„Passe-partout" gaat Schiedamse met vijf avonden draaien V. start gaat voorlichten op AGENDA Zondag blijft belangrijkste dag e Vraag naar buitenlandse arbeiders neemt toe Auto met inzittenden dook sloot in Oude vondsten zijn herontdekt onderzoek Holywijk is Geschiedenis neemt nu vormen aan ROTTERDAM 1 pi< 1 VERMEULEN eterm ara 1 WIJZIGINGEN IN BESTUUR S.G. Haché zorgt voor flinke brand Yeel schade bij twee botsingen is GA B.: situatie blijft nijpend Bestuursmutatie in Schiedamse Jeugdraad Geld uil kantoor gestolen op dezelfde methode Bestuurder gaf te veel gas Biirgerliike stand r1 T AC fjrJLA.O CV. GLASTECHNIEK Vijf avonden ADEN DRAAK KUNST (I) KUNST (II) j^JISSCHIEN mogen we voor u spre- ken als we zeggen dat we het on aangenaam vinden, die totempaal dan. Inderdaad, zo'n plomp betonwerk her innert dc mens aan de blokkendozen, waar velen wonen. En dat juist in een Omgeving waar men komt voor re KUNST (m) en morgen •en dagelijks d^5.bkd ,"De Rotterdammer". Schie- antse redactie. Lange Kerkstraat 82. h LM 35 8 8 (toestel 52) na 18 uur taofki195,888)) alleen voor redactie- ,aa|eiegenheden. KUNST (IV) Groepen Financieel Met de grote verandering in het hart van het Schiedamse christelijke jeugdwerk, hangen ook enkele andere wijzigingen samen. Zo krijgt de sociëteit de naam „Passe-partout" en wordt de naam „De Jeugdhaven" van het oude pand aan de Lange Ha ven gewijzigd in „Oase". VANAF 4790 GEBR. ZUIDGEEST VLAARDINGEN Tel. 2075 (Van een onzer verslaggevers) J£ET laat zich niet aanzien dat er binnen afzienbare tijd een kentering komt in de zeer ge spannen arbeidsmarkt in he rayon Nieuwe Waterweg-Noord. Dit noopt veel bedrijven ertoe om te zien naar buitenlandse arbeids krachten, onder wie veel Turkse. Dit geldt in bijzondere mate voor die bedrijven in het rayon, die uitbreidingspannen koesteren. Werklozen BIjninl'JN vrij korte termijn zal in de wijk Holy te Vlaardin gen de Rijksdienst voor Oudheid kundig 'Bodemonderzoek opgra vingen gaan verrichten. Men ver wacht van dit onderzoek bepaalde resultaten en antwoorden op vragen. Armband PÊ Stijging 1 3e INDÜSTRIESTRAAT IX TELEFOON 4775 (Van een onzer verslaggevers) tfjdens een onlangs gehouden verga- wjig van de bestuursraad van de Achting De Schiedamse Gemeenschap Sn enkele wijzigingen in het bestuur iottrgevoerd. Zoals reeds bekend, legde de voorzit- de heer A. de Wolff zijn funktie Jr. In zijn plaats werd met algemene ssromen tot voorzitter gekozen de heeer r A. Leenderts, tot dusver vice-vooTzit- t van de stichting. Tot vice-voorzitter [Jerd in zijn plaats benoemd mr. J. C, J. Fyoorts werden als nieuwe leden der bestuursraad voorgedragen en met alge mene stemmen aanvaard de heren dr. L. ar-habordus en G. Pet. Als voorzitter van de afdeling Nat. Feest- en Gedenkdagen werd geïnstal leerd de heer J. v. d. Griend. Tevens „ad afscheid genomen van zijn voor- «jiger, de heer L. Kamp, die sedert de oprichting van de S.G. in de bestuurs- j|ad zitting had. Ook afscheid nam de ijer H. Jongman, voorzitter van de afdeling Muziek. Voor deze afdeling is sof geen nieuwe voorzitter benoemd. Ten slotte werd een commissie inge- jtdd bestaande uit de heren M. A. A. de jonge, C. Rauws, J. H. M. Schaeffer, A. Sjuyters en J. E. H. Wansink, die voorstellen gaat doen voor zomeraktivl- ieijen van de S.G. jn het volgende jaar. (Van een onzer verslaggevers) Een overkokende pan haché veroor- nakte woensdag brand in de keuken van de familie