Bös-en strandleven tositie Gemeente behelpt zich met STUK B AGENDA Felle brand in auto I Hofstee MASSALE MEUBEL VERKOOP ia/* m V'/ V Nadruk op vele soorten zwammen Stadhuis groeide niet mee Burgerlijke stand msm: Auto zakt in terrein weg JAARBEURSGEBOUW NOG 2 DAGEN HEL is maar hoe je het bekijkt en opzet. Maar onze maandelijkse begroting liet niet met zich sollen.'De betaling van (Te belasting mocht niet uitgesteld worden, want er was al een aanmaning verstuurd. Verder was bet moreel niet verantwoord de dokter VREDENBURG UTRECHT WONEN 1965 H. H. DE KLERK ZN l Donderdagavond i II uur sluiting (Van een onzer verslaggevers) TTkE werkzaamheden betreffende de verbreding van de Burge- meester Knappertlaan te Schiedam, die aansluit op de Nieuwe Haven, zijn voltooid. Het rijwielpad werd verbreed en de hoofdrijbaan werd geasfalteerd, maar niet verbreed. Een meng- fout in de samenstelling van het asfalt heeft het werk enigszins vertraagd. Er zijn enkele nieuwe verkeersgeleiders aangebracht. Zoals men zich zal herinneren is om de kwestie van het rooien van een aantal bomen op dit stuk van de B.K.Laan enige tijd geleden nogal wat deining geweest. Medewerking HONDERD GULDEN BETALING C.A.O. Vandaag ..en dagelijks STRANDEN Gewond na sprong uit rijdende tram TIJDELIJKE SPÉCIALE -AANBIEDINGEN WALEwANTRACIET 20/30 H y'///' -/ v/' en parel ;13^3 WALES ANTRACIET IV.// 12.75 WALES ANTRACIET V9.90 N.V. ROTTERDAMSCHE KOLEN CENTRALE Dependances -rm il§s 32.90 79.50-97.50 49.75 r "v'-/ MORGEN LAATSTE DAG TEGEN HALVE PRIJZEN SCHIEDAM Waardevolle tips 'voor uW inkopen vindt u iri de' advertenties- DAGELIJKS VAN 10-10 UUR: OS jAAH L JK SE. BEURS VOOR .particulieren I S ZONDAGS GES'.Ol ZNt OKT. TOcGANG-V'RfJ... KINDERCRÈCHE, ingericht door g[ Manna Ditzel, waar uw kinderen j rustig spelen tijdens uw bezoek! aan de beurs. GEHEEL INGERICHTE BUNGA LOW,die in de praktijk laat zien wat de mogelijkheden 2ijn voor hetinrichienvanmodernehuizen WORDT GEORGANISEERD DOOR 4000 M-VOLLEDIG INGERICHTE INTERIEURS; EXPOSANTEN O.A. A'rtifort Zi.trtieübelênpfistho Meubelen'" D es so Ta p ij tèn w. d.-Boye n k a fn p F r n it u're Stér Meubelen/.K.V.T. Tapijten/Luxaflex HeugafelF/8ergo?s Tapijt/Pk>eg$JÓffen.£ 'Brédero B2-b!okken Formule' Meubelen. Linoleum 'KrommenjéIndoor Verlichting/ Heilbron Zitmeubelen f. Pastoe Meubelen /s. Spectrum.Meubelen Kompas Stoffen Royal Systeem (Weger Keuken /- Kers-, bergen Radio en televisie Mah Jongg •Wandmeubelen COLLECTIEVE INZENDINGEN LUT'ZWEDEN. - (BRA BOHAG GROEP).EN DENEMARKEN INTERNATIONALE! CONSUMENTENBEURS AHOY' GEBOUW t/m 8 OU». Op de Rotterdamsedijk, vanaf de grens tfret Rotterdam is nien irimid- de.s ook met asfaltering begonnen. Overdag wordt het-verkeer naar Schiedam omgeleid via het benedendijkse gedeelte van de Sehiedamseweg in Rot terdam. (Van een onzer verslaggevers) Zaterdag 24 oktober zal in de Mathenesserschool aan hét Oude Kerkhof te Schiedam een tentoonstel ling te bezichtigen zijn van paddestoe len, planten en mossen, die de leerlingen uit de.derde, vierde, vijfde en zesde klasse de dag daarvoor in de bossen rond Breda' hebben, verzameld. Hierbij zal in verband met het jaargetijde de nadruk.liggen op de verscheidenheid aan zwammen.' die het Zuidnederlandse bos oplevert. In aansluiting op deze tentoonstelling zaliri "één ander lokaal van deze openbare'school een expositie, .worden georganiseerd, die de facetten van het Nederlandse strand on dér'de loep wil nemen. Het initiatief voor deze dubbele tentoonstelling is genomen door het hoofd der school, de heer D. M. A. van der Giesen, die. het plezier van een schoolreisje wil paren aan leerzaam heid en zelfwerkzaamheid. De tentoonstelling zal uitsluitend' op zaterdag 24 oktober voor een ieder gratis toegankelijk zijn. Bij voldoendebelang stelling wil de heer Van der Giesèn de tentoonstelling ook openstellen voor leerlingen van andere scholh. Voor de expositie over het strandleven heeft het hoofd der school de medewer king ingeroepen van de Nederlandse Op de Koningin Emma weg in Hoek van Holland kwamen twee auto's met elkaar in botsing. De bestuurders waren de 31-jarige J. v.