Bazar handwerkclub met uitstekend resultaat „Passé Partouf' draait nu op volle toeren AGENDA Geen gelijkstelling bezoek ziekenhuis Leger des Heils zal weer helpen Foto-expositie in Galerie Punt Vier De Rank krijgt nieuwe ventilator Van hervormde VAN DEN BRINK HOEDEN NIEUWS gemeênte in Kethel Aiito tegen tram: veel schade Boven de deur een reddingsboei.. Cefa-film kreeg veel publiek Weinig voetbal op de velden - HBSS werkte Autoschade bij rampartij Meisje gewond bij aanriiding L Meisje met fiets gevallen B. en W. antwoorden: heetman 2 Verhoging gas en water? ACTIVITEITEN OM NODEN TE LENIGEN Peter Mathieu Martens Doorgereden na botsing Inbreker (24) aangehouden 21,95 Elke keer ais u een Caravellis opsteekt geniet u. Met Caravellis gèën droge mond, gèèn smaakvervlakking. Dat is het verschil tussen Caravellis en een ander merk. 1964 jjg rottekdammer pagina 3 MAANDAG 16 NOVEMBER 1964 Vandaag bij v. d. Brink CCHIEDAM Zaterdagavond 1 half elf was in gebouw De Rank aan de Schiedamseweg te Schiedam de tweedaagse bazar van de Handwerkclub van de her vormde gemeente in Kethel afge lopen en kon de financiële balans worden opgemaakt. De resultaten waren boven alle verwachting. Poppen i GEMEENTE SCHIEDAM BRANDERSBRUG Vmdaas en morgen (Van een onzer verslaggevers) Produktie Sociale Werkplaats gering tijd ooor- een dee A <d&<i'ra>veMe:> lip voor geschenk-ontdekkers: Bronzen ere-medaille voor C. Magi eisen Negentig bejaarden in gemeentelijke verpleeginrichting Mej. J. H. C. Hazebroek nieuwe direktrice Sportfondsenbad «.ere dagelijks nsssg). (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Over enkele we ken is het weer december, de maand van geestelijke inkeer en de gulle hand voor hen, die min der bedeeld zijn met stoffelijke goederen in onze maatschappij. Rijpheid Vierhonderd man bij „Guillaume" - - i aas (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Doordat de ruiten van ,jm personenauto beslagen waren en het uitricht zodoende ernstig was belem merd, reed zaterdagmorgen om kwart yosr elf op het kruispunt Nieuwe Mathe- uesserstraat-Rotterdamsedijk de auto mobilist L. H. R. tegen een tramstel van vjji 4, bestuurd door Th. M. G. aab. De bestuurder van de auto helft nog geprobeerd hard te remmen, maar hn |on niet meer verhindeen dat zijn wa ge met een flinke vaat tegen de tram wagen aanreed, waardoor de rechter- voorzijde totaal in elkaar werd gedrukt Elegante fluwelen hoed wet bontgarnering Amsterdam - Rotterdam Den Haag Kalvers tr.23- K. Hoogstr.7-Spuistr. 42 De. voorlopige telling wees al een be drag van meer dan twaaUhonderdvijftie golden aan. Men wil hiermee een ventila tor voor het gebouw kopen, een appa raat, dat reeds geruime tijd hoog nodig ,w-, vf"?s, hervormd- predikant te Aetnel, dankte alle aanwezigen in een geestig toespraakje voor het vele werk dat men verzet had, waarbij hij er vooral op wees, dat de echtgenoten van de dames van de handwerkclub wel blij zouden zijn hun vrouwen weer normaal m de huiselijke kring terug te zien. De dames hadden namelijk heel wat van hun vrije tijd gegeven voor de totstand- mmg van deze geslaagde bazar. Overigens deelde mevrouw Jongste ons mee, dat er in de komende maan den nog meer plannetjes op de helling «taan. Een bijzondere attraktie van de2e bazar was de tentoonstelling van de fraaie poppencollectie van het Ko ninklijk Huis, bestaande uit een veer tigtal poppen in kleurige kleder- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De CJV-Sociëteit „Passé Partout" in gebouw Oase aan de Lange Haven draait thans op volle toeren. Boven