u Uw bank heet nü Waarschuwing van V. Overheidsbesparing mag niet verder meer stijgen Kritiek op nota van drs. Bakker opo gedood FAMILIEBERICHTEN 7lHEFARO »- MEIJER BLESSING Werken in een juwelierszaak? SIEBEL ASS. MOLENAAR Nieuw vliegtuig voor de M.L.D. ADMINISTRATIEVE KRACHT (VRL.) ftsiederlandsche Handêf-Maatscftappi] - De Twentsche Bank) Hulp viP*' DE ROTTERDAMMER Pagina 4 DINSDAG 6 OKTOBER 1964 N.V.A vraagt een OKKÊ JAGER EEN GROENE PASEN f 2-90 SPEELGOED 2 AANKOMENDE VERKOOPSTERS F. Goudrlaan's Graan- en Meelhande! n.v. DE REEKS ZONDAGAVOND-LEZINGEN VOOR DE NCRV IN BOEKVORM GESPREKKEN door Prof. Dr. A. F. N. Lekkerkerker OVER DE HE I DE LBE RG ER «eb.f9.so N.V. GEBR. ZOMER KEUNiNGS UITGEVERSMAATSCHAPPIJ - WAGENINGEN - (Vervolg van pag. 1) Bezitsvormmg Meuwe lasten Bezinning Tegenvalller Loonstop Druk is zwaar Kwaad bloed Te gering Raad van State De heer Vondeling stelde ten slotte een motie in het vooruit zicht, waarin er b(j de regering (Vervolg van pag. 1) op zal worden aangedrongen, het begrotingsbedrag voor de ont wikkelingshulp in 1985 te ver hogen. De heer Vondeling hoopt hier de steun van de andere fracties voor te krijgen. Wy geven hiermede met leedwezen kennis van het overïijden van onze Oud Chef Expeditie- afdeling, de heer J. G. DE VRIES die gedurende 40 jaren zijn beste krachten aan <xe belangen van onze Vennootschap heeft gewyd. Wy zullen hem steeds met eerbied blijven gedenken. BIEEKTÏE G, LIGTERMOET ZOON N.V. Rotterdam, 5 oktober 1964. Heden nam God tot Zich, onze geliefde zus ter, behuwdzuster en tante SYNTJE SONNEVELDT weduwe van CORNELIS BEVAART in de ouderdom van 85 jaar. Uit ailer naarii A G. SONNE VELDT Rotterdam, (v.m. Hillegersberg) 5 oktober 1964 Bergse Linker Rotte- kade 336 Korresp. adres A. G. Sonneveldt Terbregse R. Rottekade 178 GEEN BLOEMEN Gelegenheid tot eon- doleantie des avonds van 8 tot 8 uur aan het sterfhuis. D bijzetting in het fa miliegraf zal plaats vinden donderdag 8 ok tober a.s, op de Be graafplaats van de Her'. Gerrt. te Hille gersberg. Vertrek van af het, sterfhuis te 12 u. Aank. begraafplaats te ca. 12.30 uur. Heden is tot onze diepe droefheid na een smar telijk doch geduldig gedragen lijden in vrede ontslapen mijn geliefde mar, en onze lieve vader POSTER DE LANGE in de leeftijd van 58 jr. C. DE LANGE- de Lange NEL AB JAN OMA Rhoon, 5 oktober 1964 L. G. Molenaarstr. 22. De rouwdienst zal ge houden worden op vrij dag a.s. te 3 uur in de Herv. Kerk te Rhoon waarna de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats alhier. &HEBHSCHEER FARMACEUTISCHE FABRIEK KEILEWEQ 8 SOTTERDAM-W. TEL. 0ffl«25684O Leeftijd 18 (aar, voor de Export-afdeling. Mulo-opleiding vereist. Geboden wordtprettige en leerzame werkkring met goed salaris. Sollicitaties telefonisch (lel. 256840, toeslei 133) of schriftelijk te richten aam NV. CHEFARO MAATSCHAPPIJ - Keileweg 8 - Rotlerdam-W. Het licht dat met Pasen is opgegaan, overstraalt ons leven sedert dag. Een wondertnoo boekje over de ver nieuwing van ons bestaan. Vtrkrythar ta it betkikm&l zount a xEUxm - wabemin&en LIJNBAAN 68 Bij Siebel Is plaats voor Aanvangssalaris 175,— k 200,per maand. Vijf-daagse werkweek. Er wacht u prettig en zelfstandig werk. Vraagt u even naar de Heer Engelfriet Nieuwe Binnenweg 227, Rotterdam Juweliers GEVRAAG»; VOOR DE MENGERIJ EN TAPPERIJ. Prima bovenwoning beschikbaar. Steiger 1, Ouderkerk a. d. ÏJssel Telefoon 01894—201, 65. „Ik ben blij, commissaris, dat u, nu Blekkie en ik de dieven hier afgeleverd hebben, tot de slotsom bent gekomen, dat wij de juwelen niet kunnen hebben gesto len," sprak Spekkie verheugd. „Als de heren naai hun cel zijn gebracht, kunnen wij misschien eens over de schadeloosstel ling gaan praten." „Hohoi" lachte Ben Bokkel „Jij pakt de zaak meteen fors aan, jongen." „Dat is au eenmaal mijn gewoonte, zoals u weet," knikte Spekkie. Net: pakke» en forse aanpakken, daar bes ik altijd voor." „We zullen eerst nog moeter: afwachten, of deze mannen inderdaad do dieven zijn," bromde commissaris Filet. „Ten slotte bén jij betrapt met de helft van de buit bij je, jongen." Voor Spekkie heftig kon protesteren ging de telefoon. De commissaris nam de hoorn op en luisterde gespannen. „Prachtig," zei hij dan. „Dat maakt de zaak rond! Bedankt." Hij wendde zich tot de twee dieven en sprak: „Beken maar, mannen. Het tweede koffertje met juwelen is m jullie woning aangetroffen, „Hoera!" riep Spekkie uit „Onze on schuld staat definitief vast! Ja, laat die kerels opsluiten, commissaris. En vergeet niet, als ze voor moeten komen, dat ze mij ooi nog ontvoerd hebben'" „Breng ze weg, Hopper," gelastte de politiechef. „We zullen hen straks wel aan een uitgebreid verhoor onderwerpen. Maar nu moeten we eerst deze twee heren en deze twee brave jongens op vrije voeten gaan stellen." Inspecteur Hopper bracht de twee dieven de gang op en Blekkie tnorde hoe hun voetstappen zich op de gang langzaam ver wijderden, „Mag ik jou dan eerst nog eers hartelijk bedanken, jongen," wendd« de commissaris zich tot Blekkie „Jij hebt er voor gezorgd dat deze zaak snel opgelost is." Hij liep op onze vriend toe en schudde hem hartelijk de hand, „En u moet bet ons maar met kwalijk oemen. dat wij u tijdelijk hebben vastge houden,* vervolgde hij tegen de beide ver slaggevers, „Maar de schijn was nu een maal tegen u." Ben Bokkel en Dik Lijsterveld keken el kaar even aan. ..Goed, commissaris." zei Ben Bokkel dan, „wij zullen er niet vet der over praten. Maar wij verwachten m ieder geval, dat u ons de primeur laat van deze arrestatie." Een kostelijk boek over de actualiteit en de rijke inhoud en historie van de Heidelbergse Catechismus. Verkrijgbaar in de boekhandel. Jgemene Ban f Is ed riari In het* bijzonder ten behoeve van de kleine zelfstandigen pleitte drs. Schmel- zer verder voor een behoorlijke verho ging van de inkomensgrens in de Kinderbijslagwet Kleine Zelfstandigen (dié nu op 4000 ligt) en van de inkomensgrenzen waarbeneden gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebeta ling' voor de volksverzekeringen wordt verleend. Hij erlangde van de regering voorts een actief Spaar- en bezitsvornungsbe- leid zeker nu in 1965 de loonontwikke ling binnen nauwe grenzen moet blijven De regering v;il de S.E.E. om advies vragen over het vraagstuk van de verdeling van de vermogensaaowas m.de onderneming. De K.V.F .-fractie kan zich echter niet voorstellen, dat de regering bezwaar zou maken tegen regelingen op dit gebied, die (eventueel experimenteel) ai In de naaste toekomst ib bepaalde gevallen door onderlinge overeenstem ming tussen werkgevers en werknemers tot stand zouden komen. Zij wil hierop gaarne een bevestiging ontvangen. SPREKEN» over de nieuwe lasten, heffingen en retributies die de regering' au voorstelt, constateerde ars. SchmelKcr, «laf „de totale lastendruk op de particuliere sector aldus snaar weer even. met 290 miljoen wordt verhoogd Wat de voorgenomen instelling van het Wegenfonds betreft: zijn fractie reeft waardering voor de grote lijn vooral voor- de «öntinuïteit van het na uitgestippelde we?«nbonwbeIcid. Over de voorgestelde wijze. vair. financiering ■wil zij echter nog geen uitspraak doen. Wij willen alle voorgestelde nieuwe fasten mede bezien in het Ueht van het standpuB! dat de regering zal innemen ten aanzie» van ons pleidooi voorde data 1 Januari en desnoods 1 juli 1965 voor een dec) van de verlaging van loon- •m inkomstenbelasting", P.v.d.A.