im ra ifi V 1 vertraagd door Rotterdam draadomroep is E.N.C.K.: goede situatie voor afzet meststoffen ROTTERDAM n.c.R:VT Kunstmatig klimaat Vlaardingse flat m mm E, P. van der Veen voor CHU: SCHILDERES WÓRDT ZAKENVROUW. Volgende jaren consolidatie Goede zang van S<Medmns Vrouwenkoor impressies over „Antwoord uit Vlaardimen g'ÉetwitM' BEKEKEN Honden verwondden twee schapen Medische diensten DE ROTTERDAMMER Pagina 4 ZATERDAG 10 OKTOBER 4 JAARBEURSGEBOUW KINDERCRÈCHE,ingericht door I Nanus. DÜzet, waar uw Kinderen I nistig 8pelenfi3den8«w bezoek f aan de beur* GEHEEL INBERtCHTE BUNGA LOW, die In de praktijk leat zien wat de mogelijkheden zijn voor het inrichten van modemehuizen I H.H.OE KLERK ZN (Van een onzer verslaggevers) JE krijgt het er soms. warm en benauwd van, van al die drukte", zegt mévrouw T. J. Bouman, terwijl ze terug komt hollen van ♦ie telefoon en neerploft in een stoel in haar kamer vol met schil derijen aan het Noordplein in Rotterdam. Eigenlijk schildert mevrouw. Bounmen, „ik ben helemaal geen za kenvrouw", maar ze{ heeft zich spontaan gestoft in een actie die haar na aan het hart ligt. Een actie tot behoud van de draadomroep. Aanleiding tot alles was dit berichtje in de krant: „Het is niet alleen verantwoord doch zelfs geboden in principe te besluiten het landelijk draadomroepnét niet meer te vernieuwen." Een opmerking van de minister van Verkeer en Waterstaat, mr, J. van Aartsen, in een toelichting op de begroting 1965 van de P.T.T., die nogal hard aankwam. minister Van Aartsen ook al in zijn toelichting over gesprokem- Was het vroeger zo dat iemand, de geen radio kon betalen zich liet aansluitend ojp het net van de draadomroep, tegenwoordig is dat niet meer het geval. Wie kan zich tegenwoordig geen radiotoestel meer permite- ren? BESTE DEEL COMMENTAAR De heer E. Hazelaar, referen daris bij de P.T.T. te Rotterdam is het daar .hélemaal niet mèe eens. „Jarenlang heeft de P.T.T. reclame gemaakt voor dit deel van haar bedrijf". Ook de zogenaamde welkomaan sluitingen in de nieuwe woonhui- ren hebben niet het beoogde resul taat gehad. Wat de verandering van het so ciale karakter betreft daar heeft ACCENT- VERSCHUIVING KRITISCH loonsverhogingen Vooruitgang DE totstandkoming van het open baar lichaam Rijnmond is ver traagd door een te geringe mede werking van de gemeente Rotter dam. Dat is de mening van de heer E. P. van der Veen, (CHU)-voor- zitter van de PCG-fraktie in de Vlaardingse gemeenteraad, die vrijdagavond een beschouwing over Rijnmond gaf voor de.plaatse- lijke CHU-kiesvereniging, Verkiezingen VLAARDINGEN Vandaag en maandag dagelijks ^CRSEDAll Vandaag. ...en maandag ...en dagelijks VREDENBURG UTRECHT DAGELIJKS VAN 10-10 UUR: O KT. OKT. ÖKT. OKT. OKT. OKT. vS ZONDAGS GESLOTEN). OKT. OKT. 'TOEGA-NO» VRiJ. WONEN 1885 WORDT GEORGANISEERD DOOR AOOO M2 VOLLEDIG INGERICHTE INTERIEU RS; E X PO SANTEN O, A. Artifort Zitmeubelen FristhoMeubelen D e'S50 To p i j i en /v. dBov e n k a m p Fu r n i tu re Sier. Meubelen/ K .V. T. -To pi j ten/Lirxa f lex Héugafell Bérgoss Tapijt /Ploegstöffen Bredeio' B2-bJokken /.Formule Meubelen Linoleum Krommenie/Indoór Verlichting - Hei I b r onZi I meübêl en Pa s toe M eubelên 's Spectrum Meubelen -Kompas Stoffen RoyaTSysteem, 'Plieger Keuken Kers bergen Radio en' televisie Mah Jongg .Wandmeubelen COLLECTfEVÉ INZENDINGEN ÜIT ZM/eDÉN (BRA BO HAG GROEP) EN DENEMARKEN Sympathieke reacties op V' .