-d. B.'-uit Schiélam en de 53-jarige P. v. d. H. uit Den Haag. Beide wagens werden beschadigd. T)EZE maand zyn we ernstig geschrok ken. Daar was alle reden voor. De berekening, die we maakten voor onze uitgaven van deze maand klopte niet. Nee, dat is.niet juist gezegd. Die reke ning klopte maar al te zeer en pynlyk. Wel drie keer hebben we alle getal- letjea gecontroleerd en optelsommetjes nagerekend. Maar de begroting bleef een hatelijk tekort aanwezen van ruim honderd gulden... Nu as een tekort op een begroting niet direkt iets om van onderstehoven ïe raken. Dat hebben we wel geleerd in de raadsvergade- ringen, die we in de loop van de jaren mochten bijwonen. Om de gemeente vergaderingen van dc kerk, waar de financiën worden besproken, niet te vergeten. In deze samenkomsten kan het voorkomen, dat een onderlegd kerk lid plotseling opstaat en een ingediende kerkbegroting tot grote schrik van de gecommitteerden of commissie van be heer uiteen begint te rafelen. Deze post wat hoger; die post wat verlaagd; een streep door gene uitgave; gindse stille reserve opgevoerd en de begroting is weer gezond, AVeg tekort, dat kennelijk moest dienen om het financiële mede leven van de gemeente te stimuleren en de by dra gen te doen verhogen. langer op zyn geld te laten wachten. De man was zo aardig geweest de laatste keer en bovendien had hij schappelijk gerekend. Dan moest de tandarts maar wachten. „Hjj boorde nog al rigoureus de laatste keer", zei ze, „en nu heb ik al weer pijn." Het be sluit viel. Dertig gulden verdiend. W e waren er nog lang niet. Het was een moeilijke familieraad. Ons voorstel dc girorekening dan maar tot 7,50 te laten zakken kon niet worden aan genomen. Er zou déze maand nog een automatische afschrijving van de levens verzekering konten. Vijfenzeventig gulden zou cr toch minstens op moeten blijven staan. Tot overmaat van ramp ontdekten 'we al pluizend nog een rekening die moest worden betaald. Weg dertig gulden van tandarts. Het tekort was boven de honderd gestegen. "DUIM honderd gulden. Toegegeven, het is een verdwijnend klein be drag. vergeleken by de bedragen waarmee de overheid werkt. Het is een slofje aan de weegschaal tegenover liet hiaat van ruim 900 miljoen dat minis ter Witteveen in de Tweede Kamer uit zijn nieuwe koffertje toverde. Maar de minister van financiën komt er, on danks zijn waarschuwende, sombere toelichting wel weer uit. Dat is zyn geheim. Honderd gulden op een maandinkomen is oneindig veel groter, maar bovendien kunnen we de post inkomsten niet vergroten (al zjjn dc cijfers nog zo sprekend) door naar ons Nou ja, u begrijpt het wel, de nieuwe cj.o. gaat pas 1 januari in. Chr. Soc. Belangen: Ned. Bond v. Oudstrïjders, contactbijeenk., 20. l. tHHOi Passage: SG, balletuitv., 20. Dagblad „De Rotterdammer",Schie damse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 1 1 5 5 8 8 (toestel 52) na 18 uur b-gg. 195888)) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 29. telefoon 8 5451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 11558 8). Klachten bezorging Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.3ft-19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666, alarm brandweer 69123: alarm G.G. en G.D. 29290. Woord voor de dag: bijbellezing, tel. 141000. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- ttraat 58. geest. Om 14.30 wordt vertrokken vanaf het Postkantoor In Schiedam. Degenen die mee willen kunnen zich opgever/bij J. Weergang, van Heuven Goedhartstr. 4 en C. Kalden, westfrankelandsestr. 