Ongeluk met kraan - Klokken aangekomen Voorsprong ging geheel te niet SI» Startsein van radio en Paratliion door regen onschadelijk BEZWARENDE PLANNEN VAN DELTACHEMIE Köperensemble en orgel in de Laurenskerk Vrijspraak voor hoofduitvoerder l 0fS Antwoord '64 passeerde f 3 miljoen ruim AUTOHOTEL ROTTERDAM Aardgas Schermer is exploiteerbaar Spandoek-betogers voor rechter Gaat Mr. Cap voor revisie terug naar Rotterdam? Onderwijzer met ziekteverlof na kaakslag Onderzoek naar kraak V. enD. in volle gang Sleepboot Arend zinkt in Maas m TRANSPORT BORDJES donderdag zaterdag Juliana-Soumokil Gevaar bezworen Rotterdam en Bazel bezochten Zeeland Vertegen luchtvervuiling: afdoende voonvaarden tegen herhaling brand ROTTERDAMMER DINSDAG 13 OKTOBER 1964 (Van een onzer verslaggevers) T"\E „Spoedkerk", zoals men de Antwoordkerk" op de Zalm plaat in Hoogvliet in aanbouw ook wel noemt vordert snel. Echte rniet sneller, want de op gedane voorsprong is vanmorgen geheel te niet gegaan. Ee nte betreuren ongeluk is daarvan de oorzaak. Gelukkig is echter dat geen persoonlijke gevolgen ont stonden. DE negen klokken van de „ne- gen-kerken-kerk" komen aan op de bouwplaats in Hoogvliet 'e ANTWOORD'64 vrijdag SHOW DE Vereniging tegen Luchtver ontreiniging in het Nieuwe Waterweggebied heeft vanmorgen tijdens een in het Vlaardingse stadhuis gehouden openbare zit ting bij monde van haar voorzitter, mr, H. Verr'^ot, bezwaren inge diend tegen t verstrekken van een vergunn. krachtens de Hin derwet aan de N.V. Delta-Chemie. De vergunning was aangevraagd voor uitbreiding van de complexen meststoffenfabriek met nieuwe op slagruimten voor mengm eststoffen en ammoniumnitraat. De loods voor mengmeststoffen komt ter vervanging van die waarin op 5 november 1963 de beruchte Vlaar dingse brand ontstond. DE .Antwoordkerk" krijgt haar wanden. Met de montage is vanmorgen begonnen. Ongeluk zoutsUo BRANDVRIJ §i - £n al hoeft U op een gulden ntee te kijken, waarom zou U méér geld uitgeven voor de filmdruk- eretonne,... a!s U voor minder hetzelfde kunt bereiken. Morgen begint de verkoop van een nieuwe serie fllmdruk- overgordijnstof, voor bijna de halve prijs. Een moderne overgordijnstof fn een prachtige zeskleuren- dessln, uit de serie van 3.85 per meter, koopt U nu, slechts één dag voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur. begint de verkoop van deze filmdruk cretonne, 120 cm breed... slechts één dag, per meter voor ■■SPOFMFM" VORDERT SN t Toen vanmorgen een wandsegment van twe eton werd opgehesen m de takels, schoot een der haken los. Het segment klapte opzij en klapte op de vrachtauto, van waaruit het juist was opgetakeld. De ontsteltenis was groot, de werkers schoten met een vaart van de plaats van het ongeluk weg, een sprong van drie meter hoog van de auto op de grond. Het segment raakte echter niemand. Men vond een vernuftige oplossiing: een andere kraan pakte het segment op en met gebniikmaking van het eigen ge wicht wist men het grote wanddeel weer zo goed mogelijk recht te trekken. din tel. of ichrlft. bert. Jrt ...v. ■p'AT- f-y \—.t r, ik I S s ■^4*. 1 1 ■f'' i* v &>*v Het ging hier om een der gesloten wand- delen, waarvan inmiddels een flink stuk is geplaatst tegen het staalskelet, dat vannacht werd afgesteld. Onaangenaam is echer dat het ongeluk veel tfld heeft gevergd. Zodoende is de voorsprong van enkele nren, die bij de bouw maandag was ontstaan, gehel te niet gedaan. MET de bouw der wanden kon men beginnen omdat vannacht mensen van Machinefabriek Braat begonnen zijn met een spectaculair transport: de eerste zending wangsegmenten is egdurende een twee uur durende reis van de Doklaan in Rotterdam naar de Zalmplaat ver huisd. Dat ging met de nodige voorzichtig heid en politiebegeleiding gepaard, want deze segmenten meten tot 10 meter hoog en zes meter breed. Met behulp van. een speciaal frame zijn de stukken ver voerd. De volgende nacht hoopt men de rest naar de bouwplaats