Sta K.L.M. toe in Alaska te landen Britse minister Walker: Brezjnef en Kosygin niet lang aan de top AR-vrouwen luisterden naar twee lezingen Ingenieur moet ontslag worden verleend Zij deden mijn was waar ik bij stond belooft heel wat te worden MUZE Delft heeft weer water Wilson: Rhodesië riskeert volledige isolering Europese vrouw en welvaart Termijn verlengd aanvragen voor doorwerktoeslag Veertienjarige won fiets Kettingbotsing door oliespoor Doofstomme door tram aangereden Sirrah heeft geen schuld aan botsing Vragen aan B.enW. overbrugkwestie Benthien Kwartet temperamentvol Cantate van Koos Bons in druk Concert voor bouwfonds internaat STERK TALENT UIT ISRAËL 7i is sen Met glanzend Concertgebouworkest Dakraam viel op personenauto Beschuldigingen over en weer Marinierskapel in schomvbürg Subliem orgelspel van Piet Kee Franz Paul Decker voor BBC-orkest Defensie in ongelijk Verkeersprijsvraag Waardevol Transformatorstation Europoort aanbesteed D1 DE ROTTERDAMMER Pagina 4 WOENSDAG 28 OKTOBER 1964 I Deskundige in V.S.: J)E Britse minister van buiten landse zaken, Patrick Gor don Walker, heeft gisteren op een persconferentie in Washing ton verklaard te verwachten, dat de nieuw tweehoofdige leiding in Moskou, Kosygin en Brezjnef, niet erg lang stand zal houden Sprekend over de val van Chroesjtsjef zei Walker verrast te zijn geweest over de reacties van de Oostbloklanden. Meelevende a.r. vrouwen, verenigd in het A.R. Vrou wencomité zijn dinsdagavond bij eengeweest in Atrium te Rotter dam en hebben daar 'geluisterd naar een tweetal toespraken over belangrijke politieke zaken. Me vrouw F. de Braoer-Maaswinkel sprak over ,,Hoe word ik een Eu ropese vrouw?" Paraffine Zie ook pag. 9 Onlangs deed een Simil was-team de was voor mevrouw J. M. Roodbeen, Troelstrastraat 16 te Moordrecht. "Ik Wist niet dat mijn was toch nog witter kon zijn," zei ze. "Maar ze hebben 't me laten zien. Nu begrijp ik wat ze bedoelen met: Sunil geeft het hoogste wit." PREMIER Ian Smith van Rho desië heeft de Britse pre mier Wilson beschuldigd van chantage en intimidatie naar aanleiding van de waarschuwing van de Britse regering, dat zij elke eenzijdige onafhankelijk heidsverklaring van de Rhodesi- sche blanke minderheid als een openlijke daad van verraad en rebellie zal beschouwen. Smith beschuldigt de Engelsen er ver der van toegegeven te hebben aan de druk van het Afrikaans- Aziatische blok in het Gemene best. RAMP Een deskundige van de civiele lucht vaartdienst in de V.S. heeft aanbevolen dat de passagiers van de vijf buitenland se luchtvaartmaatschappijen die op hun vluchten tussen Europa en het Verre Oosten Alaska aandoen om te tanken toestemming krijgen ot een bezoek aan Alaska van maximaal een jaar. Onder deze vijf maatschappijen zjjn de K.L.M. de S.A.S. en de Lufthansa. De deskundige beval voorts aan dat de twee Europese luchtvaartmaatschappijen die niet het recht hebben een dienst Europa-Alaska te vliegen de K.L.M en de Lufthansa dat recht krijgen De vergunningen zouden voorlopig voor drie jaar moeten worden verleend C De Amerikaanse ruimtevaarder John Glenn, de eerste Amerikaan die een baan om de aarde maakte, is dinsdag in het Witte Huis geïnstalleerd als kolonel van de mariniers. G.enn, die deze lent- bij een val werd gewond, heeft besloten zijn ontslag in te dienen bij de Nasa. het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart. 'Htf noemde in het bijzonder Oost- Duitsland en Tsjechoslowakije, die voorheen uiterst onderdanig waren als de 1lussen hun de Wet voorschreven. Thans hebben deze en andere Oost en "Westeuropese communistische par tijen zich uitgesproken vóór de afge zette Chroesjtsjef en eisen uitleg van Dat is ten moeilijke vraag, want hier zijn zaken aan de orde, die voor veler besef nog ver van huls liggen. Het eigen land en de eigen woonplaats weten de mens altijd nog beter te binden. De gedachte van de Europese eenwording is niet nieuw. Zij kreeg een stoot in de goede richting door de Tweede We reldoorlog en werd verder gestimu leerd door het Marshall-Plan. Ka een uitvoerig overzicht van de ver dere ontwikkeling tot nu toe, consta teerde spreekster dat de ideale toestand nog niet is bereikt, maar dat niettemin christenvrouwen de plicht hebben zich hiervoor volledig in te zetten. „Europese vrouw, dat bent u omdat u Nederlandse is", aldus mevrouw De Braber. Er is na deze toespraak nog levendig gediscussieerd over de moeilijkheden zich aan dit Europees gevoel aan te passen en de met deze ontwikkeling gepaard gaan de vermindering van nationaal besef. Mevrouw J. Berghout-B ooseboom sprak vervolgens over „De welvaart en wij", dén facet van het veelomvattende onderwerp: „De politiek en ons gezin". 