1 o) ei EDi ia ia Ss Aktie „Antwoord '64" gaat Vlaardingen bewerken in; AGENDA Cijfers (121.145) wijzen uit: beurs was goed!! Flat aan Maasboulevard bereikt hoogste puilt 75 Groep Immanuelkerk speelde toneel =1 De Hoek opgenomen in NS' centrale verkeersleiding KOTTERDA H k^t CC^~ Holy heeft vijf nieuwe kerkgn nodig Folders huis aan huis opgehaald llawdi mS^e!"K kantoormachines 0 Gebouw ir. Jongen vordert goed Ringvergadering herv. vrouwen BÜ afslaan niet opgelet: gewond Schuur verbrand: hooi verloren ikuxd&Mf Bezetting Technische School in 1963 VLAARDINGSE FEMINA-HUISVROTJW '64 prijzen Schtyfauti - A DEN DF&AK Burger 1 ijke stand Favorieten Festival99 geslaagd feest E: 4i'üïtst> JAARBEURSGEBOUW VREDENBURG UTRECHT OKT. KINDERCRÈCHE; Ingericht door 1 Nanna Ditzel, waar uw kinderen j rustig spelen tijdens uw bezoek j aan de beurs. GEHEEL INGERICHTE BUNGA LOW, die in de praktijk laat zien wat de mogelijkheden zijn voor het inrichtenvanmoderne huizen WONEN 1965 WOROT GEORGANISEERD DOOR H.H.DE KLERK ZN ANTWOORD (I) ANTWOORD (II) ANTWOORD (IR) (Van een onzer verslaggevers) TVTANNEER maandagavond bij de Vlaardingse gezinnen aan de deur wordt gebeld, dan kan dat één van de zeven- a achthon derd medewerkers zijn, die aan de aktie „Antwoord '64" meedoen en die de stad Vlaardingen daarin een goed figuur willen laten slaan. Niet omdat de stad op zich dan zo'n goede beurt maakt, maar wel, omdat óók Vlaardingen een groot tekort aan kerken heeft. WISSELBOUW Is Lingerie-mode alleen maar een uitdrukking zonder meer, of heelt lingerie Inderdaad Iets met mode te maken? De enorme verkoop van de moderne onderjurk, bedrukt met 'n tijgerdessin, bewijst wel dat ook deze mode niet aan onze klanten voorbijgaat. Morgen verkopen wij deze 100%w Nylon onderjurken, „tijgeronderjurken, zeer apart, modieus, afgezet met zwart kant aan de onderzijde en lange loopspllt. Heerlijk soepelvailende nylon onderjurken, vastgestelde ver koopprijs 11.95, nu In deze Prijzenslag, voor nog géén vier gulden. ■n Vandaag en morgen '•■en dagelijks RESTAURATIE ANDERS FOLDERS D\ Vlaardingse mevrouw W, M. Hoogtepunt modieuze „««•"-onderjurK Morgenvroeg om 9 uur be. gint de verkoop van deze Nylon Tijgeronderjurken in al,c damesmaten, Tg «y/jj Voor GER0 geschenken aan STÓ0PMAN dénken Centralisatie ;Voor. GER0 geschenken aan ST00PMAN denken Tevreden Best Garage Van Dalen N.V. «?fs |t H m m i' ItffifiRMKaSKfl DAGELIJKS VAN 10-10 UUR: OKT. OKT. OKT. OKT. OKT. OKT. OKT. OKT. OKT. 1 GtSLOF-.Nj 4000 M2 VOLLEDIG INGERICHTE 1 INTÉRIEURS; EXPOSANTEN O.A. Artifort Zitmeubelen 7 Fristho .Meubelen DessaTapijten/v-d. Bovenkamp Furniture Ster Meubelen/ K.V7T. Ta pij ten/Luxaflex.; HeügafeltV Bergoss Tapijt 1 Plóegstoffen Breder6 B2-b!okk'eny Formule.Meubelen - Linoleum.Krbmmeniê/Jndoór.Verlichting Heilbron'ZitmeubelenPastoe Meubelen, 's Spectrum'Meubelen Kompas Stóffen Royal Systeem7 Plieger Keuken /.Kers bergen Radio en televisieMah Jongg V/sndmeubefen COLLECTIEVeiNZENDINGEN UiTZWEDEN;;- (BRA'BOHAG GROEP) EN DENEMARKEN TTET is een van de onderwerpen van gesprek op het ogenblikde kcrkbouwactie Antwoord '64". De advertenties trekken zeer de aan dacht z\jn gewoonweg niet te mis sen! de kranten schryven er over. En dat is nog maar een inleiding. Want volgende week komt de stunt: even een kerk bouwen dn Hoogt liet En dat zult u uitvoerig in de krant kunnen zien, door de radio kunnen horen en het zal ook op liet beeld- scherm worden vertoond. Dat is al lemaal prachtig, maar nu het pro bleem, waarmee die kennis van ons zit. Die advertenties hadden hem al lang genoopt het giroboek te pak