MET VAAR! STRUIKGEWAS IN Protestant Schiedam" Harmonievierde 35-jarig bestaan ennrng voor scheidende voorzitter Rotterdamse kroniek M. WEIJ (65) OVERLEDEN ..De Dilettant jes" toneel tijdens weekeinde Ook Rijnmond ter sprake Turkse minister bezocht Veda SET Toeii grienden nog het grensgebied bepaalden (slot) ..i 964 de rotterdammer Pagina 3 MAANDAG 9 NOVEMBER 1964. Zilveren eremedaille voor H. J. F. Dinkelaar (Van een onzer verslaggevers) Burgemeester mr. J. W. Peek legde zondagmorgen om twaalf uur een klaprozenkrans aan de voet van het monument voor de gevallenen in de Plantage te Schiedam. Hij deed dat namens het gemeentebestuur en de inge zetenen van Wandsworth in En- geland. De burgemeester zond een klaprozenkrans aan de Mayor van Wandsworth, met het verzoek de ze namens .het gemeentebestuur en de ingezetenen van Schiedam Bazar Het Zonnehuis hraclit ƒ2800 op op deze zondag te leggen bij het War Memorial aldaar. Deze jaarlijkse sobere plechtig heid 'blijft een daad van warme piëteit, waarmee al degenen wor den herdacht, die tijdens de twee wereldoorlogen bun leven voor de vrijheid hebben gegeven. Cf Bijstand Vandaag r^nrsrpn ••era dagelijks Uitgaven Scli'iedamse Filrakring koos bestuursleden Bond Oud-Strijders Christenplicht GTB won van GSS (3-1) Komiflook eens zitien want HET Tamboers- en Pijperskorps „Harmonie" en „Jong Har monie" vierde vrijdagavond in de grote zaal van gebouw Arcade te Schiedam het 35-jarig jubileum op bijzonder luisterrijke wijze, waar bij het niet aan belangstelling ontbrak. II niformen OCHïElDAM aan dé Maas" "luidt" het onderschrift "van de eerste foto. Van de Maas is evenwel niets te zien, want het water met de schepen is de Wilhelminahaven. Op de ach tergrond ziet men de Scheeps bouw Mij „Nieuwe Waterweg." (Van een onzer verslaggevers) Nadat -de heer M. Wejj. kassier bii öe Technische Bedrijven te Schiedam vrijdag 30 oktober wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd af. ichéii had genomen van zijn werkkring en van zijn eodega's, kreeg hij maan dagmorgen 2 november - in zijnwoning aan de Burgemeester Gijzenlaan te Schiedam een ernstige- hartaanval. Hü werd onmiddellijk naar het Ge meenteziekenhuis vervoerd. Na' een' week daar -gelegen te hebben, is de heer ■VVeijzondagmorgen nog vrij plotseling overleden. Be verslagenheid onder zijn collega's j; .bijzonder groot. Het stoffelijk over schot staat opgebaard in de rouwkamer aan de Nassaulaan te Schiedam. De be grafenis geschiedt donderdagmiddag om kwart voor drie op' de Algemene Be graafplaats te Schiedam. (Van een onzer Verslaggevers) Ruim tweehonderdvijftig kinderen ge noten zaterdagmiddag in gebouw Arcade, te Schiedam van het aardige' totneelstuk .Barije en de niezende- koning" door André Carrel, een klucht in drie bedrij ven, gespeeld door de Schiedamse Jeugd toneel Vereniging „De Dilettantjes", onder regie van mevrouw R. Dettmeijer- Kamp, die eer van haar moeilijke werk kreeg. De kinderén voerden het toneel stuk uitstekend op en hadden zich goed in hun rollen in gewerkt. Lieuwc van .Tricht vertolkte de niet te gemakkelijke rol van de koning, die niesde/terwijl Barije Sartels, de dorps jongen, werd vertolkt- door Jan Wuister. Michel Asnus was de bromsnorrende veldwachter. De tienjarige René Asmüs toonde ziéh eêh echt roverstype. Theo Nijs was de lijfarts des konings en Ali Hars de olijke hofnar. Goedhartige ouwe Sientje was Yvonne de Vos en de lief tallige prinses Ina de Hertog. Het jeug dig publiek genoot.kennelijk van verhaal e.n spelers. Bij koninklijk-besluit is de heer H. J. Dinkelaar, geboren 30 mei 1900 in Helle- voetsluis en wonende in Schiedam aan