Nieuwbouw en sloop, verrassende hoekjes Bouw bejaardentehuis N.P.B. vordert goed BOTTERDAM van AGENDA HOOFDPIJN DRIE MAN GERAAKT DOOR STEEKVIAM Over enkele maanden inschrijving Flat met SAUNA SPORTSCHOOL VAN GORSEL negen lagen lab voorjaar 65 gereed F? O Sportzaal bij complex te bouiven jnrnm JUDO, JIU JITSU, JEUGDJUDO, CONDITIETRAINING Kind (5) gewond bij botsing Inbrekers namen f 280 weg Glas automaat ingeslagen Collectebus je gestolen Bromfietser reed 53 km.... Politie bluste auTobrand Auto de vliet in ïnbrekers niet geslaagd Man ernstig gewond bij val Fietsendieven weer actief Politie zoekt elf auto's JAARBEURSGEBOUW NOG VREDENBURG UTRECHT KINDERCRÈCHE,Ingerichtdoor I Nanna Ditzel, waar uw kinderen I rustig spelen tijdens uw bezoek j aan de beurs. i H.H.DE KLERK ZN! mi-.i lillik uil li een goede body gezondheid Yijf automobilisten reden te hard ZIEKE1S Bromfietser valt hersenschudding ZELFWERKZAAM ZELF SPETTERS Vandaag.. '"81 dagelijks HOUVAST ne.em "ASPRÖ'1 "Aspro.' bevat, alles om u snel" van uw pijn.'af .te/herpen. Doeltreffend en bétro.u.wbaa.r.- Neenv 'd0^S--- 2'AS PRO'* U (Van een onzer verslaggevers) J-JET Unilever Research Labo ratorium in Vlaardingen zal aanzienlijk worden uitgebreid. Thans wordt hard gewerkt aan de plannen daartoe. Deze uit breiding zal zeker niet eerder dan over een jaar of vier zijn uit gevoerd. Recreatie O 5? Gewonden en schade bij aanrijding Donderdagavond j 11 uur sluiting. SPORTSCHOOL VAN GORSEL Sportschool van Gorsel DAGELIJKS VAN 10-10 UUR: OKT. OKT. OKT. OKT. OKT. OKT. 1 S ZONDAGS GESLOTEN}* OKT. .TOEGANG'VRIJ GEHEEL INGERICHTE BUNGA. LOW, die in de praktijk laat zien wat de mogelijkheden zijn voor hetinrichten van moderne huizen WONEN 1965 j WORDT GEORGANISEERD DOOR j 4000 M2 VOLLEDIG INGERICHTE INTERIEURS, EXPOSANTEN O.A. Artifort Zitmeubelen/ Fristho Meubelen DessoTapijten/v d. Bovenkamp Furniture Ster Meubelen/ K.V.T. Tapijten/Luxaflex Heugafëlt Bergoss Tapijt7 Ploegstoffen 8r*edero 82-blokken Formule Meubelen Linoleum Krommenie7lndoor Verlichting Heilbron Zitmeubelen/ Pastoe Meubelen 's Spectrum Meubelen Kompas Stoffen Roya| Systeem Plieger Keuken Kers bergen Radio eh televisie^/Mah Jongg Wandmeubelen COLLECTIEVE INZENDINGEN UIT ZWEDEN {BRA BOHAG GROEP) ÉN DENEMARKEN r (Van een onier verslaggevers) Dinsdagmorgen js °P de Singel-bij de Aiithonie van Lceuv/enhoecks tra at te Schiedam, de 5-jarige J, Rensma aan gereden door een R.E.T.-bus, die werd bestuurd door G. H. W. Het kind liep achter een geparkeerde bestelauto de rijbaan op, waardoor de bus. die in' de richting van het station Op het moment dat de bus stilstond weid de jongen door de linkerkoplamp geraakt. Met een snijwond aan het lin keroog is hij naar de Noletstichting ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) In de nacht van maandag op dinsdag ls ingebroken bij het Coöperatieve le- vensmiddelcnbedrijf R. O. ,nn de Komiczenlaan te Schiedam. E- inbre kers zagen kans door vernieling van een draadglasruit het pand binnen te dringen. -Uit een geldkist in het maga zijnkantoor wordt 280 vermist. (Van een onzer verslaggevers» De winkelier F. R. deed bij de Schledamse politie aangifte dat van zijn! aan de gevel hangende sigarettenauto- maat de ruiten waren stukgeslagen. De onverlaten schijnen met deze vernieling te kunnen volstaan, want er werd niets vermist. De heer P. S. deed bij de Schiedamse politie aangifte van de diefstal van een coliectebusje, dat in zijn op de Koemarkt staande kraam voorbijgangers aanmoe digde te geven voor de blinden. dagelijks geopend. Van Viandestraat 10 