Nazorg Ook in Schiedam: investeringen vermindereu mi I Politieke jongeren speelden „raad- AGENDA W1HEM¥ DEGN3/. Li l Antiek VmAOE Comité gaat afscheid voorbereiden Helft van openbare werken kan nu niet worden uitgevoerd Brieven verzonden om geld geschenk mr. Peek heetman^ Verzekering dekt de schade Waar waren de protestanten Burgerlijke stand Kantoormeubelen OMEGA 'Wijkouden efyê/fés ztitcng! li Garage Van Dalen N.V. mm Evangelieboekwinkel „De Wegwijzer' open Vrouw gestruikeld Luchthaven dicht Luchthaven wordt afzonderlijke tak van dienst j)E ROTTERDAMMER Pagina S VRIJDAG" 6 NOVEMBER 1964 SappMte vragen (Van een onzer verslaggevers) DU de behandeling van de be groting in de commissie werd ook het financieel beleid van de gemeente aan de orde ge steld en werden enkele gesteld. De- beschouwingen over de fi nanciering van de kapitaalsuit gaven, die er van uitgaan, dat het leningplafond ook na 1 no vember 1964 zal worden gehand haafd', geven aanleiding tot de vraag of Schiedam reeds tegen dit plafond is opgestoten, en zo ja, bij welke gelegenheid .daar van is gebleken. BEPERKINGEN Komtfloolc eens zitten want Vandaag - - "n morgen ere dagelijks Waterbericht Kritiek Utopie VERMINDEREN MIST. DISHARMONIE We hechten veel aan de toe neming van persoonlijk bezit. Maar we betreuren de extra-uit gaven voor de politie die dat be zit beschermen moet. Stofzuigers om dé huizen, mee schoon te hou den zijn prijzenswaardig en een noodzakelijk onderdeel van de le vensstandaard. Straatvegers om de straten schoon te houden be tekenen een onplezierige uitgave. Hoe groter de rijkdom, hoe dik ker het vuil, aldus deze Ameri kaanse professor. Tenslotte mag ook van de bur gerij worden verwacht, dat deze meewerkt om de uitgaven te doen verminderen. Als B. en W. op een vraag' van de gemeente raadsleden, of er tastbare resul taten bereikt zijn met de rein- heidsaotie te Schiedam moet ant woorden, dat er met de actie „Opgeruimd-Staat-Netjes" wei nig resultaten bereikt zijn, dan betekent dat een schromelijk ge brek aan economisch inzicht t.a.v. de gemeenschapsgedachte bij onze burgers. A. DEN DRAAK Mahonie Regency Commode met secretaire ca. 1790 Binnenweg 113- Rotterdam Interieurarchitectuur sinds 1827 BLAASROEREN modehuls Comité KAARTJE voorn-modern mm/// PE overheid kan niet alles! Zij kan het werk voor de geeste lijk misdeelden subsidiëren, maar moet zich daarbij beperken tot het strikt noodzakelijke. Onze „zorgenkinderen" hebben echter extra aandacht nodig om zich te kunnen voorbereiden op hun leven als volwassene in de maatschappij. Hiertoe wordt een beroep ge daan op u; de Federatie Nazorg BX.O. vraagt uw steun om de kosten van deze extra zorg te kun nen dragen. Het werk is nuttig en noodzakelijk. Daarom beveel ik de collecte van a.s. 2aterdag krachtig bij u aan. De burgemeester van Schiedam, Mr. S. W. Peek. chic gouden horloge mel^ een geslepen synthetische salher in plaats van een normaal glas. edelsteenkundige f.g a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedgk 155-157, rotterdam BEPERKING IS Nil NOODZAAK In een pand van een verzekerings maatschappij aan de Eendrachtsweg te Botterdam is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Men wist het pand binnen te kor en door vernieling van het kelderraam. Verscheidene schrijfbureau's, die op di verse verdiepingen stonden, werden ge forceerd. Uit een geldkistje werd een bedrag van 100 ontvreemd. Zo neen, verwacht het college dat S JLaiï btnn«nkort het geval zal zijn? Wordt ter