ken. Evenais velen, want er is al meer dan twee miljoen binnen voor het startsein wordt gegeven. JA, dat giroboek was al gegrepen. Maar nu ligt het nog in zijn bureau te wacliten. Nee, niet dat de man er van afziet. Zeker niet, hij voelt alles voor het doel en zelfs de grootte van zijn bydrage is 'al bepaald. Dat was gemakkelijk te be rekenen. Gevraagd eenhonderdete van het inkomen: een kleine deling is dan voldoende. Maar er was een klein verschil van mening ontstaan Goed, die campagne pakt dus. Nieu we kerken zijn hard nodig, waar nieuwe huizen worden gebouwd We weten er bij ons in Vlaurdingen al les van. De Westwijk en de Holy- wyk nietwaar, afzonderlijke kerken en goede initiatieven om wisselbouw te gaan plegen. Veel geld nodig en dan die actie om dat geld te krijgen. J)E advertenties spoorden die ken- nis tot «en daad aan. Hy knipte het bonnetje uit. En maakte het' tiende en laatste hokje zwart. De bij drage zou voor alle kerken gezamen lijk zyn. De balpen ging vanzelf naar nummertje 10. Oecumene? Daaraan dacht de man op dat ogenblik niet. Toen zag zijn vrouw dat het hokje voor de naam van het eigen kerk genootschap blanco was. Het me ningsverschil was geboren. Nee, er kwam geen principiële discussie. In gevallen als deze zou dat niet tot resultaat leiden. Een goede stelregel bij die kennissen van ons is: de kwestie laten liggen en de tijd laten raden. Daarom ligt het giroboek weer in het bureau te wachten. Voor maandag móet de zaak opgelost zyn. Want dan bellen de mensen van «Antwoord '64" aan. En het is aar dig dan te zeggen dat je al je toe zegging -hebt gedaan. Maar het zal wel goed kómen. Zit u er misschien ook mee? Zo moeilijk is het ant woord locL ook weer niet? Vit de monden van de heren van het Vlaardingse aktie-comité hebben we on der meer gehoord, dat alleen In de Holy- wijk reeds vijf nieuwe berken gebouwd zullen moeten worden. Dat deze vijf ker ken een investering vragen van ongeveer vijf miljoen gulden Van hetzelfde comité vernamen we dat alleen de gereformeerde kerk te Vlaar dingen reeds drie kerken touwde met een totaal van 3000 zitplaatsen, voor een be drag van twee miljoen gulden Deze na-oorlogse aktiviteiten moeten ook in de toekomst doorgaan. Wanneer de Holy-wijk straks zijn geplande 43.000 inwoners zal tellen, dan zullen de vijf kerken broodnodig zijn. Er zat bij da bouw van die kerken een zogenaamde wisselbouw worden toe gepast, hetgeen wil-zeggen, dat eerst een gereformeerde kerk wordt gebouwd, die dan onderverhuurd zal worden aan de hervormden. De grond voor de eerst te bouwen kerk is reeds vastgelegd en men hoopt zo spoedig mogelijk tot een schetsplan en de goedkeuring daarvan te komen. In 1965 wilde men van start gaan en de kerk zal in 1966 reeds gereed moeten zijn. De houten noodkapel zal verplaatst worden naar de plaats, waar de eerste kerk in de Holy-wijk gebouwd zal wor den. Ook de hervormde kerk zat niet stil in da na-oorlogse jaren. In 1959 werd een bouwcommissie in het leven geroepen, hetgeen in 1960 resulteerde in de redu- cenng van de negen wijken tot zeven, hetgeen tot gevolg had, dat twee „vrij- iiltl. (01898)-3677 De spontane aktie die enkele inwoners tan Hoek van Holland hebben ontketend om de *harmonievereniging „Rotterdam «a Zee" aan een nieuw vaandel te hel- pm, is een volledig succes geworden. De inzameling heeft een zodanig bedrag op geleverd, dat een fors restant kan worden gestort in het uniformfonds. De voorzitter van de wijkraad, de heer u_ Foppen, zal zaterdagmiddag om hall wie namens het comité vaandelfonds kAZ, het vaandel aan het bestuur van de hereniging