TRAM/BUS IN ETAPPES DUURDER Wethouder zegt nota toe over bejaardentarief AGENDA tl Ds. Kreuzen voor N.V.V.H. over tel. hulpdienst „SCHIEDAM-ZUID" GAAT K00PAKTIES HOUDEN PASFOTO'S ,H3oet f INGREEP VAN MINISTER IS f WINSTPUNT Gemeenteraad akkoord met verhoging ineens, maar minister beslist: Tarieven ROTTERDAM Om fijn mee te stappen Vrolijk KAMERJASSEN VÉfcKADf I- Geestelijke hulpverlening J. TFbrst: Gewonde en schade bij aanrijding UITM M NTËNDE ■v' ^fOFFÈN'^V" P R ACHir IG E J COSTM UMÏ5^ Auto rijdt man op bromfiets aan P 1%1 f 11 'ROTTERDAMMER Pagina 5 VRIJDAG, 16 OKTOBER J96*» Kantoorartikelen (Van een onzer verslaggevers) ÏAE Rotterdamse gemeenteraad heeft gistermiddag zijn fiat gegeven aan de verhoging van tram- en bustarieven in de wetenschap dat de minister van economische zaken zulks niet zal doen! Professor Andriessen vindt, zoals wij gisteren in een deel van onze edities meldden, de door B. en W. voorgestelde verhogingen te drastisch en daarom niet passend in zijn prijsbeleid. Wel gaat de bewindsman akkoord met een verhoging in twee etappes. Op voorstel van burgemeester mr. G. E. van Walsum. zette de raad het twee weken geleden afgebroken „tramdebat" toch voort om verdere vertraging- te voorkomen. Trouwens: er is nog eea kansje dat de minister het raadsbesluit niet ongedaan maakt. B. en W. zullen zich eerst in ,de kring van het college over het standpunt beraden en daarna in'overleg treden met de bewinds man teneinde alsnog diens"goedkeuring te krijgen. TNDIEN professor Andriessen Voet-bij stuk. houdt,-zit er voor A B. en W. niets anders op dan met een nieuw voorstel te komen. De minister neemt er genoegen mee, als de eerste fasë van de verhoging een grotere opbrengst van vier miljoen gulden tot ge volg heeft. Op een later tijdstip kunnen de tarieven op het thans' door B. en W. voorgestelde peil worden gebracht. WOB m - woninginrichting f BROERSVEST 64-é DRUKTE LAATSTE Vandaag •.«i moreen •♦«re dagelijks KLADJE ONGEHOORD hu dctA. Draak ■slaan «■'MS* Covm Laujëy* kamgaren met AS^o wol 119,-, 139.-, 159.-. 179.-, 209.- gld. „UITPRATEN" MOEILIJK GARAGE VAN DALEN N.V. STIJGING modehuis i i |ï-<(Van een onzer verslaggevers) heer J. Worst (a.r.) heeft de ^mededeling van de minister van fomomische zaken, dat de tram- en bostarieven in twee etappes moeten wérden verhoogd tot het door B. en ff. voorgestelde peil een belangrijk Jfcstpnnt genoemd. Hij leidde hieruit U, dat professor Andriessen de (grieven uiteindelijk wel goedkeurt. Andere grote gemeenten hebben die {pesiemming niet gekregen ^Kritisch was de reactie van de gjeialistfsche fractieleider J. Reehorst op het standpunt van de bewindsman. De juicister staat, aldus de heer Reehorst, prijsverhogingen toe aan die bedrijven, Se in een verliespositie verkeren, mits l&fleturele verliezen uit het 'verleden niet in een klap worden ingehaald. De stijging van het verlies van de R.E.T. ran dertien tot negentien mihoen gulden js niet structureel, maar zijn het gevolg van-loonstijgingen en investeringen. Het voorstel van B. en W. past dus geheel in |e spelregels, die de minister hanteert. Jïïtt de gemeente met de eerste etappe dechts vier miljoen gulden mag doorbe rekenen, zal het tekort op de gemeente begroting niet tien miljoen, maar twaalf miljoen bedragen. Dit grotere tekort moet worden gecompenseerd door extra- Bitkeringen, maar de minister van binnenlandse zaken