Werken aan plannenmaar nog niet bouwen Nico van Loopik verlaat stad Vertrek is groot verlies i AGENDA Drie étages erbij op kantoorflat j/iammim GAAT SW ANDER VELD BESPELEN? L. Reitsma definitief winnaar schaakbeker BEELDEN DIE HEEL WEINIGEN KENNEN jteilactewr Schiedam van ons jilittl in Zeist benoemd Verrassingen in SpieringsKoek Werk aan nieuw politiebureau begonnen ScMedamse Vest afgesloten Oosterwijk hield goede wijkavond V erkeer slichten waren def ekt Harga wordt minder rendabel Achtmaal kampioen Toen grienden nog liet grensgebied bepaalden (IS) Eerder Compliment Belezen DE Najaarsfeest TSF in zaal Beatrix „E ROTTERDAMMER ps— Pagina S WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1964 DE heer Nico van Loopik. redac- teur Schiedam van ons blad,J gaat Schiedam verlaten. Hij heeft een benoeming aanvaard tot redac teur van de Nieuwe Zeister Cou- 'T rant te Zeist, waar hij zijn werk per 1 oktober begint. *êt T* Vandaag ww' hs Op deze plaats wensen alle col lega's van ons blad, die Van Loopik hebben leren kennen en waarderen, hem met zijn gezin alle goeds toe in Zeist. Zij menen dat ongetwij feld mede namens vele lezers te mogen doen! (Van een onzer verslaggevers) JJOEWEL het er voorlopig niet naar uitziet dat gewerkt kan worden aan de voorbereidingen voor de bouw van het Stadhuis op het nieuwe Stadhuisplein langs de Broersvest, wordt nog wèl ge werkt aan de plannen voor dat bouwwerk. Gelijk Een gouden damesring bekroond met 9 grote rozen (diamanten) in een krans van 34 kleine rozen. Antiek model (18e eeuw) van *n onvergelijkelijke schoonheid, dat straks de hand zal sieren van een vrouw. U misschien? f 2100-_ sinds 17 Korte lünbai •wclier Rotterdam VERTREK ANDER 'De vakbeurs veer fail gezin •k in 450 goedverzorgde stands, een vergelijkend overzicht van de nieuwste nationale en Internailo* nale producten. „U( de herfst en de mode" een mode-Impressie. Geopend van 10-17 en 19*23 tt. Zondags gesleien. (Van een onzer verslaggevers) J-TET gaat er naar uitzien dat het gemeentelijk Stadion Har- ga volgend jaar weer minder ren dabel zal zijn dan onlangs tijdens een vergadering van de Schie damse gemeenteraad werd ver moed. Dat stadion werd van Hermes- DVS aangekocht, met de bedoe ling de clubs HDVS en SYV ener zijds uit de financiële moeilijk heden te helpen en anderzijds werd de hoop uitgesproken dat het gezamenlijk bespelen van het gemeentelijk stadion zou leiden tot een stringenter samengaan van de beide semi-profclubs. VRIENDEN DANK 'èa "pWEE uitzonderlijk zeldzame kaarten van Oud-Schiedam zoals niemand of heel weinigen de vroegere stad gekend heb ben. Het eerste plaatje jubi leert zelfs. Het is een foto uit 1884, honderd jaar oud, uit de verzameling van de speurder naar Oud-Schiedam, Cor Pluym, Mackaystraat 43. Westerhavcn Ideeën Kans Van dit Schiedam in verval uit het „fin de siècle" met een ten dode gedoemde Wester haven, omringd door gorzen, geeft het tweede plaatje een triest beeld. H» Huishoudelijk 54' SIADBI1B NEGENTIG METER (Van een onzer redacteuren) Sedert een achttal jaren was de heer Van Loopik voor ons blad in Schiedam werkzaam. Geboren Schiedammer als Inj was viel het hem niet moeilijk een grote kring van relaties op te bouwen. Als geen andere journalist beheerste hij het onderwerp „Schiedam", een begrip met vele facetten, dat bepaald met altijd gemakkelijk is. Die relaties en onze lezers, die de heer Van Loopik hebben leren kennen en dat waren er vele zullen met ons zijn vertrek dan ook zeer betreuren. Maar wij moeten