1J Werk zal nu spoedig gereed zijn Hoge masten aan BK-laan zullen veel licht geven LKOVW IERLAND Witn Dussel vertelde over Russische reis Minister acht RET-verhoging te veel Echtpaar Van der Ent halve eeuw getrouwd AGENDA Grafmonument voor Afrikaanderbuurt ROTTERDAM VARENDE COLONNE BB: ZES DAGEN OEFENEN Weer nieuwe plannen van R.E.T.: lurgerlijke stand Santoshield feestavond Lezing voor NIVON Beiden geboren in Pernis antwoer Meisje gewond bij botsing Dronken rijder maakt brokken AUTOHOTEL HOüERDIlNr REDACTEUR SCHIEDAM BENOEMD I Meisjesjeugdkring CJV zag enkele films Aangevaren duwboot aan de grond gezet Liever tivee etappes Fë mm Kanaal weg vijf weken afgesloten Lesing en jdiet's voor Natuurgenot in Huis99 In banketbakkerij ingebroken nandaag morgen overmorgen 1964 ,g ROTTERDAMMER Pagina 3 DONDERDAG IS OKTOBER 1964 ff?? S (Van een onzer verslaggevers) enkele dagen zijn arbeiders van een transportbedrijf bezig met het plaatsen van een groot aantal bijzonder hoge lichtmas ten langs de Burgemeester Knappertlaan. Zoals bekend, is er over de manier van verlichting van deze belangrijke verkeersader in het voorjaar in de gemeenteraad noga] net een en ander gezegd. Het ging om -de keuze tussen een sterke verlichting en een iets zwakkere natrhumlamp. Een zware transportwagen voert de palen aan, waarna een stevige kraanwagen ze in de gegraven gaten laat zakken. Tijdens deze manoeuvres, moest het drukke verkeer regelmatig worden omgeleid, wat een vreemd stil 'beeld van deze doorgaans rusteloze „snelweg" opleverde. Binnen enkele dagen verwacht men met het werk klaar te zijn. Dan zullen de kwiklampen de BK-laan zó goed verlichten, als de Schiedammers van het korte proefstukje bij het St. Jacobsgasthuis gewend zijn. Volledige veiligheid voor perfekt imllant KwalitaitsuHdrufckingen zoals "V.V.S.", "licht piqué", "wesselto.i", "commercial whita", etc. etc. komen in ons woordenboek niet voor. M ZIJN 0E ENIGE DIAMANTAIRS IN NEDERLAND die, behoudens een enkele occasion, uitsluitend perfekt brillant in voorraad hebben. Perfekt wil zeggen, wit van kleur, bups zuiver en 1ste slijpsel Voor deze waarheid ontvangt U bij aankoop een certificaat. DIAMANTAIRS SEOERT TWEE GENERATIES LIJNBAAN 50 SEIN AFWIJZEND KIJKEN den dagelijks Ambtenaar Geld mf h m (Van een onzer verslaggevers) DE directeur van. de RET, drs. C. G. van Leeuwen Jieeft woensdagmiddag tijdens een persconferentie meegedeeld dat al zeer spoedig voorstellen zijn te verwachten om de vernieu wing en aanvulling van het autobuspark voort te zetten, terwijl de huidige serie nog niet is afgeleverd. Prettig bericht is het dat er in de toekomst ook autobussen zullen worden aangeschaft, die ten opzichte van de huidige series, zeer smal zijn. Deze wagens zullen dan over de kronkelige smalle dijk naar Capelle a. d. IJssel kunnen rijden. SHQI oest ept. lag. Die- de een een lin ker een Jis- H. -ei- ien ter, md er- rT REDACTEUR van ons blad in Schiedam is benoemd de heer L Joppe, die als zodanig de heer ff, van Loopik opvolgt. De heer Joppe (60) bracht een Mer groot deel van zijn leven in Schiedam door. Hij volgde r- het gymnasium en was oorspronkelijk bestemd om theologie te gaan ttu- deren» van welk plan echter om fi. nancïêle redenen niets kwam. In de twintiger jaren werkte hij enige tijd bij de toenmalige Schie- damse Courant. In de crisistijd, ge durende de dertiger jaren, kwam de heer Joppe in de papierbranche, waar hy lange tijd als vertegenwoor diger werkzaam is geweest. Na de oorlog werkte de lieer Jop pe o a lnj het ministerie van volks huisvesting. Een tiental jaren gele. den ging hij opnieuw in de journa listiek. Tot dusver was hij o.a. me dewerker aan het, Rotterdamsch Nieuwsblad. 