-.,"'„^1 Z'- Yf- h Immers: dit besluit houdt eigenlijk een geleidelijke liquidatie in van: het draad- omroepbestel, Daar zullen jaren over ver lopen maar het schrikbeeld, dat dit bestel; eens zaï moeten verdwijnen" heeft heel wat gemoederen in beweging gebracht. Een ervan was dat van mevrouw Bou man. Ze greep de pen en schreef een Ingezonden stuk. Dé reacties daarop waren dermate stimulerend dat er een acties- comité werd opgericht, waarvan zij se cretaresse werd. Zo komt het dat de telefoon bij haar niet meer stil staat en dat de post elke morgen ee.i'grote stapel brieven' komt afleveren, Overal komen ze vandaan, die brieven. Uit Assen en Leeuwareden, maar ook uit 's Hertogenboseh en Maas tricht Het zijn ouden van dagen, die het be zwaarlijk vinden een nieuw toestel .aan te schaffen. Maar het zijn vooral de luisteraars van het vierde programma. Een programma van overwegend klas- sieke muziek en daarom bij velen gé. liefd. De draadomroep geeft deze muziek altijd zeer zuiver weer, omdat het aantal Herz veel hoger ligt Dat dit niet' tot dissonanten leidtblijkt wei uit de'velë "brieven, die 'mevrouw Bouman van'musici heeft gekregen. En dan zijn er nog velen, ...die de programma's van de draadomroep op de bandrecorder opnemen om er later nog -eens van te genieten. Wat mevrouw Bouman precies gaat doen met al die adhesiebetuigingenweet ze nog niet precies, maar .het.is een politieke -zaak en dus zullen de kamerleden .-in- .gelicht mcetcn worden. .- x. v Het meest sympathieke vande actie vindt mevrouw Bouman het feit dat uit alle lagen van de bevolking' adheslc- betuigingen binnenkomen en dat. de actie volkomen partijloos Is. Het gaat hier om een eebt nationale zaak, zo meent zij. Overigens is zij. niet de enige in Neder land, die een dergelijke actie voert. Ook ia Leeuwarden en Wageningen wordt geijverd voor het behoud van dit radio- systeem. -» Allen- willen deze; vertrouwde huis vriend behouden. Mevrouw Bouman stelt het zelfs heel scherp: „Het is het beste deel van het Nederlandse volk, dat belangstelling heeft voor kunst en goéde muziek, en eventueel verhogen ze de contributie maar," zegt ze. Bovendien meent ze, dat de F.T.T. altijd veel te weinig reclame heeft ge maakt voor de draadomroep. Het accént is verschoven. Nu zijn het de'mensen die-van klassieke muziek of lezingen over culturele onderwerpen hou den die zich een draadomroepbestel aan meten. Het gevolg hiervan is dat er elk jaar minder aansluitingen te boeken vair len. Ji, dat het, aantal afschrijvingen dat van het aantal aansluitingen met enkele duizenden overtreft "f-— Zo komt1 -het dat het verlies van deze :'dienst-;- vanVde P.TiT. in 1361. op 13.908.000,— geraamd wordt en zo komt het oók dat- de minister overweegt de draadomroepté liquideren. Volgens de heer Hazelaar- speelt ook het feit 'dat het tarief na de oorlog prak tisch niet aangepast -is» aan de prijsver hogingen eengrote rol. Ogenschijnlijk lijkt, het eén forse som die maandelijks betaald moét worden, namelijk ƒ5,10. Maar daar is'-het- luistergeld, van ƒ1,50 bij in begrepen. Iets wat iedere radiobezltter moet betalen zodat het "tarief dus eigenlijk ƒ3,60 per, maand is. :- Dat niet aanpassen- aan 'de prijsverho gingen vaa dé .Jaatste jaren brengt-dus een verhoogde verliespost voor de P.T.T. met zich mee. Ook al wordt de' contri butie voorde draadomroep verhoogd dan nóg speelt de 'luisterdichtheid een grote, roh.'Hét zal'niét eenvoudig zijn ihet bestel weer .rendabei té: maken, Overigens moet ie begroting van ver keer en waterstaat nog in de Staten- Generaal behandeld worden. De.actie van mevrouw Bouman en de haren is dus nog niet helemaal te laat. Bovendien is. de minister zéér soepel in het weghalen van de toestellen. Er Zal namelijk naar worden gestreefd bij opheffing een opzegtermijn van een jaar in acht te nemen en voorlopig, zo meldt de toelichting op de begroting, zal de ge combineerde aanleg van dezogenaamde standaardaansluitingspuntén worden voortgezet, omdat daarvan bij een even tuele invoering van een landelijk centraal antennesysteem gebruik zal kunnen wor den gemaakt. Een en ander houdt dus in dat de aansluitingspunten gehandhaafd blijven. Dus niet alles wordt geliquideèrd. blijven. Dus niet alles wordt geliquideerd, waar de draadomroep rendabel is men heel; gemakkelijk toestellen kan aanslui- ten. Enfin, veel draadomroep-sympathi santen volgen