zijn beslissing respectexen en ons er bu neerleggen dat ons blad het zonder hem zal moeten doen. Van Loopik en De Rotterdammer waren al die tijd hecht verbonden. Hij was de man die voor ons blad alle onder delen van het omvangrijke Schiedamse leven begeleidde en daarvan, vaak zeer pittig en aitijd deskundig, ver slag deed. Mede als gevolg van zijn onversaagde publicistische arbeid werd onze lezerskring in Schiedam voortdurend groter. Zo steeg de waarde, die men de berichtgeving van „De Rotterdammer" toekende in alle geledingen der Schie damse maatschappij aanmerkelijk. De harde werker, die Van Loopik zich altijd betoonde, wist altijd het nieuws te vinden Dat was een specifieke be kwaamheid van deze hardwerkende journalist, die de uren niet telde. ■y!AN LOOPIK was overal aan te tf treffen waar m Schiedam iets gebeurde. En kon hij er niet bij 2ijn dan zorgde hij toch dat „Rotterdam" een verslag van het gebeuren kreeg voor de Schiedamse editie. Van Loopik was vaak bij de brand eerder dan de brandweer, wist de finesses van een bepaalde zaak eerder dan tal van mensen, die er toch ook belang bn hadden Tot ver buiten Schiedam genieten zfjn ..Aan de Schietjes", de dagelijkse hsbbelrubriek in kader op deze pagina bekendheid. Vaak zeer kritisch begeleidde Van Loopik de gemeenteraad, een kritiek d;e nooit wilde afbreken, maar aityd ide bouwen. Dat velen die commen taren waardeerden is ook duidelijk gebleken. Want Van Loopik had er het goede mee voor in het belang van zijn geboortestad, van Schiedam, over welks historie hij ingelicht bleek als weinigen en over welks welzijn hij zich steeds zeer intensief heeft bekommerd. TJET WAS dan ook een zeer groot compliment hem tot verlegenheid stemmend dat zeer velen in Schiedam steeds weer verzekerde dat de bericht geving in „De Rotterdammer", zijn berichtgeving dus de juiste en de beste was. De journalistiek in al zijn verscheiden heid was echter niet het enige terrein, waarop Van Loopik zich bewoog. In de sportwereld met name kent iedereen hem. Dat hij zich daar graag bewoog had vanzelfsprekend zijn weerslag in de pleidooien voor de belangen van die sportwereld. De kunst heeft ook de liefde van zyn hart. Dat kwam weer tot uiting m Van Loopik's belangstelling voor het v/el en wee van het Schiedamse Museum, waar hij onze lezers keer op keer langs de exposities leidde. Bekend maar helaas zonder veel resultaat, zijn ook zijn vurige betogen ten gunste van de kunstenaars in Schiedam. GROTE belezenheid, die Van Loopik bezit, dwong bewondering af Aan zijn kennis op dit gebied is mede te danken dat Schiedam zich magistraal kon presenteren aan de Landsvrouwe toen deze de stad m september 1962 bezocht. Het schrijven van. een gaaf openluchtspel kostte Van Loopik enige inspiratie, het uitvoeren daarvan zeer veel transpiratie. Zijn organisatorische bekwaamheden passagetheater: Pers.-ver. W.E.K. tR.D.Mfeestavond, 20. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82, teL 66382, bg.g. 115538 (toestel 52, 18 uur b.g.g, 195885) alleen voor reda ctie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw J. v. d, Hoek- Doogendam, J. Steenstraat 29. telefoon y 5 4 g i (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 11558 8). Klachten bezorging Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Delangrjjke telefoonnummers: Alarm politie 64666, alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290, Woord voor de dag: bijbellezing, tel. 141000. Apotheek: Gouka, Groenelaan hoek Willemskade. vallen ook te noemen. In