Rijksgoedkeuring is afgekomen Bouw nu innen Er blijft nodig Leidingen liggen bloot mêÊsêm IAGENDA Splitsing werkplaats Boterstraat nodig Jongeman als wégpiraat met auto van klant... Veel lof voor drs. H. J. Smit weg van school" H BOTTERDAM *f ïieetmanÊ Negrospirituals99 in woord en lied jKind (6) gewond bij aanrijding Herdershond beet alles kapot Wielrijdster bij val aewond mim Hulpvaardigheid had ongewenst gevolg boete Goede feestavond „tbc-vereniging" SCHIEDAM AGENT/BEZORGER College jB. en W. meent Arts Hoogendijk ©verleden (71) VERMEULEN Ds. Zijlstra sprak op eontactavond Fietser stak vlak voor tram over: beboet 'gerlijke: >1 Politie verzamelde brommers en fietsen J5E KOTTERDAMMFK Pagina 3 DOIVDEKDAG 22 OKTOBER 1964 ROLEX iudor-oyster prince het beste horloge in zijn prijsklasse met leren band 220.- filiaal: oostzeedijk. 155-15/, t otterdam TVE rijksgoedkeuring voor, de Schiedamse sporthal is afge komen. Wethouder mr. P. van Bochove (sportzaken) deelde dit woensdag tijdens een persconfe rentie mee. Met de 'bouw kan eindelijk dus een begin worden /Tr„_ gemaakt. Men hoopt nog dit jaar (Van een 0Mer verslaggevers) klaar te komen met 'het heien. 1 Onmiddellijk daarna begint dan de bouw van de sporthal zelf. i BESTUUR jandaag '"i morsen ere dagelijks Tot de vragen, die de bestuurs leden werden vorgelegd, was er een betreffende bet parkeerpro bleem. Uit bet aritw-oord bleek dat men zelfs bij grote evenemen ten daarover geen, zorgen behoef de te maken. HERFST DEBUUT ET is een machtige school in de rij van sprekers. Zij sprak va«e zijn .woorden 'samen met: .;Vwr c„:j. - xnamens de ouders van de leer- en Smit is een mieterse II" B vent". Met dit recente oordeel van haar zoon over het Vlaardingse Groen van Prinsterly- ceum en zijn nu gepensioneerde re^ tor heeft mevrouw F. E. de Stoppe- laar-Bredschnijder in één aan duide lijkheid niets te wensen overlatende zin hetzelfde gezegd wat. in een stroom van waarderende toespraken, verscheidene enveloppen en tal van andere geschenken tot uitdrukking werd gebracht. Mevrouw De Stoppelaar was woensdagmiddag in de aula'van het lyceum bij het afscheid van rector drs, H, J. Smit de laatste namens de ouder-s van de leer lingen en vond 'de uitdrukking 'van haar zoon de hoogste lof.' die- de rector zich denken kon.' Zij be sloot haar zeer. originele tóe- spraak met de heer- Smit „als vrouw te danken voor de liefde: die u onze kinderen hebt geschon ken".'- Verwarming KERMIS BLIJMOEDIG VLAARDINGEN - Tel. 2075 edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. UINBAAH 32 (Van een onzer verslaggevers) 1 Op de ringavond van de Hervormde IVrouwenvereniging woensdagavond in de I grote zaal van gebouw Irene te Schiedam j sprak mevrouw 'Scheuing over het on- jderwerp Negro Spirituals. Zij schetste ihoe deze liederen ontstaan zijn. De eer- 1 sten, die deze liederen naar Europa I brachten, waren studenten van een Ame- jriitaanse neger-hogeschool. Wat de negers geleden hebben, weten jwe allemaal, zei spreekster, daarbij aan fde roman van de schrijfster Harriet Bee- .jcher Stowe „De negerhut van oom Tom" herinnerend. Mevrouw Scheuing wist boeiend te vertellen. Daarbij zong zij met veel brio een aantal fraaie negerliederen. Ze begeleidde zichzelf op de piano. Na de pauze hield de bekende Schie- Idamse vogelkenner, de heer De Jong een causerie over velerlei vogels. De presi dente van de ring, mevrouw Spaling had de leiding van deze bijzonder sfeervolle avond. (Van een onzer verslaggevers) De 6-jarige Wilma Bosch stak woens dag plotseling de rijweg op het Der. Wibautplein te Schiedam over en werd daarbij door een bromfietser aangereden. Het kind liep een wond aan het linker bovenbeen op. De buurman bracht het meisje naar de Dr. Noletstichting, waar de wond werd gehecht (Van een onzer verslaggevers) Een jonge gevlekte