproken, toen deze tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau werd benoemd. Hij wilde hem de door de jubilaris niet gewenste pijnlijke behandeling van een huldigingsspeech ditmaal besparen, maar hij wilde toch wel stellen dat mt Van Bochove met voldoening kan terugzien op de afgelopen periode waarin hij zijn taak serieus en met toewijding heeft vervuld. Mr. Peek gewaagde ervan dat mr Van Bochove altijd met hart en ziel gewerkt heeft, niet met de Franse slag, dat geble ken is dat hij telkens de problemen grondig bestudeert Steeds was zijn doel het algemeen belang. Dat kon hij doen, omdat hij van jongs af belangstelling had voor het politieke leven in het algemeen en speciaal voor de plaatselijke politiek. Hij werd eigen lijk door zijn praktijk als advocaat op geëist, het heeft hem moeite gekost twee dingen goed te doen. Door omstandigheden trad hij vlak na de oorlog als laatste tot het college van B. en W. toe en daarom kreeg hij de misschien niet meest spectaculaire porte feuilles. Financiën en personeelszaken zijn geen gemakkelijke zaken, ze vragen veel studie. Het delicate werk van perso neelszaken heeft mr. Van Bochove met toewijding verzorgt Er werd met mr. Van Bochove op prettige wijze samengewerkt Bij die samenv/ericing hebben steeds de verwe zenlijking van de idealen voor de ge meente voor ogen gestaan. Heel kort dankte mr. Van Bochove voor het huldebetoon en het applaus van de raad. De heer Verhulsdonk zei dit naar aan leiding van de ingekomen stukken waar in hij las dat „tien leerkrachten vertrek ken en er slechts twee terugkomen. De balans slaat in ons nadeel door. De ar beidssfeer is hier goed, we zijn helaas niet met landschapsschoon bedeeld, aan de exodus zal dus niets te c.oen zijn." Wethouder H. Sabel sprak tegen dat er met het dagelijks bestuur van de Schiedamse Gemeenschap samenwer king zou zijn geweest ten opzichte van de benoeming van de 28-jarige heer P. van den Boom, onderwijzer vijfde/ zesde klas Jan Ligthartschool A tot directeur van de SG. Hij vertelde dat de heer Van den Boom en anderen hadden gesollici teerd en dat de SG de heer Van den Boom koos. ,,Het wordt dan moeilijk voor ons dit tegen te houden, hoe graag ook we de onderwijzers willen houden. Inderdaad is het de tweede keerdat de SG een onderwijzer tot directeur benoemt, ook de heer Pfeiffer was onderwijzer van de vijfde klas Jan Ligthartschool". maar wethouder Sabel geloofde niet dat het usance is onderwijzers aan te trekken voor deze functie. Hij geloofde ook niet dat bet op de weg van het college ligt zich hiermee te bemoeien. Het beleid dient in vrij heid te geschieden en daarom zou het onjuist zijn dit tegen te werken". De heer Verhulsdonk, bleef er bij dat een instantie die bij de gemeente de subsidie weghaalt en daarna dan ook nog de onderwijzers weghaalt, een flau we smaak nalaat, het gaat niet aan om dan het schrale korps van leerkrachten uit te kammen". SCHIEDAM. Geboren: Johannes C zv N J van Noortwijk en B J Albeis; Wilfielmi- na dv G Breddels en J Overheul; Elisabeth M dv P J Meijer en C M Jansen; Johanna dv H P Wever en A B Taverne: Bené zv de Jager en H C Momberg; Cornelia B dv W M Platteel en E van Giessen; Leendert F zv L Klootwijk en P E de Wit; Cornelia dv C G Vervenne en C J Holsteijn; Edwin zv B J Dielemans en H A Kok: Adrian us zv P H Feelders en H J M Bon de. Overleden: C Goedhart 70 jr echtg v Sprong. (Van een onzer verslagevers) In het tijdvak van 1 januari tot.' en met 31 augustus van1 dit jaar zijn 185 bromfietsen in Schiedam ontvreemd.