dit verband denke men aan een evenement als de „Inhabé" van dit jaar, waaraan Van Loopik veel werk heeft besteed, ook weer ten behoeve van Schiedams welzijn. Dit was nog maar een greep uit de verscheidenheid van activiteiten, die op naam van de heer Nico van Loopik komen. Uitvoerig zouden we kunnen sehrjjven over zijn werk voor de archeo logie. Nu volstaan we met de vermelding dat hij een enthouiast beoefenaar- van deze wetenschap was, dat hij bij alle recente vondsten in dit gebied de laatste jaren present was en daarover zeer lezenswaardig wist te schrijven. De regen beeft de elndwedstrijd van het Farktoemooi Spieringshoelt te Schiedam een week vertraagd. Ook in dit tennistoernooi zijn de verrassingen niet uitgebleven. Bij de heren A is de grote verrassing dat A. Hofman reeds in de halve finale werd verslagen door Harry Meyer, Hofman is on geveer 10 jaar parkkampioen geweest en daarmee ook wel de sterkste speler van Schiedam, Harry Meyer won goed en over tuigend. zijn forehand drive was diep en hard, de service bard met enkele goede aees en in de beslissende derde set ging ook de smash punten maken. Hofman was kennelijk niet op dreef. De anders zeer gevaarlijke eerste service en forehand wilde niet Jopen. Dit was voor de goed spelende Meyer voldoende om de partij op zijn naam te brengen. In de finale kwamen Harry en Jaap Beyer tegen elkaar in het veld. Jaap Beyer had eerst in drie sets gewonnen van de altijd moeilijke tegenstander M. Jansen. De fina le, waar een ieder een spannend gevecht had verwacht, bracht alleen de tweede set de spanning die een wedstrijd sfeer geven. Meyer had de eerste set met b gewon nen, zonder dat Beyer tot redelijk tegenspel kon komen. In de tweede set een wat beter op dreef komende Beyer, die toch niet kon verhinderen dat Meyer regelmatig uitliep tot 5—2 en daar zijn eerste wedstrijdpunt kreeg, wat door Beyer keurig te niet werd gedaan Hij won dit spel met 5—3. Meyer ging nu duidelijk vermoeid raken en had nog 5 wed- strijdpunten nodig om de laatste set te win. nen. S4. Bij de dames A. is Jos Legen zoals, was verwacht goed terug gekomen - na de inzin king van vorig jaar en het begin van dit seizoen Zij sloeg in de spannende eindstrijd mevrouw Gerda Adriaansens in drie sets. waarvan vooral de eerste set goed spel te zien gaf. Jos Legen won deze met 75, ver loor de tweede van de nu zeer goed spelende Gerda. maar wist de derde set met 62 te winnen. De heren dubbel werd overtuigend gewon nen door het goed ingespeelde paar Hofman/ Hoogendoem van Jaap Beyer/Harry Meyer. Het gemengde dubbel bracht verrassend Els Zwanenbur&fHarry Meyer in de finale door een overwinning op Hofman/Legen. Gerda Adriaanse/Jaap Beyer had-den zich reeds ge plaatst en de verwachting was dat zy snel zouden winnen, maar Els Zwanenburg/Harry Meyer dachten er anders over en wonnen in drie sets. In afd. B. is M. Jansen door een overwin ning op H Bos winnaar geworden. Bij de dames moéten mevrouw Baris en mej. Ak- kerman nog uitmaken wie de sterkste is maar wij tippen mevrouw Baris. Bulte/Van der Heuvel wonnen in de iinale in drie sets van J. Bakker/J. de Jong. Mevrouw Baris/ mevrouw Wessel werden overwinnaar bij het dames dubbel. In C won mevrouw Harreman in de finale zonder enige moeite van mevrouw Koever- mans. Bij de heren was de junior Jack Sig- mond overtuigend de sterkste. Ook ta de Ana le was hij meester van het veld tegen Beter Zoeteman. Bij de dames D is Aria Wassenaar degene die drie eerste prijzen behaalde. Het enkel spel L> moet