Bouw zal in drie fasen verlopen Kosten zijn f 1.750.000 m Op 1 oktober: 6447 B. EN W. GEVEN CIJFERS WONINGZOEKENDEN AGENDA Postkantoor/HA V-Bank schieten goed op J. Worst sprak over lonen en prijzen Boekhandel J. S. VAN LEEUWEN HEROPENING CS Vijftigjarig ibestaan kan dankbaar worden gevierd Chr. Besturenbond: moeilijke start L. A. Alebregtse kreeg zilveren ere-medaüle Vroeger patriciërshuizen Voor leden N.C.B.O. KWABTET Jl&zdduu Burgerlijke stand m POLYESTER deze krant behoort tot het DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 11 NOVEMBER 1964 (Van een onzer verslaggevers) UftGEM E ESTER mr. J. W. •*-* Peek heeft woensdag de eer ste paal geslagen, voor het nieu we hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwst ra at te Schie dam. Ontruiming Vandaag ...en dagelijks Herziening FASE I Spaarbank 1820 Schade aan auto's ZAKKENDRAGERS Ongetrouwd Tegen grond Goede resultaten van S.V.C-teams BEURS WEESHUIS GYMNASIUM KIEST VRIJ UW BOEKEN! THANS VERNIEUWD en UITGEBREID Daalt de trap af 1 Maakt zelf utv keus s Pockets kinderboeken kunst, vreemde landen DONDERDAG 12 NOV. 10.00 uur v.m. (christelijke dagbladeenheid met grote oplage) A AN de vooravond van de Eer- ste Wereldoorlog, op 9 juli 1914, werd de Christelijke Bestu renbond te Schiedam opgericht. Het was geen beste tijd. Er heers te veel armoede. Men begon al Iereerst met een rechtskundig bu reau op te richten. Dit begin was buitengewoon moeilijk, want in feite stond men m-et lege handen en slechts met een handjevol vrienden, die iets voor de Chris- teliik-sociale gedachte gevoelden. Men bezat zelfs geen gebouw om in te vergaderen. Opgelost Woningbouw Noad verloor met 64 van Scyllaploeg Sint Nicolaas komt 21 november Sftr jï EERSTE PAAL Pd IMBDREAU Hij deed dat in tegenwoordigheid ypn talrijke autoriteiten, onder wie mr. J. Blok, gemeentesecretaris, mr. Brads, griffier van het kantongerecht, lr- J- C, Broeyer, direkteur gemeente werken, J. van Hartingsveld, direkteur technische bedrijven, drs. J. Houtman, iraktievoorzitter VVD, D. de Jager, commandant van de brandweer, mr. Joh. Xnape, chef afdeling gemeente- «naaciën, J. C. Putter, architect van aid. bouwkunde van gemeentewerken, die als architect het bouwprojekt op duidelijke wijze toelichtte, wethouder H- Sabel, wethouder IV. van Schoone- ^d en mr. H. Snoep, chef juridische afdeling en loco-secretaris. Bovendien waren nog vele andere ge nodigden en hoofden van dienst, als ook een groot aantal politie-ambtenaren aan wezig. Voor en na het inslaan van de paal, dat bij mooi, zonn'ig herfstweer geschiedde, kwamen de gasten bijeen in de ruime kantine, waar commissaris K. Rijpma de aanwezigen met een geestig toespraakje welkom heette. Btugemeester Peek releveerde In zijn rede de moeilijkheden, die in de loop der jaren overwonnen moesten worden, alvo rens met de bouw van het nieuwe poli tiebureau kon worden begonnen. Hij sprak daarbij de hoop uit, dat dit gebouw door zijn aanpassing aan de rigoureuze eisen van de moderne tijd zon bijdragen eerdere efficiency van de ver schillend» diensten van de politie in Schiedam. Het Schiedamse Politie Muziek Gezel schap onder leiding van de dirigent, de heer Brilieman, gaf aan de plechtigheid van het slaan van de eerste paal een feestelijke tintje door het spelen van vrolijke marsen. Hel nieuwe hoofdbureau zal niet alleen een imposant gebouw worden maar zal tevens een volkomen estetisch-verant- woorde, architektomsche vormgeving krijgen, geheel volgens moderne stijlbe grippen van openheid en eenvoudige strakke lijnen. Men weet nog niet helemaal, hoe het gevel front zal worden geconstrueerd maar men heeft hierbij de volledige vrijheid van handelen. Er wordt in diie fasen, elk met een'tijdsduur van een jaar, gebouw. De eerste fase moet eind 1965 gereed