B. en W. willen cultuurnota maken Kan raad meer betrokken worden bij cultuur? Films van Jan Schaper nog dit jaar Vragen over toiletten en afvalbakken AGENDA Sopraan Nelly v. d. Spek getrouwd met baszanger Leo Horn vertelde belevenissen z'n „GROENE GOLF" OP GEHELE B.K.LAAN? Auto op boom: zware schade kroniek Tweede nota voor raad AARDGAS IN JULI 1965? Rotterdamse Bromfiets grijpt jongetje op weg Fietsen gestolen Beveiliging bij Koemarktbrug voldoende Kampeerterrein niet gewenst Geen wachtverbod op Kethelweg College kampt met problemen van parkeren HERDENKING VAN GEVALLENEN IN PLANTAGE „Topavond" scheidsrechters Inbr a akooging: geen buit ■vertrouiv op Op blote voetenin de Stadsgehoorzaal Auto's botsten: flinke schade Rookgerei gestolen bij Elementnm V.D.V. won met 11-9 Studiekring hoorde over IJsland Invaliden beleefden weer hun kampweek Meisje lichtgewond hij aanrijding Eerste nederlaag damesteam S.V.C. j3?S,ESv'rf'vc Schiedamse Damclub wint wedstrijden M. den Honting krijgt bronzen medaille Fiets zonder licht veroorzaakt schade DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 4 NOVEMBER 1964 BESCHERM UW GEZIN! Het gevaarlijke jaargetijde is aan gebroken. Verkoudheid en griep lig gen weer op de loer. Haal dus direct een 'ASPRO'-GEZINSDOOS in huis: 100 tabletten voor f2.40 Een veiliggevoel:nu Altijd 'ASPRO' bij de hand. Dag en nacht. Ook ais apotheek en drogist gesloten zijn. 'ASPRO' - de betrouwbare pijn stiller met snelle, doeltreffend© werking. HOOFDPIJN, VERKOUDHEID,GRIEP wat een voordeel! WIL het college nagaan in hoe verre en op welke wijze de raad meer dan tot nu toe kan. wor den betrokken bij het cultureel be leid? Het zal op prijs worden ge steld, indien het college een nota aan de raad zal willen uitbrengen terzake van het te voeren cultu rele beleid. Verzocht wordt daarbij bijzondere aandacht te besteden aan het aspect van de jeugd, zo luidt een vraag van de commissie die aangewezen is voor het onder zoek naar de gemeentebegroting 1965. Tevens wordt gevraagd, hoe het met de film van Jan Schaper staat. Ontoereikend Vandaag »..en dagelijks Leden De montage van. de door de heer Jan A. Schaper vervaardigde documentaire film heeft door de grote hoeveelheid op- pamen langer geduurd dan deze cineast oorspronkelijk verwachtte. De film wordt thans afgemonteerd met geluid. FILM SCHOOL OPVOEDING EENZAAM Fouten -4 'ASPROGEZINSDOOS De 5-jarige jeugdige voetganger D.VDH die dinsdag plotseling het rij wielpad op de Broersvest te Schiedam overstak, werd gegrepen door een brom fiets, bestuurd door de 16-jange D. D. waarbij de knaap een hersenschudding opliep De GGD. bracht het jeugdige slachtoffertje naar het Gemeentezieken huis. Twee rijwielen werden dinsdag in Schiedam ontvreemd. - Het ene njwiel. toebehorend aan de 13-jarige scholier J. D. stond op slot in een brandgang aan de Bosboomlaan en het andere rijwiel, toe behorend aan de 24-jarige T.C.V. stond ioor zijn woning aan de Gordonstraat. (Van een onzer verslaggevers) Reeds meermalen is er om een voet gangerstunnel verzocht bij de Koemarkt- brug. ^Ondanks de genomen maatrege len blijft het daar. in het bijzonder voor oudere mensen, een gevaarlijke over steekplaats, staat er in het algemeen verslag van het onderzoek naar gemeen tebegroting voor 1965 van Schiedam. B. en W, antwoorden hierop, dat elke ongelijkvloerse oversteekplaats van een verkeersslagader niet alleen de veilig heid van de voetgangers bevordert, maar ook de vlotte afwikkeling van het verkeer Overigens lijkt het B. en W, toe. dat het in de vraag bedoelde punt door mid del van de zebra-aanduiding en de voet gangerslichten een voldoende beveiliging biedt, (Tan een onzer verslaggevers) ook voor oude mensen. (Van een onzer verslaggevers) IS AAN het college hekend, zo vra gen enkele raadsleden, dat door het publiek geklaagd wordt over het ontbreken van afvalbakken ia het Beatrixpark? Is het waar, dat de toi letten bij het theehuis openbaar zijn? Zo ja, is het dan niet gewenst hieraan meer bekendheid te geven door bord- j'es met een verwijzing? Een andere vraag eveneens dit recrea tieoord betreffend luidt: Hoe staat