4a da politiek gaat het altijd om grote dingen, omdat wij daar bezig zijn naai de nonnen van Gods Woord voor gerech tigheid, vrede en welvaart Daarvan spreekt vooral de laatste ons in deze tijd aan. .De gegroeide welvaart ook al is die met voor iedereen gelijk, steekt wel zeer schril af bij de maatschappelijke armoede van een vorige generatie. De generatie die zich tegenover de huidige welvaart mopperaars nog steeds presenteert als het geslacht dat met zo weinig zo tevreden was. Maar het was een tevredenheid die een verschrikkelijke onrechtvaardigheid verborg. Daarom mogen wij God dank baar zijn voor de welvaart als voor een heerlijk bezit. Daarom ook zullen wij niet strijden tegen de welvaart maar alleen tegen het verkeerde gebruik ervan. Het belangrijk ste daarbij is dat wij altijd onszelf blij ven en in de dagelijkse toepassing van deze regel onze kinderen voorleven dat welvaart geen hebben maar zijn is", al dus mevrouw Berghout. De centrals raad van beroep heeft van daag de minister van defensie op alle punten in het ongelijk gesteld in de saak van ir. J. H. uit Leiden. De inge nieur, die in 1962 een contract was aan gegaan met defensie (hJU had zich voor een periode van acht jaar verbonden), wilde do dienst verlaten, omdat hjj niet dat werk kreeg waarvoor h(j was aan gesteld. Defensie weigerde hei ontslag, maar moet bet nu aldus heeft de cen trale raad van beroep bepaald ver lenen. De ingenieur kreeg als beroepsofficier in het geheel geen werk te doen dat bij zijn ingenieurs-functie paste. Het bleek dat men totaal geen behoefte had aan ingenieurs, reden waarom hij weer naar de burgermaatschappij terugwilde. Voor dat hij het contract met defensie tekende, was hem te kennen gegeven dat hij bij een eventuele voortijdige beëindiging van de verbintenis geen moeilijkheden zou oudevinden. Toen het echter zover was, weigerde men hem eervol ontslag te ver lenen. Ir. H. ging in beroep, maar zag zich in eerste instantie bij het Haagse Ambte narengerecht in het ongelijk gesteld. De centrale raad heeft dit besluit nu ver nietigd en verklaarde verder het besluit waarbij afwijzend werd beschikt op ir. H.'s verzoek om eervol ontslag, eveneens nietig. De raad is van oordeel dat de overeenkomst behoort te worden ver nietigd wegens dwaling, wegens onzorg vuldige voorbereiding en wegens strijd met het beginsel van fair-play en rechts zekerheid. Het bestuur van de Stichting Verletbe- strijding Bouwnijverheid heeft besloten, met afwijking van hetgeen daaromtrent eerder is bepaald, ook na 18 oktober tot een nader te bepalen datum ingediende aanvragen te accepteren van aannemers voor d oorwerktoeslagen ten behoeve van bouwen onder minder gunstige weersom standigheden. In de verletbestrijdingsregeling-1964 is bepaald, dat de aanvragen voor een doorwerktoeslag vóór 16 oktober moeten zijn ingediend of, indien het werk na 18 september 1964 wordt opgedragen, bin nen een maand na de datum van de opdracht Het is echter gebleken dat het de aannemers niet altijd is gelukt de aan vrage op tijd in te zenden, ondermeer tengevolge van het feit dat het soms moeilijk is de vereiste handtekening van de opdrachtgever bijtijds te krijgen. De stichting adviseert aannemers, in dien het verkrijgen van de handtekening van de opdrachtgever tijd vergt, reeds de aanvraag in te zenden met de vermelding dat de tekening van de opdrachtgever binnen een door de aannemer op te leven termijn zal worden toegezonden. De veertienjarige Bertus den Breker, zoon van een binnenvaartschipper, op het ogenblik wonend bij een tante in de