laatste daad van Blauwe Boekanier: OPENING VAN KINDERBOEKENWEEK Bij velen onbekend TWINTIG MENSEN IN 12e-EEUWSE KERK Geen mogelijkheid meer schepen te exporteren Boerderij op kloostergrond Dronken automobilist veroorzaakt ongeluk TOEGANG MAASHAVEN DRIE UUR VERSPERD Grote schade bij brand in machinekamer w Kinderboekenweek te Amsterdam Concurrentie unfair geworden" Scheepsbouwer stort hart uit Op Rijksweg 3 over de kop Een ernstig gewonde Grieks schip aan de grond Man (die schold) neergeslagen Twee sneeuwuilen voor Blijdorp heetmany prijzen du ptf ROTTERDAMMER Pagina S MAANDAG 2 NOVEMBER 1964 'Xt >It X> P* 1,1 U É£]k.* <k* 1 (Van een onzer verslaggeefsters) „1$ IE kent niet de Blauice Boekanier? De schrik van de Zeven Zeeën! (Een grote zee daar> een kleine zee hien En een stuk of wat andere zeeën). Geen schip is er veilig voor hem, geen boot, Geen fregat geen galfoeni en geen zilvervloot Bovenstaand vers lijkt een stoer zeeroverslied, dat moet worden gezongen door een koor van woeste zeeluiden, staande op de plecht van een piratenschip, oP weg naar de haven, met buit be laden. Maar zaterdag zongen ongeveer zestg kinderen van lagere scholen dit bed, terwijl tien zeerovers en de Blauwe Boekanier zelf aan dachtg lusterend om hen heen bbelbpede wollen ruttstotfen llbpenKa ahetland flbrenka changeant j «Drenk* 140 - 150 cm breed l'i'r.lV Morgenvroeg cm 9 uur be gint de verkoop van deze modieuze damesstoffen, dubbel- breed, voor pakjes, japonnen en rokken, per meter door elkaar voor •stonden. Het was tijdens de offi ciële qpening van de Kinderboe kenweek 1964 te Rotterdam, waar bij Prinses Magriet in de Stadhui tuin te Rotterdam aanwezig was. SPEURTOCHT (Van een onzer redacteuren) DE Nederlandse scheepsbouw is eens toonaangevend geweest, maar op het ogenblik zijn we op de wereldranglijst aan het afzak ken. Steeds meer Nederlandse re ders gaan er toe over hun schepen in het buitenland te laten bouwen en het is een schande, dat dit moet gebeuren. Als deze ontwik keling zich vbortzet, als het niet tot een overleg komt tussen rege ring en organisaties, voorzie ik een hele nare zaak. BESTELLING LATJWGRIJS en klammig- kil ligt de 293 jaar oude grafsteen van schout en secretaris Abraham Adriaense leyskoot er in deze novemberdagen bij. Ernaast met zijn ene arm leunend op een oer- bruine bank in het oudste kerkje van het eiland IJsselmonde zegt koster Jan Beider (72): „D'r liggen er hier wel vijftig be graven." Hier, dit is Kijfhoek, vroeger een eigen gemeente, nu sinds mensenheugenis nauwelijks een gehucht, twintig huizen en één Godshuis. Er wonen 150 mensen. 4 'ri (Van een onzer redacteuren) Gedurende enkele uren heeft het Griekse vrachtschip Eugenie S. Emlbiricos, 9.000 ton en inko mend, gisteravond, de toegang tot de Maashaven versperd. Toen het sdhip, dat met graan was ge laden en een diepgang 'heeft van dertig voet, omstreeks half acht de Maashaven werd ingetrokken, zwenkte het voorschip bij het rondgaan te ver naar bakboord door. Het gevolg was, dat de Eu genie S. Emibiricos aan de grond liep, een dertig meter uit het westelijk havenhoofd. Met het voorschip kwam zij ongeveer 50 meter op de Nieuwe Maas te liggen, midscheeps hoven de Maastunnel. EEN dronken 24-jarige Goudse makelaar heeft zaterdag nacht op Rijksweg 3 (RotterdéTV- Gouda) een ernstig ongeluk ver oorzaakt. De jongeman reed tijdens een inhaalmanoeuvre met zijn per sonenauto tegen de linlkerachter- zijde van een door de 25-jarige verkoopster M. J. de Boer uit de Herenstraat te Gouda bestuurde personenauto. Graven Klooster Kannen 't Is stil in Kijfhoek, 's Zomers zoeken velen dit steeds zeldzamer wordende begrip op, lopend fiet send of autorijdend, want voor openbaar vervoer is de gemeen schap te klein. Dat is er nooit ge weest en dat zal er ook