Burgemeester Peek opent Groene Kruisexpositie Sterke groei ledental „Het Singelkwartier" AGENDA h ONLOGISCH SYSTEEM WAGENVEERDIENST ZWEMBAD OP PLAATS „Metvallen en opstaanin Schiedam Kind loopt overal kans op ongeluk '?°P Verkeer bij Oranjebrug nader bezien Verkeerslichten Parkweg-Burg. Van Haarenlaan Scooter zwaar beschadigd Auto's botsten Burgerlijke stand 1 Politie heeft klein tekort aan personeel Auto rijdt vrouw op fiets aan Vele aktiviteiten Wereldspaardag Waarom kaartjes niet op de pont Goede resultaten I ROTTERDAM wereldspaardag Toen grienden nog het grensgebied bepaalden (17) SS! 77 964 pË ROTTERDAMMER B. en W. zeggen: Pagina 3 DINSDAG 3 NOVEMBER 1964 St SOCIËTEIT „DE BRON" Vandaag '•.en marsen en dagelijks JN de Willem de Zwijger school te Schiedam heeft burge meester mt. J. W. Peek de ten toonstelling „Met vallen en op staan" geopend. „Vallen en op staan", zo zei de buremeester, „lijkt mij het juiste motto voor deze tentoonstelling". Veel ongevallen Dronken man gooide ruiten in N.O.A.D. wint met 6-4 (Van een onzer verslaggevers) Medewerkers Onttrekking van de Spoor straat en de Stationsstraat (gedeeltelijk) aan het openbaar verkeer Kamp OPZET? AFKEURING - OP de eerste foto zien we de oude boswaohterswoning, op dezelfde plaats waar later het zwembad aan de West- frankelandsedijk lag. De wo ning droeg de wonderlijke naam „stroopfabriek"Of zou men „stropersfabriek" hebben bedoeld? (Van een onzer verslaggevers) Enkele leden van de commissie, die tlch met het onderzoek van de gemeen tebegroting voor 1965 van Schiedam be- rijhoudt, hebben gewezen op het gevaar rat het verkeersplein op de Nieuwe Ha- 'n bij de Oranjebrug oplevert voor fietsers, die van de Oranjestraat komen L ünks afslaan naar de Nieuwe Haven, richting Schoolstraat. Deze commissieleden achtten een nade re studie van dit gevaarlijke punt nood- antwoord van het college van B. tn. luidt als volgt: Elk links-afslaan d0Or wielrijders, waarbij een verkeers- gijjader moet worden doorkruist, levert «vaar op. Het in de vraag bedoelde euvel hangt ten nauwste mede samen met het feit, dat het destijds gecreëerde verkeersplein thans niet meer geheel aangepast is aan de toegenomen verkeers- intensiteit. gen oplossing van de geschetste moei lijkheid zal derhalve gezocht moeten worden in een nadere studie, niet alleen van deze wielrijdersoversteekplaats, maar van de gehele verkeersafwikkeling ter Op een vraag van de commissie voor bet onderzoek voor de gemeentebegroting voor het jaar 1965 van Schiedam, of er plannen bestaan op het kruispunt Park weg-Burg. Van Haarenlaan verkeerslich ten te plaatsen, hebben B. en W. het volgende antwoord gegeven: De regeling van de verkeersveiligheid op de kruispunten in de Burgemeester Van Haarenlaan heeft de volle aandacht van de verkeerscommissie. Voor de rege ling van het verkeer op het kruispunt Burg Knappertlaan en Burgemeester Van Haarenlaan is inmiddels de verkeers- Instailatie besteld. Omtrent de regeling van het verkeer op de overige kruispunten in de Burge meester Van Haarenlaan zal de verkeers- commissie nog nader van advies dienen. Een scooter, bestuurd door B. van E, G, kwam maandagmorgen op de kruising Burgemeester Van Haarenlaan-Nieuwe Damlaan te Schiedam in botsing met een personenauto, bestuurd door J. de L, De scooter werd zwaar beschadigd, terwijl de berijder een pijnlijke rechter knie opliep. t Doordat zij te dicht achter elkander reden en de voorste wagen plotseling remde kwamen maandagmorgen op de kruising Troelstralaan-Vlaardingerdijk te Schiedam twee personenauto's, de een bestuurd door H. de B. en de ander bestuurd D. A. M., met elkaar in botsing waardoor beide voertuigen werden be schadigd. SCHIEDAM. Geboren: 29 Agnes d.v\ J. Hagen en M. Bro«rsen. 29 Geertrui? A, d.v. A. van der Veen en G. Tuiling. Overleden: 23 C. M, van Dooren, 55 Jr; echtg. de Raaij 29 A. M. T. van Alphen 72 jr., 28 C. A. van Dommel* 37 jr., S. de Raadt. 