zijn. restantencellen en twee dronk ernanscel len. Hoe de verd-ere afbouw zich nog zal ontwikkelen, hangt van vele faktoren af, niet het minst van de financieel- economische gang van zaken in ons land. In de eerste fase worden onder meer tien cellen gebouwd, waarvan acht ar- reshantencellen en twee dronkemanscel- (Van een onzer verslaggevers) /~)H EEN VRAAG van de commissie v/ inzake het onderzoek der gemeente- begroting 1965, hoe groot het aantal in- geschrevenen van woningzoekenden is en hoeveel daarvan, langer dan vijf jaar staand/ingeschreven, heeft -het college van B. en W. de cijfers verstrekt. - Heb'aantal woningzoekenden in Schie dam bedroeg per 1 januari 1964 6300 en - op 1 ^oktober 6447,- een veraieerderinng van 147. Het aantal ingeschrevenen nam toe met 12, namelijk van 5307 tot 5419. Het aantal ingeschrevenen van elders nam toe van 993 tot 1028, een vermeerde ring dus van 35. Van de 5419 ingeschreven Schie damse gevallen zfjn er ongeveer 1350 inwonend, een aantal, dat eerder toe neemt dan vermindert. Van de 1028 vestigingen zijn er ongeveer 350 elders inwonend. Afgevoerd konden worden doordat 2e geholpen waren, wegens vertrek, of niet .meer nodig, ambtshalve 1430 over een periode van tien maanden. Het vorig jaar waren dit er 1407. Langer dan vijf jaar staan ingeschreven 952 mensen. Het vorig jaar was dit aan tal 932. Er zijn dit jaar bij het bureau huis vesting als woningzoekenden ingeschre ven ongeveer 1350 gezinnen, echtparen al of niet inwonend en a.s. echtparen, die een woning nodig hebben resp. wen sen. Bovendien zijn er woningen nodig voor ongeveer 250 dringende aanvragen voor vestigingen, o.a. in overheids- en bedrijfsbelang. Er zijn ongeveer 250 woningen alleen al in het komende jaar nodig voor het opvangen van ontruimingen, o.a. voor een gedeelte van de Parallelweg, een gedeelte van de Singel, Overschiesedwarsstraat, Overschiesestraat, een gedeelte van het -Arcade: Aquarium- en Terr. Ver. N.I.H., contactavond, 20 u. Passage; Chr. Muziek Ver. Harpe Davids, uitvoering, 19.45 u. Chr. Soc. Belangen: Alg. Fotokring Schiedam, Contactavond, 20 u. Musis Sacrum: Toneelgroep Geron, Toneelavond, 20 u. r^st^fTpji Irene: N.H.G.E., dankdienst, 20 u.; Techn. Club Kappers, contactavond, 20 u. Musis Sacrum: Toneelgroep Geron, toneelavond, 20 u. Dagblad „De Rotterdammer", Schie damse redactie. Lange Kerkstraat 82, teL 263954 (b.g.g. 1 15588, toest 52. na 18 uur 195 8 8 5) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 29, telef. 65451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telef. 115588), Klachten bezorging: Agentschap (adr. zie boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666; alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290. Woord voor de dag: Bijbellezing, telet 141000. Apotheek: Nieuwland; Dr. Wibaut- plein 17, teL 267532. Nieuwsticht, een gedeelte Kreupelstraat, Lange Kerkstraat, enz. en onttrekkingen aan bestemming ten behoeve van win kels en bedrijven. Voor het liquideren van woningen, die deze naam -niet meer kunnen dragen, zijn driehonderd woningen nodig. Men kan dus stellen dat er twee duizend woningen nodig zullen zijn om een enigszins normale toestand mogelijk te maken. Dat dit aantal slechts weinig vermindert, vindt nog zijn oorzaak in het,feit, dat ook dit jaar minder woningwetwoningen worden ge leverd en de sanering en onttrekkin gen aan de bestemming van woon ruimte nog steeds het verlies van een niet onbelangrijk aantal woningen be tekent. Het bureau huisvesting is eind juni van dit jaar gereed gekomen met het om werken van het kaartsysteem. Per 1 juli is men begonnen met de invoering van een puntenstelseL Uiteraard moesten zo wel de huisvestingscommissie, het bureau huisvesting als de huiseigenaren zich aanpassen. De opvatting van B. en 17. is, dat