de deur van het „soos"- gebouw hangt sedert kort een red dingsboei Het interieur is gelijkvloers op kwistige wijze met visnetten gede coreerd. Zaterdagavond was de soos weer goed bezet met jongelui, die in een gezellig samenzijn met een dansje en een praatje hier hun vertier kwa men zoeken. Inmiddels is er een soos-bestuur uit de bus gekomen, want na rijp beraad waren de soos-kernleden tot de conclu sie gekomen, dat dit doeltreffender zou werken dan een beleid van uitsluitend kernleden. Derhalve kwam er vrijdag 6 november een soosbestuur tot stand, dat uit de Tengevolge van de in aanbouw zijnde BRANDERSBRUG over de Overschiese- weg, gelegen ten zuiden van het spoor wegviaduct, zal de doorrijhoogte vanaf 17 november a s. ter plaatse van deze brug 3.80 m. bedragen. Schiedam, 16 november 1964. SCHIEDAM. Ondertrouwd: A Bhek 22 jr cn B Bart 18 jr; N Eibers 24 je en W G van Wingerden 20 jr; J W Haas 29 jr en C M J de Leede 28 jr: H Heesea 30 jr en M M 1 van den Hemel 26 jr: C W van Hemert 25 jr en P T Dijkhof 24 ir. N G Ketting 28 jr «n A M N van Oudenhoven 23 jr; C Kruit 21 jr en M van der Maas 18 jr; W F Meelberg 21 jr ea A M E Donker 17 jr; S M Neervoort 25 jr en D C van Apeldoorn 20 jr; C C Prna 23 jr en A J van Weert 21 jr; M Slavenburg 24 jr en SP W Boodcnburg 20 jr; A A J Strikkers 27 jr en M J Boxhoom 24 jr; J Troost 22 jr en G van Bladel 20 jr; K van Veen 29 jr en C S J Gerritsen 31 jr: P H Verhagen 24 jr en N van Dam 21 jr; J W Volkbregt 26 jr sa G A M Kloos 25 jr; R D van der Wateren 24 jr en J M de Man 21 jr, B de Winter 24 jr en A M L Hellemons 21 jr; A M Zandbergen 23 jr en J J M Oosterman 19 jr. Getrouwd: M J Kauwenbergh 23 jr en B van der Ven 18 jr: L W Vohrer 23 jr en J Leeutvangh 20 jr; WA van der Pluljm 20 jr en J M Matthijssen 20 jr, F J Joosen 30 jr M H J W M Klienekoort 25 jr. C F Kagelkerken 27 jr en J W M Dries 22 jr, W P Weers 25 jr en G van Beek 17 jr; G Oosterman 23 jr en C Weber 24 jr; J Stuivenberg 22 jr en A M C Vermeule 22 jr: B J Gnjzenhout 25 jr en D de Graaf 25 jr; J O de Jong 20 jr en Y H Jung 16 jr; B de Wolf 31 jr en J J M van Stijn 22 jr; R Heikoop 67 jr en A C WUlebrand 60 jr; J Stip 22 Jr en J Grandla 19 jr. B van den Engel 23 jr en A C van Bouwelen 27 jr. Stip 22 jr en J Grandla 19 jr. Geboren: Johanna TdvAJ Rieken en M J R de Wol£; Linda d v I Burger en K M Verkouter; Marcel z v J M Boomsluiter en C Zandwijk; Mitjam E d v H Oldenzeel en G H Bouwknegt; Robertus A z v M Schout en A A Droge. Overleden: K Schwagermann 79 Jr; J Zuidgeest 74 jr; R Boxem 64 jr; P van Gulik jr; A van Geffen 29 jr; J A Marijnen 77 SCHIEDAM J'jikcennim Nfeuvvland: V.T.V. ,,Thur- iMe", j. j. Schipper over onaerh. en verfr. volkstuinen, 20 u. Aula Sted. Museum: Ver. Vrienden Med. Museum, lezing, 20.30 u. ehr. Soc. Belangen: Chr. Besturen Sond, receptie, 20 u. «■ene: Pers. Ver. Vlug, receptie, 14.30 u. ottrsum Corda: St. Huish.- en Gezms- loorhchtmg, lezing, 20 u. volgene leden bestaat; Kees Vlietstra, voorzitter, Mart van Walsum, secretaris en Huib Krommenhoek.pennmgmees- ter. De voorzitter is tevens voorzitter van de promotors van de interesse- groepen. Het is een verheugend verschijnsel, dat de leden die vroeger uitsluitend op de zaterdagavond kwamen, nu ook de in teresse-groepen gaan bezoeken. Zo wa ren zondagavond 8 november alle in- teressegroepen „op visite" bij de foto groep, die leuke dia's uit binnen en buitenland vertoonde. Als er tv-catechssatie is, sluiten alle andere interessegroepen zich meestal aan bij de bijbelstudiegroep, waarna er een breedvoerige discussie