Geen samengaan K.K. en Schiedamse Kunstkring Oecumenische raad over samengaan Laffe moord aan einde van oorlog Garage VIN DALEN N.V. Secretaris H. Teeuw deed enkele suggesties Medewerking aan diverse aktiviteiten Twintig Jaar terug trof hen de terreur (slot) Burgerlijke stand Steun Slot emituih Wel resultaten geboekt prijzen-slag IN BONT II nfl,SOT,terdammer Pagina ,3 VRIJDAG 2 OKTOBER 1964 VANAF 4790,- GEBR. ZUIDGEEST KANTOORMEUBELEN TAE Geuzenaffaire en het leed van het Oranjehotel, Achttien Doden, meer executies en concen tratiekampen had een stille periode tot gevolg. In die tijd evenwel werden kleine groepen gevormd, waarvan de leden elkaar soms niet, in ieder geval niet allemaal ken den. Het gebruik van voornamen zonder meer werd ingevoerd. „Krant" Naïef Lazt dit een troost zijn voor de pessimisten die elke loons verhoging alleen maar zien tegen een achtergrond van be slist hogere prijzen. Heus, op enkele uitzonderingen na Is het Tiet noodzakelijk en telkens opnieuw zullen wij U dit met bewijzen aantonen. Kocht U ooit zo'n pracht van een Tricot Nylon Housecoat voor nog géén vijf gulden. Morgen begint de verkoop van deze Tricot Nylon Housecoats, uit de serie van rond de tien gulden, maar nu voor een prijs, passend In deze Prijzenslag. Tricot Nylon Housecoats, zo gewassen en beslist niet strijken, droog in een wip en weer als nieuw. Uniek Wwoninginrichting r -/"K-K BROERSVEST 64-6 DE Zorg voor de zwakkere staat in het middelpunt van de be langstelling, Maar hierbij moe ten wij nu eens niet alleen den ken aan hen, die geen televisie of bromfiets hebben, maar ook aan hendie zichwaarom dan ookmoeilijk aan onze maat schappij kunnen aanpassen. Som migen van hen struikelen en la ten wij dus gereed staan hen overeind te helpen. Dat vraagt vaak speciale voorzieningen, en dagfom heeft de reclassering uw steun nodig;- verleent deze in ruime mate bij de collecte van as. zaterdag. W PERSIANER B met NERTS 2200. BISAM 1675.- Nertsmantels Gemakkelijk fan Half schip Onhoudbaar vakbeurs voor fiet gezin VREEMD MEEWARIG WANHOOP tób goecf. Besprekingen A. DEN DRAAK IJ ET bestuur van de oecumeni sche raad van kerken te Schiedam heeft op een bijeen komst met de afgevaardigden der aangesloten of door waarne mers vertegenwoordigde kerken over een samengaan der Schie damse kerken op verschillende terreinen gesproken. Secretaris H. Teeuw heeft ter inleiding van de besprekingen een causerie ge houden, waarin hij onder meer een aantal suggesties heeft ge daan die aan een gezamenlijk optreden der kerken vorm zouden kunnen geven. Bres De vergadering besloot daar na na uitvoerige besprekingen medewerking te verlenen aan het organsieren van oecumeni sche zangdiensten, oecumeni sche ambtelijk geleide kerk diensten, het arrangeren van kennismakingsbij eenkomsten het verzorgen van gemeen schappelijke publicaties in - de plaatselijke kerkbladen en het houden van een liefdemaaltijd. Gecombineerd Samen is S4 VERZET WERD IN BUIK KRUISER VOORTGEZET Of wij nu leven In een tijd van welvaart of hoogconjunctuur of niet... niemand wil zijn zuur verdiende geld onnodig uit geven. Nog steeds is het voor iedereen zaak het beste te kopen en er minder voor te betalen. Dat dit voor U geen probleem hoeft te zijn, zullen wij U tonen met deze serie aanbiedingen. En morgen gaat U niet minder, maar het minste betalen voor deze Nylon nachthemden. Op en top luxe, deze nacht hemden van fijne, zijdezachte Nylon, die in ieder jaargetijde gedragen kunnen worden. Afgewerkt met kant aan boven en onderzijde, met kort mouwtje en brede kanten bef aan de voorzijde, niet voor de normale prijs 9.75 maar voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze nylon