Brielselaan te Botterdam, heeft dinsdag avond een flets gewonnen. Bertus was de jongste mannelijke deel nemer aan de op de Femina gehouden verkeersprüsvraag. Hij beantwoordde al le gestelde vragen goed. Gisteravond was hij met twintig door loting aangewe zen prijswinnaars tn het bureau voorlich ting van de afdeling verkeersveiligheid aan bet Raam waar hoofdinspecteur K. Huiskamp de prijzen uitreikte. Hij vertelde dat in 1963 van de 4200 deelnemers 125 mensen de vragen fout loos invulden.. Dit jaar beantwoordden 3300 Rotterdammers de vragen. Deze keer bleken 438 een foutloos antwoord te hebben gegeven. „Be hoop dat u de regels, die u zo goed blijkt te kennen, ook 'in de praktijk zult toepassen. In feet beiang van uzelf en in het beiang van andere weggebruikers' zei de heer Huiskamp. Bertus den Breker won weliswaar een damesfiets, maar dat leverde geen be zwaren op. „Ik geef hem aan m'n moe der", zei hij, „dan krijg ik van haar een tent" Mevrouw A. Beeker, mejuffrouw G. I. Wierenga, de heren G. v. d. Linden uit Barendnecht en G. Verlaan wonnen re spectievelijk een herenfiets, een stofzui ger, een fototoestel en een mixer. De overige prijswinnaars kregen lepeltjes, rolschaatsen, overhemden en een klok. De prijzen waren beschikbaar gesteld door de exposanten. Olie op de rijbaan van de 's-Graven- dljkwal tussen de Rochussenstraat en de onderdoorgang Nieuwe Binenweg in Rot terdam is dinsdagmorgen de oorzaak ge weest van een aantal vrij ernstige botsin gen. Een bestelauto raakte door de olie in een slip, reed tegen een stenen wand en viel op de linkerzijkant haaks op de WC2. Een voor dit ongeval sterk remmende auto werd aangereden door een andere personenauto. De eerste auto werd aan de linker zijde, de tweede wagen aan de voorzijde vrij ernstig beschadigd. De drie auto's zijn weggesleept. Het verkeer werd van 7.10 tot 8.10 uur omge legd via de secundaire rijbaan. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kon tot nu toe de veroorzaker van het oliespoor, vermoedelijk een tankauto niet opsporen. Waarschijnlijk doordat de veiligheids- paraffine int een 20.000 liter warme pa raffine bevattende tank van een vracht auto op de rijbaan dan de Stadhouders- weg bij het Blijdorpplein terechtgeko men. De Roteb heeft zand gestrooid. De 69-jarige W. de Kening uit de Dahliastraat en zijn achttienjarige doof stomme kleinzoon F, J. Funselie van de Woiphaertsbocht zijn dinsdagmorgen op de Lange Hilleweg in Rotterdam aange reden door een motorwagen van Hjn 9. De beide voetgangers liepen op de Lan ge Hilleweg tussen de tramrails en wer den door de tram ingehaald. De bestuur der van de tram gaf belsignalen, die door de voetgangers blijkbaar niet werden ge hoord. Toen de bestuurder van de tram begon te remmen, kon hij zijn wagen niet tijdig meer tot stilstand brengen. Beide voet gangers werden door de tram geraakt. De heer De Koning liep geen letsel op, maar zijn kleinzoon viel voor de baan- sehuiver en rolde enige malen om. Hij is met hoofdwonden naar het Zuiderzie kenhuis gebracht. In de 2e Middellandstraat bij de Heem raadssingel in Rotterdam is dinsdagmid dag een slijpwagen van de R.E.T, tegen aen truck met oplegger gereden. De vrachtauto moest wachten voorver- keer van rechts en stond met het lihker- ichterwiel op da trambaan. De bestuur der van de tram reed tegen de oplegger, '.va are oor de tramwagen aan de voorzij de zwaar en de vrachtauto aan de Ito- keraChterzijde licht beschadigd werd. de toedracht. „Dit moet voor Moskou wel een zeer onaangenome verrassing zijn geweest", aldus minister Walker. De Britse bewindsman deelde voorts mee dat zijn land voor toelating van rood China tot de "VN zal stemmen, wan neer deze kwestie voor de Algemene Ver gadering wordt voorgelegd. Hij liet ver der doorschemeren, dat de VS geen druk op Engeland zullen uitoefenen voor een onmiddellijke beslissing over het al dan niet deelnemen aan de voorgestelde mul tilaterale NAVO kernvloot. De Labour- regering moet de tijd hebben voor over weging van deze kwestie. Op grond van zijn besprekingen met de Amerikaanse leiders meende hij te kunnen zeggen dat de Amerikaanse regering