ontstaat. drachten uit velerlei landen en van allerhande beroepen, zoals een Spaanse Flamencodanseres, een boe rin uit het Franse Bretagne, een Suri naamse negerin en een groep Tiroler dansers. De grote animo voor de verloting kwam waarschijnlijk door de prijzen, die kwalitatief op een hoog niveau stonden. Tegen het einde van de bazar waren de volgende nummers nog niet 'afgehaald: No. 729 boodschappentas, no. 34 - wieg, no. 100 - tafelkleed, no. 628 - tafelkleed, no, 438 - meetlat, no. 217 poesje van textiel, no. 733 - idem, no. 103 - tafelkleed, „De handwerkclub heeft geen bestuur. We bedisselen alles zo'n beetje onder (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Ondanks het feit, dat de televisie deze keer de kijkers nogal wat scheen te beloven, had de filmavond van de Cefa zaterdagavond m de grote zaal van gebouw Arcade geenszins over belangstelling te klagen, merendeels was het de jeugd, die kwam kijken naar de sannende avonturenflm „Terug uit het heelal", die zich afspeelt in het hoge noorden. De prachtige natuuropnamen over het dierenleven in deze poolgebie den en van het Lappenvolk maakten deze film bijzonder aantrekkelijk. Draaiboek en regie waren van George Friedland en muziek van Peter Thomas. Zaterdag 12 december vertoont de Cefa de film „De slaap der rechtvaardigen" en Tweede Kerstdag "s middags de film van Billy Graham, opgenomen m fraaie kleu ren, „ucia". Het bestuurslid van de Cefa, de heer J. v. d. Drift deelde ons mee dat men binnenkort in contact zal treden met het Hervormd Filmcentrum. Hierdoor hoopt het Cefa-bestuur ook wat meer met her vormde kringen in Schiedam in aanra king te koen. SCHIEDAM De mogelijkheid om het beleid van de Sociale Werkplaats op een meer commerciële basis te voeren, blijkt niet bijzonder groot te zijn. We kunnen dit concluderen uit de memorie van antwoord van de gemeentebegroting 1965, waarin we lezen, dat de werkne mers dermate ernstig gehandicapt zijn, dat hun produktie gering is. Wat een normaal arbeider gemiddeld in een uur doet, vergt van de werknemer in de sociale werkplaats meer dan drie uur. Het bedrijfsleven betaalt voor de afgele verde produkten geen prijzen, die op meer dan drie uren zijn berekend. Ook al is het arbeidsloon in de sociale werk plaats minder dan in het vrije bedriji Vandaar dat het rijk belangrijke subsi dies geeft in de loonkosten. Door voor- en nacalculatie wordt ge tracht de ten laste van de gemeente blijvende kosten gedekt te krijgen. Naar het zich laat aanzien, leidt deze maatregel, alsmede de mechanisering van enkele werkzaamheden, tot een belang rijke verbetering. (Van een medewerker) SCHIEDAM - De vele regen, die vrijdag en zaterdag is gevallen, heeft de honderden voetballiefhebbers zaterdag middag noodgedwongen thuisgehouden Zag het er zaterdagmorgen aanvankelijk naar uit, dat er nog wel gespeeld zou kunnen worden, toen de diverse consuls de velden in de vroege morgen hadden gekeurd, bleek dat er zoveel regen was gevallen, dat er slechts weinig wedstrij den konden doorgaan. De senioren van de afdeling Rotterdam van de KNVB kwamen geen van allen aan bod doordat het gehele programma werd afgelast. De wedstrijden HBSS Zuidland en PPSC—JAC zouden aanvan kelijk wel gespeeld kunnen worden. He laas bleef ook daarvan maar de helit over, want het gloednieuwe terrein op Thurlede, dat PPSC bespeelt, kon door consul H. van Veen na een herkeuring niet goedgekeurd worden voor een voet balwedstrijd. Uiteindelnk bleef aleen de wedstrijd tussen HBSS en Zuidland over en, de trouwe supporters van HBSS verdienen