A. J. de Haas aan de Halley- straat 54 te Schiedam. Er was niemand éhuis, zodat er al aanzienlijke schade 'iwas aangericht voordat een buurman kon Ingrijpen. - Met een slang op ae waterleiding blus. bij hei brandje. De muren van de keu- ften eri de gang waren geblakerd, ter- >|mjl ook het houtwerk was verbrand. De 'fscbade wordt geschat op ongeveer 800 Igulden. ds/pramc DE Schiedamse afdeling van het Christelijk Jongeren Verbond gaat de zaken grondig en anders dan in voorgaande jaren aanpakken. Met ingang van zaterdag zal gestart worden met een nieuwe aktiviteit: jeugdwerk in de vorm van een sociëteit. Gebleken is namelijk dat het klassieke werk van de. Schiedamse C.J.V., zoals de jongerengroepen en de instuif op zater dagavond, bij de jeugd niet meer zo best mslaat. Bovendien werd het voor het bestuur steeds moeilijkergeschlktemen- vinderL°0r Keven van leiding te gemengde groepen zouden zo- bestaansmogelijkheid meer nebben. DU en andere zaken gaven bij het bestuur de doorslag te gaan werken v^chtbaardTr bafis. na3r meD meent' Er is de laatste maanden in C.J.V 6esPr°hen over een nieuwe ¥en kwam tot de slotsom, WntteJe/e na- een be20ek aan de notteraamse sociëteit „DE Heuvel" *4 Yeel Schiedamse jongeren Wa? ?n' Untt te moeten omgooien. Inn ikc5?' j m met succes draait, Kan in Schiedam ook, zei men. Op die vorem.r 3111 de sociëteitsvorm naar mSLxutu hestuurskring gedacht aan de vor d van een betaalde kracht vor het nieuwe werk. Helaas bleek dit financieel ten enen male onmogeliik te 25 vrihvi°!r0pi® 231 het werk door 20 tot vrijwilligers moeten worden gedaan.' Het eigenlijke sociëteitswerk dat de i §aan .verrichten beslaat een uitgestrekt terrein. Men wil er viif avonden per week voor uittrekken. rn^L,wnsdagavond is ösast de normale onderlinge gesprekken en kennismakirT gen gereserveerd voor een büjart-compe- geipee1dn Vr1flL2al tafeltennis worden riUncr k VnJdagsavonds komt de lei- kïnavomfnrn? de 20genaamde kader- Kernavond. Dan zullen problemen van algemene aard worden besproken zaterdagavond blijft het tijdstip dat'delafïS- ,ontmoetingsavond, zoal3 gfweest Ert6iTen feedihet géval is Er 2a* gelegenheid zijn te en^enm^ieStal °P grammofoonplaten en eenmaal per maand op muziek van een duo, de „Triffids" genaamd, dat FRANSENSTRAAT 23. TEL. 6435 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) Bij twee aanrijdingen hebben woens- aj een aantal auto's flinke schade op- dopen. Op de kruising Kerklaan-Joppe- an te Schiedam week de bestuurder yati een busje,de heer H. A J.K,, te veel naar rechts uit. Hij kwam daar door in botsing met de auto van X v.d. f-, die zware schade opliep. Ook de an teeauto werd beschadigd. In het Hargapark week de bestuurder J. Al-v. E. uit voor een plas. Hij kwam doordoorfrontaal in botsing met een vrachtauto bestuurd door C. v. L. De auto vam v. E. werd zwaar, de andere licht beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) tïnv tn^ vP1 d°or Middel van voorlich ting m de hoogste klassen van de L.T.S. f!L' i eel«teentje bij te dragen n ®en Ee!nakkelijker Yan deze leerlingen bij het verlaten van de school. De voorlichting zal van elke vorm van propaganda ve- speend zijn. Indien op voldoende medewerking van het onderwijs kan worden gerekend de_ eerste bespreking met de eerste U.L.O.