de Franklinstraat 3a, toegekend de zil veren eremedaille verbonden aan de Or de van Oranje, Nassau. Dé heer Dinkelaar is gedurende 43' jaar lid van de Arbeiders Muziekvereniging „Crescendo", waarvan 34 jaar als be stuurslid en de laatste 28 jaar als pen ningmeester. Aan het beginvan de receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van „Crescendo", zaterdagmiddag in het Volksgebouw, reikte burgemeester mr. J. W, Peek de Onderscheidingen uit. {Van 'een onzer verslaggevers) DESTUURDER G.. II. IJ sonenauto 'die zaterdi van een. per sonenauto'die zaterdagmiddag op dë kruising ThörbeckéslngelKuiperstraat te Schiedam in gesprek was met zj)n mede-inzittende, reed plptseliing een voetpad op, waarna hflzo schrok dat h(j op het gaspedaal drukte in plaats van op z(jn rem; Het gevolg hiervan was dat de auio mét .eern vaart in de richting van de vüver reed 'en in het dichte struik gewas klemraakte. Metvereende krachten, werd de auto uit zijn benarde positie bevrijdde. (Van een onzer verslaggevers) „Protestant Schiedam", de samenwer kende kie'sverenigingen A.R., CH.U, en S.P.G., hebben in de zaal van de Mag- nilia Deikerk een vergadering gehouden, waarop diverse facetten van de begro ting onder de loép werden genomen on der leiding van de heer L. H. Knlpscheer. Wethouder W. van Schooneveld behandel de aan de handvan sprekende cijfers de woningbouw, waarbij hi)' herinnerde aan de onlangs gehouden bijeenkomst in het stadhuis ter gelegenheid van de vijf duizendste woning,die door Muys en De Winter in Schiedam was opgeleverd. Bij een nadere beschouwing van het bouwprogramma .blijkt, dat, indien we volgens pia'n de 9000 woningen in en-om Schiedam -balen, er minstens 850 wonin gen per jaar moeten worden gebouwd. Over tien jaar zijn we dan rond met on ze bouwplannen, zo had de burgemees ter gesteld. Over Rijnmond sprekend noemde de fraktievoorzitter, de heer S. Kuiper (CH) dit nieuwe lichaam nog een- probleem. Hij maakte deel utt van een voorlopige commissie Rijnmond, die op een verga dering in maart te Rotterdam werd ge ïnstalleerd. Men wil'deze commissie uit breiden met vertegenwoordigers van randgemeenten, die bii'de Rijnmond zijn betrokken. De heer Kuiper zei nog, dat «o de vergadering die binnenkort te Rot terdam zal worden' gehouden, spijkers met koppen zullen moeten worden ge slagen. bijstand is' geformeerd 'dat.- tevens, het colleges van advies is. Er is breedvoerig gesproken of deze commissies al. dan niet gescheiden moéten blijven. Ten slotte - werd besloten, deze beide commissies' tot .één geheel te verenigen. Het college van B. en W. kan uiteinde lijk ieder afzónderlijk gevalaan deze commissie delegeren, hoewel het college de beslissing daarbij aan zichzelf, houdt. De K.V.P. noemde die revolutionair. Wij achten deze decentralisatie evenwel juist, aldus de heer-Kuiper. De heer ir.'K. J. J. Dominicus (A.R.) gaf daarna een duidelijke uiteenzetting in het financiële vlak liggend, over het huishoudboekje van-de gemeente Schie dam, dat erniet bepaald fraai uitziet. Hij liet een somber geluid horen. Meer ongellükken in Schiedam tijdens •het weekeinde zijn de volgende: 9 De vijfjarige Barbara van der Tem pel liep zaterdagmiddag zo uit haar wo ning aan, de Nieuwstraat te Schiedam de Schiedam de rijweg op. Ze kwam par does onder een personenauto, bestuurd door J. J. W. Hoewel de kleine met een gekneusd beentje door de G.'G.D. naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd moest worden, liep het -ongeluk overigens toch nog betrekkelijk goed af. 9 In een onbewaakt ogenblik, omdat hij even achterom keek, botste de bestuur der J. van -L. van een Volkswagen zater dagavond in de Nieuwe Maasstraat; te Schiedam tegen een stilstaande vracht auto. bestuurd dóór A. N. P. Beide voer tuigen -werd enzwaar -beschadigd; Per soonlijke. ongelukken déden zich niet vóór.. 9 Op. hét.