nachthemden In alle damesmaten, en M 13 verschillende ÊW kleuren, ÊÈJBk w voor Géén t«l. of tchrlft. beit. SCHIEDAM. Geboren: Josefina d v A Rodrjgues Ortiz en J Tolosa Sixto: Johan. na W z v J W Voshol en I"CW Janssen: Marcel J z v J J La Lau en A C Berberich; Carolina C d v A Gouka en C M M Ver maas; Nicole M d v N D Dekker en J O Hardy; Marco z v C Eygendaal en K P Verhoeven Overleden: H JP Steens 80 jr wed ïtebers. BEL ONS VOOR 'N PROEFRIT TELEFOON 4268 en 3568 GARAGE KETIIELWEG 54 - VLAARDINGEN telei. (0189BJ- Zo herinneren wij ons nog: mannen als de dappere Gerrit, die verder deed alsof hij als hoorder werkte, maar wie en wat hij was Is een raadsel. Dat moet het ook voor de anderen zijn geweest als ze in contakt kwamen met de elek- tromonteurs, die papier nodig hadden voor een „gevonden" Schrijfmachine, voor een „gevonden" stencilmachine la ter. De radio „vonden" de elektromon- teurs zelf wel. Ze gingen ettelijke malen aan boord van de waanzinnige gevarieerde vloot van de Ouitsers. Enlcele mooie appara ten werden daar weggehaald, met de mededeling dat ze gerepareerd moesten worden en dat geschiedde soms ook wel, maar teruggegeven werden de kas ten niet. Op allerlei plaatsjes kregen de ra dio s een nuttige funktie. Er kon onge stoord naar de Engelse zender worden geluisterd en het nieuws van Radio Uranje leverde zo het nieuws voor -de bulletins die al spoedig dagelijks gingen verschijnen. Krampachtig hebben de Moffen naar de bronnen van dat nieuws, dat als een stevig tegengif tegen de leu gencampagne van de Duitsers werk te. gezocht. Die nieuwsbulletins be werkten de vastberadenheid van de Nederlanders. -5Cj .betekenis van „de krant" uit die "d dient men niet te onderschatten. Bij Wilton kon de krant tot het einde toe verschijnen omdat het kantoor altijd v papier leverde, omdat de radio's er •,n. e? omdat het bedrijf wel elek- 'neei>' in de_ tijd dat de burge rij al lang op elektriciteitsrantsoen leef de. Men zou toen in de verleiding zijn ge bracht de ovenvinningsleuzen van de Duitsers te gaan geloven, maar voordat men te veel .gedeprimeerd kon worden, kwam er de opkikker van de blaadjes die men zo gretig las, die men ook zo angstig snel verstopte of verbrandde. De mannen die de krantjes schreven, hadden geen ervaring in de verslagge- verij, heel dilettanterig wilden wij toen dan ook telkens weer de mededelingen als het ware laden met geestdrift en daarom eindigde ons bericht altijd met het kinderlijke; „Hou vol, de overwin ning nadert". Het verbindingslijntje naar de stad via open hekken bij luchtalarm of via het gras dat bukkende mannen verborg achter het hek bij „De Motorhal.",, werk te tot het eind van de oorlog, zodat de twee onderwijzers en later de anderen altijd op snelle krantenbezorgers kon den rekenen in het portiek van de am bachtsschool St. Liduinastraat. Wel vervelend waren allerlei situa ties die telkens weer ontstonden. Er waren de stakingen, de pogingen 'tot stakingen, het rumoer als er weer nieuwe groepen zich dienden te mel den voor de arbeidsinzet. Dat leidde tot het verdwijnen van goede contak- ten. Het leidde soms ook tot onver wachte terugkomst van collega's. Ze waren dan wel of niet naar de ar beidsbureaus gegaan, ze hadden dan wel of niet in zo'n aanmeldingsbureau een „ausweis" gekregen. In ons bureau liggen series van die documenten, -waarvan we nu niet meer weten welke de echte en welke de val se zijn. Die papiertjes werden toen als bijzonder belangrijke wapens gedragen, want men meende dat ze recht zouden blijven geven op verblijf in Holland. Zo naïef was men toen dat men toch nog een deeltje van de Duitse bewerin gen wilde geloven. Dat werd later wel anders. Toen bleek dat