De Hoek verandert meer en meer van gezicht Woningbouw gaat goed Sliedrecht getorpedeerd AGENDA Tafelteiinisteams met goede resultaten - ZwemwereMhartelijk afscheid van F. H. Putto m A. R. -partij Roolvink in Triangel op propaganda-feest Vlaardingen o1 BOTTERDAM Archeologische vondst in Kethel belangrijk Komt huis geheel gaaf uit grond? Motorrijder bij botsing gewond Vroeger gescheiden in drie delen De Windmolens was de minste Medische dienst falstrïk" nogmaals voor Crescendo Sd r«J»ifsd£ Geschenk directeur Sportfondsenhad Politie verbiedt speelgoedpistool Zonnegloren99 gaf goede toneelavond rotterdammer pagina 7 ZATERDAG 14 NOVEMBER 1964 L (Van onze correspondent) UK lö een tijd geweest dat Hoek van Holland volgens onge schreven regels in twee, of zelfs in drie delen gescheiden was. In de jaren vóór de Tweede We reldoorlog waren er drie stukken Hoek van Holland. Dat was in de eerste plaats de „Pannenbuurt", een grote woonwijk met oude hui zen, die in de oorlog geheel ver loren ging. De tweede wijk is het Villapark met de zogenaamde „Oude Hoek", voorheen wijken Waar de mensen met de betere inkomens plachten te wonen. Zij waren ambtenaren van,rijkswater staat, onderwijzers en anderen. Dan was'er tenslotte de „Nieu we Hoek", het huidige centrum van Hoek van Holland. Deze woonwijk ontstond aan de hand van de groei van Hoek van Hol land. De oudste huizen daar zijn «1i s' mt$f" i SCHIEDAM de zogenaamde bootwerkershui zen, die werden gebouwd voor de havenarbeiders die werkten bij de Harwichboot'. (Vervolg van pag. 5) Op 16 november 1939 werd Ne derland (weer) bepaald bij de gevaren, die in een oorlog zelfs neutrale landen bedreigen. Enkele dagen later, op 20 november, weg van Amsterdam naar West- fndië met vierhonderd opvaren den. nabij de Engelse kust op een mijn was gelopen, waarbij hon derd passagiers het leven hadden gelaten. werd het opnieuw opgeschrikt, toen bekend werd, dat het s.s. Si mon Bolivar van de K.N.S.M., op VLAARDINGEN iindaag n morgen en maandag en dagelijks CHIEDAM indaag en maandag «en dagelijks i o OpeStsü Scheiding Europoort Intussen mag Hoek van Hol land echter helemaal niet onte vreden zijn wat de woningbouw betreft. De extra toewijzing van woningen die Rotterdam De Hoek heeft toegekend, is voldoende om de eerste jaren met een zeker op. timisme tegemoet te zien. P duizend leden aan." Deze slotzin van een zesmaal her haald refrein op een door twee charmante jonge dames gezongen verslag over het werk van de Anti- Revolutionaire propagandaclub geeft in vier woorden aan dat er nog gewerkt wordt bij de A.R. in Vlaardingen. Een actief team, on der leiding van de heer J. H. van Dam, heeft er de laatste maanden ruim honderd nieuwe leden b(j gewonnen, waarmee de stand de 800 is gepasseerd. Maar de grote propagandavergadering van vrij dagavond in Triangel zag de heer T. Bol, voorzitter van de Centrale kiesvereniging, nog maar als een begin van het werk dat nu voort gezet zal moeten worden. PROBLEMEN TOEKOMST DE archeologische vondst, waar over we deze week eerder be richtten en die in Schiedam-Kethel werd gedaan, is van groot belang, maar verdere spectaculaire ont- s- is os van uuitui". ----- j wikkelingen, worden niet verwacht, VanVooteli^rljTHe" iWsrtlepen Het zijn, zoals gemeld, de resten van Jij (Van ome correspondent) een verkeersongeval werd donder de 21-jarige F, W. Broekharst uit «sluis zodanig gewond, dat hij met ambulance auto naar de Dr. Noiet- hSng te Schiedam moest worden .