69. POED, van onze landelijke bewinds man kunnen we leren, dat een begroting gepaard moet gaan niet een degelijk beleid. Maar wat drom. mcls. Voeren wy dan geen beleid? We hadden precies door waar dc schoen wrong. De vakantie was financieel wat zwaar uitgevallen. (Mag het voor een keertje?). Ja, en één dikke uitgavepost staarde ons maar aan. De post, die onaantastbaar moet blijven. Toen kwam het. Zy zei: „Zullen we de wintermantel maar laten zitten." Dat was een morele klap op myn hoofd. Want het vorig najaar hadden we de mantel eveneens niet door laten gaan en het jaar daarvoor was dc mantelpost ook al geschrapt. „Nee", zeiden we. „Rook in september dan niet", was de volgende suggestie. „Daar redden we het ook niet mee", vonden we als excuus. „Dan zullen we maar zien, waar het schip strandt", zei ze toen. Het was geen oplossing. Toch werd het voorstel met algemene stemmen aanvaard, want het was laat geworden en al lang bedtijd. U mag het weten, op het ogenblik i s de mantel gekocht. De voldoening is groot. En gelaten wachten tóe de stranding af. Maandagmorgen is 'de 23-jarige pomp bediende mejuffrouw A. M. 'Klomp, uit de Bergstraat in Rotterdam,' gewond geraakt toen zij uit een rijdende tram wagen van lijn 14 sprong op het Stations plein. Zij brak het linkersleutelbeen en kreeg ontvellingen aan beide knieën. Mejuffrouw Klomp is in het 'Bergweg- ziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM. Geboren: Laurens z.v.. L. van der Wolde en I. M. Tobisch Anthonius J. z.v. J. J. Marcé en M. M, GiUekens Anita H. T. d.v. S. W, Lips en T. E. M. Collignon. Ingrid B. d.v. W. Garretsen. en J, H./van Brouwersahyen,Petra d.v. H. -M, Krabbendamen C. de Vries, Marianne- C. d. v.'.'cR., F. B. van Leeuwen en M. T. Geluk» Margaretha H. d.v. - E. vanden Brink en -Mivan der .Loos; .Antonius A. F, z.v. A. ;J. T, van Breugel en ~P. 'C. T. Dirksen, Esther d.v. H. van der Toorn/èn •Mr":van- der Most. -Petrus J. H. N. z,v. C. M. A. Smulders en M. M.-de Jong; Marco z.v. A. Hitman en H. Sitton, Bianca d.v. P. Kuiper en G. C. Rigters, Overleden: A Kwaak, 48 jr., C. de Hoog, 67 ;r. V '.v De 25-5arige heer G.Broeders uit Rhoón r ismaandagmiddag bij een. ongevaligewond. V Hij v was nabij de Rhoonse. haven bezig met de /reparatie van een schuifbak.van een bulldozer. De hefarmen van deze bak. 'sloegen plotseling neer, .waardoor de heer Broeders tussen de armen en de bak bekneld raakte. Onmiddellijk werd het slachtoffer naar het ziekenhuis verboerd. Omdat de verwondingen nogal meevie len, _kpn ,hij 's avonds weer, naar huis terugkeren.' 'Mt in de goedkof)ure kwaliteit' *Gegarandeerd steenvrij j TEL. 17.25.80*- ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) Vannacht is de brandweer uitgerukt voor een felle autobrand op de Maasdijk, aan- de kant van de Werf Gusto. Een vrachtauto stond aan de voorzijde in lichter laaie. Vermoedelijk is' de brand ontstaan in de motorruimte. Aanvankelijk hebben politiemannen van een surveillerende auto' en 'enkele brandweerlieden van Gusto getracht de brand te blussen, maar uiteindelijk heeft de Schiedamse brandweer het vuur toch met een nevelspuit gedoofd. De ca bine van de auto is geheel uitgebrand en er is veel schade toegebracht aan de bedrading. Door middel van een halfverbrand notitieboekje dat uit de cabine werd ge haald. kon de naam vande chauffeur worden vastgesteld. -Het was de 'héér- J. J. Jeugdbond voor Natuurstudie en van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistori sche Vereniging. De beide instanties zijn behulpzaam geweest bij het verstrekken van expositiemateriaal. De tentoonstelling, die in' haar geheel .drie klaslokalen omvat. ,zal wofden opgeluisterd door kleurendia's en causerieën van de heer A. de Jong, bekend van arikelen over het vogelle ven. Natuurlijk zal de heer De Jong ook dit keer weer veel interessants te vertellen hebben over het vogelleven in de bossen en aan de stranden. éSH VLAARDINGEN 7 (Van een onzer verslaggevers) A/TET DE GROEI van Schiedam in J'-1 de afgelopen decennia is het Schiedamse stadhuis niet meege groeid. Het monumentale gebouw is helaas even groot, liever gezegd even klein gebleven. Te klein naar de houdige maatstaven gerekend, want de ambtelijke diensten, die in