-school is al op gang kan het G.A.B, op vrij uitgebreide schaal de leerlingen wegwijs maken in de vele sectoren van het bedrijfsleven. Zo staan excursies op het programma naar diverse bedrijven in de omtrek, terwijl ook met films en dia's za! wor den gewerkt. Ook de ouders zullen bij de voorlichting worden betrokken. De voorlichtingscampagne richt zich met ophet middelbaar onderwijs, omdat op het gebied van de beroeps keuze hier het Contactcentrum Bedrijfs leven-Onderwijs (C.B.O.) werkzaam is. D OTTERDAM moet zo nodig een produkt van Picasso hebben. Ten- minste, dat wil de „socialistische xunsipriesleres", zoals onze redakteur beeldende kunsten de wethouder voor kunstzaken van dc Maasstad zo beel dend noemt. Men leze liet nog maar eens na op pagina 4 van onze krant van gisteren. Voorstanders van liet memoreren, zo van „zie ook ons blad van gisteren'', zijn we in- het al gemeen niet, maar deze affaire is de moeite waard. Er kan namelijk nauwe lijks genoeg worden geprotesteerd te gen het voornemen een „totempaal" in bet Kralingse Bos neer te zetten. Nu 15 dat bos van Rotterdam, natuurlijk, maar w(j in Schiedam mogen er toch wel iets van vinden, nietwaar? creatieletterlijk „er uit zijn, in een andere omgeving zijn, hier de natuur geen steen en staal...... Wat ons be treft, het wanprodukt herinner ook nog eens een keer aan de Atlantik-wall, die anderen en dan ongevraagd ons land aandeden in een nare tijd. „Moet dat nu zo?", vragen we, CHU-pioriier dr. H. W. Tiianus vrijmoedig citerend. TVTEE, het moet niet zo, het kan an- ders. Rotterdam heeft fraaie beeld houwwerken, in ieder geval sculptu ren, die het „goed doen". Neem 'de stad zonder hart" van Zadkine, het hondje Fikkie, de aardige beertjes óp de Lijnbaan om er nu maar een paar te noemen. Een stad kan zo le vendig worden van bomen, bloemen en heelden, maar dan beeldhouwwerk dat aanspreekt. Want de kunst is toch voor iedereen. Men klaagt ook in onze grote buurstad over „drem pelvrees". De massa is te ver van de kunst verwijderd. Is het een wonder?, zouden we willen zeggen, vooral als het die kant uitgaat met het „kunst beleid Schiedams concert» 20. Vrouwenkoor, 154?? hap: Steenstraat 29. telefoon tii>, (alleen voor klachten, adverten- iea abonnementen, b.g.g. telefoon ri 1- ttJachtej, bezorging Agentschap (adr n„uen) daE- van 18.30—19.30 uur. öeiangrljlte telefoonnummers: Alarm TOtie 64666, alarm brandweer 69123: G.G. en G.D. 29290. tVoora voor de dag: bijbellezing, *t 141000. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Liduina- waat 58 VO zien we maar, niet alles wat Rotterdam- doet is goed. En dat is nu precies wat we bedoelen. Na melijk dat we Aan de Schic blij mogen zijn dat er hier geen wet houder is die dergelijke stunts wil uithalen. Daar staat dan tegenover dat er in Schiedam helemaal geen beleid op het gebied van stadsver- fraaiing met beeldhouwwerken schijnt te zijn. Maar liever geen be leid dan dit. Hoewel een duidelijker merkbaar streven om op dit stuk althans iets tastbaars te doen ons heus welkom zou zijn, dat is in deze rubriek trouwens nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar bewaar ons voor „erflaters" die Appeliaans gefladder of Picassaans animistisch betonwerk willen aanschaffen voor plaatsing aan de openbare weg! gitaar en piano speelt. Op die zater dagavond zal ook, door wie daar zin in heeft, gekeken kunnen worden naar een door het bestuur aan te wijzen televisie-programma. Een toestel is daarvoor aangeschaft Verder zullen boeken <er komt een bibliotheek met pocketboeken) en betere tijdschriften