TELEFOON: 8248—4867 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) LIET gaat goed met de bouw van het -x bejaardentehuisvan de Neder landse Protestanten Èorid in Schiedam. Het flatgebouw dat negen verdietsin gen zal krijgen is a! een flink eind de grond uit gekomen. Het grote bejaar dencomplex krijgt zoals bekend de naam „Francois Haverschmidt" en verrijst aan de Willem de Zwijgerlaan, (Van een onzer verslaggevers) De Schiedamse politie heeft vijf auto mobilisten geverbaliseerd, die op de Burgemeester Knappertlaan met snel heden variërend van 60 tot 69 kilometer oer uur reden. Het bleken geen van al len Schiedammers te zijn. op de plaats waar vroeger het voetbal veld van Martinet heeft gelegen. Vorig ;asr april sloeg de bekende Schiedammer Alewijn de Groot de eerste paal voor het bejaardencentrum en direkt daarna is het Aannemingsbedrijf Van Vliet en Van Duist uit Rotterdam met dc werkzaamheden aan dit miljoenen- projektbegonnen (kosten ongeveer 3'j miljoen» Het hoofdgebouw krijgt zestig een persoonskamers (elk met een slaapnis) en tevens een grote en een kleine recreatiezaal. Daarnaast komen er zes tien grotere en twaalf kleinere flats terzijde van het hoofdgebouw. In het negen verdiepingen tellende flatgebouw worden ook -nog - negen kamers in gericht voor personeel. Totaal is er dus plaats voor 116 bejaarden. Tot het complex behoort een ruimte waar plaats is voor zes zieke bejaarden. In de linkervleugel komt een biljartzaal. Het N.P.B.-bejaardentehuis is een ont werp van de architecten Homstra en Beudewijn uit Den Haag. De bouwer zal het complex volgend jaar mei opleveren. Enkele maanden daarna, in augustus hoopt men. zullen de eerste bejaarden hun intrek kunnen nemen. De Ned. Protestanten Bond denkt over een paar maanden de. inschrijving onder de bejaarden te openen. (Van een onzer verslaggevers) Toen dinsdagavond om acht uur de bromfietser C. A. R. op de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam reed, ter hoogte van de Thomas a Kempisstraat, schoot de linkertrapper uit de trek, waardoor de man de macht over het stuur verloor. Hij viel en moest door de G.G.D. naar hot Gemeenteziekenhuis worden ge bracht. waar bleek, dat hij een hersen schudding had opgelopen. (Van een onzer verslaggevers) De bromfiets van de IG-jarige Rotter dammer G. H. is door de Schiedamse politie in beslag genomen. De jongeman meende dat hij op de Burgemeester Knappertlaan ongestraft met een snel heid van 53 kilometer per uur kon rij den'. (Van onze correspondent) Twee Rozenburgse politiemannen, op surveillance met een auto, zagen op de Volgerwe| een personenauto van de rijbaan afgaan en in de berm parkeren. Zij vermoedden dat er iets mis was en de chauffeur van de personenwagen, de heer C de G. uit Vlaardingen vertelde, dat hij een klap in zijn motor had gehoord. Toen de motorkap geopend were, bleek de motor in brand te staan. Met een handblusapparaat hebben de politieman nen het vuur geblust. (Van onze correspondent.) De jeugdige V. mocht maandagavond in Maasland de gereviseerde auto van zijn baas proberen. Bij de Burgerweg ging het even mis en draaide de auto de vliet in. De wagen moest terug naar de garage. De bestuurder liep geen letsel op. (Van een onzer verslaggevers) THE bouwwerken aan de Nieuwe Damlaan, geassisteerd door de sloperij op de grens van Oud- Schiedam, brengen verrassende staaltjes van nieuwe schoonheid teweeg. Dat is het geval met dit hoekje waarbij achtereenvolgens dc leegstaande molen De Vrijheid, de in gebruik zijnde Noordmolen en de ultramoderne (branderij) fabriek van De Koning