-' Bijna dagelijks wordt er dus aangifte gedaan van diefstal van een bromfiets. INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS rDe vakbeurs voor liet gelln „Individuele voorlichllng" door do Stlehilng Huishoudelijke, en GezinsvoorllchUng. Wie wordt' Femlna-hulsvrouw 1964? „U, do herfst on de mode" een mode-Impressie. Geopend vee 10-17 m 19-23 u.. Zondags gesloten. AHOY'-GEBOUW Rotterdam ifm 8 Oei. Wethouder Van Kin-deren meent dat het een onvergefelijk verlies zou zijn als de S.G. zou verdwijnen. Het zou daarom fout zijn niet de moed te heb ben de reuzenzwaai te maken door het herstel van de situatie van vóór 1964 te bewerkstelligen. Er wordt overigens ook een regeling uitgewerkt waardoor de wethouder con takt kan houden met de S.G. en met de direkteur Die regeling zal zo worden en als deheer Boom beatw-oordt -aan de ver wachtingen, dan zal geen enikel helang in Schiedam worden geschaad, meldde de heer Van Kinderen na zijn loflied De_ belangen van geheel Schiedam zul len integendeel op deze wijze het beste kunnen worden gediend, meende de heer Van Kinderen, want de heer Boom heeft achter zich een dagelijks bestuur en een bestuursraad die bezield zijn met de wens van Schiedam op cultureel gebied te ma ken wat er vam te maken is en dan is er ook tnog het college van B. en W, dat getoond heeft initiatieven te durven ne men. De wethouder betwijfelde of het cultu rele leven op betere wijze kan worden (Van een onzer verslaggevers) TJET Plan Kethel Centrum kreeg maandagavond enige aandacht in de openbare vergadering van Schie dams gemeenteraad. Die vergadering was, gezien de lange en belangwek kende agenda, overigens verrassend snel afgelopen. Niet aanwezig waren de heren H. van Ruiven en P. Brou wer (Protestant Schiedam). In de pauze bekeken de raadsleden de gemeentelijke maquettes van Kethel die in een donkere hoek opgesteld waren. Na de pauze bleken alle stemmen (be halve in twee gevallen voor de heer Simons die tweemaal 34 stemmen kreeg) conform de voordrachten te zijn uitge bracht, dus telkens 35 stemmen voor el ke kandidaat. Over het samengaan van de gemeen- teliike openbare leeszaal en bibliotheek met de rooms-katholieke bibliotheek liet de heer mr. H. B. Engelsman een juich toon horen. De socialistische woordvoer der hoopte dat de samenwerking in de toekomst nog beter zou worden. Wethouder H. Sabel zei dat er al jaren geleden aan deze samenwerking was gedaeht, het is langzamerhand gegroeid, maar het blijkt niet mogelijk om beide centrales in één gebouw on der te brengen. Daartoe blijkt het pand aan de Lange Haven ongeschikt, afge zien van de financiële consequenties. De heer Sabel hoopte wel dat er in de loop der jaren een algehele samen werking zal komen. Nu zijn de filia len saamgesmolten en de beide hoofd gebouwen blijven zelfstandig. Als kenner van Kethel hield de heer P. J. Beekman (KVP) een wel zeer zwak betoog tegen de plannen inzake Kethel-Centrum. Hij zei in de commis sie stadsontwikkeling telkens de uiteen zettingen van de deskundigen te hebben gehoord, de kaarten en maquettes te hebben gezien, maar niet te zijn over ran. Hoe het dan anders moet, kan hij niet zeggen, want hij ts geen stedebouw- kundige. Hij wilde graag nog over de ze kwestie in de commissie stadsont wikkeling praten, opdat er partiële wij zigingen zouden kunnen komen. Hij dacht speciaal aan het saneren bij het Noordeinde, hij betreurde het dat nu zoveel van het oude dorp verloren zal gaan. Deze opmerking brachten de heer mr. H. B. Engelsman In het geweer, die zei dat de heer Beekman alles op zijn merites had knnnen beoordelen, vooral omdat hij in Kethel goed thuis is. Hij stelde dat de heer Beekman nu in een openbare vergadering zijn bezwaren moet