'S- (Van een onzer verslaggevers) De Meisjesjeugdkring van de C.J.V, yd woensdagavond in het gebouw Ire- i een propaganda-filmavond. In de grote zaal bevonden zich onge ler tweehonderdvijftig kmderen. De jofdleidster, mejuffrouw J. C. v. d. jaw SDrak een kort welkomstwoord, aarna het bekende lied „Laat ons lof- »d vrolijk rijzen" werd gezongen. De hoofdfilm was getiteld „Yanks i hoy", waarvan het jonge publiek ken- ■lijk genoot. Een korte, aardige voor- ïm ging eraan vooraf. De meisjesclubs van de CJV zijn ge- «süed m verschillende stadswijken. Er i jn zes leidsters. Nog steeds vei nemen we van diverse zii- a geestdriftige reaktfes van mensen, die terdagavond m de Grote Kerk te Schiedam herdenkingsavond ter gelegenheid van it 150-Jarig bestaan van het Nederlandsch Ibelgenootschap bezocht hebben. Het be- jurslid van de afdeling Schiedam van het BjG, de heer B. J J. v, d Hoek, deelde s mee dat de twee collectes in de kerk totaal hadden opgebracht 1123,64 tBfj de irste collecte kwam er binnen 638,70 en de tweede 464 94. iSCHIEDAM. Geboren: Theodora B. M., Jv J. P van Leusden en H JU Krcuger, facques P. A, zv. H. J. Dijkman en G. G. lien, Adrianne A Jd v A H van Vliet en F E. A. Huffmeyer; Yolanda, d v I W. K. Mama en H A H Helders Overleden: H. M Hagendoorn, 84 jr - ~.r-v 1 ;->4M (Van een onzer verslaggevers) Woensdagavond omstreeks kwart over negen heeft het van Hamburg komende ss, Finland (4.430 brt) op de Nieuwe Maas, ter hoogte van de Botlekhaven een duwboot, de Mannesmann, aangevaren. Deze duwboot was met bakken onder weg van Rotterdam naar de Botlek. Het geheel werd gesleept door de sleepboot „Belgie". De Mannesmann, die aan de voorzijde werd geraakt, heeft lichte schade gekregen en is in de Botlekhaven aan de grond gezet. De aanvaring gebeurde, toen de sleep voorlangs de Finland de Botlekhaven wilde indraaien. De Finland heeft de reis met lichte schade aan de voorsteven voortgezet naar Rotterdam. Persoonlijke ongelukken hebben zich met voorgedaan Op de propaganda-feestavond van de vereniging Santos, woensdagavond in Musis Sacrum in Schiedam, traden op de befaamde Boerenkapel uit Ernst en de Cannenburgher Boerendansers uit Vaas- sen. De laatsten met een bont folkloris tisch non-stopprogramma. Na afloop werd een tombola gehouden met honderden prijzen, waaronder als extra stimulans achttien hoofdprijzen Nadat de tombola was afgelopen, was er een gezellig samenzijn. Het batig saldo van deze avond wordt geheel besteed aan de bestrijding van tuberculose, rheuma en kanker. Verleden jaar is er geen feestavond gehouden. De voorzitter is toen drie maanden ziek geweest. Maar zijn echtge note zorgde ervoor dat de vereniging geen schade leed. Ze trok erop uit. Dag in, dag uit. Ze haalde een groot bedrag aan donaties op, zodat op het ogenblik Santos aan de top van de landelijke organisatie staat, wat de financiële In een taxi, die op de Pleinweg te Rotterdam reed, is woensdagmiddag de 48-jarige mevrouw J, M. van Gelder-Tol van de Dorpsweg onwel geworden. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek zij reeds te zijn overleden. AOK in de stad aan de Schie beierden v maandagavond de klokken, en brandden de grote -lampan in de kerk gebouwen. Klokgebeier eii lichtstralen voor de actie .