Voor Schiedam, VlaardingenMaassluis N. Koren nam afscheid van N.C.G.B. m „Vogelwerkgroep" geeft verslag activiteiten AGENDA uitnodiging i A BOTTERDAM ROZENBURGPLEIN EN GEERV1IETSESTRAAT M Behuizing is onvoldoende en staf is nog te klein 178c! HET „Medisch.Opvoedkundig Bureau voor Vlaardin Waterwildstand wordt bedreigd 505. JONGEN GOOIDE STEEN IN KINDERWAGEN K AMPT komt met grootprogramma Toen grienden nog het grensgebied bepaalden (13) D! Boeten gestolen uit fietstas Wf "de KRITISCH VERBOUWING AANMELDINGEN Arbeider viel met arm in glas KOSTEN Dierenbescherming gaat collecteren C. N. van Dis hield lezing voor SGP mms mm Bromfietser gewond bij aanrijding Politie lioudt veel slechte auto's aan Herdenkingsdienst N.B.G. Schiedam 0 ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG 1 OKTOBER 1964 Het eerste jaarverslag van het Me disch Opvoedkundig Bureau in Vlaar dingen betekent voor ons tevens het eerste teken van leven en met levens tekenen zijn we altijd blij. Zelfs al tomen ze wat laat. Hit het jaar- verslag blijkt streken" dat zijn werkzaamheden aanving op 8 januari 1963, kan beschouwd worden als een welkome aanwinst op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rozenburg. Het bureau- dat vooralsnog onvoldoende is gehuisvest en dringend uitbreiding van zijn staf be hoeft, heeft zijn eerte jaarverslag (over 1963) gepubliceerd- een verslag dat (altbans voor ons) tevens een „eerste kennismaking" met deze instelling betekent. (Van een onzer redacteuren) £)E doelstelling van het bureau is het verlenen van hulp bij opvoedingsmoeilijkheden van kin deren tot 18 jaar, na een onder zoek dat sociale, lichamelijke, psychologische en psychiatrische factoren omvat. En terecht, want wat heeft U aan m'e'e'r salaris, als belastingen en hogere prijzen de waarde volledig teniet doen gaan. „Maar... vragen wij ons aF... Is dat nu Bepaald zo nodig!' Zitten nu aan hogere tonen altijd hogere prijzen vast?" Wij zijn geen economen... maar op z'n „Jan boerenflultjes" "weten wij uit ondervinding dat het op juiste ogenblikken Inkopen, als de fabrikant graag wil verkopen... lage prijzen een natuurlijk gevolg zijn. Zes maanden lang zijn onze inkopers met dit thema op pad geweest in Nederland, Duitsch- land, Italië, maar ook in Japan en Hongkong en Zaterdag kunt U de resultaten zien. In tientallen advertenties, de hele Oetobermaand* lang Prijzenslag aanbiedingen,die niets met loonexplosies te maken hebben. Aanbiedingen voor prijzen, die beduidend lager zijn dan ooit betaald. Vrijdagavond gaan wij beginnen ...een hele serie aanbiedingen, en dan de honderden niet geadverteerde partijen die U in 'onze afdelingen kunt vinden. Let op... Morgenavond ziet U de eerste 20 advertenties... Zater dagmorgen om 9 uur begint de verkoop.. D© Prijzen-slag 1964, om nooit te vergeten. Bedreigingen dagelijks wegen wordt het betrokken bij de ontwikkelingen die gaande zijn met betrekking tot de gees telijke gezondheidszorg. Men acht dit een verheugende gang van zaken, die met het grote aantal meldingen, aantoont dat de be hoefte aan een M.O.B. bepaald dringend was. Anderzijds wordt op verscheidene plaatsen in het verslag gesproken over de moei lijke accommodatie en het tekort aan staffunctionarissen. Al met al concludeert men in het jaarverslag dat aan het M.O.B. geen gelegenheid is ge legenheid is gelaten zich rustig te consolideren. Langs allerlei VERHALEN GOOTSTEEN Lange pers. p. met nertz st. kraag 2 Koop in een speciaalzaak! 