ledereen „rück sichtslos" naar Duitsland werd gezon den. De vesting Holland mocht geen weerbare mankracht hebben. Jaargan gen, geboren in 1922, 1923 en 1924 diea den geheel te verdwijnen. Dat staat er nu zo simpel, maar voor iemand, gebo ren in zo'n jaartje, was het na de to tale verdwijning, alsof de hele wereld kon zien dat hij geboren was in 1924. De Schiedamse SD-er Marie Bosman, geboren in 1924, kende zijn leeftijdgeno ten dan ook zo bijzonder goed, dat hij tal van vrienden kon arresteren. Veel was er vreemd in die merk waardige tijd en daarom is het cu rieus te vermelden dat een bepaalde verrader, de politieman S., ervoor heeft gezorgd dat Jan Eykenbroek eenmaal uit Duitse handen bleef, dat deze S. bij uw verslaggever thuis aan de verschrikte moeder kwam melden dat de zoon zou worden gearresteerd en dat dezelfde S. het zelfs presteer de om ons eenmaal mee te delen dat aan een half afgebroken stelling op de kade. De vracht botste tegen dat houtwerk, de kraan schudde op de hoge poten en veel van de gazen rollen vielen in het water. In een oogwenk was Wiltons ha ven groen gekleurd. Met grote ogen stormde Jan Eykenbroek naar de hoog te van de stuurhut om te brullen: „Wat heb je nou gedaan?" Dai. vertelden we. Men dient te bedenken dat zo'n ama- teursfout gekenmerkt kon worden als sa- er een razzia zou worden gehouden in botage. Gelukkig kon het misverstand (Van een onzer verslaggevers) het Monopoletheater. Die razzia kwam ook inderdaad, maar geen onderdui ker was aanwezig. De arbeidsinzet leverde voortdurend verlies aan assistenten op. Bovendien werd men steeds banger, het werd steeds moeilijker het werk op gang te houden, totdat Aad de Jong een gran dioze inval kreeg. Er werd een schuil plaats gevonden die uniek was. Die schuilplaats kwam in de buik van een kruiser, van de huidige Zeven Provinciën of De Ruyter (bij de RDM lag het andere casco) die na de oorlog is afgebouwd. Dat casco lag er sinds 1937 en in 1940 had men het snel vol schroot gesme ten, zodat het leek alsof dat stuk roest één ondoordringbare wirwar zou zijn. Men kon echter onder het casco kruipen, dan in de dieptebomsleuven kruipen, die als glijbanen tegen de buik van het schip zijn gelast en kruipende in het donker meters hoger, kwam men in de ruimen die dan weer beklommen wer den via smalle ijzeren binten. Tenslotte kwam men in een kleine ruimte diep in het schip, waar het veilig werken was. De burgemeester van Schiedam, J. W. Peek Morgen wordt in Schiedam weer de jaar- wkse collekle voor de reclassering van aile gezindten gehouden. Vanavond na 18 30 uur runnen eollektebussen worden afgehaald m bebouw Chr. Sociale Belangen, Lange Ha- «fin 73. Zaterdag na negen uur kunnen ook jiog bussen worden verkregen. Collektanten «oetea minstens 14 jaar oud zijn. 1 NIEUWE COLLECTIE 1965 Mf Zeer interessante Wm aanbiedingen o.a. Bijzonder mooie in versch. kwal. en uitvoeringen Lijnbaan 36-tel. 125088-Rotterdom (bij het Hilton-Hotel) Ook repareren en moderniseren Hoewel het de bedoeling was de herinneringsverhalen uit de bezetting achtereenvolgens te plaatsen, moest het slot van de reeks (woensdag IS, donderdag 17 en vrijdag 18 september) tot vandaag in reserve blijven. Over vloed van kopij is de oorzaak. In de drie voorgaande artikelen schreven wij over de eerste im pulsen tot het verzet, die prompt werden onderdrukt. Er wordt nu nog door vele betrokkenen over gediscussieerd of dat begin nu wel zo bijzonder naïef is gestart. Bovendien had de groep voor een extra veiligheid gezorgd. In dat zo mooi geïsoleerde kamertje was een verlich ting aangebracht via een rubber kabel die uit de buik van het schip de grond was ingewerkt naar een aansluitingskast. Daar