„Antwoord '64". Het was bet sein voor de veertigduizend man nen en vrouwen, jong en oud, op pad te gaan. Ook in Schiedam werd die avond aan de bet getrokken. Velen hadden eerst naar de' 'televisie-uitzen ding gekeken en een nuttig'baif uur van kerkelijk onderwijs meegemaakt. Het was leerzaam. N.C.R.V.-mnn Ab van Roon maakte in deze documen- taire duidelijk hoe belangrijk en alles overheersend de plaats van de kerken is in onze samenleving. TS7AAROM mag dat niet eens een keer op een zeer indringende ma nier naar voren worden gebracht. Het werd ons bijzonder duidelijk gemaakt wat er op het spel staat wanneer er «iet op tyd voldoende kerken worden gebouwd in, het nieuwe, steeds voller wordende Nederland. Tydens het kij ken naar het kastje bedachten we hoe do reclamecampagne voor „Antwoord '64" al iets had losgemaakt en dat hier en daar al afwijzend was gereageerd. Zeer lel soms. Ook deze uitzending zou haar uitwerking hebben en nog veel meer loswroeten DE kerken lieten duidelijk van zich horen en er kwamen reacties. Ook reacties van mensen voor wie de Kerk geen probleem meer was en reeds had afgedaan, helemaal. Deze reacties, die een mogelijkheid geven tot een her nieuwd gesprek, zijn alleen - al' whist van: „Antwoord '64". Na het startsein zwierven de vrijwilligers uit. Het viel ons op hoe heterogeen liet gezelschap was. Enkelezakenmensen die hun kostbare tijd wilden geven; een huis moeder die uit het gezin was gebroken; een student dié van alles aan zijn hoofd moet hebben en wie al niet. Ze trok ken het donker in, terwijl.de klokken hun komst aankondigden. ANTWOORD '64". Denk er-niet te gering over. Thuis wachten ze bij de deur de krant op om te kijken hoe ver de Antwoordkerk in Hoogvliet,is opgeschoten. Behalve dagelijks een ver slag over de bouw van dit spectaculaire project, kunt u natuurlijk ook zelf gaan kijken hoe die kerk groeit. Zaterdag middag'bijvoorbeeld als de kansel aan een helikopter door de lucht komt aan: zweven. Wanneer u ook morgen getui ge wilt zyn van. deze kerkbouw, hier onder de route. Vóór de Spijkenisser- brug links af. Hoe meer goede dingen de mensen van de kerk zien, hoe heter. Onze herinneringen aan de kerk-vroe- - ger zyn niet altyd even briljant. Mis schien dat dit de reden is waarom we zo warm lopen voor de actie. De kerk reageert reëel op deze snelle en nieuwe tijd. De ministervan economische zaken heeft het 'gemeentebestuur van Rotter dam. meegedeeld bezwaren te hebben tegen de door B. en W. voorgestelde ver hoging van de traan- en autobustarieven. -Burgemeester mr. G. E. ,van Walsum vertelde dit vanmiddag aan het begin der vergadering van de Rotterdamse gemeenteraad, waarin, voor de tweede maal de tariefsverhoging op de agenda was geplaatst. Minister Andriessen meent, - dat de voorgestelde verhoging niet in overeen stemming is met zijn prijsbeleid. Hij sug gereert het Rotterdamse gemeentebestuur, de verhoging in twee etappes door te voeren. De eerste etappe zou een verho ging zijn, die. een grotere .opbrengst van vier miljoen tot gevolg heeft en met de tweede etappe zouden de tarieven van de Rotterdamse tram en bus komen op bet peil; dat thans in het voorstel van B. en W. is neergelegd. Burgemeester Van Walsum 'zei-verder, dat het standpunt van'de.minister een nader overleg zal zijn in het