-sportterein. Harga--te Schie dam, kwamen-zondagmorgen, twee per sonenauto's metelkaar -in- botsing, de een.bestuurd door G; van V. en de ander bestuurd, door P.. K., beiden uit Rotter dam. Eerstgenoemde autto kwam van het parkeerterrein, waarbij de bestuurder geen voorrang aan de andere auto ver leende» Beeide .voertuigen werden ernstig beschadigd.Persoonlijke ongelukken deden zich-niet voor. - Twee personenautto's, de een bestuurd door C, B„ en de ander door F. T. S. uit Den Haag,-kwamen zondag met elkaar in botsing op de hoek van de Mgr. No- lenslaan' en Loeffstraat. te Schiedam, om dat laatstgenoemde bestuurder geen voor rang verleende. De echtgenote van de heer S. kreeg een lichtehoofdwond en werd door de G.G.D. naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. De bazar van „Het Zonnehuis" te Schiedam heeft dit jaar 2800 gulden op gebracht, waarvan 2000 gulden binnen kwam via de Welfare-werkster en 800 gulden via de verkoop van koffie, thee, lootjes en van artikelen, die de winke liers hadden gegeven. De direktriee van „Het Zonnehuis", zuster A. Sanders, toonde zich zeer te vreden over de behaalde resultaten. Tijdens de receptie werd een bedrag van 2.289,50 aan het bestuur overhan digd om nieuwe instrumenten te kopen. Bij de -oud-leden werd f 1200 opgehaald. Behalve zeer veel gelukwensen ontving hef bestuur ook twee schuif trombones. Vervolgens behandelde-de heer Kui per'de Algemene Bijstandswet, die 1 januari-1965 in werking treedt, Ih te genstelling -tot. voorheen, toen bepaal de verenigingen uitmaakten of iemand al dan niet geldelijke bijstand zou krijgen, betekent de nieuwe-wet voor onze gemeente,dat de verlening van bijstand -wondt gedelegeerd - aan het college van B. en W, De heer Kuiper vervolgde zijn betoog over. dit hoogst- actuele onderwerp met de volgende woorden: Wij menen, dat üeze bijstand een kwestie is van de over heid. Het wonderlijke doet zich hierbij evenwel voor, dat er een college van Arcade: De verzamelaare .ruilbeurs, 4«7.30 U, „„ir,en®: Aquiariumver. Arqu'a Fauna contaetavond, 20 u. De Bron: Zakenstudiekring, contact- »vond; 20'u.' Wijkcentrum: Thorbeckeschool, ouder avond, 20 u. terdagle enen 'Arcade; Ned, Bond van Vogelliefheb- "ers, contactav'ohd, '20 u. Dagblad „De Rotterdammer", >Schie-« aamse redactie,. Lange Kerkstraat 82, wl. 2 63 954 (b.g.g, 115588, toest. 52, 18 uur' 1958 8 5) alleen voor redactie-aangelegenheden. „Agentschap: J. Steenstraat 29, telef. plol (alleen, voor'klachten, adverten- 115 5 a's) ak°nnementen' - hg-3- telef. Klachten bezorging: Agentschap (adr zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie -64666; alarm -brandweer 69123; riarm G.G. en G.D. 29290. Woord -voor de dag: Bijbellezing, telef.; 141000. - Apotheek: Niguwland, Dr. Wibaut- Wein 17, tel. 267532. De .uitgaven zijn onrustbarend.De voórziejningén'.vragen,- .uitbreiding. We denken, aan; .dë noodzakelijke straatuit- breidingeh- eh.de bruggen, die gebouwd worden. Dè gemeente Schiedam leent ge- middeld-een miljoen gulden per maand, hetgeen-natuurlijk-rente- kost. - Reeds -ge dane leningen moeten worden afgelost.. Op- 1 januari -zal- de .gemiddelde schuld t :20Ó-miljoen.'Dedr,agen: De rente-en af schrijving .vormen een aanzienlijk be drag.: Spreker- sprak eveneens over de inkomsten.Teneinde, de begroting klop pend te maken, is het- noodzakelijk, .dat de. post;.,.stadsuitbreiding". ditmaal niet een bedrag-van'-187.000'.