--bracht. Hij reed per motor over Noordvliet te Maassluis, komende Maasland en haalde een groente- ia) in. bestuurd door F. v. d. Burg, ijar, uit Maassluis. wwiil hü dit voertuig voorbij reed ,m uit tegenovergestelde richting een fdoor hem opgemerkte personenauto Ibestuurd door A. van Nierop, 28 uit Maasland. De beer Broekharst ie tegen de linkerzijde van deze auto wam te vallen. Volgens Dr. Marck. de eerste hulp- verleende, brak hij enkel en liep hij een hersenschud- t op- Door het breken van zijn bril L hij tevens hoofdwonden. De auto de motorfiets werden flink hescha- (Van een onzer verslaggevers) j, Geref. Toneelvereniging „Geron" ris ter gelegenheid ran de jubileum- «tavond van de Muziekvereniging «cendo" vrijdagavond in Musis Sa- in te Schiedam het toneelstuk op Val or voor een man alleen (Piège pour un »me seul), waarvan woensdagavond in dezelfde zaal de première werd ^bestond vrij veel belangstelling cr deze toneeluitvoering, waaraan een «rt voorafging, dat uitgevoerd werd J Crescendo" o.lv. de heer A. Bosch jlfODERNE nieuwbouw in De lil Hoek, met op de achter grond de gereformeerde kerk h ty'r A v e X A's C SS& V Negende wijziging Bebouwtngs- voorsehriften voor de BE BOUWDE KOM van SCHIE DAM (Gronden, Begrensd door s» Schie, Noordvestgracht en Korte Haven). Het Hoofd van het Gemeente bestuur van. maakt ingevolge arttkel 43, Juncto artikel .37, der Woning wet Bekend; dat' op 16 novem ber s.5 voor de tijd van vier ■weken ter Gemeente-secretarie (Afd. Algemene Zaken, Stad huis) voor een ieder ter Inzage zal worden nedergelegd het ontwerp van een Negende Ver ordening tot wijziging van de Verordening tot regeling van de aard van de bebouwing en het gebruik van gronden in de be bouwde kom van Schiedam (Bebouwingsvoorschriften voer de Bebouwde Kom) (Gemeen teblad 1945 no. 1, 1949 no. 33. 1953 no. 11. 1959 no. 16. 1961 no. 27. 1952, nrs. 30"en 31 en 1963 no. 6) (Gronden, begrensd door de Schie, Noordvestgracht en Korte Haven). Schiedam, 11 november 1964. Het Hoofd van het Gemeente bestuur voornoemd, J, W. PEEK. Tijdens de oorlogsjaren gingen door oorlogshandelingen, waaronder de be ruchte V2, veie huizen in Hoek van Holland verloren. De nieuwe bebonwing brengt in de struktuur een grote veran dering te weeg. De „Pannenbuurt" is geheel verdwenen en de andere wijken worden langzamer hand aan elkaar gebouwd. In de jaren na de oorlog was er nog wel sprake van een zekere scheiding lussen Villapark en Nieuwe Hoek. De bebouwing van de Sehelpweg leidde ertoe, dat deze weg aan het Villapark vastgroeide. Daarna werden aan de Commissarisweg dertig woningen gebouwd. Hierdoor kwam het Villapark als geheel iets dich ter naar de dorpskern, maar bleef daar van toch nog ver genoeg verwijderd om een aparte wijk te blijven. Dat werd anders toen de gemeente Botterdam het plan lanceerde voor 222 nieuwe woningen aan de Cordesstraat en omgeving. Weliswaar bleef het Vil lapark nog door een brede groenstrook gescheiden van de rest van Hoek van Holland, maar praktisch was de wijk nu in het geheel opgenomen. Het plan „Noord" ten slotte, dat thans in uitvoering is, zal van Hoek van Hol land een vrijwel aaneengesloten geheel gaan maken. In dit laatste plan zijn al ongeveer zestig woningwetwoningen ge reed gekomen, alsmede 54 woningen die f)E bootwerkershuizen de eerste woningen Hoek van Holland werden bouwd. waren die in ge- „Onze benen weigerden elke dienst, ze waren totaal doorweekt en gevoelloos geworden". In vijf gezinnen heerste grote vreugde, in 26 diepe droefheid. Dagenlang zoch ten vliegtuigen de zee af naar de sloep, waarin de 26 man waren gezeten. Einde lijk werd het zoeken gestaakt. Aangeno men moest worden, dat de tweede boot in het noodweer was gebleven. Nog eenmaal kwam de Sliedrecht in het -"euws, toen op 8 december aan de westkust van de Hebriden de- tweede reddingboot, geheel leeg, aanspoelde. Bij vele nabestaanden herleefde een ogenblik de hoop, dat de vermisten door een passerend schip aan boord zouden zijn genomen. Maar de tijd heeft die hoop de bodem Ingeslagen. VLAARDIN GEN. Vlsserijmuseum: ffifoonstelling „Divico" (laatste dag), I16.30 en 1921 u.; Bethelkerk: TOdgebecf, 19.30 u. VuAARDING-EN. Gebouw Triangel: iarverg. „Liefde en Vrede", 20 u. VhA^BDINGEN. Stadhuis: Buiten- Wone openbare vergadering van de Reenter a ad, 20 u. -.Bijkantoor „DE ROTTERDAMMER". 