2 S Nieuwe Binnenweg Rotterdam (bij 's-Gravendijkwa!) Tel. 345771 MIMtttMtMMMHOtOM SLOKJE PEST E Geervlietsestraat, die er toen nog niet was, leidde een halve eeuw terug als een modderige weg naar de grien den bij Schiedams Maaskant, Voordat we die grienden nade ren, komen we op het Rozen- burgerplein, met de muziektent voor de wijk, waarin overigens heel weinig muziek is gemaakt. *o«e Noodkerk *.•-1 1 "ft U-Sk -iï';' Imgwv si"' "-Jiöwïw IlslSg'Ata r it u vf, ;V M.O.B. IS AANWIST VOOR DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Levensteken dat er voor de ze nieuwe in- stelüng meer BEKIKEU werk aan de winkel is dan er mi mte en mankracht beschikbaar is om dat werk en te vangen. Dat verklaart veel! Natuurlijk heeft het M.O.B. in de loop van de maand mei 1963 „door middel van een toelichtend schrijven" bekendheid aan zijn bestaan 'gegeven aan overheidsinstellingen en functio narissen, artsen, geestelijke leiders, schoolbesturen enzovoort, enzovoort, maar daarbij is het dan ook gebleven. De reden is niet zo ver te zoe ken, want het heeft steeds in de bedoeling gelegen het bureau of- ficieel to openen als het hele pand aan de Vlaardingse Park weg verbouwd en wel ter be schikking zou zijn. Het jaarver slag zegt daarvan: „Nu een en ander niet zo vlot verloopt als was gehoopt komen het tijdstip van starten van de werkzaam heden en dat van openen van het bureau helaas nogal ver uiteen te liggen." Wat osn betreft vergete men nu de officiële opening maar. Dank zij het jaarverslag weten nu óók onze lezers die géén arts, geestelijke leider, schoolbestuur der enzovoort, enzovoort zijn dat er een M.O.B. bestaat en wie zij daar zo al kunnen tegenkomen. Het voorbereidende werk van dé reeds m november 1957 opgerichte „Stichting Medisch-Opvoedkundig Bureau voor vlaardingen en omstreken" werd in ja nuari 1963 bekroond toen de Stichtings- raad. waarvan ds. P. van der Vloed voorzitter is, kon overgaan tot het be noemen van enkele staffunctionarissen, waarmee de totstandkoming van het bu reau een feit geworden was. Deze staf ziet er thans als volgt uit: medisch directeur: de heer M. J. Etter, psychiater-neuroloog; sociaal leidster: mej. G. J. Roose. psyciatrisch sociaal werkster; mej. G. W. van Driest, kin derarts; mevrouw drs. W. H. C. M. Uauxstermann-Hoogveld, psychologe. Het dagelijks bestuur van de stich ting bestaat naast ds. Van der Vloed als voorzitter, uit mevrouw mr. J. C. H- de Boer-Engelvaart, secretaresse (Mr. L. A. Kesperweg 3c, Vlaardingen, Telefoon 01898-4849) en de heer J. J. C. Eleveld, penningmeester. Admini- strateur is de heer J. H. Nobels. Na aanvankelijk enige maanden onder dak te hebben genoten in het clubhuis „De Haven" aan de Westhavenplaats, kreeg de stichting in april 1963 het pand Parkweg 58-60 te Vlaardingen in eigen dom, waar het bureau sinds 1 juni 1963 is gevestigd. De som die voor de aan koop van het pand nodig was, werd be taald uit een door de gemeente Vlaar dingen verstrekte lening. INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS vakbeurs voor het gezin „Aquarium", tientallen aquaria SR Diergaarde Blij-dorp met „Ook dit Is natuur". „U, de herfst en de mode" een moda-lmpressle. Geopend van 10-17 en 19-23 Zondags gesloten. AHOY'-GEBOUW - Rotterdam tfm 8 Oct. DE Vogelwerkgroep „Vlaardingen- Schledam" van de Koninklijke Ne derlandse Natuurhistorische Vereniging heeft in hel herfstnummer van het KJf Ji.V.