aanbieden. Teneinde iedereen In de gelegenheid te nellen dit gebeuren bij te wonen is de overhandiging vóór de Hoekse hulpsecre- «ne, uiteraard opgeluisterd door muziek ia e-i! a- n il ïTk^ARDINGEN. Kerkeraadskant. Aiaassluisedyk: Ledenverg. CHU, P. t, j Veen over „Rijnmond", 19.45; -p, sgehoorzaal: pers.ver. De Jong, •tiktakshow", 20. VLAARDINGEN. Grote Kerk: •pom zIng met ons", 11; Padv. boer- rU> Broehweg: Afsch. distr. cdt. J. H. tin Dnel, 17.30; BetheJkerk: Avond- Wied, 19.30. Bijkantoor „DE ROTTERDAMMER" hardingen, Smalle Havenstraat 11 01 0—8 003 7) voor adm. en adv. ™sjmtend red. zaken 6 619 - 's avonds «ei, adm. en adv.), tel. 6 77 5 (b.g.g. "£-115 5 88. Klachten bezorging Vlaardingen: C. 'ktorie, Willem Beukeiszstraat 72. tel. "345, maand, t/m vrijdag 18—19.30 en «terdag 17.30—18 uur. Belangrijke tel.-nummers Vlaardin- J®k Meld. brand en ongevallen 4444; "^-meldingen 2541. «Woord voor de dag", bijbellezing, W. (010)—14LOOO. Apotheék: Van Hogendorp, Van Hogen- ™rPlaan 128a. tel. 4233 l';Van 33 tot en met 30 oktober worden in galerie CC.C. aan de Mgr. Nolenslaan 476 Schiedam werken van Bonles geëxposeerd. komende" predikanten tevens belast kon den worden met andere taken. De Ichthuskerk werd gebouwd en wan neer alles meeloopt, dan zal dit bouwwerk één miljoen gulden gaan kosten. De West- wijk-kapel heeft ƒ50.000,gekost-en zal worden uitgebreid met twee lokaliteiten. Veel vruchtbaar contact is er steeds tussen de hervormden en de gereformeerden en in 1959 bracht de Vx%-actie het fraaie be drag van 125.000,op, waarvan de helft voor hervormd Vlaardingen bestemd werd. Het plan tot restauratie van de Grote Kerk is inmiddels ook afgekomen en dit zal exclusief de restauratiekosten van het orgel één miljoen gulden gaan kosten. Men Is daarbij afhankelijk van diverse factoren. Ten eerste heeft „Monumentenzorg" een grote vinger m de pap, verder vraagt me-- c h af hoevelgeld uit de „landelijke pot il komen, maar dit alles neemt met weg, dat men met geleend geld te zijner tijd hoopt te beginnen Voor de vijf nieuw te bouwen kerken is ongeveer zeven miljoen gulden nodig, waarvan 22 pet. door bet rijk gesub sidieerd zal worden. De resterende 6,5 miljoen moet dus ergens anders vandaan komen, vandaar ook de zo grote mede werking aan „Antwoord '64". Behalve de hervormde en gereformeerde kerken, werken in dit comité in Vlaar dingen ook mee de Christ Geref. Kerk en de Remonstrantse Broederschap. De Remonstranten hebben voorlopig geen bouwplannen, omdat juist de res tauratie van de kerk aan de Hoflaan achter de rug is Men heeft evenwel mo menteel toch een zware last te dragen en wel de tweede predikantplaats, die er moet komen, maar die financieel nog een probleem is. Ook de Christ. Geref. Kerk werkt mee in Vlaardingen, maar door een recente senbaatwisseling is men wat achterop geraakt, zodat deze groep waar schijnlijk na de eigenlijke actie de zaak toch hoopt af te werken. Die eigenlijke aktie loopt van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober.' Maan dagavond tussen 21 en 22 uur gaan meer dan 700 medewerkers op stap, elk met 20 a 25 adressen en even zoveel folders. Reeds op 29 september werden ongeveer 15.000 folders verdeeld over de Vlaar dingse adressen en het was bijzonder ver heugend, dat velen reeds door middel van de antwoordkaart antwoord gaven. Genoemde 15.000 folders worden vrij dag 16 oktober huis aan huis opgehaald en radio en televisie zullen die avond veel medewerking verlenen. In het wijk lokaal van de hervormde kerk aan de Maassluisedijk zal het centrale punt ge vestigd worden en vandaar wordt het