1 hardingen, Smalle Havenstraat 11, 6775, b.g.g. 010-115588. Uitsluitend Waètiezaken 6619, bg.g.- 010-280037. Jachten bezorging Vlaardingen: tijde- G. Bodenstab, Van Beethoven de! 147c, tel 7270, maand. t?m vrijd. HS.30 uur, zaterd. 17.30—18 uur. «langrijke tel.-nummers Vlaardln- Meld, brand en ongevallen 4444: teu.-meldingen 2541. Apotheek: Delta-Aootheek. FL de Welaan 112, tel. 8888. ®voll: Jeugd Soc. „Guillaume", con- Wavond, 20 u. Arcade: CEFA, filmavond, 20 u. -'•'•-gebouw Oase: Soc. Passé Par- soosavond, 20 u. i Ger. Soc., soosavond", 20 u.; helfümclub Driehoek, filmavond, 20 u. e Rank: Herv. Handwerkclub, bazar, ^23 u. Beatrix: Reisver. Telstar, contact- Kenkomst, 20 u. «larjjke: Hengeisportver. Wilton- 'jenoord, contactbijeenkomst. 20 u. ajffkcenrum Nieuwland: V.T.V. „Thur- j J. J. Schipper over onderh. en «r. volkstuinen, 20 u. Dagblad „De Rotterdammer", Sehie- 3®[>e„ redactie. Lange Kerkstraat 82, J-263954 (b.g.g. 115588. toest 52, «M. uur 195885) alleen voor ?*aanSeIegenheden. agentschap: J. Steenstraat 29, telef. 2*»1 (alleen voor klachten, adverten- üi r s e Sn abonnementen, b.g.g. telef. 7,5 3 3). Machten bezorging: Agentschap <adr «boven) dag. van 18.30—19.30 uur. ,w^»fiilke telefoonnummers: Alarm ui e 51666; alarm brandweer 69123: G.G. en G.D. 29290. noord voor de dag: Bijbellezing, ■f 141000. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg tel. 267674. (Van een onzer verslaggevers) Ds vele tafeltennisllefhehbers hebben weer menig balletje geslagen en uiter aard zijn weer tal van punten behaald, biet uitzondering van De Windmolens kwam geen enkele Vlaardlngse vereni ging tot een negatief resultaat. Bij Sunlight werd het beste resultaat ge boekt dank zij twee overwinningen en een gelijkspel. Do Hollandlanen hielden het op vier over winningen en twee nederlagen, terwijl In tiem uit tien wedstrijden elf punten voor zieh liet noteren. De Shell-leden hielden de balans in het midden met 4 punten uit 4 wedstrijden, evenals Cincinnati, dat de score zag bepaald met 3 uit 3. De Windmolens wonnen een wedstrijd en verloren de beide andere ontmoetingen. Spanning volop was er te beleven in de VLAABDINGEN. In alle kerken 's mor- gens oogstdienst. Grote Kerk 10 ds G Biesbroek; 17 da J Bouterse; HCZ 44; Rehobothkerk 9 en 10.30 ds P yd Vloed; 19 ds J W de Jong; Immanuelkerk 9 en 10.30 ds A J Hoorn: 19 dhr H B Colenbrander, HCZ 44; Nieuwe Kerk 10 ds W J Schouten, mjn.v. dames- en meisjeskoren o.l.v. mevr K Verhoeff-Tom; Zaal Maranathakerk 8.30 ds J W de Jong: Westwijkkapel 10.30 ds J W de Jong; Holy-Zlekenhuis 9 ds G Aal- bersberg. Gereformeerde Kerk: Ooster- kerk 10 ds H J Heynen; 17 ds Y J Tiemersma: Emmauskerk 9 en 10.30 ds Th Swen- 17 ds H J Heynen: Pnielkerk 9 en loïo ds Y J Ttemersma: 17 ds Th Swen; Maranathakerk 10 ds G Aalbersberg, evang dienst ond „De blinde bidder" (Hand 9:8- 12): 17 ds H J Kouwenhoyen Geref Gemeente: Kerk Westnieuwland 10 en 17 ds L Hulsman. Remonstrants-Geref Ge meente: Kerk Hoflaan; .10.30 ds H H ma Volle Evangelie Beweging. HvlM Sion, Broekkade 15.30 dienst. Christ Geref Kerk: Kerk Emmastraat 10 en 17 ds M Overduin, emer pred te Woerden; Aula H de Cockschool Ph de Goedestraat 10 leesdienst; 15 ds C den Hertog, van Den Haag Leger des Hells: Gebouw Baan- Sraat 10 Hefiigingsdienst; 18.30 Openlucht- samenkomst bTde singfisamenkomst, leider brigadier M sou cpwiVDAM Herv Gem Grote Kerk 10 ds Wissink- 17 ds Klusener, Bethelkerk: 