een pluim voor hun moed, om de vele regen te trotseren en een gang naar het doornatte Harga-veld te wagen. Wat zij daar te zien kregen en hoe uiteindeliik de punten met een 3—3 uitslag gedeeld werden, kunt u lezen In het uitgebreide verslag, dat op de sportpagina vermeld staat Wie eveneens extra in het zonnetje gezet mogen worden zijn de ijverige HBSS'ers, die zaterdagmorgen in de stromende regen weer hard aan het werk geweest zijn om de werkzaamhe- - den aan de fundatie van "het nieuwe clubgebouw voort te zetten. Het ligt'in de bedoeling, dat deze week het-stor ten van beton een aanvang zal nemén, waarna met de verdere bouw van de kantine en kleedlokalen kan worden begonnen. Al met al zal er hard aan gepakt moet-m worden wil HBSS bij de aanvang van het volgende seizoen het nieuwe clubhuis kunnen openen. elkaar. Zes jaar geleden kwam ik uit Schiedam hierheen. In de wijk van ds. Jansen was ik ook in een dergelijk clubje geweest. Ik stelde toen aan mevrouw Brummelkamp, de echtgenote van de vo rige predikant in Kethel, voor hier ook een handwerkclubje op te richten, wat dan ook gebeurde. Inmiddels hebben we reeds zesenveer tighonderd gulden voor ons gebouw. De Rank verdiend. We zorgden dat er on der andere een elektrisch fornuis en een stofzuiger kwamen en werkten mee aan de restauratie van het orgel. We komen eenmaal in de veertien da gen op donderdagmiddag van twee tot vier uur in De Rank samen. We zijn maar met elf dames, onder wie twee leden ouder dan zeventig jaar. Toch wel een hele prestatie vindt u niet?" zegt mevrouw Bijkenhoorn, die on danks haar zwakke gezondheid altijd een groot aandeel in de werkzaamhe den van de handwerkclub- heeft. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Een personenauto, on der toezicht bestuurd door R. P., reed vrijdagavond over de Burgemeester Hon- nerlage Grethelaan. Langs de weg ston den vier auto's geparkeerd. Toen de be stuurder van de personenauto plotseling voor een onbekend gebleven voetganger moest remmen, reed hij teveel naar rechts en botste tegen de eerst geparkeerde auto aan, die met een klap tegen de tweede auto terechtkwam, waarna vervolgens de derde en vierde auto flink geramd wer den. De vierde auto stond niet op de rem men. De laatste twee auto's liepen slechts lichte schade op, maar de overige drie auto's kwamen er slecht af. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Doordat de S-jarige G Lagerwaard zaterdag oo de oversteek plaats voor voetgangers op het kruispunt van de Burgemeester Knappertlaan en de oosboomlaan halverwege terugliep, werd het kind aangeraden door een personen auto, bestuurd door A.'T. S uit Rotter dam. Aangezien het meisje over pijn in de heup klaagde, bracht de GGD het kind «laar het Gemeenteziekenhuis. Na onder- zoch te zijn, kon het meisje weer naar htüs gaan SCHIEDAM. De 13-jarige wielrijcl- ster Fj F., die zaterdagmorgen om half Men op de kruising Nieuwe Damlaan- Rchiedamseweg geen voorrang verleende aan eèn personenauto, bestuurd door M, V, ff,, die van de Sportparkbrug kwam, werd, door deze auto aangereden en liep «en ernstige hersenschudding en diverse sniiwonder. op. Dë GGD vervoerde het meisje naar hetGemeenteziekenhuis, waar ze ter behandeling werd opgeno men. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Aangezien de gelijk stelling van de bezoektijden voor .de ziekenfondspatiënten van het gemeen teziekenhuis met die voor de klassepa tiënten niet slechts brede lagen van de bevolking te Schiedam aangaat, maar daarnaast ook ten volle appeleert aan de openbare mening inzake de maat schappelijke rechtsgelijkheid heeft de commissie voor het onderzoek der ge meentebegroting 1965 aan B, en W. gevraagd deze gelijkstelling te bevor deren. Hierop hebben B. en W. het volgende geantwoord: De ruimere bezoektijden voor de eerste en tweede klasse-patiënten zijn slechts mogelijk, doordat de verple ging in deze klassen in eenheden van een of twee patiënten geschiedt. Bij algemene invoering van deze rui mere bezoektijden zou de organisatie van de verpleegdienst worden ontwricht. Opgemerkt zij, dat de bezoektijd in de laagste klasse in 1946 nog slechts uit drie uur per week bestond* maar daar na tot dagelijks bezoek is opgevoerd. Een nog verdere uitvoering zou organi satorisch op zeer grote moeilijkheden stuiten. ga eens voor anker bij Heetmani U vindt er een zilveren vlootvan beroemt .de historische schepen. Geschenken die het hart veroveren van iedereendie belangstelt in de roemrijke romanti- schegeschiedenisvan de scheepvaart! bilaal: in diverse grootten van af 88,- edeisteenkundige f.g.a, diamantexport g.la. LIJNBAAN 92 tel. 116670 oostzeedijk 155-157,rotterdam (Vin een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Enige raadsleden ach- •'>n het, gezien de precaire begrotingstoe stand, verantwoord om alsnog de tarie ven van gas en water binnen redelijke grenzen te verhogen, zodat deze bednj yen zonder verlies zullen werken Dit probleem wordt regelmatig in de "ommissie voor de technische bedrijven Desproken. De watertaneven zijn verhoogd per 1 januari 1064. De elektnciteitstaneven zul len worden verhoogd per 1 januari 1965, -nits goedkeuring van de minister van economische zaken wordt verkregen. In verband met cle te verwachten komst van het goedkopere aardgas is voorshands afgezien van een verhoging van hét tarief voor het stadsgas. In 1965 <jal, indien nodig, een verhoging voor de tarieven onder jögen worden gezien. - w - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Bij Koninklijk Besluit van ?9 oktober 1964 is de heer C. Magiel- sen, geboren 14 januari 1909 te Schiedam Zn wonende aan de Steenstraat 2, toege kend dè bronzen ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, De heer. Magielsen, die verkoper is in de slijterij van de firma Hasekamp, viert vandaag zijn veertig-jarig jubileum bij de Distilleerderij W, Hasekamp Co. te Schiedam.. Burgemeester M. J. W. Peek reikte deze onderscheiding vanmorgen, maan dag, om elf UUT op een feestelijke bij eenkomst ten kantore van de firma aan de Willemskade 25 aan de jubilaris uit. SCHIEDAM. Op 1 oktober 1964 waren er 21 geestelijk gestoorde bejaar den en 69 lichamelijk zieke bejaarden voor rekening van de gemeente in een verpleeginrichting ODgenomen, Of er nog bejaarden voor eigen reke ning waren opgenomen is B. en W. niet bekend. De psychiatrische patiënten zijn hier onder niet begrepen, aldus de memorie van antwoord. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tot opvolgster van de heer F. A. Putto, direkteur van het Sportfondsenbad, die wegens het berei ken van de -aosioengereehtigde leeftijd zijn functie heeft neergelegd, is benoemd mejuffrouw J. H. C. Hazebroek (30). Zij was de laatste jarenreedsde rech terhand van de direkteur, zodat ze geheel op de hoogte is met de gang van zaken in het Sportfondsenbad Mejuffrouw Hazebroek is begonnen als kassière. Ze hoopt binnenkort de dag te gedenken, waarop ze twaalfeneenhalf jaar gëleden haar werkzaamheden bij deze inrichting begon. Dagblad „De Rotterdammer", Schie- Jamse redactie, Lange Kerkstraat 82, «1,263954 (b.g.g. 115588. toest. 