daar begrip voor heeft. Walker, die gisteren besprekingen heeft gevoerd met president Johnson en met minister van buitenlandse zaken Rusk, zei dat het overleg in Washington „buitenge woon waardevol" was geweest. In ant woord op vragen van verslaggevers, of er op belangrijke punten verschillen van mening met de VS bestaan antwoordde Walker: „Ons standpunt ten aanzien van het voorstel voor een multilaterale kern macht in de huidige vorm is ongewijzigd gebleven, maar er zijn geen belangrijke geschilpunten met de VS". Vernamen wordt nog, dat Walker zijn Amerikaanse collega Rusk met betrek king tot de MLF om bedenktijd tot minstens het einde van dit jaar heeft verzocht Minister Walkers tweedaagse bezoek aan de VS had als doel de weg te effenen voor een topoverleg tussen pre mier Harold Wilson en president John son. De schuld van de aanvaring tussen de Nederlandse tanker Sirrah en de Ameri kaanse tanker Santa Maria, bij de haven Anchorage, ligt bij het Amerikaanse schip. Dit is na een onderzoek vastgesteld door de U.S. Coast Guard, aldus deelt de rederij Ni eve! t Goudriaan in Rotterdam (de eigenaar van de Sirrah) mee. Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat de Santa Maria, die een vaart van drie 5 vier knopen liep, door het getij met het stuurboordachterschip tegen het voorschip van de Sirrah, die voor anker lag. werd 'gezet Hoewel de Santa Maria vrij ernstig werd beschadigd en in brand vloog, is het schip niet gezonken en bleek de schade aan de lading relatief gering. De Sirrah, die schade aan het voor-, schip heeft opgelopen, is maandag van Anchorage vertrokken naar Wilmington.' Het schip, dat daar op 2 november hoopt aan te komen, zal geheel worden gelost. Vermoedelijk zal de Sirrah in Los Ange les worden gerepareerd, welk herstel 10 tot 14 dagen kan duren. (Van een onzer verslaggevers) Het communistische gemeenteraadslid S. Groenendijk heeft zich met schriftelij ke vragen tot B. en W. van Rotterdam gewend over de kwestie-Botlekbrug. De heer Groenendijk vraagt of B. en W. kennis hebben genomen van het op onthoud dat in het transport van de zwaargewonde is ontstaat vanwege het openen van de Botlekbrug op 23 oktober. Ook wil hij weten of het college ophel dering kan geven van de persberichten, die getuiger van misverstanden of on juistheden. Ten slotte vraagt hij of B. en W. uit de gang van zaken concluderen dat een dependance c.q. een eigen ver- voersmogelijkheid van de GG en GD in het Botlekgebied moet worden gevestigd. Het Benthien Kwartet, bestaande uit Ulrich Benthien, eerste viool, Rudolf Ma ria Miüler, tweede viool, Martin Ledig, alt en Wolfram Henschell cello, heeft dinsdagavond In de aula van het Museum Boymans-Van Beuningen geconcerteerd voor de leden van de Kamermuziekver eniging Rotterdam. Het concert werd geopend met het „Kwartet no. 6" van Béla Bartók, waar een altsolo een prachtig begin aar, maak te, terwijl de tweede viool in het Mesto mareia te bewonderen was. Heel goed werden de wonderlijke klankeffecten in het Mesto burletta gerealiseerd, en op vallend was de homogene klank in het laatste deeL Het .Kwartet in D, K.V. 499" van Mo- zart werd wat onzeker ingezet, vooral door de eerste violist, en ook aan het slot klonk het samenspel wat rommelig. Maar overigens was er veel te bewonderen in het zo typisch langzame en daardoor wat log klinkende Menuetto en in het prach tige Adagio. Na de pauze kreeg het .Kwartet in e, op. 59 no. 2" van Ludwig van Beethoven een vertolking, die er wezen mocht. Temperamentvol klonk het Allegro, prachtig van klank en van samenklank het Molto adagio, sterk ritmisch het der de deel. geestig het laatste. Het publiek beloonde de musici met dankbaar ap plaus. Ter nagedachtenis aan de deze zomer overleden voorzitter van de Kamermu- ziekvereniging Rotterdam, de heer G. v. Dusseldorp, werd vóór het concert de Cavatina uit het „Kwartet in Bes, op. 130" van Ludwig van Beethoven uitge voerd, waarna de aanwezigen zich van hun plaatsen verhieven voor enkele ogenblikken stilte. A.L De dienst van gemeentewerken te Rot terdam heeft vanmorgen aanbesteed het bouwen van het transformatorenstation