chiedamse woningbouw geen opgewekt geluid BOTTERDAM „Harpe Davids" speelde en huldigde tweemaal AGENDA Gematigde verwachtingen voor '65 Premie-sector zit moeilijk Hartewens van I iedere vrouw I Zitting wordt andere keer gehouden P. van Oord sprat over vrije loonpolitiek Auto reed tegen ijzeren hond Medaille voor L. A. Alebregtse ACHTER DE SCHERMEN: CEFA TOCH HEEFT SCHIEDAM IYOG ROMANTIEK |G«s»cfet Voor leden CiM.B. Stroom boetes Voor te snel rijden KARREVRACHTEN JAAR VOOR WERKEN Twee gewonden woningen. In 1964 komen gereed 390 woningwetwoningen, waarvan 65 van een complex van 197 wo ningen Nieuwe Damlaan en 325 van een" complex van 421 wonin gen in Kethel, geen premiewonin gen, en 284 woningen in de vrije sector. Totaal 674 woningen. Extra Meerjarencontract AP de vragen die over woning- bouw en woningbouwcontin- genien werden gesteld, geven B. en W. in het algemeen verslag van het onderzoek der gemeentebegro ting het volgende antwoord: In 1963 kwamen gereed 157 woning wetwoningen, 68 premiewoningen en 82 in de vrije sector. Totaal 307 De ENIGE JENEVER met Eet watrborgzegel van desud Schiedam. VRIJMOED-SCHIEDAM INSPECTEUR HANAUD „JUBILARIS" WENSDROOM Draagpenning Achter mij ZULLEN er morgen nog varkens zijn? We bedoelen krulstaarten van geurig speculaas, eventueel met veel amandelpit op hun dikke rug. De tweede vrijdag van novem ber moest in Schiedam eigenlijk varkensmarkt worden gehouden. We zien het al op ons schone stad huisplein, tegenwoordig een par keerterrein voor glanzend-nieuwe auto's. ZKoop ineen speciaalzaak! Vandaag Ondankbaar 1 en dagelijks Niauwa Binnenweg 4TQ X Rotterdam If Cl X I (bij 's-Gravendijkwal) Te). 34577 S (Van een onzer verslaggevers) Dat klopt niet, zei de jeugdige verdach te die niet op zijn mondje was gevallen Hij stond woensdagmorgen voor het hek-' ie in het Kantongerecht te Schiedam. Hij toonde helemaal geen berouw en was bet type van de querulant. De gchiedanise politie had hem wegens te bard rijden op de Burg. Knappertlaan aangehouden. De datum klopte niet, want het was niet op de 27ste, maar op de 29ste maart van dit jaar gebeurd, zei hij. Voorts deed de verdachte een omstancV verhaal, dat de Schiedamse politie hen! ook nog bü Vlaardingen-Oost had aan gehouden en daar had ze helemaal niets te maken, want het viel buiten haar territorium, aldus de jongeman. De rechter bleef heel kalm onder dit alles en zei dat dan de zitting maar verdaagd moest worden tot 9 december 'tmorgens half elf. (Van een onzer verslaggevers) Dat een'vrije loonpolitiek, zoals die in de jaren vóór 1940 'in ons land be^ stond, zal leiden tot een economisch'ont red-derde situatie, zijn de Schiedamse leden van de C.M.B. wel aan de weet fekomtn tjjderts de. .'ledenvergadering, ie" in de grote zaal Van' Ctuv' Soe.. Be langen werd 'gehóuden en waarbij de héerP. van; Oord de1 inleider was. Heel duidelijk stelde dè heer "Van Odrd, dat' d«" toestand van vóór de' oorlog in dit opzicht niet'meer mag terugkeren. Toen maaktende werknemersen. de werkgevers samén de CAO uit en men was in' de gelegenheid desgewenst ho gere lonen uit,te betalen. Dit had .even wel-.tot gevolg, dat deze vrije loonpolitiek betekende het ..vermoorden" van elkaar. Hij stelde dat één ding niet uit het oog mocht wórden verlóren en wel, dat er altijd gezórgd moet .worden voor werkgelegenheid. Eerst, dan zullen ook de sociale, voorzieningen - béter' worden. „Er., is vandaag,d dag een gezondheids- zorg vanaf de wieg, tot de'hoogste klas van de- lagere school! Dat is een stuk weldaad. Er zijn nog veel meer goede voorzieningen, die allemaal weldaden genoemd mogen worden." Be heer Van Oord. zei ook, dat ervoor.gewaakt moet worden, dat - de Nederlandse produkten van prima .