itomobilist zag iiian op bromfiets niet Fietser reed door sloeg op motoric SCHRIJFSTER A Waar en wanneer v bureau voor zuigelingen? Capaciteit wordt verdubbeld Officier: Jamishoofd nodig öcnxiiaig maar geen str Automobiliste geen voorrang 40 boete Boete voor motor die niet deugt Toen grienden nog het grensgebied bepaalden (18) pE ROTTERDAMMER DONDERDAG 5 NOVEMBER 1964 helpen direct tegen brandend maagzuur Bruine bonen <-.ert morsen GEMEENTE SCHIEDAM en daselijks (Van een onzer verslaggevers) De bouw van een consultatiebureau voor zuigelingen en .kleuters is reeds lang In de pen. Waar en wanneer zal dit gebouw tot stand komen? In het jaarverslag over 1963 van de Schiedamse Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen stond astijds hierover het volgende vermeld: „De overgang van het consultatiebu reau aan de Lange Nieuwstraat naar het gebouw van het Wit-Gele Kruis aan de Nieuwe Haven is alleszins be vredigend verlopen. Spoedig voelde iedereen zich ingeburgerd en de sa menwerking verloopt uitstekend. Gezamenlijk wordt nu gewacht op de verdere plannen van het gemeentebe stuur met betrekking tot het onder brengen van een nieuw consultatiebu reau. Inmiddels werd een suggestie ont vangen voor een plaats bij de Hoofd brug, waar in twee lagen gebouwd zou moeten worden. Aan te nemen valt, dat zo'n plan slechts in veel ruimer ver- band verwezenlijkt zal kunnen worden De eerste contacten voor onderling overleg van alle plaatselijke kruisorga nisaties in nauwe samenwerking met de G.G.D., die namens de gemeente op treedt, zijn reeds gelegd." Thans, een jaar later, vragen enkele raadsleden, hoe het staat met de voorbe reiding van de bouw van een consultatie bureau voor zuigelingen en kleuters De besprekingen, die hierover worden gevoerd tussen de Schiedamse Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen en de plaatselijke afdelingen voor het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis, zijn even wel nog niet in een zodanig stadium gekomen, dat het college van B. en W daarover iets concreets kan meedelen len vernieuwt Ao 1789". In de oude «puisluis sputterde het donkere water. Vroeger werd hij gebruikt als papier molen. Drie poorters bouwden hem in 1596. Met twee grote trekraderctt werd het sluisje opgehaald. Bij wisseling van getij kwam de molen in werking. Ons land telde vroeger 21 van deze getijmoleris. In het begin van de 17de eeuw werd de molen gebruikt om ko per te malen. In de 18de eeuw werd het eerst een graanmolen, latpr een molen, waar snuiftabak werd gemalen. De getijmolen heeft nogal eens klach ten opgeleverd, omdat het water zo hoog ging staan, dat de ltfbancn onder liepen. Hoe de tweede wereldoorlog onze achterop geraakte volkshuishou ding weer tot de primitieve techniek van de middeleeuwen terugbracht, hljjkt uit het feit, dat de oude, bijkans vergeten getijmolen weer gebruikt werd om een dynamo voor elektrisch licht aan te drijven. WSBHU* Exclusieve deux-pièces jumpers j en vesten I SCHIEDAM. Geboren: Monique T d J G Krabbendam en A van 't Geloof: Mau rice z v J C Reijmer en A M T L Enge- ring." KORTE HOOGSTRAAT 22 TEL. 119000 ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) Ik rijd bijna' vijfduizend kilometer per jaar, vertelde de automobilist J. J. R. uit Drunen. Ondanks deze staat van dienst had de verdachte toch op 11 mei op de hoek van de Rotter- dair>5edijk en de Van Deventerstraat te Schiedam een bromfietser aangere den. dachte trachtte zijn fout enigszins te verzachten door erop te wijzen, dat de bromfietser, die iri gezelschap was van een broer, die ook op