Europoort ten noorden van de Gulfweg in de gemeente Rozenburg. Van de twin tig inschrijvers was laagste N.V, Ver schoor, Pernis, met de volgende bedra gen.: met risicoregeling 518.550 en zon der risicoregeling 528.550. Opvolger was W. Bijl, Pernis, met 533 000 inclusief risicoregeling en 543.000 zonder risico regeling. Advertentie T\E cantate „Neemt mij in. de hand", waarmee componist Koos Bons bij publiek en pers groot succes oogstte tijdens de viering van 350 jaar zelf standigheid van Maas sluis, zal weldra bij Har monie te Hilversum ver schijnen. Reeds zijn de partituren ter inzage bij de uitgever verkrijgbaar. Wij juichen de uitgave van harte toe, want de eerste uitvoering van het werk van Koos Bons in de Im- manuëlkerk te Maassluis heeft overrompelend ge demonstreerd dat deze cantate de gezamenlijke koren en muziekgezel schappen van een plaats kan inspireren tot een vocaal en instrumentaal evenement, zeer in het bijzonder op nationale of stedelijke gedenkdagen. ,fteemt mij in de hand" is gebaseerd op de mooiste Valeriusliederen, tot een boeiend en origineel ge heel verwerkt geheel, ge componeerd voor ge mengde koren, mannen koor, kinderkoor, harmo nie-orkesten, strijkorkest, orgel, solo-instrumenten en samenzang. Goede amateurkoren en muziekensembles, alsook organisatoren van vierda gen attenderen wij gaar ne op het in druk ver schijnen van deze feeste lijke cantate die een uitvoeringsduur heeft van ongeveer een uur waarmede men onder be kwame leiding zonder twijfel eer zal inleggen. E Hillegerbergse Orkest vereniging „Euphonia" zal woensdag 4 november concerteren in de Goede Her derkerk aan het Kastanje- plein te Schiebroek. Uitge voerd zullen worden werken van Mozart, Beethoven en Andriessen. Solist zal zijn, de nieuwe concertmeester van het R.Ph.O., de heer Daniël Otten, die het vioolconcert van Ludwig van Beethoven ten gehore zal brengen. In de meer dan 25 jaren van haar bestaan heeft „Euphonia" een reputatie op gebouwd met haar concerten voor bijzondere doeleinden, zoals ziekenhuizen, gevange nis, personeelsverenigingen, scholen, militaire rustoorden etc. en wel in die mate, dat de Rotterdamse Kunststich ting daarin aanleiding vond het orkest financieel te steu nen. Zo treedt dan ook HARTEWENS-FESTIVAl De voorbereidingen voor het „Hartewens Festival" op 28, 29 en 30 december te Haarlem zijn thans in volle gang. Door middel van een groot aantal folders is de Nederlandse jeugd ingelicht over dit muziekfeest. Twaalfhonderd jongeren tussen vijftien en twintig jaar zeilen dit festijn mee kunnen maken. Onderdelen zijn ook mnziekwedstrijden voor piano (quatre-mains), viool-duo's, blokfluittrio's en -kwartetten en voorts wordt de mogelijkheid ge boden om onder deskundige leiding te musiceren. De onderhandelingen met enkele Nederlandse jazz-en- eembles zijn afgerond. Vast staat, dat zullen optreden: het Workshop-kwartet van Theo Loevendie, het Misja Menge'- berg-kwartet en het kwartet van Herman Schoonderwald. De jury voor het jazz-con- cours op de tweede festival dag, 29 december, bestaat uit Michiel de Ruyter, Theo Loe vendie, Bert Vuijstje, Rud Niemands en Piet Lijbaart. Deze wedstrijd staat open voor amateur- en semi-pro fessional bands en combo's. Er zijn twee categorieën, nL oude en moderne jazz. Voor bev'e categorieën is er een eerste, tweede en derde prijs met daarnaast een solisten- prijs. De eerste-prijswinnaars worden uitgenodigd voor een tv- en/of radio-optreden. Een grammofoonplatemnaat- sehappij heeft aangeboden van de prestaties van de eerste-prijs-winnaars een plaat te maken. Een hartewens van de ar tistiek leider, Henri Arends, is het ten tonele brengen van een opera. Uitgevoerd wordt de opera „De Snoek", van Guillaume Landré. Medewer king verl-nen: Bert Bijnen, Cora van Doesburg, Wim Koopman, Gerard Krake, Chris Reumer en Com. Schell (allen verbonden aan rif?'"' A viva Semadar, T/ERLEDEN jaar augus- tus kon het Nederland se publiek kennis maken, door een optreden voor de T.V., met de Israëlische zangeres Aviva Semadar. Zij is geboren uit een fami lie, die reeds vier genera ties lang het oude Palestina bewoonde. Oorspronkelijk