vermoede lijk nooit komen. Ander vervoer, spoorwegvervoer gaat iets doen. Er zal een (hopelijk kleine) deuk geslagen worden in de rust van Kijfhoek, een gehucht zoals er weinig meer gevonden worden. ROïiEX V v 31 f4 ,s A Kijfhoek Onder het motlo „Bij velen onbekend een serie artikelen waarin een onzer verslaggevers zaken uit en rondom Rotterdam voor het voetlicht brengt die dat om diverse redenen (interessante historie, beroemde geschiedenis, vergeten plekjes) verdienen. Als eerste is aan de beurt Kijfhoek, gehucht met een geschiedenis. ZIJ, die al eerder stoffen koch ten tijdens zo'n speciale aan bieding, weten uit ondervinding, dat zij dan prijzen betaalden, die aanmerkelijk lager waren dan normaal. Morgen brengen wtj weer zo'n aanbieding die tl het voor gaand e vèr zal overtreffen. Want dan verkopen wij een prachtige partij najaars- en winterstoffen, uit de series van 8 tot 11 gulden, voor prijzen, die U alleen maar tijdens zo'n Prijzenslag kunt verwachten. Modieuze stoffen als Changeant, Fibrenka, Flbrenka Shetland, wollen ruitstoffen en vele andere fantasie stoffen, In een groot sortiment kleuren en dessins, door elkaar per meter voor nog g££n vier gulden. Gifn ul. of schrift, bat. De gevreesde zeerover, de blauwe öoeka nier, heeft met zijn piraten zater dag te Amsterdam een nogal vredige landing •gemaakt. Hij werd opgewacht en voorafgegaan door een muziekkorps van het opleidingsschip „Pollux" na Ir de Weesperzijde en werd daar op een versierd podium ontvangen door de Am sterdamse wethouder voor het onderwijs dr. P, j. Koets, Tevoren had de wethouder de prijs van duizend gulden voor het kinderboek uitgereikt aan de 64-j'arige heer W. F. H. Visser uit Wassenaar, gepensioneerd hoofd van de Terwetsensehool te Den Haag, wiens boek „Niku de koerier door de jury werd bekroond. Ook het vo'rige boek van deze schrijver, „Niku de zigeunerjongen", werd m de bekro- amg betrokken. De beschreven episode uit de bezet tingstijd werd uit historisch oogpunt be zien een belangrijk onderwerp geacht, aldus de mening van de jury. De inner lijke werkelijkheid van een onderdrukt, maar zich verzettend menselijk bestaan is op zeer beheerste en weiafgewogen, doch niets verbloemende wijze door de auteur getekend. De wethouder getuigde van zijn grote waardering voor het bekroonde boek. De heer J. C. Brinkman, voorzitter der kinderboekcommissie, had tevoren m een welkomstwoord medegedeeld, dat slechts 11 procent van de Nederlandse Jeugd boeken leest die op enig niveau staan. Het kinderboekenfeest duurt tot 7 no- -vember en de centrale figuur daarini is 'de blauwe boekanier, een figuur uit het geschenk voor de kinderboekenweek, C ïschreven door Tonke Dragt. Om ongeveer kwart over twaalf stel den de kinderen zich, na het horen van enkele tonen van een heraut, op, even als de Blauwe Boekanier en zijn tien zeerovers, toen de Prinses, vergezeld van de heer J. Orts, voorzitter van de Nederlandse Boekverkopers Bond, af deling Rotterdam, de heer W. Hooy- meyer, lid van de Rotterdamse Sohool- "ommissie voor het Jeugdboek, me juffrouw G. G. Overweel. voorzitster •utn de Commissie, en zuster Augusta, lid van de Commissie, de tuin inkwam. Daar werd de Blauwe Boekanier aan de prinses voorgesteld. De zeerover hoofdman las vervolgens een oproep van Torüce Dragt, aan hem gericht, waarin stond dat de boekanier met zijn vervaadlijke kornuiten de eerste havenstad, Rotterdam, niet langer on veilig mocht maken. Hij kon nog een goede daad verrichten, en dat was het openen van de Kinderboekenweek. Daarop prikte de Blauwe Boekanier de plratenvlag van de rug van een van zijn zeerovers en legde hem eerbie"7g voor de Prinses neer. Toen overhan digde hij het boekenweekgeschenk en Ahta Pools, winnares van de voorlees- wedstrijd, bood prinses Margriet