Belgische herders hond was woensdag op een bouwterrein nar. de "Willem de Zwijgerlaan te Schie dam achtergelaten en vastgebonden aan een paal. Een van de werknemers nam 's avonds bij het naar huis gaan om half zes het dier mee. Maar in de loop van de avond ver voegde de man zich aan het politiebureau aan de Lange Kerkstraat om de hond terug te brengen. Het dier beet namelijk bij hem thuis alles kapot. (Van een onzer verslaggevers) De 17-jarige bromfietser A. V. D. S. uit Maassluis, die woensdag op het Dr. "Wl- bautplein te Schiedam de wielrijdster, mevrouw A. A. W. probeerde voorbij te rijden, kwam met haar in botsing. De wielrijdster viel, brak haar sleutel been en liep een hersenschudding op. De GGD bracht het slachtoffer naar de Dr. Noletstichting, waar zij - ter observatie werd opgenomen. Het stichtingsbestuur toont zich bijzonder geestdriftig over de verdere gang van zaken. De stichting kwam vorig jaar tot stand. Gedeputeerde Staten hebben de plan nen goedgekeurd, de rijksgoedkeuring is thans afgekomen, wat willen we eigenlijk nog meer, vraagt men zich onwillekeurig at „Geld", zei wethouder Van Bochove la- koniek. Ja, daar gaat het om, geld! Niet dat het stichtingsbestuur klaagt nee, want het bedrijfsleven neemt reeds voor vijftig 4 zestig procent deel aan dit grote projekt. Ook is men er dankbaar voor. dat de bevolking haar goede wil heeft getoond. Van haar verwacht het bestuur toch zeker nog wel een vijfentwintigduizend gulden. Het bestuur bestaat uit dé heren: A. de Jong, voorzitter N. vanSplithoven, secre taris, Th. Janse, penningmeester, E. A. Leenderts, C. Bolmers, J. v. d. Meer, B. Drukker, en L. v. d. Kraan. Zes leden behoren tot de Schiedamse Gemeenschap en twee leden tot de SB.L.O. In de werkcommissie zitten de heren C. Bolmers, Th. Janse en N, van Spllt- hoven. Deze commissie vergadert vrij dag a.s. en zal daarna regelmatig bij elkaar komen, want er ls veel werk te doen. Van het bedrijfsleven verwacht mén nog minstens zestigduizend gulden. Er komt ook nog éen aktie om de bevolking te bewerken om geld los te krijgen voor de hal, die straks een centrale plaats zal gaan innemen in het Schiedamse sportle ven. Men denkt aan een „warming-up" in december, wact dan zijn de mensen het gemakkelijkst psychologisch te benade ren om ergens warm voor te lopen; December is altijd de maand geweest van de gulle harten. Eerst na Nieuw jaar wil men aan het geldinzamelen beginnen. Vele problemen krijgt het bestuur nog onder ogen. .zoals de aanstelling van een direkteur, die nog tijdens de bouw moet geschieden. "Want hij moet bij het gehele bouwproces, aanwezig zijn, ais het ware met zijn neus erop, teneinde later geheel startklaar te zijn, De architecten Apon, Van den Berg'en (Van een onzer verslaggevers) /iV OPDRACHT en 'voor rekening van de N.V. Verenigde Glasfabrieken te I Schiedam, zijn arbeiders van gemeentewerken begonnen met het bloot- neggen van twee leidingen onder het wegdek van de Buitenhavenweg. De Buitenhavenweg is daartoe enkele dagen voor alle verkeer gesloten k de leidingen een speciale gastoevoer voor de supergasbranders van de eg la en een watertoevoer voor de binne7istad) over een lengte van ongeveer f meter zijn vrijgekomen, zal men voorzichtig proberen ze, zonder ze af te fluiten, naar de 'andere zijde van de weg te verplaatsen. Dit zou moeten mimen, dankij de dan verkregen soepelheid in de pijpleidingen. Doel van deze drukte is de bouw van een zeer grote elevator voor de Vegla, jcaarmee de oude transportbaan, die, zoals velen klaagden„alle nachtrust ter omwonenden stal", buiten gebruik zal worden gesteld. Vandaag is men begonnen met het verleggenmidden volgende week zal 'ii> de oude plaats van de energietoevoer een heimachine de fundering heien foor de scheepszuiger. De constructie van het apparaat zal nog wel enige tijd in beslag nemen. jlkr. Soc. Belangen: Werkende Jeugd, ytttactavond, 20 u. Sollied. Gymnasiastenbond, ptavond. 