te brengen. Op de bouwplaats is men verder be zig met de opbouw van de klokkestoel. Inmiddels zijn de negen klokken uit Midwolda aangekomen, waarover eer der uitvoerig werd bericht. Het op hangen der hellen in de stoel zal ech ter pas morgen kunnen be.ginnen, eer der zal de stoel zeker niet gereed zijn. ONDANKS de niet aanlokkelijke weers omstandigheden weten velen de weg naar de Zalmplaat te vinden Dat is ove rigens met zo moeilijk, daar de route vanaf het centrum van Rotterdam is ge markeerd met keurige, goed zichtbare bordjes met pijlen „Antwoord '64", Hoog vliet. Tot laat in de avond was maandag de belangstelling vrij groot, gering echter naar verhouding tot de ruimte die er is. Men meent wel een duizendkoppige me nigte te kunnen bergen op het terrein, maar dan uiteraard op flinke afstand Vanavond dus, zal het Shell Mannen koor zingen in de onafgebouwde kerk en bij slecht weer eventueel in de grote tent, die op het terrein is opgetrokken voor de ontvangst van genodigden e.d Die tent zal ook nodig zijn voor een ge zelschap gemeentebestuurders, dat men vanavond verwacht. jfêEEDS staat in wat het litur gisch centrum moet worden het doopvont, een rechthoekig ruw brok natuursteen met een uitholling voor het bekken. (Van een onzer verslaggevers) Zoals verwacht, heeft maandag avond laat de kerkbouwactie Antivoord '64" de mijlpaal van drie miljoen ruim overschreden, De stand Is thans ƒ3,1 miljoen. De organisatoren van de Kerkbouw- aktie Antwoord '64 hebben alle mo derne communicatiemiddelen aange wend om de aktie zo sterk mogelijk ie doen aanslaan. Radio en televisie half negen presenteerden de negen besteedden gisteravond ruime aan went aan de start van de aktie. Om kerken via Nederland I een levendige «.-documentaire over de belangrijke Plaats, die de kerk in de samenleving inneemt en over het grote belang van de kerkbouw. Opvallend was, dat in deze suggestieve Mzending uitdrukkelijk naar voren «wam, dat geen enkele Nederlander nu ®eer kan zeggen, dat hij niets van de rerkbouwaktie heeft geweten. Uok werd, terwijl men op het scherm ae nieuwe wijgen van de steden zag ontstaan, ingegaan op de kritiek, die de akiie reeds heeft uitgelokt. Kan het geld niet beter besteed wor den voor de bouw van huizen?, luidde ton kritische vraag. Het antwoord was, cat het "bedrag, dat aan kerkenbouw wordt besteed, slechts 1% pet, bedraagt W hol RIJNHOTtL (tnoang Foyv Mui »*S9 NMmMrinlavMd«eornptt»Mri« lANCIA «n SAAB «utonobtolin «1 rctafe konnl» mot hot rfouw» wuW SAAB 1968. -Bet op 3 oktober in het waterschap De .fafnner nabij Stompetoren gevonden ivFa-E Mij kt exploiteerbaar. -Uit is medegedeeld namens de combi- !®ue die de proefboring heeft verricht "6 samenwerkende maatschappijen heb- 2® bij Gedeputeerde Staten van Noord- tfWIand een concessie-aan/rage inge- voor de ontginning van aardolie en 7™gas in het gebied rondom Alkmaar. •WQcessie Bergen" luidt de naam van de «nvrage. combinatie bestaat uit Amoco i "tbieriands Petroleum Company, Explo it?,6- en produktiemaatschappij Dyas ÏÏ-». (een dochteronderneming van de jJccokolen-Handelsvereniging N.V. in Aq0 en de Gelsenkircher Bergwerks van de kapitalen, die voor huizenbouw zijn uitgegeven. Uitvoerig ging de documentaire in op alle aspecten van het kerkewerk, bejaardenzorg, het werk onder de jeugd, maatschappelijke zorg en zeils kwam er een huilende pasgeboren baby aan te pas. Wat ver gezocht? Maar hoe dikwijls moeten de kerken zich ook met op dit terrein ongemerkt bewegen? Zo is op allerlei manier, het vooral zoekend m scherpe beeldcontrasten, in deze documentaire duidelijk gemaakt, dat de bouw van nieuwe kerken een zaak is van de toekomst van ons land. Deze uitzending vroeg om een ant woord. Het antwoord, dat direkt al na het startsein gegeven kon worden. Want enkele minuten na de uitzending belden de vrijwilligers al aand e deur. In aansluiting op deze documentaire gaf Dick van Ruler een reportage van de wijze