10 ds Eemnès; 17 ds Wissink; Opstanöingskerk 10 ds soaling; 19 ds Cazemier; Vredeskerk 9 en 10.45 ds Jansen: 19 ds Hemmes; Dorps- kerk Kethel 10 ds Vons; De Rank 19 ds Jamen jeugddienst. - Geref Kerk Ooster- kerk 10 ds Couvee; 17 ds Hogenhuh. De Ark 9.30 ds Krijger: 14.30 ds C-Ouvee. Magnalla Del Kerk 10 ds van Reeven, 17 Pouvee- De Goede Haven 10 ds Hogen- huir 17 ds Krijger; Julianakerk 10 ds Vollénhoven; 17 dsVanito». - Chr Geref Kerk 10 en 17 ds Bokhorst,-- Her? Geref Evang 30 dhr Van der Kamp17 ds Kluiener Leger Des Heils Lange Haven lO heillgingsdienst; ..13.15 ^ag^chool: 18 45 Openluchtprediking Gerr verooon- straat* 19 30 Vcrlossingssamenkomst. r" tengemeente Irene Wsanenkomst r a cct Herv Gem Gxute Kerk 10 os MKalkmam »l dfvmileperen; jeugddienst: Herv Rusthuis 10 ds Vogel; Jeugd- en Tfindprkerk 10 Sursum Corda, Cat lokaal rrotc Kerk en Gen de Wetstraat. - Geref Kerk Immanuelkerk fl.30 ds Van Duurse- ma- 15.30 ds Dercksen; Maranathakerk 9.30 rts Derckse; 16.30 ds Van Duursema. Geref Vrijgem 8.30 en 14.30 ds De Waard, 19.30 dhr Malgro. M'^VD1 GererrKerGktini010eneni4,0 ds PG7ENBURG Herv Gem Immanuelkerk 9.45 ds Cazemier: 18.30 ds 9ds4S^s5ur!e- Ch?'G«ef>«kg en 15 ds Plantinga. Geref Vrijgem 9.45 HOEK? VAN HOLAND. H*^. jq Kok: 19 ds Van Gorcom. Geref Kerk 10 (Van een onzer verslaggevers) TN ZAAL De Bron te Schiedam na- men vrijdagavond een aantal oud leden van vier Schiedamse zwemver enigingen, Schiedamse Zwemclub, Schiedamse Reddings Brigade, „Start" en Zwemclub Wilton-Fijenoord af scheid van de heer F. H. Putto, direk- teur van het Sportfondsenbad, die we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd zijn funktie heeft neergelegd. In een toespraak tot de scheidende funktionaris zei de voorzitter van de S.Z.C., de heer N. Kolmeyer, dat de heer Putto steeds geprobeerd had zoveel mo gelijk naast de zakelijke kontakten ook de vriendschapsbanden te onderhouden, wat hem wonderwel gelukt was. Hij bood de heer Putto namens de vier zwemverenigingen een cadeau onder cou vert De heer Putto antwoordde dat het zater dag 14 november precies dertig jaar geleden was, dat bet Sportfondsenbad was geopend. De eerste jaren waren erg moeilijk geweest. Nooit had de heer Putto kunnen denken, dat hij zo lang zou blijven. Ook de tijd van de Duitse bezetting was lang niet gemakkelijk geweest voor het Sportfondsenbad. Hij had toen met veel takt tegen de bezetter moeten optreden om zijn inrichting voor slui ting te behoeden. De directeur van het Sportfondsenbad legde in zijn toespraak tevens de klem toon op het nut van het zwemmen. Der tig jaar geleden werden er 1200 verdrm- kingsgevallen per jaar gesignaleerd, thans 500 gevallen. De heer Putto deelde mede, dat hij met zijn echtgenote de winter maanden in Alicante in Spanje zal door brengen. Hij houdt echter zijn domicilie in Nederland. De commissaris van politie te Vlaar- dingen heeft als hoofd van de plaatse- lijke politie een algemene bekendma king gedaan dat ieder, die binnen de gemeente zonder machtiging een speel goedpistool van het merk „Sekiden Au tomatic sap. 50" in bezit heeft, dit voor 22 november op het hoofdbureau van politie te Vlaardingen in bewaring te geven. Het betreft hier de speelgoedpistool tjes die de naam erwtenpistolen hebben gekregen. Genoemde algemene bekend making is geschied op grond van de vuurwapenwet 1919, hetgeen o.a. inhoudt dat alleen zij die een machtiging van het hoofd van de plaatselijke politie hebben, een dergelijk speelgoed wapen in bezit mogen hebben. In de bekendma king is levens gewaarschuwd dat na 22 november tegen nalatigen strafrechtelijk zal worden opgetreden. wedstrijd tlSV 1—Intiem X; belde teams waren nog ongeslagen. Hoogendijk, Stolk en Invaller Dossin beten fel van zich af en mede dankzij het gewonnen dubbelspel werd een 61 overwinning behaald. Intiem. 