20 u. „De Rotterdammer", Schie- „redactie, Lange Kerkstraat 82, #1 263954 (b.g;g. 1155 88, toest. 52, fe-,1 iUUr *95885) alleen voor redactie- Ijgelegenheden. f^tschap: J. Steenstraat 29, telefoon 1*51 (alleen voor klachten, adverten- '558% a^oanemen'en' b,g.g. telefoon Jachten bezorging: Agentschap (adr. fl,°ven).. dag. van 18.30—19.30 uur. fr,jke telefoonnummers: Alarm 64666; alarm brandweer 69123: TkL?'G- en G-D- 29290. j- voor de dag; Bijbellezing, apotheek: C. I. Jansén, Swammer- ■fcmgei 41, tel. 264917. (Van een onzer verslaggevers) De eerste contactavond van het seizoen van de wijk Nieuwland van de Gerefor meerde Kerk te Schiedam, woensdag in de grote zaal naast de Magnalia Deikerk had veel belangstelling. Waarschijnlijk, vanwege de spreker, de bekende koop vaardij-predikant, ds. K. S. G. Zijlstra uit Rotterdam, die aan de hand van een groot aantal fraaie kleurendia s vertelde over zijn dikwijls avontuurlijke omzwer vingen op de zeven wereldzeeën. Hij trof dqarbij een aandachtig-luisterend gehoor. De leiding van deze geslaagde wijk- avond had ds. P. K. Everaars. Het meuw- land-koor onder leiding van de heer G. v. d. Schoor zorgde voor een passende vocale omlijsting van het gesproken woord. Tot slot werd een tombola gehou- den, waarvan de helft van de opbrengst was bestemd voor de bouw van een nieuwe Oosterkerk. GRONINGEN. - Rode-witte ta™^2,=^T *?fi 60 Rosse extra kwaliteit 25.35—«25.60, Wintèrgerst 2T.S5—2g.l0.extra _kwaliteit 29.3a —29.75, Zomergerst 26.35—29.8», extra kwali teit 29.85—30.35. Haver 26.35—28.85 extraïava- Hteit 28.85—29-35, Groene erwten 38.4043.90, Duivebonen 33.40, Kanvijzaad 65.90-35.90. (Van een onzer verslaggevers) Op 24 februari was de verdachte P. M. D„ die bij het Kantongerecht in Schie dam tot dertig gulden bóeté werd ver oordeeld, tijdens de spitsuren „als eenling uit het wachtende verkeer op de Rotter- damsedijk bij de Van Deventerstraat'ge komen", en was pardoes" voor de "be stuurder van een elektrische tram, die uit de richting van de Koemarkt kwam, de gevaarlijke rails overgestoken. Dacht u, dat u met die fiets tegen de tram op kon? vroeg de kantonrechter hem. De trambestuurder had op de noodrem moeten trappen en de „levende have" in de lange tramruimte werd vervolgens dermate hevig door elkaar gehutst, dat een van de passagiers zich lelijk had bezeerd. Ter zitting vertelde P. M. D. nog, dat hij het vreemd vond eerst drie maanden na het voorval iets te hebben gehoord. Het is niet ter plaatse geconstateerd, zei hij. Pas drie minuten, nadat de tram had gestopt, riep de conducteur me, vervolgde hij. Hij deelde nog mee, dat hij ter plaatse geen uitzicht had. Inder tijd was hij vast overtuigd, dat er niets was gebeurd. Ik; ben dan ook helemaal niet geschrokken, sprak hij triomfantelijk en met nadruk. De officier van justitie vond het maar bedenkelijk, dat verdachte zich niet eens van het grote gevaar was bewust ge weest De opmerking dat hij zonder uit zicht de rails was overgestoken, viel he lemaal niet in goede aarde bij de officier. Het vonnis was conform de eis. SCHIEDAM Geboren: Maria H C dv P M van der Ven en C T Olsthoom; Elisabeth dv W P Heikamp en E C Bentem: Wilhelmi- na dv W P Heikamp en E C Bentem; Margaretha M dv A I M van den Berg en A J M Bakker: Catharina dv P A van der Pluijm er. J M C Mulder: Ellen dvG van Dijk en E W J Gouwelceuw: Hedy dv J M Löke en A L M van der Hoek. Overleden: J J Harte, 76 jr; C J Rijnberk, 67 jr. Ter Braak in Rotterdam zijn aangezocht om leiding te geven bij de bouw. Begin 1966 hoopt men" de sporthal ge reed voor gebruik te hebben," De heer A. de Jong drukte namens zijn medeleden tegenover wethouder Van Bo chove zijn erkentelijkheid uit .voor 'het vele, dat