blijkt niet bereid hiervoor bil zijn collega van financien aan te kloppen. De gemeenten moeten den hun eigen boontjes te doppen, maar dat wordt moeilijk, als de minister van economische zaken allerlei plannen dwarsboomt -Het standpunt van de minister tornt volgens de heer Reehorst ook aan de gemeentelijke autonomie: „Straks moeten we nog met de pet in de hand naar de minister om te vragen wat we mogen doen - Burgemeester mr. G. E. van Walsum tel naar aanleiding van deze opmerkin gen, dat het ongewenst is er op dit moment veel woorden aan te besteden tonder rijp beraad. 1 i«i.I. (01899)-3697 SAan de Rijks Universiteit te Utrecht ragde dezer dagen voor het kandidaats examen rechtsgeleerdheid de heer J J. Heusdens te Vlaardingen. De heer Heusdens is de enige zoon van het Vlaardingse burgejneesterspaar mr, J Heusdens en mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt. Vanavond (vrijdag) om 2100 uur wordt li het atelier van Jan de Winter aan de Payer 5 te Vlaardingen een tentoonstelling ran schilderijen en gouaches van de kunstenaar Dick Bos geopend. De opening wordt verricht door de heer Yoshio Kakajima, ..Tokyo unheat organizer". De expositie blijft tot en. met vrijdag 30 oktober te bezichtigen. TPilr de voorstanders van, een reductietarief voor bejaarden le verde het „tweede bedrijf" van de discussie een belangrijk winstpunt op. Wethouder H. W. Jettinghoff (openba re nutsbedrijven) zegde een nota toe over de vraag of een bejaardentarief al of niet moet worden ingevoerd. De raad zal dus binnen afzienbare tijd op deze voor bejaarden zo belangrijke zaak terugkomen. Uit de opmerkingen van de wethouder viel niet op te maken, dat hij bijzonder geporteerd is voor een dergelijk reductiearief. Dat was overigens niet zo verwonerlijk, want in de vorige raadsvergadering had zijn partijgenoot W. van der Vlerk (soc.) onomwonden gesteld, s NiEE, we konden niet wachten en daarom zijn we dezer dagen toch maar even gaan kijken voor u. Waar? Bij de' Antwoordkerk natuurlijk. En het was er druk. Een lange rij auto's en een rij móeders 'achter kinderwa gens bewoog zich erheen. De mannen van de Rijkspolitie* hadden het haast moeilijk om de grote belangstelling voor bet bouwwonder in goede en rus tige hanen te leiden. Dat belooft wat voor morgen! Men beweert, dat de ..mensen in deze tijd, waarin de televi- - sie het voor het zeggen echjjnt te heb- ,,£enj*moeilijk voor iets enthousiast zijn -te krijgen.'Wie de ongekend® drukte „op de?e..anders lege en verlaten, mod- derige vlakte ziet, waar de bouwers de' kerk uit het niets toveren, weet wel beter. TYE bouw was juist in het stadium, dat het laatste stalen zijstuk werd aangebracht. Het gevaarte hing aan de grote kraan en was in een oogwenk naar de juiste plaats gemanoeuvreerd. Dit begrepen we er wei van. dat het er om spande, of ook het laatste seg ment precies zou passen. Het was haast een kwestie van geluk hebben De- onderdelen van de kerk waren im mers door verschillende fabrieken ge- maakt. Om de eenvoudige reden, dat geen enkel 'bedrijf in staat, was binnen de gewenste korte termijn alles te le- Veren. Het was onmogelijk te ver- wachten dat a'les- hermetisch zon slui pen. Met de voeten in ruim een een- Musis Sacrum: P.V. Schrijver, per- loaeelsavond, 20 u. Musis "Sacrum: P.V. Vegla, feest eed, 20 tl. Aula Sted. Museum: Concert, 20.15 u. Dagblad ,3e Rotterdammer", Schie- «antse. redactie, Lange Kerkstraat 8£, H 283954 (b.g.g. 1155 88, toest 52, 1» 18 uur 195 88 5) alleen voor redactie- tangelegenheden.