verhouding wel gelijke tred hielden met de groei van Schiedam kunnen door het dak van het oude stadhuis niet overkoepeld worden. De groei van deze diensten was er tot voor kort oorzaak van dat een tij delijk onderdak moest worden gevon den voor de gemeentesecretarie, die nu wordt ondergebracht in een nieuw houten gebouwtje aan het Oude Kerk hof. Een voorlopige maatregel uiteraard, omdat tater het nieuw te bouwen stad huis onderdak zal kunnen bieden aan alle in Schiedam werkende bureau- •ambtenaren. Aangezien de plechtige ingebruikne ming van Schiedams nieuwe raadhuis nog ver verwijderd is, zal de gemeente zich moeten behelpen met dépendances. Gezegd mag worden, dat de dépendan ces bij elkaar meer ruimte kunnen bieden dan het eigenlijke raadhuis. Het complex Nieuwstraat-Oude Kerkhof bij voorbeeld is alleen al ruimer dan het stadhuis, nu in de tuin achter de gebou wen de extra ruimte werd geschapen. In de gedeelte zijn de afdelingen be, volking, belastingen en financiën onder gebracht. Dat ook de gemeentelijke instanties met de ruimte moeten woekeren blijkt uit het feit, dat de afdeling belastingen tijdelijk in een gebouw aan het Oude Kerkhof moest worden ondergebracht De oude-barak is met.de grond ge lijk gemaakt, waarna'hét terrein ge-: effend kon worden. Momenteel heeft men de werkzaamheden aan de beton nen fundamenten 'beëindigd, zodat nu het wachten is op het noodgeoouw zelf, dat volgens .systeembouw geplaatst zal worcfen. Wanneer het gebouwtje in januari in gebruik zalworden genomen, heeft de gemeente 260 vierkante meter vloerop pervlakte gewonnen. Voor het echter zo ver is zullen er nog enkele interne ver huizingen moeten geschieden. De belastingdienst krijgt samen met de accountantsdienst de vrijgekomen ruimte in het stadhuis. De juridische dienst betrekt dan de' kamers van 'de ac countantsdienst. - (Van onze correspondent) Maandag om ongeveer tien uur reed J. X. de O. (26). chauffeur, uit Botterdam met een 6-wielige oplegger, vanaf de Westlandssr weg te Maassluis, dwars over het niet bestrate bouwterrein, naar de Maasdijk.' Toen' hij zich met de trekker op de Maasdijk bevond, zakte de oplegger, waarop een zogenaamde funda- tie van een heimachine was geladen, in het pas opgehoogde terrein weg. Het duurde tot 'ongeveer 12.30 uur eer men met behulp van inmiddels ter plaatse geroepen kraanwagens, de opleg ger met lading op de weg had. Het verkeer ondervond, ter plaatse veel hinder en oponthoud van'het incident. Tegen de chauffeur'die ook over enke le nieuwe straten Het bouwterrein had kunnen verlaren, zal proces-verbaal wor den'opgemaakt Grote verrassing voor teenagers, dié nu met hun moeders hun garderobe komen aanvullen. Gratis het kleurige Beatle-album met 60 pagina's vol.foto's (nor male prijs 1.25)., Moeders opgelet - alle nieuwe modellen mantels en jurken voor uw veeleisende dochters zijn binnen. Modieus, elegant en praktisch als nooit tevoren. TIENER JURK. Voor meisjes van 13 tot 15 jaar is dit een snoepje van een jurk met kittig wit kraagje en. door geregen lint, Ook uitermate praktisch voor alie-dag ge bruik BONTKRAAG-MANTEL. Een vlotte teenager-mantel met dubbele rij knopen. Het bont kraagje geeft een leuk mo dieus accent aan deze prak- tisch-elegante mantel voor meisjes van 12 t/m 16 jaar. SJAALKRAAG-MANTEL Teenagers. - van 12 t/m 15 jaar - zullen wat trots zijn met deze echt-modieuze man tel met fluweel en wollen franje. Loopplooi in rugnaad. HOOGSTRAAT 219: VLAAftDlNGEN Eetkamers - bankstellen- salontafels - bergmeubels enz. in alle prijsklassen alleen nog WOENSDAG 7 OKTOBER te zien in GEBOUW ..TRIANGEL", Fransenstraat 14, VLAARDINGEN" van 918 uur. De rolbrug over de Schie zal in verband'met reparatiewerk- zaamhedec voor aUe verkeer zijn gesloten van dinsdag, 6 okt. op woensdag, 7 okt. a.a. van IS uur tot 24 uur. of zo veel langer, of. kortei als de werkzaamheden zullen duren. Schiedam. 5 oktober 1064

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1