-kwaliteit moeten zijn, waar dóór mén opkan. tégen die !vvan hét buitenland.. - j- De.heer Van Oord-'releveerde in zijn boeiende Weiding de gang van zaken vanaf dé vooroorlogse jaren tot op heden bij de CAO'S en noemde daarbij ook'het opkomen van het „College van Rijksbed middelaars", van dé Stichting van' dEe Ai-beid",en van de. „Soc, Eeon.Raad Mede dóórdat de' .aanwezigen telkens na een bepaald onderwerp gelegenheid kregen vragen te -stellen (en daar veel gebruik van-maakten) .werd het éen-inte- ressante avond,- waarvan voorzitter J, C. Vérkade in...zijn openingswoord reeds gewag maakte. Het was de tweede keer, dat de heer Van Oord voorde Schie damse CMB-afdcling het, woord voerde. - Het .werd. deze, week ..Voor de Schie damse kantonrechter een eindeloze stroom -van boetes,opgelegd wegens te snel rijden door jongelui-met een mini mum aan schuldgevoel. Er lag zo Iets; als van: „Wat geeft dat nóu", in de onver schillige houding van deze jèugdige weg- zondaars, die .zich over het algemeen niets aantrekken van -de regels van de weg. Er zijn er ook bij, die al eerder op het matje moesten komen. De onverbeterlij- ken. Een van -hen, een zeker S. had bijvoorbeeld in 1962 reeds eenproces verbaal voor eenzélfde 'soort euvele daad gehad. Drie -maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar, even tueel ontzegging van rijbewijs, en voor direkt tot 75 of 15 dagen. "pR is een tijd geweest dat het geld met karrevrachten werd bin nengebracht. Wij werden daarbij uitgebuit en zagen er geen stuiver van." Deze krasse uitdrukking hoor den we-óp de vergadering, die dé Christelijke Metaalbewerkers Bond afdeling Schiedam in Chr. Soc. Be- langen hield en waar nog enkele van dergelijke niet-mis-te-verstane-op merkingen werden geplaatst. De le den kregen er.dan ook volop gele genheid voor, doordat de spreker van die avond, de heer P. van Oord, vrijwillig "schoiingsleider van de C.M.B., regelmatig vroeg of er nog - opmerkingen waren over hetgeen hij besproken had,. Geen wonder dat de aanwezige C-M.B.-leden deze kans met beidé handen aangrepen, want dat gaat er vandaag de dag nog best in. 70 gaven sómmige C.M.B.-ers duiT delyk te 'kennen, dat ze best te rug wilden naar de vooroorlogse toe stand van een vrije loonpolitiek. „Waarom krijgen de ministers maar liefst 10.000 opslag, terwijl wij moeten knokken voor 1/10 procent loonsverhoging?" Aldus één van de vragenstellers, die opmerkte, dat hij een jaar moet werken, voor genoem de opslag van de ministers. De heer Van Oord zei dat hier moeilijk een vergelijking mogelijk was, maar dat hij het er wel mee eens was, dat het tijdstip waarop de verhoging van de Op de Sóhiedamssweg in Rotterdam heeft woensdagmiddag een personenauto tijdens een Inhaalmanoeuvre een uiterst rechts van de weg rijdende ijzeren hond geraakt De bestuurder van de ijzeren hond, de 37-jarlge schillen: an H. J. A. van der Hoeven uit Schiedam, klaagde over pijn nan zijn békken. Zijn zevenjarig zoontje werd door de kracht van"de botsing van zijn zitplaats geslingerd en brak zijn lin kerbeen. Béiden zijn in Het Gemeentezie kenhuis in Schiedam befoandeldl en daar na naar huis gebracht. De auto was zwaar beschadigd en moest worden weg gesleept. "Voor 1965 worden geraamd 210 woning wetwoningen (114 van een complex van 179 woningen Nieuwe Damlaan (restant) en 96 woningen van een complex van 421 woningen in Kethel (restant), 150 preir->- wcmingen (Bouwvereniging Eendracht ad; Bouwvereniging Schiedam Vooruit 60). hi de vrije sector 133 woningen. Totaal 493 woningen. Het contingent voor 1964 bedraagt to taal 398 woningwetwoningen, 208 premie- woningen en 137 woningen in de vrije sector. In .de woningwetsector is de bouw van 231 woningen gegund en in uit voering genomen. Een plan voor 161 woningen is aan de provinciale direk- tie aangeboden. Thans zijn nog bé- schflcbaa-r zes woningen. In de premieseotor is gegund een be jaardentehuis voor de Nederlandse Ge meenten (46 woningen). Aan de provinciale direkt ie wordt aan geboden een plan van 32 woningen, die gebouwd zullen worden aan de Park weg. De stand van voorbereiding voor het bejaardentehuis „Humardtas" (contingent 48 woningen) is zodanig, dat tegen de oorspronkelijke verwachting in, moet worden gevreesd dat realisering in 1964 niet mogelijk zal zijn. Het nog beschikbare contingent in de prerrnesector bedraagt 130 woningen. In onderzoek is thans of ddit resterende con tingent in de premiesector door de wo- rnngbtniwverenagingen zed kunnen wor- dlen gebouwd. In de ongesubsidieerde sector, is. rijksigoedkeuring verleend voor 83 wo- - ningen. Ingediend is een aanvrage voor het verkrijgen van ide rijksgoed- keuring voor acht woningen. In deze sector zijn nog beschikbaar 46 woningen. Voor dit -aantal zijn nog aan vragen in voorraad voor 203 woningen. Daar de betrokken aanvragen bestaan uit eenheden die groter zijn dan het nog beschikbare contingent, wordt getracht een extra contingent te verkrijgen. Ver wacht wordt het komende jaar een. con tingent van 360 woningwetwoningen, 283 pnerniewoatragen en 182 woningen in de ongesubsidieerde sector. Bij de mondelinge behandeling van de begroting voor 1964 in de vergadering van 25 november 1863 hebben we op grond van de toen in uitvoering zijnde woningen als onze verwachting uitge sproken. dat in 1964 841 woningen gereed zouden komen. Intussen zijn tengevolge van de bekende moeilijkheden in de bouwwereld stagnaties opgetreden die ertoe hébben, geleid, dat in tegenstelling tot onze verwachtingen slechts 674 wo ningen in 1964 gereed zijn gekomen, zeg gen B. en W. Het college verwacht niet dat de op- gelópen achterstand zal worden inge haald. Wel hebben B. en "W. reden om aan te nemen, dat de opgelopen achter stand niet zal worden ingehaald. Dat onze verwachtingen voor het" aantal gereed te komen woningen in 1965 zeer gematigd zijn is te wijten, aan het feit dat in het jaar 1964 geble ken is dat ten aanzien van de prijs vorming ongekende grote moeilijkhe den zijn opgetreden, zodat eerst in ok tober 1964 de eerste paal kon worden geslagen voor het complex van 231 woningwetwoncnigen. De gang van zaken, in 1964 heeft, ons versterkt in dé mening dat met alle kracht moet worden gestreefd bet plan Groenoord in het kader van een meer- jairencontract te realiseren, waardoor stagnaties ten-gevolge van moeilijkheden rond de prijsvorming worden voorkomen. Ter uitvoering van het besluit -van de raad van 23 maart 1964 heeft het college van B. en W. aan Muys en De Winter N.V. verzocht een prijs op te geven vóór alle nog te bouwen woningen in Groen- ttfONINGEN, woningen en nog eens woningen, daarom. schreeuwt ook Schiedam.... Het is jammer, dat er. niet meer- hui zen kunnen worden gebouwd, ■een onderwerp - waarover, 'bij gaand artikel handelt..'Als .troost, mag echter diénen dat 'dit: jaar- de 5000ste Muwi-wqning in. ■Schiedam gereed kwarriléh daar om dit piaatje, dat. flats uit- dit systeem- toont::. DE anll-revolutionaalr J. Worst heeft in de