college van B, en W. met de bewindsman. .Hij stelde de gemeenteraad echter voor, het tram- debat tóch voort'te "zetten teneinde Ver traging te voorkomen. Indien de minister een besluit van "de Rotterdamse gemeenteraad ongedaan maakt, zal het college van B, en W., aldus mr. Van Walsum, met een tweede voor stel komen. B. en W. stellen het op prijs, het be sluit van de gemeenteraad te kennen. Daarvoor is voortzetting van het debat noodzakelijk. WW PPMI ®*Sb!ad „De Rotterdammer", Schie- *&se redactie, Lange Kerkstraat 82, v 1-1558 8 (toestel 52 na 18 uur f-g. 185888) alleen voor redactie- l5Jïdegenheden. Agentschap; j, Steenstraat 29. telefoon i "1 (alleen voor klachten, adverten- f* en abonnementen, b.g.g. telefoon '558 8). "Achten bezorging Agentschap (adr boven) dag. van 18.30—19 30 uur. belangrijke telefoonnummers; Alarm olitfe 84668. alarm brandweer 69123; G,G. en G.D. 29290. noord voor de dag: bijbellezing, 141000. Apotheek: Nieuwland, Dr- Wibautplem ">"teh 267532. (Van een onzer verslaggevers) Op de Billitonlaan te Vlaardingen re den woensdagmiddag een bestelauto en een wielrijdster in dezelfde richting. Nabij de Insulindesingel reed de wiel rijdster, de 14-jange C. P, v.d. B. plot seling naar links, zonder op het ver keer te letten. Het meisje werd door de bestelzuto aangereden. De bestuurder van deze auto, de 22- jarige H. J. Z uit Rotterdam, bracht het meisje naar het Holyziekenhuis, waar bleek dat zij een hersenschudding en een hoofdwond liaö opgelopen. Dat een dronken autobestuurder gister avond in Hoek van Holland alleen materiele schade heeft veroorzaakt, is te danken aan het feit dat er vrijwel geen mensen op straat waren. De Naaldwijker _J. A. stapte tegen elf uur dronken in zijn auto. Hij reed de Paardenstraat uit, maar vergat daarbij linksaf te slaan. Hij ramde een. tuinhek, maar dat bleek niet zo bezwaarlijk. Hij reed achteruit, schak-Ide weer vooruit en sloeg nu wel linksaf naar de Prins Hendrikstraat. Daarbij nam hij de bumper van een geparkeerde auto mee. In de Prins Hendrikstraat vergat hij opnieuw af te slaan, met het gevolg dat de auto, tegen de pui van een winkel tot stilstand kwam, waarbij een grote etalageruit sneuvelde. (Van een onzer verslaggevers) Vandaag vieren het echtpaar W. v. d. Ent-Hordijk, wonende aan de Van Ostadelaan 37 in Schiedam zijn vijftig jarige echtvereniging. De bruid is vijfenzeventig aar oud, de kruide gom zesenzeventig. Beiden genieten nog een uitstekende gezondheid. Het feest wordt op bescheiden wijze gevierd, omdat mevrouw Van der Ent niet meer zo veel drukte kan verdragen. Zaterdag hoopt het jubilerende echt- Jaar met de drie getrouwde dochters en lun echtgenoten en met de twaalf kleinkinderen met een etentje het feest in intieme kring te vieren. - Beide echtelieden zijn geboren in Pern is ..-Ze behoren, tot de gereformeer de kérk en zijn altijd abonnee geweest van de „De Rotterdammer". Het echtpaar Van der Ent heeft drie meisjes. Het aardige'dat ze in dezelfde week jarig zijm-De jongste op 1- januari, de oudste op de dag vóór oudejaar en de middelste op Eerste Kerstdag. De heer Van] der Ent is rijksambtenaar geweest bij invoerrechten en accijnsen. Het was een afwisselende loopbaan met vele-standplaatsen. Het laatste zal voor zijn echtgeüpte wei niet altijd even prettig zijn geweest. Hij was eerst een half jaar in Helievoetsluis gestationeerd. In de grens plaats .Venlo zat hij zes jaar