een bromfiets reed, veel te hard had gereden. Dit had de broer trouwens moeten toegeven. Bovendien, vervolgde verdachte, stond er een aaneengesloten rij geparkeerde auto's, waardoor het uitzicht enigszins was belemmerd. Ook het licht van een ter plaatse gevestigde showroom was hinderlijk geweest. Dit èlles w'ilde dekantonrechter bij. het wijzen van zijn vonnis in aanmer king nemen en veroordeelde de auto mobilist tot een boete-van dertig gul den. Deze laatste reed op de Rotterdamse- dijk. De automobilist had de bromfietser niet opgemerkt. Deze werd door de auto gegrepen en had zware verwondingen opgelopen. Ik had hem niet gezien .en op een gegeven ogenblik hoorde ik .de klap van de botsing met alle nare gevolgen van dien, zei de verdachte woensdagmorgen tegen de Schiedamse kantonrechter mr. W. E. van Vloten. Hij gaf overigens zijn schuld ruiterlijk toe. Tegenwoordig moet de automobilist een soort Janushoofd hebben. Hij moet achter zich, voor zich en naast zich kijken, verklaarde de officier van justi tie, die veertig gulden boeie eiste. Elke verdachte krijgt altijd gelegenheid om daarna nog iets te zeggen. De. ver- Het Vlaardingse Zonnehuis, waar voor burgemeester mr. J. Heusdens op 20 december 1963 de eerste paal sloeg, komt in de plaats van de in richting te Schiedam, waarvan de H. Harmeij er, voorzitter van het lande lijk bestuur, tot zijn spijt moest erkennen, dat zij behoort tot die in richtingen die niet meer volkomen vol doen aan de eisen die vandaag aan de verpleging van langdurig zieken wor den gesteld. Mede daarom had het bestuur mevrouw H. Jager-Corbet, die als secretaresse van het Schiedamse tehuis het leed van de huidige huisvesting steeds meemaakt, uitgenodigd de vlag te hijsen op het op hoogte gekomen zusterhuis, dat gisteren precies voor de helft klaar was. Aan de andere helft zal de Bataafse Aanneming Maatschappij eerst; kunnen beginnen zodra daarvoor een aanvullen de. rijksgoedkeuring is afgekomen. De heer Harmeijer deelde namelijk mee dat de kortere arbeidstijden voor de ver pleegsters en de hogere eisen die aan de verpleging worden gesteld voor het be stuur aanleiding zijn geweest tot het be sluit de capaciteit van het zusterhuis na genoeg te verdubbelen. Het komt er op neer dat het aantal verpleegstersbedden van 70 tot 125 zal worden opgevoerd. De heer Harmeijer hoopte nu maar dat de minister spoedig de goedkeu- WETENSCHAPPELIJK VERANTWOORD Haar houding deed direct niet sympa thiek aan. Deze dame voor het verdach- tenhekje van het kantongerecht 'te Schie dam haalde haar schouders op. Ze deed het voorkomen, dat ze het allemaal niet erg vond, wat haar ten laste werd "ge legd. Deze Rotterdamse automobiliste, me vrouw H. C. van B„ had op het kruis punt Boerhaavelaan-Van 't Hoffplein, Ko mende uit de 's-Gravenzandestraat geen voorrang verleend aan een andere auto die od de Boerhaavelaan reed. Het ergste was wel, dat de verdachte snel was weggereden na het moment, waarop de andere auto krachtig moest remmen. Ik krijg de indruk, dat u onverbeterlijk bent, zei kantonrechter mr. W. E. van Vloten streng. Dat de verdachte snel was weggereden, nam de officier van justitie haar hoogst kwalijk. Ik dacht dat die auto slipte en dat het allemaal niet zo erg was. zo wilde de vrouw zichzelf schoon spreken. De officier van justitie eiste evenwel een boete van 40. Gelet op uw houding hier, had ik eigenlijk een hogere boete willen opleggen. Maar we zullen het deze keer hierbij" laten aldus mr. Franken. De kantonrechter vonniste conform. De Vlaardingse jongeman A.S. had op de Westhavenkade te Vlaardingen