Rotterdamse raadscommissie bij wethvUder H. W. Jettinghoff aangedron gen op een progressiever bevorderingsbe- leid voor het gemeentepersoneel. De heer Worst zei," dat het bevorderingsbeleid niet flexibel is. Hierdoor loopt de ge meente het gevaar, jongè, ambitieuze krachten te verliezen. Kleinere gemeen ten, die hnizen kunnen aanbieden, probe ren toch al ambtenaren uit Rotterdam „weg te kapen". Om dit te voorkomen moet de gemeente haar personeel goede bevorderingskansen kunnen bieden! Het socialistische raadslid J. van der Ham pleitte voor tijdige voorzieningen in toe komstige vacatures. Hij zei er vborstander van te zijn, jong personeel aan te trekken dat voor. kaderfuncties kan worden opge leid. Op deze manier kannen jongelui worden geselecteerd, die later sleutelposi ties kunnen bekleden. Wethouder Jetting hoff legde er de nadruk op, dat het pro motiebeleid is gebonden aan normen, die de gemeente verplicht is te hanteren. Er wordt steeds getracht, jonge ambtenaren een functie te geven, die een zo goed mogelijk nitziebt op hun verdere loop baan geeft. Zij krijgen daarbij de raad in de avondaren te gaan studeren. Overi gens is het voor de gemeente zeer moei lijk jongelui met middelbare schoolopleï. ding te krijgen. De meesten gaan na da middelbare school naar de universiteit Tevoren had wethouder Jettinghoff dat de zogenaamde diploma-toelage uit de tijd is. Daarmee was hij het eens met de heer Worst, die hetzelfde had gezegd. Van véél meer belang voor de jonge ambtenaren en voor de gemeente is het, dat jongelui, die voor een of ander exa men zijn geslaagd, op een stoel te komen te zitten, waar zij het meeste profijt van hun zojuist verworven kennis hebben. Zeer onlangs beeft het college van B. en W. de hoofden van dienst hieromtrent geïnstrueerd. De s.g. afgevaardigde C. N. van Dis maakte de wethouder attent op het ronleringssysteem van ambtenaren,' dat la Engeland in zwang is. De heer Jettinghoff zei niet voldoende op de hoogte te zljn sran-dit systeem, waarvoófc,' volgens hem,reen" speciale organisatie nó"- dig is. Zowel de heer Worst als de heer Van der Ham hadden laten doorscheme ren,. dat de salariëring en de promotie kansen van de ambtenaren in Amsterdam en Den Haag beter zijn dan in Rotter dam. Wethouder Jettinghoff probeerde met behulp van een reeks getallen en percentages aan ie tonen, dat dit beslist niet het geval is, maar hij slaagde er niet in de heer Worst te overtuigen. MET INGANG VAN woensdag zijn Haagse stadsbussen de R.E.T. bussen gaan assisteren. De crème en groen ge schilderde voertuigen zullen voorname lijk worden ingezet op de lijnen 30 en 47. Onder de rechtervooruit /uilen de bussen het RET-embleem voeren. Woensdag kwamen er vier bussen, morgen komen er nog eens drie en zaterdag weer drie in dienst. Reden van deze regeling is een tekort aan onderhoudspersoneel bij de RET en een vertraging in de leveranties van nieuwe bussen. De tien Haagse bus sen zullen maar korte tijd hei Rotter damse wagenpark versterken. (Van een onzer verslaggevers) oand. Deze ondrameraing beeft bij B.'en! W. deze prijsopgave ingediend, enten aanzien van deze prijs wordt irist dé hoofdtogenieur-directeur van de provin ciale direktie thans overlég gepleegd. B. en. W .willen met verzwijgen, dat tens tengevolge van de!'gestegen.rën- testandtaa-rd ten aanzien .van die reali sering van de woningbouw in de pre/ mteseetar niéuwe moeilijkheden zijn gerezen, waardoor ,in de particuliere sfeer moeilijk belangstelling bij beleg- „gers kan. worden gewekt., In - verband hiermede zoeken B. en W. thans naar een oplossing door het doen bouwen van premieworategen door wpiringfoouwverensnagingen. Maar hier bij stuiter, B. en. W. echter in wezen op dezelfde moeilijkheden. O Vit een auto, staande op de Buitenhaven weg te Schiedam en behorend aan J.S., werd woensdag een a ut oerles ontvreemd. Van de 14-jarige leerling G. W. van de bi.o.