met spanning de ont wikkeling, die ongetwijfeld haar hoog tepunt zal vinden bij de behandeling van de begroting 1955 van de P.T.T, in de Tweede Kamer,. T)IT staat in liet juist verschenen jaar verslag van de Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmeitfabriek (ENCK) te Vlaardingen als het handelt over de dochteronderneming Deltachemie: „Brand in eenopslagplaats bracht Deltachemie in november 1963 onverwachts in het middel punt vande belangstelling. Gelukkig ble ven de nadelige gevolgen van de brand voor de omgeving beperkt. De produktie onder vond nauwelijks stagnatie." Dat is alles wat bestuur en directie van deze coöperatieve on derneming heb ben to melden over een ramp, die het gehele land in opschud ding bracht. De gevolgen waren ongekend, de risico's zeer groot, de aanpak van de calamiteit navenant, De hoogst mogelijke autoriteiten waren op het terrein aanwezig. Dagen lang is er over die brand gesproken en geschreven, vragen werden gesteld aan de betrokken minister,. En tot lang daarna is dit onderwerp aan de orde geweest. Schadeclaims werden ingediend, aïlo moge lijke instellingen en organisaties bemoeiden zich er mee. Zeer velen "zullen die dag in november (het was de 5e) niet meer vergeten. Zelden heeft men zo goed. bemerkt wat luchtver vuiling is, welke gevaren in ons zeer ge ïndustrialiseerde gebied plotseling kunnen uitbarsten als er ergens iets mis gaat. Maar bestuur en directie van de ENCK liceft slechts te zeggen dat de nadelige ge volgen beperkt bleven en dat de produktie nauwelijks stagnatie ondervond. Begrip voor do situatie, die het gevolg was van deze calamiteit blijkt niet uit dit verslag. Wil men er liever niet aait worden herinnerd? Voor een dergelijke mentaliteit lijkt maar een woord op zijn plaats. En dat is: keihard. (Van onze correspondent) Een 'groepje grazende schapen langs de Vinkseweg te Rozenburg kreeg don derdagmiddag bezoek van twee honden. De honden begonnen de schapen op te jagen en kregen er twee te pakken, die zij ernstig verwondden. Na ingesteld onderzoek bleken'de hon den toe tè behoren aan de te Rozenburg woonachtige J. v. d. G. en G. L. Zij zuilen de schade vergoeden. Ds. G. Mfll, predikant van de gerefor meerde kerk (vrijgemaakt) te Rozentmrg, heeft het onlangs op hem uitgebrachte be roep naar Deventer aangenomen. Voor het beroep naar Nifverdal heeft ds. Mul bedankt. Ds, N. de Jong uit Katwijk aan Zee heeft het beroep naar de Chr. Gerei. Kérk te Maassluis aangenomen. (Van een onzer verslaggevers) TT1T HET verslag van de Eerste Ne- M derlandse Coöperatie Kunstmest- fabriek (ENCK) te Vlaardingen blijkt dat bet per 30 april geëindigde boek jaar werd gekenmerkt door een goede marktsituatie voor meststoffen. Zowel de binnen- als de buitenlandse vraag ontwikkelden zich zeer voorspoe dig. De meeste produktie-eenheden van de E.N.C.K. waren goed bezet. De super- fesfaatfabriek produceerde,239.000 ton enkel- én dubbelfosfaat. Het saldo der exploitatierekening steeg van ƒ3,02 min. tot 4,38 min. en de baten uit deeinc/naingen van ƒ408.100 tot ƒ649.700. De* winsuitkeringen beliepen ƒ598.100 Cv.j. ƒ419.700). In het lopende boekjaar zaldemeuwe In het lopende boekjaar zal de nieuwe fosforzuurfabriek in bedrijf worden ge steld. De eerstvolgende jaren zullen voor het bedrijf in Vlaardingen meer in het teken van consolidatie staan. Dit biedt de directie tevens de gelegenheid verdere ontwikkelingen zorgvuldig voor te berei- den. Tegenover de gunstige invloed van de huidigs markisitufitie, staan 4e en dia da BH. Ü.OK. op meer dan één miljoen gulden komen té staan. Desondanks ziet het bestuur 1964/"65 met vertrouwen tegemoet De deelneming in N.V. Deltachemie is met ƒ615.000 gestegen tengevolge wan de verhoging van het aandelenkapitaal der holdingmaatschappij gemeenschappelijk bezit van aandelen. Zoals bekend brak op S november 1963' brand nit in een opslagloods van Delta- chemie, die