-coatactorgaan „De Kemphaan" haar tweede verslag gepubliceerd. De herfsteditie van het contactorgaan is daardoor een vrij forse uitgave gewor den, die de vogelliefhebbers een schat van waardevolle gegevens biedt. Zo is de groep eind vorige maand gestart met een nieuwe activiteit, na melijk de waterwildteUlng, georgani. seerd door het Instituut van Toege past onderzoek in de Natuur (ITBON). Twaalf leden gaven zich hiervoor op. Als telgebieden werden gekozen: de Broekpolder, de Vlietlanden en de Ke- thelput, de laatste zolang de opspuit- werkzaamheden het toelieten. Voor elk gebied waren vier mensen beschikbaar. Van dit uit twee woningen bestaande pand heeft het M.O.B. slechts over de helft de beschikking, omdat de woning Parkweg 58 nog altijd wordt bewoond. Zodra deze woning vrij komt. zal zij aan de woonbestemming worden ont trokken, waarna dan een verbouwing moet volgen om het gehele pand voor het M.O.B. ter beschikking te krijgen. Zolang dit niet het geval is, heeft de kinderarts geen eigen komer, biedt de speelkamer te weinig mogelijkheden tot observatie, doet de kamer van de bu reau-secretaresse tevens dienst als wacht ruimte en is er geen reserve-ruimte voor een dringend noodzakelijke uitbrei ding van de staf. Ondanks deze beperkte mogelijkheden heeft men van 1 juni tot en met 31 de cember 1963 totaal 130 aanmeldingen binnen gekregen. Van dit aantal kon- den 37 kinderen in onderzoek worden genomen en aan 73 onderzoeken was men bij het afsluiten van het verslag jaar nog niet begonnen. Van de 37 in onderzoek genomen verwijzingen wer- den 23 onderzoeken afgesloten; de mees ten (18) werden zowel sociaal, psychia trisch, psychologisch als lichamelijk on- derzocht Van de totaal 130 aanmeldingen wa ren 94 jongen en 36 meisjes. De re denen van aanmelding waren: leer moeilijkheden, vraag naar school- of beroepskeuze 34; leer- en gedrags moeilijkheden, vraag naar schoolrijp- heid 25; gedragsmoeilijkheden (agres siviteit. overbeweeglijkheid, oneerlijk heid, spijbelen, sexuele moeilijkheden, moeilijkheden .in sociaal contact) 37; nervositeit, depressies, angsten, traag heid, luiheid 11; lichamelijke klachten 19 en algemeen onderzoek 4. In 43 gevallen werden de kinderen door de schoolarts verwezen, in 41 ge vallen door de huisarts. Verdeling naar woonplaats: Vlaardingen 110, Schiedam 12, Maassluis 5, Maasland geen, Hoek van Holland 2 en Rozenburg 1. Nog nooit werd er In Nederland méér gesproken over prijzen dan dit jaar. Deze activiteit wordt nog verder voort gezet en de heer D. Boeye treedt op als coördinator. Door mee te werken aan de ze tellingen hjopt de groep een steentje te kunnen bijdragen om een inzicht te kunnen krijgen in de nationale en inter nationale waterwildstand. DIT inzicht is noodzakelijk geworden omdat de waterwildpopulaties hoe lan ger hoe meer bedreigd worden, onder andere door inpolderingen, droogleggin gen, ontginningen en urbanisatie. Ook regulatie van zwieren, bouw van stuw dammen en industrialisering met daar mee samenhangend verergerde water vervuiling vormen een zeer ernstige be dreiging. Blijkt uit de cijfers dat in een be- paa!d gebied de waterwildpopulatie •door één of meer van bovengenoemde faktoren terugloopt, dan kan men re gulerend optreden, onder andere door het stichten van watervogelreservaten. Het ligt in de bedoeling dat de bioloog J. W. Doude van Troostwijk van het ITBON in februari 1965 over deze proble matiek een lezing met film en dia's voor de werkgroep en belangstellenden zal verzorgen. Nu de Vogelwerkgroep een jaar be staat en het zomerseizoen ten einde is, zijn bij het herfstnummer van „De Kemphaan" ook enige verslagen ge voegd, zoals over nestkast-waarnemin gen, een fenelogisch onderzoek, bijzon dere waarnemingen gedaan in de perio de van 1 januari tot en met 31 augustus 19S4 en een verslag over de inventarisa tie van de Broekpolder in dezelfde peri ode. Nadere inlichtingen over de werk wijze van de K.N.N.V.