bloe men aan. De kinderen, onder leiding van me juffrouw C. J. H. Reenen zongen ten slotte twee maal het piratenlied. Eerder op de morgen vias aan de rede van de Maas de Blauwe Boekanier aangekomen. Met de Prins Hendrik van het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart voer hij tot enkele tientallen meters van de kade, toen liet hij zich in een roeiboot zakken en drie boekaniers roeiden hem naar de wal. Daar klom hij via een touwladder op de kade, liep onder een boog van ge trokken degens en begaf zich, na eerst uitgebreid aan iedereen te zijn voor gesteld, naar de gereedstaande schip wagen, de Zeezweep, om vandaar zijn tocht door de stad te beginnen. Na de bijeenkomst in de Stadhuistuin scheepte het illustere gezelschap zich weer in voor de tocht naar de Smt Ja- cobsplaats, om vandaar 's middags te vertrekken voor weer een rit. In dertien stadsdelen van Rotterdam begon intussen een groots opgezette speurtocht naar de Blauwe Boekanier Dertienhonderd kinderen kregen bij het begin een blauw flesje (aangespoeld, van heel ver weg met óf een prijs (het boekenweekgeschenk) of een berichtje erin, en een document. Met dit certificaat moesten ze via verschillende controle posten uiteindelijk de Boekanier zien op te sporen. Op de posten kregen ze stempels, zoals de handtekening van de Blauwe Boekanier, of een vingerafdruk van La Lola (ook een der figuren uit het boekje van Tonke Dragt) en andere noodzakelijke attributen. Iedere wijk had een eigen uitwerking van het basis-idee gemaakt; in het cen trum bijvoorbeeld liepen (zogenaamde) bloedsporen van het ene naar het andere magazijn, in Hillegersberg was in de Bjjbibhotheek een scheepsherberg inge richt en m het westen speelde het hele spel zich af rondom één gebouw. Wanneer de kinderen dan na ongeveer anderhalf uur de boekamer onder luid gejuich hadden gevonden, kregen ze als beloning een (alcoholvrije) oorlam »n een (vrijwel onverteerbare) scheepsbe schuit Er waren voor dit spel dertien hulp- boekaniers ingeschakeld, elf leden van het Delfts studentenkorps, en twee van het Rotterdamse). Ook de zieke kinderen hebben gewe ten dat de Blauwe Boekanier in Rotter dam was: in alle ziekenhuizen zijn exem plaren van het Kinderboekenweekge schenk uitgereikt Staande onder een erehaag van getrokken degens laat de Blauwe Boekanier voor het laatst zijn blik gaan over het water en zijn schip, de Prins Hendrik De heer A van Vliet, directeur van de N.V, Scheepsbouwwerf vh. De Groot en Van Vliet te Slikkerveer maakte deze pessimistische opmerkin gen zaterdagmiddag na de tewaterla ting van het koelschip Louise Smits, het honderdste schip, dat na de bevrij ding op zijn werf is geobuwd. In de E E G. is bepaald, zo zei hij, dat de subsidies aan de scheepsbouw zouden worden afgeschaft Maar dit sorteert niet het minste effect want andere faciliteiten zijn er voor in de plaats gekomen. We krijgen geen kans meer schepen te exporteren. De con currentie is unfair geworden. De heer M. Smits, een Nederlandse reder in Denemarken voor wie de Loui- o? 5. se Smits is bestemd, onderstreepte het betoog van de werfdirecteur. Het was mgc bedoeling geweest, vertelde hij, vandaag een nieuwe opdracht te geven voor de bonw van zes schepen, maar als gevolg van de loonexplosie ligt de bouwprijs van deze schepen op het ogenblik hoger dan in Duitsland en ge lijk met Denemarken. We waren het eens geworden over de bouwprijs hier. toen ineens bepaalde financieringsaf- spraken niet konden worden nageko men. Niettemin bestelde de heer Smits toch drie schepen. „Een order van nog drie schepen blijft (voorlopig) in por- tefeui'"e tot er een gunstiger krediet- regeuig tot stand komt. Gebeurt dit met. dan gaat de order naar het buiten land". Ter illustratie van de mogelijk heden in het buitenland