dit bedrijf onverwachts in. het middelpunt van de belangstelling bracht. De nadelige gevolgen van do brand voor de omgeving bleven beperkt, aldns het verslag. De produktie onder vond nauwelijks stagnatie. De financiële resultaten laten echter nog steeds te wensen over, al kan ten opzichte van l962/'63 van een grote vooruitgang wor den gesproken. De E.N.C.K, investeerde in de periode van 1 mei 1959 tot 30 april 1964 ƒ38,1 miljoen gulden en deed in dat tijdvak voor een totaal van 19 miljoen afschrij vingen, De personeelsvoorzieining blijft zorgelijk. Slechts verdergaande automat tisering zal de hevige spanning op de arbeidsmarkt in dit deel van Nederland kunnen opheffen. (Van een onzer verslaggevers) De heer Van der Veen behandelde in het kort de voorgeschiedenis en het ont staan vf.n het wetsontwerp en gaf ver volgens een 'opsomming van de verschil- Vrijdagavond concerteerde in gebouw t, .Arcade" te Schiedam het Schiedams Vrouwenkoor onder leiding van Ria Borgmeijer. Medewerking aan dit con cert werd verleend door Tanny "Wegerif- v. d. Garde, sopraan, Comelis Schell, bas, en Johannes Röntgen, piano. Het pro gramma vermeldde werken van Schu bert, Röntgen, Pierné Vellones en Lans. Lichtvoetig, helder en zuiver werden „Deutsche Tanze" van Schubert uitge voerd, ter opening vandit concert. De begeleiding hiervan wasin handen van Röntgen. Helaas bleef hij, wat het spel betreft, wat teveel op de achtergrond. Bij Schubert is de begeleidingspartij op zichzelf al een muziekstuk en daar hoor den we te weinig van. - Het spel van Ria Borgmeijer daarente gen klonk vaak wat ruw in de begelei ding van de bas Comelis Schell, Ook hü zong enige liederen -van Schubert. In „Das Wandern" vonden we deze solist het best op dreef, voor wat de liederen van Schubert betrof. Het hoogtepunt bereikte deez bas meer na de pauze in „Morgenstemtiere" van Carl Lans, waarin zijn min of meer opera-stem beter op zijn plaats was. Van een heel ander karakter was de Guido Gezelle cyclus van Johannes Röntgen. Dit in een enigszins modern klankidioom gecomponeerd werk werd op een fraaie wijze ten gehore gebracht. De solo-partij hierin werd gezongen door Tanny Wegerif-v. d. Garde. Na dë pauze trad zij nogmaals op iri „Dans les blés" van Pierné en „Danse Xndienne" van Vellones. Het eerste werk, in een gemakkelijk aansprekende roman tische stijl, werd op kundige wijze uitge voerd. Het tweede werk was wel het muzikale hoogtepunt van deze avond. Alhoewel het koor over het geheel genomen goed gezongen heeft, liet het zich hierin, toch van haar beste kant zien. Jammer was, dat de soliste beneden de prestatie van het koor bleef. Alle noten werden" wel gezongen, maar het was geen muziek: daarvoor klonk het te schools en te koud. Tenslotte weerklonk hét reeds aange haalde werk van Lans, waarna de uit voerenden een warm applaus ten deel viel. Hetgeen-beantwoord Werd met een toegift. De belangstelling voor dit concert was vrij groet. M. J. Slagboom lende taken die Rijnmond toebedacht zijn. Een van dé grootste taken achtte hij de woningbouw en in dit verband citeer de hij het recente rapport van de Rotter damse wethouder mr. H. Bavinck, waar in onder andere wordt gesteld dat het Rijnmondgebied in de eerste twaalf jaar 137.000 nieuwe woningen nodig heeft, dit is dus gemiddeld bijna 12,000 per jaar. In de laatste drie jaar zijn in het "Water weggebied totaal 9.000 woningen ge bouwd. Ook de openluchtrecreatie en de be strijding van de luchtverontreiniging („funest niet alleen voor de lichamelijke, maar <#yk voor de geestelijke volksge zondheid") Inoemde de heer Van der Veen. problemen die. tè groot zijn om door elke gemeente afzonderlijk te kun nen worden opgelost. - In het vervolg van zijn voordracht besprak de heer Van derVeen dever schillende bestuurssamenstellingen van Rijnmond waarvan sprake is geweest en het begwaar dat Vlaardingen heeft aan getekend