dit laatste oorzaak zou kunnen zijn dat het althans in het begin langer zou duren, voordat in sommige gevallen overeen stemming met de eigenaren wordt be, reikt, blijkt wel min of meer juist te zijn. Het gevolg hiervan is, dat wat meer woningen enige tijd leeg kunnen staan, hoewel zoveel mogelijk wordt getracht dit te voorkomen Het is wel bezwaar lijk in deze overgangsperiode direkt het machtsmiddel van vordering toe te passen. "Wel is in de praktijk gebleken, dat een herziening op enkele onderdelen van het toe te kennen puntenaantal wenselijk is. In het bijzonder geldt dit bij het tekort aan kamers en bij de graden van bat advies van de gemeentelijke geneeskun dige en gezondheidsdienst. Het is de bedoeling deze wijzigingen te verwerken bij de per 1 januari a,s. aan te brengen veranderingen in het aantal punten, als gevolg van hogere leeftijd en langere duur van de in schrijving. ïn hoeverre de invoering van het puntenstelsel belangrijke ver beteringen heeft aangebracht, is thans nog moeilijk te bepalen, aldus B. en W. Op een vraag of er al serieuze pogingen ondernomen zijn om de doorstroming bij het gebruik van de woningruimte te be vorderen, antwoordt het college van B. en W. bevestigend. IN DEZE EERSTE FASE bouwt men een ruim arrestantenlokaal voor on dervraging, lokalen voor de recherche afdeling, de fotografische dienst, de dac- tyloscopische dienst, een tekenkamer, en een kamer voor de dienst der zedenpoli tie. De eerste fase beslaat 900 vierkante meter. De tweede fase heeft een oppervlakte van 1700 vierkante meter. In dit gedeelte van het gebouw worden o.a. onderge bracht de verkeerstechnische dienst, kin derpolitie enspeciale wetten. Al deze afdelingen komen op de eerste verdie ping, terwijl op de tweede verdieping de leslokalen en de maquettekamer hun plaats krijgen. Voorts maakt men voor de administra tieve afdelingen nog een afzonderlijk on derkomen, waarbij de dagelijkse surveil lance dienst niet wordt vergeten. In de kelder worden twintig-meter lange schietbanen aangelegd. Als het gehel gebouw voltooid is, zal het driemaal zo groot zijn als het oude politiebureau, namelijk 2850 vierkante meter. Het nieuwe Schiedamse hoofdbureau van politie, dat met een moderne outil- ilage wordt ingericht en ruime ver trekken zal hebben, gaat volgens de indertijd gedane begrotingsopgaven één miljoen zevenhonderdvijftigdui zend gulden kosten. De afgelopen maand was bij de Spaar bank anno 1820 te Schiedam, mede dank zij de prachtige resultaten van de IVe- reldspaardag, zeer gunstig. Ingelegd werd in oktober een bedrag van 1.955.571,69, terwijl ƒ1.656.237,11 werd terugbetaald. Een inlegoverschot dus van nagenoeg drie ton, tegen een overschot in oktober 1963 van slechts 26.891,70. Het aantal inleggers steeg in oktober tot 54.555 tegen ultimo oktober 1963 53.224. Het tegoed van de ruim 3000 deelne mers aan het sparen ingevolge de Jeugd- spaarwet, het z.g. Zilvervlootsparen, was eind oktober tot ongeveer ƒ114 miljoen gestegen. Het totale obligo en de reserves waren 31 oktober 1964 voor ƒ30,5 miljoen be legd in effecten, voor ƒ8,2 miljoen in hypotheken en voor 10,1 miljoen in onderhandse leningen aan gemeenten e.d. De onbelegde middelen bedroegen ruim ƒ3,5 miljoen. (Van een onzer verslaggevers) Bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1964 is de heer L. A. Alebregtse, gebo ren 18 maart 1907 te Leerdam en wo nende te Schiedam aan de Ch. Th. Storkstraat 24, toegekend de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De heer Alebregtse, die incasseerder is bij het ziekenfonds „De Kunst", is reeds 42 jaar onafgebroken lid van de Chr. Muziekvereniging „Harpe Davids". De laatste 26 jaar heeft hij deze vereni ging gediend als voorzitter. Vooral tijdens de oorlogsjaren, toen „Harpe Davids" haar