nog worden gespeld. Hier in moeten Ad Verhoeven en B. Buitenhek om de eerste prijs strijden. De voorbereidingen voor de bouw van het hoofdbureau van politie te Schiedam zijn nu begonnen. Daartoe heeft de aan nemer een bouwkeet geplaatst bovenop de cellen die achter het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat staan. Hij moet dat gebouwtje wel boven op die cellen plaatsen, omdat de ruimte achter het hoofdbureau van politie zeer beperkt is. Op die ruimte zal namelijk begonnen worden met het bouwen en het slaan van de heipalen e.d, voor de bouw van het eerste deel van het hoofdbureau, na melijk de afdeling recherche en de cellen. Het terrein waar vroeger de gevonden voorwerpen, zoals fietsen, bromfietsen en carriers stonden, wordt nu ontruimd en men gebruikt daartoe de achterzijde van de garage, die inmiddels is openge maakt voor de aan- en afvoer. Binnenkort zal de eerste paal voor dit bouwwerk worden geslagen, waarbij men zal beginnen aan de kant van de iade van de Nieuwe Haven. Naar verluidt wordt nu overwogen om het werkgebonw van veertien ver diepingen te verhogen met nog drie éta ges: Het flatgebouw zal dan niet 75 me ter hoog, maar negentig meter hoog worden. Zoals bekend zou dit gebouw voor de kantoren e.d. van de gemeentelijke dien sten en afdelingen komen op de plaats van de brandweerkazerne bu de hoek van de Emmastraat. Een lage vleugel met o a. trouwzaal en raadszaal, de representatieve vleugel komt evenwijdig aan het Proveniershuis te liggen, haaks op de Broersvest Ont werpen zijn van de architecten Kraay- vanger te Rotterdam. In september 1960 was begroot dat het geheel ongeveer twaalf miljoen gulden gaat kosten. Wethouder Th. J. L. van den Berg voorspelde in de gemeenteraad eens tot verontwaardiging van een deel van zij- gehoor dat het gebouw wel achttien, mis schien wel 24 miljoen gulden zou gaan kosten. Wie de huidige ontwikkeling beziet, krijgt de indruk dat de ex-wethouder volkomen gelijk zal krygen. De Schiedamse badminton-, tennis- en tafeltennisvereniging TSF besluit zater dagavond een succesvol lawntenmssei- zoen en opent het badminton- en tafel- tennisseizoen met een najaarsfeest in de zaal Beatrix. Foto's en films van de sporfcontmoenngen worden getoond. Zaterdag 31 oktober zal TSF een puz- zelrit organiseren. Vertrokken wordt *s middags uit het tennispark Spiernrgs- hoek en de aankomst is bepaald om vijf uur, waarna de prijsuitreiking volgt. Daarna wordt de afdelingsvergadering voor het lawntennis gehouden. De Schiedamse Vest, le weten het ge deelte tussen de Schilderstraat en de Binnenweg, zal in verband met metro- werkzaamheden met ingang van 10 ok tober om zeven uur voor alle verkeer worden afgesloten, De stremming zal een maand duren. Het verkeer komende van de zijde Westzeedijk, Witte de Withstraat met bestemming Blaak moet rijden via Schil derstraat en Sdhiedamsedijk, De Westblaak tussen Karei Doorman- straat en Schiedamse Vest is voor het verkeer bereikbaar via de Witte de Withstraat en de Hartmanstraat. (Van een onzer verslaggevers) Wijk Oost van de gereformeerde kerk- van Schiedam heeft in zaal Beatrix aan de Lange Kerkstraat te Schiedam dins dag een wijkavond gehouden. Niet zo maar een wijkavond, maar een, zoals het was aangekondigd, „wijkavond-nieu- we-stijl". Dat dit is aangeslagen, blijkt wel uit de geweldige opkomst. Waren er bij de laatste wijkavond slechts veertig men sen, nu liefst tweehonderd. Het program ma was er dan ook naar om er een ge zellige sfeer te kweken, waarin de on