voor het bereiden van spiritus fortoir in gefractionneerde distillatie gevat zitten in het raam van een nieuw bouwwerk, dat de in ontwik keling zijnde oude Noordvest overziet. JJE peuter heeft, althans zo denkt hy erover, nu toch wel de grens van de zelfwerkzaamheid overschreden. Hy voelt zyn aanwezigheid in huis niet öieer direct als een doelloos heen en weer rennen van woon- naar slaapkamer en van hal naar keuken, nee, hy meent zijn moeder te moeten plezieren met het leveren van hulp bij de duizend en een dingen die zy dag in dag uit pleegt te doen. Hy sponst, zeemt en stoft op alle mogelyke plaatsen en gaten. Zel den hebben zyn fanatieke handelingen succes of enig nut. Integendeel, Maar dat moet je hem natuurlijk niet pro beren wys te maken. Hy zal by de vol wassene zoveel onbegrip voor zyn bij dragen nooit vermoeden. ^LS je eenmaal anderhalf jaar bent, wil je méér. Je wenst niet dat je goedwillende ouders je de lepel in de mond schuiven by voorbeeld. Je meent je mondigheid ook te moeten tonen in zelf besturen van het eetgerei. Het wordt je eerst een tijdje verboden. Je bcgrypt niet zo best. Die twee groten aun dezelfde tafel doen het toeh óók. Naarmate voor deze twee het inbrengen van de lepeltjes kindervoer een steeds zwaarder karwei werd, bracht een greep in de boekenkast,'dat dachten we dan, uitkomst. Een geliefd boek over kinderen grootbrengen zegt over het eten: ,Xaat ze het als ze een jaar zyn zelf doen." yïE je wel"! Haar gezicht liet zien dat ze er zeker van was dat de overwinning aan dc deur klopte. „Hier staat *r, lees maar." We lazen. „De eerste keren zult u wel een oogje dicht moeten knüpen bü de rommel die ze zullen maken, maar u zult zien, dat wordt steeds minder." Niets lazen wc echter over ogen die bewust moesten worden gesloten voor rondvliegende spetters van z'n bord. 't Gaat de eerste paar happen aardig, maar na vijf, zes insteken, heeft-ie de smaak te pakken van het zelf doen dan en ver snelt en verruwt zijn bedrijvigheid, "t Gaat toch niet zo als wc dachten. Van spontaan aangeboden ouderlijke hulp wenst hij geen woord te horen. Passage: SG, balletuitv., 20. "®e Rotterdammer", Schie- t.t 3?,"dactie. Lange Kerkstraat 82. h jj® 8 8 (toestel 52) na 18 uur f95888)) alleen voor redactie- 'angelegenheden. 6 r?5I?'S0'laP: J- Steenstraat 29, telefoon ti. (alleen voor klachten, adverten- j 15 JjPg ^bonnernenten, b.g.g. telefoon Klachten bezorging Agentschap (adr R..0ver|).. da«- va" 18.3019.30 uur. n-i?i ETiJlte telefoonnummers: Alarm White 64666, alarm brandweer 69123: ai®«n, G.G. en G.D. 29290. woord voor de dag: bijbellezing, 'el 141000. ■Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- «raat 58. 7UN onze naaste, omgeving aan tafel dragen hij elke maaltijd de sporen. Voedsel dat verspild is dank zjj ons doet-het-zelf-initiatief. Z'n kleding is slechts voor cén maaltyd toonbaar. Spatlappen vangen nog wel de eerst stroom gemorst eten op, maar net als een spuwende vulkaan, de stroom gaat meestal verder. „Laat ze het zelf doen", zegt het boek. Ja, zelf doen. Wc hebben dc bladzij na enige weken weer opgeslagen. Niets te bespeuren van de leeftijd waarop ze het moeten kiinnen. Jammer, 't had zo'n mooi houvast kunnen zijn. burgerlijke stand SCHIEDAM Geboren: Leonardus M. zv. H. J. Scholte en J. C. M. van den Eijnden; Jeannet J. dv. L. W, Stolk en K. J. van Heemst: Jacob zv. H. Barg en C. Rietveld: Joost M. zv. B. Vermeulen en E. Muijzer. Overleden: J. van der Vlies, 71 jr. A. VV. Brandenburg 82 jr. wed. Troost; E. C. H. Nadels. 16 jr.: M. J. Smits 83 jr. wed. Sluijter; P. Firet. 