52, Ba 18 uur 195 88 5) alleen voor redactie-aangelegenheden, Agentschap; J. Steenstraat 29, telef. °o45i (alleen voor klachten, adverten- J'es en abonnementen, b.g.g. telef. Klachten bezorging: Agentschap (adr. be boven) dag. van 18.30—19.30 uur. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 64666; alarm brandweer 69123; "arm G.G, en G D. 29290. Woord voor de dag: Bijbellezing. Wet 141000, Apotheek: Van Westendorp, Parkweg «7, tel. 267674. Want laten we vooral niet denken, dat het voor de gemiddelde mens In onze welvaartsstaat alles gond is, wat er blinkt. Misschien vinden sommigen het onbegrijpelijk, maar nog steeds heerst er in bepaalde gezinnen materiele nood, die tegenwoordig des te schrijnender is, om dat er rondom deze minder-bedeelden zoveel luxe wordt tentoongesteld. Het maatschappelijk patroon vertoont nu eenmaal geen beeld van welvaartsge- 'ijkheid, cn allerlei faktoren spelen bo vendien nog mee om deze toestand vaa maatschappelijke onevenwichtigheid in stand te houden. Stel u voor, dat het inkomen van een gezin onder de laagste loonklasse valt, zodat men dagelijks op de rand van het zogezegde bestaansminimum leeft en er doet zich in een dergelijk gezin een geval van chronische ziekte voor, waarbij veel versterkende middelen ea andere extra- kosten te pas komen, dan zal dit in stoffelijke zin op een povere Kerstmis voor de betrokkenen moeten uitdraaien, want waar niet is, daar verliest de keizer zijn Techt Zo kent onze moderne maatschappij nog heel wat sociaal scheef-getrokken figuren, waarbij niemand persoonlijk eni ge schuld treft. Daarom mogen we het gelukkig achten, dat kerkgenootschappen, allerlei verenigingen en het Leger des Heils aan deze minder-bedeelden hun volle aandacht schenken en helpen, waar ze kunnen. Om ons ditmaal tot de Kerstarbeid van het Lege.- des Heils te bepalen, kunnen we thans reeds meedelen, dat op 17, 18 en 19 december de Kerstpotten de don kere straten weer traditiegetrouw zullen opvrolijken. t Daaraan gaat vooraf de jaarlijkse speldjesdag, die op 12 december wordt gehouden, terwijl in de periode van 16-28 november de kollekte van het Leger des Heils de aandacht van de Schiedamse burgerij vraagt Op zaterdag 19 december vieren 450 bejaarden (boven de 65 jaar) hun Kerst feest in de grote kantine van de Werf Wilton-Fljenoord, waarbij de GAB voor het vervoer en het Rode Kruis voor hulpverlening reeds hun medewerking hebben toegezegd. Al deze mensen ont vangen een Kerstpakket. Het Leger des Heils stelt zich eveneens voor ongeziene hulp te bieden aan gezinnen, die fn deze Kersttijd worden. metterdaad geholpen moeten Natuurlijk vergeet het Leger des Heils ring ten goede. ook de jeugd niet. Niet minder dan tweehonderd kinderen uit buitenkerkelij ke kringen krijgen een vreugdevol Kerst feest op zondag 20 december in de Le- gerzaal aan de Lange Haven en ruim driehonderd, kinderen, van wie het groot ste deel niet behoren tot de kringen van het Leger des Heils, doch die allen een van de vijf zondagsscholen bezoeken, zul len hun Kerstfeest vieren op de Tweede Kerstdag in de LegerzaaL ïen slotte, als het financieel nog moge lijk is, zullen Heilsoldaten in de Kerst nacht de nachtelijke werkers, die er al tijd nog veel zijn, een bezoek en een kerstgeschenk brengen. Natuurlijk is er heel veel geld nodig om deze sympathieke plannen te ver wezenlijken. Men kan voor het goede doel zijn kerstgave ook storten op gironummer 221519. Alle ontvangen gelden komen-uitsluitend de kerstvie- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De kunstfotogra? Peter Mathieu