2 kwam tegen Germinal niet verder dan een 5—5 gelijkspel. Beter deed Intiem 3 het waar Van der Knaap, De Graaf en Dtsma met 7—3 baas bleven over Raket 2. Tegen het eerste team van Raket behaalde Intiem 4 een zeer verdienstelijke 64 overwinning De Hollandiaan 1 was tegen USV 3 In topvorm en dat betekende een 100 zege voor Pattlapon, Olivier en Jansen. Ook het tweede team deed goed werk door Steinweg met 73 te verslaan, de eerste overwin ning, hetgeen ook voor team 1 van toepas sing is. Het derde team van De Hollandlaan verloor thuis met 82 van TOGB 2, terwijl team 4 met 82 baas bleef over NOAD 9. Het vijfde team won met 6—4 van HTTC 4 na een enerverende ontmoeting: niettemin werd het de derde overwinning ln successie. SHELL 2 kwam van Centrum vandaan met een 7—3 overwinning, mede dankzij een hattrick van Brouwer. Shell 3 daarentegen kon het niet bolwerken tegen Overschie dat met 9—1 beide punten meenam. Shell 5 verraste met een 91 zege op De Schakel 5. Braber was de beste man ln het trio Windmolens 1. dat van 21UP 7 met 7—3 won. Bar slecht was het resultaat van Windmolens 2, want met 10-0 verliezen van Service 3 Is wel wat erg veel. Het derde team van De Windmolens verloor ook met 100 en wel van UKTTC 1. Van de Linden, De Jong en Padmos waren (met Sunlight 1) tegen RAP bepaald rapper, want met 9—1 ging RAP 3 in eigen huis ten onder. Sunlight 2 deed het eveneens uitste kend, want Roozendaal. Assenberg en Vink versloegen 21UP 8 met 9—1. Het derde team moest toestaan dat Germinal de halve winst ^Cincinnati moest alle zeilen bijzetten om tegen Xerces nog Juist een 5—5 gelijkspel te behalen. Noordhoek en Noordermeer moes ten zieh volledig geven om tot dit resultaat te komen. Van Leeuwen was de grote man bU Cincinnati 2, dat Dlvsko 2 ln eigen huis met 6—2 versloeg. Het derde team was niet opgewassen tegen Elan 10, dat dan ook met 10—0 won. t„ De overige uitslagen waren: Intiem 5—In- sulinde 2 28, Deroda 1—Intiem 6 5—5, Caltex 1—Intiem 7 3—7. Raket 3—Intiem 10 6—4, HPV 6—Intiem 11 5—5, Intiem 12—TOG 6 2—8. URTTC 2—De Holl. 6 8—2, Shell 6—Ready 2 2—8, Junioren: Intiem—Sunlight 10o, HollandiaanIntiem 2 9—1, Windmo lens—TTCK 0—10. Schiedam: J. Moor, Burg. Knappertlaan 154, tel. 69880; C. J. M. Vlootman, Singel 151, teL 67760; G. in 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23, teL 68599: P. van Sant brink, Van Heuven Goedhartstraat 97— 111, tel. 262562. Vlaardingen: X van der Pol, Binnen- singel 47. tel. 3370; D. J. Wieringa, Karei de Grotelaan 143, tel. 6669. Hoek van Holland: J. J, van Lonkhui zen. Jolinkstraat 2, tel. 2627. Maasland: H. J. van den Berg, 's-He- renstraat 4, tel. 10899—2039; veearts: C. van der Most, Kethelweg 13a, Vlaardin gen, tel. 01898—3084. Maassluis: G. A. A. van der Poel, Alb. Cuypplein 11—12. tel. 2900, verloskundi ge: mej. Van der Veen, Jac. Catsstraat 24, tel. 2376. Rozenburg: H. C. van der Graaf, Ane* monenlaan 2, Rozenburg, teL 2208. door particuliere maatschappijen zijn ge bouwd ten behoeve van hun personeel. Verder maakt men de aansluiting nu volledig door een aantal woningen in de vrije sector te bouwen. DE AANSLUITING wordt nu nog slechts aan één zijde van de Har- wichweg onderbroken door een „long' Deze long wordt gevormd door vijf voet balvelden, twee tennisbanen en een wan delpark, die samen het gemeentelijk RDortDark vormen. Daarachter vormt het Roomse Duin een toekomstig recreatiege bied. Toch zal er in de toekomst opnieuw een tamelijk gescheiden wijk in Hoek van Holland verrijzen. Dat is het plan „oost". Dit plan zal worden gereali seerd langs de Kringsloot, een afwate ringskanaal voor de landbouw. Dit plan voorziet in de bouw van voorlopig