deze reeds voor de sporthal heeft gedaan. (Van een onzer verslaggevers) Dat belangeloze hulpvaardigheid niet steeds haar beloning vindt, bleek op nieuw bij het geval van L. C. van K„ een werknemer bij de Schiedamse reini gingsdienst Het liep volkomen mis, druk te de kantonrechter zich uit. De hulpvaardige vuilnisman, die niet over een rijbewijs beschikte, had op 19 maart met -alle goedheid van zijn mee voelend hart zijn collega's-reinigingsman- nen, met wie hij op de Broersvest aan de noeste arbeid was, wat men gemeenzaam noemt een handje willen helpen. Alleen maar door de zware vuilnisauto «en klein eindje op te trekken. Dit'liep in de soep, doordat de auto nu net tegen een passe rende auto moest aanbotsen. -V' Hij manipuleerde, zo onhandig, dat er een aanrijding-volgde, constateerde de officier, van justitie, die een boete van tachtig gulden eiste'. Maar de kantonrech ter wilde bij zijn vonnis rekening houden met het feit, dat de verdachte slechts -bad willen helpen. Het was hem in ieder geval niet te doen geweest om eens eèn „ritje" te maken. Deze al te hulpvaardigevuilnisman was geen joy-rider.. Dat zag je zo. U deed het echt niet met opzet, zei de rechter vriendelijk tegen, de verdachte eh ver oordeelde Van K. tot- een boete van ƒ60. In het Stedelijk Museum te Schiedam wordt vrijdag om 20.15 uur de tentoonstel ling Hedendaagse Chinese Schilderkunst ge opend door de heer Lie Kwang Tse. Chargé d'Affaires a.i. van de Chinese ambassade. De expositie duurt tot 22 november. De Remonstrants-Gereformeerde Ge meente te Vlaardlngen heeft een beroep «itgebracht op ds. C. Beukman, thans voor ganger bij de Nederlandse -Protestanten Bond te Ede en Bennekom. Het beroep is uitgebracht in de vakatUre van ds. G. Ch. Dulnker, die onlangs naar .Rotterdam ia vertrokken. (Van een onzer verslaggevers) Dé Vereniging tot behartiging der' be- langetf van tbc-patiënten/afdeling Schje- dam.hield woensdag in het Passage Thea ter haar jaarlijkse propaganda-leest- avona, bij de aanvang waarvan-de. afde lingsvoorzitter, de heer P: Luyxs, een kort welkomstwoord sprak tot een talrijk publiek. De heer J. Polak uit Amsterdam, hield een propagandarede, waarin hij er o.a. op wees, dat Nederland het laagste sterf tecijfer ter wereld heeft. Toch werden verleden jaar nog vijfenveertighonderd nieuwe gevallen gemeld. Zelfs In deze welvaartstaat hébben de tbc-patienten in het stadium van hun herstel nog financië le hulp nodig. Daaraan zal zelfs de nieu we Algemene Bijstand Wet, die per 1 januari 1965 ingaat, niets kunnen doen. Bovendien probeert de vereniging her stelde tbc-patiënten, die - niet meer ge schikt zijn voor hun oudewerk, door middel van omscholing aan een .nieuwe werkkring te helpen. Van grote betekenis voor het behoud van het herstel achtte de heer Luyxs de nazorg. Hij wekte de aanwezigen, op lid van de vereniging te worden. Schiedam, telt op. het ogenblik ongeveer duizend leden. Bekende radio- en tv-artiesten zoals Peter -Plekos, het Cocktail-Trio, Martin Tonellf en de bekende parodist André Duin, gaven aan deze avond hun mede werking. (Van. een onzer verslaggevefs) De Schiedamse'politie bracht woensdag zeventien brömfietsen en fietsen van het Stationsplein naar het bureau aan de Lange NiedwstraaL De eigenaars kunnen ze daar terughalen, waarna ze een pro cés-verbaal krijgen. Voor dit agentschap, van Dé Rotterdammer en dagblad Trouw, vragen wij voor direct een. flinke AANMELDEN:' (kantoor) Witte de With straat 25" Telefoon 115588. TVE bladeren vallen,.