Martens exposeert si dert vrijdag in Galerie Punt Vier aai de Buitenhavenweg 176 een aanta fraaie foto's. Jan Donia opende de expositie waarbij hij mensen imiteerde, die bij voorgaande gelegenheden het ope ningswoord hadden gevoerd. De imita tor droeg tevens abstrakte poëzie voor. j j i - d Bij deze openiiigsplechtigheid!' was het kunstzaaltje zo vol, dat de genodigden, onder wie vele kunstminnende jongeda mes, letterlijk schouder aan schouder stonden, wat overigens niets aan de gea nimeerde stemming afdeed. In de leiding van Galerie Punt Vier is inmiddels een kleine verandering gekomen. Kunstschilder Frans van der Heyde is namelijk uitgetreden. Kunst- kritikus Cees van der Geer heeft Zijn plaats ingenomen. Met Cor van der Linden, broer van de bekende orkest leider Dolf, vormt hij thans het twee manschap, dat van Galerie Punt Vier ongetwijfeld een nog levendiger artis tiek trefpunt in Schiedam zal maken. Het geëxposeerde oeuvre van de jeug dige P. M. Martens vertoont naast een (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. De bestuurder van een personenauto, P. A, reed vrijdagnacht ter hoogte van pand 259 op de Rotter- damsedijk te Schiedam tegen een taxi die daar stilstond. De taxi botste ver volgens tegen een geparkeerdep ersonen- auto. Beide wagens liepen tamelijk veel schade op. De automobilist reed snel weg, maar de Schiedamse politie ontdekte zijn auto naderhand op de Broersvest en na mde manv ervolgens meer naar het politie bureau waar hij een proces-verbaal kreeg. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. In de nacht van vrij dag op zaterdag werd in de inrichting De Lindenhof aan de Lange Achterwge in gebroken, waarbij enige kasten werden opengemaakt en een spaarbankboekje e vijf gulden ontvreemd werden. Ver dacht van deze inbraak heeft de politie naderhand de 24-jarige M. G. aangehou den. SCHIEDAM. Doordat de bromfiet ser L. V. zaterdagmorgen op de Beurs- brug niet in de gaten had dat de voor hem rijdende personenauto, bestuurd door W. J., vaart verminderde, botste hij tegen de auto en liep daarbij ernstige vleeswonden aan het linkerbeen op. Na in het Gemeenteziekenhuis behandeld te zijn, kon de onfortuinlijke bromfietser weer naar huis gaan. De Ned. Vereniging voor Huisvrouwen heeft voor de maand november nog veel op bet programma staan. Nadat niet mmder dan tweeënvijftig dames deze week een bezoek aan het Rijkszuivelbureau te Rijswijk hebben ge bracht, waarbij 's middags het ene gedeel te van het gezleschap de koninklijke stallen met de befaamde Gouden Koets en het andere gedeelte het 84-jaar oude Panorama Mesdag bezocht, is er woens dagmiddag 18 november in gebouw Irene een bijeenkomst met een causerie en füm over het werk vande Kon. Noord- en Zuid-Hollandse Beddingmaatschappij. Die middag worden twee prachtige films „Van strandrover tot redder" en „Redding bij Latrabjarg" vertoond. Het Sinterklaasfeest vieren de dames maandag 30 november in Maison West huis. Dit jaar zal het staan in het teken van de vergeten oudere mens, waarbij men van de gedachte uitgaat, dat er in Schiedam nog vele eenzame mensen zijn, die nooit iets krijgen. Men wil nu proberen op Sinterklaasdag "ototeehnische përfektie een grote" mate an visuele rijpheid. Deze kunstfouograaf s een zwerver van natuur, die onder ïeer zijn plaatjes „schoot" in Portugal, •pirje, Parijs en de Belgische Ardennen, lelangeloze, aandacht Voor het zuiver' nensalijke prevaleert bij" hem. Uitelk van zijn sublieme creaties spreekt het wel en wee van het alledaagse mensenle ven. Het eenvoudige stenen soldatenkruis