92 jr, wed Mei j dam. H Hoe is het thans gesteld met de perso neelsbezetting bij de politie?, was de vraag van enkele commissieleden bij het onderzoek der gemeentebegroting voor 1963 van Schiedam Uit het antwoord van B. en W. blijkt dat van de toegestane sterkte van 138 man thans wordt dienst gedaan door 118 man. Op de Opleidingsschool te Wasse naar zijn zestien ndspiranten geplaatst, zodat nog in vier vakatures tlager perso neel) moet worden voorzien. De werving van personeel ter vervul ling van de bestaande vakatures gaat voort. Er kan dan ook verwacht worden, dat in 1965 de organieke sterkte zal worden bereikt. De wielrijdster S. Z., die maandag op de kruising Strikiedeweg-Overschieseweg te Schiedam geen voorrang verleende nan een personenauto, bestuurd door A. K,, werd door deze auto aangereden en liep een gekneusde linker enkel op. Zij is door de GGD naar het Gemeentezieken huis vervoerd. AANGEZIEN we zaterdagavond op onze avondlijke rondwandeling langs de zalen de hoofddeur van Mu sis Sacrem niet gauw genoeg konden openkrijgen, namen we de weg door liet aangrenzende zaaltje „De Bron", waar de deur uitnodigend op een kier stond. We stonden ineens in de pret tige sfeer van sociëteit „Marimba". We kenden deze „soos" van socialistische jongeren nog uit de dagen, toen ze liaar domicilie aan de Stadhouderslaan had. Ze zaten daar kiplekker deze jongelui, net even van de weg, ver scholen in het groene lommer van een laatste brok Volkspark. "jV/ÏAAR de soos groeide uit z'n jasje. *1 Werd te klein. En dus verhuis de men naar „De Bron", waar het ook al weer te klein is geworden, volgens een van de bestuursleden, zodat ze een volgende maal van start gaat in de grote zaal van het Yolksgebomv. Plot seling hoorden we onze naam roepen. Die rijke flonkering van licht en kleur.. Ja, dit fascineert het oog. En., naast eeuwige schoonheid bezit een diamant "a blijvende waarde. De prachtige collectie diamanten van Lucardie biedt U zoveel méér mogelijkheden, ook voor een veilige belegging. sinds 1776 adviserend juwelier Korte Lijnbaan 18a tel, 110534 Rotterdam Chr. Soc. Belangen: Ned. Bond v. Oud-Strijders, contactavond, 20. Passage Theater: Schied. Gemeen schap, Toneeluitvoering, 20 u. Irene: Rehoboth Ulo-school, Film vertoning 14, 15 en 16 u. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- damse redactie, Lange Kerkstraat 82, tel. 2 63 9 54 (b.g.g. 1 15 5 8 8. toest. 52, »a is uur 19 588 5) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 29. telef. "•>4 51 (alleen voor klachten, adverten ces en abonnementen, 'b.g.g. telef. H55 8 8). Klachten bezorging: Agentschap (adr zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. 1 Belangrijke telefoonnummers: Alarm 9Politie 64666; alarm brandweer 69123; «arm G.G. en G.D. 29290. leieWoord voor de dag: Bijbellezing, At?f. 141000. !b. dpotheefc Rembrandt, Rembrandtlaan tel. 268855. De heer Peek vervolgde: „Overal loopt het kind de kans, vooral door de moderne techniek, een ongeluk te krij gen. Ondanks alle tentoonstellingen kunnen we deze ongelukken niet ge heel elimineren uit onze maatschappij. Indien tentoonstellingene ffect willen Indien tentoonstellingen effect willen stemd zijn op de situatie en de sfeer, waarin men leeft. De klemtoon kan hierbij bijv. verkeerd worden gelegd." De heer Peek haalde het voorbeeld aan van een tentoonstelling, die vijftig jaar geleden in zijn woonplaats werd gehou den en die een negatieve uitwerking had. Het kind moet natuurlijk gewaar schuwd worden voor de vele gevaren die het