-'t is herfst. De bomen dragen diepe kleuren. Er 'hangt iets -weemoedigs in de lucht. Herfsttij stemt de mens tot inkeer. In de-sfeer:van deze dagen inspireert de mooie, lommerrijke Penninglaan in - de stad aan de Scbie. De laan herin nert aan de blinde dichter, die veer tig jaar geleden overleed. Geen beter decor dan juist deze stille' laan, met uitricht op het Julianapark, oase van nist temidden van het drukke stads leven. WILLEM LEV1NUS PENNING leef-; .'de' van 1340 tót 1924. De oude 'dichter stierf niet in zijn geboorte plaats, maar in Rijswijk. In zyn wer ken leeft de traditie van Bècts en Pot gieter voort. Penning debuteerde met de.gedichtenbundel „Tienden van de Oogst" (1882), die.hij onder hetpseu; doniemM. Coens schreef. In de ge- (Van een onzer verslaggevers) Aangezien in de varia-afdéllng van de - beschuttende werkplaats aait de Boterstraat te Schiedam zeer'veel uit eenlopende werkzaamheden worden verricht, dié elkaar eigenlijk onderttóg niet. verdragen, .ómdat' bij dé' enecata- gorie "hét verloop stofvrij dient te worden gehouden en. bij de andere categorie stafverwekking, onvermijde lijk Ls, wordt splitsing van: deze af de ling noodzakelijk geacht, aldus B. en W. De noodzaak vah deze, splitsing wordt evénwel nog klemmender als men be denkt, dat diverse werknemers, die hun emplooi ln de varla-afdeling vinden, juist vanwege'hun gezondheidstoestand slechts ia~ een stofvrije omgeving mogen-verke ren. Zij zijn met het schone werk belast. Het gebouwencomplex, waarin de werkplaats,is ondergebracht, laat deze .-splitsing-toe, omdat nog eengrote zol- (Van een onzer verslaggevers) Als een soort wegpiraat is hij te keer gegaan." DU zei de Schiedamse kanton rechter woensdagmorgen, toen de zaak van een jengdige bewoner uit Honselers- dijk (Naaldwijk) voorkwam. M. V. de W. had op zeven Juli 's avonds om elf uur met een snelheid van meer dan" honderd kilometer per uur met een auto, die niét de zijne bleek te zijn, over de Laan 1940- 1945 te Maassluis gereden. Hij was daar bij niet in het bezit van een geldig rijbewijs en had evenmin een goede ver lichting. De Maassluise hoofdagent H. V. had na vele moeizame pogingen de wilde rij der aangehouden. De snoodaard had geprobeerd te ontsnappen door het' fi naal doven van alle lichten. Bij zijn aanhouding bleek, dat hij de auto 's middags had weggenomen niet van zijn baas, maar veel erger, van een klant van zijn baas. De gehele middag was hij er vrolijk mee op stap geweest. En nu stond hij daar.... „Met zijn mond vol tanden" zei de kantonrechter, die hierbij de deemoedige houding van de verdachte bedoelde. Het was niet de eerste maal. Wegens joy riding was de jonge Westlander reeds eerder door de Rotterdamse rechter veroordeeld tot een vaarwaardelijke gevangenisstraf. 5 De officier van justitie bleek helemaal niet gesteld te zijn op wlldwest-praktij- kèn, zoals hij ze betitelde en eiste voor het te snellesrijden een boete van 75 voor het rijbewijs een boete van 50 en voor het doven van lichten 40 en bovendien de ontzegging van de rijbe voegdheid .voor de tijd van een jaar. Want, zo voegde de officier er aan toe: iemand die op -zo'n idiote .manier, rijdt, heeft geen recht op een rijbewijs. Nog iéts te 'zéggen? vroeghierna de kanton rechter aan de verdachte,' dié met-gebo gen 'hoofd dit "allés had aangehoord. De knaap schudde *h'et hoofd. 'Die baas van je zal het-, wel leuk gevonden hebben, dat je dé auto van een klant meenam, zei de rechter, waarna hij vervolgde: Bén-je nog in dienst van die baas?' Nee, ik ben ontslagen, antwoörde de verdachte Kleintjes. Dat kan'ik me voor stellen, zei de' kantonrechter en veroor deelde De W, conform de eis. (Van een enter verslaggevers) Na'een korte ziekte-is nog vrij plotse ling woensdagmorgen thuis overleden dé Schiedamse'arts A. Hoogendijk, wonende Tuinlaari 74. De heer "Hoogendijk is 71 jaar oud geworden: Hij werd Ln Vlaardlngën ge boren. Na', körté'tijd arts in.Hazers'woude geweest te zijn, vestigde: hij zich onge veer drieënveertig jaar geleden in' Schie- dam. Gedurende de Tweede Wereldoor log was; hij medisch adviseur van de toenmalige luchtbescherming. De heef Hoogendijk