tegen de oorspronkelijk voorge stelde vorm. Vóór alles zal Rijnmond een politiek lichaam moeten zijn en verder, zou men het betreuren indien Rotterdam de dienst ging uitmaken. In het slot van zijn inleiding betreurde de heer Van der Veen het dat het CHU- hoofdbestuur ter voorbereiding van de te houden Rijnmondverkiezingen een com missie uit de Kamerkring Dordrecht in het leven heeft geroepen en dat o.a. Vlaardingen, dat direkt bij Rijnmond is betrokken, niet in deze commissie is ver tegenwoordigd. Hij was van mening dat' de kiesvereniging hierover haar stem moest verheffen bij het hoofdbestuur, In ieder geval meende de heer Van der Veen dat de CHU-kiesverenigingen van de Rijnmondgemeenten in onder ling kontakt zullen moeten treden in verband met de verkiezingspropagan da, opdat voorkomen wordt dat de kie zers -een vertegenwoordiger van hun eigen gemeente stemmen, ongeacht diens politieke richting. Ook eventuele mogelijkheid van eén samenwerking met de, A.R. achtte hij een onderwérp waaraan:aandacht zal moeten worden besteed. Na dé: pauze kwam het onderwerp in algemene bespreking en beantwoordden de C.H.U.-vertegenwoordigers in de ge meenteraad (alleen de heer J. Ligühart was door ziekte afwezig) vragen over verscheidene onderwerpen die in de ge meenteraad aan de orde zijn geweest. Be redelijk goed bezochte vergade ring,: die gehouden* werd in het her vormd wijkgëbouw aan de Maassluissé- dnk,. werd voorgezeten door' de heer M. Mooy. VLAIABDINGEiN' Geboren: Geert Ran z v L H Westenbrlck en S van der Eems, Dr Wlardi Becfcmansicgel 451; Robert zv A van Gelder en G J Koopman, Gijsbr v Amatelstr 126; Christel Krederieke Maria ehr J M-Reiff en M B Leijendekkers, Floris de Vijfdelaan 214; Mike Christian Paul, zv S A Foeorni en M Vlaafdlngerbroek, Den Haag; Jan zv D K Rauwerda en J van der Wal van Aerssenstr 5; Astrid Déslrée, dv G Woensdregt er. B Huberts Korte Hoogstr 17b; Marinas Corne lls, zv IA C Abresch en M A ABergwerlf, Prunulastr 23d; Cornells, zv H BrObbel en A Saarlocs, Eendrachtstr 53; Maria Elisabeth dv C W Melkert en M C Steenbergen, Dirk de Derdelaan 51, Getrouwd: Maarten Gerrlt van der Tas, 26 en Maartia-Vis, 28 Jr; Jan Klappenburg, 22 en Jannetje Maria Ligtenburg 21: Adrlaan Willem Vreekei,22 en- Ida Elisabeth van Gerrevink 21: Jacob Willem-stel n23 en Anny Mar-rigje Wilhelmina Elizabeth Boer 21; Wil ly van Loon 21 en JohannaMargaretha Landzaat 20; Cornells van Dijk, 23 en Daniel- la van Katwijk 21; Louis Gerla, 28 en petronella Maria Eggink 25; Johan Adriaans De Rotterdamse dienst van gemeente werken heeft aanbesteed het verrichten' van grondwerken voor opspuitingswer-, ken in de Buiten Nieuwlandsepolder ten westen van het Oranjekanaal te Hoek van Holland. Van de negen inschrijvers was de laagste Aann. bedrijf „De Honds rug", Gieten, met 463.000 en opvol ger Aann. bedrijf Fa. N. v. <1 Hilst en Zn., 't Harde, met 474.400.-. De Raad voor de Scheepvaart in Am sterdam is nog niét gekomen achter de oorzaak van de aanvaring van het ras. Eilbek op de avond van de 22ste november 1963'in de Rotterdamse haven. Donderdag, hebben drie loodsen hun vi sie gegeven op de aanvaring. Besloten werd de zitting te, schorsen tot 29 okto ber om ook de loods, die op de Eilbek dienst bad, te kunnen horen. Binnen loods eerste klas 3. G. Tennissen, die dienst had op het 'binnenlopende Zweed se schip Tristan verklaarde bij de Mer- wehaven voor anker te hebben willen gaan om op een sleper te wachten. De Arctnrus (die de Eilbek heeft aangeval len) had zeeloods eerste klas A. J. de Jong aan boord. De Arcturus voer ruim een kilometer achter de Tristan. De heer De Jong-verklaarde, dat tóen zijn schip de Tristan tot op vijfhonderd meter was genaderd de Tristan: plotseling begon te zwaaien. Op'datzelfde ogenblik kwam de Eilbek uit tegenover gestelde richting. Toen liet loods De Jong volle kracht achteruit slaan, maar dat mocht