-Vogelwerkgroep „Vlaardingen-Schiedam" zijn verkrijg baar bij de heer P. Ch. Noordzij. Tulp straat 17, Vlaardingen (bestuurslid). Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 6638 2, b.g.g. 1155 88 (toestel 52, na 18 uur b.g.g. 195885) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: mevrouw J. v. d. Hock- Hoogendam, J. Steenstraat 29. telefoon 6 5 451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 1 15588). Klachten bezorging Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666. alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G,D. 29290. Woord voor de dag: bijbellezing, tel. 141000. Apotheek: Gouka, Groenelaan hoek Willemskade. Tijdens het verrichten van zijn werk zaamheden in de fabriek van de N.V. Overbeel en Co. in de Galvamstraat te Rotterdam is woensdagmorgen de negen tienjarige arbeider H. L. den Besten uit de Kamerlingh Onneslaan te Schiedam met zijn rechter arm in een stuk glas gevallen, waardoor een slagaderlijke Dijkzigtziekenhuis vervoerd. ■•om eens geheel zonder ver- O plfchtlng ONZE GEVARIEERDE 2 COLLECTIE ts komen bezichtigen. Kon» rustig kijken en panen ook ai koopt u niet, u bent har- lelijk welkom. Vijftien ouders trokken na de aanmel ding de aanvraag in. Waarschijnlijk speelden hier de kosten een rob Het is namelijk voor de verwijzende artsen en instanties niet mogelijk de ouders mee te delen wat hun het M.O.B.-onderzoek gaat kosten, omdat dit bedrag afhanke- lijk is van de grootte van het inkomen. Het bedrag wordt bij de aanmelding met de ouders samen vastgesteld. In november 1963 kwam een zoge naamde Intake-commissie tot stand, die eens in de drie weken vergadert. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordi gers van de staf van de Provinciale Jeugd Psychiatrische Dienst en verte genwoordigers van het M.O.B. In deze commissie brengen de schoolartsen de kinderen ter sprake voor wie zij bijzon dere voorzieningen overwegen. VTOOR vandaag dan een aardig en leerzaam verhaal, een Vlaardinps verhaal, dat wjj vonden in een maand blad van een der verenigingen uit ons „bnurstadje". Het verhaal heet „Af scheid" en luidt zo: „Ik was ten slotte tot de erkenning gekomen dat zij allen gelfjk hadden: m'n vrouw, de dokter en sommigevan m'n vrienden. De drank was mijn grootste zwakheid1. Eindeljjk moest ik dan maar eens een beetje kerel zjjn en radikaal een eind aan dat drinken maken. (~)OK in mijn huis zou geen alcohol meer geschonken worden. Marie, die zei dat ons huis geen kroeg was, had gelijk. Ik had de hele voorraad op de aanrecht naast de gootsteen gezet. Een stuk of wat flessen cognac, whisky, brandewijn, twaalf flessen oude,klare, enfin, een hele collectie, die een hand vol geld had gekost. Dat kostelijke - O Betrouwbare service Vei- ledige garantie Credielservice mogelijk Eigen atelier, ook voor veranderingen en reparaties Prijzen die binnen uw bereik lig gen e Gespecialiseerd in grote en kleine maten. Bontmantels In elke prijsklasse. Grote sortering bontstota's tegen xeer aantrekkelijke prijzen. N WA'irvfrTei (Van een onzer verslaggevers) Voor de laatste maal heeft de heer N. Koren de leiding geliad als voorzitter van de afdeling Schiedam van de Ned. Chr. Grafische Bond. Dat gebeurde tij dens een bijeenkomst in gebouw Chris telijk Sociale Belangen, waarbij aan de sympathieke scheidende functionaris hul de werd gebracht. De heer Koren, die onlangs met pen sioen is gegaan en die vanwege zijn vele verdiensten koninklijk is onder scheiden, sukkelt helaas de laatste tijd met zijn gezondheid. Hij