ls bestuurslid van diverse organisaties geweest, onder ande re voorzittervan de Schiedamse Gezond- heidskolomes en van de Sociëteit „De Vrijheid", die elke-woensdagavond. in het zaaltje „De Bron" naast Musis Sacrum vergadert. Enkele jaren geleden had dokter Hoo gendijk zijn praktijk neergelegd. De samenkomst die door zeshonderd personen,onder wie predikanten van verscheidene kerkformaties uit het ge hele Waterweggebied en tal van school hoofden, wérd 'bijgewoond stond ondèr leiding van de heer J. TL. Jonker, voor-, zltter vande Vereniging -voor Christe lijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs té Vlaardlngen. De heer Jonker, dié zelf als eer ste sprak. vergeleek de dag die de. heer Smit nu beleefde met het hoog ste punt dat een bergbeklimmer kan bereiken: „Laat-uw hart vol'zijn van blijdschap voor. het bereikte resultaat". De voorzitter: van hetschoolbestuur daan zijn wij als bestuur u veel dénk verschuldigd". Nadat de heer Jonker :-de heer Smit een cadeau onder couvert had uitgereikt wendde hij 2icb tot de: nieuwe rector drs, H. van dén Bosch: „Wij blddeh u kracht toe uw-taak met Gods hulp té kunnen uitvoeren." NAMENS het Vlaardingse gemeente- bestuur sprak de heer H. K; van Minnen,wethouder -.. van onderwijs. „Toen u hier. kwam telde Vlaardingen 41.000 inwoners, nü zijn het er 72.000 In al diejaren zijn -er '11:000hulzen en. 45 scholen 'gebouwd; Er werdén 7556 huwelijken gesloten, en 23.064 kinderen geboren". De wethouder noemde, deze Cijfers om daarmee de sfeer te schetsen waarin- Vlaardlngen zich gedurende het 66-jarige rectoraat van ae heer Smit heeft bewogen. -,- •De heer Van Minnen concludeerde dat de -heer Smitvin de uitoefening van zijn taak een-zeer belangrijk-stuk werk voor de ^gemeente Vlaardingen heeft: verricht: -,,lf bent tot zegen ge weest voor grote groepen jongeren ln deze gemeente". DE diepte van hte onderwijs wordt dér ter beschikking staat, waar de va ria-afdéllng-voo zover het gaat om de uitvoering van het stofvrije werk, on derdak kan vindén. Door 'een verbbuwing 'zal deze zolder hiertoe geschikt gemaakt moeten worden. Te yen s zal deze. zólder, "die momenteel, als.bergruimten wordtgebruikt," 'van verwarmingmoeten wordèn voorzien. Tegelijk met' dit probleem zou hetgé- hele verWarmingsprobleem van de werkplaats opgelost móéten worden. Tegen de verwachting in is namelijk gebleken, dat dé huidige warmte voorzie ning onvoldoende is en dringend verbete ring béhoeft,'Wil niet de'situatie ontstaan, dat bij-vorst de werkplaats wegens on voldoende verwarming gesloten zou moe ten wórden. Naar de mening vah B. en W. ligt hét voor. de hand, nu er een verbou wing aan de órde moet komen, die tevens voorzieningen* Wat de - verwar ming betreft, eist, de algehelé verwar- mingsmoeilijkheden mede te verhelpen. De.kosten van de voorgenomen werken: worden begroot op 43.600. Pe: directeur van "het Stedelijk Museum, te Schiedam en'het'bestuiir van de Ver eniging Vrienden van het Stedelijk Mu seum hebben ..voor het komende seizoen' eenbescheiden programma samengesteld. Er worden- vier'lezingen- gehouden: Dinsdag 27. okjobër „Kunstwerk en Kun stenaar gefilmd.'I" dóór direkteur J. Paalman; dinsdag'17 november "^Romaan se sculptuur In Frankrijk" door mevrouw dr, N. A. van de:, Berg-Noë; dinsdag 27 januarh „Kunstwerk en Kunstenaar ge filmd II" door-J.'Paalman en dinsdag 16 maart „De schat van Thoet-Ank-Amon" door dr. J. H. E, Engelbrecht Het inschrijfgeld voor deze lezingen bedraagt totaal vijf guldén. Voor -leden van de vereniging Ls dit vier gulden. Losse kaarten per lezing 1,50, voor lc- den ƒ1,25. Verder-is-er.zaterdag 19 december een concert door het muziekgezelschap „In tertexta'.'' (werken voor één èn twee clavecimbels en strijkers). De toegani pijjs zal nader worden bekendgemaakt dichten rilt dezelfde zorgvuldige tech niek als Van Potgieter W>mr te nemen. Daarna volgde - „Schakering" (1886). Beide bundels trokken snel de aan dacht van Kloos en Venvey. Penning toonde zich in zyn poëzie een fijn- - zinnige geest. 