bedreigen. Daarbij hebben kinde ren van meer-ontwikkelde ouders het gemeenlijk moeilijker dan die van min- der-ontwikkelde ouders. De eersten zien door hun hogere graad van ontwikkeling zoveel gevaren, dat het kind er somwij len onzeker door dreigt te worden. Het kind van minder-ontwikkelde ouders ge voelt zich meestal meer veilig geborgen Mej. A, Kuiper, lerares kinderopvoe ding cn kinderverzorging.gaf een korte inleiding tot ae tentoonstelling. Na afloop hiervan weraen door middel van een earrousselprojector een aantal kleuren dia's vertoond. Hierna voigae een bezichtiging van de tentoonstelling, die onder het motto „Het vallen en opstaan" een duidelijk beeld gaf van de gevaren, die het kind bedrei gen. Uit vrij recente gegevens blijkt mjv., dat het percentage aan sterfte ten gevolge van een ongeval voor kinderen van 0 tot 1 jaar bijna 20 pet. bedraagt, voor kinderen van 2 tot 4 jaar ongeveer 35 pet. en voor kinderen van 5 tot 9 jaar zelfs 40 pet van de totale sterfte. In totaal komen per 'jaar ongeveer duizend kinderen en jongeren onder de 19 jaar door een ongeval om het leven; 400 van deze kinderen zijn niet ouder dan 4 jaar. Volgens de gegevens van de Bond tot het redden van drenkelingen in Neder land zijn in 1962 alleen al door verdrin king 219 jongens en meisjes in de leeftijd van 0-16 jaar omgekomen. In de Heldringstraat te Maassluis werd zaterdagavond aangehouden de 41-jarige A. R. Hij verkeerde in kennelijke staat va dronkenshap en had een ruit van een auto en van een woning in de Heldringstraat vernield. Hij werd over gebracht naar het bureau van politie en zondagochtend na ontnuchtering en ver hoor weer in vrijheid gesteld. Proces verbaal werd opgemaakt. (Van een medewerker) Vrijdagavond was N.Ü.A.D. de tafeltennis gasmeei' vail liet utrechtse a.vf.n.. o. jje utrecmers cue met ecu punt uit vier wea- suijuen in ae ome^e neut van de ranglijst uivrfjuveicii, neuweu net. onze .aiaageuuien auiia6 iasufi fcemadiu en m net begin van ae soiiju net er voor oiue staagenoten rueit lüüiH alt. ü.v.jJ. feiug van start met het idee de huid zo uuut' iuobc-ujk. ie verKoyeu. u twee „all.jCi. Zaten t-ieeic OUHül'P CU iieuK Aoeu at ii.ee een neüeiiaag mui ae aam. nou inaar moeuijK op tang Komen en m de ueiue pat tij zur&ue ntiui autunans voOc het ee.Ste pUilt. a-nunuiis en Aben traden toen aan voor net üuuuei, dat een uuermaie spannend verloop nau en voor ae Ui.1-1, grote uivroeu un la Li gunnen oeieneu. ua eeime galire „mg naar ix.u.a.L». met Zr10. ae tweeue came was vuur üe tegeiisianoeis met roar oh in de aerae fcanie scheen rs.ci.A~D. recht- oueeKs op ue overwinning ar te gaan. Dij de sraiid ii>—ro was er voor jN.U-a.D. geen uiltje aan ae rucnt. De tegenstanders gaven zien eenter nog niet gewonnen en Kwamen Lenig tot zora. r: ontstond toen een praen- irge smgwissenng .waarop de oniuogeujitste panen weraen geretourneerd en meruit scoorde jn.u.a.D. net oeiangrijke winnende punt izl—iW en de stand 2—z. suttorp en Aben oraenten toen met win nende partijen de stand op 42 voor N.OjV.Dmaar Eikmans moest hierna weer een nederlaag accepteren, 4—3. Aben kwam toen tot een drie game's zege en toen hierna Eikmans ook voor de winst zorgde, stond de overwinning vast. 63 voor N.O.A.D. Sut- torp kon toen in de laatste partij, waarbij de klok er aan te pas moest komen, niet meer voor een overwinning zorgen. In een partij die bijna vijftig minuten duurde ver loor hij in de derde game net op het nippertje met 22-20. De einduitslag werd a—4 voor N.O.A.D.. maar de bezoekers zagen ook wel dat deze zege moeizaam tot stand WDeSpartijen stonden bepaald niet op hoog peio Of N O.A.D. zo spelend succes zal kunnen boeken in Leiden tegen Scylla. dat Uitkomt met de oud-internationals