het met de plannen tot inrichting van een peerterrein in het Beatrixpark? Het antwoord van het college van B. en W op deze vragen luidt als volgt: Ia het Prinses Beatrixpark staan mo menteel. elf papierbakken. Dit aantal zal. gezien het grote aantal bezoeken in de zomermaanden, in het komende voorjaar tot vijfentwintig stuks worden uitgebreid. Inderdaad is destijds gesteld dat de toiletten bij het theehuis openbaar moe ten zijn. Ket Nieuw Rotterdams Toneel brengt donderdag 12 november voor het Vlaar- dings Kunst Centrum het blijspel van Neil Simon „Op blote voeten m het park" iBarefoot in the park) in de Stadsgehoorzaal. Het stuk wordt gebracht in de vertaling van Alfred Pleiter. De spelers zijn Eric Schneider, Annet Nieu- wenhuyzen, Enny Meunier, Jan Teulings en Saeco van der Made. Dinsdag 17 november verzorgt het Re sidentie Orkest onder leiding van Willem van Otterïoo het tweede V.K.C.-abonne- rcentsconeert. Uitgevoerd worden de „Ruy Bias van F. Mendelssohn- hartoldy, het vierde concert voor piano en orkest in G, gr. t. opus 58 van L. van beethoven en de Sherazade, opus 35, symfonische suite naar „Duizend en één Meat van Nicolai Rimsky-Korsakof, (Van onze correspondent) Maandagmorgen kwamen twee perso nenauto's op de kruising Geerkade- oooradijk te Maassluis met elkaar in «?f Mevrouw A. Lock-Mantel (42) r'. S-Gravenzande kwam van de Geer- r?1 2SU links af de Noorddijk oprij- De,23-jarige J. v. d. Berg uit Was- ,Xar kwam over de Noorddijk, in de Hoogstraat. Een botsing volgde, Wo. 5- auto van mevrouw Lock flink beschadigd, werd. Tfaeafer: Schied. Gemeen schap, Toneeluitvoering. 20 u. vert!fene:Rehoboth Ulo-school, Film vertoning 14, iö en 16 u. <w*b,aa ,»Oe Rotterdammer", Schie- t-, jedsctie, Lange Kerkstraat 82, rf 2®395<f <b.g-g- 1155 88, toest 52, r«t=J8 uur 1958 8 5) alleen voor ?®C4f"aangeIegenheden. Bs/r? hap: J- Steenstraat 29, telef, ti», (al!een voor klachten, odverten- 1155 8*8) abonnernenten- b.g.g. telef. Klachten bezorging: Agentschap fadr be boven) dag. van 18 30—19 30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666; alarm brandweer 69123: «arm G.G. en G.D. 29290. woord voor de dag: Bijbellezing, «lef 141000 Apotheek Rembrandt, Rembrandüaan ib. tel. 268855, ïn verband met het sterk toenemende aantal parkbezoekers, 's zondags drie- tot vierduizend, zijn deze toiletten ontoerei kend. In de begroting voor 1965 is daarom opgenomen een post voor een openbare toüetgelegenheid. Verwljzingsbordjes zijn bij de afdeling Plantsoenen aanwezig en zullen worden geplaatst Hei plan voor hei maken van een kampeerterrein is besproken met een kampeerexpert van de A NMV.B. De expert achtte het niet gewenst een kampeerterrein in dit park in te richten. Maandagmorgen bleek dat gedurende het weekeinde ingebroken is bij „Ele- mentum" N.V. aan de Industrieweg te Maassluis. In enkele vertrekken is belangrijke schade aangericht Er wordt enig rookge rei vermist Het college van B. en IV. antwoordt hierop, dat het bereid is de totstandko ming van een cultuurnota te bevorderen, waarbij in het onderzoek zal worden be trokken de vraag op welke wijze de raad meer dan in het verleden bij het cultu reel beleid kan worden ingeschakeld. Deze nota zal aandacht besteden aan het vraagstuk jeugd en cultuur. B. en W. stellen zich voor, voor de samenstel ling van deze nota, een commissie onder voorzitterschap van een lid van het col lege in te stellen. Tot het lidmaatschap van de commis sie zullen worden uitgenodigd do inspec teur van het onderwijs, een vertegen woordiging van de besturen vin ae bij zondere scholen, de direkteur van het stedelijk Museum, de direkteur van de Schiedamse Gemeenschap, een vertegen woordiging van het bestuur van de Schie damse Gemeenschap en van de Schie damse Jeugdraad en een vertegenwoor diging van het bestuur van de Schie damse Muziekschool. Het verdient aanbeveling, aldus B. en W., dat de raad ter gelegenheid van de openbare behandeling van de begroting een drietal leden uit zijn midden als lid van deze commissie zou aanwijzen. Hoewel B. en IV. de werkzaamheden van deze commissie niet reeds vooraf aan vaste lijnen