Gerstenniaier verzacht Frans dreigement maken voor computer Amerika zal China niet weren in Genève Oostberlijners met één stap in Westen Cliroesjtsjef rijdt auto Daimler Benz en Volkswagen kopen Auto Union Verzoek aan Thant om uitstel vergadering VN Speciale zaal met auto's voor jeugd DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 24 OKTOBER 1964 De voorzitter van de Westduitse Bondsdag, Gerstenmaier, een poli tieke vriend van oud-kanselier: Adenauer, heeft gisteren na een gesprek met president De Gaulle gezegd de indruk te hebben dat Frankrijk niet zal vasthouden aan de datum 15 december als uiterste tijdstip van overeenstemming over de landbouwprijzen in de gemeen schappelijke markt. MOTIE Onze eerste prijsvraag reportage De wegvrachttrein van de toekomst stamt uit Amerika. Ford Detroit heeft deze experi mentele, met twee aanhangwa gens uitgeruste gasturbinetruck ontwikkeld en er een kracht bron van liefst 600 pk in gezet. Het dertig meter lange en bijna vier meter hoge gevaarte met ongeveer 2,5 meter is de breedte al even imponerend is uit sluitend voor vrachtvervoer be stemd, -dat van het nieuwe superau.towegev.net, in de Ver enigde Staten gebruik maakt. Van de 65.000 geplande kilome ter (het gaat om het zogenaam de National System of Interstate and Defense Highways) is mo menteel reeds 26.650 kilometer gereed gekomen. Elke dag jazeker, er staat geen maand, of jaar! wordt hier om en nabij de honderd miljoen gulden voor uitgegeven. De V.S. hebben gisteren, zij het niet van harte, laten weten er geen bezwaar tegen te hebben dat China wordt toegelaten tot de ontwape ningsconferentie van Genève, wan neer een voldoend aantal landen daarvoor geporteerd zou zijn. Een woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van buitenlandse za ken zei dit gisteren in antwoord op de suggestie van secretaris generaal Oe Thant om China deel te laten nemen aan een conferentie van de vijf kemmogendheden. Computertaal Snelheid Vier Oostberlijners, die tri een fabriefc aan de Westberlijnse grens werkten, hebben een gat in de fabrieksmuur ge maakt en zijn naar het westen ontsnapt. Dit heeft de Westberlijnse politie bekend gemaakt. De fabrieksmuur maakte deel uit van de grote muur door de stad. De ontsnapping vond afgelopen woens dag op klaarlichte dag plaats: Volgers de Westduitse autoriteiten zijn de vluch telingen tussen de 21 en 26 jaar. Zij hadden dagenlang aan hun ontsnapping gewerkt. Voorzichtig bikten zij bakstenen uit de muur achter een werkbank en verwijderden 's avonds voor het naar huis gaan alle sporen van hun werk. De doorbraak vond woensdag plaats en de mannen zaten veilig in West- Berlijn, voordat hun collega's de ont snapping hadden ontdekt, prijzen. Volgens Gerstenmaier willen dc Fran sen 'egen de vijftiende slechts overeen stemming over wegen en middelen waar mee alle land bouw-rijzen geregeld wor den. Het Europeesparlement heeft gis teren overigens uit protest tegen de Europese strubbelingen geweigerd een advies uit te brengen over invoering van een E.E.G.-prijs voor suiker. Het parlementblijft geen adviezen uitbren gen zonder te weten voor welke prijzen deze adviezen gelden, aldus het argu ment. De Westduitse boerenbond heeft zich gisteren in Bonn ten sterkste uitgespro ken tegen een verlaging van de West duitse graanprijs. Het wijst alle politieke druk in verband met Europese land- bouwbesluiten van de hand. Slechts economische overwegingen mogen gel den, aldus de Duitse boeren, die er aan herinneren Jat de overgangsperiode krachtens het Verdrag van Rome pas 31 december 1969 verstrijkt. Ofschoon de heer Barnomo de computer amper ziet, heeft hij er toch teel