ingezien kunnen worden. Een van de belangrijkste dagen van het sociëteitswerk blijft ook het komende seizoen de zondag. Het bestuur denkt voor deze avond de jongeren te kunnen trekken en binden met zogenaamde interesse-groepen. Er zal van tevoren gepeild worden welke interesses zo al bij de jeugd leven. De diverse groepen zullen geleld worden door een deskundige. Er wordt gedacht aan groepen voor literatuur, foto, film, muziek, toneel, handenarbeid e.d. Tevens zal getracht worden een dienstverleningsgroep in het leven te roepen, die zich aktief kan maken met bijvoorbeeld het brengen van invalide mensen naar de kerk. Ook zal er een bijbelstudiegroep komen, die eens per week of veertien dagen onder leiding van een predikant bijeen zal komen. Deze groep kan ook, meent het bestuur, eenmaal per maand een jongerendienst Jeugd. irganlseren in een zaal, een dienst die >ok bestemd is voor de buitenkerkelijke De te vormen groepen k'" hun beurt voor de gehele avonden op hun specifieke verzorgen. Mocht de ruimte sociëteitsgebouw aan de Lange 129 bij veel animo voor de groepen te klein zijn, dan zijn er uitwijkmoge lijkheden naar ruimten in diverse wijken. Het C.J.V.-bestuur denkt ook aan een eventuele uitbreiding van de ruimte in „De Jeugdhaven". De benedenzaal zal vermoedelijk drie meter worden ver lengd. Achter de zaal ligt namelijk een betegelde binnenplaats waarvan een stuk kan worden afgehaald. De gewonnen ruimte zou gebruikt kunnen worden voor een bar en een gezellig zitje. Ideaal zou zijn deze gehele ruimte te kunnen bijtrekken, maar dat vergt (nog) een te hoge uitgave. Voor de leden van de sociëteit zal er financieel ook het een en ander verande ren. De kosten van de nieuwe opzet zijn moeilijk te begroten en het bestuur heeft daarom besloten een proeftijd van drie maanden aan te gaan. Voor die tijd bedraagt het lidmaat schapsgeld voor dagstuderende en militaire leden een rijksdaalder, wer kende jongeren moeten J 3,50 betalen. Dit betreft alleen het lidmaatschap, voor de diverse aktiviteiten moeten kleine vergoedingen worden, betaald. Gesproken is ook over een jaarprijs voor lidmaatschap en deelneming aan alle soeiëteits-onderdelen. Gedacht wordt inde richting van 25. Definitieve stappen daartoe zijn echter nog niet gezet. He bestuur, heeft zich in een brief tot alle leden en oud-leden gewend de nieuwe koers zoveel mogelijk te steunen en aktief te gaan meedoen. Driehonderd mensen vanaf zeventien jaar zijn op die manier aangespoord. Het bestuur hoopt op een deelneming van honderdvijftig tot tweehonderd jongeren. Voor het eerst he®ft. men dit seizoen de minimum leeftijd op zeventien jaar gesteld. Tot vorig seizoen was dit nog zestien. BEL ONS VOOR "N PROEFRIT TELEFOON 4268 en 3568 GARAGE KETHELWEG 54 VLAARDINGEN De leden van de raad van afgevaar digden van de Schiedamse Jeugdraad hebben dinsdag in een buitengewone vergadering een nieuw bestuur gekomen. De samenstelling van het nieuwe bestuur is als volgt: dé heer A. v. Lingen, voorzitter; de heer F. Renirie, secretaris; de heer A Xoppenol, pen ningmeester, voorts mejuffrouw S. M. Munnik en de- heren M. Dieiemans, F. Toxopeus en J. Wansink. Het secreta riaatsadres is gevestigd op postbus 300 te Schiedam. Het aftredende bestuur, namelijk de heren C. A Hènrion Verpoorten, C. D. Schewe, E. J. M. van Dijck, W. Oomen en M. Dieiemans blijft tot en met de komende jaarvergadering, die is vastge steld op 19 november, verantwoordelijk voor het verenigingsjaar 19631964. Het Schied&ms Vrouwenkoor geeft vrij dagavond in gebouw Arcade aan de Lange Haven 71 een concert, aanvanag SO uur. Dit koor staat onder leiding van Bia Borgmeijer. Medewerking wordt verleend door Tanny Wegerif-van de Garde, sopraan, Cornells Schell, bas en Johannes Röntgen, plano. De toegang is gratis. Modern en degelijk FRANSENSTR. 