willen binden, is het In de bovenzaal van gebouw Excelsior te Vlaardingen heeft het dinsdagavond bijzonder gespannen en de Vlaardingse (dammers)harten klopten gedurende zeer lange tijd vrij onregelmatig. Geen won der, want het zag er voor V D.V. niet zo gunstig uit in de wedstrijd tegen Ons Genoegen uit Bolnes. Uiteindelijk werd met 11—9 gewonnen, maar het was een dubbeltje op z'n kant. Het begon al met Vermeulen, die aan bord 10 een gewonnen stand verspeelde door in een valletje te lopen en daar door meteen zijn partij verloor. Scholte was de volgende speler, die het niet kon bolwerken en zodoende de stand op 04 bracht. De overige spelers bleken gelukkig mo reel sterk genoeg te zijn om zich volledig in te kunnen zetten om de fraaie positie aan de kop van de ranglijst te handha ven. Dat gelukte wonderwel, maar het was al na middernacht eer ret zover was en de zesde zege een feit was. De gedetailleerde uitslag luidt: VDV— Ons Genoegen: D. v. d. Kerkhof!A. Kanters 1—1, C. Biel—G. Velthuizen 2— 0, W. F. Verburg—M H. Kooy 1—1, J. ScholteA, v. d. Grient 0—2, W, H. NiestadtJ. v. Asselt 11, N. Voogt—J. v. Deelen 2—0, C. v Veelen—-A. Sterk 0—2, H. A, LansbergenB. v. Driel 20, K. v. OudheusdenB. Maliepaard 20, J, Vermeulen—J. Bolder 02. Donderdag 12 november wordt de laat ste uitwedstrijd gespeeld in Rotterdam tegen Constant 2. Vier studenten maakten vorig jaar een expeditie naar IJsland om zich daar op de hoogte te stellen van het leven in de vrije natuur en om kennis te maken met de bevolking Tevoren hadden zij twee jaar studie gemaakt van het gro te eiland in de Atlantische Oceaan, zo dat zij niet helemaal vreemd tegenover alles stonden. Eén van hen, de heer A. Mabelis, was dinsdagavond in de bovenzaal van de Vlaardingse Harmonie de gast van de Studiekring Vlaardingen, waar hij over zijn belevenissen een causerie hield on der de titel: „Exp .ditie Usland". Het is een bijzondere expeditie gewor den met tal van belevenissen. In Glas gow werd de heer A. Mabelis bestolen en zo was hij meteen de man met de meeste tijd en het minste geld. Hij moest toen in een visfabriek en op een bouwe rij gaan werken om de terugtocht naar Leiden te kunnen betalen. Toen hij terugkwam, had hij een fraaie collectie materiaal meegebracht voor het Natuurhistorisch Museum te Leiden, waarvan een deel in de Harmo nie geëxposeerd was. De goed bezochte avond werd opgeluisterd door oude volksmuziek, zoals men die kent in de IJslandse cultuurperiode. SCHOTS EN SCHEEF DOOR SCHIEDAM Mej. H. J. M. van Dorp uit Schiedam is geslaagd voor het examen doktersassi stente. ft Tien voetgangers, bromfietsers en auto mobilisten. die dinsdag m Schiedam door het rode Stoplicht reden, kregen voor deze euvele daad een proces-verbaal. (Van een onzer verslaggevers) Op de Kethelweg in Vlaardingen is voorshands geen wachtverbod nodig. Dit delen B. en W. van Vlaardingen schrifte lijk mee aan de heer E. P. van der Veen (prot.) die dit onlangs in de gemeente raad suggereerde naar aanleiding van de grondruil die de gemeente met het Transport- en garagebedrijf Fa. W. Bos en Zoon is aangegaan. Een vertegenwoordiging van de ver- keerscommissie heeft zich ter plaatste georiënteerd en B. en W. terzake rapport uitgebracht. Omdat de benzinepompen voor het pand van de heer Bos drie meter zullen worden teruggeplaatst en er daardoor ter lengte van 15 m een drie meter diepe parkeerkom kan worden aangelegd die na realisering van de voor genomen nieuwbouw nog met 20,80 m kan worden verlengd, achten B. en IV. een wachtverbod niet nodig. Te nfeer niet, daar de parkeerkom nog tot het pand van de firma Groenewegen kan worden doorgetrokken, zodra de fir ma Bergman een ander bedrijfspand heeft gekregen De invaliden die van 29 augustus tot 5 september genoten hebben van een kamp te Oisterwijk waren dinsdagavond in de grote zaal van de Immanuelkerk te Vlaardingen bijeen om daarover nog eens van gedachten te; wisselen tijdens een "eunie, georganiseerd door de sektie „In- vaiidenzorg" van het Bureau voor Kerke lijke Sociale Arbeid van de Hervormde Gemeente te Vlaardingen. Veel van wat er beleefd werd in 't vakantie-oord „De Waterput" te Oister- wijk vormde het onderwerp van gesprek onder dc invaliden, die waren vergezeld van familieleden. Intens werd genoten van de dia's waarop alles nogeens her leefde. Door middel van een geluidsband werd de gehele kampweek min of meer in woord en beeld herleefd en dat heeft de invaliden goed gedr n. Eigenlijk was het een gezellige avond, zoals men die steeds beleefde tijdens de kampweek, waar de sfeer ook hoogtij vierde. Met aandacht werd geluisterd naar me juffrouw Jo Storm, die een gedicht voor droeg waarbij het ging over genezing en gebed. Mede dankzij de medewerking van enkele dames, werden allen getrak teerd op koffie met boterkoek. Ds. W. J. Kolkert, die als geestelijk verzorger de kampweek had meegemaakt en die de leiding, van de avond had verzorgde svenals in Oisterwijk de dag sluiting. Het ligt in *o bedolemg dat in december ook het Kerstfeest gezamenlijk zal worden gevierd. (Van onze correspondent) Maandagmorgen omstreeks kwart voor acht werd de 9-jarige H. J. v. d. Gaag uit Maassluis bij een verkeersongeval be trokken, dat voor haar nog goed afliep. Ze reed per fiets over de Laan 1940 1945, komende van de Zuiddijk. Op het kruispunt bij de P. C. Hooftlaan sloeg zij links af. Een personenauto, bestuurd door de 35-jarige J. Melis uit Rozenburg, was toen reeds zo kort achter haar, dat hij niet meer voldoende kon remmen. Het meisje werd geschept en kwam op de kap van de auto terecht. De auto reed nog 25 meter verder en kwam toen tot stilstand. Het kind viel op de weg. college van mening, dat uitgangsnunt van de studie zal behoren te zijn het vast staand© gegeven, dat de gemeente zich kan verheugen In het bestaan van de Schiedamse Gemeenschap, die in het verleden haar bestaansrecht heeft be wezen en de beschikking heeft over een organisatie en een administratief or gaan, die niet anders dan met verlies voor het culturele leven van Schiedam ter zijde kunnen worden gesteld. De heer Schaper hoopt de film dit jaar te kunnen afleveren. (Van een onzer verslaggevers) Bij de behandeling van de begroting in de commissie werden er terzake van het parkeren van auto's op trottoirs, midden bermen en dergelijke enkele vragen ge steld. die als volgt luiden: Welke zijn de ervaringen van de politie in het afgelopen jaar opgedaan met het parkeren op trottoirs, middenbermen en dergelijke? Is er vooruitgang te constateren? Heeft het college ontheffingen verleend van de desbetreffende bepalingen? Zo ja, hoeveel en welke? Is het college bereid, daar waar het kennelijk overlast voor de bewonen: of gevaar oplevert voor het verkeer, het parkeren op de middenpaden geheel of gedeeltelijk te verbieden (met name wordt gedacht aan Warande en Rem- brandtlaan)? Het antwoord van B.en W. hierop luidt als volgt: Het parkeren van voertuigen op trot toirs wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Door de steeds grotere behoefte aan par keerruimte als gevolg van de enorme groei van het autopark wordt op sommi ge punten van de stad noodgedwongen op middenbermen geparkeerd. Hiertegen wordt voorshands niet opge treden om de daarlangs liggende rijbanen zoveel mogelijk vrij te houden voor het doorgaande verkeer. Ontheffingen zijn verleend aan Van den Bergh en Jurgens N.V. ten behoeve van het plaatsen van vrachtauto's op het trottoir voor het pand Nieuwe Haven 105 om daar te laden en te lossen. Euro tax N.V. voor het plaatsen van huurauto's op de middenberm van de Warande ter grootte van 30 m2 De laatste vraag wordt door het college alsnog bestudeerd. Het eerste dameszestal van de Schie damse Volleybal Club heeft na vier overwinningen haar eerste nederlaag ge leden. Het zwak spelende AMVJ uit Rot terdam zegevierde met 3—1 over een lauw en zeer slecht spelend SVC. Beide pioegen speelden technisch beneden over- gangskiassepeil en slechts het groter ent- V-2F eaf de doorslag. Setstanden: 12—15, 15—2, 13—15 en 10- Dames 2 presteerde meer. Met 30 werd gewonnen van Spel. Hilhgersberg. heren 1 won en wel met groot verschil van een tegenvallend Hou Stand. Setstanden: 15—S, 15i en 154 Overige uitslagen: dames: DOS 1— SVC 3. meisjes; SVC b—Juliana A 3-0, ?OP BSVC C 0—3, heren: Libanon 4 St?