- Agentschap: J., Steenstraat 29, telefoon ♦5451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b g.g. telefoon 115588). 'Klachten bezorging: Agentschap (adr. tb boven) dag. van 18.30—19.30 uur. 'Belangrijke telefoonnummers: Alarm {phtie 84686; alarm brandweer 69123; *kjm G.G. en G D. 29290, /Woord voor de dag: Bijbellezing, n !«000. Apotheek: Nieuwland, Dr- Wibautplein tel. 267532. timeter water staande, dat de betonnen vloer nog bedekte, hebben we een deel van het boeiende verhaal van de Antwoordkerk gehoord. Deze houw, concludeerden we, is eigenlijk een dui zelingwekkend experiment. Maar een experiment, dat zó is uitgekiend, dat het moet lukken. TT ET is een ongeloofwaardige ge- AA schiedenis. Maar je ziet het voor je eigen ogen afspelen. Pas eind augus tus, nu anderhalve maand geleden, is het plan geboren, de kerk binnen een week te bouwen. Het eerste plan was op een smal strookje papier gekalkt. Maar dit kladje doeg zo in, dat met een een klein groepje ontwerpers vjer dagen en nachten achtereen werkten. Op papier was de kerk toen gereed. En de mannen van het bouwbedrijf waren spoedig enthousiast voor de plannen. Plannen, hoe vaak bleven ze niet steken, door te weinig interesse, en in de ambtelijke bureaucratie. Maar de aanvragen voor de Antwoordkerk vlogen langs de bureaus. De overheids instanties werkten soepel mee. Achter de schermen toonde Nederland zich reeds op z'n best. Nog was een deel aan de dijk op de Zalmplaat woest en leeg, boewei de organisatie sluitend en iedereen, startklaar was. Toen spron gen de gemeentelijke diensten van Rotterdam in op dit Poortugaalse ge bied. De plaats moest bereikbaar en bewoonbaar worden: bestrating, bete geling, elektriciteit. Ook dat was on gewoon snel voor elkaar. Het mate- riaal kon worden aangevoerd en het grote werk begon maandag vroeg. WE stonden bij het met planken bedekte doopvont M'n behelm- de man (ik kende hem niet en hij wist niet wie ik was) vertelde ver der en wat hjj zei was geschikt voor een boeiende roman. De aanpak van deze actie is modem en voor deze kerk gebruiken we ook het modern ste materiaal. Staal vooral. Ja, hoe zal de akoestiek straks zijn. Er is nog zoveel onzeker. Maar het zal lukken. „Kijk", en zijn heldere en duidelijke articulerende stem, die makkelijk was te verstaan in het lawaai, schiet even utt, „kijk, de laatste wand sluit. KijkHet kerkgebouw is nu zo goed als, zoals dat genoemd wordt, glas- en water dicht. Normaal een belangrijke fase in de bouw. Maar men gaat direct verder. In een hoog tempo. Ook al ongewoon. Geen tijd om een siga retje te draaien. De vele handelin gen worden precies en snel uitge voerd. Het ritmisch gedreun van dit werk: we verbeelden ons, dat het een machtige hymne is; dat het nu al eea ongehoord loflied is. Buiten pas voelden we, dat de voeten door weekt en ijskoud zijn... dat een speciaal tarief discrimine rend is voor bejaarden.. De heer Jettinghoff reageerde nogal verbaasd op de aandrang uit alle andere fracties op een bejaar dentarief. „In de commissie is er met geen woord over gesproken. Waarom is het dan nu wel een wezenlijk bestanddeel van het debat "geworden?" Desondanks kondigde hij de nota aan,/echter niet nadat hij alle bezwaren*, die de raad jaren geleden tegen een