principiële hou ding, namelijk pertinente weigering tot aansluiting bij de Kultuurkamer, moest bekopen met verlies van haar instru menten, heeft hij getoond een voorzitter te zijn, die uit het goede hout gesneden is. Burgemeester M. J. W. Peek reikte hem vanmiddag op een bijeenkomst in het stadhuis deze onderscheiding uit. deld werd. (Van een onzer verslaggevers) Toen een surveillance-auto van de Schiedamse politie dinsdag van de huip il rur over de Schie kwam, reed een personenauto, bestuurd door M. v. M., die'van links kwam, tegen de politiewa gen aan. De laatste werd van achteren opge duwd tegen een verkeerspaal. Beide auto's werden vrij ernstig beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Doordat zij ter hoogte van de Konin- gtnnebrug aan de Hoofdstraat te Schie dam met haar bromfiets slipte, kwam mejuffrouw M. C. J. de H. te vallen. 2e liep daarbij een snijwond in het gezicht op. De GGD heeft haar naar het Gemeen teziekenhuis vervoerd, waar ze behan- NTU hele straten ten offer vallen aan de saneringswoede, mogen wc al leen maar hopen, dat er nog iets van onze oude stad overblijft, We bezitten gelukkig nog vele schilderachtige plek jes in het hart van de stad die het be zichtigen waard zijn. Daar is het be roemde zakkendragershuisje, dat du- tecrt van 1725. Het is dikwijls een geliefkoosd voorwerp voor schilders ge weest. Ook de oude omgeving spreekt je nog aan. De zakkendragers waren vroeger machtige mannen, die het voor het zeggen hadden. Ze hadden ook hun eigen Sinterklaas. Ze gevoelden zich soms zo machtig, dat de broeders van dit edele gilde wel eens over de schreef gingen en dan werden ze tot de orde geroepen. Zo regelde een ordonnantie op het eind van de zestiende eeuw htm orde opnieuw. En dan het fraaie stadhuis, uit een herbouw van het in 1614 gedeeltelijk door brand vernielde gebouw. Oor spronkelijk was het een laat-Gotisch, vroeg-Kenaissanre gebouw van hak- steen. Na dc brand kreeg het een nieuwe baksteen-ontmanteling. De ra men werden omlijst en de topgevels werden afgedekt met Bejntheimer steen. De voorgevel ia bekroond door een gebogen front, waarin de Hollandse Leeuw te zien ia, daarboven het beeld van vrouwe Justitia. Om de deur en het bovenvenster bevindt zich een brede omlijsting in Lodewijk XIV stijl. Het gebouw is afgedekt door een zadeldak met leien, waarop een fraai, open koe peltorentje met luiklok. Gaat u maar eens op uw gemak kijken. Is het juist dat ongehuwden niet meer ingeschreven kunnen worden als woning zoekenden luidt een andere vraag, waarop B. en W. antwoorden, dat onge trouwde Schiedammers wel als woning zoekenden worden ingeschreven. Buiten Schiedam wonenden, maar wel hier werkzaam zijnde woningzoekenden, wor den slechts ingeschreven, wanneer zij ge trouwd zijn. Dit overeenkomstig een beschikking van de minister van maat schappelijk werk. Een andere vraag betreft het aantal woningen die er in 1964 nodig zijn geweest voor mensen, dia door krotopruiming werden verdreven en welke verwach tingen er in dit opzicht voor 1955 be staan In 1964 zün er zestig woningen voor sanering en voorts veertig wegens het onttrekken van woonruimte aan haar be stemming nodig. De verwachting voor 1965 is honderdvijftig woningen voor sanering (Nieuwsticht, Lange Kerkstraat, Kreupelstraat, Boterstraat, Singel, Over schiesedwarsstraat, Overschiesestraat, Emmastraat, Paralleweg) en veertig wegens onttrekkken van woonruimte aan haar bestemming. HET Is bepaald niet zo, dat het werk van de vakbewegingen niet van belang is. Integendeel, dit werk is nog altijd van bijzonder grote betekenis en het zet veelal een stempel op de be sluiten, die worden genomen. De sa menwerking van de vakbonden is daar bij ook van belang en hierbij is dan ook van toepassing het gezegde „Een dracht maakt