Stoop en Van Zooien en dat momenteel de ranglijst aanvoert, valt te betwijfelen. Mogelijk zor gen zij echter voor een verrassing. Naast de ongevallen met dodelijke af loop staan die, waarbij duizenden kinde ren tijdelijk of voor het leven invalide worden. Het Groene Kruis wil met deze ten toonstelling bereiken, dat de ouders Ieren hun kinderen op te voeden tot veilig gedrag. Deze opvoeding tot veiligheid moet een wezenlijk bestanddeel gaan vormen van de totale opvoeding. Door middel van vijf driedelige pane len met foto's, tekeningen, voorwerpen en teksten, die respectievelijk betrekt king hebben op de onderwerpen val, verkeer, verbranding, verdrinking en vergiftiging worden de ouders en op voeders opmerkzaam gemaakt op de voor het kind gevaarlijke situaties, verdrinking en vergiftiging worden de ouders en Opvoeders opmerkzaam ge maakt op de voor het kind gevaarlijke situaties. Daarnaast telt de tentoonstelling nog wier andere panelen, zoals Het veilige huis, De wef'd door kleuterogen gezien, Gevaren verbonden aan de imitatie-drang bij de kleuter en statistieken, waarbij statistische gegevens getoond worden, die betrekking hebben op ongevallen bij kin deren. Naast de Commissie der Zuid-Hollandse Vereniging „Het Groene Kruis" werkten aan het voorbereiden, ontwerpen en tot Stand komen van de tentoonstelling mede de heren J. C. Tybout, reclame- en voorlichtingsdeskundige en R: de'Vries, scenarioschrijver, alsmede het Veilig heidsinstituut te Amsterdam, en het'Ver bond voor Veilig Verkeer te Hilversum. Bij het'overleg was bovendien betrokken de Stichting Commissie voor Huishoude lijke en Gezinsvoorlichting te 's-.Graven- lijke afdelingen van de 'Z.H.V.? „Het Groene Kruis" bezoekt deze leerzame tentoonstelling alle gemeenten in Zuid- Holland, waar men voor deze expositie, die gratis ter beschikking wordt gesteld, belangstelling heeft. Ter openbare kennis wordt ge bracht, dat ten Stadhuize, af deling Algemene Zaken, alhier, van 4 november 1964 tot en met 16 november d.a.v. ter visie zal worden gelegd het besluit van de Raad dezer ge meente van 24 augustus 1954. goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Hol land bij hun besluit van 21 oktober 1964, G.S. nr. 321. tot het onttrekken aan het open baar verkeer van de Spoor straat en de Stationstraat van af hef Stationsplein tot aan de panden. plaatselijk bekend Stationstraat 62 aan de noord zijde en Stationstraat 75 aan de zuidzijde van de straat, met ingang van 1 oktober 1964. Schiedam, 30 oktober 1964. Burgemeester en. Wethouders van Schiedam, De Secretaris, M. J. Blok: De Burgemeester, J. W. Peek Tijdens.de afscheidsreceptie van de oud-, voorzitter van de Schiedamse ..gemeen schap, de heer F. A. de. "Wolff; zaterdag van 16 tott 17 uur in de. aula., van. het Stedelijk Museum, bestaat ook de gele genheid de hand te drukken- van de Scheidende directeur, de heer A. Pfeifer. 0 De Geref. Kerk van Schiedamheeft uit een tweetal met ds. J. Bonda uit Dordrecht beroepen ds. J. N. 'Nammens- ma. uit Weesp; in. de vakature ds- J. Na wijn. A 'Ontvreemd werd maandag de brom fiets - van mejuffrouw J.. G. die -in-de IJsseimonriestraat te Schiedam op slot voor haar woning stond. - S Door het forceren van een portier raampje van een personenauto, behorend aan W, K. van W. die maandag op het Stationsplein te Schiedam geparkeerd stond, was het mogelijk een zaklantaarn. schroevedraaier, steekbeitel en enkele andere voorwerpen te ontvreemden. 