-te zien zal ge ven. „Het, mag dan niet erg reëel-zijn, maar-dé begroting, móet sluiten. -Hij behandelde „daarna nog de ta riefsverhogingen, die moeten worden ingevoerd-om de begroting te-doen -slui ten." De héér Dominicus rekende voor dat -het .ledigen- van de -vuilnisbakken slechts zes cent-per keer kost, -een be lachelijk laag-bedrag. - In andere ge meenten betaalt men jaarlijks vijftien gulden- per, jaar.-In Schiedam slechts 7,26, wélk bedrag aan de schrale kant is. Het is dan ook niet uitgesloten, dat meerdere--verhogingen zullen vol- gen, aldus dit raadslid. -De -enige- Kethelaar in de proti-chr. raadsfraktie. de heer G. Westerveld (CH), vond dat .men elektriciteit, gas én water wel moet betalen, maar men ont vangt er tenminste wat voor terug. Ons nationale geschenk, dat aardgas heet, .zal geweldige investeringsbedragen eisen. Wé weten nog niet hoeveel uiteindelijk de prijs voor -het publiek-zal moeten wor den. t V Dé hekkesiuiter van de sprekersrij, de heer M.,Eykenaar. (AR) kon zich terecht beklagen dat alle gras voor zijn voeten was Weggemaaid. Hij deed dan ook een protest horen. Als' serieus, jong raadslid valt -hét tóch al niet.rhee „zich in de stukken 'in t'e werken", aldus de -heer Ey- kenaar. ,'j Op de dezer dagéh gehouden vergade ring:'van de Schiedamse .Filmkring .werd dr. 'L, W.- Labördüs bij akklamatïe, tot voorzitter gekozen in plaats van de heer mr. H. B._.Engelsman.. Mevrouw E. Peiger- van Biezen was wegens ziekte afwezig, zodat -het jaarverslag ifiet" kón wórden voorgelezen. Het verdere bestuur werd herkozen, ook de -secretaresse, Penningmeesteresse is; mevrouw B. G. J, de Bruyn-Smit. Verdere, bestuursleden zijn de heren D. de Geus jr., J. H.-.M. Schaeffer en J. Schcffers, Er volgde een geanimeerde discussie. Er' zal "ook. een programma-commissie worden gevormd. De afgetreden ..voorzit ter, .mr. H. B.- Engelsman, pleitte voor, een betere subsidieregeling en meer bezoek.. De herfstvakantie blijkt zich op bijzon der typische wijze' te weerspiegelen1 in hét ontvreemden van ettelijke - kinder- rijwielen- Er werden in Schiedam vijf fietsen ontvreemd, waarschijnlijk „dóór kinderen. De Ned.Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis hield vrijdag in Musis Sacrum te Schiedam zijn jaarlijkse feestavond, waarvoor weer veel belangstellng bestond. Na de traditionele vaandelgroet, het zingen, van het Wilhelmus en het ope ningswoord dóór de voorzitter, de heer P. van Rijn, die 'de aanwezige hoofdbe stuurleden en. de vertegenwoordigers van zusterverenigingen verwelkomde,, gaf de toneelvereniging „Alberdingk Thijm" ,'n opvoering van het blijspel in drie, bedrij ven „van,- Max Andrea, „Hoogheid Uw kameel staat voor", regie Jacques van Haasteren. Na afloop was er een gezellig samenzijn met-„d'Optimisten." (Van een onzer verslaggevers) Ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter van de Schiedamse Ge meenschap, de heer F. A. de Wolff, werd zaterdagmiddag in de Aula van het Stedelijk Museum te Schiedam een bijeenkomst gehouden, waarop de ere voorzitter mr.J. W. Peek, de ere-pen- ning aan de scheidende voorzitter uit reikte. De heer Peek zei hierbij ondermeer, dat het uitreiken van de ere-penning van de S.'G. langzamerhand een mooie traditie is geworden, die in feité wordt bepaald door de inzet van 'de persoon in kwestie voor de behartiging van de belangen van de gemeenschap. Van groot belang acht de burgemees ter het voor de gemeenschap als deze de beschikking heeft over toegewijde en bekwame burgers als de heer De Wolff, die al z|jn vrije tijd en met de inzet van zijn gehele persoonlijkheid al z-ijn