opgeleid en werkzaam als onderwijzeres, voelde zij zich onweerstaan baar aangetrokken tot de ver tolking van het volkslied, waardoor zij op een gegeven ogenblik haar loopbaan bij het onderwijs zelfs op gal en zich ernstig ging voorberei den op een carrière als zan geres. Israël met zijn cosmopoliti- sche bevolking bood haar een keur van originele volksliede- de Nederlandse Opera). Re gisseuse is mevrouw Jacque line Jacobi, dirigent Hans van den Hombergh. Aan deze opera werkt ook het Noord hollands Philharmonisch Or kest mee. In samenwerking met de AVRO wordt een volkslied- competitie georganiseerd met maximaal drie zittingen, waarvan de slotzitting tijdens het „Hartewens Festival" wordt gehouden. Hierbij zul len volksliederen uit vele landen worden uitgevoerd. De eerste-prijswinnaars krij gen een optreden voor radio en/of tv aangeboden. Ook staan waardevolle prijzen ter beschikking. ren en zij begon met de op bouw van een programma dat Hebreeuwse, Jiddische en Joods-lithurgische liederen bevatte. Later begaf zij zich naar andere landen om daar aan de bron de volksliederen te leren kennen. Zo bracht zij een schat van dertig liederen van de zgn. fado-zangers in Portugal bijeen. Later reisde zij naar Spanje, Nederland en Zwitserland. Zij leerde de guitaar bespe len bij de vermaarde guitarist en gitaarbouwer Viktoria Prestel te Miinehen. Zij is intussen steeds sterk gebleven tegen zeer verleidelijke aan-' biedingen omdat zij voor alle dingen geheel klaar wilde zijn voor een succesvol op treden. Zover is het naar haar mening thans. Zij zong ,'n enkele steden van 'ons land en in het buitenland en een hoogtepunt voor haar was het optreden met Mahalia Jack son in de Ahoy-hal te Rotter dam. Dinsdag 3 november hoopt zij voor het eerst officieel te Rotterdam op te treden in „De Lantaarn", Gouvexne- straat 133 (herhaling op 7, 8, 12 en 15 november). Zij zingt dan liederen uit Israël, Por tugal, de Balkan en andere landen. De ernst waarmede zij haar werk heeft opgevat houdt de belofte in voor een boeiende avond, woensdagavond het orkest weer geheel belangeloos op. Ditmaal zullen de baten be stemd zijn voor het Nieuw- bouwfonds van de Prof. dr. J. H. Gunning-vereniging. Deze vereniging heeft tot doel, kinderen die door erfe lijke factoren, milieu-invloe den of andere oorzaken moei lijkheden bij de opvoeding geven, op te voeden en hun ouders de nodige voorlich ting, leiding en hulp te verle nen. Nu is een der internaten van deze vereniging, het A. H. Francke Huis aan de Klei weg te Schiebroek dermate in verval geraakt dat vernieu wing noodzakelijk is gewor den, waarvoor dan ook het nieuwbouwfonds in het leven is geroepen. Het behoeft geen betoog dat de bouw' van een internaat een geldeisende aangelegenheid is en dringend steun van buiten af nodig heeft Met het concert' van „Euphonia" is het nuttige met het aangename te ver- .enigen zodat het orkest en de. Bro&Ldr. J.- H. Gunning- vereniging een gehéél gevul de." Goede Herderkerk ver wachten. ïehudi MenuMn was net te overtreffen VOOR DE LEDEN van de Sociëteit V Harmonie zal het solistisch optre den van de wereldberoemde violist Yehudi Menuhin tijdens het eerste in dit seizoen gegeven concert door het Concertgebouworkest wel een bij zondere trekpleister zijn geweest Me nuhin behoort nog steeds tot de aller grootste violisten. Zijn volkomen gave techniek, grote muzikaliteit en stijlge voel leidden dinsdagavond in de ge heel gevulde Rotterdamse Schouwburg tot een vertolking van Brahms' viool concert, die moeilijk overtroffen kan worden. Het door Bernard Hatink geleide orkest gaf bovendien zulk exact samenspel te horen ,dat na afloop het publiek met een ovationeel applaus reageerde. Een veel minder warme ontvangst viel een uit 1960 daterende compositie van Hans Werner Henze ten deeL Deze in 1926 geboren componist is van Duitse afkomst en beschouwt Italië als zijn tweede vaderland. Hij past in zijn om vangrijk oeuvre, bestaande uit kamermu ziek, orkestwerken, concerten, balletten (Van onze Delftse redactie) Delft, stad van de repeterende lei dingbreuk. haalt weer verlicht adem. Met vereende krachten