0 In~ Vlaardlngen is "het gedeelte van de Karei de Groteiaan tussen de Jacoba van Beierenstraat en de Floris de Vijfdèlaan van Is, tot 18 november voor alle verkeer gesloten: het gedeelte van Hogendorplaan •Kussen de Mr. L. A. Kesperweg en de Van der Duin Van Maasdamlaan is tot 23 november voor alle verkeer gesloten. A De 33-jarige autobestuurder- J. T. uit Schiedam reed maandagmiddag op de Hoflaaij te Vlaardingen achteruit. Hij zag een scobterrijder, de 22-jarige JK.. niet. Deze moest uitwijken en kon een aanrij ding niet voorkomen. K. kwam te vallen en kneusde vermoednlijk zijn linker voet. (Van een onzer verslaggevers) Op de jaarvergadering van de ver- 'ging „Het Singelkwartier", maan dagavond in het zaaltje Marijke aan het Broersveld 121 te Schiedam, kwam in feite niets nieuws uit de bus. Wel kon de voorzitter, de heer J. H. F. Fredriks, meedelen, dat de toch al grote vereniging dit, jaar met niet minder dan honderd leden was vooruitgegaan. „Het Singelkwartier" telt thans 960 leden. De belangstelling voor deze jaarvergadering was zoals gewoonlijk niet bijster groot, constateerde de heer Fredriks. Over de aktiviteiten van de vereni ging zelf valt overigens helemaal niet te klagen. De reisclub bloeit meer dan ooit tevoren. Voor het dansen der ad- spirant-leden groeit de animo nog steeds. Eigenlijk zou men de dansbij- eenkomsten moeten splitsen. De film avonden daarentegen ondervinden niet die belangstelling, die er van vernacht kon worden.. Wat de. jaarlijkse" 'feestavond in het gebouw .Odeon -te Rotterdam betreft, schept de aanwas van Leden straks een nieuw'probleem. De zaal zal op den duur te klein worden. Het weekkamp voor de kinderen gedu rende de afgelopen zomer was opnieuw een volledig succesi Het volgende jaar wordt het k'amp van '10 tot en met 17 juli te Soest gehouden, in hetzelfde kamp (Van een onzer verslaggevers) De resultaten van. de Wereldspaardag 1964 zijn boven alle verwachting, aldus de heer J. D. Holtkamp, directeur van de Spaarbank Anno 1820 aan de Lange Ha ven 80 Van 's morgens half negen tot 's avonds kwart' óver elf heeft het perso neel vrijdag hard, gewerkt, Elkë klant ontving een fraaie scheurka lender. Voor de houders van de nieuwe boekjes was een lepeltje beschikbaar. Er werd totaal ingelegd ƒ313.665,88 en terugbetaald ƒ101.277,03, zodat er een ♦nta.-.l inlegoverschot was van ƒ212.388,35. Var de bijkantoren' hadden de Mgr. Nolenslaan .meU ƒ22.323,11 en de Lelie straat met 'ƒ21.187,53 de hoogste inleg- overschotten., Wat de aantallen nieuwe boekjes be treft, werden - er op het hoofdkantoor uitgegeven 76; aan de Mgr. Nolenslaan 35, aan de Leliestraat 23, aan de Lorentzlaan 12, aan het St.-Liduinaplein 6 en in Kethel eveneens zes.. Ook deze getallen overtroffen verre die van het vorige jaar. waar „Het Singelkwartier" drie jaar ge leden is geweest. Tijdens het weekkamp 1964 zijn er veel fraaie dia's gemaakt. Het bestuur heeft de bedoeling deze dia's te vertonen op een nader vast te stellen datum voor alle kinderen, die dit jaar zijn meegeweest, voor de ouders van deze kinderen en voor de overige belangstellenden, groot en klein. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. Aangezien er geen tegenkandidaten waren, werd het bestuur in zijn geheel herkozen, zodat het dagelijks bestuur nog steeds bestaat uit de heren J. H. F. Fredriks, voorzitter, J. Wolthuis, secre taris en W. van Rossen, penningmees ter. „Bent uEen jongeman, de heer M. J. E. Piek, voorzitter van de FJG- fractie van de jeugd gemeenteraad stelde zich voor en bood zijn verontschuldi gingen aan, dat onze redaktie niet de brief had ontvangen die wèl naar an dere redakties was verzonden. /""EEN discriminerende opzet?" vroc- apt] we lachend. „Oh, helemaal niet. 