deelde de heer Smits nog mede, dat in België kredie ten worden verstrekt tegen een rente van één procent. De belangstelling voor de tewater lating was groot. Onder de aanwezigen. d\e de plechtigheid bijwoonden, waren enkele Kamerleden. Een van hen de rooms-katholiek drs. L. J, M. van Son vertelde ons later; „In de openbare commissie vergade ring van economi sche zaken heb ik de nadruk gelegd op de moeilijke positie van de Nederland se scheepsbouw. Minister Andriessen heeft toen toegezegd, dat hij binnenkort gegevens daarover zal publiceren". Ovengene merkte het Kamerlid op. dat er weinig contact is tussen indus trie en Kamerleden. „Men richt zich wel tot de minister, maar vrijwel nooit tot ons". De Louise Smits Is, zoals reeds ge zegd, het eerste schip vaneen serie van drie koelschepen, die de werf voor M. Smits bouwt. Het schip heeft een lengte van ongeveer tachtig meter, een breedte van 11 meter en een holte van ruim zes meter. Het kan. een snelheid ontwikkelen van ongeveer vijftien mil! en het wordt uitgerust met moderne navigatie- en communicatiemiddelen. Met de nieuwe order van drie sche- pen is de werf van De Groot en Van Vliet tot 1967 van orders voorzien. 'A Jy Verrassend beeld in een land van bieten en rooie kool. Een eigen kerk voor zeventig hervormde Kijfhoekers. Ruimte genoeg voor hen. De koster bewijst dat. „Eens per maand in de winterdag zitten er maar twintig men sen, 's ners, als de toeristen over de kronke Tgetjes hier in de buurt rij den, w at wel eens meer zijn, dan is er twee. aal per maand kerk." De ene '-eer preekt (volgens een oud contract) ee predikant van Heerjansdam, de an dere keer komt er een vrije dominee. De hervormde mensen uit de Kijfhoekse polder gaan naar Rijsoord, dat is dich terbij voor hen. De gereformeerden moeten allemaal naar Heerjansdam. iZtjg ttfr h'f Zo'n twee eeuwen geleden was het er drukker. De kerk ligt aan de dichtge gooide Devel, de gewezen grensrivier met .Groote en Kleine Lindt. Toen wer den over dit water met een bootje van de kerk de mensen uit Futtershoek overgezet. Zij en gelovigen uit Rijsoord en andere omliggende plaatsen gingen in Kijfhoek ter kerke. Kijfhoek, na de bedijking van de Zwijndrechtsewaard ook wel Heer-Da- niëls- en Heer-Amolds-Ambacht gehe ten, is nooit groot geweest... en nog minder bekend. Als een kleine woon kern heeft het in het wijdse polderland de eeuwen over zich heen zien gaan. Schokkende dingen gebeurden er maar XA< .nO<+?Nt «Si Bij de werf van De Groot en Van Vliet in Slikkerveer gleed zaterdagmiddag het honderdste schip na de oorlog de Nieu we Maas tn. Deze tewater lating van de Louise Smits was voor directeur A. van Vliet reden om zijn bezorgdheid te uiten over de gang van zaken in de Nederlandse scheepsbouw. Op last van de havenmeester werden ogenblikkelijk de grote zeeschepen, die eveneens de Maashaven tot bestemming hadden, gewaarschuwd tot nader order de Nieuwe Waterweg niet binnen te komen. Zeven havensleepboten werd direct verzocht te proberen de Griek vlot te trekken. Omdat het eb was, werd kort daarna met deze pogingen gestopt. Het gevaar was namelijk niet denkbeeldig, dat bij het lostrekken de grond boven de tun nelbuis zou worden weggezogen. Eerst bij hoogwater werden de pogingen hervat en met succes. Om tien over twaalf lag de Griek weer netjes op de rivier, en kon het scheepvaartverkeer naar de Maashaven, dat slechts in zeer geringe mate gestremd was geweest, worden hervat. De Griek is niet beschadigd. Juffrouw De Boer verloor na de bot sing de macht over het stuur. De auto sloeg enige malen over de kop en kwam op zijn zijkant op de aangren zende Hoofdweg terecht. De bij mejuffrouw De Boer in de auto zittende 25-jarige verkoopster F. M. Verhagen van de Nieuwe Haven in Gouda werd zeer ernst if aan haar lin