9 WAALSTR. 38 (Van een onzer verslaggevers) Weer is er ingebroken bij een groot handel in levensmiddelen in de Spaanse- polder te Schiedam. Na Schuitema en &.E.O. was nu „Ons Belang" aan de Calandstraat aan de beurt. De wijze van inbraak verschilt niet veel van de andere. Via eenregenpijp kon men een draadglasruit vernielen. Daarna werd eerst het magazijn-kantoor doorzocht, maar de brandkast die daar stond leverde te veel moeilijkheden op. In het privékantoor op de eerste ver dieping haddende inbrekers' meer suc ces. Een geldkistje werd geforceerd en leverde 758 op, terwijl uit twee bus jes bijna 200 werd meegenomen. (Van een onzer, verslaggevers) T)E 38-jarige metselaar J. C. uit Maastricht reed woensdagmorgen met een gehuurde personenauto in de sïoot langs de Broekweg nabij de Burgemeester Pruissingel te Vlaardin- gen. De bestuurder had voor een stopstreep gewacht en hierna bij het optrekken te veel gas gegeven. De auto slipte in de berm en kwam op de kop in de sloot terecht. De 22-jarige marechaussee eerste klas P. v. d. Laan, de 2I-jarige soldaat voertuigendiënst M. A Verschuren en de 19-jarige soldaat A A. M. J. Jansen, aüen behorende tot de brigade Vlaar- dingen der Koninklijke Marechaussee, zagen het ongeluk gebeuren en brach ten de inzittenden op het droge. Behalve de bestuurder zaten in de auto de 61 -jarige H. H., de 35-jarige echtgeno te van J. C., A de Heus en een 7-jarig zoontje, Martinus, allen wonende te Maastricht. Allen zijn, aangezien zij geheel onder water hadden gezeten, voor onderzoek overgebracht naar het Holy ziekenhuis te Vlaardingen. Ofschoon de maandcijfers van het Gewestelijk Arbeids Bureau Nieuwe Waterweg-noord In vergelijking met de vorige maand een iets gunstiger beeld geven, blijft volgens de direk- t?,ur'.,de heer J- J- Hoogcarspel, de situatie toch wel zeer nijpend. Voor de talrijke bedrijven, die onder meer door uitbreidingsplannen om werkkrachten zeer verlegen zijn, biedt alleen het buitenland r.og uitkomst. Maar ook de buitenlandse arbeids markt is iets minder willig geworden dan voorheen. Met name wordt het aantrekken van Spaanse krachten bemoeilijkt doordat de werkgelegen heid ia dat land geleidelijk aan toeneemt Het aanbod vanuit Griekenland is wel voldoende, maar gebleken is dat Grieken over het geheel minder geschoold zijn dan de overige buitenlandse arbeids krachten. Dit alles heeft ertoe geleid, dat de vraag naar Turken een stijgende lijn vertoont. In het rayon Nieuwe Waterweg-noord is het aantal werklozen sedert de vorige maand toegenomen van 84 naar 100. De heer Hoogcarspel verklaarde, dat deze toename niet gezien mag worden als een teken aan de wand voor een zich ontspannende arbeidsmarkt Onder deze 100 werkzoekenden bevinden zich onge veer 25 jeugdigen, die na de school in hun eerste betrekking niet kunnen gedijen. Voor deze 25 jongeren moet het G.AB. opnieuw bemiddelen. Hetzelfde argument geldt voor het aantal openstaande aanvragen in c" rayon, dat de gemeenten Vlaardingen en Schiedam omvat Ook hier is een lichte daling