voorkoming van het bereiken van net plafond reeds een restrlktief investeringsbeleid gevoerd? De lijst van het uit te voeren ka- pitaalsbeleid met zijn vele blanco- posten geeft aanleiding tot deze ver onderstelling, Men kan zich met aan de indruk onttrekken, dat hei colle ge van B. en W. geen vast financieel beleid kan voeren, gezien de krediet restnktie. ^aar het college er toch van over tuigd moet zijn, dat m de nabije toe komst grote kapitaalswerken uitge voerd moeten worden, zal het aanbe veling verdienen een prioriteitensche ma te tafel te brengen. Is het college bereid mededelingen te verschaffen? Afgezien van de huidige kredietrestrik- ties doet zich de vraag voor, welk be leid het college denkt te voeren inzake financiering van veel kapitaal ver eisende werken, zoals de brandweer kazerne en bet stadhuis. TTET antwoord van B. en W. luidt als volgt: Naar onze mening moet met het doel, dat de Wet-Finaceiering Ka pitaaluitgaven beoogt, worden inge stemd, want een situatie als in de ja- ren 1956 en 1957 is ontstaan, is voor wat onprettige dingen met zich mee Woninginrichting - Broersvest 64-66 (Van een onzer verslaggevers) Het Politiek Jongeren Contact Schie dam Is opnieuw aktief geworden. Hun eerste zitting hielden de jongelui donderdagavond in de raadszaal van het stadhuis. Op de ene tribune xaten de raadsleden B. E. Collé (C.P.N.), mr. J, B, Schueler (katb.)drs. J. H. Simons (Soc.) en G. P. Verhnlsdonk (11b.).-Op de andere tribune troonde de pers. De socialistische jongeren waren met één jongedame en vpf mannelijke leden aanwezig. Hun fractie-voorzitter was de heer Piek. Ze droegen een vuurrode Mooem in hun knoopsgat, behalve -de charmante jongedame. De geKe!e fraktie was kennelijk in plezante stemming. Ze voelde zich sterk. Dat kon je zien. Met hun energieke overmacht en hun rode anjers. Zelfs op de tribune ontdekten we nog een paar vuurrode bloemen. Hier was bepaald sprake van een bepaald soort regie en eivsenering. De rooms-katholieke fractieleden waren met z'n vieren. Nummer vijf had verstek laten gaan, zoals trou wens ook geheel Prol. Schiedam, „Die hebben niemand meer", werd door de anderen .gezegd. Wij voor ons meenden toch heus dat Arjos nog wel bestond. Van de CHU-jongeren hadden we he- v. Oud- S.B.L.O., Musis Sacrum: Ned. Bond strijders, feestavond, 20 u.; verg., 20 u. Volksgebouw: Ned. Bond v. Vervoers- Personeel, feestavond, 20 u. Irene: Sehied. Filmkring, alg. ver gadering, 20 u. Arcade: Ta mb.- en Pijperskorps Har monie, uitvoering, 20 u. S'ii'sum Cordas Jeugd en Evangelie, verg., 19.30 u. Aula Stedelijk Museum: Afscheid voorz. Sehied. Gemeenschap, heer F. A. de Wolff, 14.30 u. Volksgebouw: Muziekver. Crescendo, recepcie, 15.30 u.; feestavond, 20 u. De Bron: Soe. Marimba, contact avond, 19.30 u. Ttvoli: Sociëteit Guillaume, contact avond, 20 u. Arcade: De Dilettantj'es, jeugdtoneel, 14 u. Chr, Soc. Bel.: Advent Kerk: toneel en «lm, 19.30 u. Sportfondsenbad: Ned. Gidsenbewe- gmg, zwemwedstrijden, 19.30 u. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- oamse redactie, Lange Kerkstraat 82, H 2 6395 4 (b.g.g. 1155 SS, toest 52. Ja is uur 19588 5) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agents-hap: J. Steenstraat 29, telef. Do 451 f alleen voor klachten, ad verten- «es en abonnementen, b.g.g. telef, 115588). Klachten bezorging: Agentschap (adr zie boven) dag. vdn 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64650; alarm brandweer 69123: dlarin G.G. en G.D. 29290. Woord voor de dag: Bijbellezing, 'eief. 141000. Apotheek Rembrandt. Rembrandflaan So. tel. 268855. Vrijdag 6 nov.: Gemiddeld keuken- 'Outgeiialte 500 milligram per liter. verwachting voor morgen, 7 nov.: Gemiddeld keukenzoutgehalte 520 müll- tram per liter. laas reeds een tijdje geleden verno men van hun politieke absenteïsme. De jonge liberalen (J.O.V.D.) waren met drie maa, met als fraktieleider de heer J. H, E. Doorslag. Zelfs de weinige pacifisUseh-soeialisten hadden nog kans gezien met drie man o.Lv. hun fractie leider J. M. H. S. Gerding voor de dag te komen. In totaal telden we vijftien raadsleden. De voorzitter van de raad was de heer A. DusseMorp, die boven, de partijen stond. Kij hield een inleiding tot dit debuut van de tweede jongeren-gemeenteraad en vertelde, dat ieder de statuten alsnos mocht wijzigen. Op een geluidsband werd het gesproken woord voor het nageslacht vastgelegd. Fraktie voorzitter Piek las een lange gestencilde redevoering voor, waarvan de pers een afschrift ontving. Hij zei in zijn maidenspeech onder meer, waarbij hij stelde dat kritiek een onmisbaar ele ment is in ons democratisch bestel. Wanneer er plotseling uit een der Sehied amse lanen een dubbele rij prachtige bomen verdwijnt, kijkt een uiterst' klein aantal burgers lichtelijk verbaasd en de volgende dag is alles vergeten. Wanneer een aantal huurders van winkelpanden in het bezit der ge meente een schrijven betreffende huur verhoging ontvangt in een.ta.al, die qua stijl verdacht veel op Russisch lij-kt, is dat hoogstens aanleiding tot verhitte debatten aan de stamtafel De heer Piek zei nog, dat de noodzake lijke verhoging van de gemeentelijke ta rieven het meest drukken op degenen, die het kwetsbaarst zijn, de men-sen met een toch al te klein inkomen. Dit zijn dezelfde mensen, die van een belasting verlaging niet of nauwelijks profiteren en die de komende verhoging van de AOW-premie het zwaarst zullen voelen. Onaanvaardbaar noemde hij de, verho ging van cursusgelden voor'het nijver- heidsavondonderwijs. De fraktievoorzitter van de kaïfh. jonge ren, de heer R. W. Feels, begon al ge lijk te vertellen, dat zij geen -juffertjes waren, die aan de leiband van de grote KVP-broer liepen. Hij had heel wat de siderata, o.a. reclame-t.v. om betere programma's te krijgen., extra-uit keringen aan de dienstplichtigen en stu diesalarissen. Geen belastingverlaging a.u,b.f snaar in plaats daarvan de geiden besteden voor de onderontwikkelde gebieden. Bovendien pleitte hij voor betere hotel- accomodatie in Schiedam. Daarnaast leverde hij felle kritiek op plantsoenen dienst en hij vroeg zich af of de Schie- damse Gemeenschap wel aktief genoeg is. PSP-voorzitter Gerding, wiens stem het duidelijkst klonk, had bijzonder uto pische gedachten. Het rijk moet voor de belastingen zor gen, daarbij alles in een grote nationale spaarpot doen en van het geld daaruit aan elke gemeente percentsgewijze over maken- We moeten allemaal vyij open baar vervoer in de gemeente krijgen. Gemeentegrond moet gemeenschappelijk bezit worden, waarbij de grond in erf pacht moet worden uitgegeven. De liberale leider Doorlag was het helemaal niet met de socialisten eens. Hij wilde geheel andere onderwerpen dan zij behandelen, meer fiictieve Het was een gezellige avond. Prettig deed het aan, dat hier tenminste op keu rige wijze en in algemeen beschaafd Ne derlands werd gesproken. Ook de formu lering van het gesproken woord kon de toets der kritiek doorstaan. De inhoud blijft natuurlijk een kwes tie van