71111 typisch talent ontplooide hij echter het eerst in zijn famenze „Benjamins Vertellingen" (1898). Bé kend uit deze bundel is het gedicht: „De poffers rieken en de mallemolen draait /Elk jurkje pronkt, elk petje zwaait/Een dicht om het draaiend kringetje, gesloten/ Staat naar den avond hunkerend de kring der groten /Een a-rouw in rossig zwart blijft zoe kend achteraf/Verleden jaar weiger de,; om den vader pas in het graf/De moeder aan haar knaapske een om gang roet 'de molen." Men begrijpt het. Het kind was gestorven en. de moeder had wroeging over haar weigering. TVUÏDELIJK spreekt uit dit 'gè- dicht het negentiende eeuwse sentiment. In 1904 -.verscheen „Ka mermuziek", in 1905 „Sint Janslot" en in 1910 „Tom- Dagboek", een eigenaardige, lyrische vertelling. De blind geworden dichter schiep daar in plastische beelden vau;het vroe ger geziene. Hij putte uit jeugd herinneringen. Ondanks zijn blind heid werd Penning gedragen döbr een gevóél' van blijmoedigheid. Juist door dit laatste wijken zijn vertellingen af van die van Staring,, met wie hjj 6»ms wordt vergeleken. De gedichten uit de laatste, periode van zijn innerlijk .rijke leven wér den gebundeld in „Levensavond" (1921).- Modem en degelijk FBANSZNSTK. f WAALSTR. 36 afgemeten met' dé ménselijke ziel die men eriii legt Met "deze woorden gaf dr. L. de Jong, coördinerend-inspecteur bij het' vJï.jn.0., uiting aan zijn bewon dering voor de tact het beleid en. de grote- gaven van rector Smit: „U pro jecteerde uw werkop een taak die u van Bóven-af is opgelegd". Met het oog op de toekomstigeont wikkeling die het vJi.tn.o. te wachten staat achtte dr. De'Jing de taak van drs. Van den Bosch geen gemakkelijke. HijLwenste hem wijsheid, beleid, tact en nederig hart toé voor het volbren gen ervan. Namens de docenten en hét overige personeel van de school sprak de heer J, van Steenset- Evenals vorige spre kers gedaan hadden stond ook hij stil bij de auladiensten van de heer Smit: hechtte 'daar veel waarde aan en u deed dit verdienstelijk. De vorm was weloverwogen en de inhoud in feite al tijd dezelfde."-Ook de heer Van Steen- sel overhandigde de heer Smit een en velop met inhoud. Laatste (toe) sprker (tnevrouw De Stoppelaar was "de enige spreekster) was de heerGideon van Dam, praeses van de schoolvereniging' „Unïversia". Hij bood de heer Smit het ére-lidmaat- schap van de schoolvereniging en enke le grammofoonplaten aan. 'OP humoristische wijze' heeft de heer Smit vervólgens elk van de sprekers dank gezegd. Zoals gewoon lijk doorspekte hij zijn woorden met verscheidene citaten („Ik citeer veel, maar ik zeg er altijd bij wie ik citeer én, dat kan echt niet van iedere predi kant gezegd worden"). De eerste dankwoorden van de schei dén rector gingen üit naar zijn eigen vróuw. Zij vólgde zijn werk met een zeer grote belangstelling, maar bemoei de-zich nimmer met de gang van zaken. Dat laatste vond de heer Smit voor een vrouw uitermate knap... Veel lof had de rector voor zijn me dewerkers. Administrateur-M. Vlaskamp was een man met nimmer aflatende ijver, die op alle dingen raad wist en mevrouw Drenth was „een zorgende moeger". Ik heb van deze grote kudde herder - willen zijn en ik ken maar één Her der die nimmer gefaald heeft en ook 'nimmer falen zal. De zin van het christelijk onderwijs 2ie ik hierin: dat men een herder is die zijn schapen telt, bij 'namen kent en tracht te we ten -wat er in hun harten leeft,-aldus de heer Smit, die na deze woorden de sleutel van het-lyceum- overdroeg aan zijn opvolger. „Gooi er nog maar een ton bij. Jan", zégt de rekenejade vervoerder tegen 'zijn chauffeur, die daardoor sóms tegen zijn wil met een te zware, vrachtwagen de weg opgaat. Bijna-vijfhonderd vrachtwa genchauffeurs'. hebben van april tot nu met eèn tezwaar beladen wagen gere den.' Beter gezegd:-Bijna vijfhonderd chauffeurs zijd in die periode door de Rotterdamse verkeerspolitie daarvoor' be keurd.