waarop men in Hoogvliet in zes dagen een kerk bouwt. Deze actu ele en spectaculaire gebeurtenis onder streepte nogmaals, dat er grote haast moet worden gemaakt met de bouw van de nieuwe bedehuizen. (Van een onzer redacteuren) De heren A. Kamsteeg en A, F. God schalk, resp. uit Den Haag en Bussum, zuilen zich donderdag a.s. voor de kantonrechter moeten verantwoorden, omdat zij op 15 juni jl. bij het Paleis Soestdijk op de Amsterdamsestraatweg een spandoek hebben ontrold met als op schrift: „WilhelminaKruger", „Theo— Vincent" en „Juliana—Sonmokil". Als leden van de Jongerenorganisatie van de Stichting „Door de Eeuwen Trouw" wilden zij op deze manier de aandacht vragen voor het lot van de door de regermg van Indonesië ter dood veroordeelde Zuidmolukse leider imr. dr. Chr. R. S, Sonmokil. Tegen de h-eren Kamsteeg en God schalk werd na het ontrollen van het spandoek proces-verbaal opgemaakt en het doek werd in 'beslag genomen. Tijdens de rechtszitting van donder dag zullen de beide demonstranten wor den verdedigd door de Amsterdamse ad vocaat mr. F. Stoffels. De Katwijkse gereformeerde predi kant ds. F. Polman is gistermiddag te Katwijk met twee geparkeerde auto's in botsing gekomen. De auto waarin hij reed en een van de geparkeerde auto's, die eveneens nieuw was, werden ernstig beschadigd. De predikant liep een hoofd wond en een zenuwschok op. Het gerechtelijk laboratorium in Den Haag, dat een onderzoek heeft ingesteld naar de massale vogelvergiftiging in Waubach en Nieuwenhagen (L.) heeft vastgesteld, dat de tarwekorrels, die tussen het wassende gerst op twee landerijen van de landbouwer S. uit Nieuwenhagen waren gestrooid, een grote dosis parathion bevatten. Ongeveer duizend vogels zijn vergiftigd. De regen van de afgelopen dagen heeft het vergif nagenoeg onschadelijk gemaakt, waar door de vogelsterfte grotendeels is bezworen. De burgemeester van Wau bach, mr. J. G. Smeets, heeft zich in verbinding gesteld met de inspectie voor de volksgezondheid in Maastricht voor het nemen van maatregelen. Tot nu toe is door de politie geen proces-verbaal opgemaakt tegen de landbouwer, die nog steeds ontkent de vergiftigde tarwe te hebben gestrooid. (Van onze speciale verslaggever) De Mr, Cap, de olieboorinstallatie, die dit jaar een lange toch over de oceaan maakte om voor Caltex in de Noordzee te worden ingeschakeld, wordt op het ogenblik afgetuigd. Waarschijnlijk is dat het gevaarte, dat ten noorden van Schier monnikoog heeft gestaan, voor revisie naar Rotterdam zal gaan. Bij Wilton- Fljenoord is de Mr. Cap dit jaar opge knapt en opgetuigd om aan de olie- en gas-rush op en bij de Wadden deel te nemen. Het terugtrekken van de Mr. Cap be tekent niet dat Caltex zijn pogingen om olie of gas aan te boren heeft opgegeven. Er lopen neg meer aanvragen, die op goedkeuring van het ministerie van fi nancien wachten. De lokaties waarom het gaat, worden voor de buitenwereld uiter aard geheim gehouden. (Van onze speciale verslaggever) Ia de Noordhollandse plaats Oud- karspel hebben de ouders van ruim der tig kinderen uit de derde en vierde klas van de openbare lagere school gisteren actie tegen de 59-jarige onderwijzer W. F. G. de R. genomen. Omdat de laatete vrijdag een tienjarige leerling een kaak slag zou hebben gegeven, die zo hard aankwam dat de jongen voorover op de bank sloeg en een tand brak, lieten ze hnn zoontjes en dochtertjes thuis. Nadat het college van B. en W. in de zaak was gemengd, werd de leerkracht met ingang van vandaag met ziekteverlof ge zonden. De K. ontkent overigens de leerling te hebben geslagen. Hij zou. slechts een dreigende beweging hebben gemaakt, waardoor de jongen schrok en wegdook. Als gevolg hiervan zou hij een tand heb ben verloren De moeilijkheden met de onderwijzer dateren niet van de dag van de slag. Reeds vele malen zijn door ouders klach ten ingediend over het ouderwetse on derwijs dat De R. zou geven. Ook de oudercommissie zou deze