_1~3, SVC 3DRL 1 30, Phoenix 1—SVC 4 SVC 5VCK 1 0-3. J. Pendrecht 2-SVC 6 2-2, jongens: DOS bVC A Bofe week woerden in de zaal aan de Til a Kempisstraat gespeeld! Woensdag; Zondagmiddag om 12 uur, zal bij het oorlogsmonument in de Plantage te Schiedam een korte en sobere plechtig heid worden gehouden ter herdenking van de gevallenen uit de beide wereld oorlogen. Tijdens deze plechtigheid zal burge meester mr. J. W, Peek namens het gemeentebestuur en de ingezetenen van Wandsworth een klaprozenkrans bij het monument leggen. De burgemeester ontving de volgende brief van Alderman Mrs. A. E. Bush J.PMayor of Wandsworth: As is usual in the country, on Sun day, 8th November at 11.00 am. we shall be remembering all those who gave their lives in the two World Wars. I shall be sending to you a Wreath of Poppies in memory of our Dutch com rades who made the supreme sacrifice, and shall be glad if you will kindly place the same on your Memorial at Schiedam. De burgemeester zond een krans aan de Mayor met verzoek deze namens het gemeentebestuur en de ingezetenen van Schiedam zondag te leggen bij het War Memorial in Wandsworth. Het is de Schiedamse Damclub gelukt de derde en vierde wedstrijd in de eerste klas van de Rotterdamse dambond te winnen en wel uit tegen „Ons Genoegen" uit Bolnes met 812 en thuis tegen het sterke Excelsior, eveneens met 128, waardoor men met acht punten uit vier wedstrijden stevig aan de kop staat Er zijn nog drie wedstrijden te spelen, o.'a. tegen „Het Oosten 2" en de laatste op 1 december uit tegen „Vlaardingen 2", wat de zwaarste opgave zal worden. Schiedam—Excelsior: 1. J. C. Onink—E. de Jong 20, 2. H. MirckP. van Leeu wen. 0—2, 3. C. den BoerT. Molendyk 02, 4. A. v. OtterïooC, Groenenboom 2—0, 5. SleeuwenhoekJ. Noordzy 2—0, 6. W. HeuvelmanJoh. Noordzy 20. 7. J. de Wilde—J. J. Cabri 1—1, 8. M. Veldt—J. J. Kuyk 11, 9 A. Risseeuw H. van Bremen 2—0, 10. C. van Dam—K, Sagel 0—2, Totaal 128. „Ons Genoegen"Schiedam: 1. P. v.d. Wol—J. C. Onink 0—2, 2. H. Kersten—H. Mirck 02, 3. N. RysdykC. den Boer 20, 4. J. Beidervan Otterïoo 2—0, 5. Ch. van BodeSleeuwenhoek 0—2, 6. C. SchoutenW. Heuvelman 02, 7. A. Groenendyk—J. de Wilde 0—2, 8. B. de Ruiter—M. Veldt 0—2, 9. Humphrey—B. Quist 20, 10. T. de KuiterA. Risseeuw 2—0. Totaal 8—12. "DU het zien van de film „Mensen van morgen" denken we onwille keurig aan onze jonge mensen, de jeugd van Schiedam. Hoe staat het daarmee? Is ze anders dan die in andere steden, in plaatsen die ongeveer even groot zijn? We geloven van niet Om de problematiek van de Schie damse jeugd nader onder de loep te nemen, moeten we eigenlijk enkele krin gen onderscheiden: die van de school, van de wjjk en van de jeugdvereniging, waarbg we de belangrijkste zeker niet mogen vergeten: het gezin. Deze kring is evenwel zo belangrijk, dat ze bui ten dit korte bestek valt. T?R zijn scholen op religieuze (pro testants-christelijke of roums-kn- thoiieke) grondslag, naast de openbare scholen. Dit is de ene ihdeling. Bo vendien kan men bij-bet lager onder wijs spreken van volksscholen en „eli- te"scliolen. Hierbij is nog een variatie van se- mi-volkssebolen, de zogenaamde mid denscholen en de se mi-elitescholen. De naam van de school, de reputatie en (Van een onzer verslaggevers) Bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1964 is de heer M. den Houting, geboren 6 februari 1900 te Schiedam en wonende in Schiedam aan de Alph. Ariensstraat 58, onderscheiden met de bronzen ere medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. _De heer Den Houting viert vandaag zijn veertig-jarig jubileum als bezorger van de door de N.V. Drukkerij en Uitge vers-maatschappij „De Arbeiderspers'' uitgegeven courant „Het Vrije volk". Op een speciaal voor dit doel belegde bf eenkomst in het Volksgebouw aan de Tuinlaan 50 heeft' burgemeester M. J. W. Peek de jubilaris toegesproken en hem de onderscheiding uitgereikt Van een onzer verslaggevers) De bekende sopraan mej. Nelly van der Spek, 23 jaar, trad dinsdag te Schiedam in het huwelijk met de heer A. Markestein, 35 jaar. De