-fractieleider Vondeling deed wel een uitspraak over de geplande weeenbouwfinanciering. Hij vond het webswaar billijk, dat de weggebrui kers zelf flink meebetalen aan de uitbreiding"van de wegenbouw. „Maar dat teruggegrepen wordt op het oude systeem van tolgelden is te gek om los te lopen, heel in het bijzonder voor niet-Iokale verbmdinges. Dit denk beeld smijten we ver weg. Ik begrijp niet boe dit plan van minister Witteveen zijn weg door de minister raad heeft gevonden. De V.V.D. mag blij rijn, dat iiij-aiet het wetsontwerp hoeft te verdedigen. Kan zij er weer lekker tegenstemmen!" DRS. SCHMELZER verlangde van de regering een diepere bezinning op het bijna structureel geworden probleem van de steeds maar stijgende overheids- besparingen en de steeds maar dalende particuliere besparingen. De K-V.F tractie maakt zich hierover zorgen. Bij het streven naar het economisch even wichtsherstel is steeds de nadruk gelegd op opvoering van de overheidsbesparin- gen. De heer Schmelzer waarschuwde echter, dat men in een macro-economisch pogen om tot evenwichtsherstel te komen niet de produktieve prestaties en particuliere besparingen moet afremmen, ómdat dit een gezond evenwicht tussen overheid en particuliere sector verstoort. „In ons land verkeren wij reeds in de gevarenzone waar een poging tot even wichtsherstel in de economie dooi toenemende overheidsbesparlngen met behulp van ook relatief 'stijgende direkte belastingen zijn doel voorbijschiet. Waarop wij au bedacht moeten zijn is: dat wij niet door ontmoediging dee produktieve krachten en der particuliere besparingen in een steeds verder vicieu ze cirkel van. steeds verder stijgende overheidsbesparlngea geraken". Ir ander verband drong drs. Schmelzer er bij de regering op aan ia deze parlementaire periode tot praktische resultaten met een verantwoorde afsto ting van staatsbezit naar de particuliere sector te komea Over d< hulp aan de minder-ontwik- kelde gebieden sprak drs. Schmelzer aanmerkelijk genuanceerder dan zijn F.v.d.A.-collega, die zijn grote teleurstel ling over het voo? 196f uitgetrokken begrotingsbedrag uitte, staatssecretaris Diepenhorst attaqueerde en de verzuch ting slaakte: „Wat kan Nederland in de grote dingen klein zijn". De K.V.P.-aanvoerder informeerde voorzichtig of „de nominale stijging van de Nederlandse ontwikkelingshulp met 31 miljoen ten opzicht van 1964 wél overeenkomt met de reele groei van het totale Nederlandse ontwikkelingspoten- Geel". Hij achtte de ontwikkelingshulp in toenemende mate een kwestie van samenwerking tussen overheid en parti culier initiatief. Daaraan moet de regering meer aandacht besteden. Voorzover drs. Schmelzer kritiek had op het regeringsbeleid, richtte die zich vooral op de recente noti van staatsse cretaris Bakker over het regionale industrialisatiebeleid Voor de K.V.P.- fractie is dit stuk „bepaald een ernstige tegenvaller" Be inhoud van de nota heeft overal in het land protesten uitgelokt. „Niet in het minst omdat veel in vertrouwen opgezet initiatief van de burgerij nu in een aantal gevallen met één slag alle perspectief wordt ontno men". De fractieleider van de KVP wilde zeker niet ontkennen, dat er aanleiding kan zijn een zekere bundeling in de kernvorming te bevorderen. Maar dan na overleg met de gemeentelijke en provin ciale organen en op basis van bepaalde nonnen en cijfers „Aan die voorwaar: den heeft het echter wel ontbroken. "Wij vinden dit een ernstige zaak en zullen daarop zeker terugkomen wanneer het onderwerp m deze Kamer aan de orde zal worden gesteld", aldus de K.VP.-er. Hij pleitte verder nog voor o.m. de instelling van een ontwikkelings- en saneringsfonds voor het midden- en kleinbedrijf. In tegenstelling tot drs. Schmelzer hield dr. Vondeling zich vrij uitvoerig met de loonontwikkeling bezig, In de regeringsstukken is gezegd, dat de loonstijging in het komende jaar dient aan te sluiten bij de toeneming van dé: produktiviteit, die door hef Centraal Plan Bureau op 4 pet wordt geschat. Van minister-president Marijnen «vilde dr. Vondeling nu horen of de volgende berekening van de loonkostenstijging in 1965 juist is: 2 pet. stijging ten opzichte