mening zijn toegedaan, doch was er tot nog toe niet m geslaagd doeltreffende maatregelen te laten nemen. Het gaat de Roterdamse politie, en speciaal de recherche-afdeling van het bureau De Slinge, niet voor de wind bij de „vak-inbraak" die enkele (en dat geeft de politie zelf toe) bekwame inbrekers bij Vroom Dreesman aan de Plein- weg in Rotterdam-Zuid in de nacht van zaterdag en zondag hebben gepleegd. Men zit uiteraard niet bij de pakken, neer. Het onderzoe kis in volle gang, De mannen moeten uren bezig geweest zijn, met alleen met het forceren van deuren en ramen maar ook met het ver nielen van het traliewerk dat om de brandkast staat in de zogenaamde geld kamer. Over de eventuele alarminstallatie wil niemand iets zeggen. Duidelijk is ook dat het onderzok naar vingerafdrukken weinig of niets heeft opgeleverd. Wel zijn enkele kleine vondsten gedaan die op het ogenblik op een laboratorium worden onderzocht, In de Nieuwe Maas ter hoogte van het Boerengat Is maandag de sleepboot Arend gezonken. De twee opvarenden, de veer tigjarige kapitein W. Boontjes uit Hen drik Jdo Ambacht en de 37-jarige stuur man R, K. H. Deckens uit Ridderkerk, sprongen te water en werden even later door de bemanning van de te hulp geschoten Marco aan boord getrokken. Bij het wegvaren van het Zandover- slagbedrijf Boele en Oosterwijk botste de Arend tegen het uit het water stekende roer van het zandschip Sahara. De sleper kreeg aan bakboordzijde een gat onder de waterlijn en zonk honderd meter tut de kant. De sleepboot Marco heeft haar pogingen de Arend naar de kant te trek ken moeten staken. Maandagmiddag werd de Arend ge licht. De sleepboot ligt thans bij de scheepswerf Piet Smit Jr. voor reparatie. De autoriteiten van de stad Bazel, die op uitnodiging van het Rotterdamse ge meentebestuur een bezoek aan deze stad brengen hebben maandag een excursie gemaakt naar de provincie Zeeland. Samen met de Rotterdamse gastheren, burgemeester mr. G. E. van Walsum en wethouder mr. H. Bavinck, werd 's mid dags een bezoek gebracht aan de Veer- segat-dam en de Oosterscheldebrug. 's Morgens werd het gezelschap in Middelburg in de Provinciale Bibliotheek ontvangen door Gedeputeerde Staten van Zeeland. Drs. M. G. Verburg, directeur van het Economisch Technologisch Instituut van Zeeland, hield een inleiding waarin hij op korte maar zeer duidelijke wijze alle facetten van de provincie belichtte. Aan de hand van enkele kaartp -ketste de heer Verburg voorts in grr -kken de betekenis van het Deltaplan Na een korte toespraak van mr. Van. Walsum, die het provinciaal bestuur dankte voor de ontvangst, vertrok het gezelschap naar Veere waar de lunch werd gebruikt. De zeventien Zwitsers toonden zich na afloop van de excursie erg voldaan en zeiden „prachtige indrukken over deze boeiende provincie mee naar huis te ne men." In deze zitting, die wethouder H. K. van Minnen presideerde, heeft de vereniging naar voren gebracht dat de brand van november vorig jaar aantoonde welke ernstige gevaren tot in wjjde omtrek de opslag,van meng meststoffen, zfl het incidenteel, voor 3HSSW. Slechts een handjevol mensen heejt maandagavond het Laurenskerk-con eert bijgewoond. Dit was wel jammer, want het aldaar gebodene was bijzon- der interessant, vooral doordat een weinig voorkomende combinatie een keur van onbekende composities ten gehore "bracht. De medewerkenden aan het concert waren de leden van het Barokkoper- ensemblg van de Muziekkrmg ..Dp Nederlandse Cantorij" o.l.v. Maarten Kooy, en de Haarlemse organist Klaas Bolt. De musici van het ensemble die over prachtige speciaal in Duitsland gebouwde instrumenten beschikken Harry Sevenstern en Jan Hagemeyer (barok-trompet), Joop Hellemond (barok- elttrombone), Hans Grm en Frans Derens (barok-tenortrombone), en Wijnand Sp- venstem (barok-bastrombone) bleken al lemaal uitstekende instrumentalisten, die zich bovendien geheel aan hun taak gaven. De nagalmwerking van de kerk had