zal binnenkort wederom in het ziekenhuis moeten wor den opgenomen. Daarom heeft de heer Koren ook zijn taak voor de grafische bond waarvoor hij zoveel werk heeft verricht overge dragen. De heer Koren is een man die in ruime kring bekendheid geniet. Hij is nu nog lid van de huisvestings commissie die met de burgemeester de toewijzing van woningen verzorgt. Hij was voorzitter van de Statenkring Delft ven de CHU,voorzitter van de nu ju bilerende Schiedamse CHU, waarvoor hij direkt na de oorlog de stoot tot de her oprichting gaf. Hij was direkt na de oor log lid van het tribunaal in het kanton gerecht Schiedam dat recht sprak over vele collaborateurs, landverraders e.d. Als bekend en gevreesd notabel is de politicus en grafisch vakman Koren als gijzelaar in het kamp St. Michielsgestel geweest. Hij verrichtte - uiteraard zou men bijna zeggen belangrijk illegaal werk. In' de week van 4 tot en met 10 ok tober zal de afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren diverse collectes houden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de straat- en huis-aan-huis-collecte, die 10 oktober wordt gehouden. Er ïs even wel nog een schrijnend tekort aan col lectanten. Liefhebbers kunnen zich op geven bij de heer A. Bronwasser, Bur gemeester Knappertlaan 222a, téL 265407. Met een boeiende rede van het Rotter damse gemeenteraadslid, de heer C. N. van Dis, dinsdagavond in het Gerefor meerde Jeugdhuis te Schiedam, begon de Staatkundig Gereformeerde Partij het winterseizoen. De voorzitter, de heer L. H. Knipscheer, opende de bijeenkomst met Bijbellezing uit Jacobus I en gebed. De aanwezigen zongen psalm 25, vers 1 en 5. Na een korte inleiding van de voorzitter, die op de geestelijke nood van deze tijd wees, hieid de heer Van Dis zijn rede, waarin hü de tegenstelling deed uitkomen tussen syn these en antithese. De heer Van Dis legde daarbij een ïauw verband tussen het levensbeschou welijk beginsel en de staatkundige en maatschappelijke problemen. We gaan naar de eindstrijd, verklaarde hij. Steeds groter machten komen tegenover elkaar te staan. Gevaarlijk zijn ook de invloeden van radio en t.v. Waar blijft tegenwoor dig nog de zondagsheiliging? Vrijheid kan alleen goed zijn als zij gebonden is aan het woord van God. U zal zich misschien afvragen, wat dit alles met politiek heeft te maken. Het heeft er alles mede te maken, aldus de heer Van Dis, die meende dat de anti these-gedachte van de reformatie gehand- laald moet blijven. WRW. ff*»".} ■:'!l - üf-K n m >jjj u^jMijifrtjiffr!! r^jfdMlb tHm]I' Atfi 1 i «1 i (Van een onzer verslaggevers) Een 8-jarig Schiedams jongetje heeft zich gisteren in de Van der Eiststraat onledig gehouden met baldadigheid. Het jongetje smeet een steen in de lucht, de steen viel in een kinderwagen waar in een tien maanden oud kindje lag. De moeder, mevrouw P. schrok zo, dat zij in een woning in de Van der Eiststraat weer moest worden bijge bracht. .Wonder boven' wonder' heeft hét' kirïdje geen enkel letsel. De jongen had even daarvoor al een ander 8-jarig kind met een wiel van een fiets geslagen. Uiteraard is de knaap onder handen genomen. (Van een 'onzer verslaggevers).'