reductietarief had aangevoerd, had opgesomd. De communist S. Groenendijk vond die toezegging nog niet genoeg ên diende een motie in om tegelijk met de nieuwe tarieven het bejaar- dentarief in te voeren. Even later trok hij de- motie echter in, nadat duidelijk was geworden, dat de raad de "nota van de wethouder wü' afwachten. Twee raadsleden waren veertien dagen, geleden niet aan boa gekomen, hun visie op het voorstel te geven. Zij openden daarc gistermiddag de discussie. De heer C. N.'van Dis-(s.g.) zei van mening t§ zijn, dat een gedeelte van het grote R.E.T.-tekort .voor rekening van de gemeenschap moet- komen. Verder spre kende over de exploitatie-verliezen vroeg hij of de R.E.T. in 'de afgelopen jaren wel een goede bedrijfspolitiek heeft gevoerd. Heeft men de kostenkant van het bedrijf wel onder contröle? De s.g. woordvoerder zei de indruk te hebben, dat er aan de organisatie het een en ander ontbreekt. Doorlichting van het bedrijf is daarom dringend, nodig. Hij drong tenslotte aan op een rapport, waarin alle problemen .van de R.E.T worden uiteengezet. „Verhoging van de tarieven heeft het bezwaar, dat vele mensen niet, meer met tram of bus gaan rijden", zei de heer C van der Linden (lib.). Hij adviseerde e-n zuiniger beleid te voeren en toonde zich (tot verbazing van vele raadsleden) ook voorstander van de vervanging van het enkele reisbiljet en het overstapje door één kaartje. Het antwoord van wethouder .'Jetting hoff was even langdurig als weinigzeg gend. Hij ontkende, dat B, en TV., zoals enkele sprekers hadden gesuggereerd, laat met het voorstel voor *de nieuwe tarieven waren -gekomen De vertraging is veroorzaakt door de commissies, die van maart tot half september over het plan hebben beraadslaagd. Naar aanl- .g van dè tariefstructuur zei de wethouder, dat consequente toepassing van het tijdtarief niet moge lijk is. Hetzelfde geldt ook voor het afstandtarief. Tussen de tarieven op binnen (stads)- en buitenlijnen moet een duidelijk onderscheid zijn. Hoewel met name Schiedam en Vlaardingen profite ren van de RET.-diensten dragen deze gemeenten mets bij m de exploitatie tekorten. Rotterdam draait er alleen voor op. Het is dus redelijk, dat voor een rit met een buitenlijn meer moet worden betaald. De heer Jettinghoff voelde er niet voor, de uren, waarin de weektoonkaar- ten geldig zijn uit te breiden, o.a. ten behoeve van winkelpersoneel en continu- arbeiders. Over het systeem van weak- toonkaarten en weekkaarten zal hij ook een nota samenstellen. Het is waarschijnlijk dat de tram trein van de R.T.M. op 1 januari 1965 uit het stadsbeeld van Rotterdam-zuid zal zijn verdwenen. Op het ogenblik hangt alles af van de toestemming van de minister aan de R.T.M. om de huidige routes met bussen te gaan berijden. In tweede instantie diende de heer Groenendijk behalve de motie voor het bejaardentarief nog twee moties in. Deze hadden betrekking op het tarief van schoolkaarten (zes gulden) en op de invoering van één reisbiljet met over- stapmogelijkheid. Zij kregen alleen de steun van de drie pacifisten. Zonder hoofdelijke stemming werd het voorstel hierna aangenomen. Tegen stem den de heer Groenendijk en de pacifis ten (Van een onzer verslaggevers) TTE tarieven van tram en bus luiden bij de eerste etappe als volgt (tussen haakjes de tarie ven, die bij invoering van de tweede fase van kracht worden): Enkele reisbiljet