-school aan de Burgemeester Honnerlage Gretheiaan te Schiedam werd woensdag een rijwiel ontvreemd: De Mamixlaan in Vlaardingen zal op het gedeelte tussen de Mf. Verschuur straat en de Johan Westerweelstraat van 16 tot en met 28 november voor alle verkeer gesloten zijn. v SCHIEDAMGeboren: Gerard z.v. M van Santen en J. H. Hietema; Johannes z.v! J: de Jong en E. Kooijman: Christina P d.v. B. A. L. Vorstenlbos en C. J. van Opij- nen; Lonnie C. d.v. A. C. F. de Schrijver «o. C.' J- 't Hart: Dick z.v. A. C. F. de Schrijver en C: J. 't Hart; Eric J. A. z.v. J. G. van den Berg en C. F. A. van Wijk; Yvette M. L. d.v. J. J. van den IJssel en A. M. L. Hosman. SCHIEDAM Geboren: Eugène R, z.v B. Schoei en 'E. C. J. van Wijk; Basüaan z.v. B. van der Hoeven en C. M. van Ineen; Richard H. z.v. H. A. van der Wal en W Schneider: jan zv. A. M. Fillus en M C Meijers; Jan z.v. ,J. Doet en D. C. Hoogen- boom; Judith E. d.v. B. M. S. van Praag en L. van W«zel; Ronald W. z.v. W. TUle- ken» en S. M. Levering: Hendrlkas J: z.v. H. J. Slijkhuis en C. 'M. A. Lub recht; Ja cobus M. A. z.v. J. M. van den Bosch en T Maat: Maria C. d.v. J. G. Bras en T. van der Schee. Overleden: M. C. van Leeuwen. 74 Jr. vertoont saterdag 14 november jus. in de zaal van de Morrensterkerk, Slingeplein, de spannende detectivefilm Aan ven? voorstelling 8 uur. Zaal open 7 uur. Toegangsprtys 1.5® p.pMnch bel. 14 jaar. u Davids" gaf woensdagavond een concert in het Passage Theater te Schiedam, waarvoor vrij veel belang stelling bestond. De nieuwe voorzitter, de'heer J. van Keulen, sprak een kort openingswoord, waarin hjj'ohder xriéer ds vertegenwoordigers van de zuster verenigingen verwelkomde en de echtgenote van de dirigent, mevrouw A. L. Glotzbach, die bloemen kreeg. Tevens huldigde'de voorzitter de heer Jo Krommenhoek. Hij overhandigde hem namens de muziekvereniging een ge schenk. De heer Krommenhoek was van af de bevrijding tot voor enkele maan den terug petit-klarinettist bij „Harpe Davids". Wegens zijn werkzaamheden verhuisde hij dit jaar naar elders. Hij was tweede dirigent vèn de vereniging en mocht nu nog eenmaal een enkel nummer dirigeren, wat hem goed af ging. Het hoogtepunt van deze avond was bet moment, waarop de heer en me vrouw Alebregtse op het toneel werden gehuldigd. moet, zonder gelijksoortig tegenspel te krijgen,-zichzelf voortdurend in het sta dium van opwinding dwingen. Als Freek Kegel verder in zijn rol is -gegroeid, zal hij ongetwijfeld waf losser worden in het gebaar. Koos de Groot staat, bekwaam tegen over hem als de commissaris*, beheerst, lakoniék en adrem. Hij vult zijn scènes met een zéker gemak. Jammer dat de schrijver deze figuur te weinig flitsende tekst-heeft'meegegeven in de explicatie van het mysterie. „Geron" beeft er ai aan geschaafd en, als de tekst er geheid Inzit, kan het effect wellicht verhoogd worden door enige wijzigingen aan te brengen in de'mlse-eu-scène voor het slot (bijv.: de commissaris niet 'steeds te laten staan). EUy van Eijk (echtgenote* van Ser van Eijk die- wederom deskundig voor de grimering zorgde) creëert de vrouw in het* spel lofwaardig;Charme, overreding en, kordaatheid komen in verdienstelijke dosering over het voetlicht Zij gaat sqe- pel 