stond altijd iemand om de stek ker uit de kast te trekken als er on raad was. Dat is eenmaal gebeurd. Men ver moedde toen dat het schip meer be vatte dan rommel. Ijverig liep men over het ijzeren dek en overal klonk rumoer. Er werd geschoten op enkele figuren die in de nabijheid waren. Het groepje binnen we waren met vier of vijf was muisstil van angst, be halve Gerrit de boorder, die fluister de dat hij in de ingang zou gaan staan om met zijn gestolen pistool iedereen neer te schieten die zou na deren. Dat was overigens een dwaas idee bedachten wij veel later, want het schip was in complete duisternis gehuld en men zou ongetwijfeld in de ruimen stor ten als men niet wist dat men hoog in het schip over het netwerk van het ijze ren geraamte moest balanceren. Steeds weer zijn we zo naar die fijne kruiser gegaan. Dat was gemakkelijk, omdat er veel rommel, veel hokjes e.d. bij de kruiserhelling stond. Het was ook gemakkelijk omdat het idioot werd ge noemd in de buurt van die kruiserhel- ling te zijn. Bij bombardementen namelijk zou men minstens tien minuten moeten draven om in veiligheid te komen. En dan wa ren de vliegtuigen al eerder boven de werf geweest. Eenmaal tegen het eind van de oorlog hadden wc een grappige ervaring. De mannen werden roekeloos. Meer en meer gingen de krantjes in honderdtallen van de hand. Toen gebeurde het eenmaal dat pen Schiedamse jongeman het is nu een eerzaam huisvader die we wel eens voor bij zien gaan ons verbaasd zei: „O, nu weet ik wat jullie daar altijd gaan doen". Het naar onze mening onaan tastbare geheim was niet opopgemerkt gebleven. Het einde van de groep, de gesloten keten, kwam toen Aad de Jong deed wat een groep navolgers onlangs ontslag op leverde. Aad de Jong stond in de hok jes met prikkaarten een serie kaarten af te stempelen van de groeo elektro- monteurs. Een employé van het bedrijfskan- toor ontdekte dit. Hij kreeg ruzie met De Jong, de zaak werd gemeld en de baas besloot de groep monteurs uiteen te halen. Jan EykenDroek nam dit niet. Hij ging naar huis, in de overtuiging (die toen zo sterk leef de) dat de oorlog snel voorbij was. Hij bleef thuis, niets doen, lezen, stu deren, aan het strand van de Lek liggen in de zon. Van die zon hield Jan Eykenbroek, de blonde Germaan, die met zijn forse ge stalte en prachtig blond haar altijd de aandacht trok. Jaren achtereen hebben wij 's zomers op het dak van de ma chinefabriek gelegen in zwembroekjes. Ook zo'n gek apart gebeuren. Als elektromonteurs klommen wij naar de kraanbanen. Via een deur kwa men we op dak en daar lagen over dat dak enorme groene camouflagenetten van gaas en glaswol. Rustig hebben we vele uren naast elkaar liggen zonnen in die reuzenhangmat van glaswol. Eenmaal hebben we min of meer naar beneden kijkend gezien hoe een vlieg tuig naar beneden dook, bijna boven op een befaamd schip van de Moyd, dat door de Duitsers tot Rode Kruis- schip was omgebouwd. De bom viel midden op het schip en maakte schip en dok onschadelijk. Dat camouflagegaas roept weer een andere herinnering op. Uw verslagge ver zat toen tijdelijk alleen in het topje van een torenkraan te studeren, dus naar Duitse begrippen ai sabote rend niets te doen. Van onderen af riep men dat uit een ruim wat ca- mouflagerollen moesten worden getild. Dat leek uw verslaggever een leuk karweitje. Hij bediende de controllers van de kraan als een ervaren kraanrij der, dat is voor een elektromonteur een koud kunstje en rijdende, schokkende kwam de kraan naar het schip, tilde de vracht er uit en draaide om, maar de jongen in de kraan had niet gedacht worden duidelijk gemaakt Met Aad de Jong kwamen we op een half schip, uit de Wilhelminahaven naar Wiltons