huwelijks inzegening geschiedde in de Juliana- kerk aan de Burgemeester Knappert- laan te Schiedam door ds. J. Couvêe. DE altzangeres Map Bax luisterde deze plechtigheid op met het zingen van een aria uit het werk van Johan Sebastian Bach. Het Sweelinckensemble uit Bot terdam bracht onder leiding van de dirigent Jan Zwart enkele liederen ten gehore, waaronder de Cantate Domino van Sweelinck. Het echtpaar gaat in Vlaardingen wonen, waar het aan de Surinamesingel een huis heeft gekocht. De heer Markestein is procuratiehouder bij een grote scheepvaartmaatschappij te Rotterdam. Als de bas Tom Marke stein is de bruidegom bekend in de raateurzangwereld. het soort onderwijs, dat er wordt ge geven spelen bij de keuze der ouders vaak een grote roL Volksscholen lig gen veelal in de eigen wijk. Hoe ho ger het niveau is, des te minder is er sprake van ern wijkgedachte. Bij de keaze van dit soort Bcholen worden deze meestal meer bewust door de ouders tegen elkaar a/gewogen, wat te hegrijpen is TVE opvoeding der jeugd moet bij de ouders beginnen", zei ons een schoolhoofd met veel ervaring. De on verschilligheid voor ouderavonden komt het meest voor by die ouders, die de school zien als een* gelegenheid, waar je de kinderen liefst zo dicht bij mogelijk gedurende de school jaren kan onderbrengen. Ze willen zo weinig mogelijk „last" -van hun spruiten hebben. Maar gelukkig moe ten we constateren dat deze groep ouders ver in de minderheid is. Ouder commissies vervullen een belangrijke taak. Ze mogen geen klachtenbureaus worden, tnaar ze moeten zich in het algemeen bezig honden met het wel en wee van de kinderen en het contact tussen ouders en leerkrachten. TT7AT de aktiviteiiten gedurende schooluren betreft, zoals melk- drtnken, geld verzamelen voor het schoolreisje of schooisparen, hier over hebben de schoolhoofden zeer uiteenlopende meningen. Er zijn er zelfs, die hier helemaal oiet op ge steld zijn. Anderep willen het niet stimuleren. Dikwijls worden deze ak- tiviteiten een sleur, zeggen ze. En dan is de aardigheid er af. Na school tijd moet de Jeugd op een verant woorde wijze worden „opgevangen". Ook na de schooljaren moeten er in groepsverband allerlei mogelijk heden voor de opgroeiende jeugd zijn om tot een vrije-tjjds-besteding te komen, die alleszins gezond is. Onze Schiedamse jongens en meis jes blijven gemiddeld vierenhalf jaar lid van een vereniging. Ook de jon geren-sociëteiten hebben al lang hun bestaansrecht bewezen voor deze „mensen van morgen", die zich dik wijls zo hopeloos eenzaam kunnen voelen. (Van een onzer verslaggevers) Precies zo lang als een voetbalwed strijd duurt (90 min.) heeft Neder lands meest vermaarde scheidsrechter, Leo Horn, dinsdagavond aan één stuk door het woord gevoerd in de grote zaal van de Harmonie te Vlaardingen, die geheel bezet was. Ditmaal met tal van sportliefhebbers Bit Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. Het betrof de grote jaarlijkse „top avond", georganiseerd door de Vlaar dingse Scheidsrechters Vereniging. Leo Horn, die bepaald geen blad voor zijn mond nam, vertelde op boeiende en vaak sensationele wijze van zijn ontelba- .re belevenissen, zowel in binnen- als buitenland. Bijzonder trots is de heer Hom op zijn grote carrière, waarbij hij niet in het minst verheugd is over het leiden van 138 wedstrijden in het buiten land, waarvan liefst 40 landenwedstrij- den. Vooral de wedstrijden om de Euro- Volgens dr. v. d. Poel, die eerste hulp pa-cup hebben hem het meest aangegre- verleende, heeft ze waarschijnlijk slechts pen. lichte verwondingen opgeslepen. Het De beroemde arbiter, die zichzelf de meisje is met een politie-auto thuis ge- best betaalde amateur vindt, houdt er bracht. I van om iets bijzonders te doen. Je (Van een. onzer verslaggevers) TANIGE Schiedamse raadsleden hebben gevraagd wanneer de zogenaamde J-J „groene golf" over de gehele lengte van de Burgemeester Knappertlaan wordt doorgetrokken. Het antwoord van het college van B. en W. luidt ais volgt: Afgewacht dient te worden hoe de ontwikkeling van het verkeer zich zal voltrekken na de openstelling van de Horvathweg, aangezien