'door haar scènes én plaatst haar tekst vloeiend. De gevoelsaccenten kunnen soms wat meer expressie hebben. Mar Hémminga presenteerde deze avond -2ijn; honderdste créatie! nu als pastoor. Zou het iets. met-het groeiend wederzijds begrijpen hebben te maken, dat'hij zich'in hbuding, spraak en manie- ren zo reëeliciericaal wist voor te doen? In eik géval een goed volgehouden crea tie. Voor 'de rol' van de zwerver had „Ge ron" niet een. vijftigjarigevoor handen. De régiSsèür liet zeer verstandig, niet een óud én zatladderend typetje met grime en kapwerk nabootsen, maar gaf de voor deze rol beschikbare. Cor van der Hul een bij diens leeftijd passende verschijning te spelen, nl die van de jónge flierefluitende artiest Daardoor u eest de figuur aan kleur en charge wel inboeten, maar het voordeel was, dat de hijrol niét. de hoofdpersonen "met clowne rie onder, tafel kon spelen. Cor van der HUI paste zich.aardig aan.' Jo Wilbrink, die tot de oudste kern van „Geron" behoort deed baar best, zo le vensecht mogelijk als verpleegster te existeren. Meer stemnuancering kan haar rol verlevendigen. De toneelaankleder had bij het politic- uniform voor een figurant ook de witte baton geléverd, maar 'een Franse agent die zijn commissaris assisteert bij de ontrafeling van een misdrijf, gebruikt dit verkeersattribuut niet „Geron" mag dit als een opmerking terzijde beschouwen, want het wil niets afknabbelen van de voorstelling waarmee de troupe de geves tigde reputatie hooghoudt en het publiek een plezierige toneelavond bezorgt Ds. J. Couvé bood de beide actrices bloemen aan, zwaaide de gehele groep de alleszins verdiende lof toe en deed op de toehoorders met aanstekelijk en thousiasme het beroep het gezelschap op ruimer schaal financieel te steunen. Wanneer realiseren gemeentebestuur en bevolking van Schiedam eens een geriefelijk en modem geoutilleerd to neelzaaltje, dat voor amateurs met be scheiden budget bereikbaar is? TON HYDRA De heer Van Keulen zei. in zijn toe spraak. dat de burgemeester eigenlijk op deze avond de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau had willen uitreiken, maar aan gezien mr. Peek verhinderd was. had hij dit 's middags in het stadhuis gedaan. De voorzitter overhandigde de heer L. A. Alebiégtse een draagpenning en zei dat het heel moeilijk was geweest, de voormalige voorzitter van .Harpe Davids" iets persoonlijks te schenken. Toch had men na rijp beraad iets ge vonden. Dit was een gemakkelijke schommelstoel met een kussen. De heer Alebregtse bleek bijzonder in zijn schik met dit cadeau en hij ging even onder grote hilariteit van hei publiek zacht schommelend in rijn nieuwe stoelzitten. „U hebt ook heel veel voor „Harpe Davids""gedaan: Avond aan avond hebt fij uw man moeten missen", zei de heer an Keulen tegen' mevrouw Alebregtse en overhandigde haar 'een boeket bloe men. TJE heer L. A. Alebregtse ter- wijl hem de koninklijke onderscheiding wordt opgespeld. rijkssubsidie. Zelfs speelde men mee op het jongste Holland Festival. De heer Woudstra sprak van de voldoening, die ligt In het meespelen in een orkest. .Harpe Davids" speelde o.l.v. de diri gent, de heer A. L. Glotzbach met veel brio, en men bracht acht gevarieerde nummers ten gehore. Achtereenvolgens hoorde men: De tip pelaars, een mars van C. J. N. Cori, Mondo Antico. een ouverture van G. Orsomando, Zemir et Azor, ballet-suite van Gretry Moerenhout, Synfonia, een symfonie, tweede deel van Joh. Chr. Bach (Arr. Alb. Meijns), Military Escor te, een mars van H. Bennet, Entlang der Weichsel, een ouverture van Addy Kürth (Arr. Van Hólland) en een .para frase van Lobe den Herren van Mein- dert Boekei. An de finale, de Van Heutz-mars en de mars Our Director, gaf het tamboers korps zijn medewerkign. Na afloop genoot het publiek van de romantische muziekfilm in driekwarts maat en in fraaie kleuren, getiteld „De levensroman van Johan Strauss". 