Vlaardingse totaal naar Rotterdam door geseind, waarna het uiteindelijke totaal m Den Haag bekendgemaakt zal wor den. Men gebruikt telexapparaten van de Rotterdamse Bank en via de 20 landelijke contactpunten hoopt men het landelijk totaal nog dezelfde avond hekend te ma ken. Dat er ook landelijk niet is stilgezeten, kwam eveneens vast te staan. Vanaf 1945 werden reeds 1000 kerken gebouwd, waar van 600 nieuwe en 400 vervangende. In de periode 1S451960 werden daarvan 250 kerken gebouwd en na 1960 de overige 750. De kerkbouw moet doorgaan en bij gehouden worden. Vandaar dat het Vlaar dingse comité een dringend beroep doet op de bevolking om gul te geven wan neer de bijna 800 medewerkers aanklop pen. De aktie „Antwoord '64" is het waard. Wil men zijn bijdrage per giro over maken, dan luidt het gironummer 64, Den Haag. (Van een onzer verslaggevers) Eind december vori jaar stonden bij „De Technische School voor Schiedam en Omstreken" 689 leerlingen ingeschre ven tegen 728 -p 1 augustus en 732 op 1 januari van 1963, zo staat te lezen in het scbooljaarverslag over 1963 Van die 689 zaten 136 leerlingen in het algemene eerste leerjaar, 168 in het twee de, 149 in het derde. 83 in het vierde en 148 part-time. Van dit aantal waren 573 leerlingen af komstig uit Schiedam, 63 uit Rotterdam, 37 uit Vlaardingen, 7 uit Maassluis, 6 uit Maasland, twee uit Hoek van Holland en één uit 's-Gravenzande. De leeftijden van de leerlingen variëren van 12 tot 23 jaar AARDAPFELBEURS LEEUWARDEN Bintje 910, rode ster 1620, Irene's 12'/2 13, eigenheimers '141514. Handel kalm. GRAANBEURS LEEUWARDEN Zomergerst 2729','x, tarwe tot 36, haver 26—28-i. (Van een onzer redacteuren) Kerkhoven-De Kip (Dotterbloem- straat 13b) is gisteravond kort voor de officiële sluiting van de internationale consumentenbeurs Femina, door de jury uitgeroepen tot Feminahuisvrouw 19S4. Van alle deelneemsters, die el kander in de afgelopen week in huis houdelijke bedrevenheid hebben be- kampt, was zij de knapste, de handig ste, de beste, Femina-voorzitter C. van der Linden stak in zijn toespraak zijn waardering niet onder stoelen of ban ken. Die waardering bleek ook uit het geschenk dat haar werd aangeboden: een elektrische braadpan, waarmee ze zich zeer gelukkig toonde. Mevrouw Kerkhoven was met haar beide kinderen naar Femina gekomen om aan de eindstrijd deel te nemen, 's Morgens had zij voor haar zesjarig dochtertje Astrid een jas voltooid en daarbij gekscherend de opmerking ge maakt: Heb jij een goéile huismoeder?, waarop Astrid antwoordde: Of u een goede huismoeder bent zullen we van avond wel zien. Goed, Astrid heeft het dan gezien, z TTET uitroepen van Femina-huisvrouw IA 1964 was een van de hoogtepunten van de nog drukbezochte sluitmgsavond. püü j';,. wc De. afdelingen JDen Haag en Vlaardingen Jeugdcontact houden «gte Giin tel. of schrift, bist, van het I.C.C.C. zaterdag 24 oktober een contactmiddag in Vlaardingen. Naast het plezierige van een onderlinge kennismaking, bestaat er alle gelegenheid om wat meer te weten over het karakter van ons Jeugdkontaef. Na het referaat van ds. L. Floor zal in groepsver band worden gediscussieerd over enkele aktueïe vraagpunten, die zeker interessant zijn. De bijeenkomst vangt aan om 15 uur en wordt omstreeks 20 uur gesloten, en wordt onderbroken door een gezamenlijke broodmaaltijd. Voor zaterdag staan de volgende voet balwedstrijden voor MW uit Maasland op het programma. MW 1 speelt om 16,15 uur thuis tegen DVO 1, MW 2 om 14 uur thuis tegen HVO 3, MW 4 om 14 uit tegen Zwaluwen 9. MW a om 16 uur uit tegen VVOH a JVIW b gaat naar