het niet on mogelijk moet worden geacht, dat de Burgemeester Knappertlaan dan min der verkeer te verwerken zal krijgen. Hiemee hangt ten nauwste samen het antwoord op de vraag of het dan aanbeveling zal verdienen de groene golf over de gehele lengte van de Bur gemeester Knappertlaan door tie trekken. In het verband hiermee is het gevraagde tijdstip niet aan te geven. moet wel eens iets geks doen, want tenslotte wil het publiek waar voor zijn geld krijgen en laat mij dan maar m'n eigen stijl toepassen, dan gebeurt er verder niets, in geen enkele wed strijd, zo verzekerde hij. Volmondig gaf de heer Hom toe, dat ook hij fouten maakt en dat ook hij tot die scheidsrecht behoort, die later bij zichzelf denken: „had ik dat maar anders gedaan". Hij achtte het van groot belang, dat iedere scheidsrechter er voor zorgi steeds in goede conditie te verkeren. Vooral het naar-een-wedstrijd-toe-leven Is daarbij een zeer belangrijke factor. Wat er ook gebeurt, iedere keer op nieuw geniet hij vc 1 van een wedstrijd hoe die ook verloopt. Dat het publiek praktisch niets van spelregels afweet, is iets wat hem niet lekker zit; mede daar door kan de sfeer op een veld soms verknoeid worden, zei hij. Aan het einde van zijn met humor gekrudie toespraak s telde de heer Hom vast, dat men heus geen univer siteit behoeft te vol- -n om psycholoog te worden. Wordt een goed scheidsrech ter en je bent tevens een psycho loog. Overigens zede heer Hom, dat men alle belevenissen op het voetbal veld en ook daarbuiten maar van de zonnige kant moet bekijkne. Na de pauze werd de film „De Hek senketel van het voetballen" vertoond, op welke film men de trainingsmethodes zag van wereldberoemde trainers zoals Wal ter Winterbottem, Herrera en Louis Alonso. Als vanouds werd het een bijzonder geslaagde topavond die onder leiding stond van V.S.V.-voorzitter J. v. d. Vij ver. (Van onze correspondent) Hoe gevaarlijk het 's avonds is met een fiets zonder licht te rijden, ondervond het dochtertje van de heer V. E. uit Maasland. Een autobestuurder merkte haar te laat c-» en moest plotseling zijn stuur omgooi en om de wielrijdster niet aan te rijden. Hij kwam echter weer met een andere auto in botsing, met het gevolg dat beide auto's veel schade opliepen. (Van een onzer verslaggevers) Een bestelauto, bestuurd door de 23- jarige J. N., die dinsdag vanaf de werf Wilton-Feijenoord op de Vlaardingerdijk m de richting van de Burgemeester Knappertlaan te Schiedam reed en voor een tegenligger moest uitwijken, botste tegen een boom, waardoor de bestuurder enkele lichte schaafwonden opliep en de auto zwaar beschadigd werd. Door het forceren van een ruit werd een poging tot inbraak gedaan dinsdag in de werkplaats van de Zakkencentrale aan de Overschieseweg te Schiedam. Men heeft evenwel niets kunnen medenemen, SCHIEDAM. Geboren: Pteter J z v M P de Werker en M J Mostert; Theodora d v A P van den Berg en A Stolk; Paulus J M z v J H M Rek en M R D Lips: Johannes P z v P Vavier en M K Huis ia 't Veld: Jacobs M d v L Neus en A Verlangen: Paul E z v B E van der Munnik en E C Pijl: Martinus A C J z v A G C Kok en JVf C C J Zijp: Marleen d v J de Neef en K Wiedmann: Elisabeth E d v A van der Horst en E Versteeg: Elisabeth M d v S S Hoekstra en C G M van Veggel; Ingrid J d v M J Pellegrom en A H van Hemen; Wendy d v APE van der Nol en A van Hattem; Mireille d v M Smulders en N J G Sassen: Johanna MdrCSJ Haas en J M Visser; Johannes W z v W J M WiUemse en J M W Schoenmakers: Martellus TA z v TM van den Berg en J de Gorter; Willem z v J van Dijken en M Kegel. Overleden: N T Vermaat 59 ir wed v. Schools: P Hoogstad 65 jr; J van Straalen 73 ir wed Sijtsma: J Ranke 55 ir; C van der Bor 79 jr; W A Baris 84 jr. EEN gedeelte van de Dr. Daniël den Hoed kliniek aan de Groene HilledijK te Rotte Jan» is maandag in gebruik ge nomen. De eerste 25 patiënten zijn van bet Zuiderziekenhuis overgebracht naar (i, specialistische kliniek, waar in totaal 275 patiënten kunnen worden opgenomen. De Dr. Daniël den Hoed kliniek is het resultaat van de samenwerking tussen de Stichting Rettexdamsche Radio-Therapeu tisch