75 jr. 6 In de week van 12 tot en met 17 oktober wordt in Schiedam de jaarlijkse Pit-collecte weer gehouden. De opbrengst is zoals bekend bestemd voor de protestantse militaire te huizen. Het collectecomité vraagt iedereen de collecte te steunen. O De Staatkundig Geref. Partij „Groen van Prinsterer" in Schiedam houdt donderdag 27 oktober een openbare vergadering, om 20 uur tn het Geref. Jeugdhuis. Ds. E. Venema uit Zwijndrecht zal dan een tijdreis houden. 9 De heer M. Ravensloot, leraar Neder landse taal en letterkunde aan het Gemeen telyceum Vlaardingen slaagde voor het doctoraal examen Nederlandse taal en letterkunde. Prof. H, A. Boekenoogen heeft "dit meegedeeld tijdens een vergadering van URL-Iabor&toriumraad, zo meldt het Unlleverblad „Op Eigen Terrein". Hg deelde ook mee dat Inmiddels de ver gunning is verkregen voor de houw van een etage op het gebouw van de tech nische dienst. De bouw van het biologisch laborato rium verloopt voorspoedig. Er wordt op gerekend dat men er het volgend voor jaar kan intrekken. Het complex wordt al met al steeds nog groter. In de vergadering van de laboratorium- raad is ook gesproken over de mogelijk heden van recreatie in en buiten gezins- (Van een onzer verslaggevers) Inbrekers hebben getracht binnen te dringen in het pand van de levensmidde lengroothandel R.E.O. aa nde Kommie- zenlaan te Schiedam. De triplexplaten van de deur zijn vernield en de deurstijl werd weggebroken. Aan de binnenkant van de deur was echter een ijzeren plaat aangebracht, waardoor de inbrekers geen kans zagen binnen te dringen. (Van een onzer verslaggevers) Een ernstig bedrijfsongeval heeft zich dinsdagmiddag voorgedaan bij de Tankercleaning N.V. aan .de Havenstraat te Schiedam. Een drietal werklieden van het scheepsreparatiebedrijf Delfshaven N.V. uit Rotterdam werd getrof fen door een steekvlam uit een snijbrander. Zij moesten met brandwonden naar het Gemeenteziekenhuis worden ver voerd. Later is H. Gankema (48) uit Rotterdam overgebracht naar het Dijk- zigtziekenhuis. Zijn toestand is ernstig. Het ongeval ontstond toen de drie mannen werkzaamheden verrichten aan de Noorse tanker Spinanger. Zij werkten aan de afsluiters en leidingen in de tanks. Toen een der mannen een snijbrander ontstak, ontstond een steekvlam, die drie andere werklieden trof. Op eigen kracht zijn zij uit de tank igekropen, waarna zij door de G.G.D. werden vervoerd. Het zijn de 27-jarige L. van Dam uit Schiedam, de 35-jarige F. M. Jonckman en de 46-jarige H. Gankema, beiden uit Rotterdam. verband. Men is van mening dat, gezien de voorgenomen uitbreiding van het la boratorium en de grote activiteiten van de personeelsvereniging, er ruimte dient te worden geschapen waar men de acti viteiten zal kunnen onderbrengen. Hierbij wordt gedacht aan zaalsoor ten als judo, volleybal, tafeltennis, con ditietraining e.d. Voor deze zaken is in Vlaardingen nagenoeg geen ruimte. In ae laboratoriumraad kwam het plan naar voren om de mogelijkheid een zaal te bouwen na te gaan. Deze zaal zou overdag kunnen worden gebruikt voor Vlaardingse onderwijsdoeleinden en des avonds door de activiteiten der perso neelsvereniging. Het voorstel zal nader worden bestudeerd in samenwerking met de personeelsvereniging. De plannen voor de stichting van een sociaal fonds zijn thans zover .gevorderd dat de laatste stap. het passeren van de stichtingsakte bij de notaris, kan geschie den en dat het bestuur kan worden samengesteld. De voorzitter wees erop, dat de laboratoriumraad met de op richting van een sociaal fonds nu toch zeker op een duidelijk