geconstateerd sedert de vorige maand: 2.902 in augustus tegen 2.857 aan het einde van september. Nog steeds bedraagt in dit rayon de geregistreerde arbeidsreserve 0,2 pro cent van de mannelijke beroepsbevol king. De heer Hoogcarspel lichtte toe, dat de ontslagaanvragen, die bij het1 G.A.B binnen komen, de laatste tijd bijzonder veelvuldig zijn. Ook hij ziet dit als een verschijnsel dat inherent is van de zeer krappe arbeidsmarkt. De werknemer verandert zeer gemakkelijk van baas omdat er werkgelegenheid in overvloec is. Daarbij komt, dat tal van bedrijven Dit heeft het bestuur der werkgroep .Helinium" van de Archeologische Werk gemeenschap voor Nederland meege deeld aan zijn leden. Het onderzoek zal zich, zo blijkt uit die mededelingen, be palen tot de buurt van het nieuwe zie kenhuis, oude inmiddels afgebroken boerderij „Holystate" en de wegen en singels in aanleg. Een ander bericht dat „Helinium" zijn Men icmfwyo.m.shrdl leden doet is opmerkelijk genoeg om ook te worden vermeld. Men heeft na melijk nasporingen ingesteld naar chiefgebouw aan Plein Emaus (vroe gere raadhuis van Vlaardinger-Am bacht) zich vele verloren gewaande scherven bevonden, In de dossiers be vonden zich bovendien vele gegevens. Van dit alles is een documentatie ver vaardigd. Dé vondsten zij'n in'het archief gebouw gebleven, waarheen binnenkort ook an dere vondsten, die „Helinium"-leden de- (Van een onzer verslaggevers) den: zullen verhuizen. „Helinium'' heeft steeds gepleit dat het oudheidkundig ma teriaal uit Vlaardingen bij een gemeenfe- shui vondsten, die vroeger in Vlaardingen zijn gedaan. Men is bezig dit alles na te gaan in verband met de plannen tot samenstelling van de archeologische kaart van het gebied, waarin „Heli nium" werkt. Zo.zijn vondsten gedaan uit de Romeinse - Keizertijd, o.a. in het Nieuwlandpark, de Aalkeet-Buitenpolder, ten zuiden van 'de Broekweg. O.a. bij riolermgs- i'werkzaamheden zijn in de periode 1948- 1953 Romeinse en inheemse scherven gevonden. Uit een onderzoek bleek dat in het ar- KAASMARKT GOUDA GOUDA, 8 okt. Aanvoer 112 partijen; le kwal. 3.01—3.10; 2e kwal. 2.90—3.00; Extra kwal. 3.11—352; Handel redelijk. c» «U7,'y "'ëJ. HMH TIET gaat hard, met de houw van de Brandersbmg, de wegverbinding over de Delfahavense Schie. De pijlers en steunribben aan de andere zijde van het Stationsplein zijn reeds vun hun bekisting ontdaan; aan de stationszijde is het belangrijkste stortingswerk al gebeurd. Met grote belangstelling volgt de Nieuwlandhevolking dit projekt, dat hen binnen niet al te lange tijd een ge makkelijke verbinding met het station zal geven. Trouwens, het is niet louter Noord-Schiedam dat op het klaarkomen van deze bezigheden wacht. Dë Bran dersbmg zal, samen met de Horvathweg de verbinding gaan vormen tussen Rotterdam-west en Vlaardingen. Met het ophogen en inklinken van hei tracee van het stuk Plein 1940—1945Stationsplein is men reeds druk doende. Na dit alles is de HorvathwegBurgemeester van HaarenlaanVlaardingerdijk nagenoeg één recht-toe- recht-aan verbinding met de buurstad Vlaardingen. lüke instelling wordt gehuisvest en be heerd. Men hoopt deze zaak definitief te kunnen regelen. Een andere vondst te een donkergroe ne glazen armband, die indertijd bU stadsuitbreiding van Vlaardingen te midden van losse, uitgegraven aarde is ontdekt. „Helinium" hoopt dit stuk ook in handen van het Viaardingse ar chie#" door specialiste op het 'gebld van