op het slagveld van Bastogne fotografeerde hij als een symbool van het .schrijnende oorlogsleed. Niet minder dan drieduizend j'onge Duitse soldaten van amper zestien jaar, een van Hitiers laatste lichtingen, lij* hier, in hun naamloos graf, Prachtig .zijn .ook. de koppen,, met diep- gegroefde gelaatstrekken, van oude Spaanse zigeuners en* Fortugese boeren, waarin het leven diepe voren heeft ge trokken van armoede, zware arbeid en verdriet. P. M. Maxtens schept estetlscn verantwoorde en goede- realistische kunst ter navolging van vele van zijn pictorale kunstbroeders. Tot 27 november is de tentoonstelling dagelijks van 14—17 en van 19—21 uur geopend. - (Van een onzer .verslaggevers) SCHIEDAM. Een gezellige sfeer en goede dansmuziek zorgden zaterdagavond wëer voor een volle zaal van gebouw Tivoli, toen voor de Schiédamse Sociëteit „Guillaume"het Westend Combo" met Aad Wols, tenorsax, Mans Hofhuys,,Gi taar, Paul Broman, drums, Richard Dam mers, bas en S. Greveling. klarinet de coatactavond van deze, „jongerensoos" met een beschaafde, passende muzikale omlijsting illustreerde. Er warea onge veer vierhonderd bezoekers. Aangezien Sinterklaasavond dit jaar op zaterdag valt, houdt '„Guillaume" zijn Sinterklaasfeest vrijdagavond 4 decem ber. Het gitaristenensemble Thé Light nings geeft dan zijn medewerking,-terwijl het Ama Trio voor een extra-intermez- zootje zal zorgen. Men begint pas om negen uur.Het bestuur verwacht ook dit jaar weer een reuze Zwarte Piëtenfeest 9 „Pi s G P „Groen van Prinsterer" te Schiedam houdt 24 november om 29 uur in het Gereformeerde Jeugdhuis aan de Lange Haven 9i een ledenvergadering. Spreker is de heer A. de Redelijkheid, hulpprediker te Ouderkerk a d. IJssel. f) In de aula van het Stedelijk Museum te Schiedam houdt mevrouw dr. H. A van den Berg-Noe- morgenavond een lezing met Licht beelden onder de titel „Romaanse sculptuur" In Frankrijk. Aanvang 20.15 uur. De eigenaar van de scooter, de heer U.M., die zijn voertuig in de Kerklaan ie Schiedam had neergezet, kwam tot de ont dekking dat zijn scooter was verdweaién, O De heren K.T.V.H en A.V.K. deden zondag bij de politie te Schiedam aangifte dat uit de tank van hun personenauto, die aan de Alb, Cuypstraat te Schiedam gepar keerd stond, de benzine ontvreemd was. 0 Met ingang van 15 november zijn de Inspectie der Belastingen, het Ontvangkan toor der Directe Belastingen, en het Ont vangkantoor der Invoerrechten cn Accijnzen te Schiedam telefonisch bereikbaar onder nummer 263001 (vervallen nummers 33011 en 6478o). - 0 De Ned. Bond van Vogelliefhebber» houdt eind november weer een groots opge zette tentoonstelling van vogels in twee zalen van het gebouw Arcade te Schiedam ."Er-zal veel moois op omitologtsch gebied1 te zien zijn Aangezien deze expositie een „visite kaartje" van de bond Is, met de bedoeling meer vogelliefhebbers als leden te werven, zal de toegang geheel gratis zijn. Voor da leden is aan deze tentoonstelling een wed strijd verbonden. Een dag vóór de opening, od 26 november» wordt de keuring gehou den De rjontactavond van de Aquarium- en Terrariumvereniging „Natuurgenot in Huis" te Schiedam van woensdag jw. b uitgesteld tot dinsdag 17 november in gebouw Arcade. Het belooft een mooie avond ,te worden, want de heer J- de Jong, van de Ned. eugdbond voor Natuurstudie, zal aan de land van een aantal kleurendia's en de iilra 'etiteld „Het Rietland" een - lezing wouden» waarbij voor de pauze in hoofdzaak de vogels besproken zullen worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1964 | | pagina 1