krach ten had gegeven aan de daadwerkelijke verwezenlijking van de gemeenschaps gedachte. Ir. Peek releveerde, dat 'de heer De Wolff van jongsaf aan in het jeugdwerk had gezeten. In de dertiger jaren was hij lid van het Nationaal Jongeren Ver bond en in 1939 legde hij contacten tus sen de Oranjeverenigingen, de Oranje garde en zijn verbond. Na de Tweede Wereldoorlog -begreep de, heer De Wolff, dat de maatschappelijke en politieke te genstellingen: moesten worden door-bre ken. De 'burgemeester zei met klemtoon tot de heer De. Woiff: Al die. jaren .bent .u geen duimbreed afgeweken van uw posi- tief-christelijke geloofsovertuiging, daar bij stellend;, dat. de. samenwerking met anders denkenden Christenplicht 'is. 1 De heer' -B, Vincent,dié namens de bestuursraad zou spreken, was dóór ziekte verhinderd. In zijn plaats voerde, de heer K. J. Heij-boer het woord, daar bij tevens; de rede van' de afwezige heer Vincent voorlezend. Namens de bestuurt- raad overhandigde de heer A. M. v. d. Wel een geschenk. '- r*' ffi' Kennelijk .ontroerd sprak tenslotte de, heer De Wolff een dank- en afscheids woord, dat hij een moeilijke opgave- noemde. Over de sector vrije-tijds-beste- ding sprekend, zei hij, dat hij altijd, ge maand, had deze in een afzonderlijke af deling te moeten onderbrengen. De heer De Wolff vond hetjammer, de ontwik keling ervan, niet- meer te hebben kun nen volgen. - Twee essentiële voorwaarden voor het voortbestaanvan de Schiedamse Ge meenschap -bracht de heer De Wolff met kle mnaar voren, dat het particuliere initiatief van de S.G., samengaand met een goede verstandhouding met het Col- lege van B. en W., moet gehandhaafd blijven en dat de verticale binding met de aangesloten verenigingen moet voort duren. De Schiedamse Gemeenschap 'is geen top-orgaan, maar een overkoepelende organisatie. Bovendien heeft een stad als Schiedam met meer dan tachtigdui zend inwoners recht op een eigen cultu reel leven, aldus de scheidende voor zitter. Een bijzonder sfeervol cachet aan de- hobo, Corrie van der Wel,- claveeym-bel en Bob van der .Wel, viool en quinton, ze bijeenkomst in de fraaie Aula in Klas sieke barokke stijl gaf het muzieken- semble, gevormd door Gijs de Graai, Het muzikale programma luidde: So nate voor hobo. viool en c-lavecymjbel van J. J. Quantz (1697 1773), Andante, Allegro, Largo en vivace en sonate voor hobo, clavecymbel en quinton van Francesco Geminiani (1680 1762). ;Na afloop van het officiële gedeelte van de bijeenkomst kwamen talrijke Schiedammers, particulieren en verte genwoordigers uit het kerkelijk, vereni- gings- en bedrijfsleven de heer en me vrouw De WoliX, die binnenkort inwo ners van Gouda worden, voor de -laatste maai de hand te drukken. Daarbij werd ook de scheidende S.G.- I directeur niet vergeten. Deze, de heer j A, Pfeifer is met ingang van 1 novem- j ber j.l. benoemd tot voorlichtingsamb tenaar te Zwolle. Vrijdagmiddag heeft de Turkse minis ter van arbeid, zijne excelentie Bülent Enevit. in gezelschap van o.a. dr. Kemal Gökoedag, direkteur-generaal voor de ar beidsvoorziening en mr. Nurver Nures. 