niet'hel pen, want de Arcturus bleef bakboord lopen, zodat het schip recht op de Eilbek afging waarna de aanvaring ontstond. Loods Tennissen van de Tristan .was van mening, dat er voor de Arcturus vol doende ruimte was, als de Arcturus maar niet naar bakboord was gezwenkt MET kennelijk genoegen heeft doner- dagavond mevrouw Lawrence New ton, 47 jaar, moeder van vier kinderen en kampioen kippenbraadster van de Verenigde Staten in Hilton-Rotterdam aan een groepje genodigden: laten zien en proeven waarom zij dit jaar tot kip penbraadster nummer een van Amerika is gekozen. Mrs. Newton Won de prijs na een duel met tienduizenden andere Amerikaanse huisvrouwen - en mocht met haar man die een deskundig kippenproever Is, een reis van drié we ken door Europa maken. Donderdag gaf mevrouw Newton een demonstratie te Laren voor leden van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, vandaag zetten de heer en mevrouw Newton hun Europees bezoek voort met een rondreis door België en West-Duitsland. De creatie van Mrs. Newton bestaat uit goudbruin gebraden kippenhelften met een. kruidige' sinaasappelsaus, eroverheen amandelen, rozijnen, geschaafde kokosnoot en èhut- ney, geserveerd op eén bord van gekook te rijst-met schijfjes banaan en partjes mandarijn. Mrs, Newton vertelde dat er in Amerika vèel kip"wordt gegeten. In Nederland verbruikte men in 1963 3,2 kg panklaar gevogelte per hoofd van de bevoikïng. In Amerika is dit getal 17 kg. Stoifc, 29 en Henrlette Sarina Huvèrmaim 24; Arie de Jong, 22 en Harroina de Buijter,:: 24; Jan "de Man-25 en Petronella van TricW, 20; Claude Gilbert van den Howard,. 22. en Ingetje Johanna "Karstanje 21; Pleter Kome- lis Borsboom, 21 en Anthonetta Maria van der Lee, 2ü, r Ondertrouwd: Rijnko Baas, 22, van S«xra- vendijkplein 25 ea Anna de Goede. ifi. P C HooftsU-aat 11; Hendrik- Johan Bernhard de Koning. 22 Lavendelstr 16b .en. Neéltje de Bidder, 17, Ammanstr 13; Willem Coenraad Bergwerf, 21, Eleonorastr 34 en-Elsje Corne lia Brouwer, 21. Maassluis: Wagnerstr 25a: Cornelis Binnendijk, 23. Botterdam en Petio- nella Jacomina Coenradie, 18 jr, Henr Hol Holststr 34b; Hendrik Jan BernardUsVer- steege. 2i, Pr Hen-drlklaan 85 en Vvo-no Ban, 20, Rotterdam: Aart Johannes van_der Velde, 23. Schoutstp 10 en Elisabeth Giet hoorn, 21, Verheijstr 87; Pieten Johannes van der Lichte, 20 Van Hogendorplaan 249a, en Anna van Eersel, 25. Van Hogendorplaan I49a; Jan var. Straten, 21, van .Limnurg Stirumstr 7e en Marianne Yvonne Visser, 19, Philips de Goedestr 146; Jacobus .Simon Johannes Bogaard, 23; Amsterdam ec Jean- nette Jaeoba Drop,-22, Ujsterlaan;34;- endrik van Leeuwen, 24, Jan Steenstr 14 ea Anne- maier Visser, 20, Wagnerstr E5j;-Arle^va de Water. 28. Celebesstr, 29 en Aloysia Cecilia Schroer, 21, 's-Graveuhage; Dirk van Toor, Pieter Verkadestr 8 en Johanaa Bors boom, 56 jr Markgraaflaan 711 Jen an nes - Seiier, 26, Catsstr. 18 en Hester Martina van Delft 21, Primulastr 25a; Adrlanus Jobarnes Hulsman, 23 Jr, Handelstr 8 - en Jaeoba Johanna Elisabeth Maria van Leeuw..20 Mendelssohnplein 22a; Adrianus de Hoop, 25, - Joh Westerweelstr 25 en Marijke uo ..c.na Ignatius 19, Soendalaar. 97; Jacobus Co: r.eiis Franciscus Vermeulen, 44, GroenevTc: 1 _en Dirkje Pleintje Drooger. 42. Botterdam; Ma- chiel Marinus Donkersloot, 19. -Curaiowaan 142 en Antoinette Margaretha Duiveman.^ 19, Van der Duijnstr 19; Nlcolaas Corne::s nec- drlltus Perdijk, 24, "s-Gravesandestr8 en Dorothea Jobse, 22, Botterdam;, Gerrit. Jan Daniel van Eenige,-29, Oosterstr-45-en Mar:a Johanna van Ingen, 24, Floreslaan 82.- Overleden: Cornelius Josephus Templeaars, 72. echtgen van M B P, Pasrite,. Westhaven- kade 10; Jannetje Herlaar. 