persoonlijk inzicht. Tenslotte zijn we allemaal democraten, volgens het beginsel: „Audiatur et eltera pars" (Ook de tegenpartij moet. gehoord worden. de gemeente onaantrekkelijk. Daarom achten wij het de plicht van de gemeentebesturen hieraan mee te werken door zich beperkingen op te leggen ten aanzien van hun kapitaals uitgaven. Daarom ook laten wij kre diet aanvragen, die uitstel kunnen lij den, achterwege. Mede daardoor is het nog niet voorgekomen, dat goedkeuring van kredieten door Gedeputeerde Sta ten is geweigerd op grond van finan cieringsproblemen. We willen ook in de toekomst pro beren te voorkomen, dat dringende werken niet ter hand genomen kunnen worden wegens gebrek aan kapitaal. Daarom blijft een- restrlktief investe ringsbeleid noodzakelijk Wü willen hier mee niet onderschrijven, dat geen vast financieel beleid te voeren zou zijn. Alleen dit beleid moet aangepast zijn aan de moeilijkheden, die de krediet- beperking meebrengt. Bij «ns intern beraad over de voorstellen tot krediet verlening wordt regematig aandacht besteed aan aile werken, die in de ge- ieidebrief worden genoemd. De opstel ling van een bepaald schema lijkt ons in dit stadium niet nuttig. Ofschoon het maken van definitieve plannen voor de bouw van een brand weerkazerne urgent is, zou het prema tuur zijn reeds thans voor de financie ring een plan te maken. De voorbereiding van deze werken zal nog wel enige tijd vergen en inmiddels kunnen ook de financieringsmogelijkheden zich ten gun ste of ten ongunste wijzigen." We menen het bovenstaande uit het algemene fmanciéle gedeelte van het onderzoek der gemeentebegroting voor 1965 in extenso te m jeten afdrukken. F1 VEN ALS ROTTEEDAM en andere plaatsen, moet ook Schiedam door de nieuwe door de regering opgelegde be perkingen ten aanzien van de kapitaals uitgaven zijn. investeringen aanzienlijk terugbrengen. Ten aanzien van de kapitaalsuitgaven kon de gemeente natuurlijk niet op de oude voet doorgaan. Gedeputeerde Sta ten zouden hier gauw een stokje voor gestoken hebben. De overheid kan niet anders handelen. Bestedingsbeperking, want dat is in feite thans nationaal ge zien een, zaak van bittere noodzaak. Overwegingen en vanuit een be paalde partij-politieke hoek kunnen we hierbij buiten beschouwingen. On ze betalingsbalans staat nog steeds op het, waarschuwende rode licht. Nog altijd hebben we te kampen met een zwaar overtrokken arbeidsmarkt Er is een gevaarlijke o verbesteding Dit restriktieve investeringsbeleid bezit velerlei facetten. De kunnen straks won derlijke dingen beleven. De planning van dit beleid is juist weer voor een half jaar verlengd. Hoeveel, malen zal dit be- leidschema nog verlengd moeten, wor den? Dat weet niemand. Het hangt ge heel af van de sociaal-economische ont wikkeling. TS7~E varen in de mist en we kunnen geen enkele prognose trekken, wat op zichzelf zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven bij het bepalen van het bestuursbeleid zeer zekere moei lijkheden schept Bijna de helft van alle openbare werken kunnen niet uitge voerd worden. Dat zal natuurlijk heel 'brengen. We doen slechts een greep uit allerlei gevallen, die normaliter onmiddellijk ter hand genomen zouden worden. De aula op de de algemene begraaf plaats bijv. Is veel te klein. Met het bou wen van een nieuwe aula kan men na tuurlijk wachten, maar er gebeurt dan toch maar niets. Voor de Koningin Em- maflat moet eigenlijk een fraai plant soen komen voor de daar wonende be jaarden. Als u automobilist