slaagden de de mannen van de Mobiele coionne er in de loop van gistermiddag in de weer eens onderbroken watertoevoerleiding langs de rijksweg te herstellen. De Prinsenstadbewoners kunnen nu ten minste weer staat maken op de „nor male noodvoorziening". De oorzaak van de leldingbreuk moet. naar velen aannemen, worden gezocht in een misslag van de Mobiele colonne, waardoor ten onrechte maandagmorgen het over te pompen water onder een te hoge druk werd gezet. Een nieuw lek was er het gevolg van; de toch al im- provisorische Delftse watervoorziening werd daardoor gehalveerd. Men vraagt zich intussen in Delft wel af. waar de verantwoordelijkheden voor het waterbeleid nu eigenlijk moeten hggen. Wat meer deskundige leiding rond de kwetsbare breuklijn in het tracé lijkt niet overbodig. De reputatie van een repeterende leidingbreuk is ten slotte een kwalijke Aan de Vlethoek te Rotterdam viel dinsdagmiddag een dakraam van een dakkapel naar beneden. He gevaarte kwam terecht op een geparkeerde per sonenauto en beschadigde de motorkap en grille van het voertuig zeer ernstig. Volgens de Britse regering zou deze „rebellie" een einde maken aan de be trekkingen met Engeland, het Gemene best. de meeste regeringen in de we reld en met internationale organisaties. De Britse minister voor Gemenebest- zaken gaf te verstaan dat talrijke lan den binnen en buiten het Gemenebest een Rhodesische negerregering in bal lingschap zullen erkennen als de Euro pese leiders in dat land eigenmachtig de onafhankelijkheid uitroepen. De Rhodesische oppositieleider, sir Ed gar Whitehead, is voor voortzetting van de huidige constitutie voor enige tijd. Rhodesië heeft volgens hem de boot ge mist door Engeland er niet van te kun nen overtuigen, dat de negers voor onaf hankelijkheid zijn onder de huidige grondwet Hij gelooft dat het rampzalig zou zijn als de Rhodesische regering eigenmachtig het land onafhankelijk zou verklaren. Maar premier Smith gaat zijn eigen weg. Zo heeft hij gisteren de in Zuid- Afrika geboren en opgeleide brigade-ge neraal Putterill benoemd tot opperbevel hebber van het leger als opvolger van generaal Anderson, die met vervroegd -ensioen is gestuurd. De speciale commissie voor kolonialis me van de Algemene vergadering van de V. N. heeft de Veiligheidsraad ge wezen op de „ernstige toestand" in Rhodesië. De speciale subcommissie voor Rhodesië heeft opdracht gekregen met de nieuwe Britse regering te gaan spreken over deze kwestie. Eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring acht de commissie onwettig. en opera's, bij voorkeur de zg. seriële compositietechniek, zij het vrij gehan teerd, toe. Het dinsdag uitgevoerde werk is geti teld „Antifone", een naam die verband houdt met de dialoogvorm waarin de verschillende instrumentale groepen van het orkest optreden. Elf strijkers maken de kem uit voor deze kamermuziek. Drie groepen van vier blaasinstrumenten, pia no, celesta, marimba, vibrafoon en pau ken vormen met de strijkers de bezetting voor dit klankexperiment Want veel meer hebben wij er inderdaad niet in kunnen beluisteren. Henze bereikt niet alleen bizarre, maar ook bepaald fraaie samenklanken, die ons echter muzikaal gezien als weinig zinvol voorkomen. Daardoor verslapt de aan dacht al spoedig en krijgt men niet het gevoel dat de componist hier werkelijk iets te zeggen heeft De ongetwijfeld met grote zorg voorbereide uitvoering ver mocht deze indruk niet weg te nemen. In kleine bezetting heeft het Concert gebouworkest de avond geopend met Mo- zarts uit 1783 daterende Linzer symfonie. Het was een uitvoering die uitmuntte door klankverfijning en grote accuratesse in het samenspeL Haitink verstaat de kunst om zonder muzikale inlegkunde maar ook zonder koele objectiviteit tot stijlvolle Mozartinterpretaties te komen. Hij hield de kostelijke nr-ziek geheel in de intieme sfeer waarin zij hoort W.H.W. VOLKSMUZIEK zou men, behalve wat daaronder in vakkringenge woonlijk wordt verstaan, ook muziek noemen die iedereen aanspreekt. Der gelijke muziek hoorden wij dinsdag middag in de Rotterdamse Schouw burg door de Marinierskapel o.i.v. de kapitein-direkteur