Rozenburg en speelt om 16 uur tegen Rozenburg b, MW c om 14 30 uur uit tegen WF c. De korfbalvereniging ODO 1 uit Maas land speelt zaterdag tegen Avanti 1 Vervolgens zijn er de wedstrijden: KVS 2—ODO 2, ODO 3—ONDO 2, Ijsvogels a—ODO a en ODO b—DES b. De stand in de onderlinge wedstrijd van de schietvereniging „Immer Vaardig" te Hoek van Holland ia na de laatste wedstrijd: 1. J. Augustinus 45 pt. ,2. E. Allgustinug en C, Pols 42 pt.. 3. F. v. d. Bergh 41 pt-, 4. J. Leerdam 39 pt5. J. van Luln en J. Pantus 38 pt., 6. J. Boel 36 pt., 7. P. Kaashoek en N. Pellegrom 35 pt. Wij noemen dit een "Prijzen slag" en tot de laatste aan bieding toe zullen wij U aan tonen, wat wij er mee bedoelen. Losse voeringrokjes, een artikel met steeds "meer moge lijkheden. Bijzonder praktisch om onder verschillende kledingstukken te dragen... U hoeft ze niet in de rok vast te naaien... en u kunt ze makkelijk wassen en strijken. Normaal worden ze verkocht voor 3.49... maar wij kochten een* partij... van duizenden stuks... gemaakt van satljn- voeringstof en U koopt ze morgen voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze losse voering-rokjes, de taille afgewerkt met rimpelelastieken voorzien van handige sluiting, In de kleuren grijs, zwart, wit en beige en In de maten S(36-38) M(4042) en L(44-46), voor Giin tel. af ichrlft. beft. De ringvergadering van de hervorm de vrouwengroepen, die donderdagavond in Vlaardingen Is gehouden, trok veel belangstelling. De leiding was in han den van mevrouw A. Mellema-de Jong. De hervormde vrouwengroepen in Vlaar dingen bestaan uit negen afdelingen, die om beurten eens per jaar een kringver gadering verzorgen. Ditmaal was het de groep van de Immanuelkerk. Er werd een toneelstuk opgevoerd. Het spel speelt tegen de achtergrond van de strijd tussen blank en zwart in het zuiden van de Verenig de Staten en is dus actueel. Pinky, een blank negermeisje, wordt door haar grootmoeder naar het noor den gestuurd om voor verpleegster te stu deren. Zij wordt ten huwelijk gevraagd door een jonge blanke arts, maar vlucht omdat ze hem niet over haar afkomst durft in te lichten, naar haar eigen om geving terug. Gri tje, een waar Christin, wijst haar op haar plicht. Na veel moeite en strijd, en nadat de jonge arts haar beloofde haar a'-s dokter en echtgenoot ter zijde te staan, blijft zij daar om voo- haar rasgenoten samen met hem een ziekenhuis te touwen, voor verplegin.' van negerkinderen. Alle spelers brachten goed spel, vooral mevrouw K. Groen-van der Ster, die de hoofdrol had en in de gedaante van Pinky verscheen, acteer 'e op een voor treffelijke manier haar zeer moeilijke rol. Het toneelspel van Cid Rieket Sumner,' naar diens gelijknamige roman, boeide van begin tot eind. Voordat het toneel begon, en tussen een der bedrijven, zong mejuffrouw Jo Jacobs met begeleiding van baai- broer, de heer A. Jacobs enkele negro-spirituals, die een aandachtig gehoor vonden. Teiefl 233571 - 262072 - 281592 (Van een onzer verslaggevers) HET 25 meter hoge flatgebouw dat In opdracht van het Raadgevend Technische Bureau ir, H. J. Jongen N.V. aan de Olivier van Noortlaan (Maasboulevard) te Vlaardingen ver rijst, heeft vanmorgen zijn hoogste nant bereikt. Het gebouw dat bestaat uit 1800 mi kantooroppervlakte ten dienste van de opdrachtgever en 36 luxe woningen in zes verdiepingen, wordt door de N.V. Groenendijk uit Dordrecht opgetrokken in betonskelet, de gevels in gele en de onderbouw in donkere baksteen. Architect is de heer Jac. Ouwerkerk te Rotterdam. Nadat op 8 mei '1963 de eerste paal werd geslagen heeft de bouw In de afgelopen