. De afdeling Schiedam van dé Konink lijke NéderSirdsehe Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft ditmaal een omvangrijk programmaboekje doen verschijnen. Medegedeeld wordt dat het ledental van de jonge afdeling tot 225 is gestegen. De bloemschikcursussen voor donderdag avond 13 oktober zal de tuinarchitect J. tober) zijn volgeboekt. De bloemschik- cursussen voor dinsdagmiddag (begon nen wordt op 13 oktober) kunnen nog enkele deelnemers bevatten. Op dinsdag- avoind 13 oktober zal de tuinarchitect J. J. Schipper in gebouw Irene een lezing houden over „Schiedam, stad om te wo nen en te werken, stad voor verkeer en recreatie" Woensdagavond' 28 oktober wordt in Irene de algemene vergadering gehou den. Na de pauze spreekt drs. J. Men- nema uit Rotterdam over Paddestoelen. Woensdag 18 november spreekt de heer P. Koster, in Irene over het kweken van orchideeën. Ir. A. Raad uit. Rotterdam spreekt maandag 7 december in Irene over Engelse Parken. Kerststukjes ma ken woidt maandagavond 21 december in Irene beoefend. goed was allemaal vergif geworden en liet zou verdwijnen door de gootsteen, waar ik het met m'n eigen handen zou in gieten. Een krachtproef, maar.... zonde bleef liet. Ik ontkurkte de eerste fles en liet de inhoud weglopen. TJET was cognac, en ofschoon het niet kwaad rook, was de geur toch ook weer niet zo lekker als ik altijd had gedacht. Uit de tweede fles nam ik een heel klein slokje om na te gaan of de smaak bfj nadere kritische be schouwing niet evenzeer tegenviel als de geur. Maar dit bleek mee te vallen. Van de derde fles nam ik een flinke slok en ik moet toegeven dat hierdoor de smaak beter tot z'n recht kwam dan door het kieine slokje. De rest liet ik weglopen. Van de vierde fles nam ik een paar ferme slokken en daarna weg ermee! De vijfde dronk ik half leeg en de rest gebruikte ik om de gootsteen - schoon te maken. "VTAIV de zesde fles trok ik de kurk af en gooide de inhoud in de wasmachine, de zevende fles gooide ik tegen de muur kapot. De volgende sloeg ik met één kiap stuk tegen het fornuis. De zoveelste ging met de kurk erop dwars door de ruiten. Toen trok ik een kruik open en nog voordat ik die aan mijn mond had' kunnen zetten.... ik zweer dat het waar is.... kwamen er twee politie agenten uit. B(j de derde Hes, of was het de vierde? Nou ja, ik wil maar zeggen.... drank is de pest!" De tent diende in elk geval tot vermaak van de mens, deelt onze voorlichter de heer C. Groeneweg mee. Op dat zelfde plein is nu een speelplaats aangelegd, waar de kin deren zich wel kunnen vermaken en als schril contrast bevindt zich onder die speelplaats een moderne anti-a- bomschuilkelder, die hopelijk nooit gebruikt behoeft te worden. Twee platen ongeveer een kwart eeuw oud tonen het plein met aan de ene zijde een kijkje op de Rozen- rm'nfvt. nu%s :j;rjj »ir Sö, 3 jli' Lffl.ii - Nilil"#! rpw- mil Ill's» tüU: Y! 4 \l r'4lf -TptilW burgsestraat van toen en op de an dere de Beljerlandsestraat. De mannetjes in vergeten costuums op de derde prent staan bij de Geer vlietsestraat, waar na de Eerste We reldoorlog een rooms-katholieke nood kerk werd geplaatst. Dit gebouwtje, te zien links, werd later naar de Aleidastraat verhuisd om overbuurman te worden van de andere noodkerk uit de Gorzen, de hervormde noodkerk die van Nieu we Maasstraat naar Aleidastraat werd getransporteerd. De kerken werden bij elkaar gebracht. Het plaatje toont tevens het terrein waar in 1913 tijdens dé viering van een eeuw onafhankelijkheid een film werd vertoond. Dat was toen een bij zondere stunt van het Oranjecomité. Voor de heer Groeneweg was het de eerste maal dat hij een rolprent zag. Op de kale vlakte bij de Haven- dijk werden de feesten gevierd. De huizen rechts vanaf de Zwarte- waalslraat stonden er toen nog niet. Naast de kerk stonden houten nood woningen, houten keten genoemd, die in de twintiger jaren werden afgebroken. «X1 JMjV" ukH Sm1* 1 - - 4 -e. ï/-vr,'j-' MOETEN het gordijn een beetje- openschuiven, zodat de zon weer