glas, mej. C. Isings uit Utrecht, te kunnen doen bestuderen. Inmiddels begint het beeld van de bewoningsgeschiedenis in het gebied duidelijke vormen te krijgen, juist ook doordat enkele specialisten welkome hulp verlenen. In dit verband wordt nog vermeld dat de heer J. Paalman, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam, de in dat museum aanwezi ge stukken glas ter beschikking stelde. SCHTETDAM Geboren: Ellen dv H Overdljk en P A den Herder: André P rv A A J Schoenmakers en S G Challlan; Willem J t v W Koning n C W G Kreuger, Theodorus rv G B Timmerman er. T H C van Leeuwen; Gert Jan zr 1 J den Boer en D M Nolet; Elizabeth S dv A van der Hoeven en P G Fousert; Michelle d v G Nahumury en J Langeveld; Nola K dv L J Exel en C Nijhof; Joging M St dv G G J van de Water en M W Pieterg. Overleden: D Rijkuiter, 71 jr. Uitgaande van de Hervormde Ze;- mansraad voor de Maasmond de Commissie Zeevarenden Hervormde Kerkeraad Vlaardingen zullen gezinsle den van opvarenden ter koopvaardij donderdag 15 oktober een boottocht maken. Die tocht gaat naar Dordrecht, waar door de stad wordt gewandeld, de Grote Kerk wordt bezichtigd, een ontvangst is in de Pauluskerk, waar ook een dienst wordt bijgewoond en- een koffietafel wordt genuttigd. Het geheel zal duren van 9 uur (vertrek Willemsplein, Rotter dam) tot 17.30 (terugkomst In Vlaardin gen). propaganda-acties voeren om zoveel mogelijk werknemers naar zich toe te trekken. In het verloop van de geregistreerde arbeidsreserve en het aantal openstaande aanvragen is te zien, dat in Vlaardingen het aantal werkloze mannen constant bleef op 28 en dat vraag terugliep van 812 naar 806. Bij de vrouwen liepen zowel het aantal werklozen als de aanvragen terug, namelijk resp. van 16 naar 6 en van 295 aar 254. Schiedam liet in september een stijging zien van het aantal werkloze mannen van 56 naar 72. De vraag daalde iets, namelijk van 2090 naar 2051. Het aantal werkloze vrouwen bleef hier vrijwel constant op 22, terwijl de.vraag In deze sector daalde van 440 naar 397. In het rayon Maassluis (omvattende de gemeenten Maassluis. Maasland, Rozen burg en Hoek van Holland) daalde de geregistreerde arbeidsreserve van 25 naar 20 en bleef 0,2 procent uitmaken van de mannelijke beroepsbevolking. Het aantal openstaande aanvragen daal de van 1.509 naar 1.396 als gevolg van het feit, dat Maassluis een kleine 10O Spanjaarden mocht begroeten. Bij de vrouwen deden zich in dit rayon geen noemenswaardige verschuivingen voor. De chemische nijverheid neemt in het rayon Maassluis steeds meer in betekenis toe. Dit. heeft een steeds sterker wordende vraag naar (buitenlandse) arbeidskrachten tot gevolg. De steeds toenemende vraag naar buitenlandse arbeiders heeft tot gevolg, dat de bedrijven het deze mensen steeds beter naar de zin wil maken. Met name de scheepswerf Verolme te Rozenburg heeft reeds 30 Spaanse gezinnen gehuis vest, de Verenigde Touwfabrieken te Maassluis heeft ook een aantal buiten landse gezinnen onder dak gebracht' Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat de Nederlandse werkne mer zeer zeker niet ten achter wordt gesteld bij zijn buitenlandse collega. Doorgaans hebben de bedrijven zelf-de zeggenschap over een bepaald contin gent woningen. De cijfers wijzen uit, dat bij de toewijzing de Nederlanders nog ver in de meerderheid zijn. Capelie aan de IJssel zai tramlijn 16 niet binnen halen. Wel wil 'het „open baar, autonoom snelvervoer, hetzij snel tram, hetzij metro, onder het uitdruk kelijk voorbehoud dat over tijdstip en wijze der realisering nader overleg moet worden gepleegd.'