winter ernstige vertraging ondervonden die echter in de loop van de zomer, mede dank zij een goede plannmg en uitvoering, weer kon worden weggewerkt Een bijzondere voorziening voor het kantoorgedeelte van deze moderne flat 'wordt een climatisèringsinstal- latie die direct zal voorzien In ver warming en ventilatie, en die zonder verbouwingen kan worden uitgebreid tot een volledige airconditionning. Deze installatie die in de Scandina vische landen meer gevonden wordt zal in dit kantoorgebouw voor het eerst In Nederland worden toegepast. De ludht die in dit deel van Vlaardingen niet van de beste kwaliteit is, wordt door deze installatie gezuiverd al vorens zij het gebouw binnenkomt. De installatie wordt aangebracht door de N.V. Beukers te Schiedam. Het ligt in de bedoeling het gebouw, dat o.a. voorzien wordt van twee acht- persoons liften en een docuraentenlift o.a. voor de post, voor 1 december glas- en waterdicht te krijgen. Daarna zal bij de verdere afbouw de verwarming dienst kunnen doen. Het Raadgevend Technisch Bureau wil het gebouw m april 1965 betrekken en dat zal dan een algehele centra lisatie van de op vier plaatsen in Vlaardingen verspreide vestigingen be tekenen. Buiten Vlaardingen heeft ir. H. J. Jongen N.V. bijkantoren in Meppel, Maastricht en Salisbury (Zuid- Rhodesiè). In Nederland zijn 170 mede werkers in dienst van deze onder neming. In de Riouwlaan te Vlaardingen sloeg donderdagmiddag de 12-jarige fietser C. S. linksaf zonder op het achterop ko mende verkeer te letten. De jongen werd aangereden door een personenauto. S. moest door de GGD met een gebroken rechter pols en snijwonden aan het ge laat naar het Holeyziekenhuis worden gebracht ,l Telef. 2335.7-1 -.262072 - 281592 Het 94 meter lange front van de kantoor- en woonflat staat parallel met de rivier ten westen van het Unilever Research Laboratorium, en juist tegen over de zogenaamde Ster-flats (drie woonlagen) waarvan de eerste gereed en enkele woningen juist dezer dagen worden betrokken. De woningen in de flat van ir. H. J, Jongen N.V. bevatten een grote woonkamer, drie slaapkamers, een luxe keuken, een eet- en speelhal en een badkamer. Zij worden voorzien van geïsoleerde vloeren en veel wand- tegels. De woningen zijn bestemd voor verhuur of verknop. (Van onze correspondent) Een schuur van de veehouder W. van Staalduinen in Maasland is donderdag morgen ten gevolge van blikseminslag ge heel in. vlammen opgegaan. Ook een voorraad hooi ging verloren. De Maaslandse brandweer was aanwezig maar kon niet verhinderen dat de schuur afbrandde. RODENRIJSK. 9 oktober Kas komkom mers p. kg, 75 en op: 29—32, 60 en op 2234, 50 en op: 1724. 40 en op: 15-19, 35 en op; 1012. Kas komkommers krom 43 p. kg. Bloemkool 6 p. bak 40, 8 p. bak 33, Tomaten export A extra 5.80-6.-, C 4.40, tomaten export A 5.40—5 50, B 4.704.S0, C 4-101-20. CC 1.90—2 00. Tomsten binnenland A 1.50—1.90 B 1,60. glassla A 8.70—11.00, B 4.10—5.80, stam prinsessebonen 90, Pronk- prinsessebonen 4738, snil prinsessebonen 1. 1.60. andijvie 8—9. 'komkommerstek 1015. .