derlinge band goed tot uiting kwam. Zo werd gezongen met electronisch orgel begeleiding, hield Koos de Groot van „Geron" een kleine sprankelende „one-man-sbow" en werd een tombola gehouden, die uiteindelijk 218,31 op bracht, waarbij nog 69 kwam van een speciale verkoop. Zelfs een deurcollecte bracht nog 86,25. Verder was er nog een forum. Een aantal vragen over gereformeerd Schie dam en speciaal over de Oosterwijk werd gesteld en vakkundig beantwoord. Zelfs lukte het om tijdens deze avond drie leiders en leidsters voor jeugdclubs te „werven", wel een bewijs dat de stemming er in zal. Een goede start van het winterseizoen. (Van een onzer verslaggevers) Het verkeerslichtensysteem op de Koe markt te Schiedam functioneerde dins dagavond niet van half vijf tot omstreeks negen uur. Gebleken is, dat er een defekt in de schakelkast was /"YUDER worden is sentimenteel wor- G den. Het verlaten van de plaats waar men oud geworden is, i» als het nemen van een dubbele whisky na een hongerige periode van vasten. De klap komt stevig aan. 'Dat geldt ook voor ons. Het zij nederig erkend. Uw scri bent heeft vanaf deze plaats als anony mus vele jaren achtereen feiten en feitjes van Schiedam belicht, daarbij getracht allerlei te stimuleren, te creëren, te activeren en het zy gezegd dat we hoopt tevreden waren als onze pogingen de begeerde resultaten be haalden. Deze rubriek werd namelijk immer geschreven in de oprechte over- tui ging dat we het algemeen belang konden dienen met onze suggesties, met onze kritiek ook als die soms wat zuur moet hebben geklonken voor de passieven. "DHSNENKORT schrijft een andere, even anonieme collega deze ru briek. Dan kent u ons niet meer. Dat vinden wij jammer, want gebleken is dat we in de loop der jaren vele honderden goede vrienden hebben ver- worven in dit merkwaardige Schiedam. Het is zo'n moeilijke jongen, hebben niet- weters weieens van deze scribent gezegd en inderdaad, daar Ijjkt het soms op. Aangezien we de kritiek op onszelf niet sparen, eisen stellen, ge- INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS AHOY'-GEBOUW Rotterdam t/m 8 Och t Het schijnt dat SW nu een spaak in het wiel van de verwachtingen gaat steken. SW, dat de Westfrankeland- sedijk heeft moeten verlaten (daar 'worden*, de laatste opstallen nu ge sloopt), is tegen de verwachting in bezig met het plaatsen van tribunes rond het oorspronkelijk als hoofdveld gedachte en later als bijveld bedoelde sportveld, dat begrensd wordt door het veld van UVG-Sucees, de parkeerter reinen en het laantje dat langs de spoorlijn ligt. Naar verluidt krijgt dat bijveld in de kómen-de weken de normale outillage voor een veld met overdekte en mooie betonnen staantribunes voor een bezoe kerstotaal van meer dan tienduizend personen. SW zou namelijk van plan zijn het gezamenlijk bespelen van het gemeen telijk Hargastadion slechts tot dit seizoen te beperken. Volgens jaar zou SW dan op het eigen hoofdveld gaan spelen. Dan ontstaat de merkwaardige situatie dat Hermes-DVS, dat SW terwille heeft willen zijn, omdat SW te lang wachtte met verhuizen en opbonwen waardoor er in september geen hoofdveld voor SW ter beschikking was, een mooie ac commodatie is kwijt geraakt uit collegia liteit. en dat dus HDVS als enige bespe ler blijft van het veld dat leden van HDVS zelf hebben aangekleed, maar dat nn gemeente-eigendom is. beurt het ook wei dat we enige kritiek op de omgeving hebben geuit. Moei- Ijjko jongens echter krjjgen geen rela ties met honderden vrienden, die steeds maar weer