macht", aldus de heer J. Worst, hoofdbestuurder van de Ne derlandse Chr. Bond van Overheids personeel, die in de foyer van gebouw Triangel te Vlaardingen een korte in leiding over actuele problemen hield. De heer Worst deed dit op uitno diging van de afdeling Vlaardingen van de N.C.B.O. Dat er nog tal van problemen op een oplossing wach ten, bleek duidelijk uit de vele vra gen die werden gesteld. Het lag trou wens ook in de bedoeling dat de heer Woist met vragen zou worden over stemt en daarvan hebben de leden gebruik gemaakt. Wat het onderwerp „lonen en prij zen" betreft zei de heer Worst dat per januari a.s. de laatste fase van de Toxopeus-verhoging een feit zal gaan worden. De loonpost van het overheids personeel zai dus aanmerkelijk gaan stijgen, maar het kan niet anders, of een en ander zal invloed hebben op de prijzen, die dus ook de hoogte in zui len gaan. Als de voortekenen niet bedriegen zal per 1 januari 1966 de nieuwe ar beidsongeschiktheid-verzekering ingaan, waarbij de rentekaart gaat ver dwijnen. Ook zei de heer Worst dat in 1966 een nieuwe pensioenwet van kracht zal gaan worden, een wet waarin be langrijke verbeteringen 'zijn aange- braent ten opzichte van de huidige. Mogelijk komt er dan ook een zieken fonds voor rijksambtenaren. De pensioenvoorziening voor ambte naren noemde de heer Worst gunstig. Hij sprak daarbij over een welvaarts- vast-pensioen, hetgeen inhoudt, dat ook de pensioen-uitkeringen meegaan met de loonsverhogingen. Dit berust namelijk op een afspraak met de mi nister. De heer Worst, die ook de algehele loontendens van het overheidsperso neel (zeer summier) behandelde, zei dat met de minister ook is overeen gekomen, dat de lonen voor het over heidspersoneel gemiddeld niet lager zouden liggen dan die in de particu liere sector. Echter zou het bijzonder moeüijk blijken om het voor elkaar te krijgen, dat ook het overheidsper soneel tantième zal worden toege kend. Een uitkering ineens zou men zich graag voor willen beijveren, maar ook dat is niet gemakkelijk. (Van een onzer verslaggevers) TYTADAT verleden jaar werd begonnen 1met de bouw van het nieuwe post kantoor en de nieuwe HA V-Bank aan de Lange Nieuwstraat te Schiedam, is het N.V. Bouwbedrijf Van Vliet thans zo ver, dat de eerste verdieping van het postkantoor dezer dagen vorm gaat krijgen. Ondertussen is reeds bijna 2900 ®3 beton gestort. Zoals men weet, stonden op deze plaats vroeger enkele patriciërshuizen, onder andere het pand waarin de familie Van der Schalk woonde, dat een bijzonder fraai interieur bezat Daarnaast stond een ander oud pand] waarin de Loopuits Bank was ge vestigd. Na de Tweede Wereldoorlog had het Rode Kruis hier zijn plaatselijk hoofd kwartier, terwijl er tevens jarenlang het jxet bureau van De Ver. Tot Bescherming van Zuigelingen was gevestigd. Toen deze vereniging uit dit pand ging, is ze eigenlijk wat huisvesting betreft nooit meer goed op dreef gekomen. Ze heeft thans „tijdelijk" onderdak in het gebouw van het Wit-Gele Kruis aan de Lange Haven. In het Rode Kruisgebouw sloegen ook altijd allerlei comité's hun tenten op, die er een of andere collecte orga niseerden. Ook was het gebouw dik wijls de startplaats van een wandel mars. Tenslotte ging alles tegen de grond en werd de grote oppervlakte van 55 bij 75 meter, die tot de waterkant van de Nieuwe Haven reikte, bouwrijp gemaakt voor het nieuwe projekt, waaraan men thans met man en macht bezig is om het tegen maart van het volgende jaar gereed te hebben. Tot nog toe verloopt alles volgens tijdschema. Het wordt een fraai gebouw van 21 '"f'ST met (3rie verdiepingen. Het zal direkt de gehele breedte van 55 meter beslaan tussen het hoekgebouw van Al- bert Heijn s zelfbedieningszaak en het oude gymnasium. Aan deze kant blijft toen een pad van ongeveer