■navellen 12. Heden werden aangevoerd: kas- kommers S.OOO st. krom komkommers 509 kg, tomaten 18 000 kg S^SKMÜ- MAASSLUIS Geboren: Leendert Jacob, v L Bergwer-ff en J P Buijnink; Fredrik Willem, z v M C Hoek en B A Sloots; Saskia Maria, dv W J G Le Large en M M de Boevère. Ondertrouwd: A J Broekhart en E J Venema; J J C van Wulften en M J E Sluijters; J Goudriaan en G Noordzij. Getrouwd: J Verploegh en M H van den Ende; E Rietveld en G A de Bruljn; L F Molenkamp en J M Ommeri. DE stationsbeveiliging van Hoek van Holland, die 22 seinen en 17 wissels omvat, wordt sinds kort bediend vanuit de CVL-post in Rotterdam. Deze post reikte voordien nog maar tot en met Maassluis. Op het ogenblik bedient de CVL-post Rotterdam 55 seinen en 38 wissels op de Stations Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. Tussen deze emplacementen Is automatisch blok voor dubbelspoor in beide richtingen dat in totaal 48 seinen omvat, In het Rotterdams CVL-gebied liggen drie met automatische knipperlich ten en tien met automatische halve overwegbomen beveiligde overwegen. (Van een onzer verslaggevers) Het .Favorieten Festival", dat donder dagavond in de Vlaardingse Stadsgehoor zaal werd gehouden, is geslaagd. Herman Stok, die bekend is van het televisiepro gramma „Top of Flop" was de gastheer. Hij kondigde de zangers en zangeressen (met tevens een aanmaning tot applaus) aan. Ria Valk beet als eerste het spit af en zong enkele liedjes, waaronder een van Adamo en een van Trini Lopez. Er heerste een prettige sfeer en toen André van Duyn op het podium verscheen daverde het applaus door de zaal. Hij wist op een vlotte manier met zijn vele soorten stemmen de zaal tot grote opwin ding te brengen. Na hem kwamen Ilonka Biluska, Her man van Keeken met zijn „Secret love" en de bekende Shirley, Cas Oosthoek be geleidde deze mensen Op de piano. Als laatste vóór de pauze kondigde Herman Stok met zijn „Spreekijzer" zo als hij de microfoon betitelde. Don Mer cedes aan, die enkele liedjes van Eivis zong. wat bij de teeners zeer goed in de smaak viel. Na de pauze gaf Ria Valk, die met een zere keel zong, te kennen dat ze een cow boy als man wilde hebben en zong ze ook nog. evenals Ilonka Biluska een lied je van de Beatles Toen de anderen ook nog een keer op getreden waren was het feest weer afge lopen. De meeste jongeren gingen met verhalen over de diverse artiesten naar buis. Een tweede hoogtepunt was toen voorzit ter Van der Linden hekend kon maken, dat deze Femina was bezocht door 321.145 belangstellenden, een cyfer waarover hij zich zeer tevreden toonde, omdat er uit bleek, dat het Femina-bezoek zich nog steeds in stijgende lijn beweegt Immers ui 1962 noteerde de internationale con sumentenbeurs 105.000 bezoekers. Wél werd vorig jaar een aantal van 152.000 bereikt, dach dit was een uitschieter, waarvan Femina-bstuur noch -directie de oorzaak weet. Er was dan ook niet de minste hoop, dat het getal van 150.000 dit jaar zou worden overtroffen. OOK dit jaar is weer gebleken, vertelde de heer Van der Linden, dat Femina aan een behoefte voldoet. Uit het ge hele land hebben we bezoek mogen ont vangen en naar wat ik uit gesprekken met bezoeksters heb kunnen constateren was men, evenals vorige jaren, zeer en thousiast. In de eerste plaats is dit natuurlijk te danken aan de standhouders, die een keur van artikelen op de beurs hebben gebracht. Daarnaast ook aan de inzen dingen van de bond van aquaxiumver- enigingen en aan die van diergaarde Blïjdorp, twee zeer gewaardeerde rust punten op Femina. Men kan zeggen, dat iedere bezoekster en bezoeker kortere of langere tijd heeft vertoefd in die klei ne diergaarde en bij die wondere wereld van vissen en reptielen. R zijn op de beurs goede zaken ge- i daan. Een standhouder vertelde: Ik heb het best gehad, en een tweede zei: De belangstelling voor mijn stand is nooit zo groot geweest als dit jaar. Wat, zoals reeds eerder geschreven, de standhouders bet meest heeft ver baasd is, dat de bezoeksters zich tot m finesses lieten voorlichten over de wer king van de meest ingewikkelde appara tuur en daarbij blijk gaven er alles van te begrijpen. Zo