ƒ0,30 (ƒ0,40) Overstapje ƒ0,40 (ƒ0,50) Vijf-nttenkaart 1,25 1,35) Overstapkaarten (5 ritten) ƒ1,50 (ƒ1,75) Weektoonkaart ƒ2,25 (ƒ2,50) (Van onze correspondent "Woensdagavond om half elf reed de 78- jarige heer P. G. uit Vlaardingen over de Staaldiepsedijk in Rozenburg. Van de bromfiets die hij bereed brandde de verlichting niet Bij het oversteken van de linker- naar de rechterzijde van de weg, werd hij gegrepen door een bestelwagen, die de bromfietser niet had opgemerkt Deze auto werd bestuurd door de heer V. D. uit Rozenburg. 'Na onderzoek door een plaatselijke arts rüoest-'de heer G. ter observatie worden opgenomen in bet ziekenhuis te Vlaar dingen. Zowel de bromfiets als de auto werden Hink beschadigd. .FRANSENSTRAAT 23 TELEFOON 6436 VLAARDINGEN ■t, yj-, VÖOr. F:.,;y?,**; iipssSi Een rijke keuze aan kleuren en dessins, in sportieve en geklede modellen. W»»f-Krulikade Kort» Hoogstraat Meent Katandr. Lagedljk Winkelcentra ra VLAARDINGEN: Liesveld Haarlemmerstraat Slollaan ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM HOOGVLIET LEIDEN ZEIST (Van een onzer verslaggevers) Voor de afdeling Schiedam van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen hield donderdagmiddag in gebouw Irene dominee Kreuzen uit Delft een boeiende lezing over de telefoon- hnlpdinst, waarbij mensen die in geestelijke nood verkeren op elk tijdstip bnip en een troostend woord kunnen krijgen. Ondanks de felle regenbuien bestond er toch vrij veel belangstelling voor deze bijeenkomst, die door de presidente, mevrouw E. de Vos-van Harmeien met enkele woorden werd geopend. Dominee Kreuzen vertelde hoe twee Berlijnse predikanten met dit menslie vende werk waren begonnen. Ze boekten al gauw succes. In een enkele week daalde het aantal zelfmoorden van vijfendertig tot drie. Bij deze S.O.S.-diensten valt in de ene stad het accent op geestelijke bijstand, in de andere plaats meer op maatschappelijke hulp. In het begin verdeelden Rotterdam en Den Haag enigszins deze twee taken onderling. Maar dit is al weer enige jaren geleden. Voor alle vragen kan men bij de S.O.S.- dienst terecht. Het prettige bij deze dienst is, dat er nooit iets wordt gevraagd. Wel staat men open voor elke vraag De mens, die m nood verkeert, kan zich hier „uitpraten". De telefonisten zijn geheel voor deze delicate arbeid getraind. Bovendien ont vangen ze bepaalde instrukties. Achter hen staat een team dat meestal bestaat uit een predikant, een r.k.-geestelijke, een jurist en en psychiatr, soms ook een huisarts. Dit team komt op regelma tige tijden bij elkaar om de binnengeko men rapporten te bespreken. De S.OS-dienst verleent nooit direk- te hulp in de strikte zin des woords. In elk geval probeert ze evenwel hulp te verlenen. Achter alle S.O.S -diensten staat de Kerk. Het is niet de bedoeling nieuwe leden voor de Kerken te winnen. Maar het uitgangspunt is de Liefde Gods in de Wereld kenbaar te maken. De S.O.S.-dienst vervult de taak van de Barmhartige Samaritaan. Op duidelijke, anekdotische wijze vertelde dominee Kreuzen over mensen, die m nood verkeerden en geholpen werden, met slechts door de medewer king van een rpedikant of een geestelij ke, maar door de adviezen van de jurist of de psychiater van het team. Vooral ook de laatste kan hierbij menigmaal nuttig werk verrichten. Anonimiteit is de zoekt hij dan dikwijls baat bij de S.O.S.