bouwdok gesleept, de Al- hena en daar moest worden gewerkt, deelden de Nederlandse collega's mee. Wij waren suspect Vindingrijke Aad heeft de pantserloodkabels voor de be diening van het geschut in rekordtijd gemonteerd op het weer compleet ge maakte schip. Hij vroeg een lasser die kabels aan het plafond te lassen, daar na liet hij de luiken snel dichtdoen. Het was al eind 1944, we dachten dat het spoedig vrede zou zijn en bovendien dachten we dat de gelaste kabels hun isolatieweerstand zouden zijn kwijt ge raakt, dus onbruikbaar zouden zijn. Geen geschikt geschut dus. Later na de bevrijding werd ge publiceerd dat de Alhena in de haven van Bremen of Hamburg was vergaan, gebombardeerd met honderden voorna melijk Nederlandse gevangenen aan boord. De aktiviteiten brachten ons tot aan de overkant van de Maas, waar een deel van de fabriek Petra werd opge blazen. Dat leverde Aad de Jong een heftig woordenduel op met de chef van de terreinpolitie van WE, die hem vertelde dat hij ons buiten de werf had gezien en dat hij zoiets aan de Duitsers diende te melden. Met een grote mond heeft Aad verteld dat va derlander zijn iets anders -betekende. Op den duur bleek evenwel geen en kele positie houdbaar. De meesten van ons kwamen toch in Duitsland, de an deren hielden moeizaam het contakt al onderduikend tot de meidagen van 1945. Het werk ging door, maar Jan Eykenbroek was met zijn zeventienja rig broerje Bep aan de groep ontval len. Dat gebeurde heel simpel, zonder he roïek. Een dame heeft de Duitsers ver teld dat bij Eykenbroek (Rotterdamse- dijk) mannen in huis waren. Dat had ze gezien. Zoiets gebeurde wel meer. Kantonrechter mr. P. B. Cos behandel de dergelijke zaken vlak na de oorlog als voorzitter van het tribunaal. Er was een veertigjarige weduwe, me vrouw B.-S., die dat verraden in de Aleidastraat motiveerde met de mede deling dat ze tegen iedereen vriendelijk was, iedereen kreeg koffie. Ze had de Duitsers bij de koffie verteld waar en wie ondergedoken was tijdens de schrik- jacht van tien. en elf november 1944. Iets dergelijks want er waren he laas vele Nederlandse verraders over kwam Jan en Bep. Ze waren zater dagsmorgens uit huis gehaald en voor de ogen van de moeder, die boven aan de trap het afscheid zou gaan zwaaien, werden de jongens neergeknald. Eén in huis (Jan, vrijwel direkt dood met door zeefd hoofd) en een op de stoep, de blonde, Bep die tot 's middags half twee martelde met de dood. (Deze ervaringen, in wezen frag mentarische herinneringen, vormen een minuscuul onderdeeltje van daden die Schiedammers in verlei vorm in het verzet tegen de onderdrukker be dreven hebben. Schiedam zou dat ver zet kunnen eren. Binnenkort is het twintig jaar geleden dat Jan Eyken broek werd vermoord. Schiedam zou wijken met namen verzetsstrijders e.d. kunnen creëren en zou opdracht kunnen geven voor heit ontwerpen van een waarachtig verzetsmonument. Re- daktie). O Op een schoolplein in Hoek van Holland verdween donderdag een blauw met witte meisjesfiets. Men vermoedt dat kinderen de fiets hebben meegenomen. Morgenvroeg om 9 uur be gint da verkoop van deze Tricot Nylon Housecoats, in de maten 38 t/m 48, en de kleuren bleu, geel, flesgroen, turquoise A y yt en tomaat, jfip voor «IA INTERNATIONALE CONSUMENTENBEURS 450 attractieve en Interessante stands 4» Individuele voorlichting Expositie 75 Jaar K.N.V.B. sS «,U, de herfst en da mode" een mode-impressie. Geopend van 10-17 en19-23 u.j Zondags gestoten. AHOY'-GEBOUW - Rotterdam Urn 8 Oei. kUc-.