't Is zuiver een misverstand", was het antwoord. We gaven elkaar de hand en namen afscheid. Deze socialistische jongeren hebben de ongebruikelijke weg gekozen enige open brieven te zenden aan de raads leden mr. II. B. Engelsman (soc.), mr. J. B. Schueler (katll.) en S. Kuiper (Prot.) naar aanleiding van het debat dat maandagavond in de raadsvergade ring werd gehouden overliet rijksvoor- stel tot verhoging van schoolgelden voor het nijveriieids-avondondenvijs. De heer mr. Engelsman ontving een brief van instemming, terwijl de he ren Kuiper en Schueler een brief van afkeuring in hun brievenbus vonden. Hier laten we de afkeurende brief voigen: Geachte heren Schueler en Kuiper, De fraktie van de Federa tie van Jongerengroepen van de Par tij van de Arbeid, afdeling Schie dam, in de Schiedamse J-eugdgemeen- teraad heeft met misprijzen kennis genomen van het standpunt van u en de overige leden van uw fraktïes in de gemeenteraad inzake de ver hoging van de cursusgelden voor het nijverheidsavondonderwijs. Wij stel len er prijs op duidelijk en open onze afkeuring uit te spreken over liet door u en uw fraktie ingenomen standpunt en onze instemming te be tonen met datgene wat mr. Engels man van de PvdA daartegenover stel de. Onze fraktie heeft dan ook beslo ten deze kwestie aan de orde te stel len in een der eerste zittingen van de Schiedamse Jengdgemeenteraad. Ook daarbuiten zullen we overal waar dat mogelijk is aktie voeren tegen uw betreurenswaardige hou ding. (Van een onzer verslaggevers) WAAROM worden de kaartjes voor het wagenveer VlaardingenPernis vóór de pont en niet erop verkocht?" Deze vraag die nu al jaren leden van de Vlaardingse gemeenteraad bezighoudt wordt weer gesteld in het algemeen verslag bij de Vlaardingse gemeentebegroting. Kaartverkoop öp de. (varende! pont zou een veel intensiever verkeer mogelijk maken en dit systeem zou vooral zaterdags van belang zijn omdat dan bij een half-uur-dienst de wachttijden door de. huidige vorm van kaartverkoop vrij lang zijn. In de memorie van antwoord onderschrijven B. en W. de mogelijkheid dat de huidige methode vertraging in de afvaarten kan opleveren. Zij delen mee met de gemeente Rotterdam overleg te zullen plegen om een bevredigende oplossing te krijgen. De Wereldspaardag1 was bij de Spaar bank anno 1820 in Schiedam een over weldigend succes. Die dag 30 oktober werd in 2816 posten ingelegd tot een totaal bedrag van ƒ313.665,88, terwijl aan 327 spaarders tezamen ƒ101.277,03 werd betrugbetaald. Een inlegoverschot dus van ƒ212.388,85. Van de bijkantoren verwerkte het kan toor aan de Mgr. Nolenslaan de meeste posten t.w. 562. Het kantoor Lorentzlaan was een „goede tweede" met 472 posten. Ook wat het inlegoverschot betreft en het aantal nieuwe rekeningen spande het kantoor Mgr. Nolenslaan van de vijf bijkantoren de kroon, hierbij echter op de voet gevolgd door het kantoor aan de Leliestraat. „Mannen van Sliedrecht" „griendui- len". In 1908 besloot de gemeenteraad van Schiedam de buitengronden be westen de Spuihaven te doen op spuiten. Voor de griendwerkers, die met hun harde werk slechts een schamele boterham verdienden, be tekende dit, dat het terrein onge veer 70 hectare kleiner werd. Tussen de boom op de voorgrond van de foto en het schuine afdakje achter hét huis, ziet u een vierkant prieeltje van twee bij twee meter, dat eigenlijk een draaibare lighal was, want,de tbc was in die dagen volks vijand nummer één. Rechts vërrijzen de mooie, hoge iepenbomen, van dé Westfrankelandse- dijk. Ze stonden .binnendijks. Links tussen devruchtbomen ligt een wei land - met ..grazend vee. Heel in de verte, met het blote oog bijna niet zichtbaar, tekent zich de toren van Vlaardingen af. Het rustieke watertje op de voorgrond komt uit in de Geul. Nadat in 1912 de boswachter naar zijn. nieuwe woning was verhuisd, werd het gebouwtje nog enkele jaren gebruikt als een varkens- en schapen hok, waarvan de eigenaar de heer llmer was. Het gebouwtje werd later afgebro ken en de grond