positief resultaat kan wijzen van zijn werkzaamheden. (Van onze correspondent) Dinsdagmiddag reed de heer V. d, K. uit Rozenburg met zijn auto op de Bofciekweg in de richting Hoogvliet. Hij wilde linksaf slaan naar Blankenburg, Aangezien het struikgewas in de midden berm zijn uitzicht op eventuele tegen liggers verhinderde, zag hij te laat, dat er een tegenligger aankwam. Deze van rechts komende personen auto, bestuurd door de heer H. uit Rotterdam, gaf hij geen voorrang en het gevolg was een flinke botsing, waarbij de heer V. d. K. een hersen schudding opiiep. Beide voertuigen werden beschadigd. Bij het afdalen van een houten ladder langs het boord van een schip op de dwarshelling van het Havenbedrijf Vlaar- dingen-Oost te Vlaardingen verloor dins dagmiddag da 58-jarige classificeerder M. J. N. uit Rotterdam zijn evenwicht Hij viel en kwam op een betonnen vloer terecht Met vermoedelijk een sche- delbasisfraktuur, een kaakfraktuur en een gebroken been is het slachtoffer dooi de GGD overgebracht naar het Dijk- zigtziekenhuis te Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) Ook de fietsendieven zijn weer actief in Schiedam. Zü worden daarbij in de kaart gespeeld door tal van rijwielbe- zitters. die hun fiets onafgesloten neer zetten. Mej. M. A. F. had haar fiets geplaatst in de gemeenschappelijke tuin bij de flatwoning aan de Nieuwe Damlaan. Toen zij wilde vertrekken bleek haar fiets gestolen te zijn. Hetzelfde overkwam mevrouw G. S.- K., die haar fiets onafgesloten had ge plaatst aan de Singelweg en mevrouw J. H.-H., die haar fiets eveneens onaf gesloten had neergezet aan de 's Gra- velandseweg. INTERNATIONALE i CONSUMENTENBEURS I AHOY' GEBOUW t/m B Okt. Sedert I januari 1964 zijn in Rotter dam 170 auto's ontvreemd. Op elf na zijn al deze auto's opgespoord. Het zijn de volgende personenauto's: Ford-XD-51-45, zwart, ontvreemd op 18- 1-64 van Van Bij land tplaats; Citroën- MV-43-12, zwart dak, onderkant blauw, ontvreemd 22-2-64 van Stadionweg; Ci- troën-JH-67-12, anthraciet-grijs, ont vreemd 12-9-64 van Goud'sesingel; Peu- geot-AD-99, grijs, ontvreemd 9-8-64 van Schippersstraat; Peugeot-RK-94-82, don kerblauw. ontvreemd 13-9-64 van Lijn baanhof; DKW-JL-30-18, bruin met wit dak, ontvreemd 25-6-64 van Goudsesingel; Opel Record-MN-98-99, metaalblauw, ontvreemd 17-9-64 van Ammanstraat; Opel Record-MX-71-88. gebroken wit, ontvreemd 4-10-64 van Wolphaertsbocht; Mercees-JE-00-62, donkergrijs, ont vreemd 26-9-64 van Krommewiekstraat; Fiat-800-HE-57-93. biauw-groen, ont vreemd 24-9-64 van Afrikaanderplein. VISSERIJ BERICHTEN IJMUIDEN, IJMUIDEN. 7 KW 186 ƒ3510, 217 5100, 152 6180. 34 3940, VL 73 9430, 121 14.850; IJM 18 1600. dagelijks geopend Van Viandestraat 10 TELEFOON: 8248--4867 VLAARDINGEN. BURGEMEESTER mr. G. E. van Walsum van Rotterdam heeft gepleit voor een krachtige centrale leiding ter regeling: van de stedelijke ontwikkeling in ons land, -Hij zag hiervoor de minister- presidé)M7>) - of een kabinets-commissie aangewezen: Dit geldt althans wanneer het rapport van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel als richtsnoer voor de urbanisatie zou nemen: Het was dit rapport,waarop de burgemeester van de Maasstad een kritisch licht liet schijnen tijdens een lunchvergadering van het departement Rotterdam der maatschappij. Hij kwam tot de conclusie datde pre-ad vlezen waardevol zijn, maar dat zij .geen uitgangspunten zijn voor een 'te. voeren beleid. De achtergrond van het rapport is het verschijnsel der toenemende stedelijke' ontwikkeling en hei gevaar dat deze zich ongeordend