zóveel mee te maken, dat een plaatje als dit op zijn plaats is. Het orgaan van de Italiaanse commu nistische partij, rUnita, meldt uit de Russische hoofdstad dat men Chroesjt- Sjel woensdag en donderdag heeft gezien toen hij een autotochtje maakte door de heuvels van Lenin. Volgens diplomaten die hem waren tegengekomen werd de auto van de oud-premier niet begeleid of gevolgd, aldus l'Unita. Opmerkend dat dit nog eens de geruchten ontzenuwt vol gens welke Chroesjtsjef huisarrest zou Bij de Franse Nationale Vergadering is een door 51 parlementsleden onderte kende motie van afkeuring tegen het landbouwbeleid van de Franse regering gedeponeerd. Men verwacht niet dat deze motie het zal halen in het door de gaul listen beneerste Franse parlement. De afkeuring richt zich tegen het kunst matig laag houden van de landbouw- zijn opgelegd. Volgens onze berichten echter zou de gewezen bewindsman in observatie zijn gen-omen in een kliniek in Moskou en zou men hem in een van. de paleazen in de omgeving van de heu vels vari. Lenin een kamer hebben toege wezen. wijze van spreken duizenden variabele factoren van het kan niet schelen welk proces zódanig te rangschikken dat de gunstigste volgorde (lees: het gunstigste resultaat) wordt verkregen. Wat is daarbij nü de taak van de programmeur? Deze functionaris moei datgene wat men op een gegeven ogen blik van de machine wil weten zodanig voor die machine pasklaar maken, das hetgeen gewenst wordt er ook „uit" komt. De programmeur instrueert, be stuurt aÏ3 het ware de computer. Daartoe moet hij in de eerste plaats de mogelijkheden van de machine va-1 haver tot gort kennen. En vervolgens tot in het kleinste detail datgene, wat men op een gegeven ogenblik van een machine verlangt Hij maakt daarna het programma klaar dat de machine moe' afwerken. innende er aan dat China's benadering van het kernvraagstuk altijd afwijzenc is geweest Verder hebben Rusland, En geland en Frankrijk diplomatieke ver tegenwoordigers in Peking,, terwijl Ame rika in Warschau regelmatig kontakt heeft met de Chinese ambassadeur. Wanneer China een opbouwend voorstel zou hebben dan zou dit via de diploma tieke kanalen doorgegeven kunnen wor den. „Ondanks dat Is het duidelijk dat alle belangrijke militaire mogendheden be trokken moeten worden bij overeenkom sten betreffende bewapeningstoeziebt, willen dergelijke akkoorden wezenlijke waarde hebben. Daarom hebben de V.S. zich ook nimmer verzet tegen deelne ming van welk land ook aan ontwape ningsonderhandelingen," aldus de woord voerder in Washington. Van gezaghebbende Britse zijde is ge zegd, dat de Britse' regering „in begin sel" niet gekant is tegen het door Oe Thant geopperde denkbeeld. Een defini tief standpunt zal de Britse regering echter pas innemen na overleg met Amerika. De Amerikanen blijken niet zoveel te voelen voor een top van vijf. Men her- Dat de rood-wit gekleurde mam moet niet in de stad kan komen, is welhaast vanzelfsprekend. Laad- eri losstations op de strategische knooppunten zijn dan ook vereist om de combinatie het gewenste nut te verschaffen. De verwachting is dat in de zeventiger jaren reuzen- auto's als deze niet langer abnorma le verschijnselen zullen zijn. De programmeur vertaalt eigenlijk een menselijke opdracht in „computer taal" door zo'n opdracht eerst te analy seren, af te breken tot de meest elemen taire bouwstenen waaruit hij bestaat, om vervolgens een reeks machine-in structies dp te stellen het programma. Anders gezegd: de programmeur bouwt de opdracht zo om of uit, dat de machine het „snapt". Inderdaad - een inspannend werk, waar geen detail bij uit het oog mag worden verloren en waar een