4> Uwordt uitgenodigd om eens geheel 5 zonder verplichting onze collectie J Z te komen bezichtigen4, 2 en aan te passen! J Kennelijk ontroerd sprak de heer Ale bregtse een dankwoord, waarin hij zei, oat hij heel wat mensen op verkeerde plaatsen in de zaal zag, zitten, „tl moet wet zitten, waar u thans zit, maar u uwest eigenlijk achter mij zitten", zei de heer Alebregtse, -waarmee hij erop zinspeelde, dat „Harpe Davids" best nog Wat werkende leden kan gebruiken. Het orkest telt momenteel 36 leden, jnderwie vier jonge dames; het tam boerkorps telt, veertien leden Tot slot sprak de voorzitter van de kttdelöke Federatie van Chr. Muziek verenigingen, de heer IJ. Woudstra, die de groei van de chr. muziekverenigingen tednrende de laatste twintig jaren onder streepte. Men wordt thans voor „vol aangezien én men krijgt trouwens ook Knorrende beesten, boeren en slagers, die handje-plak doen, en daartussen schreeuwende jongens die de arme die ren in hun stinkerige hokken aan het krulstaartje trekken. Dit schouwspel kan waarschijnlijk geen enkele Schiedammer, zich meer heu gen, Maar wel de speculaasvarkens in de bakkerswinkels. Deze ontbraken vroeger in geen enkel Schiedamsge zin. En misschien zijn ze nog wel er gens te koop. (Van een onzer redacteuren) S Betrouwbare servies Vol- w ledige garantie Credlelservlce 4» 2 mogelijk e Eigen atalier, ook voor 0 veranderingen en reparaties e J Prijzen die binnen uw bereik lig- 2 9*h Gespecialiseerd In grote J 2 kleine maten. J X Bontmantels In tlke prijsklasse. X Grote sortering bontstola's tegen m X Zeer aantrekkelijke prijzen. Ifene: Herv. Geref. Evangelisatie, dankdienst, 20 u.; Techn. Club Kappers, eontactavónd, 20 u. Musis Sacrum: Toneelgroep Geron, toneelavond, 20 u. yy/E beziten geen eeuwenoude; Schie- W damse folklore meer. Geschiedenis is trouwens geen dankbaar onderwerp voor onze tijdgenoten. De tieners en twintigers houden niet meer van ro mantiek, Een mooie muziekfilm over Schubert of Chopin, ze steken d'r tong tegen uit. Al die honingzoete kost hangt ons ellenlang de keel uit, zei zó'n knaap ons dezer dagen. Toch bezit Schiedam nog wel romanti sche dingen. We zijn dezer dagen op zoek geweest. Natuurlijk al wandelend, want dat is de enige manier om de wereld te ontdekken. We vonden op het Emmaplein aan de Singel een oude fraaie fontein. De stijl was even krullerig als de staar-' m/»rgpn Musia Sacrum: Muziekver. Crescendo, feestavond, 20 u. Arcade; Schied. Mandoline Gezel- •chap O.N.I., uitvoering, 20 u. Irene: TB.C. Ver. Zonnegloren, toneel avond, 20 u. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- flamse redactie. Lange Kerkstraat 82, tel. 2 63954 (b.g.g. 1 155 8 8, toest. 52. Ba ,18 uur 1958 8 5) alleen voor 'eaaetïe-aangelegenheden. Agentschap: J. Steenstraat 29, telef. 65451 (alleen voor klachten, adverten ties en abonnementen, b.g.g. telef. 115 5 8 8). Klachten bezorging: Agentschap (adr zie boven) dag. van 18.3019.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 64666; alarm brandweer 69123; alarm G.G. en G.D. 29290. Woord voor de dag: Bijbellezing, telef 141000. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibaut- plein 17, tel. 267532.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1