Instituut en de Stichting Provinciaal Rheumacantrmu Zuid-Holland. Beide in stellingen hadden plannen voor een zie kenhuis en zagen in gezamenlijke bouw de beste oplossing. Rhenmapatiënten en patiënten met gexwelsziekten zullen in de moderne kliniek worden verpleegd. Er zal naar worden gestreefd de patiënten in een zo vroeg mogelijk stadium van hun ziekte op ie nemen, omdat dan de kans op herstel het grootst is. Tot nu toe was dit door plaatsgebrek niet altijd mogelijk, In de ehenma-afd. wil men de patiënten al zo vroeg opnemen, dat zij hun zieken huisbed alleen voor middag- en nachtrust gebruiken en overigens zich vrij bewegen en een groot deel van de dag vullen met oefen- en bezigheidstherapie. De rheuma- afdeling krijgt ongeveer 150 bedden. De afdeling voor gezwelsziekten, die begin volgend jaar in gebruik wordt genomen, zal 120 bedden teilen. Inmiddels is de staf van het ziekenhuis gevormd. De cursus voor leerling-verpleegsters startte enige weken geleden. Het aantrekken van verpleegsters en ander personeel zal onder meer afhangen van het tijdstip, waarop de kliniek op volle capaciteit kan werken. In juni 1955 werd de eerste paal voor de kliniek geslagen. Het ontwerp is van de architecten Cramer en Kruisheer, die al meerdere ziekenhuizen op hun na- i hebben staan. T SMIT Ss Co's Internationale sleep» Lj dienst heeft opdracht gegeven voor de boaw van een tweede supersleepboot bij J. M. K. Smits scheepswerf en machi nefabrieken N.V, in Kinderdijk. Dit nieu we sleepschip, dat de naam zal krijgen van „De Witte Zee", naar de onlangs op de kust van het eiland Wight vergane sleper „Witte Zee", zal in alle opzichten een zusterschip worden van de 9000 ipk sterke „Zwam Zee", de grootste en sterkste sleepboot ter wereld. Ook de „Zwarte Zee" -werd in Kinderdijk ge bouwd speciaal ontworpen voor sleep dienst met zeer grote objecten zoals booreilanden, supertankers en zeer grote bulkcarriers. De „Zwarte Zee", die na twee jaar bewezen heeft een zeer ren dabel schip te zijn Prinses Beatrix was op 12 oktober 1962 de doopsier is 77 meter lang, twaalf en een halve meter Pre®Jl en steekt vijf meter vijf en zeven- ep" He* 's een dubbelschroefs schip. Beide schroeven kunnen onafhankelijk draalen en zijn met een vloeistofkoppe- i lag verbonden met hun dieselmotoren, er zijn eenendertig bemanningsleden aan boord en er is ruimte voor twintig run ners. De snelheid van de nieuwe Witte Zee zal vrijvarend 30 knopen zijn. Het is de bedoeling dat het nieuwe schip medio 1966 in dienst zal worden genomen. L. Smit en Co's internationale sleepdienst beschikt op het ogenblik over 85 zeesle pers, kust- en havensleepboten en ber gingsvaartuigen. Acht van de in de vaart zijnde sleepboten hebben het vermo-en van meer dan 4000 ipk. Hiermee is' L. Smit en Co de sleepdienst met het groot ste vermogen ter wereld. Overigens ge schiedt rond 80 procent van het sleep- werk ter wereld met Nederlandse sleep boten. (Van een onzer verslaggevers) Het is nog niet bekend wanneer in Vlaardingen het aardgas ter beschikking komt, maar blijkens de memorie van antwoord op do gemeentebegroting heb ben B. en W. erop aangedrongen Vlaar dingen per 1 juü 1965 in het schema op te nemen. Zodra de datum wan op aardgas ge leverd kan worden bekend is, zal de firma die de ombouwwerkzaamheden verricht een enquête bij alle verbrui kers houden over de aanwezige gas- toestellen en de wensen die men heeft met betrekking tot eventuele vervan ging. Hoeveel binnenleidingen en kranen er vernieuwd zullen moeten worden is nog niet bekend. Voor een onderzoek naar de toestand van de binnenleidingen is in middels opdracht verstrekt. Bij de ombouwwerkzaamheden, die dus met door gemeentepersoneel zullen wor den uitgevoerd, beschikt de gemeente wel over vakbekwaam personeel dat no- d a is voor werkzaamheden die door het eigen bedrijf kunnen worden gedaan. Bnmenkort zal de gemeenteraad een tweede aardgasnota worden aangeboden waarin verdere bijzonderheden zullen worden verstrekt Het is de bedoeling dat het pubLek op ruime schaal van voor lichting zal worden gediend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1