voor goede nieuwsbronnen hebben gefungeerd. Ook dat is lastig te verteren voor opponenten die nogal simpel dachten dat uw verslaggever één enkele, maar dan kennelyk toch wel bjjzonder imposante en omvang rijke bron voor dat vele. zo dikwijls geheim gedachte nieuws had. TTET verlaten van zijn geboortestad kost bijzonder veel moeite. Waar om verraden dat we sentimenteel zijn? Herinneringen vertellen van die talrijke mooie momenten, van allerlei ondeu gende streken, van het slepen met een twee meter hoog beeld, tot het ophan gen van een fiets in een boom in het nachtelijk Schiedam. Dat duister ver borg ook weieens affaires van uw ver slaggever, die met behulp van een hoofdambtenaar een dronken onbeken de stadgenoot verborg voor de politie, het gebeurde uit medelijden en later hebben diezelfde ambtenaar en uw scribent weieens de fietsende benen genomen voor de surveillancewagen, omdat bleek dat de twee fietsen geen voor- en achterlicht voerden in het duister. Er zijn de bijzonder talrijke aangename ervaringen met de vele ver enigingen, de initiatieven ook, waarbij de functionarissen tot goede vrienden werden. TN het kader van dit kanttekeninge- tje z\jn niet alle vrienden en alle ervaringen te noemen. Ze zijn van zo uiteenlopende aard. Het blijven heerlijke herinneringen. Vaarwel Schiedam, vaarwel goede vrienden, die wij niet allemaal de hand kunnen drukken. We verlaten Schiedam na gisteravond te zijn toegesproken in de kring van de Schiedamse voetbal en honkbalvereniging „Schiedam", die ervaringen uit een periode van twintig jaar deed herleven. De harte lijke honk- en voetballers schonken een tafelaansteker van de S.V. en H.V. en deze reliijui krijgt een ere plaats ver hier vandaan, maar onder ons oog, zoals ook het geval is met dat pennemesje van ds. Francois Haverschmidt dat een goed Schie dammer ons schonk omdat hij weet hoeveel belangstelling we hebben voor dat verleden van deze toch wel fascinerende stad. Dat die belangstel ling niet louter het verleden, zelfs de prehistorie, maar toch ook de heden daagse bedoening omvat, weten de vele goede vrienden maar al te goed. Onze dank geldt dan ook de ruime kring die steeds weer voor zoveel prettige weerklank zorgde. A Ja «'AK. Dit is het zwembad dat er kwam toen het baden in het „Paardewed" tezamen met de paarden van de Buitenhaven ter hoogte van het hnlp- polltleburean nog usance was, Over een zwembad uit 1864 zal, me nen wij, geen Schiedammer iets kun nen vertellen. Toch wagen wij het er op. Wie weet waar dat zwembad gelegen heeft, wie die twee mannen op de foto zijn en hoeveel jaar zou Schiedam al de beschikking hebben over een zwembad. De gegevens zijn schaars. Bij het gouden jubileum van de SZC is ge bleken aat zwembaden in de vorige eeuw bestemd bleven voor de weini gen, voor de „happy few". Dit hon derdjarige bad moet gelegen hebben by de Spuisluis, we menen aan de landzijde, dus eind Westerhaven, maar het kan ook aan de rivierzijde geweest zijn, dus op de plaats waar later het dameszweihbad kwam. Onze explicateur Groeneweg meent dat de bomen op het plaatje de bomen van de Groenelaan zou den zijn. De foto zou zijn genomen vanuit de toen nog niet bestaande Rozenburgsestraat, Het hekje vlak achter het zwem bad zou toegang geven tot het wei land waar de kippen de bessenjenever van Hasekamp „pikten". Op de achter grond zouden dan de pahden te zien zijn die de achterzijde van de Lange Nieuwstraat vormen. DE gegevens lijken ons niet on waarschijnlijk, want op de ach tergrond is ook vaag