lang achter smokkelaars langs de Limburgs-Duitse grens aan. Als hij gaat vertellen over de avonturen, die htidaar bij nacht en ontij heeft beleefd, raalH hij niet uitgepraat. In de haringstad Vlaardingen woonde h'et gezin Van der Ent leveneens zes jaar en kon zich' daar meer gee telijk et kon zich daar meer -geestelijk leven." Maar nog Was de zwerftocht van rijksambtenaar Van der Bnt niet te einde. Ver behoefde men gelukkig niet meer weg te trekken', want ditmaal werd zijn standplaats Rotterdam-Zuid, voor een periode van vier jaar. Tenslotte brak het laatste hoofdstuk van zijn maatschap pelijke loopbaan aan, dat geheel in Schiedam werd volgeschreven. Op vijf enzestig-jarige leeftijd ging de heer Van der Ent van zijn pensioen genieten. Hij is altijd een vitaal en levenslustig mens geweest en is dat nog steeds. Jarenlang is hij trouw op pad geweest voor de vrijwillige bijdrage aan de kerk. Ondanks het feit, dat hij reeds zes jaar lang de leeftijd der sterken is gepas- seerd, gaat hij nog elke maandag door weer en wind naar de consistoriekamer van de Julianakerk om mee te helpen met het tellen van het geld van de collecte. Tezamen met zijn vrouw woont hij nog iedere zondag in deze kerk de diensten bij. Hij is dankbaar dat hun gezondheid toestand dit nog mogelijk maakt. Hij werkt nog graag in zijn tuintje achter zijn huis. Als beiden op deze heugelijke dag terugzien op de afgelopen vijftig jaren, zullen hun harten-ongetwijfeld vervuld zijn van dankbaarheid jegens Hem, die beiden zo'n een rijk leven schonk. (Van een onzer verslaggevers) De ongeveer vijftigduizend buiten landse toeristen, die jaarlijks Rus land bezoeken, worden door „Intou- rist" langs afgeperkte paden geleid. Geheel volgens tijdsschema. Komt ergens te laat aan, dan wordt gein fromeerd naar de oorzaak hiervan. Men heeft er dus uitsluitend geleid staatstoerisme. Wegens de taalbarrière is contact met ae Devouring uiterst moeilijk. De overne heeft het trouwens liever niet. De men sen zijn vriendelijk, maar zijn bang om enige verantwoordelijkheid op zich te nemen. io gauw de buitenlander deze zelf op zich durft te nemen en de angstige Kus van de loden last ervan weet te bevrijden, dan draait deze om als een blad van een boom en wordt toeschie telijker, zei globetrotter WLm Dussel u^aens een lezing met fraaie kleuren' dia's en films, getiteld „dagboek van een wereldreis," die hij woensdag avond voor het NIVON ia het Volks gebouw te Schiedam hield. Ter illustratie'van de huidige scherpe tegenstellingen tussen Ruslahd en Chi na vertelde de heer-Dussel het volgende: Hij wilde met zijn oud Dafje via Sibene naar Peking reizen. Op de Chinese ambassade te Moskou zeiden ze hem: Prachtig, dat u eerst bij ons bent gekomen. Natuurlijk krijgt u van ons een visum. Maar de Russen zullen u vast niet door Siberie laten trekken Ze-hebben liever met, dat u daar iets van de strafkampen ziet of tot de ontdekking Met ingang van maandag 19 oktober, omstreeks 10 uur, zal de Kanaalweg tussen de Vroesenlaanen het Blijdorp- plein gedurende vijf weken voor alle verkeer worden uitgesloten Het verkeer van de Gordelweg moet rijden via Schieweg - Bergselaaa - Stadhoudersweg en het verkeer vanaf het BUjdorpplein via de Stadhoudersweg. Op overzichtelijke wijze zal eenen ander met borden worden aangegeven. Op het kruispunt Willem Beukelsz- straatCornelis Houtmanstraat te Vlaar dingen verleende woensdagmorgen de 17- jarige