bent behoeven we u mets van de Burg. van Haarenlaan te vertellen. Het wegdek schreeuwt om verbetering. Maar. eerst als het gevaar zal gaan opleveren, wordt dit een urgent geval. Oude schoolbanken moeten beslist vernieuwd worden, maar er is geen geld voor. Zo kunnen we een hele waslijst opnoemen van dergelijke gevallen, die opgelost zouden worden, als er voldoen de geld was. Nee, we balanceren nog niet op de rand van een financiële afgrond. Maar het is allemaal erg vervelend. Bij dit alles worden we een beetje herinnerd aan de vooroorlogs crisistijd van de be ruchte jaren dertig: We droegen We droegen nog wel een jas, maar de flar den en de rafels hingen er dikwijls bij. THANS is het een Toen waren wij, ^«esterwetk®» Herbert von Karajan vertolkt Brahms. Bij inschrijving verkrijg baar voor f 125,- (stereo f 135,-} prachtig album met Symphonien. Deutsches Requiem. Vioolconcert. Haydn variaties. Korte Hoogstraat 16 Tel. 010-117640 Rotterdam 6 heel andere tijd. de partikulieren straatarm. Nu gaat het er op lijken dat de overheid de arme man en de parti- kulier de rijkaard wordt. Hierdoor zal er een dwaze disharmonie ontstaan. We zullen in prachtige, glanzende auto's rij den op straatplaveisel vol gaten en put ten. Nog veel meer tegenstellingen zullen zo straks het maatschappelijk evenwicht gaan verstoren, want er bestaat nog wel geen acuut gevaar, maar op, den duur moet een dergelijke restriktief investe ringsbeleid van de overheid desastreuze gevolgen met zich mee brengen. Er komt een tijd, dat we niet meer zullen kunnen uitstellen. De overheid kan hieraan slechts weinig veranderen. Deze gehele investeringsproblematiek draagt een economisch-sociologisch ka rakter. Eenvoudiger gezegd: We leven in verhouding tot onze nationale nroduk- tie boven onze stad. Er zijn altijd nog eenvoudige zielen, die schijnen te den ken, dat de overheid geld kan maken, maar dat kan ze heus niet. Ze kan al leen maar de nationale koek verdelen. Het verschijnsel van een onbegrijpe lijke disharmonie tussen het peil van welvaart ia de o verheids- en de parti culiere sector beschrijft de Amerikaan se professor John Kenneth G.albraith in zijn ontdekkende, kritische analyse: „De economie van de overvloed" (The Affluent Society). Hij stelt onder meer, dat discrimi natie van -de overheidsdiensten een wezenlijke trek is van de inflatie. Gebrek aan sociaal overwicht uit zien - inonvermogen om essentiële over heidsdiensten te onderhouden en te verbeteren. Auto's zijn belangrijker dan de wegen waar ze op rijden. TJET gevaar dreigt, dat ia Nederland 1J- door een langdurig restriktief investeringsbeleid de publieke diensten geen gelijke tred meer -houden met de partikuliere prodtiktie. Dan wordt in dit geval het sociaal evenwicht verbroken en het kan noodlottige gevolgen hebben voor de opgroeiende jeugd. Prof, Galbraith schrijft hierover, dat in een goed onderhouden, goed ge regelde gemeenschap met een gezond schoolstelsel, goede ontspanningsmoge lijkheden en een goede politiemacht, de afleidende krachten, die op de jongens cn meisjes van tegenwoordig inwerken, waarschijnlijk niet veel kwaad doen. Het grote gevaar van een bestedings beperking op lange termijn ligt derhalve in een zekere desintegratie der maat schappelijke kringen. H Zaterdag wordt la de Evangelisch Lu therse Kerk (hoek Oranjestraat - L. Nieuw- straat) te Schiedam om 19.30 uur, een oecu menisch avondgebed gehouden. In dit avondgebed zal voorgaan ds. J. Couvee, Geref. Pred. te Schiedam. In hetzelfde kerk gebouw wordt zondag een oecumenische dienst gehouden, aanvang 19 uur. In deze dienst zullen voorgaan ds. H. W. Hemmes, harvormd predikant die zal verzorgen ter- wiil de prediking zal worden verzorgd door ds. S. G v.d. Haagen, Evang. Luthers predi kant te Amsterdam. Bel ons voor een demonstratierit BUYS BALLOTLAAN 4 VLAARDINGEN Telefoon 8709 Uil roeren. 