- diensten. In deze tijd met zijn vele officiële diensten is het dikwijls voor de gewone mens uiterst moeilijk door de bomen het bos te onderscheiden. Ten einde raad zoekt hij dan dikwijls baat bij de S.O.S.- dienst. Alle gevallen, waarvoor men zich tot de telefonische hulpdienst wendt, zijn niet even ernstig van aard. Toch belt men 's nachts soms op om te vragen, welke apotheek geopend is of bij welke dokter men terecht kan. Bel ons voor een demonstratierit BUTS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8700 (Van onze correspondent) - "Woensdag omstreeks kwart voor tien reed mejuffrouw E. B. M. Verhoeckx *T24) afkomstig uit Rotterdam met haar auto vanaf de Prinsekade in Maassluis ie kruising met de Lijndraaierssteeg en de Lijadraaiersbrug op, in de richting van de Noordvliet Zij verleende geen voorrang aan de op deze kruising voorrang hebbende bromfietser, de 32-jarige N. Fors uit Maassluis, die vanaf de Lijndraaiers- steeg in de richting van de brug reed. Hij viel en bezeerde zijn rechterbeen. Beide voertuigen werden licht bescha digd. TOEN WE op vijftien maart 1961 met zeventien leden als vereniging „Middenstan dsbeürijven Schiedam. Zuid" van start gingen, begrepen we ai gauw, dat we ons niet uitsluitend moesten bepalen tot louter - commer ciële aktiviteiten, maar ons daarnaast ook moesten gaan wijzen aan werk zaamheden, die meer in het sociale vlak liggen. We mogen hierbij in herinnering brengen de totstandko. Stijging van de verkoop van ritten- kaarten ligt voor de hand nu het eoxele reisbiljet relatief veel duurder wordt, verwacht de wethouder. We willen het enkele reisbiljet met meer aantrekkelijk maken. Dat is in het voordeel van de reizigers, omdat beperking van het aan tal handelingen in tram of bus sneller vervoer in de hand werkt. Doorlichting van het R.E.T.-bedrijf zal geen grote besparingen opleveren. De heer J. Worst (a.r.) had de vorige maal gezegd, dat deze doorlichting een winst van een paar miljoen gulden zou betekenen, maar de wethouder zei hiervan niets te geloven. Voorts deelde de heer Jettinghoff nog mee, dat het aantal adressen, waar rittenkaarten ed. worden verkocht thans 150 bedraagt Het ligt nog niet in de bedoeling het kopen van kaarten bij deze adressen te stimuleren met reducties. Binnenkort zal de gc .eente een oproep plaatsen voor het aantrekken van een technisch adjunct-directeur bij de RET. Deze moet de huidige functionaris, ir. S. S. Koldijk, die over niet al te lange tijd met pensioen gaat opvolgen. A De eerste ronde van de Maasslulse bedrijfsklaverj ascompetitle ls op het spelen van twee inhaalwedstrijden na achter de rug F.: ma won voor de vierde maal en Futura werd het slachtoffer. Wallramit won met grote cijfers van De Neef. Het team van de V T.M kan maar niet op gang komen, nu verloor het weer van Dirkzwager. De uitslagen warenFuturaElm a 13 '130-16 460 p; De Neef—Wallramit 14 034—17 096 en V.TM.—Dirkzwager 14 619—15 431 p. A Voor het weekeinde ziet het voetbalpro- gramma van de Hoekse Boys er als volgt uit: Hoekse Boys—WUsonmeters (15.45). Omas 3—Hoekse Boy» 3 (14.30). Al is bet buiten nóg zo koud, de voetjes blijven warm. En wat zullen-de kinders trots zijn op hun mooie, nieuwe Vrolijk-laarsjes. A Ook kinderlaarsjes kunnen modieus zijn. zoals dit modelletje in rood leer met zwart veulenbont B Stevig kindertaarsje met warme voering. Om zo mee naar school te stappen. C Leuk sportief kinder!aars|e