*A.. ui MEETS vermoedende noorderlingen 1 die zich komen vestigen in Schie dam staan daar vreemde dingen te wachten. Allereerst is daar natuurlijk de verzekeringsmaatschappij die ons leven graag tegen een aanzienlijke som gelds wat meer waard wil maken, men kan immers nooit weten. Ook de spaar bank die elke maand weer wanhopig poogt de inleg te overtreffen, Iaat zich niet onbetuigd. VY(j gebruikelijke za ken, de ontvangst heeft tot nn toe niets openbarends. De Cefa-afdeling Schiedam start za terdag het nieuwe filmseizoen met de vertoning van de cinemascope kleuren film „Strijd voor de Vrijheid". De film wordt vertoond in gebouw Arcade, Lan ge Haven 71. Aanvang 20 uur, zaal open 19.30 uur. De toegangsprijs is ƒ0,75. In voorverkoop zijn kaartjes verkrijg baar bjj Boekhandel Nïemantsverdriet, Lange Kerkstraat 52, alleen op de win keluren. Gein tei. of schrift, best Bel ons voor een demonstratierit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 Tl/TAAR niet zodra opent de man uit het „11 oge Noorden" zijn mond om al dan niet vriendelijke woorden te gaan zeggen of er verschijnt een mee warige blik in de ogen van zijn ge sprekspartner. ,,'t Is toch wel zielig", zegt die blik. „Hij kan niet eens praten maar stoot enkel wat klanken uit." Het aldus als voorwereldlijk wezen beschouwde slachtoffer krijgt het wat warm onder zijn boord, loopt wat rood aan en stamelt in zijn beste Algemeen Beschaafd Nederlands: „Ik ben toch blij kennis met u gemaakt te hebb'n", en maakt zich uit de voeten. TY/ANHOPIG wordt nu geprobeerd de e's weer üit te spreken en de n'cn te laten vallen. „Mag ik effe passere" klinkt het thans. Het vreem- de is echter dat die meewarige blik in de ogen van de mensen waar de noorderling tegenaan staat te praten, blijft. Je kunt de arme man zien denken: „Zijn zij nu gek of ben ik het." Een voor de Schiedammers onzalige gedachte komt bij hem op. Voorzichtig zegt hij het al tegen vrienden cn kennissen. Veel geld wil hij verdienen, heel veel geld. "Wat er mee te doen? Wel, een boerde rijtje kopen inja in Drenthe. (Van een onzer verslaggevers) heeft de Katholieke Kring in de goede richting gestuwd. Anderzijds is de kring Het bestuur van de Katholiekevoor <jie programmering weer geheel af- Kring in Schiedam heeft donderdag- j'.ankelijk van de respectieve gezelschap- -technisch. avond uiteengezet hoe de zaken er voor staan en wat er waar is van de geruchten die gaan over een op han den zijnd samengaan tussen de Ka tholieke Kring en de Schiedamse Kunstkring. Wat dit laatste bedreft gaf de voorzitter N. van Baarle de verzekering, dat vooralsnog van een Kunstkring. Wat dit laatste betreft kringen geen sprake kan zijn, of schoon de boot door de Katholieke Kring niet is afgehouden. Tijdens een bespreking tussen de twee kringbesturen zijn wel resulta ten geboekt, maar een naar de leden van de Kunstkring gezonden circu laire leverde geen resultaat op. Voorzitter Van Baarle was in het al gemeen niet somber gestemd over het theaterbezoek, al voegde hij daaraan toe, dat de intrede van de televisie ook voor het Schiedamse culturele leven ge volgen heeft gehad. Het enige dat hier tegenover gesteld kan worden zijn pro gramma's, die het van de beeldbuis win nen en het volgen van deze beleidslijn De in het programma opgenomen „one-man-show" van Toon Hermans kan niet doorgaan, daarvoor in de plaats komt de opera-voorstelling van de Zuid-Nederlandse Opera met de op voering van „De Parelvissers". Het zelfde gezelschap zal in Schiedam ook nog „Die Eledermaus" en „Der Zigeu- nerbaron" op de planken brengen. Daarnaast is het bestuur van plan twee avónden voor tieners en twens te or ganiseren. De heer Van Baarle deed uit de doe ken hoe het kwam, dat de besprekin gen tussen K.K. en Schiedamse Kring aan de grond zijn gelopen. Juni vorig jaar hebben de kringbesturen bespre kingen gevoerd met de wethouder van