17"OMEN ze weer terug, die gevaar lijke blaasroeren? Laat de politre FRAN SEN STRAAT 23 - TEL. 6436 VLAARDINGEN Dezer dagen werd in Schiedam (op de hoek van Fabristraat en Westfranken- landsestraat) onder de naam „De Weg wijzer" de eerste Evangelie-boekwinkel in het gebied van de Nieuwe Waterweg geopend. Zoals de naam aangeeft, is de bedoeling van dit evangelisch lectuur centrum om aan allen die geen levens zekerheid hebben, de Weg te wijzen: Jezus Christus. Dit doel wil men berei ken door middel van verspreiding van bijbels, evangeliën' en bijbelse lectuur, terwijl men 'bovendien met geestelijke muziek, tekst- en kindermateriaal en getuigenisartikelen werkt Hoewel soortgelijke winkels na de oor log over de gehele wereld verspreid zijn ontstaan (o.a. Mexico, Suriname, Oos- tenriik, Engeland, Frankrijk, Italië, India en Pakistan, Japan, Chili), komen ze in ons land nog slechts in enkele plaatsen voor. Het jonge echtpaar, dat dit nieuwe lectuurdenot beheert, getuigt door de wereldwijde lectuuractie van Operatie Mobilisatie, welke twee jaar terug haar evangelisatie-acties in Europa startte met een grootse lectuurcampagne in Neder land, een visie te hebben gekregen voo? deze methode van Evangelie-verkondi ging. Het centrum, dat eveneens over veel opbouwende geloofslectuur beschikt, wil dan ook tevens het gesnrek tussen" de gelovigen onderling bevorderen, opdat men vanuit een waarachtige gebeds. en geloofsgemeenschap gezamenlijk zal ko men tot grotere gehoorzaamheid aan de evangelisatie-opdracht van Christus. flink robbertje gevochten, met klaas- er a.u.b. op lellen. Menig menselijk oog was et de dupe van. De kleine rakkers stonden verdekt opgesteld achter de kap van een personenauto. Eigenlijk -hadden ze allang op bed moeten liggen op deze koude avond. Ze stonden in zware geveehtshouding aan de waterkant van de Lange Haven, juist waar geen lantaarn stond. Bij het passeren van die auto schoot er iets langs onze koude neus en daar na langs onze oren, over onze hoofden, een waar spervuur van papieren pijlen, die met grote behendigheid uit lange „roeren werden geblazen. Maar niet wij bleken, het doelwit van deze., jeugdige snoodaards te zijn, maar een Winnelou-acliljge figuur, ook niet blaasroer gewapend, neerkijkend op zijn vijanden vanuit zijn hoge stand plaats, het bordes van het Kanton gerecht We ontvluchten ijlings het atrijdgevoel. Achter ons werd een DUS 304 van Lijn Scltiedam-Zuid. 't „KILSPINDIK" ankSets, van binnen wol van buiten nylon - f 5.90 schiedamsawag 61 vlaardlnsen MI.3202 Op de Blaak te Rotterdam kwam don derdagavond de 76-jarige mejuffrouw J. Vijfhuizen uit de Reigerlaan te Capelle aan de IJssel te struikelen. Zij viel en moest met verwondingen, aan. het gezicht naar het Bergwegziekenhuis worden ver voerd. De Luchthaven Rotterdam ïs voor binnenkomend verkeer in verband met de mistL gesloten. Vliegtuigen met be stemming Rotterdam moeten uitwijken naar andere luchthavens. Het uitgaande verkeer was vanmorgen normaal. <Van een onzer verslaggevers) AAN het einde van dit jaar zal mr. J. W. Peek zijn ambt als burge meester van Schiedam neerleggen