in beige, zwart o! rood. Doorlopende rubber- zool. S4V57 21/2314.9S 24/27 16,95 28/31 18.95 21/23 9.95 24/27 11.95 28/31 12.95 32/3513.95 A 21 9 22/23 11 24/2713 28/31 15 HOOGSTRAAT Coolsingel (n aast C&A) - Putsebocht 113-115 Beijerlandselaan 111-113 - Zwartjanstraat 19 Jonker Fransstraat 67 - Goudserijweg 21-23 ming van de speelplaats voor de kinderen op het Wilhelmmaplein. Onze organisatie tracht zoveel mogelijk de belangen van de burgerij in Schiedam- Zuid te behartigen. We hopen zelfs binnen niet te lange tijd een wijkraad te stichten. We gaan hierbij van de gedachte uit dat in de toekomst de ontwikkeling van onze stad zich zal realiseren in een gedecentraliseerde richting. Er zullen dan steeds meer afzonderlijke wijken komen, elk met een eigen besloten karakter en natuurlijk met een eigen ingebouwd koopcentrum. In Ame rika zien we dit al met de dusgenaamde suburbs. Dit zegt de heer P. Crama, voorzitter van „Middenstandsbednjven- Zuid". Het bovenstaande is natuurlijk alleen nog maar toekomstmuziek, maar op korte termijn komt het bestuur van „Middenstandsbedrfjven-Zuid" met an dere plannen uit de bus. De vereniging organiseert namelijk in december twee koopakties, waarvan de eerste is afgestemd op het traditionele St Nicolaasfeest en op de jeugd van Scbiedam-Zuid. Onmiddellijk hieraan sluit dan de tweede koopaktie, die gehouden zal worden ter gelegenheid van het Kerstfeest. Deze aktie is bestemd voor de volwassenen. Voor de eerste koopaktie ontvangen de hoofden van alle lagere scholen In Schiedam-Zuid tezamen ongeveer twaalf honderd tekenvellen, waarop de school kinderen hun creatieve begaafdheid ten opzichte van de St-NIcolaasflguur kun nen demonstreren. Bij de zesenvijftig leden van de vereniging kunnen ze daarna deze tekeningen inleveren. Kleurige affiches, waarop een klaverblad van drie met op elk blaadje een van de inititalen M.S.Z. gedrukt, zullen duidelijk zichtbaar de deelnemers kenbaar maken, waar ze moeten zijn. Een deskundige jury, waarvan de leden elders in Schiedam wonen, zal de tekeningen beoordelen. Voor elke klas worden vijf fraaie prijzen beschikbaar gesteld, in totaal dus dertig prijzen,- bestaande onder meer uit een eowboy-costuum, kunst schaatsen, luchtbedden en skelters. Deze prijzen worden tentoongesteld in de etalage van een leegstaande winkel aan de Willem Brouwerstraat Deze eerste aktie begint ongeveer drie weken vóór het St Nicolaasfeest Tot eind november kunnen de jeugdige deelnemers hun tekeningen bij de betrokken winkeliers inleveren. De kinderen, die in een andere wijk van Schiedam op school gaan, kunnen een tekenvel afhalen bij de secretaris van de vereniging, de beer C. Ossewaarde, Den Bommelstraat 39B a De tweede koopaktie, die direkt na St. DE Krls-Kras-rondrit van de RET is dit seizoen beslist geen succes geworden in tegenstelling tot de nieuwe Europoortrit, die wat de resultaten betreft boven verwachting bleef. De resultaten van de Kris-Kras-rit bleven beneden die van 1962. Er waren 23.680 passagiers (1963 49.000). Het grootste aantal dat op een dag (de drukste dag was 18 mei) werd vervoerd was 639 (1863: 1627) met negentien (1963: 45) bussen tegelijk. Volgens directeur drs. C. G. van Leeuwen ligt de oorzaak zeker niet In de verhoging van het tarief van een gulden tot anderhalve gulden. Volgens hem is er weinig nieuws meer te bieden na negentien rondritten, vooral ook