bromfietser A. M. de V. geen voorrang aan een personenauto. De jongen werd aangereden en liep een beenwond en een pijnlijke schouder op. komt, dat de landbouw er op nul-peil staat De Russische autoriteiten in Moskou beloofden eveneens voor een doorreis- vlsum te zorgen Maar de Chinezen Ia- ten u met over de grens met uw elf ca mera's hun land binnentrekken. Ze zul len bang zijn, dat u hun mislukte oogs ten, hun overstromingen en boerenop standen zal fotograferen en erover zal schrijven, zeiden ze. Tenslotte verliet Wim Dussel Rusland als het ware door een achterdeur. Hij trok zuidwaarts om door de Kaukasus naar Perzié, Afghanistan en verder naar het oosten te trekken, wat ook al weer in Russische ogen verdaent was. Hij was het land door de hoofdin gang, namelijk door Polen binnenge komen. Eigenlijk had hij het land weer door dezelfde hoofdingang moe ten verlaten. Door een zijpoortje dat doen alleen spionnen. t <Jff- 'i'-fc DE opleiding van het commando, de compagniescommandanten en de pelotons commandanten van de Varende Colonne Brandweer BB is voltooid. Gedurende zes dagen zullen nu oefeningen worden gehouden om dit betrekkelijk meuwe BB- onderdeel bestemd voor de Rotterdamse en aangrenzende wateren, op paraatheid te testen Tijdens deze ofeningen, die bij de Maasboulevard of het eiland Brienenoord in Rotterdam worden gehouden zullen de vaartuigen op volle capaciteit werken: 36 stralen totaal. Een peloton bestaat uit drie blusvaartuigen, die elk zijn uitgerust met twee brandspuiten van 2800 liter per minuut. Per vaartuig is aan BB-personeel twee blusgroepen aanwezig en enkele mensen van de verbindingsdienst. In totaal komen op 21, 22, 23, 26 en 27 oktober 4oC men in touw. Behalve de blusvaartui- een is er een commandovaartuig met de staf. Elke dag zal het 's morgens verza melen zijn in de haven van. Ridderkerk. Het geheel duurt van 8 tot 17 uur. Nog niet zo lang geleden is in Vlaardingen de Gedempte Bier- sloot ten zuiden van het Liesveld omgedoopt tot Veerplein. Alle bewoners en zeker de winkeliers daar, zijn erg tevreden over die naamsverandering- Minder tevreden zijn ze over de toestand van hetzelfde Veerplein. Het is één onafzienbare puinvlakte waar af en toe weer eens wat gesloopt wordt. Eén der bewoners heeft al weer voorgesteld het plein maar in „Veerpuw" te herdopen. Een andere bewoner luchtte zijn hart op de manier die bijgaande plaat toont: hij maakte met behulp van een fietsband een prachtig grafmonument voor de Zuidafri- kaanse heiden waar de straten in de gesloopte buurt naar vernoemd waren. SMALLE BUSSEN; WARME LUN 4 In november zuilen verder de eerste dubbeigelede trams arriveren, voorlopig ter vervanging van de oude wagens op lijn 2, lijn 3 en lijn 10. Langzamrhand zal er dan het einde komen van de 35 jaar oude open tram wagens. De nieuwe (er komen 36 dubbel- en 24 enkel- gelede wagens) trams zijn zoals bekend gesloten en verwarmd. De wagens op de lijnen 4 en 14 zijn open, maar nog lang niet aan vervanging toe. De technische dienst van de RET beziet op het ogenblik de mogelijkheid om ook deze tramwagens te verwannen en toch de deuren open te laten. Men denkt aan verwarming van de twee com partimenten. De zeer slechte bestrating van Rotterdam is slopend voor het busmaterleel. De reparatiecijfers zijn bij de EET het hoogst in vergelijking met andere gemeente lijke vervoersbedrijven. Rotterdam houdt het bij de vuilnis emmer: de reinigingsdienst voelt er na melijk niets voor papieren of plastic zak ken te gaan gebruiken voor het (stof vrije) vervoer vin huisvuil. Roteb-di- rekteur ir. R. Dijkshoorn vindt, dat er meer na- dan voordelen en bovendien extra kosten zijn verbonden aan het ge bruik van zakken. Hij heeft daarom het gemeentebestuur geadviseerd, geen proef te nemen met het systeem, dat thans in Futtershoek wordt toegepast. De wethouder van economische aange legenheden, de heer J. U. Schilthuis, deelde dit mee in de openbare commis sievergadering. waarin vrij druk' werd! gesproken over de reinigingsdienst. DE raadscommissie voor economische aangelegenheden heeft er bij wei houder JU. Schilthuis op aangedrongen' spoed te maken met de plannen voor sen nieuw slachthuis in combinatie met. een nieuw veemarktterrein. Het lijkt zo goed als zeker, dat een nieuw abattoir bulten Rotterdam zal worden gesticht. Reden voor deze veronderstelling was de opmerking (de enige overigens!) van de wethouder over de „contacten met de Provinciale Planologische Dienst van Zuid-Holland". Omdat het zeker nog wel een aantal jaren zal duren, voordat met de bouw wordt begonnen, valt aan res- tauratie van het huidige, tachtig jaar oude slachthuis niet te ontkomen." De" directeur za! hierover» binnenkort een rapport indienen. De herstelwerkzaam heden zullen meer dan een half miljoen gulden gaan kosten.. "Wethouder Schilt huis merkte verder op, dat de visafslag geen bestaansmogelijkheid meer heeft. De directeur va,t het Marktwezen, de heer P. -RJjkee, heeft opdracht gekregen het college van B. en W, te adviseren over deze zaak. Het ligt voor de hand, dat hij zal suggereren de visafslag te liquideren. In de plannen voor het gros sierscentrum voor groente en fruit, waar voor in de Spaansepolder een terrein is gereserveerd zit nog-geen schot. Met de heer S. Groenendijk (comm.) was de wethonder het eens, dat gezien de huidi ge situatie op het Noordplein van een „noodpleln" kan worden gesproken. De Aquarium- en Terrarium vereniging .„Natuurgenot in Huis" hield woensdag avond in bet gebouw Arcade een contactavond, die met een kort wel komstwoord werd geopend door de voorzitter, de heer J. F. Bakkeren, Vervolgens hield de heer A. v. d. Nieuwenhuizen uit Heemstede een lezing met kleurendia's over het onderwerp: „Van 's morgens vier tot 's avonds tien". Hij is namelijk een diafotograaf, die er bij het krieken van de dag reeds op uittrekt Zijn lezing was eigenlijk een verzame ling van diverse onderwerpen. De causerie werd omlijst door muziek en allerlei dierengeluiden. De heer Van de Nieuwenhuizen behandelde achtereenvolgens de kweek, het houden van verschillende vogels en uitheemse vissen, nestelende stadsvogels en uitvliegende pimpelmezen. Van de Frans-Zwitserse fotograaf Re- nie Cardie werden een aantal knappe foto's over Nieuw-Guinea vertoond. Ver volgens passeerden de revue tropische orchideeen, hoornkikkers, koraalvissen en tropische zijderupsen. Door het slot van de buitendeur te forceren is vannacht ingebroken in een banketbakkerij aan de Van Vollenhoven- straat in Rotterdam. Uit een kassa werd een onbekend bedrag aan geld gestolen. Een achter de winkel gelegen kamer is doorzocht. Uit een bureau verdween een portir-nsmnee met tien gulden. M M HJNHOTEU |*M"Q fo/m %NMntnA wm mmpteaMri» lAMOA «n *AAB Mfcimofcteton m mM iimnwwmmuu tswa,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1