vijfhonderd woningen die voor het me rendeel in hoogbouw zullen worden uitgevoerd. Deze wijk komt geheel vrij van het dorp te liggen. De vraag rijst in hoeverre de „Nieuwe Hoek" zich in de toekomst als dorpscen trum zal kunnen handhaven. In dit gedeelte van Hoek van Holland ligt de Prins Hendrikstraat, de belang rijkste winkelstraat van het dorp, waar het zakenleven zich concentreert. Of dit deel zich als koopcentrum zat kunnen handhaven, hangt voor een be langrijk deel af van de vraag of in de nieuwe wijken winkels en zo ja, hoeveel zullen worden gebonwd. In de Prins Hendrikstraat zijn de laatste drie jaar minstens negen nieuwhouw-winkels in gebruik genomen, terwijl vrijwel alle zakenlieden ln de na-ooxlogse jaren hun winkels hebbes laten moderniseren. Het staat vrijwel vast dat er In plan ..Noord" geen winkels zullen worden ge bouwd. Evenals de bewoners van het Vilkipark, waar slechts één winkel is, blijven deze mensen dus aangewezen op het huidige centrum. Naar verluidt zouden in het plan „Oost", dat wat verder van het dorp ligt, enkele winkels voor de noodzake lijkste levensbehoeften worden gebouwd. OP DUIZEND LEDEN AAN! NOG STEEDS blijken er in Hoek van Holland mensen te zijn, die het oog gericht hebben op Europoort. Men is van mening dat Hoek van Holland aan vele werkers in dit havengebied woon gelegenheid zou kunnen verschaffen. Hiertoe zou dan echter in de eerste plaats een goede veerdienst nodig zijn tussen de Hoek en Europoort, een dienst die nu op ongeregelde tijden wordt onderhouden met een bootje van de roeiersvereniging „Eendracht". Anderzijds wordt hier tegenover ge steld dat de bouwgrond in Hoek van Holland vrijwel uitgeput is. Hiermee is echter lang niet iedereen het eens. Im mers, zo wordt veelal niet ten onrechte gesteld, het Hoekse grondgebied loopt tot aan Poortershaven. Tussen De Hoek en Poortershaven ligt nog een enorm gebied, dat slechts gedeel telijk intensief door landbouwers wordt benut. (Van een onzer verslaggevers) De T.B.C. Vereniging „Zonnegloren" gaf vrijdagavond in het gebouw Irene te Schiedam een druk bezochte toneelavond, waarop de Chr. Toneel Ver. „Het Zui den" het toneelstuk „Vogel vlieg de we reld in", een komedie in drie bedrijven van A. P. Vearsley opvoerde. Bijzonder goed speelde Éddy Klop als Ted. Hapgood, terwijl Myra Hapgoed uitstekend werd uitgebeeld door Wllly Arends. Ook de andere spelers gaven aardig ensemblespel te zien. Het publiek genoot kennelijk van de verschillende komische situaties in dit vlotte toneel stuk. Aangezien sedert het vertrek van ds. Gras „Zonnegloren" geen voorzitter meer heeft, spreekt de heer S. Kuiper de laatste jaren het openingswoord. Ditmaal sprak de heer S. Kuiper aan de hand van Matth. 25 over de barmhartigheid, zoals deze door de T.B.C. Ver. „Zonnegloren" in praktijk wordt gebracht. In de pauze werd ten bate van de vereniging een tombola gehouden. De verdere leiding van deze geslaagde avond had de heer M. van Bommel. (Van een onzer verslaggevers) Het enthousiasme waarmee deze avond is voorbereid, zo vervolgde de voorzitter in zijn openingswoord, is er het bewijs van dat het met de christelijke politiek in deze stad nog geen afgesneden zaak is. Hoogtepunt van de avond was zeker dat „gezongen verslag", knap acterend gebracht door Atie Poot en Chllen van der Vlis. Theo Blom heelt het geestig geannonceerd en de heer M. J. Slagboom zorgde voor een vaardige muzikale be geleiding. Het lied verhaalde over het verloop van het propagandawerk, maar ook de speci fieke partijproblemen van de laatste maanden werden er in „bezongen". Over „de deining van de zaak Lippen huizen: „In het ambt geen plaats voor rode broeders! Spreek Synode nu toch eens een woord! Nu, dat kwam, maar 't werd niet goed begrepen. 