een ophaal brug te zien en dat zou dan de brug over de Westerhaven zijn die langs de Nieuwe Haven ligt Dat betekent dan dat het zwembad in de vorige eeuw in de Westerhaven moett hebben gelegen, ongeveer ter hoogte van de Ouddorpsesiraat, waar later een ander zwembad met houten omheining kwam. Dit zwembad kent de heer Groene weg weL Hij weet nog dat de be faamde badmeester Hein in 'tHol er heerste en dat niemand kattekwaad durfde uithalen uit vrees voor stoere Hein. Het andere plaatje helaas wat onscherp is ook ai zo'n mooi spe cimen van een vergeten tijd. De plaat toont de Westerhaven vanaf de Ro zenburgsestraat. Men ziet dus dat de kant van de Gorzen er nog onge schoren bü ligt. Te zien is het Kippebruggetje dat wij vorige week afbeeldden. Schiedam ligt nog besloten binen de vallen en vesten. De Frankelandkerk met enige bebouwing is het eerste teken dat Schiedam aan de expansie gaat be ginnen. Op 2 februari 1859 werd deze St. Liduinakerk ia gebruik- genomen. Toen kwam ook de eerste woning bouw in Frankeland. Een" jaar later werden de Dwarsstraat, de Leliestraat, de Schoolstraat, Hagastraat en ook de Laurensstraat aangelegd. Deze Laurensstraat waarover we ai eerder met onze lezers van gedach ten wisselden - bleek bij een nadere speurtocht onzerzijds het begin van de Burgemeester Knippcrttoan te hebben gevormd. De straat kreeg de voornaam van burgemeester Knap pert uit huldebetoon. Het werd dus eerst Laurensstraat en later Burge meester L.(aurens) Knappertlaan. DIT plaatje typeert bijzonder goed welke ideeën Schiedams overneid honderd jaar geleden had. Schiedam kende toen hoogconjunctuur, het was overigens vlak vóór de naderende kattastrofe. Gemeentearchitekt ft£ van Erkel ver vaardigde een uitbreidingsplan en langs de Westerhaven kwamen de panden die nu zo typerend zijn voor de architectuur van de gedistilleerde industrie op het hoogtepunt van de tweede helft van de negentiende eeuw. Die nieuwe panden moesten worden gezet langs een zeehaven, die zou die nen om de industrie te bevorderen en om bovendien voor een beter spuien van de havens te zorgen. De Wester- haven zou via het Balkengat met de, Maas in verbinding komen en in 1862 kwam dan de Westerhaven als late bloei van de moutwijnindustrie tot stand, toen 116 meter lang, 31 meter breed en 2,70 meter diep, dus al bij de aanleg ongeschikt voor de zich snel ontwikkelende zeevaart Overigens kreeg toen ook de Wa rande meer vorm. Er was namelijk een besluit om langs de tuinen van de nieuwe Haven (de achter zijde uiteraard) een ijzeren hek te plaatsen waardoor een „aangename wandelplaats" ontstond. De Wester haven is aangelegd speciaal voor de moutwijnindustrie. Dat ziet men nu nog als men over de forse kaden wan delt MEN ziet het ook als men de ty pische branderijgevels bekijkt En dan ontdekt men tevens dat Schie dams overheid als zo dikwijls in de historie van deze stad toen een flinke kans heeft gemist Men kon er namehjk niet toe over gaan om een Plaat (zandplaat) in het Gors aan te kopen, de haven breder en langer te maken en deze haven rechtstreeks door het Gors in de Maas te leiden. De Westerhaven ververste zelfs het water in de binnenstad niet. Men was in 1862 wel enthousiast over de gestegen kwaliteit van het wa ter in de Nieuwe Haven, maar de VVesterhaven kon geen schoonheid brengen in de vele, vrijwel in stil stand vegeterende slootjes en/of open riolen. Overigens spaarde de brandersrege- ring van Schiedam zijn geld niet lan ger meer. want in 1862 werd ook de accijnswet vernieuwd