J. P. Laro uitvoe ren tijdens een lunchconcert, dat door vele belangstellenden werd bezocht. Gezonde, verfrissende muziek als de ouverture „Rule Britannia" van W. Rim- mer, balletmuziek uit de opera „Guillau me Tell" van Rossini en de pittige mars van J. Ph. Sousa „The stars and stripes for ever" mist haar uitwerking op het publiek niet en het aanhoudende applaus dwong dan ook een toegift af, het werd de „Brasil-samba". Persoonlijk hadden we wel enig be zwaar tegen een bewerking voor harmo nie-orkest va» het bekende volksliedje „Zeg kwezelke wilde gij dansen" van de Belgische kapelmeester Jos. Moerenhout, aangezien dit liedje zich c.L nu eenmaal voor een dergelijke bewerking niet best leent, omdat het vederlichte karakter er van bij een grote bezetting van blaasin strumenten verloren gaat Dit neemt echter de waardering voor het gebodene in deze middagpauze niet weg en een dankbaar applaus, onder streepte de belangrijkheid van dit con cert voor het publiek zeer nadrukkelijk, terwijl direkteur en kapel de ovaties zichtbaar op prijs stelden. Het zou aanbeveling verdienen de con certbezoekers een gedrukt of gestencild programma te verstrekken, daar door de minder gunstige akoestiek van de Rotter damse Schouwburg de mondelinge aan kondigingen in het midden en achteraan moeilijk of geheel niet zijn te verstaan. W P. Verheul TN MENIG OPZICHT valte een vergelij- 1 king van het transeptorgel met het koororgel van de Laurenskerk te Rotter dam in het voordeel van laatstgenoemd instrument uit Zeker, met het transept orgel valt meer te doen, daarvoor is de dispositie ook zoveel uitgebreider; trio's kan men op het koorogel b.v, niet spelen, want daarvoor zijn meer manualen nodig. Ook heeft het koororgel slechts een aangehangen pedaal, wat het spelen van een obligate pedaalpartij in solistisch verband (uitkomende stem) onmogelijk maakt Maar kiest men de voor dit positief geëigende muziek uit zoals dit maandag avond door Piet Kee, die beide orgels in de Laurenskerk heeft bespeeld is gedaan, dan krijgt men een klankidioom dat niet nalaat diepe indruk te maken. Hoe mooi klonk b.v. de prachtig geïn- toneerde Quintsuieen 8' in de Pavane Hispanica van J. Pzn. Sweelinck, door de Haarlemse stadsorganist met een lof waardige technische beheersing gespeeld. Zo ook de overige werkjes die hij op het koororgel speelde: Toccata per l'eleva- zione, van Adriano Banchieri, drie kleine orgelwerken van Sigfrid Reda, een anti- ?hon „Gloria tibi Trinitas" van Thomas aliis, een mooi anoniem Engels werkje en tenslotte een improvisatie over .Dankt, dankt nu allen God", waarvan vooral de fugatisch behandelde tweede helft van het koraal opvieL Na al deze kleinere werken gespeeld op het koorpositief, ware het wel wense lijk geweest voor het tweede gedeelte van het programma, dat op het transept- De dirigent van het Rotterdams Phil harmonisch Orkest Franz P.aul Decker zal zijn eerste concerten als gastdirigent van het BB.C. Symphonie Orkest te Londen beginnen op 28 november. Hij dirigeert dan Vier Poemi" van Henze het „Celloconcert" van Haydn en de „Zevende symphonie" van Bruckner. Op 2 december zal Mozart's „Vesperea solennes" KV 339 worden uitgevoerd en Bruckner's Mis in f kLt met medewer king van het BBC koor De Engelse televisie zendt 29 november een concert uit met oa het pianoconcert in d kit van Brahms gespeeld door John Ogden orgel werd afgewerkt, wat meer grote werken te kiezen. Want weliswaar prijk ten op dit gedeelte van het programma een Passacaglia in d van Buxtehude, een meerdelige Voluntary van de tegenwoor dig steeds meer gespeelde componist Stanley en als sluitstuk de machtige con ceptie, Fraeludium et Fuga in 1 {H-5) van J, S. Bach, toch hadden de vijf werkjes van Samuel Wesley na al het gehoorde op het koororgel, gevoeglijk achterwege kunnen blijven, om plaats te maken voor één groter werk. Nu dit niet is gebeurd heeft het geheel een wat eenzijdig karakf or gekregen. Dat de vertolking nagenoeg niets te wensen over liet, spreekt voor een. gere nommeerde organist als Piet Kee bHna vanzelf. W. V. VERHEUL.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1