we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Gedurende achttien jaar heeft de heer Peek als eerste burger zijn beste krachten-gegeven. Toen de heer Peek in oktober 1946 zijn ambt aanvaardde, had hij de zware laak om de door de oorlog ontwrichte samen leving van Schiedam weer in goede ba nen te leiden. Het verenigingsleven had daarbij zijn warme belangstelling. Om namens de burgerij van Schie dam aan mr. Peek kenbaar te maken, hoezeer zijn werk is geaardeerd, heeft zich een comit gevormd dat door mid del van een passend geschenk deze waar-dering bij zijn afscheid op 2é8 de cember tot uitdrukking te brengen. Het comit heeft brieven gericht aan bedrijven, besturen van verenigingen en nartikulierené en aan hoofden der schol len. Er is verzocht de bedragen over te maken naar R. Mees en Zoonen te Schie dam (girorekening no. 4444) of naar de Nederlandse Middenstandsbank N V., eveneens te Schiedam (girorekening 6399) onder vermelding „Afscheid mr, J. W. Peek." Het comit ézond een brief aan de leerlingen van de lagere school, waarin slechts een bedrag wordt "gevraagd van tien cent, met goedkeuring van de ouders. De brief luidt als volgt: Zoals jullie misschien al weet, zal mr. J. W. Peek aan het eind van dit jaar zijn ambt als burgemeester van Schiedam neerleggen om temidden van ons allen van een welverdiende rust te gaan genieten. Dat de taak van een burgemeester niet gemakkelijk is, zullen jullie wol begrijpen Gedurende 18 jaar heeft de heer Peek deze taak steeds opgewekt verricht, waarbij vooral de jeugd zijn warme belangstelling had. Daarom zouden we de burgemeester bij zijn afscheid op 28 december graag een mooi cadeau aanbieden als dank voor het vele werk dat hij voor onze stad heeft gedaan. Wij verzoeken jullie liefst vóór 20 november - 10 cent mee te brengen naar school om op die manier een bedrag bijeen te zamelen. Wij hopen nu maar, dat jullie alle maal zult willen meedoen, zoadat het een mooi geschenk kan worden. Aan de oudere leerlingen wordt ge vraagd een kwartje mee te brengen. Ook de hoofden der plaatselijke scholen ont vingen een schrijven, waarin onder meer de volgende zinsnede voorkwam. Met toestemming van de wethouder van onderwijs en van de schoolbesturen verzoeken wij u bijgaande circulaires aan uw leerlingen uit te reiken, teneinde zo ook van de jeugd een bedrag te ontvan gen. De officiële afscheidsreceptie zal 28 de cember in de aula van het Stedelijék Museum worden gehouden. De bedoeling is, dat hierbij een zo groot mogelijke groep van Schiedamse burgers uit alle kringen van de burgerij als een levend symbool van de plaatselijke eenheids- en gemeenschapsgedachte acte de prsence zal geven, Deze gedachte wordt ook zoveel moge lijk in de samenstelling van het comité „Afscheid mr. J. W. Peek" tot uitdruk king gebracht. De volgende stadgenoten hebben daar-é zitting: ir. B. Wilton, voorzitter, F. A. de Wolff, vice-voorzitter, mevrouw A. H. MoH-Tromp, secetaresse, (B, Knappert- laan 167), mr. J. C. J. Pels Rijcken, pen ningmeester, C. Rauws, penningmeester, G. W. van Bergen Walraven, hoogeerw. beer F. P. J. Boelrijk, S. Bijl, B. Druk ker, J. van, de Griend, C. A., Henrion Verpoorten, ds. W. A. Krijger, A. L, J. Leenderts, J, van - Pelt, mr. H. A. M. Roélants, ds. C. van der Steen, B. J. J. Vincent, mr. J. van Winkelhof. (Van een onzer redacteuren) De Luchthaven Rotterdam wordt een afzonderlijketak van dienst, als de ge meenteraad het voorstel van B. en W. goedkeurt. Het college heeft dit voorne men enige tijd geleden aangekondigd, toen het de raad voorstelde de heer A. van der Hoeven tot directeur van de Luchthaven te benoemen. 