en daardoor werd aan de toen nog autocratische brander veel van zijn vrijheid in zijn bedrijf ontnomen. De fiscus ging zich met de zaken bemoeien en na het missen van vele kansen keerde ook op andere wijze het getij voor een Schiedam dat in de negentiende eeuw geen initiatieven heeft durven ne men. (tv 'v V. - "Lt •*'"w en was van |V"A het verstreken van de laatste ronde Wn het toernooi om het persoon lijk schaakkampioenschap van Schiedam, duurde het nog ruim twee maanden, al vorens met zekerheid kon worden vast gesteld, wie in de hoofdklasse resp. op de eerste, tweede en derde plaats recht hadden. met gespeelde partij van twee met-Kanshebbers (voor één van hen ver loren verklaard, maar later toch weer op de agenda geplaatst en gespeeld) was de oorzaak van dit late uitblijven. Maar nu is het dan eindelijk zo ver en. ?„£.eeir, HeÜsma kan zich noemen „Schaakkampioen Schiedam 1964". De itsma werd hierdoor achtvoudig kampioen en definitief bezitter van de ^felbeker „De Zilveren Koning", dm 19oö beschikbaar werd gesteld De heer Reitema's eerste succes ia het persoonlijk kampioenschap schaken ket jaar 1938. Nadien gelukte huem, n0/ ,zeven maai om. op deze SiSJ?6^*8 te 3e®en. Een prestatie, die alleen door notaris F. J, W. Meyer is geevenaard. Naar aanleiding van dit kampioenschap geschiedde maandagavond in de kantine van de s.v. „Wüton-Fijenoord" de offi ciële prijsuitreiking. De voorzitter van de s.v. „Schiedam", de heer H. W. Boele, sprak de wens uit, dat de heer ?ricSWla °°k bij de v°lgende wedstrnden present zou zijn, ook al heeft hu" de beker nu definitief gewonnen. Onder luid applaus overhandigde de voorzit- ter aan ae kampioen de wisselbeker 00k, oe medaille, die beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur Schiedam Met evenveel punten, maar een iets mmder goed gemiddelde, kwam op de tweede plaats de heer P. Roozenbeek. HU ontving uit handen van de heer Boele een pnjs van <fe Rotterdamse Schaak- D°nd. De derde plaats, die reeds was toe gedacht aan een met-rechthebbende, is op dezelfde avond aan de juiste winnaar uitgereikt, die hierdoor volledig werd gerehabilteerd. Zeer tot genoegen van alle aan wezigen en wel in het bijzonder van de heer H. den Uyl, om wie het hier ging Met recht mag hij trots zijn op de derde plaats, temeer omdat deze werd veroverd na veel stnjd. met de schaak-elite van Schiedam. Tevens werd van deze avond gebruik gemaakt de kampioenen van groep 1. 2 en 3 van de huishoudelijke competitie in het zonnetje te zetten. Allereerst gebeurde dat met de heer J._ van Baarle, de onttroonde schaakkam pioen van Schiedam. Nu kampioen van de s.v. „Schaedam" en gezien het vertoon de spel zal hij stellig nog veel van zich doen spreken. Vervolgens kwam de heer C, vrijland aan de beurt, vorig jaar ge degradeerd en nu weer promotie. Ook hu heeft dl vechtend een plaats weten te bereiken, die hem zeker toekomt. Ten slotte kwam voor het voetlicht de heer H. Huizer uit groep 3. Een jeugdlid, die al schakend heeft laten zien, dat men m de nabije toekomst ernstig rekening met hem zal moeten houden. „Schaakiiefhebbers, die nog geen lid zijn van een schaakvereniging en die iets. van de gezellige schaaksfeer wil len proeven, zoals men die bij de s.v. „Schiedam" voorgeschoteld krijgt, kun nen elke maandagavond terecht in de kantine van de s.v, ,-Wilton-Fijenoord", waar de gezamenlijke huishoudelijke competitie wordt gehouden van de s.v. „Schiedam" en de s.v, „Wil'ton-Fijen- oord".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1