werd weggegraven om plaats te maken voor het tweede zwembad, vlak naast het eerste, dat in 1909 werd geopend. De tweede foto werd genomen tijdens de opening van het eerste zwembad aan de binnenzijde van de dijk, die een bocht naar links maakt. Verderop links stond het kruithuisje. Het zwembad zelf lag aan de binnenzijde van de dijk. Dit huisje had het passende dekor kunnen vormen voor de verhalen uit de vroegere jongensboeken, zoals van W. G. van der Huist, Kievit en W. Schipper, bijvoorbeeld voor „Jaap Holm en z'n vrinden" en „Het Uilen nest". Hier woonde de eerste boswachter, A. de Graaf, die behalve op stropers ook moest letten op de bezoekers van het .in april 1909 igereed, gekomen Sterrebos. - i Op 29 mei 1909 werd hij als: bewa ker van het nieuwe bos aangesteld. ■Toen deze- woning nioest worden af gebroken werd ér in 1912 voor hem op een toen nog eenzaam' plekje aan de Westfrahkelandsedijk, achter - de Diefhoek en bij de ingang van het .Sterrebos een nieuwe ambtswoning gebouwd. - De eenzame bewoners: van -het oude huisje op de foto hadden het overi gens niet altijd even makkelijk. Meer malen stond het-rivierwater tegen, de verweerde buitenmuur. .In de .zomer maanden kwamen er wel wandelaars voorbij, vooral na. de opening vah het - Sterrebos. Ook de griendwerkers pas seerden hier dagelijks.'De .schrijver K. Norel noemt ze in zijn roman Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben de gemeentedien sten meegedeeld, dat zij voor kapitaals uitgaven boven de 25.000 een aanvraag bü het college hebben in te dienen. Het college is tot deze maatregel moeten overgaan omdat de Nederlandse gemeen ten het door de regering gestelde lening- plafond hebben bereikt. Naar ons werd meegedeeld moeten de kapitaalsuitgaven van Rotterdam worden teruggebracht tot ongeveer de helft van het bedrag, dat op de begroting voor 1963 resteerde. Een maatregel als nu genomen is niet nieuw. Reeds eerder was Rotterdam genood zaakt ter wille van de hezniniglng be paalde voorschriften in het leven te roe pen. Een maatregel van verstrekkende aard als deze is echter nog nooit nodig geweest. DE Rotterdamse politierechter heeft maandag de 34-jarige Hongaarse jjzervlechter E. W. N. veroordeeld tot een boete van ƒ30. De in Budapest ge boren jongeman bekende samen met een andere Hongaar suiker in een benzine tank van de auto van een derde Hongaar te hebben gegooid. N. verklaarde, dat de gedupeerde eigenlijk een vriend was. De ze vriend deponeerde enige tijd geleden suiker in de benzinetank van de brom fietsen van de beide verdachteJHongaren. In een dronken bni besloten zü wraak.te nemen. „Jullie moeten elkaar maar in Hongarije pesten", zei de kantonrechter. Verdachte verklaarde, dat de drie be trokkenen de beste vrienden waren. „Het is maar goed dat jullie vriend het tijdig in de gaten had. Anders zou er voor hon derden guldens schade aan de motor zijn aangebracht", zei de officier van justitie. Ook tegen de niet verschenen Hongaar eiste hij 30 boete. ÏN Amerikaanse scheepsvaartkringen circuleert het gerucht, dat het s.s. Westerdam van de Holland-Amerika Lijn voor de som van 25 miljoen dollar aan Indonesië zou zijn verkocht. De directie, daarnaar gevraagd, noemde het bericht echter volkomen uit de lucht gegrepen. Zoals bekend, zal de Westerdam, het HAL-schlp dat, zoals kortgeleden uitvoe rig beschreven, een bewogen geschiede nis heeft gekend het werd tot driemaal toe tot zinken gebracht in de bezettings jaren nit de vaart worden genomen en in de dienst op New York worden ver vangen door de Prinses Margriet van de Oranjelijn, Zondag is het schip voor de laatste keer uit New York vertrokken. fiORLOCCB-JUWELIER VLAARDINGEN*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1