grote mate van concentratie bij is vereist En ja, de zenuwen van een programmeur kunnen daarbij óók wel eens op de proef worden gesteld omdat degenen die opdrachten uitgeven nu eenmaal als van nature wensen dat er per ommegaande antwoord komt.... Thans beperkt het aantal pro grammeurs In ons land zich nog tot enkele duizenden en is het wellicht nog een „merkwaardig" beroep. Maar de samenleving wordt er elke dag vertrouwder mee. In de eerste plaats omdat de computer zeer snel terrein wint. En verder omdat er sprake is van een zo snelle ontwikkeling dat zelfs insiders zich maar liever niet meer aan voorspellingen wagen. Een en veertig landen hebben gisteren gezamenlijk een formeel verzoek gericht aan de secretaris-generaal van de Ver enigde Naties Oe Thant om de bijeen komst van de Algemene Vergadering van de V-N. uit te stellen van 10 nov. tot 1 dee. in het belang van het welzijn der organisatie. Dit optreden probeert een botsing te voorkomen tussen de Verenig de Staten en de Sowjetunie over de kwestie van de betalingen. Twintig gedelegeerden uit Zuid-Ameri- ka, 14 uit Afrika en Azië en vijf uit Europa hebben een brief aan de secreta ris-generaal ondertekend. Twee landen, Tanganyika en Zanzibar en Nicaragua, hebben de brief ondertekend vlak voor deze werd overhandigd. De secretaris-generaal zal onmiddellijk beginnen met een onderzoek om te weten te komen of de overige landen zullen instemmen met een uitstel van de zitting. De Izwestia heeft gisteravond in een artikel op de voorpagina verklaard dat ook het nieuwe Sowjetbewind zal weige ren de schuid ten bedrage van ongeveer 55 miljoen dollar die de Sowjetunie aan de Verenigde Naties heeft, te voldoen. Deze schuld is, als bekend, ontstaan doordat Rusland weigert zijn deel bij te dragen aan de kosten van de V.N.-opera ties in Kongo en het Midden-Oosten. De Volkswagenwerk AG in Wolfsburg en de Daimler-Benz AG in Stuttgart heb ben besloten hun tot dusver vriendschap pelijke betrekkingen nauwer te makelt. Naar de president van Volkswagen gis teren meedeelde zal Daimler-Benz aan Volkswagen een deelneming in de Auto Union GMBH in Ingolstadt toestaan, waardoor beide maatschappijen voortaan een ongeveer even groot belang in de Auto Union GMBH zullen hebben. Daar toe zal het aandelenkapitaal van de Auto Union GMBH met rond 80 miljoen DM vergroot worden. Het lopende programma van de Auto Union zal met alle types worden voort gezet en volgens moderne ontwikkelings ideeën worden uitgebreid. Beide deelne mers verwachten van deze regeling voor de Auto Union aanzienlijke voordelen bij de technische ontwikkeling -en de fabricage van haar produkten, alsmede voor de afzetorganisatie in binnen- en buitenland. Het instrueren van een computer is een ingewikkelde zaak, die nogal eens met discussies op de program- meerafdeling gepaard pleegt te gaan. Het schoolbord" kan daarbij nutti ge diensten bewijzen. De directeur van de rijksdienst voor het wegverkeer, ir. J. W. Filz, heeft gisteren in het Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek te Amsterdam de autozaal geopend. Deze nieuwe afdeling geeft een indruk van de constructie, fa bricage, onderhoud en reparatie van auto's en tweewielers. De schoolgaande jeugd, voor wie het instituut in de eerste plaats is bestemd, kan in de autozaal onder meer kennis maken met het grondprincipe van de motor, het mecha nisme van een benzinepomp, een chassis en een instrumentenbord. Voorts is aan dacht geschonken aan een beroepenvoor- lichting in de autobranche. De nieuwe afdeling werd ingericht met medewer king van de RAI, Bovag en de stichting VAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1