binnen kan komen, dat zei de voorzit ter van de Rotterdamse Bond van Ouden van Dagen, de heer A. de Hoog, bij de start van een nieuwe actie van deze hond. EU j sprak de deelnemers van de „Campagne tegen eenzaamheid"' toe in de foyer van het Rijnhotel. De actie heeft tot doel het bezoeken van wel va-, lide, maar vaak vereenzaamde mensen om* hun het leven weer wat zonniger te maken. Het officiële startsein gaf me vrouw _mr. J. M. van Walsum-Quispei, die bij haar binnenkomst bloemen kreeg aangeboden door de kleindochter i van de voorzitter "van de bond, Ingrid Verschoor. De burgemeestersvrouw sprak er haar blijdschapover 'uit dat zovelen zich voor deze actie hebben wfl- len inzetten. „U bent nog fit en opge- - Wékt genoeg en u leeft' in een, bevoor rechte positie'om dit werk nog .met' le vensvreugde 'en'kracht te kunnen doen." Mevrouw. Van Walsum waarschuwde voor het feit dat er mensen zijn 'die hun eenzaamheid koesteren, en geen contact wfllen hebben met de buitenwereld. Het zal moeilijk zijn met deze mensen in - kontakt te treden en ze te helpen. „Niet iedereen is gesteld op bezoek, men, moet vaak voorzichtig te werk gaan en zich - vooral niet willen opdringen. De bur gemeestersvrouw vestigde er- de - aan- daoht op dat vooral instantiesals het Rode Kruis, het Foliofonds en indtvi- dueel de hnisdokfers kunnen meewerken aan deze actie, omdat zij de vereen zaamde mensen kennen. Tenslotte reik te mevrouw Van Walsnm de eerste deelnemerskaart uit. In totaal zullen er honderd deelnemers zijn, terwijl,dertig bodes hun medewerking hebben toege zegd. Zij zijn hekend in hun wijk en we ten vaak de eenzamen te vinden. (Van een onzer verslaggevers) De winkelbediende F.G.S. 'deed "aangif- i®, v®P.d? diefstal van acht .boeken, die uit zijn fietstas in de gemeenschappelij ke kelder van zijn woning.aan de Bur gemeester van Haarenlaan te Schiedam zouden zijn gestolen. De heer S. zou de boeken, die hij in bruikleen had gaarne terugbezorgen. (Van een onzer,verslaggevers) Op het kruispunt Roflerdamsedijk Boerhaveplein te Schiedam verleende de bromfietser S. K. B. geen voorrang aan de bestelauto van de heer J. v. L. Er ontstond een botsing. De heer B. kreeg wonden aan het ach terhoofd. die in het Gemeenteziekenhuis zijn verbonden. De auto en de bromfiets kregen lichte materiële schade. (Van een onzer verslaggevers) Bij een technische controle heelt de Schiedamse politie in twee uur tijds niet minder dan vijftien motorvoertuigen aangehouden, die vrij ernstige gebreken vertoonden. Drie van de wagens bleken een ondeug. delijke signaalhoominstallatie te hebben. Een andere auto reed op meer dan half- sleetjes, een derde wagen bleek geen handrem te hebben, een andere auto was niet voorzien van een kentekenplaat. Bovendien bleek de chauffeur geen rij- - bewijs te kunnen overleggen. Ook de afdeling Schiedam van het Ne- derlandseh Bijbelgenootschap viert dit jaar haar 150-jarig bestaan. Ter gelegen heid hiervan wordt zaterdag 10 oktober in de Grote of Sint Janskerk een herden kingsdienst gehouden. Medewerking aan deze dienst zal wor den verleend door 'het Muziekkorps van het Leiger des Heils oJjv. kapelmeester A. van Gulik, het Schiedams Chr. Man nenkoor o.Ijv. J. .van de Ree en toet Groot Gemengd Koor oJ,v. Jacq. P. Bekkers. Dit gemengde koor is samepgesteld uit de volgende koren (400 zangers en zan geressen): Betjel Cantorij, Geref. Nieuiw- land Kerikkoor. Herv. Kerkkoor Kebhel, Kerkkoor der Herv. Gom. Schiedam, Le gér des Heils Zangkoor, Opstandingskerk- koor en Vredeskerkkoor. i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1