79, wed yan H Poot, Verpl Chasséplein 5. (Van eén onzer verslaggever^)- t Voor het Westen, van' Ne:lért,"'rifl Is Vlaardingen volgende week vrijdag avond ..de stad waar vaiidaant de N.C.R.V. impressies van de kerkbonw- aktie „Antwoord '64" zal geVèri. Het radioprogramma van.de zender Hilver sum I zal die avond van I9.55 tot 23.55 nur op de aktie van de negen samen werkende kerken afgestemd zi'n en de N.CJR.V. stationeert haar: radiowagens bij de plaatselijke centrale actie-pos ten in vier gemeenten van ons -land, namelijk in Leeuwarden, Utrecht, Ge leen,Oost en Vlaardingen. In Vlaardingen gaan volgende Week bijna 800 medewerkers op stip om op 15,000 adressen „het antwoord" in ont vangst to nemen. In verband met het voornemen van de N.C.R.V. heeft het plaatselijk aktie- 'comité de „centrale post" .verlegd- naar dé. consistorie-van de Grote Kerk,.die voor" het verloop zoals de N.C,R,V. zich dat voorstelt, betere accommodatie biedt dan het wijklokaal aan de Maas- sltiissedijk. -. Het: Is namelijk de bedoeling dat pre dikanten en andere vooraanstaande-men- sen van de verschillende kerken hun indrukken zullen geven en voor de mi crofoon iets zullen vertellen .over de plaatselijke.omstandigheden: 1 Terwijl-in-de consistoriekamer dente- lexapparaten zullen ratelen ^om ide- bin- nenkomende uitslagen naar Rotterdam door te seinen, zal hét radioteam buiten op de Markt indrukken en meningen-van voorbijgangers trachten op te vangen. Dé N.C.R.V, hoopt daarom op "veel pu- - blieke belangstelling .opdater - vrijdag- avond voldoende „Vlaardings geluid" in de ether kan worden:gebracht., 0 Kandidaat J. Plautiaga hoopt In een spe ciale dienst op 11 november intrede te doen als predikant van de Chr. Geref. Kerk te KOrenburg;. .Ds, D, H, Biesma uit Lisse .zal hem :bevestig«B. De dienst wordt gehouden in de gereformeerde kerk aan de Koningin- nelaan, aanvang 19.30 uur. VLAARDINGEN. Fadvinders- boerderjj, Broekweg: Afscheid districts commissaris J. H. van Driel, 17.30; BeUielkerk: Avondgebed, 19.30. il VLAARDINGEN.Remonstrantse kerk, Hoflaan; ds, J. G. J. van I te ra on, bevestiging ds. H. R. Postma, 10.30- VLAARDINGEN. Gebouw Triangel: Lezing „Bloembollen en knollen" voor Kon. Mjj. voor Tuinbouw- en Plant kunde, 20. i N Bijkantoor „DE ROTTERDAMMEk" Vlaardingen, Smalle Havenstraat II b.g.g. 010-8 003 7) voor adm, en adv. uitsluitend red. zaken 6619 - 'savonds (red., adm. en adv.), ted, 677 5 (b.g.g. 010—115588. Klachten bezorging Vlaardingen: C. Fictorie, Willem Beukelszstraat 72, tel. 3 345, maand, t/m vrjjdaz IS-19-30 en zaterdag 17.30-^18 uur. Belangrijke tel.-nummers Vlaardin- gen: Meld. brand en ongevallen 4444; GGD-meldingen 2541. „Woord voor de dag", bijbellezing, tel. (010)-141000: Apotheek: Walrave, Schiedamseweg 14, tel. 2093. Grote Kerk:' N.B.G., 150-jarig bestaan, 19. x- Musis Sacrum: Zakènstudiekring, le zing, 20- Irene: „Aqua Fauna", contactavond,' 20. Arcade: 4,De Verzamelaar" ruilbeurs, 19.30. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damsc redactie, Lange Kerkstraat 82, tel, 115 5 88 (toestel 52) na 18 uur b.g.g. 19588 8) alleen voor redactie aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 29. telefoon 6 5451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telefoon 115588). Klachten bezorging Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666, alarm brandweer 69123: alarm G.G. en G.D. 29290, Woord voor do dag: bijbellezing, tel. 141O00. Apotheek: Nituwland, Dr- Wibautplein 17, tel 267532. SOHIEDAM. - Hew Gen Grote Kerk: JO ds Van leperen, 17 ds: Le. Coq; "Bethel--: kerk: 10 ds Spallng, 17 ds "Kiusener:1* Op- standingskerk: 10 ds Cazemicr. 19 d«:Wls- ;sir.k; Vredèskerk: 9 en 10.45 ,dSxJansen. 19 ds Spaling: KE77IEL;Da. Bank: 8.SO dsVons; Dorpskerk: 10 ds Vons, 19 viering 90-jarig bestaan zondagssehóoL Geref 'Kerk Oosterkerk: .10 ds Kersten, 17 ds -.Heynen: De Ark: 9.30 ds Vredcveid, 14.30. ds Evé- raara; Magnalia. Deikerk: 10 ds He.vnén. 17 ds Everaars; De Goede Haven:' 10 ds Everaars, 17 ds -Bredeveld, Julianakcrk; 10 ds Winter, 17 ds Couvée,Chr Geref Kerk 10 en 15 ds Drent, Baptisten-em 19 sa menkomst Irene. Herv Geref Evans 10 ds Vroegindewey; - Bethel: 17 -ds Kiusener. Evang Lutherse Gem 10 ds Veening Den Haag. Nea Pret Bond geen dienst. Leger des HeilS. -.