41 kwam uit Was woensdag middag. Mooi, helder, maar koud herfstweer. De passagiers waren hoofd zakelijk vrouwen. Ongetwijfeld gingen ze winkelen. In ds "Willem de Zwijgei- laan ontdekte een van de vrolijke vrouwtjes, dat er uit de cahine van de chauffeur een dun- stroompje waterachtig vocht sijpelde. „Hè, sjefeur, je benzinetank is lek. Kijk fcr es 'an, wat gevaarlijk". In een ommezien leken we-op een zinkend schip te zitten. Tenminste wat het omslaan-van de stemming be treft Sterke verhaien vaji. bossen, die door'vloeiende benzine in brand waren, geraakt, deden gauw de ronde. „Ik wil er subiet uit. Je ben je leve hier niet zeker", zei een oude dame bijna builend. Bij de eerste de beste liaüe stapt,e moeke eruit. „Liever lope» dan brande", waren haar laatste woor den. yfi'ï toch de deur open". De stank 'slaat op je keel", vfoeg i een andere vrouw. Maar'de cliauf-' f-eur was wijs en hield zich Oost- indisch doof. Ellendig dat hij in de Oranjestraat moest wachten iri een file. Alles pot dicht, nare lucht, angstige vrouwen- gezichien. Hier mocht beslist nie mand uit, want er is geen halte. .-Maar even later, in de Gerrit Ver- boomstraat, stopte het vehikel toch. Hals over kop tuimelde de levende inhoud van de bus eruit. We moch ten allemaal gratis op hetzelfde kaartje met een andere bus onze weg vervolgen. „Ben je "ondeugend geweest, dat ze je dT uil gezet heb ben", vroeg de buschauffeur, die ans zonder betalen overnam. We reden vt-nïer. Onder de bus met het benzineluchtje lag nu een grote plas van het gevaarlijke spul. -Onder tussen reden fraaie, glanzende per sonenauto's voorbij. Het verschil van materiaal was droevig' opvallend. DKILkCn iSrCLlHI. m fVWORPlKGtNg SCHIEDAM. Ondertrouwd: W J C Abramsen, 27 }r en W Zonneveld. 22 jr; J Delgado Gómez, 29 jr en G van Diejen, 19 jr; T J Düigenouts, 22 jr en H J Meeder, 21 jr: E A T de Groot, 23 jr en E Vos, 19 jr; K Hiemstra, 27 jr en H van Baardewijk, 25 Jr; G H Hoorman, 63 jr en R H Keusen, 86 jr: G P Nieuwenhuijzen, 27 jr en A Kapoen, 23 jr: D J da Roo, 19 jr en P G Gijsen, 18 jr; A Sluimer, 22 jr en N B Winkelman, 22 jr; D M Stougje, 21 jr en. W L Brlnckmann, 19 jr; H R Veldman, 21 jr en J W Olieman, 22 jr-, A Vorzljl, 23 jr en E M Hoegee. 81 jr; H Wltberg. 22 jr en P J Liebeek. 21 jr. Getrouwd: H H G de Wolf, 22 jr en E I Berkhout, 22 jn C van Tiel, 29 jr en M J AIM as, 24 jr; G Smit, 20 jr en M J C Poelstra, 20 jr: J H van der Ven, 22 jr en Et M de Jong, 19 jr: B Helbers, 20 jr en M A M Helbers, 18 jr; W A M Egging, 22 jr en A Kortland, 19 Jr: W Meljerinlc. 64 jr ea J M da Bot, 67 jr; A C C Markenstein, 35 jr en P A van der Spek, 23 jr; T J Kemraer, 25 jr en C M Rost, 23 jr; C J M van Bruggen, 27 jr cn J Groeneveld. 22 jr; H J den Toom, 23 jr en A Poot, 23 rj; W C van der Ploeg, 25 Jr en J M E Jongbloed, 22 jr: G L C van Vlier, 18 jr en M Koolwijk, 22 jr; G Verkade, 25 jr en P Poot, 24 jr; A Streng, 20 jr en I E J Eijsberg, 19 jr; C H Kok, 23 jr en L M Scheepmaker, 18 jr. Geboren: Adrianus z.v. A Vredenbregt en W Koster; CorneUa W d.v. D van den Hoek en N C Steenbergen: Renê z.v. H J Ouwen- dijk en P de Ruyter; Yvonne d.v. H J Ouwendljk en P de Ruyter; Elly d.v. J Brökllng ea H Wiüems»; Arina d.v. A Muizert en T M IJardin MUlord. Overleden; R van Spandaw, 91 jr: D Stolker, 69 jr; H van der Moer, 85 jr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1