hoegenaamd geen invloed op het gebode ne: alles bleef duidelijk hoorbaar, zelfs op grote afstand; alleen bij zeer snelle passages dreigde het even dooreen te lopen, zoals in het laatste deel van het slotwerk van het programma: de overi gens knap geschreven Passacaglia, dia loog en fughetta van Maarten Kooy, do vaardige leider van het gezelschap. De kwaliteiten van het ensemble vielen waar te nemen in een vierdelige Suite tut het „Liber primus leviorum carmi- num" (uit 1572), met een fraaie fanfare tegen het einde, in twee mooie klank- stukken: een Madrigal van de 16de eeuwse meester Francesco Corteccia. en een Canzonetta van Thomas Morley (eveneens 16de eeuw), beide stukken voor trombones, en in enkele eigentijdse composities: drie „Blaserintraden": een fanfare-achtige van H.F. Mieheelsen („Allein zu dir, Herr Jesu Christ"), en twee rustige en zangerige van Adalbert Schutz en Joh. E Koch, benevens in het bovengenoemde werkstuk van de diri gent van het ensemble. Samen met de organist speelden de kunstenaars op bijzonder fraaie wijze, waarbij de tegenstellingen goed tot hun recht kwamen: de Sonata „pian e forte", in 1597 door Giovanni Gabrieli gecompo neerd. Bij laatstgenoemd werk stonden de twee jrompetten naast het koororgel opgesteld, terwijl de beantwoordende groep trombones achter in het koorge deelte was geplaatst 'De organist Klaas Bolt (tweemaal winnaar van de Haarlemse prijs), bleek zowel op het transept- als op het koororgel uitstekend thuis. Zijn heider- doorzichtig spel en zijn weloverwogen registraties vielen te genieten in enkele fraaie barokwerken: Preludium en Fuga van Buxtehude, Fugue and Voluntary van John Blow, en Trio super Allein Gott in der Hohe sei Ehr" met de weinig uitgevoerde Fantasia en Fuga in a-klein uit de negende Petersband van J. S. Each (op het transeptorgel), benevens het lraaie Magnificat priml toni het op het programma vermelde Magnificat ottavi toni werd niet uitgevoerd van Girolamo Cavazzoni (16de eeuw) en de zeer genuanceerd gespeelde „Versetten" van Domenico Zipoli. Ook m de modernere literatuur bleek organist Bolt goed thuis: hij gaf een indringende lezing van de zeer boeiende compositie van Piet Post getiteld: Kleine Partita over „Halleluja, de blijde toon": fris en open in de snelle hoekdelen, en ingetogen zangerig in het langzame tussendeeh Het programma was op zichzelf beschouwd al vrij lang, maar het concert duurde nog langer, doordat om 9 uur gepauzeerd moest worden in verband met het beieren van de machtige klokken (Kerkbouw-actie1). Volgende week maandag zal er in de Laurenskerk een bijzonder concert worden verzorgd door Janos Maté, organist te Budapest. De 56-jarige hoofduitvoerder A. H. tegen wie de officier van justitie veer tien dagen geleden 1506 boete of drie maanden hechtenis eiste, is vanmor gen door de Rotterdamse rechtbank vrijgesproken. De officier va njustitie was onlangs van mening dat H. onvoldoende aan dacht zou hebben besteed aan de ma nier waarop in juni 1963 arbeiders een constructie aanbrachten op het dak van een voor de N.V. Borax in het Bot- lekgebied te Spijkenisse te bouwen graansilo. Op 11 juni stortte de con structie in tengevolge waarvan vier arbeiders het leven verloren. Ter zitting was geileken dat men zich niet precies aan de constructie- voorschriften had gehouden. Verdacht es verdediger achtte de hoofduitvoerder, die geen technische schoolopleiding had gevolgd, niet de aangewezen man om de sterkte van de constructie te beoordelen. mensen, dieren en goederen inhoudt. Naar haar mening kan de vergunning slechts worden verstrekt als daaraan zodanige voorwaarden worden ver bonden dat elke mogelijkheid tot her haling voorzover bet gevolg van on achtzaamheid of van fouten in de be werking, de opslag of het beheer wordt uitgesloten. Uit de bijlagen van de aanvraag is niet gebleken, aldus de -vereniging, dat de daartoe strekkende voorzieningen reeds zijn getroffen. WAT de loods