zes meter naar de waterkant vrij. De frontzijde aan de Lange Niéuw- straat krugt veel glas, wat aan het ge bouw een open karakter zal geven. De materialen, die voor het gevelfront ge bruikt zullen worden, bestaan in hoofd zaak uit natuursteen en aluminium. Bovenin in het midden van de facade worden tegels van 15 bij 15 cm aan gebracht bij wijze van estetisch afsluit- stuki In het gebouw komen een lange lift- koker, met boven in het gebouw de lift- machinekajner, en een hoge stalen wen teltrap. Ondergronds liggen de ruime kelders en de regelkamer. --De, oppervlakte van het postkantoor wordt groter dan die van de HAV-Bank. Het postkantoor zal namelijk schuin achter het bankgebouw helemaal tot aan de waterkant reiken. TTEN mooi en statig gebouw, geheel passend in de omgeving, waar dil massieve monument staal, is de Beurs, in 1792 gehouwd door de Italiaanse architect Giovanni Gurdici. In de jaren 1803—1804 bouwde de zelfde Guidiei voor de Schiedamse in- dustrieel C. Nolet hel indrukwekken de pand met ltr« bekende horde» aan de Lange Haven, waar sedert 1908 het Kantongerecht i» gevestigd. Ook het voormalige St. JacobsguM- huis aan de Hoogstraat werd door deze Guidtei gebouwd. Dc aula brengt nog steeds elke bezoeker onder de indruk met het sfeervolle Roeoeo-interieur, WIE iets moois wil zien, wat Iclav- sieke binnenliuis-arrhitertuur lie- treft, brenïe een bezoek aan de in 13e eeuwse slyl ingerichte regentenkamer van het voormalige Wees lm is der Her vormden aan de Lange Achterweg. Er valt daar nog een regenten-nuk te aan schouwen van de verpleegde Jan Pa- tun, geschilderd in 1700, voorstellen de de toenmalige regenten. Ook het front en het torentje van dit oude wee-huis zal de liefhebber van oude gevels sterk aanspreken. Bjj onze wandeling door oud-Sehie- dain mag niet worden vergeten het Pro veniershuis aan de Sehie, waar u be slist eens naar binnen moet gaan. Er is nog een hofje mei de serene rust uit vroegere tjjden. JJET fraaie geitouw heeft een door vier zandstenen pilasters in drie- en^ ingedeelde voorgevel met telkens drie ramen boven elkaar, waarhoven een houten gevellijst met consoles, Aan weerszijden bevindt zich een lager gevlakt geveltje, elk met twee ramen boven elkaar. Het middenvak bevat de ingang met zandstenen omlijsting, die naar boven overgaat in een weidse Louis XV versiering. Op het dak is een cartouche met het stadswapen aan gebracht. Ook het oude gymnasium aan de Lange Nieuwstraat, vroeger in de volksmond als Blauwhuis hekend, blijft een architectonische bezien» waardigheid van Schiedam. Vooral de ingang van de school boven het bordes is «en nadere bezirhüging waard. Het is een blokvormig opge trokken en door.een segmentboog af gesloten ingang, omlijst door deuren, die aan de bovenzijde door een breed kalf zyn afgesloten. Boven het kalf bevinden zich drie ledige wapenschilden, waarboven het Schiedamse wapen is aangebracht. Op het dak verheft zich een rij zig klokketorentje. De teams van de Schie damse Volleybal Club hebben de afgelopen week over het algemeen goede resultaten behaald. Aleen het eerste dameszestal kon helaas niet tot winst komen. Van OVC uit Den Haag werd met 31 verloren, hoewel uit de setstanden blijkt dat een gelijkspel beter op zijn plaats was geweest: 16—14. 16—18. 1315 en 11—Jö. vooral aanvallend kwamen de SVC-dames ditmaal kracht tekort om 1 het juiste mo ment door te drukken. Dames 2 en 3 ontmoetten elkaar voor de competitie, waar hij het 2e op het nippertje een 3—1 over winning wist te behalen. Heren I gaat op de goede weg verder. Wederom werd gewonnen, ditmaal met 3—0 van Juliana 2 Setstanden 1015, 1915 en 7—15. Ook heren 2biijft et goed doen. De reserve heren klopten AMVJ 2met 3—0. Broersvest 44, Schiedam, tel. 268152. REPARATIE-PAKKETTEN voor slechte carrosserieën. Korte Singelstraat lla-b Telefoon 69628. Schiedam. PETROLEUMKACHEL f.108.