* Zo staat het in bet voorstel dat uiteindelijk werd aanvaard. Een formule, waarin het merendeel van de; gemeenteraad zich kan vinden en dié werd opgesteld aan het einde van een nreniang debat over de tram kwestie. Het middernachtelijk uur. Was reeds gepasseerd, toen; de raadsleden, op één na akkoord gingen mei een' compromisvoorstel van de rechtse true- ties (CUV, AR, SGP), dat ook de steun had der groepering Nienw-Capeiie. Slechts de socialistische wethouder A.' J. Heuvelman bleef tegen. Reedsin de vorige vergadering (1 september) toen de tramfcwestie aan de orde was, bleek dat er zeer veelbedenkingen wa-; ren tegen doortrekking van lijn 16 van de Oudedljk naar het Capelse gebied) via een tijdelijk tracee langs .de Kra- iingseweg. B. en W. hadden daarop de zaak in een uitvoerige nota toegelicht, waarin o.a. werd gesteld, dat een snel tram over een autonome baan 'de 'op lossing is. Men zou thans al moeten beginnen met de" aanleg van die baan die dan over. een .jaar of vier. een .-relt zal zijn. Botterdam heeft het gerzoèk. tot doortrekking gedaan. Capelie te in een gunstige Tposltie. In de vorige .ver gadering was dé vrees gèult, dat de BET verouderd materiaal naar'Capelie zon laten rijden. Daarvoor bestaat ech ter geen enkele grond, antwoordden 'B. en W. De positie van1 het -'streekver- voersbedrijf Van Gog, die op 7 septem ber door de onderhandelingen heen- speelden, besprekend, stelde het college, dat dit niet - zai worden weggevaagd nadat de tram zou worden dóorgetrok--. ken. De .Maastunnelpolitie 'zal met Ingang van 1 januari 1965 bij de Botterdamse gemeente-politie worden gevoegd. Tot' nu toe ressorteerde het personeel van de tunnel onder de dienst van Gemeen-, tewerken. Hoofdcommissaris A. Wol- ters deed deze mededeling gistermid dag bij de commissoriale behandeling' van de beleidsnota over Openbare Vei ligheid. Voor de coördinatie van de ver keersmaatregelen Is bet van groot be lang, dat de Maastunnelpolitieonder deel wordt van het politiekorps. Do on derhandelingen hierover met bet depar tement van binnenlandse zaken hebben, ongeveer twee Jaar geduurd. De con sequentie, dat de overgang van het Maastunnelpersoneel van Gemeente-: werken naar politie het rijk geld gaat kosten heeft lange tijd ais een rem op het verloop van de besprekingen ge-, werkt. De criminaliteit In Botterdam te stijgend, moest de. politiechef aan de hand van cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar toegeven. Van januari tot en met augustus is bij de politie-aangifte gedaan van meer dan tienduizend misdrijven; In dé overeen komstige periode van het afgelopen jaar was het aantal belangrijk lager. De stijging zit hoofdzakelijk in het aa.ital diefstallen van brommers én fietsen (4743) en omdat hetaantal daders, dat hiervoor wordt gepakt be trekkelijk gering ls, daalt 'het percen tage opgeloste misdrijven. In de eerste' acht maanden van 1964 werden onge veer 5100 verdachten aangehouden, In dezelfde periode vorig jaar circa 4800. Verontrustend ls het aantal verdachten^ onder de achttien jaar: 2201. Onder dë verdachten bevonden zich 377 meerder jarige vrouwen en 167 meisjes. Voor de bouw van een politiebureau in het Botlekgcbled worden plannen gemaakt. VOOR NAAR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1