uiten als hij dergelijke bezwaren heeft. Hij wilde horen dat er van par tiële wijzigingen geen sprake zou zijn. Wethouder Van Schooneveld antwoord de cnmiddelijk dat hij ten dien opzichte geen toezeggingen kon doen. Als de heer Beekman pleitte voor bepaalde bedrij ven, dan kon de heer Van Schoone veld zeggen dat er een goede schade- vergoedingsregeling zal zijn, dat er nieuwe ruimte gecreëerd wordt en dat bedrijven bij het Noordeinde al gerui me tijd niet meer mochten uitbreiden. De wethouder vertelde dat er veel belangstelling van de burgerij voor de plannen zijn geweest. Hij had wel ver wacht dat er bezwaarschriften zouden komen. De raad zal spoedig de plannen voor Groenoord-Noord en Kethel-Oost en daarna voor Woudhoek en Spaland on der ogen komen. Tot de heer Houtman (lib.) zei de De Schiedamse politie slaagde erin 144 bromfietsen op te sporen, 41 brom fietsen kwamen niet terecht. Hiervan hebben er 25 volgens de aangifte niet op slot gestaan. In de laatste tien jaar vertoont de ont vreemding van bromfietsen een merk waardige piek, een uitzonderlijke stij ging. In 1953 bijvoorbeeld werd geen aan gifte gedaan van vermissing. In 1954 werden zes bromfietsen vermist en drie kwamen er niet terecht, in '55 tien en een werd niet opgespoord, in '56 werden 34 bromfietsen gestolen en vijf konden niet worden teruggebracht, in *57 51 bromfietsen en elf niet opgespoord, in '58 57 en 9 niet '59 69 vermiste brom fietsen, waarvan 9 niet terecht kwamen in 1960 79, waarvan 19 niet terecht kwa men, in 1961 129, waarvan 17 zoek ble ven, in 1962 170 waarvan 29 wegbleven en in 1963 werden 208 bromfietsen als vermist gemeld en hiervan konden -43 niet worden teruggevonden. DE BELANGSTELLING voor het atoom- schip Savannah, dat van 30 septem ber tot 6 oktober aan de Parkkade in Rotterdam wordt afgemeerd, blijkt bij zonder groot te zijn. Bij de organisatoren zjjn talloze verzoeken om informatie binnenvekomen over het bezoek. De uren waarop het schip voor het publiek te bezichtigen zal zijn, hebben enige wij ziging ondergaan en zjjn na als volgt vastgesteld: op vrijdag 2 oktober van 11 —17 uur; op 3 en 4 gktober van 917 anr en op maandag 5 oktober van 1117 unr. Indien er tegen sluitingstijd rijvorming ontstaat, behoeft men niet bang te zijn dat men niet meer aan de beurt komt; iedereen die om 17 uur in de rjj staat, zal nog voor een bezoek worden toege laten. Het gemeentepersoneel is opgewekt het schip tb bezichtigen en ook de school gaande jengd zal worden gewezen op het bezoek van dit unieke schip. Op 30 september, wanneer het schip aankomt, zal op de Parkkade ook de Mariniers kapel aanwezig zjjn. Het schip wordt om ongeveer kwart over twaalf voor dc kade verwacht. Enige tjjd daarvoor reeds zal de kapel een vrolijke stemming teweegrengen. (8 Het ligt tn de 5edoeling - naar wij ver. deinen om de Commissie voor Interker kelijk Overleg In Schoolzaken te Schiedam om te zetten tn een stichting. De kosten en de probiematiek van leze ->ms'-hakeling moe ten nog worden bekeken. heer Van Schooneveld dat er parkeer ruimte voor 500 tot 600 auto's is ge dacht bij het winkelcentrum boven Tuindorp Kethel en dat er in Groen oord-Noord nog zo'n parkeerplein komt. Als het bezit van auto's toe neemt, zoals nu geschiedt, dan heb ik het idee dat er in de toekomst onvol doende parkeerruimte zal zijn, zei de heer Van Schooneveld op de wat het in dit opzicht over jaar zal zijn. Voor de naaste toekomst krijgt Ke thel veel parkeerruimte. Het plan werd, evenals alle andere raadsvoorstellen, zonder hoofdelijke stemming aangeno men. vraag veertig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1