van 1964 als gevolg va overloop; 1 pet als compensatie voor de hogere AOW- premie ingaande 1 januari a.s; en dan nog (waarschijnlijk krap berekend) 1 pet. stijging door gebruikelijke inciden tele loonsverhogingen, aangemoedigd door oa, de automatische stijgingen van de topsalarissen. „Dat maakt in totaal 4 pet, waarmee de koek volgens de opvatting van de regering op zou zijn.". Aannemende «Jat deze becijferingen Moppen, meende dr. Vondeling te ktmnea stellen, dat de regering dus voor een „echt.,:, onvervalste loonstop" pleit. „En als zij haar zin zou krijgen, zou dit een echte, onvervalste bestedingsbeper king voor de zaakwaarnemers beteke nen. Immers, eei deel van de hogere AOW-premie wordt niet gecompenseerd, terwijl de regering nog enkele andere lastenverzwaringen in uitzicht heeft gesteld en boven dat alles uit de kosten van levensonderhond nog zullen stijgen. Ben ik vei -nis als ik hiervoor in totaal 3 pet reken?" zo informeerde hij. Staat tegenover dit alles voor de gewone man een belastingverlaging in 1965? Bat was inderdaad sïe bedoeling, althans op 12 augustus, maar op 15 september kon bas; ineens niet meer (blijkens dr Miljoenennota). .Minister Witteveen belooft maar raak en weet een dag later niet hoe vlug lij die beloften weer in moet slikken", „Maar één ding is na wei zeker: de belastingdruk is hoger dan ooit". Een loonstop achtte dr, Vondeling „volstrekt onmogelijk" met het oog op de, toestand van de arbeidsmarkt («mispa ning is nog niet in zicht), het investeringsniveau (verrassend hoog;de ontwikkeling van de areidsproduktivi- teit (gunstiger dan werd verwacht), de tussentijdse bedrijfsresultaten (erg be vredigend), en het conjunctuurverloop in de buurlanden W. Duitsland en België (vooral eerstgenoemd land schijnt aan een nieuwe opgang bezig te zijn). Ook het psychologisch klimaat achtte dr. Vondeling ongeschikt voor een loonstop. Allerlei (kwantitatief gezien wellicht niet zo belangrijke) dingen ste ken immers de gewone man en vrouw pijnlijk en doer, bij hen geen begrip groeien voor eer eenzijdige matiging. Vooral de speculatieve prijsvorming van schaarse goederen en het niet of zeer onvoldoende belasten van de daarmee behaalde winsten zet begrijpelijk genoeg kwaad bloed. ,,De ministers creëren trouwens met hun eigen salarissen ook geen manbeeld van. ingetogenheid en zelf discipline terwille van het algemeen belang", aldus dr. Vondeling. Hij vroeg de bewindslieden te beden ken. dat voor de werknemers m bepaalde bedrijfstakken de ioonwinst (winst dan tussen aanhalingstekens) van het voorjaar aan het einde van dit jaar verlorer zal zijn gegaan „Kan de regering zich de gemoedsgesteldheid van deze werknemers indenken en het billijken, dat wij de gedachte volstrekt afwijzen om de betalingsbalanstekqrten op te «ullers met geld dat in het huishoudbudget van lie werknemers enige verlichting zou kunnen brengen?". Sprekend over het sociaal-economi sche beleid van de laatste jaren, zei dr. Vondeling met nadruk, dat de P.v.d,A. daarvoor geen enkele verantwoorde lijkheid draagt. „Wij steller ie rege- rmg :en volle verantwoordelijk als de groei van onze welvaart te traag of onevenwichtig zou worden of als lie welvaart onrechtvaardig zou worden verdeeld dan wel de werkgelegenheid m gevaar zou komen. Er is op dit moment geen enkele omstandigheid van buitenlandse oorsprong, die een goed beleid hier verhmdert Als het verkeerd gaat, ligt bij dit kabinet de schuld". De voorgestelde verhoging van de A.O.V. tot het sociaal minimum vond dr. Vondeling te gering. Zijn tractie kan geen begrip opbrengen voor het geringe oedrag as'; uit de schatkist moet soma ter aanvulling van het premietekort. „Vooral met als we letten op de vrijgevigheid van minister Witteveen en staatssecretaris Van den Berge tegenovei tie gosdbedeeiden deze zomer dr. Vondeling doelde hier op het Kamer debat over de algemene belastmgherzie- mng red.) :a anderzijds op de fantastische meeropbrengsten van de Delastingen.,»" Scherpe rritiek had de socialistische woordvoerder ook op de plannen, van minister Witteveen om een aantal lasten op onderwijsgebied te vernogea (collage en Meutersciioolgeld) op het P.T.T.