voor mengmeststoffen betreft, voert de vereniging in de eerste plaats aan dat dit gebouw grenst aan een opslagplaats "voor zwavel, een gemakkelijk' brandbare stof, die bijv. reeds door wrijvingswarmte tot ont branding gebracht kan worden. «De scheiding bestaat slechts 'uit een ge- metselde_ tussenwand. Het is noodzakelijk, teneinde over slag van brand, eventueel in - de zwavelloods ontstaan, naar de merrff- meststoffenloods te voorkomen, dat tussen beide opslagplaatsen niet een enkelvoudige muur, maar een brand vrije gang met gemetselde wanden aanwezig is, alsmede een installatie die, ongehinderd door brand in de zwavelloods, water op de wanden van deze gang kan brengen, en die zo mogelijk automatisch bij stijging van de temperatuur in werking treedt. De transportband voor vervoer van zwavel loopt door de, m engm eststo ff en- loods. Indien dat onverjjdelijk is, dient zit geheel brandvrij van de ruimte voor mengmeststoffen gescheiden te zijn, en voorzien van een Installatie die in de transportkoker aanwezige brandende zwavel (bijv. door wrijving met be wegende delen ontstoken) kan blussen. De in de mengmeststof aanwezige componenten kunnen zonder uitwendige oorzaak tot een aanvankelijk langzame chemische droge stofreactïe komen, waarbij warmte vrij komt (zg. chemi sche „broei"). Met name kalïum- Shloride speelt hierbij een rol. Voorts kan de aanwezigheid van organische componenten in de coating naast am moniumnitraat in de mengmest tot explosieve verbranding van het nitraat voeren. x Het is daarom noodzakelijk de meng mest o pte slaan in, Heist brandvrij, gescheiden stuwen, opdat een ergens in de massa ontstane reactie eerder* op gespoord en tegengewerkt kan worden, en zich niet nodeloos verspreidt, aldus mr. Versloot, MODIG is voorts automatische temperatuurcontrole op het inwen dige van de stuwen, die bij overschrij ding van een waarde, welke duidt op de aanwezigheid van een reactiehaard, automatisch alarm- en afweermaat- regelen in werking stelt, zo vindt de vereniging. Ook is nodig een hlusinrichting die de reactie stuit door afkoeling en oplossing in water (normale blussing door af- «lulling van zuurstof is zonder effect). Deze moet niet alleen bestaan uit sprinklers,, maar ook uit ovrevloedlge toevoer van water in het Inwendige van een bedreigde stuw met afvoer van de ontstaand oplossing naar een aanvaardbare plaats* Zowel de inwendige watertoevoer in een stuw als de noodzakelijke afvoer kanalen moeten in de bouw van de loods zijn voorzien, automatisch ea m elk geval zo nodig oo afstand met de hand in werking gesteld kunnen worden, en niet door de te bestrijden reactie buiten bedrijf kunnen raken. Tenslotte is het noodzakelijk dat ook In deze loods de elektrische installatie vonk- en explosievrjj is, en dat de leidingen gelegd zijn in corrosie vrije (DUV. plastic) buizen, waarin door overdruk van lucht het binnentreden van eventuele ioniseerbare dampen ge weerd wordt. YY/AT de loods voor ammoniumnitraat f" betreft, betoogde de heer Versloot dat uit de aanvraag niet duidelijk blijkt of de „voorgeschreven emballage" van anorganische samenstelling moet zün. Dit ware in de Hinderwet-voorwaarden y;as| te leggen. Ook hier is een automa tische temperatuurcontrdle van het in wendige der afzonderlijke stuwen ge wenst, alsmede een automatisch inwer king treden van de sprinkler installatie (handbediening op afstand als reserve- mogelijkheid). Het is nodig om de in de aanvraag genoemde veiligheidsmaatregelen vast te leggen in de Hinderwetvoorwaarden Daarnaast moet tenslotte naar de mening der vereniging voor geval explosie, b(jv. door van buien komende oorzaken, niet voorkomen kan worden, een vooniienlng voorgeschreven worden voor breken en afleiden van de explosie- golf (aan vier zjjden wallen of een lichte gpwanend betonnen wand op enige af- stand van de loods, eventueel geoper. a naar de.zuidzijde).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1