- Alom bekend om zijn krachtige, reukloze warmte en solide afwerking. Uitstekend te regelen, veilig en betrouwbaar. Ook geschikt om op te koken. Lpt vooral op het merkl VEiUG..,, ZUINIG.... DUURZAAM! (Van een onzer verslaggevers) Het doet ons thans vreemd aan te horen, dat men met een centjes-aktle van start ging om aan een eigen gebouw te komen. Ieder lid offerde één cent voor Ihet goede doel. Eerst kwam men bij elkaar in Patrimo nium. Later ging men vergaderen in Liefde en Vrede aan de Tuinlaan. Het jonge plantje groeide voorspoedig, zodat in de periode tussen 1918 en 1940 de christelijk sociale vakbeweging over een aanzienlijk aantal leden beschikte. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit en de Duitse bezetter plaatste de solda tenlaars op de nek van het Nederlandse volk. Het CJT.V. moest opgelost worden in het Nazi-Arbeidsfront. Natuurlijk was r van aansluiting van de zijde van het C.N.V. geen sprake. Liever ontbond men zijn f isatie en men vergaderde daar na klandestien in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. Na de bevrijding kwam men er snel we-r bovenop. Van 1941 tot juli 1945 was de chr. besturenbond ondergedoken ge weest. De maatschappij had een geheel andere gedaante gekregen en was ingewikkelder. Daarom werd voor de jongeren een so ciaal-economische studieclub opgericht oXv. de heer Dalmeijer, een kantoorbe diende, die later gereformeerd predikant werd. Tot 1954 had men ook een rechts kundig bureau, dat zo'n zeshonderd geval len per jaar behandelde. Hiermee heeft men een goede naam gemaakt onder de christelijke werknemers. Vele aktiviteiten heeft de chr. bestu renbond ter hand genomen: De Steun- aktie „Draagt elkanders lasten", da bouw van een chr. technische school, etc. Ook de woningbouw kreeg steeds meer de belangstelling van de christelijke be sturenbond. In 1952 kwam er dan ook een chr. woningbouwvereniging „Onze Woning", die dit jaar met tweehonderd woningen, een geheel complex achter Groenoord in voormalig Kethel voor den dag komt. Terugblikkend op de lange weg die de chr. besturenbond gedurende een halve eeuw heeft afgelegd, gedenkt men thans dankbaar wat het voorgeslacht heeft ge daan. Dankbaar vooral ook is men ge stemd jegens God, voor de zegen die Eli heeft gegeven. Mensen wisselen, maar het werk gaat «g steeds door. De eerste voorzitter was de heer J. Stegman en de eerste secreta ris da heer B. van Noordennen. Een andere, zeer krachtige voorzitter was de heer Stam en thans is de heer L. van Pelt voorzitter. Een man die goed ziet, dat het tegenwoordig gast om een ver antwoord samenspel. De vakbeweging, is heden ten dage een integrerend deel van de maatschappij geworden, vindt hij. Hij ziet het recht van de werknemers inzake bezitsvorming of zo men wil ver- mogensaanwasdeltng, maar hij heeft te vens een open oog voor de ingewikkelde cionomische problematiek onzer dagen. Ik voorzie moeilijke tijden. We zullen meer moeten produceren om onze beta lingsbalans in evenwicht te brengen, al dus deze vakbondsleider. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan houdt de chr. besturenbond dins dag 17 november 's avonds om acht uur een recepttie in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen en een dag later, woensdag 18 nov„ eveneens 's avonds om acht uur biedt de jubilerende bond zijn leden een feestavond aan in het Passage Theater te Schiedam, Het Noadteam stond afgelopen week voor de moeilijke opgave om lijstaanvoerder Scyl- la in Lelden, dat nog zonder nederlaag was, te bekampen. Het Scyllatam, geformeerd met de twee bekende oud-internationaals Wil van Zoelen en Wim Stoop, met als derde speler Ankers, die vorig seizoen in de over gangsklasse tachtig procent