- beleid van minister Van Aartseen ide enorme achterstand m telexooaaanslui- tingem, het nieuwe mdustriespreidings- progratr. var staatssecretaris Bakker („Te snel conclusies getrokken. De tijd om te wieden is beslist nog met gekomen"), het „al jaren- en jarenlange «.■asociale" middenstandsbeleid („Waar om nog steeds geen saneringsfonds voor net midden- en kleinbedrijf ingesteld?"), het ruimtelijke-ordeningsbeleid („Laat de regermf Roosjen maar zorgen?") enz. enz. Spreker wilde ook van de regering weten of ze er zeker van is, dat de door haar toegezegde hulp aan Indonesië „op generlei wijze dienstig kan zijn voor de op expansie gerichte militaire plannen en. activiteiten van het Indonesische staatshoofd". Opmerkelijk was dat gedeelte va» ér. Vol sling's ede, waarin hij in feite pleitte voor beknotting van de taak van de Raad van State en voor opheffing van de Eerste Kamer. Zo zou bij de verplichting van de regering om over etk bij dt Kamer in te dienei. wetsontwerp vooraf Raad *aa State te horen, wilier afschaffen. Dat geeft een tijdwinst van gemiddeld zeker drie weken en zal de begrijpelijke klachten „waarom alles Ia Den Haag m lang moet duren" wat kunnen vermluderer. Kamer en regering zouden voorts moeten overwegen de wetsontwerpen sneller af te handelen. „Het ts volstrekt onnodig an dus erkeerê, a regering en Tweede Kim»--.;? langer <i- vee, drie, vier jaar bezig zijn as,- a wetsontwerp". Met de opheffing san de Eerste Kamer mg dr. Vondeling „geen enkel wezenlijk belang geschaad". Hij stelde bet kabinet voor rich op korte termijn op de hoogte te stellen van het gevoelen aan de Tweede Kamer over deze aangelegenheid. Uitgangspunt van zijn opmerkingen over Raad van State en E ste Kamer was de stelling, lat de werking van de parlementaire democratie doorzichtiger moet worden gemaakt Hij herhaalde in cüt verband zijn theorie over de „innerlijke tegenstrijdigheid" binnen de confessionele partijen, welk verschijnsel zich voortplant in het kabinet. Dit „vermindert niet alleen de regeerkracht, maar doet ook de politieke belangstelling verslappen en oplossen ir, de grijze kleffe mist van een bedenkelijk compro mis". Na de heren Vondeling en Schmelzer kwamen de overige fractieleiders en enkele financieel-economische specialis ten aan het woord. De Kamer krijgt ook morgenmiddag nog gelegenheid het hare te zeggen. Donderdag antwoordt de regering. Bertouwbare zegslieden deelden het volgende mee ove; de ontsnapping: Tien Westberlijnse studenten begonnen op 10 april de tunnel te graven. Zij ge bruikten een deel van een oude tunnel waardoor afgelopen winter drie Oost- duitse meisjes ontsnapten voordat de tunnel ontdekt verd door de grens wachten, die het oostelijke deel ervan opbliezen. De westelijke ingang lag m de kelder van een niet meer in gebruik zijnde bakkerij in de Bernauer Strasze. De studenten waren van plan een tunnel te graven o^der de muur en de veilig heidszone van 100 meter door te graven en zij wilden uitkomen in de kelder van een huis buiten die zone. Gravend tot 27 meter onder de oppervlakte hadden de studenten een zeer zwaar werk. Zij konden van tijd tot tijd, bijna niet ademen. Steeds opnieuw dreigde de tunnel in te storten vanwege sle zanderige bodem Verschillende keren dreigde binnensijpelend water hen te dwingen van het plan af te zien. Maar zij weigerden het op te geven. Zij legden een ventilatiesysteem aan en een telefoonleiding die verbonden was met een waarnemingspost m West- Berlijn terwijl andere studenten de activiteiten van de grenswachten m de gaten hielden. Afgelopen