ge reden met een motor, waarvan de uit laat niet deugde. Woensdag stond hij voor het hekje in het kantongerecht te Schiedam. Hij moest aanhoren wat de kantonrechter hem te zeggen had. De binnendemper was verwijderd. Bo vendien was op het voertuig een race- carburateur bevestigd, waardoor ver dachte ten laste kon worden gelegd, dat hij geen rijbewijs had, zei mr. W. E. van Vloten. Ook had de verdachte nog een mega foon op de uitlaat aangebracht, zei de officier van justitie. Het is genoegzaam bekend, dat wij niet op die harde knetterende dingen ge steld zijn, voegde hij daaraan toe. De eis werd 60. boete. De kantonrechter was het hiermee eens. binding met de Maas stond, moesten deze mensen helemaal omlopen. Daar- mee gingen, minstens twintig minuten ATA de ijspret werden op hetzelfde verloren. De arbeiders'huurden daar in stuk grond in het voorjaar tuin- 0n» dikwijls een roeiboot Dij Dirk bouwgewassen gekweekt. De heer Laroy en voeren dan over naarde Meijvogel had het in pacht.^ Tijdens fabriek. Dit kostte slechts-vijf minu- de Eerste Wereldoorlog hebben heel ten. De huurprijs was evenwel geen wat stadgenoten hun lege maag kun* gulden, zoals we op 23 oktober scbre- nen vullen met bruine bonen van dit ven, maar slechts een kwartje, stuk land. De tweede, kaart laat zien hoe de Langs de zwemschool gingen dage- Wilhelmiiiahaven er tien jaar geleden lijks de arbeiders van de Scheep?- uitzag.. JDe bootjes links op de voor- bouwmaatschappij „Niéuwe Water- grond liggen,réchts van het zwembad, wég" naar hun werk. Op de "achtergrond verrijst nog een Na september 1920, toen,de Wilhel- deel van het-oude „Sterrebos". Ook minahaven was gegraven en-in-Ver- het hotel Sterrebos is goed te zien. Musis Sacrum: Ned. Bond v. Oud- btryders, feestavond, 20 u.; S.B.L.O. via voetbal, verg., 20 u. Volksgebouw: Ned. Bond v. Vervoers- tersoneel, feestavond, 20 u. Irene: Schied. Filmkring, alg. ver gadering, 20 u. Arcade: Tamb.- en Pijperskorps Har monie, uitvoering, 20 u. Sursum Corda: Jeugd en Evangelie, verg., 19.30 u. Bij het bureau „HUISVESTING" van boven genoemde gemeente kan roet ingang van I ja nuari 1965 een Dagblad „De Rotterdammer", Schie- aamse redactie. Lange Kerkstraat 82, tel. 2 63 9 54 (b.g.g. 1155 88, toest 52, na 18 uur 19 5 8 8 5) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 29, telef. Jv 4 51 ..(alleen voor klachten, adverten ces en abonnementen, b.g.g. telef. 1155 8 8). Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666; alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290. Woord voor de dag: Bijbellezing, telef. 141000. Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5b, tél 268855. EIERMARKT BARNEVELD Aanvoer 2.550.000 stuks, handel In grote eieren kalm, in kleine vlug eieren van 59/85 gram 13.50—14.10 alg. prijs 13.75, kg prijs 2.18 OP basis 63 gram, eieren van 47 gram 10.40 kg-prijs 2,21, 54 gram 12.60. kg-prijs 2.33, «leren van 58 gram 13.40, kg prijs 2.31. worden geplaatst - -Leeftijd boyen 21 jaar. Hét bezit van een U.L.O.-diploma en ervaring in typen zal tot aanbeveling strekken. De bezoldiging bedraagt "407,— in minimum én J 542,— in maximum per maand <6 jaarlijkse verhogingen). V Vakantietoeslag 4 per jaar. Vpor 23-jarigén eri ouderen, een huurcompen-- satié van 35,90 per maand. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College vroi Burgemeester en Wethouders, dienen binnen.lO. aagen na verschijning dezer advértëntïe te worden ingezonden aan de aid. „Personeelszaken" der Gemeente-secretarie, Nieuwstraat 26, alhier.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1