't Maakte ook bij ons nogal wat los. Dat er toen weer geen scheuring kwam, is het werk van doctor Bos!" En over de samenwerking met de CHU: „Mensenlief, dat willen we al jaren. Lees de krant dan, hoe heb ik het nu? 't Gaat ook hier als vaak in 't hele le ven: t Liefde moet er van twee kanten zijn. I 'n Blauwtje loopt de Alt. steeds weer. Daarom zingen we 't reirein" En prompt deden dat de tweehonderd bezoekers, een aantal dat voorzitter Bol hoger had verwacht maar dat de spreker van de avond, het Tweede Kamerlid B. Rooivink bijzonder verblijdend vond. Voordat de dames op de planken kwa men. beantwoordde de heer Roolvink na melijk in een rustig betoog de vraag: „Waarom het gaat". In het onoverzichtelijk en ondoorzich tig geworden politieke bedrijf gaat het erom dat wij proberen de hoofdlijnen on der de knie te krijgen en leren te zien wat vanrlhag de eis is voor een christe lijke politiek, aldus de heer Roolvink. Een- eerste vereiste daarvoor achtte spreker dat men het oog op de toekomst gericht houdt Hij werkte dit verder" uit door de na-oorlogse ontwikkeling in Europa en Nederland te schetsen en en kele belangrijke politieke gebeurtenissen van de laatste, vier weken de revue te laten passeren, zonder daarop commen taar te willen geven. Sprekend over de ontwikkeling ln Ne derland zei hij, dat er reden tot kritiek mag zijn, maar voorop dient te worden gesteld dat er na 1945 een stroom van zegen over ons volk is gegaan. En elke zegen die een mens of een volk ontvangt verplicht tot een verantwoord gebruik. De heer Roolvink ging verder in op de verzwaring van de belastingdruk, die ge paard gaat met een Inflatoire loonontwik keling, maar wilde aan de vooravond van het overleg tussen regering, werkgevers en werknemers zijn persoonlijke mening daarover niet publiek maken. Onze kracht zo besloot hij, ligt niet in te zeggen dat de anderen het ver keerd doen, maar daarin dat wij als christenen samen, steunend op de Bij bel, een lijn proberen te vinden voor de toekomst Na de pauze beantwoordde de heer Roolvink schriftelijk ingediende vragen ij na de sluiting van de avond werd voor de nablijvers de komische Nederlandse speelfilm .Fanfare" vertoond. T\E dames Ch li en van der Vlis (links) en Atie Poot (rechts) tijdens het „epiloog" van het gezongen verslag over de A.R.- propaganda-activiteiten in Vlaar dingen. (Van een onzer verslaggevers) een eeuwenoude houten woning, die da teert van omstreeks 200 jaar voor Christus. Het lid der archeologische werkgroep „Helinium", de heer Chris de Roo, heeft de ontdekking gedaan in een sleuf die een dragline groef voor het maken van een vijver. Het unieke van de vondst is dat er voor namelijk funderingen en vormen van een geheel huis zijn gevonden. Reeds eerder is in dezelfde vijver een klein gedeelte van ene woning opgegraven. De heer De Roo die al vee! op het ge bied van de amateur-archeologie heeft gedaan en onder meer uit resten aar dewerk urnen voor musea heeft ge maakt, verwacht niet dat er verder r opzienbarende vondsten zullen wor den gedaan, zoals gebruiksvoorwer pen. Hij maakt zich nu op om een tekening van zijn vondst te maken omdat de vindplaats met het oog op de komende winter weer dichtgegooid zal worden. Volgend voorjaar zal hij dan de ver dere afgravingen ter hand nemen. De heer De Roo is er van overtuigd, dat de woning geheel gaaf uit de grond gehaald kan worden. Door het vette veen ln de Kethelse polders zijn zelfs hout en rietresten zeer goed ge conserveerd. De woning is ongeveer 38 meter lang. "LIET college van burgemeester en wet- houders heeft dna de raad precies verteld hoe, voor Rotterdam _de zaken op het financiëlq ,vlak iiggen., Het is allemaal niet zo besïi ln het kórt gezegd komt het hierop neer, dat Rotterdam voor