'ec-etaris van de Turkse ambassade te 's-Gravenbage. een bezoek aan de Ver- eeniyde Glasfabrieken te Schiedam ge bracht. Van het kantoorgebouw aan de Buiten- Havenweg wapoerden zowel Turkse als Nederlandse vlassen ter verwelkoming van de hoge Turkse gasten. De Turkse minister werd daarna toegesproken door de concern-direkteur, Ir. M. Greutert, die een kort beeld gaf van de .glasindu strie in Nederland. Daarna vertelde de heer Van Eyk van de- ervaringen die hij had opgedaan met de 124 Turkse arbeiders die nu bijna één iaar werkzaam zijn bij de glasfabrieken. Natuurlijk -hebben we ons aan de ge woonten van de Turken moeten aanpas sen. maar vooral omdat we ze een gelij ke,behandeling geven als dc Nederlandse werknemers hadden we al gauw het ver trouwen gewonnen, zei hij. Daarna werden de gasten-.door, de,.di-. -ekteur van de Glasfabrieken'Schiedam, ir. G.'F. v."d. Want. door de fabriek geleid. Natuurlijk moest de Turkse minis ter in de fabriek vele handen schudden van zijn landgenoten. Na de rondleiding was er voor de Turken gelegenheid om in gezellige kring met de excellentie van gedachten te wisselen. Woninginrichting - Broersvest 64-66 - De- KNVB-teams uit Schiedam hebben zaterdag een uitstekende beurt gemaakt door. .grote overwinningen te boeken HBSS overtroefde SVOW in Oudewete- ring in alle opzichten en met 40 werd het overwicht van de Oranjehemden nog maar matig uitgedrukt. BPSC had met Hazérswoudse Boys geen en-kel pardon en, met 7—3 moesten de Boys naar Ha- zerswoude terugkeren. Van deze wed strijden vindt u het verslag op onze sportpagina's. In de afdeling Rotterdam heeft GSS verloren, maar dat was dan ook in de belangrijke derby tegen GTB. GSS had pech doordat bij de start slechte tien man aanwezig waren; Eerst na een kwar tier completeerde Van Leeuwen het elf tal van de Gusto-mensen, die intussen door twee doelpuntn :van Sans een 2—0 achterstand hadden opgelopen. Na' de rust was'het weer Sans dit GTB aan een doelpunt hielp, ook al ging spil Van Ingen hierbij niet geheel vrijuit. Met 0—3 leek de zege van GTB wel zeker en inderdaad kwam die niet meer in gevaar. Wel slaagde Weber erin om met een fraaie kopbal de achterstand in te lopen tot 1—3, maar de overige" kansen werden zówel door Weber als door Loendersloot gemist. (Van een onzer verslaggevers) In zijn openingswoord heette de voor zitter, de heer H. Jongman, de aanwezi gen, onder wie burgemeester mr. J. W. Peek, afgevaardigden van de Schiedam- re Gemeenschap en de Schiedamse C.J.V.'s van harte welkom. De heer Jongman herinnerde eraan, dat het 20 april, vijfendertig, jaar geleden was dat „Harmonie" werd opgericht. Na het openingswoord volgde een vlot en gevarieerd programma. Een driedelige suite speciaal voor blokfluit uit het -jaar 1695 'van Caspar Ferd. Fisher vertolkte op uitstekende wijze de klassieke, serene sfeer uit die da gen. De instructeur van de fluitisten, de heer H. Freyzen, zorgde daarbij voor een passende pianobegeleiding. Het programma was in drie delen v.erdeeld: hpe. het was (waarbij de aan- wezigen'!de oiide knapenvereniging voor èen ogenblik zagen herleven),-hoe het is (de huidige 'toestand) en hoe het wordt (een blik in de toekomst). Het publiek kreeg van alles tc horen, zelfs ritmi sche Latijns-Amerikaanse muziek. Ook de voormalige leider van .Har monie" en „Jong-Harmonie", de heer Jo, Veenman, die .wegens werkzaamhe den per 1 januari jl. naar MeppeT was vertrokken, was met-zijn echtgenote in de zaal aanwezig. Hij. werd door voor zitter Jongman gehuldigd voor alles, wat hij in de loop der jaren voor „Har monie" had gedaan. Als geschenk ont ving hij een fraaie sigarettenbox, zijn echtgenote kreeg bloemen. Vijf jaar geleden, bij het dertigjarig jubileum, mocht ik het korps nieuwe instrumenten aanbieden. Het voorko men van het korps moest aangepast worden aan de gelegenheden, waar het luister bijzet. De Schiedamse burgerij heeft bijzonder gul gereageerd op de oproep, zodat er 12.000 gulden" bij el kaar gebracht kon worden." Hierna sprak de. voorzitter van „Har monie" een dankwoord tot burgemees ter Peek: „Met grote dank heb ik dit ge schenk. waaraan de gehele burgerij heeft medegewerkt, aanvaard." De