culturele aangelegenheden, mr. MLJ. M. van Kinderen. De K.K. heeft daar bij naar voren gebracht te bezien of een samengaan van beide kringen mo gelijk was. Voorgesteld werd een nauwe samen- FRANSENSTRAAT 26 TELEFOON 6436 - VLAARDINGEN. werking na te streven onder de naam: Samenwerkende Kunstkringen te Schie dam, de Kunstkring en de Katholieke Kring. In de samenwerking zouden bei de kringen zitting "krijgen in de pro grammacommissies. Ook werd voorge steld, dat de kringen geheel zelfstandig zouden blijven bij het naar buiten optre den. Het overschot van de opbrengsten zou worden aangewend om de Kunst kring weer op gang te helpen. Helaas vonden deze voorstellen bij de leden van de Kunstkring geen enthousiast onthaal. Van de 300 verzonden antwoordformu lieren kwamen er nog geen 50 retour. Niettemin zijn de leden van de Kunst kring altijd welkom bij de avonden-van de Katholieke Kring, zo verzekerde de heer Van Baarle. Onze kring verleent wel meer concessies aan mlet-leden. Als voorbeeld noemde hij de perso neelsvereniging van Wilton-Fljenoord. Hij ging hierbjj allereerst uit van een bijbels motief, namelijk het gebed van Christus om eenheid der Zijnen en stelde, dat voor de werfkracht der kerk een heid van optreden, dienstbetoon en ge tuigenis onafwendbare voorwaarde is. In de tweede plaats is er een prak tisch motief. "Wij kunnen in de tegen woordige tijd niet langer volstaan met onze huidige kerkgenootschappen als fe nomenen uit een ver of nabij verleden. Het is vooral Martin Buber, die op de noodzaak van eenheid de nadruk legt wanneer hij stelt, dat wij als kerk an dere kerken nodig hebben, omdat zeer grote krachten worden vereist ter ver richting van het gemeenschappelijke werk. Eenheid is nodig om de kerk als geheel tot het hoogst mogelijke peil van dienst aan de wereld op te voeren De plaatselijke gemeente echter denkt nog veelal vanuit de gegroeide gescheidenheid. Nog altijd worden de verschillen tussen de kerken in hoofd zaak aan de orde gesteld in het ka der van de verdeeldheid van allerlei groepen, kampen en blokken en niet in de omraming van het geschieden van de ene kerk. Daarbij wordt verge ten, dat kerk-zijn niet is het instand houden van bepaalde gebruiken en groepen, maar het laten geschieden van het evangelie. Als voorname en. eerste taak zag hij een bres te slaan in de muren van ver stard institutionalieme.di e veelal het gros der kerkleden en ook vele ambts dragers nog beheerst. De eerste stap daartoe zal moeten zijn de puglieke opi nie te gaan bewerken. Want wij schieten met z'n allen niets op als de publieke opinie niet in beweging komt om te pleiten voor een nieuwe gedragslijn met de wereldkerk als norm. Hier ligt het kernpunt van ieders verantwoordelijk heid. Vier middelen staan vooral de predi kanten ten dienste om hun mensen te bereiken, de kansel, de wijkavond, het catecbesatielokaal en de wijkrubriek in het kerkblad. Aangezien kerkelijke gemeenteleden nog veelal een verkeerd beeld hebben van het andere kerklid en de andere kerk. zou onder leiding van de wijk- predikanten, andere ambtsdragers of de oecumenische raad een programma kun nen worden opgezet, dat zich speciaal met dit aspect der eenheid bezig houdt. De heer Teeuw bepleitte het arrange ren van kennismakingsbijeenkomsten, waar predikanten voor leden van een andere kerk over hun kerk komen ver tellen, waarna eventueel gezamenlijk een kerkdienst van die kerk kan worden bijgewoond. Verder noemde hij gezamenlijke be studering van en bezinning op oecume nische problemen en de eenwording als zodanig, door middel van bijbelstudie kringen en gecombineerde wijkavonden. Ook beval hij een onderzoek aan naar de mogelijkheid van gezamenlijk