voltrekt. Als remedie wordt aangewezen het vormen van stadsgewesten. De bebouwing'zou moeten worden geconcentreerd in be paalde gebieden, de rest moet open blijven. Aanvankelijk was detendens,: spreiding van de bebouwing, mahr daarop is_ men teruggekomen. Want de ontwikbejing leerde dat het inwonertal der grote steden waarvoor werd gevreesd niet sterk steeg. Amsterdam en Den Haag hadden in 1959' bun hoogtepunten en bleven daarna om hetzelfde bevolkingscijfer schommelen. WAT Rotterdam betreft: 1964 leverde een hoogtepunt. Maar bet zijn slechts kleine verschalen, de stad blijft op ongeveer 739.000 inwoners hangen. In het westen van het land is nauwelijks van enige bevolkingstoëneming van betekenis sprake. Men kan spreken van stabHiteit. Oorzaken zijn o.a. het afnemen van het aantal mwonets per woning, ruimer bouwenden het zich vestigen niet in, maar buiten de grote steden. De womngbouwtoewijzing werkte dit alles nog in de hand en mr. Van Walsum was blij dat dit verschijnsel de aandacht heeft' want de woningtoewijzing is veel te stabiel geweest. Wat Rotterdm betreft is in dit opzicht niet voldoende rel ening ""houd-tt met de sterke industrialisatie Merkaardig is dat dit gebeurt onder hetzelfde departement dat de rijkswater staat beheert. Maar politiek ligt het nu eenmaal met anders. Een volgende oorzaak van de stilstand der bevolking m de Randstad is volgens de burgemees- ter de spreidmgspolitiek. Hier speelt het ministerie van economische zaken een belangrijke rol. Men moet dit beleid zien tegen de achtergrond van een bijna panische angst voor een te grote concentratie van bevolking en industrie in het westen. Men heeft onvoldoende rekenmg gehouden met natnurlijke rem men op de ontwikkeling, bijv. door te hoge kosten, die afschrikwekkend! wer ken in geval van voorgenomen vestiging. HET urbanisatïeplan der maatschapbii nader beschouwend nitte mr. Van Walsum kritiek op de keuze van Amsterdam ais hoofdcentrum. Hij vroeg Rntte'rVm I®ïb3?-d af,.hoe de Plaats van j z,jn' hoe men 2ieh het havenbeieid denkt. Voortgaande conren. tratie is volgens hem de weg, maar dan eerst en voora; op regeringsniveau, waar wIPk.- .SCJl elkaar in handelt.; Binnen het kabinet dient een dirigerende taak te rijn als de pre-adviezen zonden worden gevolgd. In de gegroeide verhouding is m i mogelijk. Maar de heer Van Walsum betwijfelde of een dergelijke figuur politiek haalbaar zal zijn. Wij worden geregeerd via akkoorden, die politieke partijen na de verkiezingen, 261 hij. Als er een krachtige centrale leiding is kan men aan sredeconcentreerde bestuursorganen gaa Pi der stadsgewesten en districten eist een flink bestuur, meende mr. Van Walsum. Maar op grond van de met Rijnmond opgedane ervarin gen nam niet aan dat deze opzet te verwezenlijken zal zijn. Overigens toon de hij - eh benieuwd wat het effect van: net onlangs gelanceerde plan voor een lof-Amsterdam" op de behandeling van Rijnmond In de Eerste Kamer zal men. Zou Amsterdam een sterk bestuurslichaam krijgen en Rotterdam een zo zwak mogelijk?, aldus de burgemeester. Daar komt nog bij dat een 'edeconrentreerd bestuur nooit te ver- .ezeni ijken is binnen het raam der huid - financiële verhoudingen. En wat de hiërarchie betreft, het tweerichtings- '"««en hogere en lagere organen, eL.Z0U meten zijn, kenschetste mr. Van Va'—m als „een vrome wens". Al met al stelde hij hvast dat de pre adviezen hun nut hebben, maar de materie te weinig hebben geplaatst binn»« »-«d»r va» de .bestuurlijke-en uitieke realiteit van ons land.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1