omdat in verband mei de slechte oeververbindingen het zuidelijk stadsdeel er niet kan worden bijgenomen. Omdat volgend jaar de rit over de Van Brienen- oordbrug gaat naar zuid ziet de niet tot weer een verhoging zal leiden. K.E.T. de rit van 1965 met vertrouwen tegemoet. De Krls-krasrit heeft slechts een gering verlies opgeleverd, hetgeen niet tot weer een verhoging zal Heden. Het verlies wordt namelijk meerdan-, gecompenseerd door de w'nst van de Europoort-rondrit. Deze -derd kilome ter lange tocht trok 4914 passagiers. Er werden liefst 125 ritten gemaakt, zelfs een met zes bussen (232 passagiers) tegelijk op 13 -september. Er waren talrijks passagiers onder die zelf - een auto hebben, maar die de explicatie in de bos niet wilden missen. Deze toelichting maakte dat de „woestijn" voor hen ging leven. De sight-seeing-tour van de VVV kreeg ook minder passa giers en wel 13.500 tegenover 16.000 in 19S3. Bij deze rit was vrijdag 14 autustus met 152 reizigers de drukste dag. De drukste ritten op de gewone dagen waren de ritten van twee uur 'e middags. TB. S. S. KOLDIJK, chef der afdeling 1 elektrisch materieel en plaatsvervan gend directeur van de Rotterdamse Elektrische Tram, ls met ingang van januari 1964 benoemd tot adjunct-direc teur der Rotterdamse Elektrische Tram. Hij zal in die functie worden belast met de directionele medeverantwoordelijk- beid voor alle technische vraagstukken die zich bij de R.E.T. voordoen. De heer Koldijk, die op 18 augustus 1900 te Wierden in Overijssel werd geboren, beëindigde in 1925 zijn studies aan de Technische Hogeschool te Delft-Daarna was hij drie jaar in dienst van de rijkstelegraaf. Op 1 maart 1928 trad hij als 'bedrijfsingenleur in dienst van de Rotterdamse Elektrische Tram. Om poli tieke redenen verliet bij dit bedrijf In het voorjaar van 1943 om directeur te woden van de N.TJVL te Heerenveen. Na de bevrijding echter keerde hij terug in zijn oude functie bij de RJE.T. Dr. ir. F. F. C. Bruynlng, tot dusverre plaats vervangend chef der afdeling elektrisch voorlopig belast met de van de functie van de heer Koldijk als chef der afdeling elektrisch materieel. materieel, is waarneming v ïn wol 29,75—S 39,75 en hoger. In terylene 69,—. schiedamaawog si vlaardingen tal, 3202 Nicolaas voor de ouderen aanvangt, draagt tot motto: „Een avond uit met Schiedam-Zuid." Bij deze aktie maken de volwassen deelnemers een wandeling langs de eta lages van de middenstandsbedrijven die meedoen, en moeten dan raden hoe de persoon heet, wiens conterfeitsel op eea lot in de etalage pronkt Hiervoor beeft men van vijftig beken de inwoners van Schiedam-Zuid een pronkjuweel van een foto laten maken, met als onderschrift de woorden: „Wie ben ik?" Men behoeft slechts de namen op een willekeurig vel papier te zetten en dit bij de deelnemende winkelier in te leveren. Ook hierbij zal een jury op zo objectief mogelijke -wijze haar oordeel vellen. Vijfentwintig paren zullen als gelukki ge deelnemers in de gelegenheid worden gesteld in februari van het volgende jaar In het Luxor Theater te Rotterdam de bekende revue van Snip en Snap b'j te wonen. Bovendien ontvangt elke dame en heer een aardig aandenken aan deze - gezellige avond, Wil vinden dat elke pasfoto een klein portret moet z(jn. (Daarom laten veel klanten se ook vergroten). U" «"-M 'AlnU p - m Ml 1 f a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1