haalde, zag het duel zonder zorgen tegemoet. Vooral Wim Stoop maakte onder de eerste pp tijen nogal*wat grapjes en vooral in iet dubel dat zeer sterk was en Eikmans en Aben geen schijn van kans gaf, waren de kwinkslagen van Stoop niet van de lucht. Wat kon Scylla nog gebeuren. Stoop en Van Zoelen hadden hun eerste partij nogal ge makkelijk gewonnen en ook het dubbel was een gemakkelijke overwinning Dat Ankers in drie game's had verloren, mocht de vreugde niet temperen. Het Noadteam gaf zich echter' nog niet gewonnen. Aben won van Ackers en daarna zorgde Eikmans voor een ui&onderlijke goe de prestatie dor Stoop in drie game's te slaan. In die derde game zelfs werd Stoop weggeveegd. Met 21—9 moest hij de neder laag incasseren. De stand werd toen 3—3. Het werd ernst bij de Scyllaspelers. Stoop veranderde, hij maakte geen grapjes meer. Suttorp begon zijn partij tegen Van Zoelen en toen begon ook vrouwe Fortuna zich met de Scyllaspelers te bemoeien. Bij de stand 2120 in de eerste game kreeg Van Zoelen een netbal mee en zo kan hij de eerste game met 22—20 in zijn voordeel afsluiten. In de tweede game, bij de stand 19 gelijk, was het fortuin weer op de hand van Van Zoelen en met 2119 won hij net op het nippertje. Door een overwinning van Eik mans op Ankers was de stand weer gelijk: -4 Aben kreeg toen tegen Van Zoelen niet veel kans om de score van Noad al op een puntenverdeling te brengen, hij verloor in twee game's van Van Zoelen. Nog gaf Noad zich niet gewonnen, een gelijkspel zou een prachtig resultaat zijn. Hier zou Suttorp voor kunnen zorgen als hij Stoop kon ver slaan. De eerste game was voor Stoop met 21—15. In de tweede game nam Suttorp de aanval van Stoop met een tegenaanval over en dat was meestal een punt voor Suttorp. Stoop begon onzuiverder te worden Zijn aanvalsslagen werden te wild en misten de zuiverheid. Stoop gaf de tweede game ge wonnen met 21—16. Alle belangstelling ging uit naar die derde beslissende game. ÖP een gegeven moment stond Suttorp met 17—1L voor. De stand werd 1813, nog drie puntjes scheidden Noad van het gelijkspel. Van Zoelen kon de spanning niet meer verdragen en boog zijn hoofd tussen zijn armen. Angstige spanning ook aan Noad zij de. Stoop nam risico's en Freek niet meer. Hij nam de aanval niet meer over, waar Stoop zo bang voor was, en dit gaf Stoop het zelfvertrou wen terug om door te gaan. Via 20—19 voor Syttorp en 21—20 voor Suttorp, won Stoop toch nog onder grote vreugde van de Scylla - aanhang met 23—21 de partij en daarmee de definitieve winst met 64 voor zijn team. SCHIEDAM. Geboren: Johanna F d r W F Clausen en S C van Gelderen: George C z v J H Esbach en E Snijders: Sierkje d v A H Koogje en V van Dijk;;Eric T M z v H A Winkel en A W M van der Stam; Aantje d v S Punt en C D de Lange SCHIEDAM. Geboren: Leonard. W„ z v. V. G. van der Toorn en A. Quak: Leendert P C.. z.v. P Mastenbroek en C. C Koogje; Marcel, zv. J. Bogaert en H. A Heubel; Victor, z.v G, J. van Spijk en L W. de Vries; George F. W„ zv. W. G. Mulder en J. M. van den Eikhoff: Margaretha M L„ d v. W. G. Dries en M. M. van Dorp. Overleden: J. H. Koster, 76 jr.: G. J. G. Vermeulen. 73 jr.: B H. Heinink, 78 Jr. Overleden: 'A. Wiegel. 43 jr: B. W. Bek- ker, 79 jr; G. Koens, 66 jr; C. Verveen, 86 jr: J. F den Houting, 72 j: K. Har- dam, echtg v. Hofwegen. 72 jr; M. Wey, 65 jr; J. Ollefers, 79 jr. echtg. v. Londeman; M. J. van Geloven. 81 jr. Sint Nicolaas houdt zaterdag 21 novem ber rijn intocht in Schiedam. De goedheiligman arriveert 's middags om twee uur per boot aan het Hoofd en zal daarna een rijtoer door de stad ma ken. Zijn gevolg zal bestaan uit tien Spaanse edelen te paard en natuurlijk zullen ook een aantal Zwarte Pleten de Sint verge zellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 2