behoort Femina 1964 tot het verle den. De stand zijn afgebroken en opge borgen. In het gehele land bereidden huisvrouwen zich voor op de wedstrijd van volgend jaar, in de hoop, dat ze ook eens de ere-titel de beste huisvrouw van de beurs te zijn, zullen verdienen. En de Femina-directie bezint zich al weer op Femina 1965, die nog beter, nog mooier, nog attractever zal moeten worden dan Femina 1964 was. Bel ons voor een demonsiratiérfi BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 Zes maanden- gevangenisstraf met af trek heeft donderdagmorgen de officier van Justitie bij de 'Rotterdamse recht bank geëist tegen de 32-jarige mevrouw J. L. in 't H. en tegen haar dertigjarige 5?ehier J. c. S. Zij zouden samen een 66-jarige classificeerder die bij de moe der op kauiers woont, hebben bestolen van een portemonnee met 1275.'-. Wat er precies op die avond van de 5e septem ber is gebeurd, is ook nu niet helemaal duidelijk geworden. De verklaringen van moeder en dochter Jesje staan lijnrecht tegenover eikaar en ook het slachtoffer heeft bij de politie, de rechter-commissa- ris en nu vanmorgen voor de rechtbank verschillende verklaringen afgelegd. Er was die avond veel gedronken. Het ver zoek van de raadsvrouwe de zaak te schorsen om meer getuigen te horen werd echter niet toegewezen. De moeder, die ais eerste werd gehoord zegt dat toen de man naar bed was gegaan ze even bij hem was gekomen voor een telefoonnum mer. Op dat ogenblik was ook de doch ter binnengekomen, zü deed het licht uit en greep in de broekzak van de man de portemonnee. De moeder is hierop, al dus haar eigen verklaring, de dochter achterna gerend de straat op. Achter de Binnenweg heeft de dochter haar een briefje van honderd gulden willen geven. Zij heeft dit geweigerd en toen heeft de dochter het boos weggegooid. Later la bet briefje keurig opgevouwen achter een struikje in een bloetnbak gevonden* Josje zegt echter dat de moeder naar do man ging. Ze vermoedde dat het om dief- ïi daarom is ze haar moeder achterna gegaan. Josje heeft toen gepro beerd haar moeder weg te trekken. Toen dit niet gelukte is ze zelf de straat op gegaan. Haar moeder kwam haar achter na en na veel heen en weer gepraat is ze tenslotte toch naar huis gegaan. Het slachtoffer zei dat ha na veel gedronken te hebben hij zelf zegt ik was dron ken maar ook erg helder... gekleed op bed was gaan liggen en toen de moe der bij hem was gekomen en er een vertrouwelijk gesprek was ontstaan. Dochter Josje kwam daarop binnen, deed bet licht uit en pakte toen uit zijn broekzak de portemonnee met f275.-. Belde vrouwen liepen plotseling weg, hij is ze toen achterna gegaan, maar heeft ze niet gezien en is bij de politie aan- gifie gaan doen. De officier van justitie was van nening dat er van diefstal ln vereniging sprake is. Ze hebben samen gestolen en samen de buit verdeeld. Er is echter veel verwarring in de zaak. De moeder interrumpeerde de officier en- keie malen, hetgeen haar op een terecht wijzing van de president kwam te staan. De verdediger van de moeder vroeg vrij spraak, omdat hij de diefstal niet bewe zen acht. De verdediger van de dochter vroeg tenslotte schorsing, om nog enkele getuigen op te roepen. Ook zij conclu deerde vrijspraak, omdat het bewijs on volledig is. De moeder zei in haar laat ste woord, zeer geëmotioneerd, niets met de zaak te maken te hebben. „Ik heb haar gewaarschuwd, lk ben toch 'haar moeder." Het laatste woord van de doch ter was niet te. verstaan. "Xltfrnm* ma* mmsnc! «ET «HSR0S GUUEEH wmi.i.uvjrCUHl Ir*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1