tien dames van het werk-comité, die zich zo verdienstelijk hebben ge maakt voor het bijeenbrengen van het geld cn de heer Van Klink, die zijn auto veie malen ter beschikking had gesteld, werden door voorzitter Jong man gehuldigd. J Het grote ogenblik kwam na de pau ze, toen het korps met zijnn ieuwe ro de' uniformen en zwarte kolbakken met pluimen op het toneel verscheen. Het was een complete verrassing, waarop de zaal met een hartelijk applaus rea geerde. Namens de Schiedamse burge rij overhandigde de burgemeester de voorzitter dit spectaculaire cadeau. In zijn toespraak zei mr. Peek onder meer: „XJ bemerkt, dat het korps na de pauze een algehele metamorfose heeft ondergaan. Al die vijfendertig jaar heeft het tamboers- en pijperskorps een nut tige plaats in onze stad ingenomen. Zonder dit korps kunnen we onze na tionale feestdagen niet indenken. Mu ziek geeft de mens een rijke levens inhoud. Het korps heeft in de loop der jaren talrijke jonge mensen ingewijd in de kunst der. muziek en hen gelegenheid gegeven hun tijd zo te besteden, dat ze hebben .kunnen meewerken aan de ver sterking van het nationale bewustzijn. vereniging werden gehouden, het Balken- gat,.-van. de houtzagerij en kistenfabriek van yan Deventer, de glasfabriek en dis tilleerderij van Hasekamp aan de Haven- dijk en vlak vóór dit gebouw het kan toor met 'nc»g een loods van dezelfde firma. Dan volgen twee -woonhuizen, met daar voor het botenwerfje van Van Helden. Rechts daarvan is de Havenstraat met de voormalige Engelse kuiperij, Swart- touw, Hoek's Machinefabrieken SChie- veen. Van de houthandel van Van de Wetering is niets te.bespeuren. Wél van de bomen van de Westfranke- landsedijk en de twee dames- en heren- zwembaden. Daarachter is nog wat griendhout zichtbaar. Voor het heren zwembad is nog een gedeelte van de weg te zien, .die naar de SchouwbouwMij, „Nieuwe Waterweg" 'leidt. Er is nog iets te zien van het S.V.V.- terrein en de vroegere ijsbaan. Dan ziet men nog .de reeds eerder genoemde Scheepsbouw „De .Nieuwe Waterweg" met rechts vooraan het hotel „Sterre- bos" en geheel vooraan het gedeelte van het „öterrebos" met enkele volkstuintjes. Op 14 januari 1925 werd de maatschap pij .overgenomen door de Rotterdamse Droogdok Mij., die door deze transactie de beschikking over' drie droogdokken meer kreeg," zodat haar dokcapaciteit zo góed-als'verdubbeld werd. -Links-op;'de.foto lag hét terrein, waar Schieveen was gevestigd. Het was; een op slagplaats van -plantaardige oliën -voor de bereiding van margarine. De luchtfoto geeft een duidelijk .beeld van alles wat reéds eerder- door ons werd beschreven. Geheel links liggen de oude Gorzen en de,Nieuwe Maasstraat met de hervormde kérk.- Verderop ligt nog een onbebouwd ge deelte van deze straat. De 'roams-katho- lieke kerk was er toen nog niet. Wel is deze kerk in de Geervlietsestraat te zien. Rechts op de achtergrond ligt het voor malig voetbalterrein, het Hoofd met de Maaskade en een tank van Schieveem- Ieets meer naar voren ziet men békend terrein, onder meer dat, waarop- de vakantiespelèn van de geref. sehool- B, en W. hebben bij de Rotterdamse gemeenteraad een ontwerpbesluit inge diend, waarin de komende aardgastarie ven zijn vestgelegd. Het komt donderdag in de gemeenteraadsvergadering aan de orde. Wordt het aanvaard, dan kunnen zij, zodra liet aardgas de Rotterdamse woningen binnenkomt en dat is al gauw! in werking komen. B. en W. achten het niet redelijk, dat er tijdens die overgangstijd voor de huishoudelijke verbruikersvan aardgas en de huishou delijke verbruikers van stadsgas een' overeenkomstig tarief geldt. Want