doen van zondagschoolwerk, gezins- en jeugd werk in de wijken, alsmede interconfes sioneel verenigingsleven. Ook zou hij graag samenwerking zien tussen de plaatselijke kerkbladen. In dien geen gemeenschappelijk kerkblad zou kunnen tot stand komen, zou het toch zeker gewenst zjjn, dat de be staand bladen zou den komen tot ge meenschappelijke publicaties over ge meenschappelijke zaken als zending, evangelisatie, jeugdwerk, scholing van het gemeentelid, oecumentische aangele genheden enz. Ook het middel van gecombineerde kerkdiensten zou verder moeten wor den uitgebreid. De oecumenische raad heeft nu aan de kerken een voorstel gedaan in die richting, door in iedere wijk jaralijks een ambtelijk geleide kerkdienst te projekteren, waarvoor ook ed medewerking van de gerefor meerde kerk zal worden gevraagd, aangezien de synode dezer kerken reeds twee jaar geleden, de mogelijkheid daartoe heeft geschapen. De heer Teeuw bepleitte ook kansel- ruil of, indien dat niet mogelijk zou zijn, het instellen van invitatiediensten, waar bij een wijkkerkeraad een buurkerk uitnodigt om bijv. bij haar de avond dienst te komen houden in gezamenlijk verband. Kerkordelijk kunnen daarte gen geen bezwaren bestaan. Ook voerde hij een pleidooi voor ge meenschappelijke bouw van kerken en wijkgebouwen, hoewel men daarvoor in Schiedam al weer het gunstige tijdstip heeft laten voorbijgaan. Coördinatie is niet bekend. "Wij zullen ons ér in de toe komst op moeten gaan bezinnen of we door kunnen gaan met als maar dure, weinig gebruikte godshuizen en wijkge bouwen neer te zetten en daardoor bui tengewone financiële lasten op de schou ders van het gemeentelid te leggen. Er staan al kerken enoeg, soms meer dan één in één straat. Die kunnen we toch van elkaar gebruiken? Tenslotte noemde hij het houden van een liefdemaal (agapê) naar T.T. ge bruik, hetgeen niet het avondmaal zelf, maar een voorstadium ervan is en daar om gemakkelijker te accepteren. De oecumenische raad heeft nu ëen voor stel tot het houden daarvan aan de ker ken voorgelegd en hen verzocht hieraan mee te werken. Dit geldt ook van een suggestie om met Kerstmis en Pasen oecumenische zangdiensten ie beleggen. Bjj dit alles moet worden uitgegaan van de overweging, dat alles wat ge- meenschappelk kan geschieden ook ge zamenlijk moet worden gedaan en dat alleen wat niet samen kan, dan in vre desnaam maar geseheiden moet worden gedaan. Vóór alles is nodig een begin te maken met samen op reis te gaan. hetgeen betekent dat we dan doorlopend in elkaar gezelschap zijn. Wij zullen nieuwe organen moeten scheppen om onze geschillen en verschillen als ge meenschap tot oplossing te brengen. Eén der grondleggende stappen daar toe zou kunnen zijn, dat de kerkera den en wjjkkerkeraden ertoe over gaan speciale ambtsdragres met oecu menische opdracht te benoemen. Deze kerkerade» dienen daarbij het werk van de oecumenische raad als een stukje werk aan de plaatselijke raad te delegeren. Hij bpleitte de benoe ming van een commissie uit de ker ken of de oecumenische raad, die vorm zou moeten geven aan een komende samenwerking. Het uiteindelijke doel moet zijn het zichtbaar maken van de eenheid. Zo kan een kerk ontstaan, waar, ook plaatselijk, grotere verantwoordelijkheid zal komen te rusten op de leden der bestaande kerkelijke gemeenschappen. Wij moeten samen op weg om onze denominationa- listische kerkeenheid om te zetten in geografische, die meer in- overeenstem ming zijn met het evangelie dan de kerk genootschappen, waar we nu nog altijd mee zitten opgescheept. Dit alles in het bewustzijn, dat, als wij het pad der een wording betreden, wy op Gods weg zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1