het tijdvak 1 november 196i1 november X965 kan be- chikken over een bedrag van 250 miljoen^ terwijl het alleen ai om te kunnen voldoen aan zijn contractuele—verpP-htingen een groter bedrag nodig "heeft. Logische con clusie: Wereldhaven nummer 1 kan in het komende jaar geen cent uitgeven aan wat voor werken ook. In dit licht bezien is het opvallend, dat de verklaring, namens het voltallige college door de wethouder van financiën afgelegd, zo beheerst was. Wel niemand had het het" college euvel kunnen duiden als het zich in -wat krachtiger be woordingen tot de regering had gewend. Want de nieuwe regeringsmaatregel komt hierop neer, dat Rotterdam een tikkeltje wordt benadeeld. Deze stad wordt over een kam geschoren met alle andere Nederlandse gemeenten endat is niet juist, omdat Rotterdam andere en meer behoeften heeft, dan het grootste gedeelte van alle Neder landse gemeenten te zamen. Naar aanleiding van de financiële moeilijkheden is de "op merking gemaakt,dar Rotterdam te veel hooi op de vork -beeft- genomen. Maar Rotterdam nioc»r véél hooi op de vork nemen, niet alleen ten behoeve van zichzelf maar ook en dat is van doorslaggevende betekenis ten behoeve van de gehele nationale economie. Niet vergeten mag worden, dat Rotterdam niet zichzelf omhoog heeft gestuwd, maar dat dit is gebeurd door de (üjclï) omstandigheden. Rotterdam wordt gedwongen, als gevolg van hettoenemende goederenverkeer over zee, zijn havengebied te vergroten. Het werd, als gevolg van het toenemende stadsverkeer en het uitblijven van de aanleg van tunnels, gedwongen een metro te gaan bouwen. Het werd, als gevolg van de toenemende industrialisatie, ge dwongen nieuwe wijken te bouwen en allerlei voorzieningen te treffen. Rotterdam kon niet meer terug! En Rotterdam kan ook in de toekomst niet meer terug. Nog steeds dienen zich nieuwe bedrijven aan, die in het Rotterdamse" havengebied zich willen gaan vestigen. Om deze bedrijven de service te verlenen waarop zjj recht hebben, dienen allerlei werkzaamheden te worden verricht, en de eerste daarvan is grondaankoop. Deze grondaankoop kan niet worden stopgezet, omdat Rotterdam dan nog in meer moeilijk heden zou geraken. Het voorbeeld van de Albatros fzie elders in dit blad) spreekt te dien opzichte duidelijke taal. Had Rotterdam kunnen voorzien dat het voor de huidige moeilijkheden zou worden gesteld en had het niet eerder maatregelen kunnen nemen? Nee. Tot voor kort heeft er niets op geduid, dat dc regering de stad financieel zo aan handen zou leggen. En wat nu? Burgemeester Van Walsum heeft aangekondigd, dat hij met de betrok ken ministers gaat spreken. Van dit gesprek hangt de t lekomst van Botterdam in grote mate af. Hoe het gesprek zal verlopen en welke resultaten het zal hebben, willen we liever niet voorspellen. We zouden het ook niet kunnen. Wel mogen we de hoop koes teren dat, als redelijke mensen met de wil uit de impasse tc komen om de tafel gaart zitten, er ook een redelijke oplossing ge vonden wordt. De kans blijft daarbij be staan, dat het college wel van regeringswege de hint krjjgt in de uitvoering van tal van werken soberder te zjjn dan het nu is. Want we dienen er toch een open oog voor te hebben, dat af en toe, ten aanzien van bepaalde objecten, Rotterdam het doet voorkomen alsof het rog in hel geld zwemt en of er geen vuiltje aan de financiële lucht is. Met het voorstel tot de houw van een toch wel zeer luxe zwembad in het westen hebben we dat in de raad van gisteren weer en aren. Door het inslaan van een ruit heeft men zieh donderdagnacht toegang verschaft tot een van de lokalen van de St. Aloysiusschool aan de Lange Kerkstraat te Schiedam, waarbij een bedrag van 12 werd ont vreemd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1