kerbeen gewond. De bestuurster van de auto kreeg een hersenschudding. Zaterdagnacht vonden politiemensen van bet bureau Marconipleüi in de Eerste Schansstraat in Rotterdam een man bewusteloos op straat liggen. Het was de 47-jarige huisschilder J. H., die onenigheid bleek te hebben gehad met de 27-jarige fabrieksarbeider A. P. S. Bij zijn aanhouding bekende S. de schilder te hebben neergeslagen omdat deze hem voor „vuilnisbak" had uit gemaakt. Hjj werd meegenomen naar het bu reau Marconiplein waar de recherche proces-verbaal voor mishandeling te gen hem opmaakte. Het slachtoffer werd overgebracht naar het DijkvU-t- ziekenhuis waar zijn toestand nogal bleek mee te vallen, jjlastraat' Beide dames zijn naar het St. Jozeph- ziekenhuis in Gouda gebracht. De door de Rotterdamse politie ge waarschuwde Goudse politie hield op Rijksweg 3 de makeleaar S. H. H. v. D. aan. Hij bleek dronken te zijn en is door de Rotterdamse politie naar het ubreau Boezemsmgel geradbht. De auto van de verkoopster is totaal vernield. Tijdens een brand die vanmorgen om ongeveer kwart voor twaalf uit brak m de machinekamer van een kraan, die opgesteld stond bij de Rondolaan 30 in Rotterdam, is een schade van 250.000 gulden aan gericht. De gehele machinekamer ging verloren. De kraan was het eigendom van de Rotterdamse kolencentrale. De oorzaak van de brand is onbe kend. De brandweer die spoedig ter plaatse was kon niet veel meer uit richten. Er werd gewerkt met de K-9, G~ 8 en bluseenheid 711, die onder commando stonden van brandmeester M. Bruinsse. Diergaarde Blijdorp is vanmorgen in het bezit gekomen van twee (zeldzame) sneeuwuilen, haar aangeboden door de bemanning van het ss. Gorredyk van de Holland-Amerika Lijn Op de terug reis van New York naar Rotterdam langs New Foundland varende ontdekte de bemanning, dat twee, naar later bleek zeer vermoeide, sneeuwuilen de mast van d" Gormdvk hadden uitge kozen om t" ri'-'-n P- d'eren liet-n zwh pemaick'U'jk *-U""n In dier"*>ardp Blij- dorn "■U-n inr m hun leven een g„ed onderdak h-bb-n. Vochtig van de mist staan onder een oude boom onttakelde auto's op de grond waar eeuwen terug het kloos terleven zich concentreerde. heel zelden. Maar daarin komt verande ring. Over een aantal jaren is de omme keer een feit Dan zuilen wagons range ren op een emplacement dat het mo dernste van West-Europa moet worden, aan de lijn die Brabant ingaat Kilome ters lang zullen veertig sporen naast elkaar worden gelegd. Op de Kijfhoekse grond zal dan gewerkt worden aan de groei van Rotterdam. Over die grond wordt thans onderhandeld. De spoorwe gen zijn met de verwerving bezig, de eerste aankopen zijn gedaan. De Kijfhoekse landbouwers zijn er niet zo erg mee ingenomen. Velen hebben land aan weerszijden van de spoorlijn en moeten straks einden gaan omrijden. Bovendien is hun be zit groeizaam en afstand doen is dan uiterst zwaar. Toch zullen ze moeten. De tijd gaat onstuimig voort. TIJDEN, eeuwen schijnt een halt toe geroepen te zijn rond en in dat kerkje, daterend uit 1163. Vóór de re formatie was het een kapelletje, ressor terend onder de parochiekerk van Hen- drik-Ido-Ambacht Nu nog houden ste nen uit de 13e eeuw de dikke, bakstenen muren overeind, muren die neerzien op de graven van Kijfhoekers. Ook op verse, want begraven wordt er in Kijf hoek nog steeds. Onder de dakrand van de kerk moeten de graven van de mis dadigers liggen, 2egt men. De grond blijft daar altijd vochtig en de lijken ontbinden niet. In de kerk liggen vier zerken, alle van leyskoots (tegenwoor dig Jiskoot). Op één staat een uitgebei telde cirkel, tot 1795 de plaats waar het familiewapen was gegroefd. De Franse revolutie eiste dat deze familietekens werden uitgehakt Ook Kijfhoek ont kwam daar niet aan. In dit kleine kerkje is de historie