zaterdag hadden zij een tunnel van 135 meter naar het oosten klaar. Het ogenblik was gekomen om een uitgang naar de oppervlakte se maken. Zij hadden zich echter verrekend. In plaats te voorschijn te komen in een kelder doken zij op in een verlaten schuur m de achtertuin van een woonhuis. Het was 3 uur, een heldere, koele avond De stilte bij de muur werd alleen verbroken door het stampen van de spij- kerlaarzen van een communistische grenswacht die op 38 meter van de deur van liet huis stond waar de vluchtelin gen door moesten gaan om de tunnel te bereiken. Koeriers werden uitgestuurd om de vluchtelingen m de verschillende delen van Qost-Berlijrt op te iialeti Toen kwa men de eerste vluchtelingen. *,ij droegen dikke stieren en hadden alleen kleme tassen bij zich waarin zij hun waarde volste bezittingen geborgen hadden. Je eerste die de donkere tunnel m ging was een jongetje van vier jaar. Halverwege de tunnel bege:u hij van schrik te huilen Zijn moedei die dicht achter hem door de tunnel kroop robeerde hem tot zwij gen te brengen Maar dat lukte niet Wan hopig kroop zy dichter naar het kind toe en legde haar and op zijn mond. Vier Westberlijners waren geposteeru buiten de tunnej,. Een van her; had een walkie-talkie bij zich waardoor hl] in structies ontving van de waarnemings post in West-Berlijn. De waarnemer moest de oostelijke kant van de tunnej in de gaten houden en alarm slaan in geval ch ongewone activiteit ander de Oostduitse grenswachten voordeed. Een andera had een revolver bij zich die ge bruikt zou worden in geval zij zouden worden ontdekt door de Oostduitse grenswachten. Kons anti li wil Peter niet zier Honing Konstantyn heeft geweigerd :lja neef prins Peter in audiëntie te ont vangen. De koning Is teruggekeerd naar het eiland Spetsopoela bij de noordoost kust van de Peleponnesus, waar hij ïijn wittebroodsweken doorbrengt met zijn vrouw, Anne-Marie van Denemarken. Prins Peter heeft gezegd geen verkla ringen meer te zullen afleggen voor dat hH met koning KonsLmtljn heeft gesproken. Komngw-mooder Freéerika zwijgt m alle talen op de beschuldigingen dit1 te gen haar zun ingebracht. rmoedelyk neeft ztj zich voorlopig uit het openbare leven teruggetrokken. Prins Peter ver- maai.«Ie dat :«;ijn verhouding met Kon- stantijn en koning Paul altijd goed ge neest is In maart nog heeft hy samen met de Griekse koning de Griekse troe pen geïnspecteerd. De rechtse oppositie m «Griekenland is zich ook gaan be- moeien met de geruchtmakende kwes tie. CaneUopoulos verwijt premier Pa- pandreou da« deze heeft geweten van de persconferentie van prins Peter, waarop deze Frederika aanviel. Canellopoulos ze« nooit een aanval van deze zy'de op het koningshuis te hebben verwacht Pa- pandreou ontkent hiervan geweten te hebben. Zoals bekend heeft de premier de houding van prins Peter ten sterkste afgekeurd. (Van onze luchtvaartmedewerker) Van de Franse fabriek Avians M. i.-rais-Breguet komt het bericht dat *8 nog dit jaar een tweede; prodnktieiiis voor veertig AUantic-vUegtuigen hoopt op te zetten. Deze vliegtuigen zouden testemd z(j«« voor Frankrijk en voor onze Marineluchtvaartdienst De tweemotorige Atlantic is een lange- afstands marmeverkenner-bommenwer- per, die te zijner tijd de thans in gebruik rijnde Neptune 21.1 gaan vervangen. Dit SAvO-toestel wordt gebouwd door een (roep Belgische, Duitse en Franse vlieg- tuigfabrikanten. Zo bouwt Fokker het vleugelmiddenstuk en de motorkappen. Alhoewel een dergelijke bestelling iri de lijn der verwachtingen lag, en de Fran se oers reeds berichten hierover had ge lanceerd was een officiële verklaring tot oo dit moment nog niet uitgegeven. De laatste defensienota van minister De Jong snreekt alleen over wapendra- gende hefschroefvliesrtuigen en de ver vanging van de Beecheraft-machines. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2