- Dit is een van de gegevens waar over de Rotterdamse verkeerspolitie na ongeveer een -half jaar werken met een speciaal ingerioh'tecóhtrolèwagen "be schikt. Zoo door de zware lading ten gevolge van materiaalbreuk alleen schade ontstaan aan de auto dan zou de vracht ondernemer daardoor alleen zichzelf een strop bezorgen. Het gevaar voor hét an dere wegverkeer ligt in het feit dat de-te zware- vrachtauto - onhandelbaar wordt, minder stabiel, minder snel kan remmen. „We hebben wel eens chauffeurs; aange houden, .die blij. waren dat ze gecontro leerd werden"; zegt een van de agenten van de Rotterdamse verkeerspolitie, die enkele, dagen in de week .met de con trolewagen' op verschillende plaatsen in de stad -steekproeven houdt „Die chauf- feurs vinden het zelf soms helemaal niet leuk met een te- zware-wagen te rijden, maar zij krijgen 'opdracht van hun baas". In het afgelopen halve jaar hiel den controlerende politiemannen een en kelekeer auto's aan die tweemaal' het toegelaten gewicht torsten. Wanneer de motoragenten een verdachte auto san- houden. kan de chauffeur een-uitgebreid onderzoek verwachten. Is het alleen de lading, die argwaan wekt dan behoeft.al leen de gemakkelijk te demonteren weegbrug er maar te pas te komen. Blijkt alles in órde te zijn (ook een poli tieman kan zich wel eens vergissen) dan kan de chauffeur na een oponthoud van hooguit tien minuten zijn weg ver volgen. Blijkt de anto helemaal in slechte staat te verkeren dan worden er uit de kleine politiébestelanto een aan tal handige apparaten getrokken waar mee stuurspeling, remdruk en toe stand van de uitlaatgassen kunnen wor den gemeten. Voor de controle van de banden is geen speciaal apparaat nodig. Is een band gevaarlijk glad dan wordt het Wiel met de hand ter plaatse door de politie gedemonteerd. De chauffeur moet dan maar zien hoe hij het zaakje weer in orde krijgt. Een veel te zwaar geladen vrachtwagen moet .zonder pardon ter plaatse worden overgeladen. Zo bekijkt bijna dagelijks de Rotterdamse politie het de stad binnenrijdende vrachtverkeer. De krantenlezende vrachtwagenchauffeur is gewaarschuwd. En een gewaarschuwd man. zeggen ze. telt voor twee. De Ned. Christen Vrouwenbondafdettng chtedam-Centrum houdt .woensdag 28'okto ber om 20 uur tn het Geref.. Jeugdhuis een ledenvergadering. waarop mevrouw De Moer- Rlngalda -zal spreken over het onderwerp: „Christus is weer gekruisigd", naar het boek van N, Kasansaki. De tweede avond van de Schiedamse Gemeenschap wordt woensdag 4 november tn het Passage theater gegeven. Ditmaal is het een toneelavond, met als gezelschap „De Nieuwe Komedie". Onder regie van Erik Vos wordt opgevoerd-het befaamde blijspel van Carlo Goldoni, getiteld „De knecht van twee meesters", een sprankelende clownerie. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VW-kan- toor, Plantage. De prijzen der plaatsen zijn f4,-ƒ3 en z. Vrijdag om 20.15 uur wordt in Galerie 4 aan de Buitenhavenweg 176 te Schiedam een expositie van aquarellen van Nico van Bek- kum geopend. De expositie duurt tot 6 november en is geopend van 19 'tot 21 uur (werkdagen; zaterdags gesloten). De tentoon stelling wordt geopend door de dichter Sies Hofman - S De Arb. Gem. Zangvereniging „Excol- ar te Schiedam: geelt *29 oktober om 20 uur in gebouw-Arcade aan de Lange Haven een concert. Medewerkenden zijn Jong Or pheus en de Orpheus-tleners, Nelly v.d. Spek (soliste, sopraan), Adrie Slootmaker (piano).- Het geheel staat ender 'leiding vaa Leo Smit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1