tastbaar. De 17e eeuwse kansel staat op een stenen voetstuk van een oud doopvont, dat nog veel ouder is. De kuip ervan deed tot voor kort op een van de boerderijen dienst als trog. Een pater heeft "m onlangs opgekocht. Op de preekstoel liggen eeuwenoude bijbels en kerkboeken, in leer gebon den en met houten ruggen. Koster Beider („ik ben 'i al 35 jaar") is het enige kerkeraadslid. Over belang rijke zaken neemt hij echter niet alleen een beslissing, „Dat wil ik niet", zegt hij. „Kerkmensen uit Heerjansdam hel pen me daarbij." De Kijfhoekse kerk hoort bij Heerjansdam, burgerlijk maakt het gehucht deel uit van Zwijndrecht De koster woont naast de kerk, in de vroegere schoolmeesterswoning De te ruggang van net kindertal, begin 1800, maakte het beroep van onderwijzer overbodig en het huis werd voor een deel gesloopt De Kijfhoekse jeugd leert nu m Heerjansdam of Rijsoord. Kerkbeheerder en -bestuurder Beider houdt met van herrie. „Onze rust wordt Het Kijfhoekse kerkje met daar om heen het kleine kerkhof staat eenzaam in het polderland. straks verstoord", zegt hij als het ge sprek op het spoor komt. „Ik had het liever bij het oude gehouden." Kijfhoek heeft z'n naam van een min der mooie menselijke trek. De overleve ring zegt dat de bochtige loop van de Devel bij de vaart op deze drukke rivier gedurend gekijf of twist onder de schepelingen veroorzaakte. *t Was de hoek dus waar de klappen vielen. MEERMALEN is er op Kijfhoekse grond ook onder ander volk gevoch ten. Inzet was dan steeds het voormalige klooster Eemstein, burcht van weten schap en religie uit het 15e-eeuwse Kijfhoek. Die naam kwam van het ri viertje aan welks oevers m 1421 de Smt Elisabethsvloed een ander klooster weg spoelde. De geredde monniken vestigden zich daarna aan de Devel, m het nabije Kijfhoek. Deze „broederen des gemee- nen levens" waren volgens een ge schiedschrijving uit 1848 „toegesteld m witte caputsen, dragende vierkante zwarte bonnetten, smallen linnen beffen, zwarte coletten en witte linnen subti- len". In het gehucht gaat nog steeds het gerucht dat 't klooster toendertijd de op een na grootste universiteit van ons land was. De Watergeuzen lieten in 1572 in hun dnft niets van dit vrome oord over. Onder aanvoering van hun hop man Dirk Wor uit Dordrecht werd het in brand gestoken en vernield. Hetzelfde hoek zegt: „In 1839 hebben Jan Leeuwenburg en anderen deze fondamenten laten opgraven en den grond tot bouwland inoerigt; zoodat er nu niets meer van Eemstein aan wezig is". Een van Leeuwenburgs nazaten graaft nog steeds in diezelfde grond. De 77- jarige Rokus is eigenaar van de grote hofstee die op de vroegere klooster- grond staat en dezelfde naam draagt. Hij is geboren en heeft altijd geleefd m de boerderij aan de Munnikensteeg. Zijn taak als landbouwer is nu overgenomen door een zoon. Een andere zoon drijft op het terrein een autosloperij. Afge dankte auto's iets onwezenlijk in deze rustieke agrarische omgeving staan te vergaan op de grond waar in voorbije eeuwen monniken toefden. LEVENSTEKENEN van deze geeste lijken haalt de heer Leeuwenburg (de oudste Kijfhoeker) de laatste jaren nog steeds naar boven. Hij laat enthou siast elke geïnteresseerde bezoeker vele kannen en ander keukenmateriaal zien, dat na honderden jaren in de vette kleigrond te hebben gezeten, met zijn schop naar boven werd gehaald. Ook geraamten heeft hij gevonden. Historici menen dat 't nu gebeurd is, maar Rokus Leeuwenburg denkt daar anders over. „*k Ga binnenkort weer graven", en hij wijst op een plattegrond van het kloos ter aan waèr, „er is nog zat te vinden." Zwitsers precisiewerk op z'n best! Air-King' *efRL425 330.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LMNBAAH92 liliaakoostzeedijk 155-157 rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1