-Aè'.-.-f,-.: VLAARDINGEN. Herv. Gem Grotek'erk: 10 ds Biesbroek, 17 d» Colenbrander; Re- hobothkerk: 9 en 10.30 ds KeHcert. tfi ds Romein; Betheikerk: 10 ds Hoogeudam,-10 ds Schouten; Immanuelkerk: 10 ds Hoorn, 19 ds -Hoorn; Nieuwe Kerk: 10 ds Bouteïse, 17 ds Schouten; Ichtuskerk: Maranathakérk 8.45 dj De Jong; WestwJJkkapel: 10.30 en 19 ds De Jong; Holyziekenhuis: ,9 ds Van Itexzon; Zaal Harmonie: 10.3o .ds Van der. Vloed. Geref Kerk Oosterkerk:. IQ ds Aal- bersberg. 17 ds Kouwenhov-en; Emmauskerk 8.45 ds Kouwenhoven. 10.30 en 17 ds Tle- mersma; Pnlelkerft: 3.45 en-10.45 ds Swen 17 ds Bos; Maranatbakerk: 10 ds Bos. 17 ds Lever; De Wetering: 10 ds Lever: Ge ref Gem Westnieuwland: 10 en 17 da Huls man. Leger des Hells ÏO en 19.30 maj. Souverein, 12.15 jeugddienst, 18.30 openlucht samenkomst Vlsbank, 19.30 verlossingssa menkomst. dinsdag: 14.15 gezinsbond voor vrouwen Volle Evangelie beweging Broek kade: 15.30 dhr Versteegh. VLAARDINGEN Chr, Geref. Kerk: Ernma- str. 10.30 en 17 stud. J. Verhage (Apel doorn): Aula ds. II. de Cockschool: 9 stud. J. Verhage en 15 ds. M. W.'Niëu'wenhulze (Delft). HOEK VAN HOLLAND. Herv. Gem 10 en - 19 ds'Wassink. Geref Kerk 10 ds Heinen. 19 ds, Smit Herv, Evang 14.30 da Vroegte» dewey VriJz Herv 19 ds Pijpers. vW,- MAASSLIJTS. Herv Gem Grote Kerkt 10 ds Vogel gezinsdienst, 19 d* Jansen Jeugd dienst Herv Rusthuis: 10 ds Meijer-Jeugd- en kinderkerk; Sursum Corda; 10 Cat Lo- kaal en Gert de Wetstraat 10 in de Grote Kerk. Geref Kerk Immanuelkerk .9.30 ds - Duursema. 16.20 ds Aaftink, Maranathakerk 9.30 ds Aaftink, -16.30 ds Eitursemal' Geref vrijgem 8.30 en 14.30 ds Koopman Chr. Geref Kerk 9.20 en 16.30 dienst des Woords Ned Prot Band 10.15 ds Van Os 12 zon dagsschool Leger des Heils 10 hcillaings- dienst. 18.45 openluchtsamer.komst,- Markt, 19.30 verlossingssamenkomst kapte Arisse, 12 zondagsschool. ROZENBURG. Herv Gem fmma'mfetkeTk*. X 9.45 ds Evelein, 18.30 ds Vossers; Wester» kerk-9,45 wika Bijleveld Geref Kerk 9,30 en 18.30 ds Mantz Chr Geref Kérk 8.34 en 13 leesdienst Geref vrij gent 9.45 «n 15.34 ds Mul. - v; -- (Van een onzer verslaggevers) Dit is de eerste kantoor- en woonflat in Nederland die voorzien wordt van een kiimatiseringsinstallatie die tegelijk ver warmt en ventileert en -zonder verbou wingen kan worden uitgebreid tot een volledige „airconditioning". Het gebouw staat aan de Olivier van Noorttaan (praktisch aan de Maasboulevard) te Vlaardingen en de lucht is daar door gaans niet zo best De kllmatirerlngsln- stallatie zorgt ervoor dat da lucht eerst gezuiverd wordt vóór zij het gebouw binnenkomt Zoals reeds gisteren werd vermeld, krijgt dit gebouw 1800 vierkante meter kantooroppervlakte, -.bestemd voor eht Raadgevend Technisch Bureau ir. H. J. Jongen N.V, en 36-luxe wo'onflats. Architect is de heer Jac. Ouwerkerk uit Rotterdam, aannemer de N.V. Groe nendijk uit Utrecht De klimatiseringsin- stallatie wordt aangebracht door de N.V. Beukers uit Sciedham, Het gebouw komt voorjaar 1965 gereed. Schiedam: W. H. F. Meijer, Swammer- damsingel 43, tel. 69696; F. Jungerius, Jacob Catslaan 8, tel. 67355; L, H. Geer- des, Véenlantstraat 2, teL 09357; -Vlaar dingen: W. H. Karreman, Joh. Wester- weelstraat 54, tel. 5S15; N. Warmolts, Hoflaan 37, tel. 2074; Maasland: J. W. D. C. Ma rek .en E. C. Marck van Meer- ten, Molenweg 1, teL 01899-2035;5 vee- arts: P. H. Klein jan, Pr. Irenelaan 113, teL 01899-2467; Maassluis: G. A. A. van der PeeL Alb. Cuypplein 11-12, teL 2900, verloskundige; Mej,. Van der Veen,. Jac. Catsstraat 24. tel. 2376: Hoek ywn -Hol land: J. J. van Lonkhuijzen, Jolink- straat 2, tel. 2627; Rozenburg: A. de VriKX^Koninglnnelaan 23, Rozenburg,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1