dan zouden gebruikers van puur aardgas, die immers het ongerief van de omschakeling- hebben móéten accepteren en 'die vaak financiële offers hebben moeten brengen al is in die offers de overheid deze; gebruikers zeer ver tegemoet getreden niet de volledige voordelen van 'dit gas;: ontvangen. Aan hen kan de gemeente immers een goedkoper produkt levéren.; In öe toelichting op het ontwcrp-beslnit vermelden B. en T7. dat het college" zich', omdat de overschakeling van het' Rotter- r damse verzorgingsgebied in een tijdsbe stek van enkele jaren geleidelijk zal moe ten geschieden, heeft moeten bezinnen óp de vraag of er een tijd lang al dan niet met gedifferentieerde tarieven moet .wór-'; den gewérkt. B, cn W. zijn van mening dat het juist is, de voordelen 'van de lagere inkoopprijs van het aardgas op de een of andere manier rechtstreeks ten goede te laten komen aan de verbruikers en deze lagere inkoopsprijs dus niet. ten gunste te laten werken van de Rotter damse gemeentekas. Nu de omschakeling niet voor het gehele verbruikersgcbled ineens kan geschieden zal er een groot aantal Rotterdammers zijn, dat eerst veel later aan het aardgas zal toekomen, zodat er een tijd lang in Rotterdam en omge ving twee verschillende soorten gas in omloop zullen zijn. B. en W. zouden dan ook voor het huishoudelijk gebruik de nieuwe aardgastarieven aanstonds in werking willen doen treden voor de be trokken gebruikers en voorshands voor hen. die stadsgas afnemen, het stadsgasta- rief handhaven. B. en IV. menen echter ook, dat het niet nodig zal zijn met de algehele invoering van de nieuwe tarieven te wachten totdat alle gebrui kers in het verzorgingsgebied op puur aardgas zijn overgeschakeld. Zij zijn van oordeel, dat wanneer de omschakeling voor bijvoorbeeld 75 procent zal zijn voltooid, het integraal toepassen van de nieuwe tarieven" zou kunnen worden overwogen. De commissie voor de open bare nutsbedrijven in de Rotterdamse gemeenteraad heeft zich met deze ge- dachtengang kunnen verenigen, maar één der leden heeft verklaard zich zijn 'stem te willen voorbehouden. De commissie voor de financiën gaat geheel akkoord. Voor leveringen van aardgas aan huis houdelijke gebruikers de gemeente Rotterdam verstaat daaronder gebruikers, die minder dan 99202 kubieke meter per jaar afnemen zullen de volgende ta rieven gelden: jaarverbruik in kubieke meters: beneden 300, vastrecht 12, prijs per kub. meter: 0,25; 300600, 27, 3.125 cent per duizend kcal. en een naar £('.202, 108, 0,09. Met verbruikers van grotere hoeveelheden zullen bijzondere ov - reenkomsten worden gesloten. Voor het huishoudelijk gebruik van stadsgas wordt uitgegaan van een prijs van 0,04 per duizend kcal en een vastrecht, dat afhangt van het vloeroppervlak van het perceel of perceelgedeelte, waarvoor het tarief van toepassing is. Er is bovendien een B-tarief, uitgaande van een prijs van 3,125 cent per duizend kcal. en eeen naar verhouding hoger vastrechtbedrag. Een gerlijking tussen de stadsgastarieven voor aardgas lijkt voor de huisvrouw niet gemakkelijk. De stadsgasprijs wordt be rekend per duizend kcal, de aardgasprijs per kubieke meter. Maar belangrijk is voor deze huisvrouw, dat één kubieke n aardgas 72.980 kcal. betekent, zodat de aardgasprijs belangrijk lager ligt dan de stadsgasprijs. En ook kan de huis vrouw zien, dat de aardgasprijs naar verhouding daalt bij grotere afname, bij voorbeeld als aardgas niet alleen wordt toegepast voor koken maar ook voor verwarming. De aardgasprijs komt, ruw geschat, op ongeveer driekwart van do prijs van-het stadsgas te staan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1